Önerilen Tüm Terimler (İngilizce – Türkçe)

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Güncelleme: 2021-07-12(y-a-g)
12265 terim
– hyphen : “-” kısa çizgi
/ slash : “/” eğik çizgi
@) at : “@” güzel a
\ backslash : “\” ters eğik çizgi
_ underscore : “_” alt çizgi
12-hour clock : 12 saatlik zaman
12-hour time format : 12 saatlik zaman biçimi
2D localization : ikiboyutlu yer belirleme
2-digit year format : 2 basamaklı yıl biçimi
3D : 3B
3D computer animation : üçboyutlu bilgisayar canlandırması
3D content creation technology : üçboyutlu içerik oluşturma teknolojisi
3-D digitizer : 3 boyutlu sayısallaştırıcı
3-D laser scanner : üçboyutlu lazer tarayıcı
3D localization : üçboyutlu yer belirleme
3D positional input : üçboyutlu konumsal girdi
3-D printed : üçboyutlu basılmış
3D printing : üçboyutlu basım
3-D scanner : üçboyutlu tarayıcı
3D user interface : üçboyutlu kullanıcı arayüzü
4-digit UNESCO nomenclature : UNESCO’nun 4 basamaklı bilimsel terimleri
4-digit year format : 4 basamaklı yıl biçimi
5G access technology : 5G erişim teknolojisi
5G connectivity : 5G bağlanırlığı
5G mobile network : 5G gezerağ
5G mobile technology : 5G gezer teknoloji
5G network : 5G ağı
5G-based IoT middleware : 5G tabanlı nesneağı arakatmanı
5G-based IoT middleware system : 5G tabanlı nesneağı arakatmanı dizgesi
6-digit UNESCO nomenclature : UNESCO’nun 6 basamaklı bilimsel terimleri
7-digit dialing : yerel telefon arama
8-digit time format : sekiz basamaklı sayısal zaman
A– :
a man-in-the-middle (MitM) attack : ortadaki adam saldırısı
a posteriori distribution : sonsal dağılım
a priori distribution : önsel dağılım
A/D converter: analog/digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
A/D-D/A Adaptors : örneksel /sayısal uyarlayıcı
ab initio : başlangıçtan beri
ab initio accuracy : başlangıçtan beri kesinlik
abandoned connection : vazgeçilmiş bağlantı
abandonment value : terk değeri
abandonment value : vazgeçme değeri
abbreviate (v) : kısaltmak
abbreviated : kısaltılmış
abbreviated address calling : kısa adresle arama
abbreviation : kısaltma
abnormal end : olağandışı durma
abnormal end : olağandışı son
abnormal end (abend) : olağan dışı son
abnormal termination : olağandışı son
abnormal termination : olağandışı sonlandırma
abort (v) : durdurmak
abort sequence : durdurma dizisi
absolute : mutlak
absolute : salt
absolute address : salt adres
absolute autonomy : salt özerklik
absolute code : makina dilindeki kod
absolute code : salt kod
absolute delay : salt gecikme
absolute device : salt aygıt
absolute error : salt hata
absolute error of measurement : salt ölçüm hatası
absolute instrument : salt ölçü aleti
absolute loader : salt yükleyici
absolute pressure : salt basınç
absolute security : mutlak güvenlik
absolute stability of a system : bir dizgenin salt kararlılığı
absolute system of electrical units : elektrik birimlerinin salt sistemi
absolute value : salt değer
absolutely stable system : salt kararlı dizge
absolutely summable : salt toplanır
absolute-value device : salt değer aygıtı
abstract : özet
abstract : soyut
abstract (v) : özetlemek
abstract (v) : soyutlamak
abstract compilation : soyut derleme
abstract data : soyut veri
abstract data type : soyut veri türü
abstract feature : soyut özellik
abstract machine : soyut makine
abstract machine for functional languages : işlevsel diller için soyut makine
abstract symbol : soyut simge
abstract syntax tree : soyut sözdizim ağacı
abstraction : soyutlama
AC adapter : AC bağdaştırıcısı
AC/DC converter : örneksel /sayısal çevirici
accelerate (v) : hızlandırmak
accelerated test : hızlandırılmış sınama
accelerating relay : ivme iletici
acceleration : ivme
acceleration error : ivme hatası
accelerator : hızlandırıcı
accelerator : ivmelendirici
accelerator key : hızlandırma düğmesi
accelerometer : ivmeölçer
accelerometer data : ivmeölçer verisi
accept (v) : kabul etmek
accept (v) : onaylamak
acceptable : kabul edilebilir
acceptable : onaylanabilir
acceptable data : onaylanabilir veri
acceptable level of risk : kabul edilebilir risk düzeyi
acceptable level of risk : onaylanabilir risk düzeyi
acceptable mean life : onaylanabilir ortalama ömür
acceptable quality level : kabul edilebilir nitelik düzeyi
Acceptable Usage Policy (AUP) : kabul edilebilir kullanım politikaları
acceptable value : kabul edilebilir değer
acceptance : kabul
acceptance : onaylama
acceptance boundary : onaylama sınırı
acceptance criterion : onaylama ölçütü
acceptance error : onay hatası
acceptance probability : onaylama olasılığı
acceptance sampling : onaylama örneklemesi
accepted data : onaylanmış veri
accepted value : onaylanmış değer
acception : kabul
acceptor : alıcı
acceptor level : alıcı düzeyi
accesibility : erişilebilirlik
accesibility : erişilirlik
accesible : erişilebilir
access : erişim
access (v) : erişmek
access and identity management : erişim ve kimlik yönetimi
access authorization : erişim yetkisi
access barred : erişim engelli
access category : erişim sınıfı
access coding : erişim kodu
access control : erişim denetimi
access control entry : erişim denetimi girdisi
Access Control List (ACL) : erişim denetim çizelgesi
access control list (ACL) : erişim denetimi dizelgesi
access control matrix : erişim denetimi matrisi
access control method : erişim denetimi yöntemi
access control model : erişim denetleme modeli
access control models in FMEC : Sis ve Uç Bilişimde erişim denetimi modelleri
access error : erişim hatası
access key : erişim anahtarı
access key : erişim şifresi
access latency : erişim gecikmesi
access list : erişim listesi
access management : erişim yönetimi
access mechanism : erişim düzeneği
access method : erişim yöntemi
access method : erişim yöntemi
access network : erişim ağı
access period : erişim dönemi
access permission : erişim izni
access point : erişim noktası
access privilege : erişim ayrıcalığı
access profile : erişim profili
access record : erişim tutanağı
access right : erişim hakkı
access time : erişim süresi
access token : erişim jetonu
access traffic : erişim trafiği
access type : erişim türü
accessibility : erişilebilirlik
accessibility error : erişilebilirlik hatası
accessibility for cognitively impaired : zihinsel engelliler için erişilebilirlik
accessibility for physically impaired : fiziksel engelliler için erişilebilirlik
accessibility for the elderly : yaşlılar için erişilebilirlik
accessible : erişilebilir
accessible computing : erişilebilir bilişim
accessible data : erişilebilir veri
accessible touchscreen technology : erişilebilir dokunmalı ekran teknolojisi
accessory : donatı
accident : kaza
accidental : raslantısal
accidental error : rastlantısal hata
accidental jamming : raslantısal yayın bozma
accompanying message : eşlik eden ileti
according to dataism : veri yücelticiliğe göre
according to dataism : verikuramına göre
account : hesap
account harvesting attack : hesap toplama saldırısı
account management : hesap yönetimi
account module : hesap birimi
account name : hesap adı
account operator : hesap işletmeni
account policy : hesap ilkesi
account type : hesap türü
accountability : hesap verebilirlik
accounting error : hesaplama hatası
accounting machine : muhasebe makinası
accounting principle : muhasebe ilkesi
accounting program : muhasebe programı
accounting software : muhasebe yazılımı
Accounts Manager : Hesap Yöneticisi
accreditation : yeterlik belgesi
accretion value : katma değer
accumulate (v) : biriktirmek
accumulated error : birikmiş hata
accumulated value : birikmiş değer
accumulation error : birikim hatası
accumulator : biriktirici
accumulator (ACC) : biriktirici
accumulator bus : biriktirici yolu
accumulator register : biriktirici yazmacı
accumulator-bus (a-bus) : biriktirici veri yolu
accuracy : kesinlik
accuracy class : kesinlik sınıfı
accuracy of a measuring instrument : ölçme aletinin kesinliği
accuracy of measurement : ölçümün kesinliği
accuracy rating : kesinlik değerlendirmesi
accurate : kesin
accurate information : kesin bilgi
accurate noise characterization : kesin gürültü belirleme
acknowledge : alındılamak
acknowledge (Ack) : alındı damgası
acknowledge character : alındı damgası
acknowledge character : alındı karakteri
acknowledged : alındı
acknowledgement : alındı
acknowledgement (Ack) : alındı
acknowledgement (Ack) : onaylama
acknowledgement signal : alındı sinyali
ACM digital library : ACM’in sayısal kitaplığı
acoustic : işitsel
acoustic : yankılanım
acoustic : yankılanımlı
acoustic coupler : yankılanımlı bağlaştırıcı
acoustic delay line : yankılanımlı gecikme hattı
acoustic input : işitsel girdi
acoustic sensor : işitsel algılayıcı
acoustic snooping : dinleyerek saptama
acoustic storage : işitsel bellek
acronym : kısaad
across variable : köprü değişken
across variable : köprü değişken
action : etki
action : eylem
action and reaction : etki-tepki
action bar : eylem çubuğu
action button : eylem düğmesi
action item : eylem öğesi
action name : eylem adı
action queries : eylem sorguları
action setting : eylem ayarı
action value : eylem değeri
action variable : etki değişkeni
action variable : eylem değişkeni
actionable : eyleme geçirilebilir
actionable research : eyleme geçirilebilir araştırma
activate (v) : etkinleştirmek
activation : etkinleştirme
activation code : etkinleştirme kodu
activation error : etkinleştirme hatası
activation value : etkinleştirme değeri
activation variable : etkinleştirme değişkeni
activation variable : etkinleştirme değişkeni
activator : etkinleştirici
active : etkin
active attack : etkin saldırı
active channel : etkin kanal
active connection : etkin bağlantı
active content : etkin içerik
active control : etkin denetim
active countermeasure : etkin karşı önlem
active countermeasure : etkin savunma
active current : etkin akım
active cyber-attack : etkin siber saldırı
active desktop : etkin masaüstü
active directory browser : etkin dizin gözatıcısı
Active Directory Services Interface (ADSI) : etkin dizin servisleri arayüzü
active directory viewer : etkin dizin görüntüleyicisi
active element : etkin öğe
active element : yürürlükteki öğe
active error : etkin hata
active file : yürürlükteki dosya
active high : üst düzeyde etkin
active homing : etkin özgüdüm
active hyperlink : etkin bilgiağı bağlantısı
active integrity constraint : etkin bozulmazlık kısıtı
active learning : etkin öğrenme
active log format : etkin günlük biçimi
active low : alt düzeyde etkin
active maintenance time : etkin bakım süresi
active menace : etkin tedirginlik
active menace : etkin tehdit
active model : etkin model
active modem : etkin çevirici
active redundancy : etkin artıklık
active redundancy : etkin yedekleme
active reflector : etkin yansıtıcı
active risk : etkin risk
active security testing : etkin güvenlik sınaması
Active Server Page (ASP) : etkin sunucu sayfası
active streaming format : canlı yayın biçimi
active streaming format : canlı yayın formatı
active threat : etkin tehdit
active transducer : etkin dönüştürücü
active value : etkin değer
active wiretapping : etkin yasadışı erişim
actively perceived input : etkin olarak algılanmış girdi
activity : etkinlik
activity counter : etkinlik sayacı
activity monitor : etkinlik gözlemleme
activity ratio : etkinlik oranı
activity recognition : etkinlik tanıma
activity-based computing : etkinlik tabanlı bilişim
activity-based computing : etkinlik tabanlı hesaplama
activity-centered design : etkinlik merkezli tasarım
actual compression ratio : gerçek sıkıştırma oranı
actual data : gerçek veri
actual size : gerçek boyut
actual value : güncel değer
actuating force : eyleyici kuvvet
actuator : eyleyici
acyclic : çevrimsiz
ad hoc : anlık
ad hoc : geçici
ad hoc : özel amaçlı
ad hoc network : geçici ağ
ad hoc network of drones : uçangözler için geçici ağ
ad hoc query : anlık sorgu
ad infinitum : sürgit
Ada Programming Language : Ada programlama dili
adapt (v) : uyarlamak
adaptability : uyarlanırlık
adaptable : uyumlu
adaptable approach : uyumlu yaklaşım
adaptation : uyarlama
adaptation : uyum
adaptation : uyum sağlama
adaptation in collective robotics : robot topluluğunda uyum
adaptation in data-centric control : veri merkezli denetimde uyum
adaptation in large scale systems : büyük ölçekli dizgelerde uyum
adaptation in swarm robotics : robot topluluğunda uyum
adaptation of pervasive services : yaygın hizmetlerin uyumu
adaptation of service : hizmet uyumu
adaptation of ubiquitous services : yaygın hizmetlerin uyumu
adapter : bağdaştırıcı
adapter address : bağdaştırıcı adresi
adapter information : bağdaştırıcı bilgisi
adapter setting : bağdaştırıcı ayarı
adapter string : bağdaştırıcı dizgisi
adapter type : bağdaştırıcı türü
AdaptiFont : kişisel yazı tipi
adapting : uyarlama
adapting quantum keys : nicemsel anahtar uyarlama
adapting workflow : iş akışı uyarlama
adapting workflow in networked clouds : bulut ağında işakışı uyarlama
adaptive : uyarlanır
adaptive ad hoc network : uyarlanır geçici ağ
adaptive agent : uyarlanır etmen
adaptive algorithm : uyarlanır algoritma
adaptive algorithm : uyarlanır çözüm yolu
adaptive algorithm in 5G cloud network : 5G bulut ağında uyarlanır algoritma
adaptive algorithm in 5G cloud network : 5G bulut ağında uyarlanır çözüm yolu
adaptive application : uyarlanır uygulama
adaptive artificial intelligence : uyarlanır yapay us
adaptive artificial intelligence : uyarlanır yapay zekâ
adaptive behavior : uyarlanır davranış
adaptive clock speed : uyarlanır saat hızı
adaptive cloud application : uyarlanır bulut uygulaması
adaptive component : uyarlanır bileşen
adaptive computation : uyarlanır bilişim
adaptive computation : uyarlanır hesaplama
adaptive data analysis : uyarlanır veri çözümlemesi
adaptive data analysis computation : uyarlanır veri çözümleme bilişimi
adaptive deterministic behavior : uyarlanır belirlenimci davranış
adaptive differential pulse code modulation : uyarlanır darbeli kod kiplenimi
adaptive digital pulse code modulation : uyarlanır sayısal darbe kodu kiplemesi
adaptive disaster recovery : uyumlu felaket kurtarma
adaptive entertainment application : uyarlanır eğlence uygulaması
adaptive entity : uyarlanır varlık
adaptive environment : uyarlanır ortam
adaptive equalization : uyarlanır denkleştirme
adaptive filter : uyarlanır süzgeç
adaptive hardware configuration : uyarlanır donanım yapılandırması
adaptive interface : uyarlanır arayüz
adaptive learning : uyarlanır öğrenme
adaptive load balancer : uyarlanır yük dengeleyici
adaptive mechanism : uyarlanır düzenek
adaptive mechanism in social computing : toplumsal bilişimde uyarlanır düzenek
adaptive non-deterministic behavior : uyarlanır saptanamaz davranış
adaptive pervasive service : uyarlanır yaygın hizmet
adaptive predictor : uyarlanır öngörücü
adaptive protocol : uyarlanır kural
adaptive quantizing : uyarlanır nicemleme
adaptive real-time strategy : uyarlanır gerçek zamanlı izlem
adaptive real-time strategy : uyarlanır gerçek zamanlı strateji
adaptive robot behavior : uyarlanır robot davranışı
adaptive routing : uyarlanır yol atama
adaptive scheduler : uyarlanır zamanlayıcı
adaptive sensor fusion : uyarlanır algılayıcı bütünleştirme
adaptive service : uyarlanır hizmet
adaptive service-oriented application : uyarlanır hizmet odaklı uygulama
adaptive service-oriented application : uyarlanır hizmet yönelimli uygulama
adaptive social network : uyarlanır toplumsal ağ
adaptive software application : uyarlanır yazılım uygulaması
adaptive software system : uyarlanır yazılım dizgesi
adaptive strategy : uyarlanır izlem
adaptive strategy : uyarlanır strateji
adaptive system : uyarlanır dizge
adaptive value : uyarlanır değer
adaptive virtualization : uyarlanır sanallaştırma
adaptive vision algorithm : uyarlanır görme çözümyolu
adaptive Web application : uyarlanır Bilgiağı uygulaması
adaptivity : uyarlanırlık
adaptivity in robot systems : robot dizgelerinde uyarlanırlık
adaptor : uyarlayıcı
added cost : eklenmiş maliyet
added value : katma değer
addend : toplanan
adder : toplayıcı
addiction : bağımlılık
add-Ins : eklentiler
additional channel : ek kanal
additional device : ek aygıt
additional value : ek değer
additive : eklemeli
additive : toplamsal
additive : toplanır
additive component : toplanır bileşen
additive fabrication : eklemeli üretim
additive function : toplanır işlev
additive noise : toplanır gürültü
additive technology : eklemeli teknoloji
additive white Gaussian noise : toplanır beyaz Gauss gürültüsü
add-on : eklenti
add-on : sonradan eklenen
add-on device : eklenti aygıt
add-on security : ek güvenlik
address : adres
address book : adres defteri
address bus : adres yolu
address class : adres sınıfı
address conversion : adres dönüştürme
address family : adres ailesi
address field : adres alanı
address generation : adres hesaplaması
address list : adres listesi
address message : adres iletisi
address modification : adres değişikliği
address register : adres saklayıcısı
address resolution : adres çözümleme
Address Resolution Protocol (ARP) : adres çözümleme kuralı
address separator : adres ayırıcısı
address space : adres alanı
address space : adres uzayı
address space probe attack : adres uzayı yoklama saldırısı
address translation : adres dönüştürme
addressable : adreslenir
addressable memory : adreslenir bellek
addressee : alıcı
addressing : adresleme
adequate : yeterli
adequate data : yeterli veri
adequate security : yeterli güvenlik
adequate stimulus : yeterli uyarı
adhesion : yapışma
adjacency : bitişiklik
adjacency : komşuluk
adjacency graph : bitişiklik çizgesi
adjacent : bitişik
adjacent : komşu
adjacent : yan yana
adjacent channel : komşu kanal
adjacent channel interference (ACI) : komşu kanal karışması
adjacent channel selectivity : komşu kanal seçiciliği
adjacent value : komşu değer
adjoint of a matrix : katımlı matris
adjust (v) : ayarlamak
adjust (v) : düzeltmek
adjustable capacitor : ayarlanır sığaç
adjustable resistor : ayarlanır direnç
adjusted data : uyarlanmış veri
adjusted value : uyarlanmış değer
adjuster : ayarlayıcı
adjustment : ayar
adjustment : uyum
adjustment error : uyum hatası
administer file system : yönetici dosya sistemi
administrative : yönetimsel
administrative : yönetsel
administrative alert : yönetimsel uyarı
administrative data processing : yönetimsel veri işleme
administrative data processing : yönetsel bilgi işleme
administrative domain : yönetsel alan
administrative safeguard : yönetimsel korunma
administrative security : yönetsel güvenlik
Administrator : Yönetici
administrator (Admin) : yönetici
administrator Account : Yönetici Hesabı
administrator logon : yönetici oturum açışı
admissibility : kabul edilebilirlik
admissibility : onanabilirlik
admissibility condition : onanabilirlik koşulu
admissible : geçerli
admissible : kabul edilebilir
admissible : onanabilir
admissible : onanır
admissible : uygun
admissible control input set : geçerli denetim girdileri kümesi
admissible input : kabul edilebilir girdi
admissible value : geçerli değer
admission control for FMEC : sis ve uç bilişimde giriş denetimi
admission control service : kabul denetimi hizmeti
Adobe Digital Editions (ADE) : e-kitap okuma yazılımı (Adobe şirketinin)
adopt (v) : benimsemek
adopt (v) : edinmek
adoption of IoB : Davranış İnterneti’nin benimsenmesi
adult content : yetişkinlere yönelik içerik
advance (v) : ilerlemek
advanced : gelişmiş
advanced : ileri
advanced compression : gelişmiş sıkıştırma
advanced computation technique : ileri hesaplama tekniği
advanced computing : ileri hesaplama
advanced configuration : gelişmiş yapılandırma
advanced connection : gelişmiş bağlantı
advanced control : gelişmiş denetim
advanced data guarding : gelişmiş veri koruma
Advanced Encryption Standard (AES) : gelişmiş şifreleme standardı
advanced filter : gelişmiş süzgeç
advanced graphics : gelişmiş çizge
Advanced Metering Infrastructure (AMI) : gelişmiş ölçüm altyapısı
advanced microcomputer : ileri mikrobilgisayar
Advanced Peer to Peer Networking : Gelişmiş Uçtan Uca Ağ İletişimi
advanced peer to peer networking (APPN) : eşler arası ileri ağ oluşturma
Advanced Penetration Testing : gelişmiş sızma testi
Advanced Persistent Thread (APT) : gelişmiş kalıcı tehdit
advanced security : gelişmiş güvenlik
advanced streaming format : gelişmiş yayın biçimi
advanced streaming format : gelişmiş yayın formatı
advanced technology : ileri teknoloji
advancing computational social sciences : bilişimsel toplum bilimini geliştirme
advantage : kazanım
advantage : yarar
adversary : karşıt
adversary model : karşıt model
advertisement : reklam
