Yapay zekâya soru sorma yöntemi: İstem Mühendisliği – Prompt Engineering…

Ahmet Pekel
Bilişim Dergisi (Sayı:195 – Ekim 2023)

Google aramalarınızı düşünün.

Google’da yaptığınız aramalarla istediğiniz bilgilere nasıl ulaşabildiğinizi düşünün.

Hangi sözcükleri yan yana kullandınız? Hangi sözcükleri diğerlerine öncelediniz. İlk sorgunuzda bulduklarınız ya da saatlerce uğraştıklarınız hangileriydi?

Saatlerce uğraştıklarınıza bakın, doğru girdilerle başlamamış olabilir misiniz?

Doğrudan ulaştıklarınız, doğru soruları sorduklarınız hangileri?

Bunu Google’da arama yaparken değil de yapay zekâ ile yaptığınızı düşünün.

Öyle girdiler veriniz ki yapay zekâ, bilgileri doğru bir şekilde aktarabilsin.

Yapay zekâya doğru yönerge verdinizse doğru yanıtları daha hızlı bir şekilde alacaksınız.

Siz bir istemde bulunacaksınız, yapay zekâ bunu değerlendirecek.

Bu bir yetenek olarak gelecekte aranan bir uğraş alanı olacak deniyor; adı da istem mühendisliği (prompt engineering) olarak geçiyor.

Yeni bir iş alanı…

Şu anda işe alma duyurularında Bilgisayar Bilimleri lisans derecesi ya da ilgili alandan mezuniyet tercih ediliyor.

Elbette yapay zekâ ile ilgili temel bilgilere sahip olunması da aranan özelliklerden.

Yazma ve iletişim becerileri de isteniyor.

Doğal dil işleme konusundaki deneyim artı bir özellik olarak kabul ediliyor.

İstem Mühendisleri yazılım geliştiricilerle birlikte çalışıyorlar, yazılımın etkili ve etkileşimli çalışmasına yardımcı oluyorlar.

Aslında yapılan insan bilgisayar etkileşimini sağlamaktan başka bir şey değil.

Yapay zekâyı daha verimli duruma getirmenin bir yolu.

Alana ilişkin güncel terimler ve Bilişimde Özenli Türkçe Topluluğumuzca verilen Türkçe karşılıklarını aşağıda paylaşıyorum.

Esenlik dileklerimle.

 

İstem Mühendisliği-Prompt Engineering İlgili Terim Karşılıkları

 

prompt engineering technique   istem mühendisliği tekniği

prompt engineering tool   istem mühendisliği aracı

prompt format   istem biçimi

prompt injection   istem yerleştirme

prompt injection attack   istem yerleştirme saldırısı

prompt leaking   istem sızıntısı

prompt tuning   istem ayarlama

prompt-engineering technique   istem mühendisliği tekniği

prompting to disclose uncertainty   belirsizliği açıklamak için istemde bulunma

prune (v)   budamak

pseudo-word   sözde sözcük

public prompt   genel istem

Q&A example   soru yanıt örneği

reasoning ability   akıl yürütme yeteneği

reasoning task   akıl yürütme görevi

re-ordering words   sözcükleri yeniden sıralama

retrieval-augmented generation   geri almayla artırılmış üretim

roleplay a character   bir karakteri canlandırma

segmentation mask   bölütleme maskesi

self-consistency   öztutarlılık

self-consistency decoding   öztutarlılıklı kod çözme

self-refine   özgeliştirme

state of the art   son teknoloji

step-by-step   adım adım

steps of reasoning   akıl yürütme adımları

structured prompt   yapılandırılmış istem

sub-problem   alt problem

temporary bias   geçici önyargı

temporary context   geçici bağlam

text-to-audio model   metinden sese dönüştürme modeli

text-to-image model   metinden resme dönüştürme modeli

text-to-image prompt   metinden resme dönüştürme istemi

text-to-image prompt database   metinden resme dönüştürme istemi veritabanı

text-to-text model   metinden metine dönüştürme modeli

text-to-text prompt database   metinden metine dönüştürme istem veritabanı

textual inversion   metni ters çevirme

token prediction   jeton kestirimi

token prediction likelihood score   jeton kestirimi olasılık puanı

token smuggling   jeton kaçakçılığı

training dataset   eğitim veri kümesi

tree-of-thought   düşünce ağacı

tree-of-thought prompting   düşünce ağacı istemi

trusted instruction   güvenilir yönerge

trusted prompt   güvenilir istem

uncertainty   belirsizlik

vector database   vektör veritabanı

word embedding   sözcük yerleştirme

zero-shot prompting   sıfır atışlı istem

zero-shot prompting technique   sıfır atışlı istem tekniği