advertising cookie : reklam gözlemcisi
adware : reklam yazılımı
aerial : anten
aerial autonomous vehicle : özerk hava taşıtı
aerial cable : hava hattı
aerial network : hava ağı
aesthetics for product design : ürün tasarımı için estetik
aesthetics for system design : dizge tasarımı için estetik
affecting variable : etkileyen değişken
affective computing : duygu tabanlı bilişim
affine : afin
affine : benzeşik
affine property : benzeşik özellik
affine transformation : afin dönüşüm
affine transformation : benzeşik dönüşüm
affinity : benzeşme
affinity analysis : benzeşme çözümleme
afterimage : ardıl görüntü
age of automation : bilgisayarlaşma çağı
age of automation : otomasyon çağı
age of insight : içgörü çağı
agent : ajan
agent : etmen
agent architecture : etmen mimarisi
agent autonomy : etmen özerkliği
agent behavior : etmen davranışı
agent class : etmen altbölümü
agent class : etmen sınıfı
agent cloning : etmen eşlemi
agent code : etmen kodu
agent communication : etmen iletişimi
agent communication language : etmen iletişim dili
agent communication protocol : etmen kuralı
agent completeness : etmen tamlığı
agent development platform : etmen geliştirme ortamı
agent efficiency : etmen yeterliği
agent framework : etmen çerçevesi
agent implementation : etmen gerçekleştirme
agent interactivity : etmen etkileşimi
agent language : etmen dili
agent model : etmen model
agent security : etmen güvenliği
agent service : etmen hizmeti
agent software : etmen yazılımı
agent system : etmen dizgesi
agent understanding : etmen anlaması
agent user : etmen kullanıcısı
agent/user interface : etmen/kullanıcı arayüzü
agent-assisted workflow support : etmen yardımlı iş akışı desteği
agent-based : etmen tabanlı
agent-based adaptive mechanism : etmen tabanlı uyarlanır düzenek
agent-based adaptive system : etmen tabanlı uyarlanır dizge
agent-based assistant : etmen tabanlı yardımcı
agent-based cloud computing : etmen tabanlı bulut bilişim
agent-based cognitive architecture : etmen tabanlı bilişsel mimari
agent-based complex system : etmen tabanlı karmaşık dizge
agent-based complex system development : etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme
agent-based complex system modeling : etmen tabanlı karmaşık dizge modelleme
agent-based design : etmen tabanlı tasarım
agent-based fault-tolerant system : etmen tabanlı hataya dayanıklı dizge
agent-based holon : etmen tabanlı türdeş
agent-based interaction protocol : etmen tabanlı etkileşim kuralı
agent-based interface : etmen tabanlı arayüz
agent-based knowledge discovery : etmen tabanlı bilgi bulgusu
agent-based market-place : etmen tabanlı pazaryeri
agent-based model : etmen tabanlı model
agent-based modelling : etmen tabanlı modelleme
agent-based modelling-as-a-service : hizmet olarak etmen tabanlı modelleme
agent-based social simulation : etmen tabanlı toplumsal benzetim
agent-based software : etmen tabanlı yazılım
agent-based software engineering : etmen tabanlı yazılım mühendisliği
agent-based software provider : etmen tabanlı yazılım sağlayıcı
agent-based system : etmen tabanlı dizge
agent-based system application : etmen tabanlı dizge uygulaması
agent-based technique : etmen tabanlı teknik
agent-based trust model for cooperation : işbirliği için etmen tabanlı güven modeli
agent-based ubiquitous service : etmen tabanlı yaygın hizmet
agent-based ubiquitous system : etmen tabanlı yaygın dizge
agent-based virtual enterprise : etmen tabanlı sanal kurum
agent-directed : etmen yönlendirmeli
agented : etmenleşmiş
agent-enabled : etmenle etkinleştirilmiş
agent-enabled feature : etmenle etkinleştirilmiş özellik
agential : etmensel
agentive : etkin
agent-monitored : etmenle gözlenen
agent-oriented : etmen odaklı
agent-oriented : etmen yönelimli
agent-oriented methodology : etmen yönelimli yöntembilim
agent-oriented modeling : etmen yönelimli modelleme
agent-oriented problem solving : etmen yönelimli sorun çözme
agent-oriented programming : etmen yönelimli programlama
agent-oriented requirements engineering : etmen yönelimli gereksinim mühendisliği
agent-oriented tool : etmen yönelimli araç
agentry : etmenlik
agent-supported : etmen destekli
aggregate (v) : kümelemek
aggregation : kümelenme
agile : çevik
agile chip development : çevik yonga geliştirme
agile design : çevik tasarım
agile development : çevik geliştirim
agile drone : çevik İHA
agile enterprise model : çevik işletme modeli
agile method : çevik yöntem
agile modeling : çevik modelleme
agile practice : çevik uygulama
agile security requirement : çevik güvenlik gereksinimi
agile software development : çevik yazılım geliştirme
agile testing for security : güvenlik için çevik sınama
agreed value : uzlaşılmış değer
agreement ledger : uzlaşma defteri
AI accountability : Yapay Zekâ’da hesap verebilirlik
AI and evolutionary algorithm : yapay us ve evrimsel çözümyolu
AI and evolutionary algorithm : yapay zekâ ve evrimsel çözümyolu
AI artathon : sanatta yapay zekâ çekişmesi
AI as an enabler for smart community : akıllı topluluğu etkinleştirici olarak yapay us
AI as an enabler for smart community : akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay zekâ
AI augmented job : yapay zekâ artırılmış iş
AI engineering : yapay zekâ mühendisliği
AI engineering strategy : yapay zekâ mühendislik stratejisi
AI ethicist : yapay zekâ etikbilimcisi
AI fairness : yapay zekâ tarafsızlığı
AI filter : yapay zekâ süzgeci
AI for service operation : hizmet işlemi içim yapay us
AI for service operation : hizmet işlemi içim yapay zekâ
AI in the connected world : nesneağında yapay zekâ
AI investment : yapay zekâ yatırımı
AI layer : Yapay Zekâ katmanı
AI lie detector : yapay us yalan saptayıcısı
AI lie detector : yapay zekâ yalan saptayıcısı
AI medical device : yapay us destekli tıbbi aygıt
AI model : yapay zekâ modeli
AI personality : yapay us kişiliği
AI personality : yapay zekâ kişiliği
AI superpower : yapay zekâ üstün gücü
AI translator : yapay zekâ çevirmeni
AI vision : yapay zekâ görmesi
AI’s assistive role : Yapay Zekânın yardımcılık görevi
AI-based : yapay us tabanlı yaklaşım
AI-based approach : yapay us tabanlı
AI-based approach : yapay zekâ tabanlı yaklaşım
AI-based medical advice : yapay zekâ tabanlı tıbbi tavsiye
AI-dedicated : yapay usa adanmış
AI-dedicated : yapay zekâya adanmış
AI-dedicated supercomputer : yapay us süperbilgisayarı
AI-dedicated supercomputer : yapay zekâ süperbilgisayarı
AI-driven : yapay zekâ-güdümlü
AI-driven business : yapay zekâ güdümlü iş
AI-Driven Development : yapay us güdümlü geliştirme
AI-Driven Development : yapay zekâ güdümlü geliştirme
AI-powered : yapay usla güçlendirilmiş
AI-powered : yapay zekâyla güçlendirilmiş
AI-powered search : yapay usla güçlendirilmiş arama
AI-powered search : yapay zekâyla güçlendirilmiş arama
AI-powered toy : yapay zekâyla güçlendirilmiş oyuncak
air gap computer : bağlantısız bilgisayar
air push : hava itme
air push interaction : hava itme etkileşimi
airbrush : hava fırçası
AI-related : yapay Us bağlantılı
AI-related : yapay zekâ bağlantılı
AI-related accident : yapay Us bağlantılı kaza
AI-related accident : yapay zekâ bağlantılı kaza
air-floating image : havada salınan görüntü
AI-trained robot : yapay usla eğitilmiş robot
AI-trained robot : yapay zekâyla eğitilmiş robot
AI-training supercomputer : yapay zekâ eğitimi için süper bilgisayar
alarm : alarm
alarm : uyarı
alarm circuit : alarm devresi
alarm clock : çalar saat
alarm signal : alarm işareti
alert : uyarı
alert (v) : uyarmak
alert message : uyarı iletisi
alert text : uyarı metni
algebra for symbolic computation : simgesel bilişim için cebir
algebraic expression : cebirsel deyim
algebraic manipulation : cebirsel işlem
algebraic sum : cebirsel toplam
algebraic variable : cebirsel değişken
algorithm : algoritma
algorithm : çözümyolu
algorithm description : algoritma betimleme
algorithm description : çözümyolu betimleme
algorithm encryption : algoritma şifreleme
algorithm error : algoritma hatası
algorithm error : çözümyolu hatası
algorithmic : çözümyollu
algorithmic bias : algoritma hatası
algorithmic bias : çözümyolu hatası
algorithmic design : algoritma tasarımı
algorithmic design : çözümyolu tasarımı
algorithmic language : algoritmalı dil
algorithmic language : çözümyollu dil
algorithmic model : algoritmalı model
algorithmic model : çözümyollu model
algorithmic music composer : algoritmalı beste yapma
algorithmic music composer : çözümyoluyla beste yapma
algorithmic program : algoritmalı program
algorithmic program : çözümyollu program
algorithmic rule : algoritmalı kural
algorithmic rule : çözümyollu kural
algorithmic thinking : algoritmalı düşünme
algorithmic warfare : algoritmalı savaş
algorithmics : algoritma bilimi
algorithmics : çözümyolu bilimi
algorithmitized : algoritmalaştırılmış
algorithmitized : çözümlendirilmiş
algorithmitizing : algoritmalaştırma
algorithmitizing : çözümlendirilme
alias : takma ad
aliasing : örtüşme
align (v) : hizalamak
all : tüm
all authority : tam yetki
all caps : tümü büyük harf
all data : tüm veri
all rights reserved : tüm hakları saklıdır
allocatable resource : ayrılabilir kaynak
allocate (v) : ayırmak
allocate (v) : özgülemek
allocated : atanmış
allocated : ayrılmış
allocated memory : ayrılmış bellek
allocated variable : atanmış değişken
allocation : atama
allocation : ayırma
allocation : özgüleme
allocation unit : ayırma birimi
allocation unit size : ayırma birim ölçüsü
allowable value : izin verilebilir değer
all-paths busy signal : tüm hatlar meşgul sesi
all-points addressable : tüm noktaları adreslenebilir
all-pole filter : tüm kutuplu süzgeç
all-zero filter : tüm sıfırlı süzgeç
alpha channel : alfa kanalı
alpha error : alfa hatası
alpha test : birincil sınama
alpha value : alfa değeri
alpha value : birincil değer
alphabet : abece
alphabet : alfabe
alphabetic : abecesel
alphabetic : alfabetik
alphabetic character : abecesel damga
alphabetic character : alfabetik damga
alphabetic code : abecesel kod
alphabetic code : alfabetik kod
alphabetic string : abecesel dizgi
alphabetic string : alfabetik dizgi
alphabetic word : abecesel sözcük
alphabetic word : alfabetik sözcük
alphabetical input : abecesel girdi
alphabetical input : alfabetik girdi
alphanumeric : abecesayısal
alphanumeric : alfasayısal
alphanumeric character : abecesel damga
alphanumeric character : alfasayısal damga
alphanumeric data : abecesayısal veri
alphanumeric data : alfasayısal veri
alphanumeric input : abecesayısal girdi
Alt key : Alt tuşu
Alt key : çift işlevli tuş
alter (v) : değiştirmek
alternate : diğer
alternate : öteki
alternate : yedek
alternate (v) : birbirini izlemek
alternate character set : diğer karakter takımı
alternate character set : öteki karakter takımı
alternate code page : öteki kod sayfası
alternate collating sequence : diğer birleştirme sırası
alternate collating sequence : öteki birleştirme sırası
alternate current : dalgalı akım
alternate DNS server : yedek alan adı sistemi sunucusu
alternate key : Alt tuşu
alternate key : çift işlevli tuş
alternate key : diğer karakter tuşu
alternate recipient : diğer alıcı
alternate subject : diğer konu
alternate track : yedek iz
alternating : birbirini izleyen
alternating current : alternatif akım
alternating fields : birbirini izleyen alanlar
alternating series : birbirini izleyen diziler
alternative : diğer
alternative : öteki
alternative : seçenek
alternative : seçenekli
alternative : yedek
alternative analysis : farklı çözümleme
alternative hypothesis : seçenek varsayım
alternative key : seçenek anahtar
alternative key : seçenek tuş
alternative metrics : seçenekli ölçümler
alternative route : seçenek yol
alternative routing : seçenek yol atama
altmetrics : seçenekli ölçümler
ambient : çevre
ambient : ortam
ambient computing : çevresel bilişim
ambient findability : bilişim ortamında bulabilme
ambient intelligence : çevresel us
ambient intelligence : çevresel zekâ
ambient logics : çevresel mantık
ambient noise : çevre gürültüsü
ambient pressure : ortam basıncı
ambient radio frequency : çevresel radyo frekansı
ambient temperature : ortam sıcaklığı
ambiguity error : belirsizlik hatası
ambiguous data : anlamı belirsiz veri
ambiguous data : belirsiz veri
ambiguous input : belirsiz girdi
American Standart Codes for Information Interchange : Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodu
ampersand “&” : “ve” simgesi
amphibology : çiftanlamlı söz
analog : analog
analog : örneksel
analog circuit : örneksel devre
analog clock with digital display : sayısal görüntülü örneksel saat
analog computer : analog bilgisayar
analog computer : örneksel bilgisayar
analog data : analog veri
analog data : örneksel veri
analog data channel : analog veri kanalı
Analog Digital Convertor (ADC) : örnekseli sayısala çevirici
analog film recorder : örneksel film kaydedici
analog input : analog girdi
analog input : analog giriş
analog input : örneksel girdi
analog input data : analog girdi
analog measuring equipment : analog ölçme aleti
analog measuring instrument : analog ölçme aygıtı
analog model : analog model
analog monitor : örneksel görüntüleyici
analog museum : analog müzesi
analog museum of digital inequality : sayısal eşitsizliğin analog müzesi
analog recording vs digital recording : sayısal kayda karşı örneksel kayıt
analog repeater : analog yineleyici
analog representation : analog gösterim
analog signal : analog sinyal
analog sound vs digital sound : sayısal sese karşı örneksel ses
analog transducer : analog dönüştürücü
analog transmission : analog iletim
analog value : analog değer
analog value : örneksel değer
analog vs digital : sayısala karşı örneksel
analog-digital computer : karma bilgisayar
analog-digital conversion : örnekseli sayısala dönüştürme
analog-digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
analogical understanding : örneksel anlama
analog-to-digital : örnekselden sayısala
analog-to-digital conversion : örnekseli sayısala dönüştürme
analog-to-digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
analog-to-digital converter (ADC) : örnekselden sayısala dönüştürücü
analog-to-digital transducer : analogdan sayısala dönüştürücü
analogue digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
analogy : örnekseme
analysis : çözümleme
analysis error : çözümleme hatası
analysis in advanced domains : ileri alanlarda çözümleme
analysis of high-dimensional network : yüksek boyutlu ağ çözümleme
analysis of link formation : bağlantı oluşması çözümlemesi
analysis of link type : bağlantı türü çözümleme
analysis of link type : bağlantı türü çözümleme
analysis of variance : değişki çözümlemesi
analysis technique for social behavioral model : toplumsal davranış modeli için çözümleme tekniği
analyst : çözümleyici
analytical : analitik
analytical : çözümlemeli
analytical : çözümsel
analytical method : çözümlemeli yöntem
analytical model : çözümsel model
analytics : çözümleme
analytics for human dynamics : insan devingenliği çözümlemesi
analytics for social dynamics : toplumsal devingenlik çözümleme
analytics platform : çözümleme ortamı
analytics software : çözümleme yazılımı
analyzer : çözümleyici
ancestor node : ata düğüm
anchor : bağlama
anchor point : bağlama noktası
ancillary : yardımcı
AND gate : VE geçidi
AND input : VE girişi
android : insansı
angle : açı
angular : açısal
angular error : açısal hata
angular resolution : açısal çözünürlük
angular velocity : açısal hız
animal intelligence : hayvan zekâsı
animate (v) : canlandırmak
animated agent : canlandırılmış etmen
animated agent technology : canlandırılmış etmen teknolojisi
animated humanoid : canlandırılmış insanımsı
animation : canlandırma
animation variable : canlandırma değişkeni
anisochronous : değişken zaman aralıklı
annihilation : yok ediş
annihilation : yok oluş
annotated reality : açıklamalı gerçeklik
annotation : ek açıklama
announcement : bildirim
announcement : duyuru
anomalous data : kuraldışı veri
anomalous propagation : anormal yayılım
anomaly detection : aykırılık saptama
anomaly-based detection : aykırılık tabanlı saptama
anonymity : adsızlık
anonymization : adsızlaştırma
anonymized data : adsızlaştırılmış veri
anonymizer : adsızlaştırıcı
anonymous : adsız
anonymous connection : adsız bağlantı
anonymous connection : anonim bağlantı
anonymous connection : topluma açık bağlantı
anonymous data : adsız veri
answer (v) : yanıtlamak
answerback : yanıtlama
answering machine : çağrı yanıtlama makinası
ant algorithm : karınca algoritması
ant algorithm : karınca çözümyolu
ant colony optimization : karınca kolonisi eniyilemesi
antagonistic agent : aykırı etmen
antecedent variable : öncül değişken
antenna input : anten girişi
anti malware : kötücül yazılımsavar
anti viral program : virüs-önler program
anti viral utility : virüs-önler yazılım
anti virus : virüs-önler
anti virus software : virüs-önler yazılım
anti-aliasing : örtüşme-önler
anticipated error : öngörülen hata
anticipated fact : öngörülmüş olgu
anticipated input : öngörülmüş girdi
anticipation : öngörme
anticipation error : öngörü hatası
anticipative : öngören
anticipative : öngörüsel
anticipative adaptive system : öngörüsel uyarlanır dizge
anticipative computing : öngörüsel bilişim
anticipative system : öngörüsel dizge
anticipatory : önceden
anticipatory : öngören
anticipatory agent : öngören etmen
anticipatory buffering : önceden ara belleğe alma
anticipatory paging : önceden sayfalama
anticlockwise : saat yönünün tersi
anticollision system : çarpışma-önler sistem
anticookie software : gözlemci karşıtı yazılım
anti-cybersquating : siber hak koruma
anti-cybersquatter : siber hak koruyucu
anti-jam : yayın bozma önleyici
anti-router : kablosuz bağlantı koruyucu
anti-spoof : kimlik aldatmacasına karşı
antispyware software : casus yazılımdan koruyucu yazılım
antisymmetric : ters bakışımlı
antithetic variable : aykırımsı değişken
antiviral : virüs-önler
antivirus : virüsten koruma
antivirus software : virüsten koruma yazılımı
antonym : karşıt anlamlı
anyware operation : herhangi-bir-yazılım işlemi
anywhere operations model : herhangi-bir-yazılım işlem modeli
aperiodic : dönemsiz
apoptosis : hücrenin programlı ölümü
apoptosis : programlı ölüm
apoptotic communication : iletişimde programlı ölüm
apoptotic computing : bilgisayar tabanlı dizgelerde programlı ölüm
apoptotic robotics : robotlarda programlı ölüm
apostrophe : kesme imi
apostrophe : kesme işareti
app : uygulama
apparatus : aygıt
apparent motion : belirgin devinim
appear (v) : görünmek
appearance-based feature analysis : görünüm tabanlı özellik çözümleme
append (v) : eklemek
appendix : ek
applet : küçük uygulama
applet attack : küçük uygulama saldırısı
Appletalk : Apple iletişim kuralı
Appletalk File Protocol : Appletalk dosya iletişim kuralı
appliance hacks : eşyaya siber saldırı
applicable : uygun
application : uygulama
application agent : uygulama etmeni
application capabilities type : uygulama yeteneği türü
application compatibility : uygulama uyumluluğu
application deployment editor : uygulama dağıtım düzenleyicisi
Application Developer : Uygulama Geliştirici
application enabling : uygulama yetkinlendirme
application error : uygulama hatası
application framework : uygulama çerçevesi
Application Generic Controller (AGC) : uygulamaya özgü denetleyici
application icon : uygulama simgesi
application in silicon : silikonda uygulama
application installation point : uygulama yükleme noktası
application layer : uygulama katmanı
application location : uygulama konumu
application management : uygulama yönetimi
application of AI in IS : bilgi dizgesine yapay us uygulaması
application of AI in IS : bilgi dizgesine yapay zekâ uygulaması
application of distributed ledger technology : dağıtımlı kayıt defteri teknolojileri uygulaması
application performance data : uygulama başarım verisi
application preinstall information : uygulama kurma öncesi bilgisi
application preinstallation launcher : uygulama kurma öncesi başlatıcısı
application program : uygulama programı
Application Programming Interface (API) : uygulama programlama arabirimi
Application Programming Interface (API) : uygulama programlama arayüzü
application recovery : uygulama kurtarma
application requester : uygulama istemcisi
application requesting card : uygulama isteme kartı
application server : uygulama sunucusu
application sharing : uygulama paylaşımı
application software : uygulama yazılımı
Application Software Engineer​ : Uygulama Yazılımı Mühendisi
Application Specific Controller (ASC) : uygulamaya özel denetleyici
Application Specific Integrated Circuit (ASIC) : uygulamaya özel tüm devre
application suite agent : uygulama etmen takımı
Application Support Analyst : Uygulama Destek Çözümleyicisi
application usability analysis : uygulama kullanılabilirliği çözümlemesi
application virtualization : uygulama sanallaştırma
application whitelist : kabul edilebilir uygulama dizelgesi
application-oriented language : uygulamaya yönelik dil
Applications Engineer : Uygulama Mühendisi
application-specific : uygulamaya özel
applicative : uygulamalı
applicative language : uygulamalı dil
applied : uygulamalı
applied computational geometry : uygulamalı bilişimsel geometri
applied computing : uygulamalı bilişim
applied cryptography : uygulamalı şifreleme
applied data science : uygulamalı veri bilimi
applied digital data system : uygulamalı sayısal veri dizgesi
applied machine learning : uygulamalı makine öğrenmesi
appraisal value : değerleme değeri
appraised value : değerlendirilmiş değer
apprehension : kavrayış
approve (v) : onaylamak
approved circuit : onaylı devre
approximate : yaklaşık
approximate (v) : yaklaşıklamak
approximate reasoning : yaklaşık usavurma
approximate value : yaklaşık değer
approximated value : yaklaşıklanmış değer
approximation : kestirim
approximation : yaklaşıklama
approximation algorithm : yaklaşıklama algoritması
approximation algorithm : yaklaşıklama çözümyolu
approximation error : kestirim hatası
approximation scheme : kestirim düzeni
approximation theory : yaklaşıklık kuramı
AR (Augmented Reality) device : artırılmış gerçeklik aygıtı
AR headset : artırılmış gerçeklik mikrofonlu kulaklığı
Arabic digit : Arap rakamı
Arabic digit : on-tabanlı rakam
Arabic Number : arap sayısı
arbitrary : isteğe bağlı
arbitrary : keyfi
arbitrary dataset : gelişigüzel veri öbeği
arbitrary function : gelişigüzel işlev
arbitrary variable : gelişigüzel değişken
arc : yay
architectural analysis : mimari çözümleme
architectural concern of autonomic systems : özyönetimli dizgeler için mimari kaygı
architectural design : mimari tasarım
architectural evaluation : mimari değerlendirme
architectural patterns : mimari örüntüler
architecture : mimari
architecture conformance : mimari uygunluk
architecture description language : mimari betimleme dili
architecture description meta-model : mimari betimleme üstmodeli
architecture for cyber-physical systems : siber fiziksel dizgeler için mimari
architecture for IoT : nesneağı mimarisi
architecture for Web content : Bilgiağı içeriği için mimari
architecture reengineering : mimari yeniden mühendislik
architecture reverse engineering : mimari tersine mühendislik
architecture transformation : mimarlık dönüşümü
architecture validation : mimari geçerleme
architecture verification : mimari doğrulama
architecture-based code generation : mimari tabanlı kod üretme
architecture-based evolution : mimari tabanlı evrim
architecture-centric : mimari merkezli
architecture-centric engineering : mimari merkezli mühendislik
architecture-centric process framework : mimari merkezli süreç çerçevesi
architecture-centric process model : mimari merkezli süreç modeli
architecture-centric software engineering : mimari merkezli yazılım mühendisliği
architectures for reconfigurable system : yeniden yapılandırırılabilir dizge mimarisi
architectures for self-adaptive systems : özuyumlu dizgeler için mimari
architectures for ultra-large scale systems : aşırı büyük dizgeler için mimari
archival digital print : belgelik sayısal baskı
archival file : arşiv kütüğü
archival file : belgelik kütüğü
archival storage : arşivde saklama
archival storage : belgelikte saklama
archive : arşiv
archive : belgelik
archiving : arşivleme
area : alan
area address : alan adresi
area chart : alan çizgesi
area sampling : alan örneklemesi
area work : alan çalışması
Argument : argüman
Argument : bağımsız değişken
argument value : bağımsız değişken değeri
argument variable : bağımsız değişken
array : dizi
artificial digit : takma parmak
Artificial General Intelligence (AGI) : insan düzeyi yapay zekâ
Artificial General Intelligence (AGI) : yapay genel us (YGU)
Artificial General Intelligence (AGI) : yapay genel zekâ (YGZ)
artificial human compagnion : yapay candaş
artificial intelligence : yapay us
Artificial Intelligence (AI) : yapay zekâ (YZ)
Artificial Intelligence (AI) : yapay us (YU)
artificial intelligence application : yapay us uygulaması
artificial intelligence application : yapay zekâ uygulaması
artificial intelligence architecture : yapay us mimarisi
artificial intelligence architecture : yapay zekâ mimarisi
artificial intelligence as a service : hizmet olarak yapay zekâ
artificial intelligence enabled chip : yapay usla etkinleştirilmiş yonga
Artificial Intelligence Era : yapay zekâ çağı
artificial intelligence for digit recognition : rakam tanıma için yapay zekâ
Artificial Intelligence for health : sağlık için yapay us
Artificial Intelligence for health : sağlık için yapay zekâ
artificial intelligence for number recognition : sayı tanıma için yapay zekâ
artificial intelligence technology : yapay us teknolojisi
Artificial Intelligence technology : yapay zekâ teknolojisi
artificial intelligence toolkit : yapay zekâ araç takımı
artificial intelligence-based technique : yapay us tabanlı teknik
artificial intelligence-based technique : yapay zekâ tabanlı teknik
artificial life : yapay yaşam
artificial life form : yapay yaşam biçimi
artificial moral agent : yapay ahlak etmeni
artificial narrow intelligence : dar kapsamlı yapay zekâ
artificial neural network : yapay sinir ağı
artificial pet : yapay candaş
artificial reality : yapay gerçeklik
artificial robot pet : robot candaş
artificial super intelligence : insan üstü yapay us
artificial super intelligence : insan üstü yapay zekâ
artificial super intelligence : üstün yapay us
artificial super intelligence : üstün yapay zekâ
artificial traffic : yapay trafik
artificial variable : yapay değişken
artificial vision : bilgisayarla görme
artificially : yapay olarak
artificially intelligent : yapay akıllı
artificially intelligent machine : yapay akıllı makine
artificially intelligent robot : yapay akıllı robot
ascender : harfin üst çıkıntısı
ascending : artan
ascent algorithm : tırmanış algoritması
ascent algorithm : tırmanış çözümyolu
ascertainment error : irdeleme hatası
ASCII receiving : ASCII alma
ASCII sending : ASCII gönderme
aspect-oriented : yön yönelimli
aspect-oriented programming : yön yönelimli programlama
aspect-oriented software engineering : yön yönelimli yazılım mühendisliği
aspect-oriented technique : yön yönelimli teknik
aspects of natural language processing : doğal dil işleme yönleri
Assembler : Assembler (programlama dili)
assembler : çevirici
assembler language : çevirici dili
assertion-based analysis : sav tabanlı çözümleme
assertion-based verification : sav tabanlı doğrulama
assessed data : değerlendirilmiş veri
assessed value : değerlendirilmiş değer
assessment : değerlendirme
assessment findings : değerlendirme bulguları
assessment of real-system data : gerçek sistem verisinin değerlendirimi
asset value : varlık değeri
assigned value : atanmış değer
assistance : destek
assistance system : destek dizgesi
assistant : yardımcı
assistive : yardımcı
assistive device : yardımcı aygıt
assistive technology : yardımcı teknoloji
Associate Developer : Geliştirici Yardımcısı
associated : ilişkili
associated value : ilişkili değer
Association for Computing Machinery (ACM) : Bilişim Makineleri Derneği
associative : çağrışımsal
associative : ilişkili
associative activation error : çağrışımsal etkinleştirme hatası
associative graph : çağrışımsal çizge
associative recall : çağrışımsal çağrı
associative storage : çağrışımsal bellek
associative understanding : çağrışımsal anlama
assumed goal : varsayılan amaç
assumed value : varsayılan değer
assumption : varsayım
assumption error : varsayım hatası
assumption levelling : varsayım dengeleme
assurance case : güvence durumu
assurance-in-the-large : kapsamlı güvence
assurance-in-the-small : yetersiz güvence
assured software : güvenilir yazılım
asymmetric cyber advantage : orantısız siber üstünlük
asymmetric digital subscriber line : simetrik olmayan sayısal sürdürümcü hattı
asymmetric digital subscriber loop : simetrik olmayan sayısal sürdürümcü döngüsü
asymmetric element : bakışımsız öğe
asymmetrical : bakışımsız
asymmetrical deflection : bakışımsız yön sapma
asymmetrical distortion : bakışımsız bozulma
asymmetrical effect : orantısız etki
asymmetric-key cryptography : bakışımsız anahtar şifreleme
asymmetry : bakışımsızlık
asymptote : sonuşmaz
asymptotic : sonuşur
asymptotic : sonuşurda
asymptotic distribution : sonuşurda dağılım
asymptotic efficiency : sonuşurda etkinlik
asymptotic normality : sonuşurda olağanlık
asymptotic stability : sonuşurda kararlılık
asymptotic stability in the large : sonuşurda genel kararlılık
asymptotic standard error : sonuşurda standart hata
asymptotically unbiased estimator : sonuşurda yansız kestirimci
asynchronous computer : eşzamansız bilgisayar
asynchronous input : eşzamansız girdi
asynchronous multiplexing : eşzamansız çoğullama
Asynchronous Procedure Call (APC) : eşzamanlı olmayan yordam çağrısı
Asynchronous Refresh : zaman uyumsuz yenilemek
Asynchronous Transfer Mode : eşzamansız aktarım kipi
Asynchronous Transmission Mode : eşsüresiz iletim kipi
at “@” : güzel a “@”
atomic qubit : atomsal kuantum ikili
atomic qubit : atomsal nicemsel ikili
atom-memory device (atomristor) : atom bellek
atom-memory device (atomristor) : atom bellek aygıtı
atomristor : atom bellek
atom-scale : atom ölçekli
atom-scale quantum computer : atom ölçekli nicemsel bilgisayar
attached variable : ekli değişken
attack : saldırı
attack alarm : saldırı alarmı
attack alarm : saldırı uyarısı
attack attribution : saldırı ilişkilendirme
attack classification : saldırı sınıflandırma
attack coverage : saldırı kapsamı
attack detection : saldırı saptama
attack forest : saldırı sahası
attack interdiction point : saldırı engelleme noktası
attack load : saldırı yükü
attack manifestation : saldırı belirtisi
attack path : saldırı yolu
attack pattern : saldırı örüntüsü
attack relevant : saldırıyla ilgili
Attack Sensing and Warning (AS&W) : saldırı algılama ve uyarı
attack signal : saldırı imi
attack signature : saldırı imzası
attack space : saldırı yeri
attack speed : saldırı hızı
attack step : saldırı adımı
attack surface : saldırı yüzeyi
attack taxonomy : saldırı sınıflandırma
attack tool : saldırı aracı
attack tool kit : saldırı aracı takımı
attack tree : saldırı ağacı
attack vector : saldırı yolu
attack vector : saldırı yöntemi
attacker : saldırgan
attack-relevant event : saldırıyla ilgili olay
attention : uyarı
attenuation coefficient : zayıflama katsayısı
attenuator : zayıflatıcı
attestation ledger : onaylı defter
attribute authority : öznitelik yetkilisi
attribute cashing : öznitelik önbellekleme
attribute error : öznitelik hatası
attribute object : öznitelik nesnesi
attribute value : öznitelik değeri
attribute-based : öznitelik tabanlı
attribute-based access : öznitelik tabanlı erişim
attribute-based access control : öznitelik tabanlı erişim denetimi
attribute-based authorization : öznitelik tabanlı yetkilendirme
attribute-based encryption : öznitelik tabanli şifreleme
attribution : özellik
attribution : özniteleme
attribution error : ilişkilendirme hatası
audibility : işitirlik
audio : işitsel
audio : ses
audio CD : ses CD’si
audio frequency : işitme sıklığı
audio input : ses girişi
audio level meter : ses düzeyi ölçer
audio mining : ses madenciliği
audio monitoring : işitsel gözlemleme
audio spectrum : ses izgesi
audio transmission : ses iletimi
audio transmission over Internet : İnternet üzerinden ses iletimi
Audio/Video : ses/görüntü
Audio/Video (A/V) : görsel/işitsel
Audio/Video (A/V) : işitsel/görsel
audioblog : sesli günlük
audioblogger : sesli günlükçü
audioblogging : sesli günlük tutma
audiographic : işitsel-görsel
audiovisual : işitsel-görsel
audit : denetim
audit (v) : denetlemek
audit data : denetim verisi
audit flag : denetim bayrağı
audit in information system : bilişim dizgesi denetimi
audit log : denetim kaydı
audit policy configuration : denetim politikası yapılandırması
audit reduction tool : denetim azaltma aracı
audit review : denetim gözden geçirme
audit software : denetim yazılımı
audit system : denetim dizgesi
audit trail : denetim izi
audit trail : denetleme izi
auditability in cloud-based service : bulut tabanlı hizmet denetlenebilirliği
auditable data : denetlenebilir veri
auditing : denetleme
auditing : denetleniyor
auditing : denetliyor
auditory information processing : işitsel bilgi işleme
augend : eklenilen
augmented analytics : artırılmış çözümleme
augmented intelligence : artırılmış zekâ
augmented matrix : genişletilmiş matris
augmented reality : artırılmış gerçeklik
Augmented Reality (AR) : artırılmış gerçeklik
augmented reality glass : artırılmış gerçeklik gözlüğü
Augmented Reality Life Designer : Artırılmış Gerçeklik Yaşam Tasarımcısı
augmented reality simulation : artırılmış gerçeklik benzetimi
authenticate (v) : aslıyla aynılığını kanıtlamak
authenticate (v) : doğrulamak
authenticate (v) : kimlik denetlemek
authenticated data : denetlenmiş veri
authentication : aslıyla aynılığını kanıtlama
authentication : kimlik denetleme
authentication : kimlik doğrulama
authentication code : aslıyla aynılık kodu
authentication data : kimlik doğrulama verisi
authentication error : kimlik denetimi hatası
authentication header : kimlik denetleme başlığı
authentication information : aslıyla aynılık bilgisi
authentication package : kimlik denetleme paketi
authentication signal : aslıyla aynılık sinyali
authentication system : kimlik dogrulama dizgesi
authentication ticket : kimlik denetleme belgesi
authentication token : kimlik doğrulama gereci
authenticator : kimlik belirleyici
authenticity : aslına uygunluk
authenticity : geçerlilik
authenticity : özgünlük
Authenticode (TM) Security Technology : kimlik denetleme güvenliği teknolojisi
authoring language : yazarlık dili
authoring tool : yazarlık aracı
authoritative data : güvenilir veri
authoritative data source : güvenilir veri kaynağı
authority : yetki
authority : yetkili
authorization : yetki
authorization : yetkilendirme
authorization error : yetki hatası
authorization level : yetki düzeyi
authorization pattern : yetki örüntüsü
authorize (v) : yetkilendirmek
authorized : yetkili
authorized agent : yetkili etmen
authorized frequency : yetkilendirilmiş sıklık
authorized user : yetkili kullanıcı
auto : otomatik
auto : özdevinimli
auto adjust : otomatik ayar
auto answer : otomatik yanıt
auto call : otomatik çağırma
auto content wizard : otomatik içerik yardımcısı
auto data tips : otomatik veri ipuçları
auto dial modem : otomatik aramalı modem
auto dim : otomatik görüntü karartma
auto dim interval : otomatik karartma arası
auto disconnect : otomatik bağlantı kesme
auto exposure : otomatik pozlama
Auto Feed : otomatik besleme
Auto fit İnto Title Bar Area : başlık çubuğu alanına otomatik sığdır
auto focus : otomatik netlik
auto focus : otomatik odak
auto focus : otomatik odaklama
auto hide : otomatik gizleme
auto link : otomatik bağ
auto logon : otomatik oturum açma
auto scale : otomatik ölçeklendirme
auto scaling : otomatik ölçeklendirim
auto select : otomatik seçme
auto selected : otomatik seçilmiş
auto space : otomatik boşluk
auto update : otomatik güncelleme
auto-adjust : otomatik ayar
auto-answer : otomatik yanıt
auto-answer modem : otomatik yanıtlayan modem
autoarchive : otomatik arşiv
autoarchive : otomatik belgelik
auto-arrange : otomatik yerleştir
auto-attach : otomatik iliştir
auto-call : otomatik çağırma
auto-clipart : otomatik kesik resim
auto-configuration : otomatik yapılandırma
autocorrect : otomatik düzeltme
autocorrelation : otomatik bağlılaşım
autocorrelation : otomatik ilinti
autocorrelation function : otomatik ilintilendirme işlevi
auto-dialler : otomatik numara çevirici
autodidactic agent : kendi öğrenen etmen
auto-dim : otomatik görüntü karartma
auto-dim interval : karartma için bekleme süresi
auto-feed : otomatik besleme
autoformat : otomatik biçimlendirme
auto-hacking attack : otomobile siber saldırı
automata : otomat
automata : özdevinir
automate : otomatikleştir
automate (v) : otomatikleştirmek
automated assistant : otomatik yardımcı
automated cloud brokerage : otomatik bulut aracılığı
automated machine : otomatik makine
automated machine learning : otomatik makine öğrenimi
automated password generator : otomatik şifre üreteci
automated problem solving : otomatik sorun çözme
Automated Teller Machine (ATM) : bankamatik
Automated Teller Machine (ATM) : otomatik vezne
automated theorem proving : otomatik teorem kanıtlama
automatic : otomatik olarak
automatic assembly : otomatik kurgu
automatic check : otomatik sınama
automatic cloud adaptation : otomatik bulut uyarlaması
Automatic Configuration Set : otomatik yapılandırma öbeği
automatic control : otomatik denetim
automatic data processing : otomatik bilgi işlem
automatic data protection : otomatik veri koruma
automatic dialing unit : otomatik aramalı birim
automatic direction finder : otomatik yön bulucu
automatic disinfecting : otomatik virüs arındırma
automatic error correction : otomatik hata düzeltme
automatic error detection : otomatik hata saptama
automatic exchange : otomatik santral
automatic frequency control : otomatik sıklık denetimi
automatic gain control : otomatik kazanç denetimi
automatic maintenance : otomatik bakım
automatic message recording : otomatik ileti kaydı
automatic model extraction : otomatik model çıkartma
automatic pagination : otomatik sayfalama
automatic pilot : otomatik pilot
automatic radio monitor : otomatik yayın denetleyicisi
automatic ring trip : otomatik zil kesme
automatic setting : otomatik ayar
automatic signalling : otomatik imleşim
automatic signalling : otomatik sinyalleşme
automatic speech recognition : otomatik konuşma tanıma
automatic speech recognition technology : otomatik konuşma tanıma teknolojisi
automatic speech understanding technology : otomatik konuşma anlama teknolojisi
automatic starter : otomatik başlatıcı
automatic startup : otomatik başlama
automatic switch : otomatik anahtar
automatic teller machine : bankamatik
automatic testing : otomatik sınama
automatic tracking : otomatik izleme
automatic trunk test : otomatik devre testi
automatic tuning control : otomatik ayar
automatic variable : otomatik değişken
automatic variable : özdevinimli değişken
automatic voltage regulator : otomatik gerilim düzenleyici
Automatic Volume Control (AVC) : otomatik ses kontrolü
automatically : otomatik olarak
automatically disinfect the system : dizgeyi virüsten otomatik arındırma
automatically remove a virus : otomatik virüs arındırma
automation : otomasyon
automation : özdevinim
automation of reasoning : akılyürütme otomasyonu
automotive assistance system : motorlu araç destek dizgesi
autonomic : özyönetimli
autonomic apoptotic system : özyönetimli programlı ölümlü dizge
autonomic communication channel : özyönetimli iletişim kanalı
autonomic computation : özyönetimli bilişim
autonomic computing : özyönetimli bilişim
autonomic element : özyönetimli öğe
autonomic management : özyönetimli yönetim
autonomic manager : özyönetimli yönetici
autonomic paradigm : özyönetimli yaklaşım
autonomic property : özyönetimli özellik
autonomic resource management : kaynak özyönetimi
autonomic robot : özyönetimli robot
autonomic robotic element : özyönetimli robotsal öğe
autonomic robotics : özyönetimli robotbilim
autonomic system : özyönetimli dizge
autonomic vision : özyönetimli görme
autonomicity : özyönetimlilik
autonomicity capability : özyönetimlilik yeteneği
autonomicity capability model : özyönetimli yetenek modeli
autonomous : özerk
autonomous agent : özerk etmen
autonomous agent-based technique : etmen tabanlı özerk teknik
autonomous building control system : özerk bina denetim dizgesi
autonomous computing : özerk bilişim
autonomous delivery : özerk dağıtım
autonomous driving : özerk sürüş
autonomous driving safety : özerk araba sürme güvenliği
autonomous driving technology : özerk sürüş teknolojisi
autonomous driving technology : özerk sürüş teknolojisi
autonomous driving vision : özerk sürüş görüşü
autonomous electric tractor : özerk elektrikli traktör
autonomous interactive character : özerk etkileşimli kişi
autonomous knowledge system : özerk bilgi dizgesi
autonomous learning system : özerk öğrenme dizgesi
autonomous organization : özerk örgüt
autonomous robot : özerk robot
autonomous robot network : özerk robot ağı
autonomous robotic technology : özerk robot teknolojisi
autonomous ship : özerk gemi
autonomous surgical robot : özerk cerrahi robot
autonomous system : özerk dizge
autonomous system boundary router : özerk sistem sınır yönlendiricisi
autonomous thing : özerk nesne
autonomous tool : özerk araç
autonomous understanding : özerk anlama
autonomous underwater robot : özerk sualtı robotu
autonomous unmanned vehicle : insansız özerk araç
autonomous unmanned vehicle network : insansız özerk araç ağı
autonomous vehicle : özerk araç
autonomous weapon : özerk silah
Autonomous Weapons System (AWS) : özerk silah dizgesi
autonomy and simulation : özyönetim ve benzetim
autonomy-oriented : özyönetim yönelimli
autonomy-oriented computation : özyönetim yönelimli bilişim
autonomy-oriented computing : özyönetim yönelimli bilişim
autonomy-oriented modeling : özyönetim yönelimli modelleme
auto-order : otomatik sipariş verme
auto-outline : otomatik taslak
autoprogrammable agent : kendini programlayabilen etmen
autoprogrammable agent : özprogramlanılır etmen
auto-proxy script : otomatik vekil programı
autoregression : özbağlanım
autoregressive : özbağlanımlı
autoregressive moving average : özbağlanımlı hareketli ortalama
autoregressive process : özbağlanımlı süreç
auto-rewind : otomatik geri sar
autosave : otomatik saklama
autosave frequency : otomatik saklama sıklığı
auto-save on submit : gönderme sırasında otomatik kaydetme
auto-scaling : özölçekleme
autostimulant : özuyarıcı
auto-style conflict : otomatik biçem çakışması
auto-submit transaction : otomatik teslim işlemi
auto-suspend : otomatik askıya alma
auto-suspend : otomatik bekletme
autotext name : otomatik metin adı
auto-transductor : otomatik dönüştürücü
auto-update : otomatik güncelleme
auxiliary (aux) : yardımcı
auxiliary (aux) : yedek
auxiliary circuit : yedek devre
auxiliary equipment : yedek donatım
auxiliary power supply : yedek güç kaynağı
Auxiliary Storage : yedek bellek
auxiliary value : yardımcı değer
auxiliary variable : yardımcı değişken
availability : bulunurluk
availability : elde hazır olma
availability ratio : bulunurluk oranı
available : hazır
available context : hazır içerik
available data : hazır veri
available memory : hazır bellek
available power : hazır güç
available time : uygun süre
avatar : avatar
avatar : sanalkişi
avatar-based : avatar-tabanlı
avatar-based model : avatar-tabanlı model
average : ortalama
average (v) : ortalama almak
average data rate : ortalama veri hızı
average detector : ortalama algılayıcı
average error : ortalama hata
average holding time : ortalama bekletme süresi
average incrementor : ortalama artırıcı
average sync offset : ortalama eşzamanlama kayması
average value : ortalama değer
averaged : ortalaması alınmış
average-position action : ortalama konum eylemi
averaging circuit : ortalama devresi
aversive stimulus : kaçınmalı uyarı
aviation in the digital age : sayısal çağda havacılık
aware : farkında
aware : farkında olan
aware computing : farkında olan bilişim
awareness : farkındalık
awareness computing : farkındalık bilişimi
awareness training : farkındalık öğretimi
axial : eksenel
axial symmetry : eksenel bakışım
axiom : belit
axiomatic : belitsel
axis : eksen
axis grid line : eksen ızgara çizgisi
axis of symmetry : bakışım ekseni
Axis Translation Line : eksen kaydırma çizgisi
Ayala scale : Ayala ölçeği
Ayala scale (cyber-physical attack severity levels) : Ayala ölçeği (siber fiziksel saldırı önem düzeyi)
azimuth error : ufuk açısı hatası
azimuthal error : ufuk açısı hatası
B– :
babbling error : veri göndermede sınır değer aşımı
Bach digital : sayısal Bach
back door : arka kapı
back off : geri çekme
back projection : geriye izdüşüm
back scattering : geri saçılım
backbone : omurga
backbone network : omurga ağ
backdoor : arkakapı
backdoor penetration : arkakapıdan sızma
backdoor penetration strategy : arkakapıdan sızma izlemi
backdoor penetration strategy : arkakapıdan sızma stratejisi
backdoored : arkakapılı
backend : arkayüz
backend developer : arkayüz geliştiricisi
background : arkaplan
background : artalan
background image processing : arkaplan görüntü işleme
background image processing : artalan görüntü işleme
background variable : arkaplan değişkeni
background variable : artalan değişkeni
backslash “\” : ters eğik çizgi “\”
backup : yedek
balance error : denge hatası
balanced error : dengeli hata
balanced input : dengeli girdi
balanced network : dengeli ağ
balanced two-port network : dengeli iki-kapılı ağ
bandwidth : bant genişliği
barcode : çubukkod
barcode id : çubukkod kimliği
barcode scanner : çubukkod okuyucusu
barometric error : barometrik hata
barometric error code : barometrik hata kodu
base station random variable : baz istasyonu rasgele değişkeni
base value : esas değer
base variable : esas değişken
base variable : temel değişken
baseband : tabanbant
baseband local area network : tabanbant yerel alan ağı
based : dayalı
based : tbanlı
basic algorithm : temel algoritma
basic algorithm : temel çözümyolu
Basic Input/Output System (BIOS) : temel girdi/çıktı dizgesi
Basic Input-Output System (BIOS) : temel giriş/çıkış dizgesi
basic variable : ana değişken
batch processing : toplu işlem
battery-free device : pilsiz aygıt
battery-free Internet of Things : pilsiz nesneağı
battery-less operation : pilsiz çalışma
battle damage assesment : savaş hasar değerlendirmesi
Bayesian analysis : Bayesci çözümleme
Bayesian method : Bayesci yöntem
Bayesian model : Bayes modeli
Bayesian modeling : Bayesci modelleme
Bayesian network : Bayesci ağ
bearer : taşıyıcı
bearing value : taşıma değeri
behavior : davranış
behavior database : davranış veritabanı
behavior monitoring hack : davranış izleme siber saldırısı
behavior variable : davranış değişkeni
behavioral : davranışsal
behavioral aspect : davranışsal yön
behavioral aspect of cyberspace : siberuzayın davranışsal yönü
behavioral autonomy pattern : davranışsal özyönetim örüntüsü
behavioral data : davranışsal veri
behavioral model : davranışsal model
behavioral modeling : davranışsal modelleme
behavioral pattern : davranışsal örüntü
behavioral process : davranışsal süreç
behavioral process model : davranışsal süreç modeli
behavioral process modeling : davranışsal süreç modelleme
behavior-based safety : davranış tabanlı güvenlik
behavioural analytics : davranışsal çözümleme
being digital : sayısal olmak
belief : inanç
belief network : inanç ağı
belief value : inanç değeri
believable agent : inanılır etmen
Bell state : Bell durumu
Bell state measurement : Bell durumu ölçümü
benchmark : karşılaştırma
benchmark error : karşılaştırma hatası
benchmark suites : karşılaştırma paketi
benchmarking : karşılaştırma
benchmarking methodology : karşılaştırma yöntembilimi
Bernoulli random variable : Bernoulli rasgele değişkeni
Bernoulli variable : Bernoulli değişkeni
best practices : en iyi uygulamalar
beta error : beta hatası
beta variable : beta değişkeni
between-subject variable : ara denek değişkeni
beyond comprehension : anlaşılamaz
beyond understanding : anlaşılamaz
bias error : önyargı hatası
bias of facial recognition software : yüz tanıma yazılımının yanılgısı
biased error : önyargılı hata
bidirectional : iki yönlü
bidirectional transformation : iki yönlü dönüşüm
big and huge data : büyük ve çok büyük veriler
big data : büyük veri
big data analytics : büyük veri çözümleme
big data analytics for social networks : toplumsal ağlar için büyük veri çözümlemesi
big data application : büyük veri uygulaması
big data application in IS (Information System) : bilişim dizgesinde (BD) büyük veri uygulaması
big data application provider : büyük veri uygulama sağlayıcısı
big data architecture : büyük veri mimarisi
big data center : büyük veri merkezi
big data ecosystem : büyük veri ekosistemi
big data engineering : büyük veri mühendisliği
big data ethics : büyük veri etiği
big data for social networks : toplumsal ağlar için büyük veri
big data framework : büyük veri çatısı
big data framework : büyük veri çerçevesi
big data framework provider : büyük veri çatı sağlayıcısı
big data framework provider : büyük veri çerçevesi sağlayıcısı
big data fusion : büyük veri bütünleştirme
big data in medicine : tıpta büyük veri
big data model : büyük veri modeli
big data paradigm : büyük veri yaklaşımı
big data processing : büyük veri işleme
big data scientist : büyük veri bilimcisi
big data security : büyük veri güvenliği
big data service : büyük veri hizmeti
big data startup : büyük veri girişimi
big data system : büyük veri dizgesi
big data workflow : büyük veri iş akışı
big data-oriented computing : büyük veri yönelimli bilişim
big data-oriented content : büyük veri yönelimli içerik
billiard ball computer : bilardo topu bilgisayar
billiard ball computing : bilardo topu bilişim
binary analysis : ikili çözümleme
binary analysis framework : ikili çözümleme çerçevesi
binary classifier : ikili sınıflandırıcı
binary code analysis : ikili kod çözümleme
binary data : ikili veri
binary data format : ikili veri biçimi
binary digit : ikil
binary digit : ikili rakam
binary number system : 2-tabanlı sayı dizgesi
binary value : ikili değer
binary variable : ikili değişken
binomial random variable : ikiterimli rasgele değişken
bio printer : canlı yazıcısı
biobot : canlımsı robot
biochemical computing : yaşamkimyasal bilişim
biocomputing : yaşambilişim
biodegradable robot : biyolojik olarak çözünür robot
BioDigital human : sayısal insan
biohybrid robot : canlımsı karma robot
biohybrid robot : canlımsı karma robot
bioinformatics : yaşambilişim
bioinformatics computation : yaşambilişim hesaplama
bio-ink : canlı mürekkebi
bioinspired : canlıdan esinlenmiş
bioinspired circuit : canlıdan esinlenmiş devre
bioinspired cognitive algorithm : canlıdan esinlenmiş bilişsel algoritma
bioinspired cognitive algorithm : canlıdan esinlenmiş bilişsel çözümyolu
bioinspired computing : canlıdan esinlenmiş bilişim
bioinspired method : canlıdan esinlenmiş yöntem
bioinspired robot : canlıdan esinlenmiş robot
bioinspired robotics : canlıdan esinlenmiş robotbilim
bioinspired system : canlıdan esinlenmiş dizge
bioinspired technology : canlıdan esinlenmiş teknoloji
biological content : yaşambilimsel içerik
biological database : yaşambilimsel veritabanı
biological embracement of dataism : verikuramının yaşambilimsel algılanması
biological mutation : biyolojik değişim
biologically inspired mechanism : canlıdan esinlenmiş düzenek
bio-machine : canlımsı makine
biomarker : sağlık göstergesi
biomaterial for sustainability : sürdürülebilirlik için yaşamsal malzeme
biomechanics : yaşamsal mekanik
biomedical application : sağlık uygulaması
biomedical application of speech analysis : konuşma çözümleme için tıp uygulaması
biomedical sensor : yaşamsal algılayıcı
biomedical signal analysis : biyomedikal sinyal çözümlemesi
biometric : yaşamölçüm
biometric data : yaşamölçüm verisi
biometric identification : yaşamölçümsel tanımlama
biometrics : yaşamölçüm
biomolecular computing : yaşam moleküler bilişim
bionic eye : canlımsı göz
bionic hand : yapay el
bionic vision : canlımsı görme
bionic vision : canlımsı görüntü
bionic vision system : canlımsı görme dizgesi
bioprinting : canlımsı baskı
bioprinting technology : canlımsı baskı teknolojisi
bio-robotic arm : canlımsı robot kolu
biorobotics : canlımsı robotbilim
biosensor : yaşamsal algılayıcı
birthday attack : doğum günü şifre çözme saldırısı
bit : ikil
bit error : ikil hatası
bit error rate : ikil hata oranı
bit rate enforcement : ikil debisi sınırlaması
bit stuffing : ikil dolgulaması
bitcoin : ikilpara
bitcoin blockchain technology : ikilpara öbekzinciri teknolojisi
bitcoin miner : ikilpara arayıcısı
bitcoin wallet : ikilpara cüzdanı
bit-flipping attack : ikil döndürme saldırısı
bivariate data : iki değişkenli veri
black core : kara çekirdek
black hacker : kötü niyetli siber saldırgan
black hat : kötü niyetli
black hole attack : karadelik saldırısı
black hole email address : karadelik eposta adresi
black hole filtering : karadelik süzgeçleme
black holes (networking) : karadelikler (ağ iletişimi)
black start hack : başlatma jeneratörü siber saldırganlığı
black start hack : başlatma üreteci siber saldırganlığı
black swan event : beklenmeyen olay
blackboard understanding : karatahta anlaması
black-box attack : kara kutu saldırısı
blacklist : karaliste
blamestorming : suçlama fırtınası
blended threat attack : karışık tehdit saldırısı
blind locomotion : kör hareket
blind robot : kör robot
blinding : dikkat dağıtma
Blippar : Blippar
block : öbek
block ciphers : öbek şifreleme
block explorer : öbek izleyici
block height : öbek yüksekliği
block reward : öbek ödülü
block signaling hack : tren trafik sistemine siber saldırı
blockchain : öbekzinciri
blockchain analytics : öbekzinciri çözümleme
blockchain and trust management : öbekzinciri ve güven yönetimi
blockchain database : öbekzinciri veritabanı
blockchain network : öbekzinciri ağı
blockchain security : öbekzinciri güvenliği
blockchain technology : öbekzinciri teknolojisi
blockchain-based : öbekzinciri tabanlı
blockchain-based application : öbekzinciri tabanlı uygulama
blockchain-based middleware : öbekzinciri tabanlı arakatman
blockchain-based mobile voting : öbekzinciri tabanlı gezer oylama
blockchain-based mobile voting : öbekzinciri tabanlı mobil oylama
blockchain-driven : öbekzinciri güdümlü
blockchain-driven approach : öbekzinciri güdümlü yaklaşım
blog : ağ güncesi
blog : ağ günlüğü
blog-oriented content : günlüğe yönelik içerik
blog-oriented content : günlük yönelimli içerik
blowdown stack hack : güvenlik düzeneğine siber saldırı
Blue Screen of Death (BSoD) : onulmaz hata ekranı
blue team : mavi takım
bluebugging : mavidinleme
bluejacking : mavikorsanlık
bluesnarfing : mavihırsızlık
bluetooth : mavibağ
bluetooth security : mavibağ güvenliği
bluetooth wireless actuator network : mavibağ kablosuz eyleyici ağı
bluetooth wireless sensor network : mavibağ kablosuz algılayıcı ağı
blunder : yanlış
blurred face : bulanıklaştırılmış yüz
blurred feature : belirsiz özellik
blurry photo : bulanık fotoğraf
Body of Evidence (BoE) : kanıt varlığı
boiler hack : sıcaksu kazanına siber saldırı
boiler lockout : sıcaksu kazanı kilitleme
bolometer : ışınımölçer
bolometer accuracy : ışınım kesinliği
bolometer speed : ışınım hızı
book digitization : kitap sayısallaştırma
book digitizer : kitap sayısallaştırırıcı
Boolean addition : Boole toplaması
Boolean algebra : Boole cebiri
Boolean algebra computer : Boole cebiri bilgisayarı
Boolean calculus : Boole hesabı
Boolean character : Boole damgası
Boolean data : Boole verisi (verileri)
Boolean data model : Boole verisi modeli
Boolean equation : Boole eşitliği
Boolean equation : mantıksal eşitlik
Boolean expression : Boole deyimi
Boolean function : Boole işlevi
Boolean instruction : Boole komutu
Boolean logic : Boole mantığı
Boolean model : Boole modeli
Boolean operation : Boole işlemi
Boolean operator : Boole işleci
Boolean ring : Boole halkası
Boolean search : mantıksal arama
Boolean term : Boole terimi
Boolean term : mantıksal terim
Boolean type : mantıksal tür
Boolean value : Boole değeri
Boolean variable : Boole değişkeni
Boolean variable : mantıksal değişken
boot : önyükleme
boot sector virus : açılış bölgesi virüsü
bootstrapping : önyükleme
Border Gateway Protocol (BGP) : Sınır ağgeçidi kuralı
born digital : doğuştan sayısal
born digital : sayıcıl
bot : robot
bot activity : robot etkinliği
bot attack : robot saldırısı
bot-controlled account : robot denetimli hesap
bot-hunter tool : robot avlayıcı araç
botnet : köle ağ
bottom up understanding : aşağıdan yukarıya anlama
bound variable : bağlı değişken
boundary value : sınır değer
bounded input : sınırlı girdi
bounded input : sınırlı giriş
bounded variable : sınırlı değişken
bounding programming : sınırlayıcı programlama
Braille keyboard : Braille tuş takımı
brain connectivity : beyin bağlanırlığı
brain implant : beyin eklentisi
brain informatics : beyin bilişimi
brain information processing : beyin bilgi işlemesi
brain information processing mechanism : beyin bilgi işleme düzeneği
brain information storage : beyin bilgi belleği
brain learning mechanism : beyin öğrenme düzeneği
brain model : beyin modeli
brain science : beyin bilimi
brain signal : beyin sinyali
brain-based : beyin-tabanlı
brain-based computing : beyin-tabanlı bilgi işlem
brain-computer fusion : beyin-bilgisayar birleşmesi
brain-computer interface : beyin-bilgisayar arabirimi
Brain-Computer Interface (BCI) : Beyin-Bilgisayar Arayüzü
brain-computer interface device : beyin-bilgisayar arabirimi aygıtı
brain-controlled : beyin denetimli
brain-controlled computer : beyin denetimli bilgisayar
brain-controlled interface : beyin denetimli arayüz
brain-drived : beyin güdümlü
brain-drived algorithm : beyin güdümlü algoritma
brain-drived software : beyin güdümlü yazılım
brain-inspired computer : beyinden esinlenmiş bilgisayar
brain-inspired computing : beyinden esinlenen bilgi işlem
brain-like : beyin benzeri
brain-like : beynimsi
brain-like computing : beyin gibi hesaplama
brain-like hardware : beyin benzeri donanım
brain-machine interface : beyin-makine arabirimi
brain-machine interface : beyin-makine arayüzü
brain-on-a-chip : yonga üzerinde beyin
brain-on-a-chip : yongada beyin
brainwave : beyin dalgası
braking control : durdurma denetimi
branch : dal
branch (v) : dallanmak
branch (v) : sapmak
branch address : dallanma adresi
branch address : sapma adresi
branch exchange : ikincil santral
branching : dallanma
branching instruction : sapma komutu
branching process : dallanma süreci
breach (v) : uymazlık
breadboard circuit : deneysel devre
breadboard model : deneme modeli
breadth of cyber security threat : siber güvenlik tehlikesinin kapsamı
break (v) : ara vermek
break (v) : kesmek
break (v) : kırmak
breakaway point : kopma noktası
breakdown : bozulma
breakdown : döküm
breakdown region : eğimlenme bölgesi
break-even point : başabaş noktası
break-in point : kavuşma noktası
breaking capacity : kesme yeteneği
breaking current : kesme akımı
breaking link : bağlantı kesme
breakpoint : kesme noktası
bridge : köprü
bridge circuit : köprü devresi
bridge digital camera : sayısal ara fotoğraf makinesi
briefcase : evrak çantası
brightness : parlaklık
brilliance : parlaklık
bring to front : öne getirmek
Bring Your Own Device (BYOD) : kendi cihazını getir
brittle understanding : kırılgan anlama
broad side : sözlü saldırı
broad understanding : geniş kapsamlı anlama
broadband : geniş bant
broadband amplifier : genişbantlı yükseltici
broadband antenna : genişbantlı anten
broadband cable : genişbantlı kablo
broadband communication : genişbantlı iletişim
broadband network : genişbantlı ağ
broadcast : yayın
broadcast (v) : yayınlamak
broadcast band : yayın bandı
broadcast medium : yayın ortamı
broadcast message : yayın iletisi
broadcast station : yayın istasyonu
broadcast studio : yayın stüdyosu
broadcast topology : yayın topolojisi
broadcast transmission : yayın iletimi
broadcasted understanding : yayımlanmış anlama
broadcasting : yayınlama
broadcasting network : yayın ağı
broadcasting service : yayın hizmeti
broken word : bölünmüş sözcük
broker agent : aracı etmen
Brontobytes : Brontobayt
Brontobytes : Brontosekizli
browse (v) : göz atmak
browse the network : ağa göz at
browse the web : bilgiağına göz at
browser : gözatıcı
brush : fırça
brushless : fırçasız
brute force attack : kaba kuvvet saldırısı
bubble memory : kabarcık bellek
bubble sort : ardışık sıralama
bubble sort : kabarcık sıralama
bucket : kova
buffer : arabellek
buffer : geçici bellek
buffer (proje yönetimi) : yedek zaman aralığı
buffer memory : yastık bellek
buffer occupancy : yastık bellek doluluğu
buffer overflow : arabellek taşması
buffer overflow vulnerability : arabellek taşması savunmasızlığı
buffer register : arabellek saklayıcı
buffer value : arabellek değeri
buffering : arabellekleme
bug : böcek
bug : hata
bug bounty hunter : hata bulucu
bug bounty hunter : ödül avcısı
bug fix : hata düzeltme
building block : yapıtaşı
built-in : yerleştirilmiş
built-in method : yerleştirilmiş yöntem
built-in role : yerleştirilmiş görev
bulk : yığın
bulk data transmission : yığınsal veri iletimi
bulk delay : toplu gecikme
bulk delay : yığınsal gecikme
bulk sampling : toplu örnekleme
bulk storage : yığın bellek
bullet : sıraimi
bulleted list : sıraimli liste
bulleted paragraph : sıraimli bölümce
bulleted paragraph : sıraimli paragraf
bulletin board service : duyuru tahtası hizmeti
Bulletin Board System (Bbs) : duyuru tahtası dizgesi
bunched conductor : demet iletken
bundled software : donanımla gelen yazılım
burned-in image : izi kalan görüntü
burn-in : alıştırma
burn-in : ısındırma
burn-in period : alıştırma dönemi
burn-in test : alıştırma sınaması
burst (v) : çoğuşmak
burst (v) : patlamak
burst communication : çoğuşmalı iletişim
burst mode : çoğuşma kipi
burster : ayırıcı
bus : yol
bus access control : veriyolu erişim denetimi
bus driver : veriyolu sürücüsü
bus error : veriyolu hatası
bus mouse : seri bağlantılı fare
bus network : veriyolu ağı
business analytics : iş çözümleme
business application : iş uygulaması
business aspect of software architecture : yazılım mimarisinin iş yönü
business big data analytics : iş büyük verisi çözümleme
Business Case : olurluk incelemesi
business computational intelligence : bilişimsel iş usu
business computational intelligence : bilişimsel iş zekâsı
business data mining : iş verisi arama
business data mining : iş verisi madenciliği
business data processing : iş verisi işleme
Business Email Compromise (BEC) : iş epostalarının ele geçirilmesi
business informatics : işletme bilişimi
business intelligence : iş usu
business intelligence : iş zekâsı
business model : iş modeli
business performance management : iş verimliliği yönetimi
business process : iş süreci
business process analysis : iş süreci çözümlemesi
business process automation : iş süreci otomasyonu
Business Process Compromise (BCP) : iş süreçlerinin ele geçirilmesi
business process design : iş süreci tasarımı
business process intelligence : iş süreci usu
business process intelligence : iş süreci zekâsı
business process management : iş süreci yönetimi
business process modeling : iş süreci modelleme
business process optimization : iş süreci eniyileme
business process simulation : iş süreci benzetimi
business to business : işten işe
business transactions for large-scale data : büyük ölçekli veriler için iş işlemleri
business transformation based on cloud services : bulut hizmetlerine dayalı iş dönüşümü
business transformation based on cloud services : bulut tabanlı iş dönüşümü
business-driven : iş odaklı
business-driven IT management : iş odaklı BT yönetimi
Business-to-Robot-to-Consumer (B2R2C) : işten robota ve sonra tüketiciye
busy : kullanımda
busy : meşgul
busy : yoğun
busy state : meşgul
button : düğme
buzzer : sesli uyarıcı
buzzer : vızlayıcı
by default : varsayılan
bypass : yangeçiş
bypass (v) : aşırtmak
bypass channel : yangeçiş kanalı
by-product : yanürün
byte : bayt
byte : sekizli
byte stuffing : bayt dolgulaması
byte stuffing : sekizli dolgulaması
byte-oriented : sekizli tabanlı
byte-oriented memory : sekizli tabanlı bellek
byte-oriented memory : sekizli tabanlı bellek
byte-oriented protocol : bayta yönelik protokol
byte-oriented protocol : sekizli tabanlı protokol
byte-serial transmission : sekizli dizisel iletim
Byzantine fault : Bizans hatası
Byzantine fault tolerance : Bizans bozulmaya dayanıklılığı
C– :
cabinet : dolap
cable : kablo
cable loss : kabloda iletim yitimi
cable television : kablolu televizyon
cable transmission : kablolu iletim
cache : önbellek
cache (v) : önbelleklemek
cache buffer : tampon bellek
cache manager : önbellek yöneticisi
cached copy : önbellek kopyası
caching : önbellekleme
calculate (v) : hesaplamak
calculated value : hesaplanmış değer
calculation error : hesaplama hatası
calculator : hesap makinesi
calendar : takvim
calendar control : takvim denetimi
calibrate (v) : ölçünlü ayarlamak
calibrated data : ayarlanmış veri
calibration : ölçünlü ayarlama
calibration data : ölçünlü ayarlama verisi
calibration error : ölçünlü ayarlama hatası
calibration frequency : ölçünlü ayarlama sıklığı
call : çağrı
call add-on : çağrı eklentisi
call blocking : çağrı engelleme
call disconnection : çağrı kesilmesi
call distributor : çağrı dağıtıcı
call diversion : çağrı yönlendirme
call duration : çağrı süresi
call failure probability : başarısız çağrı olasılığı
call hold : çağrı bekletme
call packet : çağrı paketi
call pre-emption : çağrı boşaltma
call processing : çağrı işleme
call progress tone : çağrı işleme sesi
call request : çağrı istemi
call restriction : çağrı kısıtlama
call set-up time : çağrı kurulma süresi
call transfer : çağrı aktarımı
callback : çaldır-kapat
callback : geri aramak
callback modem : çaldır-kapat modemi
callback number : geri arama numarası
called-party release : aranan çağrıyı çözme
calling line identification : arayan numaranın tanımlanması
calling subscriber : arayan abone
calling-party release : arayan çağrıyı çözme
calorific value : ısıldeğer
camcorder : video kaydedici
camera : fotoğraf makinası
camera drone : uçangöz
campus : yerleşke
Campus Wide Information System (CWIS) : yerleşke bilgi sistemi
canary trap : kanarya tuzağı
cancel : yoksama
cancel (v) : vazgeçmek
cancel (v) : yoksamak
cancel button : vazgeç düğmesi
cancel button : yoksama düğmesi
cancel character : vazgeç damgası
candidate value : aday değer
canonical signed digit : kuralsal işaretli rakam
capability : yetenek
capacitive coupling : sığal bağlaşım
capacitive load : sığal yük
capacitor : sığaç
capacitor storage : sığaçlı bellek
capacity : sığa
capital (caps) : büyük harf
capital letter : büyük harf
capital lock key : büyük harflere kilitleme tuşu
capitalization : büyük harfe çevirme
capitalized letter : büyüğe çevrilmiş harf
caps lock : büyük harf kilidi
caption : başlık
capture (v) : yakalamak
capture error : yakalama hatası
carbon tracking software : karbon izleme yazılımı
career enhancing move : iş hayatını geliştirici atılım
career move : iş hayatı atılımı
career pitfall : iş hayatı tehlikesi
career-limiting move : iş hayatını kısıtlayıcı atılım
carrier : taşıyıcı
cascading : basamaklı
case based reasoning : olay tabanlı akıl yürütme
case study : örnek olay incelemesi
case-based reasoning : örnek olay tabanlı akıl yürütme
cash : önbellek
cash (v) : önbelleklemek
cashierless retail : insansız satış
cashing : önbellekleme
categorical variable : koşulsuz değişken
Cauchy variable : Cauchy değişkeni
causal analysis : nedensel çözümleme
causal postdiction : olay sonrası nedensel çözümleme
cause-effect relation : neden sonuç ilişkisi
cell : hücre
cellular : hücresel
cellular connection : hücresel bağlantı
cellular cyborg : hücresel sibernetik organizma
cellular data : hücresel veri
cellular digital packet data : hücresel sayısal veri paketi
cellular variable : hücresel değişken
censored dependent variable : durdurulmuş bağımlı değişken
censored dependent variable : yasaklı bağımlı değişken
center to bridge the digital divide : sayısal uçurumu giderme merkezi
central bank digital currency : merkez bankası sayısal parası
central ledger : ana defter
central processing unit (CPU) : merkezi işlem birimi
certainty value : belirlilik değeri
certificate : belge
certificate authority : belgelendirme yetkilisi
Certificate Authority (CA) : belgelendirme kurumu
Certificate Authority (CA) : belgelendirme yetkilisi
Certificate of Authenticity (CA) : özgünlük belgesi
certificate revocation : belge geçersizleştirme
certificate revocation list (CRL) : geçersizleştirilen belgelerin dizelgesi
certification : belgeleme
certification data : onaylama verisi
certification in information system : bilgi dizgelerinde belgeleme
certification of authenticity : özgünlüğün belgelendirilmesi
certified data : onaylı veri
chain linking : zincir bağlama
chain of authentication : kimlik doğrulama dizisi
challenge-response : meydanokuma-yanıtı
challenging feature : zorlayıcı özellik
chamber of digital commerce : sayısal ticaret odası
chance error : rasgele hata
chance variable : şans değişkeni
Change Manager : Değişim Yöneticisi
chaos computation : kaos bilişim
chaos engineering : kaos mühendisliği
chaos theory : kaos kuramı
chaotic computation : karmaşık hesaplama
chaotic computation : karmaşıklık bilişimi
chaotic error : karmaşıklık hatası
character : damga
character : karakter
characteristic : özgü
characteristic value : özgü değer
charging : fiyatlandırma
chat : söyleşme
chat (v) : söyleşmek
chat bot : söyleşme robotu
chat robot : söyleşme robotu
check digit : denetim rakamı
checkbox security engineering : onaykutusu güvenlik mühendisliği
checkpoint : kontrol noktası
checksum : sağlama toplamı
checksum digit : denetim toplamı rakamı
chemical sensor : kimyasal algılayıcı
chemical signaling : kimyasal sinyalleşme
Chief Digital Information Officer : Bilgiişlem Üst Yöneticisi
Chief Digital Officer : Bilgiişlem Üst Yöneticisi
Chief Digital Officer (CDO) : Sayısal Üst Yönetici
Chief Empathy Officer : Eşduyum Üst Yöneticisi
Chief Executive Officer (CEO) : Yönetim Kurulu Başkanı
Chief Financial Officer (CFO) : Mali İşler Baş Yöneticisi
Chief Information Officer (CIO) : Bilişim Baş Yöneticisi
Chief Information Security Officer (CISO) : Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi
Chief Operating Officer (COO) : İşletim Baş Yöneticisi
Chief Technology Officer (CTO) : Teknoloji Baş Yöneticisi
chip : yonga
chip flaw : yonga kusuru
chi-squared random variable : ki-kare rasgele değişken
Cinema Digital Sound (CDS) : Sayısal Filim Sesi
cipher : şifreci
cipher (v) : şifrelemek
ciphering : şifreleme
ciphertext : şifreli metin
circular error : döngüsel hata
circular error probability : döngüsel hata olasılığı
circular error probable : olası döngüsel hata
circular variable : döngüsel değişken
citizen data : vatandaş verisi
citizen data processed by government agencies : devlet kurumları tarafından işlenen vatandaş verileri
citizen data processed by public-sector : kamu sektörü tarafından işlenen vatandaş verisi
citizen participation : vatandaş katılımı
Clack-Wilson Integrity : Clack-Wilson Bütünlüğü
class A : A sınıfı
class variable : sınıf değişkeni
classical approach : geleneksel yaklaşım
classical computing : alışılagelmiş hesaplama
classical computing system : bilinen hesaplama dizgesi
classification : sınıflandırma
classification analysis : sınıflandırma çözümlemesi
classification error : sınıflandırma hatası
classified information : gizli bilgi
clear error : temiz hata
clear photo : belirgin fotoğraf
clerical error : yazım hatası
client agent : istemci etmen
client-cloud computing challenge : istemci ile bulut bilişimi sorunu
clock input : saat girişi
clock variable : saat değişkeni
cloud : bulut
cloud adaptation : bulut uyumu
cloud adoption factor : bulut uyum etkeni
cloud and fog computing collaboration : bulut ve sis bilişim işbirliği
cloud application : bulut uygulaması
cloud application portability : bulut uygulamasının taşınabilirliği
cloud application technology : bulut uygulaması teknolojisi
Cloud Architect : Bulut Bilişim Mimarı
cloud architecture : bulut mimarisi
cloud auditor : bulut denetçisi
cloud backup : bulut yedekleme
cloud brokerage : bulut aracılığı
cloud capabilities type : bulut yeteneği türü
cloud card : bulut kartı
cloud compliance : bulut uyumu
cloud computing : bulut bilişim
cloud computing application development : bulut bilişim uygulaması geliştirme
cloud computing infrastructure : bulut bilişim altyapısı
cloud computing infrastructure bulut bilişim altyapısı
cloud computing middleware : bulut bilişim arakatmanı
cloud computing model : bulut bilişim modeli
cloud computing programming : bulut programlama
cloud computing security : bulut bilişim güvenliği
cloud computing testbed : bulut sınama ortamı
cloud computing theory : bulut bilişim kuramı
Cloud Consultant : Bulut Bilişim Danışmanı
cloud data portability : bulut verisinin taşınabilirliği
cloud datacenter : bulut veri merkezi
cloud deployment model : bulut konuşlandırma modeli
cloud economics : bulut ekonomisi
cloud enablement : bulut etkinleştirme
cloud environment : bulut ortamı
cloud federation : bulut federasyon
cloud infrastructure : bulut altyapısı
cloud management : bulut yönetimi
cloud micro-service : bulut mikro hizmeti
cloud migration : buluta aktarım
cloud networking : bulut ağı
cloud on-the-fly service : anında bulut hizmeti
cloud orchestration feature : bulut düzenleme özelliği
cloud platform : bulut ortamı
cloud portability : bulut taşınabilirliği
Cloud Product and Project Manager : Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi
cloud provider : bulut sağlayıcı
cloud provisioning : bulut hazırlığı
cloud quality assessment : bulut nitelik değerlendirmesi
cloud security : bulut güvenliği
cloud service : bulut hizmeti
cloud service broker : bulut hizmet aracısı
cloud service category : bulut hizmet bölümü
cloud service customer : bulut hizmet müşterisi
cloud service customer data : bulut hizmet müşteri verisi
cloud service derived data : bulut hizmeti kaynaklı veri
cloud service partner : bulut hizmet ortağı
cloud service provider : bulut hizmet sağlayıcı
cloud service provider data : bulut hizmet sağlayıcı verisi
cloud service subscription model : bulut hizmeti aboneliği modeli
cloud service user : bulut hizmet kullanıcısı
Cloud Services Developer : Bulut Hizmetleri Geliştiricisi
cloud services orchestration : bulut hizmetleri düzenlemesi
Cloud Software and Network Engineer : Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi
cloud storage : bulut bellek
cloud storage : bulutta depolama
cloud strategy : bulut izlemi
cloud strategy : bulut stratejisi
Cloud System Administrator : Bulut Dizge Yöneticisi
Cloud System Engineer : Bulut Sistem Mühendisi
cloud technology : bulut teknolojisi
cloud-based : bulut tabanlı
cloud-based business : bulut tabanlı iş
cloud-based infrastructure : bulut-tabanlı altyapı
cloud-based IS engineering : bulut tabanlı bilgi sistemi mühendisliği
cloud-based service : bulut tabanlı hizmet
cloud-based software : bulut tabanlı yazılım
cloud-based system : bulut tabanlı dizge
cloud-based technology : bulut-tabanlı teknoloji
cloud-based social network : bulut tabanlı toplumsal ağ
cloud-computing intensiveness : bulut bilişim yoğunluğu
cloudification : bulutlaştırma
cloudified : bulutlaşmış
cloudization : bulutlaştırma
cloudlet : bulutçuk
cloudlet-based computing : bulutçuk tabanlı hesaplama
cloud-oriented trend : bulut yönelimli eğilim
cluster : küme
cluster analysis : küme çözümlemesi
cluster computing : küme bilişim
cluster computing environment : küme bilişim ortamı
clustering : kümeleme
clustering analysis : kümeleme çözümlemesi
coarse data : kaba veri
coarse time-scale variable : kaba zaman ölçekli değişken
coarse understanding : kabaca anlama
coarse-grained parallelism : kaba ayrıntılı koşutluk
cobot : yardımcı robot
cobotics : robot-insan işbirliği
code clone : eşlem kod
code cloning : kod eşlemleme
code conversion : kod dönüştürme
code cracking : kod kırma
code instrumentation : kod ölçümleme
code review : kod incelemesi
code scanning : kod tarama
codebreaker : şifre kırıcı
coder : kodlayıcı
codigit (v) : aynı ortamda sayısallaşmak
coding : kodlama
coding theory : kodlama kuramı
coenetic variable : yönlendiren değişken
coevolution : birlikte evrim
cognition in evolutionary algorithm : evrimsel algoritmada biliş
cognition in evolutionary algorithm : evrimsel çözümyolunda biliş
cognition in genetic algorithm : kalıtsal algoritmada biliş
cognition in genetic algorithm : kalıtsal çözümyolunda biliş
cognition in process management : süreç yönetiminde bilişsellik
cognitional inspiration : bilişsel esin
cognition-inspired : biliş esinli
cognition-inspired complex system : biliş esinli karmaşık dizge
cognitive agent : bilişsel etmen
cognitive AI assistant : bilişsel yapay us yardımcısı
cognitive AI assistant : bilişsel yapay zekâ yardımcısı
cognitive architecture : bilişsel mimari
cognitive assistant : bilişsel yardımcı
cognitive augmentation : bilişsel artırma
cognitive augmentation of human intellect : insan usunun bilişsel arttırılması
cognitive augmentation of human intellect : insan zekâsının bilişsel arttırılması
cognitive capacity : bilişsel yetenek
cognitive computation model : bilişsel hesaplama modeli
cognitive computer : bilişsel bilgisayar
cognitive computing : bilişsel bilişim
cognitive computing : bilişsel bilgi işlem
cognitive decline : bilişsel gerileme
cognitive feature : bilişsel özellik
cognitive feature extraction : bilişsel özellik çıkarımı
cognitive function : bilişsel işlev
cognitive improvement : bilişsel iyileştirme
cognitive inferential system : bilişsel çıkarımsal dizge
Cognitive Information Processing (CIP) : bilişsel bilgi işleme
cognitive intelligence : bilişsel us
cognitive intelligence : bilişsel zekâ
cognitive model : bilişsel model
cognitive modeling : bilişsel modelleme
cognitive performance : bilişsel başarım
cognitive process : bilişsel süreç
cognitive processing : bilişsel işlem
cognitive robotics : bilişsel robot bilimi
cognitive science : bilişsel bilim
cognitive service : bilişsel hizmet
cognitive service framework : bilişsel hizmet çerçevesi
cognitive solution : bilişsel çözüm
cognitive solution for cloud management : bulut yönetiminde bilişsel çözüm
cognitive solution for Internet of Things (IoT) : nesneağı için bilişsel çözüm
cognitive system : bilişsel dizge
Cognitive Systems Engineer : Bilişsel Sistem Mühendisi
cognitive systems engineering : bilişsel sistem mühendisliği
cognitive virtual assistant : bilişsel sanal yardımcı
cognitive work : bilişsel iş
cold data storage : durağan veri depolama
cold spare : soğuk yedek
collaboration : işbirliği
collaboration support : işbirliği desteği
collaboration through service composition : hizmet bileşimiyle işbirliği
collaboration workspace : işbirliği çalışma alanı
collaborative : işbirliksel
collaborative : ortak
collaborative filtering : işbirliksel süzme
collaborative industrial robot : işbirliksel endüstri robotu
collaborative intelligence : işbirliksel us
collaborative intelligence : işbirliksel zekâ
collaborative learning : işbirliksel öğrenme
collaborative modeling : işbirliksel modelleme
collaborative project : işbirliksel proje
collaborative service : ortak hizmet
collaborative thinking : işbirliksel düşünme
collaborative thinking : ortak akıl
collaborative computing : işbirlikli bilişim
collective adaptation : birlikte uyarlama
collective group behavior : ortak grup davranışı
collective intelligence : ortak akıl
collective intelligence : ortak us
collective intelligence : ortak zekâ
collective intelligence for smart cities : akıllı şehirler için ortak akıl
collective knowledge : ortak bilgi
colocated agent : eş konumlu etmen
color balance : renk dengesi
color calibration : renk ayarı
color grading : renk ayırma
color management : renk yönetimi
color manipulation in images : görüntülerde renk işleme
color sensor : renk algılayıcı
colored Petri net : renkli Petri ağı
combination of static and dynamic analysis : durağan ve devingen çözümleme birleşimi
combined error : birleşik hata
command error : komut hatası
command net : komuta ağı
command-driven input : komut güdümlü girdi
commercial customer data : ticari müşteri verisi
Commercial Off-The-Shelf (COTS) : ticari satışa hazır
commercial standard digital bus : ticari standart sayısal veriyolu
committed data rate : sözverilmiş veri hızı
committee approach : kurul yaklaşımı
common database : ortak veritabanı
common mode of failure : ortak başarısızlık kipi
common-mode : ortak kip
common-mode input : ortak kipli giriş
common-sense variable : sağduyu değişkeni
communicating uncertainty : belirsizlik iletişimi
communication : iletişim
communication age : iletişim çağı
communication agent : iletişim etmeni
communication architecture : iletişim mimarisi
communication architecture of drones : uçangözlerde iletişim mimarisi
communication aspect : iletişim yönü
communication error : iletişim hatası
communication intensive computing : iletişim yoğun hesaplama
communication network : iletişim ağı
communication network management : iletişim ağı yönetimi
communication of drones : insansız hava aracı iletişimi
communication of drones : uçangöz iletişimi
communication over IoT : nesneağı üzerinden iletişim
communication pattern : iletişim örüntüsü
communication protocol : iletişim kuralı
communication security : iletişim güvenliği
communication uncertainty : iletişim belirsizliği
communications intensive computing : iletişim yoğun bilişim
communications pattern : iletişim örüntüsü
Communications-as-a-Service (CaaS) : Hizmet Olarak İletişim (HOİ)
community : topluluk
community cloud : topluluk bulutu
community-based : topluluk tabanlı
compact digital camera : yoğun sayısal fotoğraf makinesi
compact disc digital audio : sayısal sesli yoğun disk
compact quantum computer : küçük nicem bilgisayarı
comparative : karşılaştırmalı
comparative analysis : karşılaştırmalı çözümleme
compare (v) : karşılaştırmak
comparison : karşılaştırma
compartment : bölüm
compass error : pusula hatası
compensated error : dengelenen hata
compensating error : dengeleyici hata
competencies of computer scientists : bilişimcilerin yetenekleri
competencies of future computer scientists : gelecek kuşak bilişimcilerin yetenekleri
competency : yetkinlik
competent : yetenekli
competent agent : yetenekli etmen
competitive agent : rekabetçi etmen
competitive AI system : yarışmacı yapay us dizgesi
competitive AI system : yarışmacı yapay zekâ dizgesi
compilation : derleme
compilation error : derleme hatası
compiler : derleyici
compiler misbehavior : derleyicinin kötü davranışı
compile-time error : derleme zamanı hatası
complete agent : eksiksiz etmen
complete data : tümveri
complete trust model : tam güven modeli
complex : karmaşık
complex behavior : karmaşık davranış
complex behavior aggregation : karmaşık davranış yığışması
complex computing : karmaşık bilişim
complex data : karmaşık veri
Complex Instruction Set Computer (CISC) : karmaşık komut takımlı bilgisayar
complex network : karmaşık ağ
complex structured data : karmaşık yapısal veri
complex system : karmaşık dizge
complex variable : karmaşık değişken
complexity : karmaşıklık
complex-valued variable : karmaşık değerli değişken
compliance : uyumluluk
compliance issue of AI : Yapay Us uyum sorunu
component : bileşen
component video : sayısal bileşen video
component-based : bileşen tabanlı
component-based middleware : bileşen tabanlı arayazılım
component-based model : bileşen tabanlı model
component-based software engineering : bileşen tabanlı yazılım mühendisliği
composable business : birleştirilebilir iş
composite digital : karma sayısal
composite error : bileşik hata
composite video input : bileşik video girişi
composition : bileşim
compositional : bileşimsel
compositional decompilation : bileşimsel ayrıştırma
comprehend (v) : anlamak
comprehending : anlama
comprehension : anlama
comprehension : anlayış
comprehensive : anlaşılır
comprehensive : kapsamlı
Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP) : sıkıştırılmış sıralı hat internet kuralı
compromise : uzlaşma
compromised  password : ele geçirilmiş parola
computability : hesaplanabilirlik
computability logic : hesaplanabilirlik mantığı
computation : bilişim
computation : hesaplama
computation in solid mechanics : katı mekanik hesaplaması
computation integrity : hesaplama bozulmazlığı
computation theory : bilişim kuramı
computation under uncertainty : belirsizlikte hesaplama
computational : bilişimsel
computational agent : bilişimsel etmen
computational algorithm : bilişimsel algoritma
computational algorithm : bilişimsel çözümyolu
computational awareness : bilişimsel farkındalık
computational biology : bilişimsel yaşambilim
computational biology lab : bilişimsel yaşambilim laboratuvarı
computational camera : sayısal kamera
computational chemistry : bilişimsel kimya
computational cinematography : sayısal sinema
computational cloud : bilişimsel bulut
computational complexity : hesaplama karmaşıklığı
computational complexity theory : hesaplamalı karmaşıklık kuramı
computational constraint : bilişimsel kısıt
computational cost : bilişimsel maliyet
computational design : bilişimsel tasarım
computational drug screening : bilgisayarlı uyuşturucu taraması
computational error : hesaplama hatası
computational ethics : bilişim etiği
computational geometry : bilişimsel geometri
computational imaging : bilişimsel görüntüleme
computational infrastructure : bilişimsel altyapı
computational intelligence : bilişimsel us
computational intelligence : bilişimsel zekâ
computational intelligence strategy : bilişimsel zekâ stratejisi
computational intelligence-based learning : bilişimsel us tabanlı öğrenme
computational intelligence-based learning : bilişimsel zekâ tabanlı öğrenme
computational learning : bilişimsel öğrenme
computational life sciences : bilişimsel yaşam bilimleri
computational linguistics : bilişimsel dilbilim
computational logics : bilişimsel mantık
computational method : hesaplama yöntemi
computational method : bilişimsel yöntem
computational methodology : bilişimsel yöntembilim
computational model : bilişimsel model
computational model : hesaplama modeli
computational molecular biology : bilişimsel moleküler yaşambilim
computational morality : makine etiği
computational neuroscience : bilişimsel sinirbilim
computational paradigm : bilişimsel yaklaşım
computational paradigm : hesaplama yaklaşımı
computational photography : sayısal fotoğrafçılık
computational physiology : bilişimsel fizyoloji
computational power : hesaplama gücü
computational problem : bilişimsel problem
computational propaganda : bilişimsel propaganda
computational science : bilişimsel bilim
computational social science : bilişimsel toplum bilimi
computational sociology : bilişimsel toplumbilim
computational statistics : bilişimsel istatistik
computational step : hesaplama adımı
computational sustainability : bilişimsel sürdürülebilirlik
computational sustainability : bilişimsel sürdürülebilirlik
computational thinking : bilişimsel düşünme
computational tomography : bilgisayarlı tomografi
computational tool : bilişimsel araç
computational tree logic : ağaç yapılı bilişimsel mantık
computational trust for self-adaptive systems : özuyarlanır dizgeler için sayısal güven
computational understanding : makine anlaması
computationally designed nanobody : bilgisayarla tasarlanmış nano gövde
computationally intelligent algorithm : bilişimsel akıllı algoritması
computationally intelligent algorithm : bilişimsel akıllı çözümyolu
computationally solvable problem : bilişimsel olarak çözülebilir problem
computationally unsolvable problem : bilişimsel olarak çözülemez problem
Compute-as-a-Service (CompaaS) : Hizmet olarak bilgiişlem (HOBİ)
computed tomography : bilgisayarlı tomografi
computed value : hesaplanmış değer
computer : bilgisayar
Computer Aided Design (CAD) : Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Computer Aided Education (CAE) : Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided Engineering (CAE) : Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
Computer Aided Manufacturing (CAM) : Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
Computer and Information Research Scientist : Bilişim Bilimcisi
Computer and Information Systems Manager : Bilişim Sistemleri Yöneticisi
computer and society : bilgisayar ve toplum
computer animation : bilgisayar canlandırması
computer application : bilgisayar uygulaması
computer architecture : bilgisayar mimarisi
computer blunder : bilgisayar yanlışı
computer communication : bilgisayar iletişimi
computer database : bilgisayar veritabanı
Computer Emergency Response Team (CERT) : bilgisayar acil durum önleme takımı
computer engineering : bilgisayar mühendisliği
computer engineering education : bilgisayar mühendisliği eğitimi
computer error : bilgisayar hatası
computer ethics : bilişim etiği
computer forensics : adli bilişim
computer fraud : bilgisayar sahteciliği
computer fraud act : bilgisayar sahteciliği yasası
computer generated data : bilgisayar kaynaklı veri
computer generated image : bilgisayarla üretilmiş görüntü
computer graphics : bilgisayar grafiği
computer hacking : bilgisayar korsanlığı
computer interface agent : arayüz etmeni
computer interface agent : bilgisayar arayüzü etmeni
computer literacy : bilgisayar okuryazarlığı
computer network : bilgisayar ağı
computer network application : bilgisayar ağı uygulaması
Computer Network Architect : Bilgisayar Ağı Mimarı
Computer Network Attack (CNA) : bilgisayar ağı saldırısı
computer network forensics : bilgisayar ağında suç çözümleme
computer network security : bilgisayar ağ güvenliği
computer pioneer : bilgisayar öncüsü
Computer Programmer : Bilgisayar Programcısı
computer science : bilgisayar bilimi
computer science education : bilgisayar bilimi eğitimi
computer scientist : bilgisayar bilimci
computer security : bilgisayar güvenliği
computer security management : bilgisayar güvenliği yönetimi
computer security violation : bilgisayar güvenliğinin bozulması
Computer Systems Analyst : Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi
Computer Systems Manager : Bilgisayar Sistem Yöneticisi
computer understanding : bilgisayar anlaması
computer vision : bilgisayar görmesi
computer vision algorithm : bilgisayar görmesi çözümyolu
computer-aided : bilgisayar destekli
computer-aided creativity : bilgisayar destekli yaratıcılık
computer-aided design tool : bilgisayar destekli tasarım aracı
computer-aided knitting : bilgisayar destekli örme
computer-aided understanding : bilgisayarla anlama
computer-assisted understanding : bilgisayar destekli anlama
computer-based : bilgisayar tabanlı
computer-based administrative assistant : bilgisayar tabanlı yönetim yardımcısı
computer-controlled : bilgisayar denetimli
computer-controlled bot : bilgisayar denetimli robot
computer-controlled fabrication : bilgisayar denetimli üretim
computer-generated : bilgisayar kaynaklı
computer-generated animation : bilgisayar kaynaklı canlandırma
computer-generated animation : bilgisayarlı canlandırma
computer-human interaction : bilgisayar insan etkileşimi
computerization error : bilgisayarlaştırma hatası
computerized digital radiography : bilgisayarlaştırılmış sayısal röntgen
computerized interpreter : bilgisayarlaştırılmış yorumcu
computerized tomography : bilgisayarlı tomografi
computerized understanding : bilgisayarlaştırılmış anlama
computerized vision : bilgisayarlı görme
computerized-tomography : bilgisayarlı tomografi
computerized-tomography scan : bilgisayarlı tomografi taraması
computer-mediated : bilgisayar-aracılı
computer-mediated cmmunication : bilgisayar-aracılı iletişim
computer-on-a-chip : yongada bilgisayar
computer-supported : bilgisayar destekli
computer-supported software engineering : bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
computing : hesaplama
computing applications in science : bilimde hesaplama uygulamaları
computing education : bilişim eğitimi
computing ethics : bilişim etiği
computing experience : bilgisayar deneyimi
computing framework for business services : iş hizmetleri için bilgi işlem çerçevesi
computing high speed sensing data : yüksek hızlı algılama verisi hesaplama
computing in IoT-based environments : nesneağı tabanlı ortamlarda hesaplama
computing in IoT-based environments : nesneağı tabanlı ortamlarda hesaplama
computing in virtualization-based environment : sanallaştırma tabanlı ortamda hesaplama
computing innovator : bilişim yenilikçisi
computing mechanism : hesaplama düzeneği
computing model : bilişim modeli
computing service : bilişim hizmeti
computing technology : bilişim teknolojisi
computing theory : hesaplama kuramı
concept : kavram
concept of operation : işletim kavramı
conceptual : kavramsal
conceptual data model : kavramsal veri modeli
conceptual error : kavramsal hata
conceptual graph : kavramsal çizge
conceptual model : kavramsal model
conceptual modeling for business services : iş hizmetleri için kavramsal modelleme
conceptual paradigm : kavramsal yaklaşım
conceptual reasoning for business services : iş hizmetleri için kavramsal akıl yürütme
concern troll : kaygılandıran kışkırtıcı
concomitant variable : eş değişken
concrete data structure : somut veri yapısı
concrete value : somut değer
concurrency : eşzanlılık
concurrency computing : eşanlı bilişim
concurrency theory : eşanlılık kuramı
concurrent : eşanlı
concurrent computation : eşanlı bilişim
concurrent computation : eşanlı hesaplama
concurrent computing : eşanlı bilgi işlem
concurrent logic-variable : eşanlı mantıksal değişken
concurrent planning : eşanlı planlama
condition variable : koşul değişkeni
conditional transformation system : koşullu dönüşüm dizgesi
conditional value : koşullu değer
conditional variable : koşullu değişken
conditioned stimulus : şartlı uyarı
conditioned stimulus : şartlı uyarıcı
confidence value : güvenilirlik değeri
confidentiality : gizlilik
configuration : düzenleşim
configuration : yapılandırma
configuration error : yapılandırma hatası
configuration management : yapılandırma yönetimi
Configuration Manager : Yapılandırma Yöneticisi
confirmation : onay
conflict information : çatışma bilgisi
confound (v) : karıştırmak
confounding variable : karıştırıcı değişken
confounding variable : şaşırtıcı değişken
congestion : tıkanıklık
connected : bağlantılı
connected : bağlı
connected car : bağlantılı araba
connected car data : bağlantılı araba verisi
connected city : bağlantılı kent
connected community : bağlantılı toplum
connected consumer : bağlantılı tüketici
connected device : bağlı aygıt
connected network : bağlantılı ağ
connected thing : bağlantılı şey
connected vehicle : bağlantılı araç
connection : bağlantı
connection analytics : bağlantı çözümlemesi
connection error : bağlantı hatası
connectivity : bağlantılılık
consensual profile : açık rızaya dayalı kimlik
consensual profile : gönüllü kimlik
consensual profile : onamalı kimlik
consensus : uzlaşım
consensus : uzlaşma
consensus process : uzlaşım süreci
consensus process : uzlaşma süreci
consistency error : tutarlılık hatası
consistent data : tutarlı veri
consortium blockchain : öbekzinciri kurulu
constant error : sabit hata
constant input : sabit girdi
constant random variable : sabit rasgele değişken
constant value : değişmez değer
constant variable : sabit değişken
constrained variable : kısıtlı değişken
constraint error : kısıt hatası
constraint programming : kısıt programlama
constraint propagation : kısıt yayılımı
constraint satisfaction : kısıt doygunluğu
constraint-based algorithm : kısıt tabanlı algoritma
constraint-based algorithm : kısıt tabanlı çözümyolu
constraint-based reasoning : kısıt tabanlı akıl yürütme
constructive Web service : yapıcı Bilgiağı hizmeti
consumer data : tüketici verisi
contact information : ilişki bilgisi
contactless operation : dokunmasız işlem
container : taşıyıcı
container check digit : taşıyıcı denetim rakamı
container-based virtualisation : taşıyıcı tabanlı sanallaştırma
containerization : taşıyıcı tabanlı sanallaştırma
containerization : taşıyıcılaştırma
containerization (container-based virtualization) : taşıyıcılaştırma
containerization engine : taşıyıcılaştırma motoru
containerized workload : taşıyıcılaştırılmış işyükü
contemporary and digital art fair : çağdaş ve sayısal sanat fuarı
content accessing pattern : içeriğe erişim örüntüsü
content creativity : içerik yaratıcılığı
content data model : içerik veri modeli
content dependency : içerik bağımlılığı
content dependency pattern : içeriğe bağımlılık örüntüsü
content distribution : içerik dağılımı
content filtering : içerik filtreleme
content management : içerik yönetimi
content visualization : içerik görselleştirme
content-based : içerik tabanlı
content-based image retrieval : içerik tabanlı görüntü erişimi
content-based image retrieval method : içerik tabanlı görüntü erişimi yöntemi
content-driven programming : içerik güdümlü programlama
content-driven workflow design : içerik güdümlü iş akışı tasarımı
content-driven workflow management : içerik güdümlü iş akışı yönetimi
context : bağlam
context analysis : bağlam çözümleme
context aware : bağlam duyarlı
context aware service : bağlam duyarlı hizmet
context awareness : bağlam duyarlılığı
context awareness : bağlam farkındalığı
context awareness in pervasive services : yaygın hizmetlerde bağlam farkındalığı
context awareness of pervasive services : yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı
context awareness of ubiquitous services : yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı
context management in grids : ızgaralarda bağlam içerik yönetimi
context modeling : bağlam modelleme
context ontology : bağlam varlıkbilimi
context ontology in grids : ızgaralarda bağlam varlık bilimi
context variable : bağlam değişkeni
context-aware : bağlam duyarlı
context-aware adaptation : bağlam duyarlı uyum
context-aware adaptation for smart cities : akıllı kentler için bağlam duyarlı uyarlama
context-aware adaptive system : bağlam duyarlı uyarlanır dizge
context-aware for Web-service clustering : Bilgiağı hizmet öbeği için bağlam duyarlı
context-aware interaction : bağlam duyarlı etkileşim
context-aware self-adaptation : bağlam duyarlı özuyum
context-aware service : bağlam duyarlı hizmet
context-aware system : bağlam duyarlı dizge
context-aware understanding : bağlam duyarlı anlama
context-awareness for UAV systems : İHA dizgeleri için bağlam farkındalığı
context-dependent : bağlam bağımlı
context-independent understanding : bağlamdan bağımsız anlama
context-sensitive : bağlam duyarlı
context-sensitive input : bağlama duyarlı girdi
context-sensitive input : bağlama duyarlı giriş
contextual : bağlamsal
contextual approach : bağlamsal yaklaşım
contextual awareness : bağlamsal duyarlılık
contextual awareness : bağlamsal farkındalık
contextual consciousness : bağlamsal bilinç
contextual intelligence : bağlamsal us
contextual intelligence : bağlamsal zekâ
contextual understanding : bağlamsal anlama
contextualization : bağlamsallaştırma
context-unaware : bağlama duyarsız
context-unaware input : bağlam bilinçsiz girdi
context-unaware input : bağlam bilinçsiz giriş
contingency plan : beklenmedik durum planı
continuous adaptation : sürekli uyum
continuous adaptation for mobile environments : gezer ortamlar için sürekli uyum
continuous adaptation of service-based systems : hizmet tabanlı dizgelerde sürekli uyum
continuous data : sürekli veri
continuous dependent variable : sürekli bağımlı değişken
continuous ordinal variable : sürekli sırasal değişken
continuous random variable : sürekli rasgele değişken
continuous variable : sürekli değişken
continuous-change variable : sürekli değişen değişken
continuously increasing variable : sürekli artan değişken
continuous-time variable : sürekli zamanlı değişken
continuous-valued variable : sürekli değerli değişken
contractee agent : taşaron etmen
contractor agent : üstlenici etmen
Contracts Manager : Sözleşmeler Yöneticisi
contributory value : katkı değeri
control : denetim
control : kontrol
control by brain waves : beyin dalgalarıyla denetim
control data : denetim verisi
control error : denetim hatası
control feedback loop : denetim geri besleme döngüsü
control intensive : denetim yoğun
control plane : denetim düzlemi
control theory : denetleme kuramı
control variable : denetim değişkeni
control variable : denetleme değişkeni
controllable input variable : denetlenebilir girdi değişkeni
controllable stochasticity : denetlenebilir rasgelelik
controllable variable : denetlenebilir değişken
controlled by brain waves : beyin dalgalarıyla denetlenen
Controlled Digital Lending (CDL) : denetimli sayısal ödünç verme
controlled variable : denetimli değişken
controlled variable : denetlenen değişken
conventional agent : alışılagelmiş etmen
conventional computing : alışılagelmiş bilişim
conventional computing : geleneksel bilişim
conventional input : alışılagelmiş girdi
conventional software agent : alışılagelmiş yazılım etmeni
convergence : yakınsama
convergence error : yakınsama hatası
convergence of fast computation : hızlı hesaplama yakınsaması
conversation design : konuşma tasarımı
conversational agent : konuşmalı etmen
conversational computing : konuşmalı bilişim
conversational design : konuşmalı tasarım
conversational IT service : konuşmalı BT hizmeti
conversational monitor system : konuşma izleme sistemi
conversational monitor system : konuşmalı izleme sistemi
conversion value : dönüşüm değeri
converted sensory data : dönüştürülmüş algısal veri
converted value : dönüştürülmüş değer
converter : dönüştürücü
convincing : inandırıcı
convincing fake identity : inandırıcı sahte kimlik
convolutional neural network : kıvrımsal sinir ağı
cookie : gözlemci
cookie management : gözlemci yönetimi
cookie management page : gözlemci yönetim sayfası
cookie policy : gözlemci yazılım kuralı
cookie preferences : gözlemci yazılım seçimi
cooperating agent : işbirliği yapan etmen
cooperation agent : işbirliği etmeni
cooperative : işbirliksel
cooperative approach : işbirliksel yaklaşım
cooperative control : işbirliksel denetim
cooperative understanding : işbirliksel anlama
COordinate Rotation Digital Computer : Volder algoritması
COordinate Rotation Digital Computer : Volder çözümyolu
coordination agent : eşgüdüm etmeni
coordination model : eşgüdüm modeli
coordination variable : eşgüdüm değişkeni
coordinator agent : eşgüdüm etmeni
copying error : kopyalama hatası
copyright law : telif hakkı kanunu
copyright protection approach : telif hakkı koruma
core cloud service : çekirdek bulut hizmeti
core network : çekirdek ağ
core rules of netiquette : İnternet’in temel görgü kuralları
corporate data mining : kurumsal veri madenciliği
correct data : doğru veri
corrected error : düzeltilmiş hata
correlated error : ilintili hata
correlated random variable : ilintili rasgele değişken
correlated variable : ilintili değişken
correlation analysis : ilinti çözümlemesi
correlatted error : ilişkili hata
corrupt server : bozuk sunucu
corrupt understanding : bozulmuş anlama
corruption : bozulma
cosmological computing : evrenbilimsel bilişim
cost-competitive AI system : maliyet etkin yapay zekâ
cost-efficient cloud storage : maliyet-etkin bulut depolama
cost-saving strategies in hybrid clouds : karma bulutlarda maliyet tasarrufu stratejileri
COTS software : ticari satışa hazır yazılım
counter attacks : karşı saldırı
counter forensics : adli bilişimde delil karartma
counter input : sayaç girdisi
counter input : sayaç girişi
counterfactual : gerçeğe ters düşen
counterfactual : karşıolgusal
counterfactual thinking : olmayan bir şeyi varmış gibi düşünme
countering attack : karşı koymak
counterintuitive principle : sezgilere aykırı ilke
countermeasure : karşı önlem
couple (v) : bağlaştırmak
coupled : bağlaşık
coupled : bağlaşımlı
coupled multi-agents : bağlaşımlı çoklu etmen
coupler : bağlaştırıcı
coupling : bağlaşım
course error : rota hatası
course of action (COA) : eylem planı
covariable : eşdeğişken
covert channel : gizli kanal
covert storage channel : gizli depolama kanalı
covert timing channel : gizli zamanlama kanalı
CPASL: Incredible Damage : SFSŞD: Büyük yıkım
CPASL: Light Damage, Some Injuries : SFSŞD: Hafif hasar, çeşitli yaralanmalar
CPASL: Minor Exploit, No Injuries : SFSŞD: En düşük sömürü, yaralanma yok
CPASL: Moderate Damage, Serious Injuries : SFSŞD: Orta hasar, ciddi yaralanmalar
CPASL: Network Probed : SFSŞD: Ağ yoklaması
CPASL: Severe Damage, Many Fatalities : SFSŞD: Ağır hasar, pek çok kayıp
crack (v) : kırmak
cracked : kırık
creation error : oluşturma hatası
credible input : güvenilir girdi
credit scoring : güven derecelendirmesi
criminal harassment : rahatsızlık suçu
crisp value : seçik değer
crisp variable : seçik değişken
criterion variable : ölçüt değişkeni
critical flaw : kritik kusur
critical flaw : önemli kusur
critical information infrastructure : kritik bilgi altyapısı
critical infrastructure : kritik altyapı
critical value : kritik değer
critical value : önemli değer
critical variable : kritik değişken
critical variable : önemli değişken
crop monitoring drone : ekin gözlemleme uçangözü
cross-site scripting attack : siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırısı
crosstalk : paralel devre kaçağı
crowd intelligence : kitle usu
crowd intelligence : kitle zekâsı
crowd-oriented : kitle yönelimli
crowd-oriented content : kitle yönelimli içerik
crowdsensing : kitlesel algılama
crowdsource : kitlekaynak
crowdsourced : kitlekaynaklı
crowdsourced data : kitlekaynaklı veri
crowdsourced data analysis : kitlekaynaklı veri çözümleme
crowdsourced data collection : kitlekaynaklı veri toplama
crowdsourced data entry : kitlekaynaklı veri girişi
crowdsourcing : kitlekaynak
crowdsourcing : kitlekaynak kullanımı
crowdsourcing application for social networks : toplumsal ağlarda kitlekaynak uygulaması
crowdsourcing business model : kitlekaynak iş modeli
crowdsourcing ethics : kitlekaynak etiği
crowdsourcing software model : kitlekaynak yazılım modeli
crowdsourcing theory design : kitlekaynak kuram tasarımı
crowdsourcing theory development : kitlekaynak kuram geliştirme
crowdsourcing-based : kitlekaynak tabanlı
crowdsourcing-based product : kitlekaynak tabanlı ürün
crowdsourcing-based Web technology : kitlekaynak tabanlı Bilgiağı teknolojisi
cryptanalysis : şifre çözümleme
cryptanalyst : şifre çözücü
crypto : şifreli
crypto money investor : sanal para yatırımcısı
cryptoanalytics : şifre çözümleme
crypto-coin : sanal para
cryptocurrency : sanal para
cryptocurrency address : sanal para adresi
cryptocurrency wallet : sanal para cüzdanı
cryptocurrency’s stock price : sanal para biriminin borsa değeri
cryptographer : şifreleme uzmanı
cryptographic : şifrelemeyle ilgili
cryptographic anchor : şifrelemeli düğüm
cryptographic bypass : şifrelemeyi atlatma
cryptographic key : şifreleme anahtarı
cryptographic security : şifreli güvenlik
cryptographically : şifrelemeli olarak
cryptographically guaranteed constraint : şifrelemeli olarak güvenceli kısıt
cryptography : güvenli iletişim
cryptography : şifreleme
cryptography : şifreleme bilimi
cryptology : güvenli iletişim bilimi
cryptology : şifrebilim
crypto-mining : şifre arama
crypto-mining botnet : şifre arama robot yazılımı
cryptomoney : sanal para
cryptosecurity : şifreli güvenlik
cultural aspect of software architecture : yazılım mimarisinin kültürel yönü
cultural bias error : kültürel önyargı hatası
cultural features data : kültürel özellik verileri
cultural perception error : kültürel algılama hatası
cultural value : kültürel değer
culture of connectivity : iletişim kültürü
cumulative error : birikimli hata
cumulative understanding : birikimli anlama
Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI) : sayısal çiviyazısı kitaplığı girişimi
current data : güncel veri
customer analytics : müşteri çözümleme
customer data : müşteri verisi
customer experience : müşteri deneyimi
customer relationship management : müşteri ilişkileri yönetimi
Customer Support Administrator : Müşteri Destek Yöneticisi
Customer Support Specialist : Müşteri Destek Uzmanı
customized cloud service quality : özelleştirilmiş bulut hizmet niteliği
cut set : kesim öbeği
cute cat theory of digital activism : yaygın ve ucuz sayısal eylemcilik kuramı
cyber : siber
cyber activism : siber eylemcilik
cyber advantage : siber üstünlük
cyber aggression : siber saldırganlık
cyber aggression : siber saldırı
cyber aggression in the workplace : işyerinde siber saldırı
cyber analytics behavior : siber çözümleme davranışı
cyber analytics resilience : siber çözümleme dayanıklılığı
cyber anthropology : siber insanbilim
cyber arms industry : siber silah sanayii
cyber attack : siber saldırı
cyber bandit : siber haydut
cyber branch : siber şube
cyber bully : siber zorba
cyber bullying : siber zorbalık
cyber café : siber kafe
cyber campaign : siber kampanya
cyber city : siber şehir
cyber civil rights : siber medeni haklar
cyber coach : siber çalıştırıcı
cyber collection : siber derlem
cyber command : siber komutanlık
cyber command and control : siber komuta ve kontrol
cyber core : siber çekirdek
cyber counterintelligence : siber karşı istihbarat
cyber crime : siber suç
cyber crime investigation : siber suç soruşturma
cyber crime investigation cell : siber suç soruşturma birimi
cyber crime unit : siber suç birimi
cyber criminal : siber suçlu
cyber criminology : siber suç bilimi
cyber culture : siber kültür
cyber defamation law : siber karalama kanunu
cyber defence : siber savunma
cyber defence activty : siber savunma etkinliği
cyber defense system : siber savunma dizgesi
cyber diplomacy : siber diplomasi
cyber dissident : siber karşıt
cyber drill : siber savaş alıştırması
cyber drill : siber savaş uygulaması
cyber economics : siber ekonomi
cyber electronic warfare : siber elektronik savaş
cyber enhanced working dog : siber güçlendirilmiş köpek
cyber espionage : siber casusluk
cyber espionage campaign : siber casusluk etkinliği
cyber espionage tool : siber casusluk aracı
cyber essentials : siber gerekler
cyber ethics : siber etik
cyber ethnography : siber etnografya
cyber event : siber olay
Cyber Exercise Playbook : Siber alıştırma kitabı
cyber foraging : siber yardım
cyber force : siber güç
cyber forensics : siber adli inceleme
cyber fraud : siber dolandırıcılık
cyber fraud and theft : siber dolandırıcılık ve hırsızlık
cyber gamer : siber oyuncu
cyber geography : siber coğrafya
cyber glomp : siber heyecan
cyber glove : veri eldiveni
cyber god : siber tanrı
cyber gogue : siber duygu sömürücüsü
cyber goth : siber gösterişçi
cyber gothic : siber gösteriş
cyber gothic : siber gotik
cyber grind : siber can sıkıcı
cyber gripe : siber yakınma
cyber griping : siber yakınma
cyber grounded : genelağdan yasaklı
cyber guru : siberbilen
cyber hacking : siber saldırı
cyber harassment : siber taciz
cyber head : siber kafa
cyber heist : siber soygun
cyber hermit : siber keşiş
cyber hippie : siber etkisiz
cyber hound : siber tazı
cyber humint : siber istihbaratçı
cyber hunt : siber av
cyber hygiene : siber güvenli
cyber hygiene : siber korunma
cyber incident : siber olay
cyber incident handling and response : siber olay ele alma ve karşı koyma
cyber incident response : siber olaya karşı koyma
cyber infrastructure : siber altyapı
cyber initiative : siber girişim
cyber insecurity : siber güvensizlik
cyber insider threat : siber iç tehdit
cyber insurance : siber sigorta
Cyber Intelligence : Siber Bilgi Toplama
Cyber Intelligence : Siber İstihbarat
Cyber Intelligence & Counterintelligence : Siber İstihbarat ve Karşı İstihbarat
cyber investigation services : siber soruşturma hizmetleri
cyber investing : siber yatırım
cyber jockey : siber kılavuz
cyber journal : siber günlük
cyber kenisthetics : siber organizma
cyber key : siber anahtar
cyber kidnapping : siber kaçırma
cyber killchain : siber saldırı zinciri
cyber kinetic attack : fiziksel siber saldırı
cyber kinetics : siber devinim
cyber lab inc : siber laboratuvar şirketi
cyber law : siber yasa
cyber lawyer : siber hukukçu
cyber learning : siber öğrenme
cyber liability : siber sorumluluk
cyber liability insurance : siber sorumluluk sigortası
cyber libel : siber iftira
cyber libertarian : siber fırıldak
cyber libertarian : siber özgürlükçü
cyber libertarianism : siber özgürlükçülük
cyber librarian : siber kütüphaneci
cyber luddite : siberkarşıtı
cyber macking : siber asılma
cyber mall : siber çarşı
cyber man : siber adam
cyber man : siber canlı
cyber mancer : siber aldatıcı
cyber manufacturing : siber üretim
cyber marketing : siber pazarlama
cyber mat : siber paspas
cyber mate : siberdaş
cyber mediary : siber aracı
cyber medicine : siber ilaç
cyber meet : siber buluşma
cyber mentor : siber danışman
cyber method : siber yöntem
cyber methodology : siber yöntembilim
cyber metrics lab : siber ölçüm laboratuvarı
cyber militia : siber milis
cyber milker : İnternet tutkunu
cyber mind : siber us
cyber mob : siber çete
cyber monday : siber pazartesi
cyber move : siber hareket
cyber nanny : aile paketi
cyber nanny : çocuk koruma yazılımı
cyber nationalism : siber ulusçuluk
cyber natural : siber doğal
cyber naught : siber gezenti
cyber naught : siber gezgin
cyber naut : İnternet kullanıcısı
cyber nerd : siber bağımlı
cyber net : siber ağ
cyber net entertainment : siber ağ eğlencesi
Cyber Network Operations (CNO) : siber ağ işlemleri
cyber noid : siber pişmanlık
cyber noir : karanlık siber film
cyber nomad : siber göçebe
cyber norms group : siber ölçün topluluğu
cyber nym : siber takma ad
cyber oam : siber eksiksiz
cyber ocracy : siber yönetim
cyber operations : siber işlemler
cyber park : siberpark
cyber party : siber parti
cyber partying : siber parti yapma
cyber pathology : siber bağımlılık
cyber pathy : siberduyum
cyber patriot : siber yurtsever
cyber ped : siber çocuk tacizcisi
cyber pestilence : siber kırım
cyber pet : siber candaş
cyber phobe : siber ırkçısı
cyber phobia : siber korkusu
cyber phobic : siber korkan
cyber piracy : siber korsanlık
cyber pirate : siber korsan
cyber plagiarism : siber yapıt hırsızlığı
cyber poetry : siber şiir
cyber police : siber polis
cyber politics : siber siyaset
cyber port : siber liman
cyber port station : siber liman durağı
cyber posium : siber sempozyum
cyber prankster : siber şakacı
cyber prep : siber hazırlık
cyber presse : siber baskı
cyber prise : siber ödül
cyber promotions : siber özendirme
cyber prop : siber yanlış bilgi yayma
cyber protection : siber korunma
cyber psycho : siber pisikopat
cyber psycho squad : siber ruhbilim takımı
cyber psychology : siber ruhbilimi
cyber psychosis : siber bağımlılık
cyber psychosis : siber ruhsal denge bozukluğu
cyber psychycosis : siber ruhsal denge bozukluğu
cyber publisher : siber yayıncı
cyber query : siber sorgu
cyber quest : siber arayış
cyber race : siber yarış
cyber racism : siber ırkçılık
cyber rage : siber öfke
cyber realm : siber alan
cyber rebate : siber indirim
cyber reconnaissance : siber keşif
cyber reg : siber düzenleyici
cyber research systems : siber araştırma dizgeleri
cyber resilience : siber dayanıklılık
cyber resilience review : siber dayanıklılığı gözden geçirme
cyber resilient : siber dayanıklı
cyber resilient user : siber dayanıklı kullanıcı
cyber rhea : genelağda yavaşlama
cyber rights : siber haklar
cyber risk quantification : siber risk nicelleştirme
cyber sabotage : siber baltalama
cyber safe : siber güvenli
cyber safety : siber güvenlik
cyber samurai : siber samuray
cyber samurai : siber savaşçı
cyber scene : siber sahne
cyber school : siber okul
cyber scriber : siber yazıcı
cyber sect : siber mezhep
cyber sectarianism : siber mezhepçilik
cyber secure : siber güvenli
cyber security : siber güvenlik
cyber security agency : siber güvenlik ajansı
Cyber Security Analyst : siber-güvenlik çözümleyici
cyber security and countermeasure : siber güvenlik ve önlem
cyber security and prevention : siber güvenlik ve önlem
cyber security architecture : siber güvenlik mimarisi
cyber security certification : siber güvenlik belgelendirme
cyber security degree : siber güvenlik düzeyi
cyber security expert : siber güvenlik uzmanı
cyber security for IoT devices : nesneağı donanımları siber güvenliği
cyber security forensics : siber güvenlik adli bilişimi
cyber security incident response : siber güvenlik olay önleme
cyber security incident response team : siber güvenlik olay önleme takımı
cyber security index : siber güvenlik dizini
cyber security insurance : siber güvenlik sigortası
cyber security operator : siber güvenlik işletmeni
cyber security regulation : siber güvenlik yönetmeliği
cyber security risk : siber güvenlik riski
cyber security risk factor : siber güvenlik risk etkeni
cyber security risk in smart technologies : akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski
cyber security standards : siber güvenlik standartları
cyber security task force : siber güvenlik görev birimi
cyber security threat : siber güvenlik tehdidi
cyber security training : siber güvenlik eğitimi
cyber security vulnerability : siber güvenlik açığı
cyber security vulnerability : siber güvenlik savunmasızlığı
cyber security weakness : siber güvenlik zayıflığı
cyber security: threats and defense : siber güvenlik: tehditler ve savunma
cyber seniors : siber kıdemliler
cyber sensor : siber algılayıcı
cyber service : siber hizmeti
cyber shifter : siber değiştirici
cyber ship : siber gemisi
cyber shooting : siber çekim
cyber shop : siber dükkânı
cyber shopped : siber görüntü sahteciliği
cyber shopping : siber alışveriş
cyber shot : siber vuruş
cyber shrink : siber psikoterapist
cyber sickness : siber rahatsızlık
cyber sickness in virtual reality : sanal gerçeklikte siber rahatsızlık
cyber siege : siber kuşatma
cyber sit in : siber ele geçirme
cyber sit-in : siber kısaltma
cyber sitter : siber bakıcı
cyber sitter : siber işgalci
cyber situation understanding : siber durum anlayışı
cyber skeptics : siber şüpheciler
cyber sketchy : siber kabataslak
cyber slacker : siber tembel
cyber slacking : sanal kaytarma
cyber slag : siber cüruf
cyber slam : siber çarpışma
cyber slang : siber argo
cyber sled : siber kızak
cyber sleuth : siber hafiye
cyber smart : siber akıllı
cyber snob : siber züppe
cyber social : siber toplumcu
cyber social system : siber toplumsal dizge
cyber somnia : siber bağımlılık
cyber soul : siber ruh
cyber source : siber kaynak
cyber space : siber uzay
cyber space command and control : siber uzay komuta ve kontrol
cyber space law and policycentre : siber uzay hukuku ve politika merkezi
cyber space operation : siber uzay operasyonı
cyber space operations lexicon : siber uzay operasyonları sözlüğü
cyber space superiority : siber uzay üstünlüğü
cyber spammer : siber istenmeyen ileti üreticisi
cyber speak : siber konuşma
cyber speed : siber hız
cyber sphere : siber küre
cyber splode (v) : siber patlamak
cyber sport : siber spor
cyber spying : siber casusluk
cyber squat : alan adına çökme
cyber squatted : siber işgal
cyber squatter : siber uyanık
cyber squatting : alan adı fırsatçılığı
cyber squatting : siber istila
cyber squatting : siber uyanıklık
cyber stalker : siber askıntı
cyber stalker : siber rahatsız eden
cyber stalker : siber sıkıntı veren
cyber stalking : siber rahatsızlık verme
cyber stalking legislation : siber takip düzenlemeleri
cyber star : siber yıldız
cyber statistics : siber istatistikleri
cyber step : siber adım
cyber stoning : siber taşlama
cyber store : siber mağaza
cyber store : siber satış yeri
cyber storefront : sanal vitrin
cyber storm : siber fırtına
cyber strategy : siber strateji
cyber strategy and tactics : siber strateji ve taktikler
cyber strike : siber saldırı
cyber stumble : siber tökezleme
cyber subculture : siber alt kültür
cyber suicide : siber intihar
cyber suit : siber takım
cyber surfer : siber sörfçü
cyber surfing : siber sörf
cyber surgery : siber ameliyat
cyber tard : siber akılsız
cyber tech : siber teknoloji
cyber tension : siber gerginlik
cyber terminal : siber uçbirimi
cyber territory : siber bölge
cyber terrorism : siber terörizm
cyber terrorism : siber yıldırı
cyber terrorist : siber yıldırıcı
cyber theft : siber hırsızlık
cyber theology : siber tanrıbilim
cyber therapy : siber iyileştirme
cyber thief : siber hırsız
cyber threat : siber tehlike
cyber threat hunting : siber tehdit önleme
cyber threat intelligence : siber tehdit haberalma
cyber thrill : siber heyecan
cyber thug : siber cani
cyber tool : siber alet
cyber tool : siber aygıt
cyber tourist : siber gezgin
cyber tracker : siber izsürücü
cyber troop : siber bölük
cyber trust : siber güven
cyber truth : siber gerçek
cyber twat : siber kara cahil
cyber university : uzaktan eğitim üniversitesi
cyber utopianism : siber hayalcilik
cyber utopianism : siber ütopyacılık
cyber vangelist : siber vaiz
cyber veillance : siber gözlemleme
cyber vert : siber sapık
cyber victim : siber mağdur
cyber victimization : siber mağduriyet
cyber vigilantism : siber dayatmacılık
cyber visible : siber görünür
cyber volunteer : siber gönüllü
cyber vulnerability : siber güvenlik açığı
cyber wallet : sayısal cüzdan
cyber wallet : siber cüzdan
cyber war : siber savaş
cyber warfare : siber savaş
cyber warranty : siber güvence
cyber warrior : siber savaşçı
cyber waste : siber atık
cyber weapon : siber silah
cyber workforce : siber işgücü
cyber workplace : siber işyeri
cyber world : siber dünya
cyber worthiness : siber dayanıklılık
cyber yuan : siber yuan
cyberactive : siber etkin
cyberaffair : siber ilişki
cyberage : siber çağ
cyberagent : siber çalışan
cyberagent : siber yardımcı
cyberanarchism : siber anarşism
cyberanarchist : siber anarşist
cyberanarchy : siber anarşi
cyberart : siber sanat
cyberation : siber azarlama
cyberattack : siber saldırı
cyberattack protection : siber saldırıdan koruma
cyberbalkanization : siber ayrıştırma
cyberbanking : siber bankacılık
cyberbash : siber sataşma
cyberbeauty : siber güzellik
cyberbeggars : siber dilenci
cyberbegging : siber dilenme
cyberbo : erişimsiz bilişimci
cyberbot : sibercan
cyberbullying : siber sataşma
cyberbullying detection software : siber sataşma sezimi yazılımı
cybercafe : İnternet kafe
cybercasm : siber iğneleme
cybercast : siber yayın
cyberchesty : siber gösterişci
cyberchondria : siber hastalık hastalığı
cyberchondriac : siber hastalık hastası
cybercidal : siber yoketme
cybercide : siber intihar
cybercillin : siber koruyucu
cybercitizen : siber vatandaş
cybercode : siberkod
cybercoder : siber kodlayıcı
cybercognizant : siber bilge
cybercondriac : siber hastalık hastası
cybercrastinating : siber savsaklama
cybercrime : siber suç
cybercrime convention : siber suç sözleşmesi
cybercrime countermeasures : siber suç önlemleri
cybercrime diffusion : siber suçun yayılması
cybercrime law : siber suç yasası
cybercriminal : siber suçlu
cybercrisis : siber buhran
cybercrook : siber dolandırıcı
cybercrud : siber çapraşık
cybercultural : siber kültürel
cyberculture : siber toplum
cybercycle : siber bisiklet
cyberdate : siber arkadaş
cyberdate : siber buluşma
cyberdefense : siber savunma
cyberdiscourse : siber söylem
cyberdiscursive : siber söylemsel
cyberdisinhibition : siber yasak delme
cyberdoc : siber hekim
cyberdust : sanal çöp
cybereal : siber gerçek
cyberethics : siber etik
cyberficial : siber yüzeysel
cyberflex : siber arabulma
cyberforce : siber kuvvetler
cyberforensics : siber adli tıp
cyberformance : siber gösteri
cyberfratricide : siber gerileme
cyberglove : veri eldiveni
cyberguru : siberbilen
cyberharassment : siber taciz
cyberhog : tombik bilişimci
cyberholic : siber bağımlı
cyberholism : siber bağımlılık
cyberhooliganism : siber saldırgan
cyber-humint : siber-aldatma becerisi
cyberhygiene : siber korunma
cyberia : sanal dünya
cyberia : siber dünya
cyberia : siberistan
cyberialis : siber işlev düzeltici
cyberian : siber kütüphaneci
cyberically : siber dünya anıştırması
cyberically : siberce
cyberinfrastructure : siber altyapı
cyberist : siber dünya insanı
cyberith virtualizer : sanal koşu bandı
cyberith virtualizer : sanal koşu bandı
cyberjam : siber konser
cyberjinx : siber uğursuzluk
cyberjockey : siber kılavuz
cyberjournal : siber günlük
cyberkinesis : siber devinim
cyberkinesis : siber devinim yeteneği
cyberkinesis : siber hareket
cyberknife : siber bıçak
cyberkrunk : koyu elektronik müzik dinleyicisi
cyberkrunk : siber yeğin
cyberland : siber vatan
cyberlaw : siber hukuk
cyberlawyer : siber hukukçu
cyberlebrity : siber ünlü
cyberlerium : siberleşme
cyberlibrarian : siber kütüphaneci
cyberlicious : siber hoş
cyberloaf : siber aylak
cyberloafing : siber aylaklık
cyberlocker : siber barındırma
cyberlore : klavye silahşörü
cyberluddite : siberkarşıtı
cyberluscious : siberalbeni
cybermall : siber çarşı
cybermark : siber marka
cybermate : siberdaş
cybermeet : siber buluşma
cybermentor : siber danışman
cybermilker : İnternet tutkunu
cybermonging : genel ağda kafayı bulmak
cybermonster : siber canavar
cybernality : siber kişilik
cybernarchy : genelağda kaosa yol açacak haber yayma
cybernarchy : genelağda kargaşa
cybernat : genelağ saldırganı
cybernate : siberleştirme
cybernated : siberleştirilmiş
cybernating : siber güdüm
cybernation : bilgisayarlaşma
cybernation : siberleştirme
cybernator : siberleştirici
cybernaught : siber gezenti
cybernaut : İnternet kullanıcısı
cybernerd : siber bağımlı
cybernetic : siber
cybernetic art : siber sanat
cybernetic implant : siber doku
cybernetic implant rejection : siber doku reddi
cybernetic organism : siber canlı
cybernetican : sibernetikçi
cybernetics : güdümbilim
cybernetics : sibernetik
cybernomad : siber göçebe
cybernym : takma ad
cyberocracy : siber yönetim
cyberpark : siberpark
cyberpathology : siber bağımlılık
cyberpathy : siberduyum
cyberpestilence : siber kırım
cyberpet : siber candaş
cyber-physical attack : siber-fiziksel saldırı
cyber-physical attack engineering : siber-fiziksel saldırı mühendisliği
cyber-physical attack severity level (CPASL) : Siber Fiziksel Saldırı Şiddet Düzeyi (SFSŞD)
cyber-physical attack severity levels : siber-fiziksel saldırı önem düzeyi
cyber-physical recovery procedure : siber-fiziksel geri kazanım yordamı
cyber-physical system : siber fiziksel dizge
cyber-physical system : siber-fiziksel sistem
cyber-physical system security : siber fiziksel dizge güvenliği
cyber-physical-social system : siber-fiziksel-sosyal sistem
cyber-physical-social system : siber-fiziksel-toplumsal sistem
cyber-savvy : siber bağımlı
cyber-savvy : siber meraklı
cybersecurity : siber güvenlik
cybersecurity architecture : siber güvenlik mimarisi
cybersecurity career : siber güvenlik uzmanlığı
cybersecurity control : siber güvenlik denetimi
cybersecurity degree : siber güvenlik düzeyi
cybersecurity expert : siber güvenlik uzmanı
cybersecurity expertise : siber güvenlik uzmanlığı
cybersecurity for IoT devices : nesneağı donanımları siber güvenliği
cybersecurity mesh : siber güvenlik ağı
cybersecurity of Internet-connected devices : İnternet’e bağlı aygıtların siber güvenliği
cybersecurity operator : siber güvenlik işletmeni
cybersecurity professional : siber güvenlik profesyoneli
cybersecurity risk : siber güvenlik riski
cybersecurity risk in smart technologies : akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski
cybersecurity staff : siber güvenlik çalışanı
cybersecurity vulnerability : siber güvenlik açığı
cybersecurity vulnerability in smart technologies : akıllı teknolojilerin siber güvenlik savunmasızlığı
cybersecurity weakness : siber güvenlik zayıflığı
cybersecurity-related challenges : siber güvenlikle ilgili zorluklar
cybersensor : siber algılayıcı
cybersickness : siber rahatsızlık
cybersickness in virtual reality : sanal gerçeklikte siber rahatsızlık
cybersickness reduction : siber rahatsızlığı azaltma
cybersickness reduction technique : siber rahatsızlığı azaltma tekniği
cybersiege : siber kuşatma
cyber-social system : siber toplumsal dizge
cyberspace : siber uzay
cybertage : siber sabotaj
cybertess : siber rahatsızlık
cyberthreat : siber tehlike
cybertronical : olağanüstü güzel
cyberware : siber donanım
cyberwarfare : siber savaş
cyberweapon : siber silah
cyberzine : sayısal dergi
cyberzine : siber dergi
cyborg : sibernetik organizma
cyborg technology : sibernetik organizma teknolojisi
cyclical time-scale variable : çevrimsel zaman ölçekli değişken
cylindrical error : silindirik hata
D– :
D–
damping error : azaltma hatası
dApp : dağıtımlı uygulama
dark data : işlevsiz veri
dark data processing : kullanılmayan verinin işlemesi
dark pattern : yanıltıcı arayüz
dark pattern strategy : yanıltıcı arayüz izlemi
dark Web : saklı Bilgiağı
darkNet : saklı ağ
dashboard : gösterge bölümü
dat transparency : veri saydamlığı
data : veri
data : veriler
data abstraction : veri soyutlama
data acceptability : verinin onanabilirliği
data access : veri erişimi
data acquisition : veri toplama
data adapter unit : veri uyarlama birimi
data address generator : veri adresi üreteci
data adjustment : veri ayarlama
data administration : veri yönetimi
data administrator : veri yöneticisi
data aggregation tools : veri kümeleme araçları
data analysis : veri çözümleme
data analyst : veri çözümleyici
data analytics : veri çözümleme
data and application security : veri ve uygulama güvenliği
data and knowledge fusion : veri ve bilgi bütünleştirme
data anomaly : veride kuraldışılık
data anomaly detection : veri aykırılığı saptaması
data appropriateness : veri uygunluğu
data architect : veri mimarı
data architecture : veri mimarisi
data architecture in hybrid cloud : karma bulutta veri mimarisi
data assimilation : veri özümseme
data assimilation algorithm : veri özümseme çözümyolu
data assimilation technique : veri özümseme tekniği
data association : veri ilişkilendirme
data attribute : veri özniteliği
data augmentation : veri büyütme
data availability : veri kullanılabilirliği
data backup (v) : veri yedekleme
data bank : veri bankası
data based : veriye dayalı
data block : veri öbeği
data breach : veri ihlali
data broadcast : veri yayınlama
data broadcasting : veri yayını
data bus : veri yolu
data capture : veri yakalama
data capture in real-time : gerçek zamanda veri yakalama
data carrier : veri taşıyıcı
data center : veri merkezi
data center layer : veri merkezi katmanı
data center management : veri merkezi yönetimi
Data Center Manager : Veri Merkezi Yöneticisi
Data Center Support Specialist : Veri Merkezi Destek Uzmanı
data centric : veri merkezli
data certificate : veri belgesi
data certification : veri belgelendirme
data channel : veri kanalı
data characteristic : veri özelliği
data checking : veri denetimi
data classification : veri sınıflandırma
data cleaning : veri temizleme
data cleansing : veri temizleme
data cluster : veri salkımı
data clustering : veri kümeleme
data code : veri kodu
data collection : veri toplama
data collection ethics : veri toplama etiği
data collection phase : veri toplama evresi
data collection terminal : veri toplama uçbirimi
data collector : veri toplayıcı
data communication : veri iletişimi
data communication : veri iletişimi
data communications analyst : veri iletişim çözümleyicisi
Data Communications Equipment (DCE) : veri iletişim aygıtı
data compaction : veri sıkıştırma
data compression : veri sıkıştırma
data concealment : veri gizleme
data consistency : veri tutarlılığı
data consumer : veri tüketicisi
data continuity : veri sürekliliği
data conversion : veri dönüştürme
data converter : veri dönüştürücü
data correctness : veri doğruluğu
data corruption : veri bozulması
data cost : veri maliyeti
data coupling : veri bağlaşımı
data custodian : veri sorumlusu
data deduplication : veri tekilleştirme
data definition language : veri tanımlama dili
data deluge : veri yığılması
data density : veri yoğunluğu
data dependency analysis : veri bağımlılığı çözümlemesi
data dictionary : veri sözlüğü
data dictionary : veri sözlüğü dizgesi
data discrepancy : veri uyumsuzluğu
data dispenser : veri dağıtıcısı
data display : veri görüntüleme
data distribution : veri dağıtımı
data distribution management : veri dağıtım yönetimi
data downlink : veri indirme bağlantısı
data driven application : veri güdümlü uygulama
data driven service : veri güdümlü hizmet
data driven visual : veri odaklı görsel
data dump : veri yığını
data dumping : veri yığma
data editor : veri editörü
data element : veri öğesi
data element standardization : veri öğesi standartlaştırma
data encoding : veri kodlama
data encryption : veri şifreleme
data encryption key : veri şifreleme anahtarı
data encryption standard : veri şifreleme standardı
Data Engineer : Veri Mühendisi
data engineering : veri mühendisliği
data enthusiast : veri meraklısı
data entity : veri varlığı
data entry : veri girişi
data entry operator : veri giriş işletmeni
data error : veri hatası
data ethical guidelines : veri etiği kılavuzu
data ethics : veri etiği
data ethics commission : veri etiği kurulu
data ethics issue : veri etiği sorunu
data ethics policy : veri etiği politikası
data ethics principles : veri etiği ilkeleri
data ethics statistics : veri etiği istatistikleri
data exchange : veri değiş-tokuşu
data exfiltration : veri hırsızlığı
data expertise : veri uzmanlığı
data extraction : veri çıkarma
data farming : veri çoğaltma
data feed : veri akışı
data field : veri alanı
data filtering : veri süzme
data fishing : veri oltalama
data flow : veri akışı
data flow analysis : veri akışı çözümlemesi
data flow diagram : veri akış çizeneği
data flow machine : veri akış makinesi
data flow model : veri akış modeli
data flow modeling : veri akışı modelleme
data flow testing : veri akış sınaması
data flow variable : veri akışı değişkeni
data flowchart : veri akış şeması
data forensics : adli veri inceleme
data format : veri biçimi
data format converter : veri biçim dönüştürücüsü
data formatting : veri biçimlendirme
data frame : veri çerçevesi
data fusion : veri bütünleştirme
data fusion and aggregation : veri bütünleştirme ve kümeleme
data fusion and integration : veri bütünleştirme ve tümleştirme
data fusion as an enterprise service : kurumsal hizmet olarak veri bütünleştirme
data gathering : veri toplama
data generator : veri üreteci
data glove : veri eldiveni
data governance : veri yönetişimi
data gravity : veri çekiciliği
data grid : veri ızgarası
data harvesting : veri çekimi
data hiding : veri gizleme
data hierarchy : veri sıradüzeni
data highway : veri anayolu
data in cloud computing infrastructure : bulut bilişim altyapısında veri
data independence : veri bağımsızlığı
data input : veri girişi
data integration : veri tümleştirme
data integration : veri yapılandırma
data integrity : veri bozulmazlığı
data intensive : veri yoğun
data intensive computing : veri yoğun hesaplama
data intensive software system : veri yoğun yazılım dizgesi
data interchange format : veri değişim biçimi
data interface : veri arayüzü
data interface testing : veri arayüzü sınaması
data item : veri öğesi
data label : veri etiketi
data labeling vendor : veri etiketleme satıcısı
data lake : veri gölü
data layer : veri katmanı
data leak : veri sızıntısı
data leakage : veri kaçağı
data library : veri kitaplığı
data life cycle : veri yaşam döngüsü
data line : veri hattı
data link : veribağı
data link connection : veri bağı bağlantısı
data link control : veribağı denetimi
data link controller : veribağı denetleyicisi
data link layer : veribağı katmanı
data link level : veribağı düzeyi
data link provider interface : veribağı sağlayıcı arabirimi
data link switching : veribağı anahtarlama
data log : veri günlüğü
data logger : veri kaydedici
data logging : veri günlüğü tutma
data loss : veri kaybı
data loss prevention : veri kaybı önleme
Data Loss Prevention (DLP) : veri kaybı önleme
data maintenance : veri bakımı
data management : veri yönetimi
data management language : veri yönetim dili
data manipulation : veri işleme
data manipulation language : veri işleme dili
data marketplace : veri pazarı
data mart : veri marketi
data meaning : veri anlamı
data mediation : veri aracılığı
data medium : veri ortamı
data metamodel : veri üstmodeli
data migration : veri göçü
data miner : veri arayıcı
data mining : veri madenciliği
data mining algorithm : veri madenciliği algoritması
data mining algorithm : veri madenciliği çözümyolu
data mining for crowdsourcing : kitle kaynak veri madenciliği
data mining for patterns : örüntüler için veri madenciliği
data mining in time series : zaman serilerinde veri madenciliği
data mining integration : veri madenciliği tümleştirmesi
data mining on social media platforms : sosyal ortamlarda veri madenciliği
data mining on social media platforms : toplumsal ortamlarda veri madenciliği
data mining platform : veri madenciliği ortamı
data mining process : veri madenciliği süreci
data mining with decision trees : karar ağaçlarıyla veri madenciliği
data modality : veri kipi
data model : veri modeli
data model in 5G network : 5G ağında veri modeli
data model transformation : veri modeli dönüşümü
data modeling method : veri modelleme yöntemi
data modeling tool : veri modelleme aracı
data modelling : veri modelleme
data multiplexer : veri çoklayıcı
data name : veri adı
data network : veri ağı
data organization : veri düzeni
data packet : veri paketi
data path : veri yolu
data perenniality : verinin kalıcılığı
data point : veri noktası
data portability : veri taşınabilirliği
data predictability technique : veri öngörebilme tekniği
data preparation tool : veri hazırlama aracı
data privacy : veri mahremiyeti
data privacy day : veri mahremiyeti günü
data privacy guarantee at runtime : yürütümde veri mahremiyeti güvencesi
data privacy technology : veri mahremiyeti teknolojisi
data processing : bilgi işlem
data processing : veri işleme
Data Processing Center : Bilgi İşlem Merkezi
data processing center : veri işleme merkezi
data processing in encrypted domains : şifrelenmiş alanda veri işleme
data processing in fog computing : sis bilişimde veri işleme
data processing system : veri işleme dizgesi
data processor : veri işlemci
data producer : veri üreteci
data proponent : veri yanlısı
data protection : veri koruma
data protection act : veri koruma yasası
Data Protection Authority (DPA) : veri koruma kurumu
data provenance : veri kaynağı
data provider : veri sağlayıcısı
data quality : veri niteliği
data quality assurance : veri niteliği güvencesi
Data Quality Manager : Veri Kalite Yöneticisi
data rate : veri hızı
data receiver : veri alıcı
data reception : veri alma
data reception mechanism : veri alma düzeneği
data reception technique : veri alma tekniği
data recorder : veri kaydedici
data recording medium : veri kayıt ortamı
data recovery : veri kurtarma
data reduction : veri azaltma
data reference : veri başvurusu
data reference line : veri başvuru Hattı
data regulator : veri düzenleyici
data release : veri yayımı
data reliability : veri güvenilirliği
data reporting : veri raporlama
data repository : veri havuzu
data representation : veri gösterimi
data requirements : veri isterleri
data resolution : veri çözünürlüğü
data resource : veri kaynağı
data retention policy : veri saklama politikası
data retrieval : veri gerikazanımı
data scaling : veri ölçekleme
data science : veri bilimi
data scientist : veri bilimci
data scrubbing : veri temizleme
data security : veri güvenliği
Data Security Expert : Veri Güvenliği Uzmanı
data segment : veri bölütü
data segmentation : veri bölütleme
data semantics : veri anlambilimi
data sensitive fault : veriye duyarlı bozukluk
data sensor : veri algılayıcı
data service unit : veri hizmet birimi
data set : veri kümesi
data set : veri öbeği
data set organization : veri kümesi düzenleme
data sharing : veri paylaşımı
data sheet : veri sayfası
data signalling rate : veri iletişim hızı
data sink : veri biriktirici
data source : veri kaynağı
data space : veri alanı
data standard : veri standardı
data standardization : veri standartlaştırma
data storage : veri depolama
data storage : veri deposu
data storage : veri saklama
data storage : veri saklama aygıtı
data storage density : veri depolama yoğunluğu
data storage device : veri saklama aygıtı
data storage in fog computing : sis bilişimde veri depolama
data storage medium : veri saklama ortamı
data storage unit : veri saklama birimi
Data Storage-as-a-Service (DSaaS) : Hizmet Olarak Veri Depolama (HOVD)
data stream : veri akışı
data streams integration : veri akışları tümleştirmesi
data strorage unit : veri saklama yoğunluğu
data structure : veri yapısı
data structures language : veri yapısı dili
data structuring : veri yapılandırma
data suit [virtual reality] : e-giysi
data suit [virtual reality] : elektronik giysi
data suite : veri takımı
data synchronization : veri eşzamanlama
data system : veri dizgesi
data tablet : veri tableti
data terminal : veri uçbirimi
Data Terminal Equipment (DTE) : veri uçbirim donatımı
data text : veri metni
data theft : veri hırsızlığı
data theory : veri kuramı
data track : veri izi
data traffic : veri trafiği
data transcription : veri dökümü
data transfer : veri aktarımı
data transfer rate : veri aktarım hızı
data transformation : veri dönüşümü
data transmission : veri iletimi
data transmission control : veri iletim denetimi
data transmission equipment : veri iletim donatımı
data transmission mechanism : veri iletim düzeneği
data transmission rate : veri iletim hızı
data transmission standard : veri iletim standardı
data transmission system : veri iletim dizgesi
data transmission system : veri iletim sistemi
data transmission technique : veri iletim tekniği
data transparency : veri saydamlığı
data type : veri türü
data unit : veri birimi
data update : veri güncelleme
data uplink : veri yükleme bağlantısı
data user : veri kullanıcısı
data validatability : verinin geçerlenebilirliği
data validation : veri geçerlemesi
data validity : veri geçerliliği
data value : veri değeri
data variability : veri değişkenliği
data variety : veri çeşitliliği
data veracity : veri gerçekliği
data verification : veri doğrulama
data verification and validation : veri doğrulama ve geçerleme
data verification, validation and certification : veri doğrulama, geçerleme ve onaylama
data virtualization : veri sanallaştırma
data visualization : veri görselleştirme
data volatility : veri uçuculuğu
data warehouse : veri ambarı
data warehouse : veri deposu
data warehouse evolution : veri ambarı evrimi
data warehousing : veri ambarlama
data warehousing : veri depolama
data word : veri sözcüğü
data/information/knowledge models : veri/bilgi/kazanılmış bilgi modelleri
data/information/knowledge models : veri/bilgi/öğrenilmiş bilgi modelleri
data/system integrity : veri/dizge bozulmazlığı
data/text merge : veri/metin birleştirme
data-analysis technique : veri çözümleme tekniği
data-as-a-service : hizmet olarak veri
databank : veri bankası
database (DB) : veritabanı
database administration : veritabanı yönetimi
Database Administrator : Veritabanı Yöneticisi
Database Administrator : Veritabanı Yönetmeni
database analyst : veritabanı çözümleyici
database application : veritabanı uygulaması
database background : veritabanı artalanı
database column name : veritabanı sütun adı
database design : veritabanı tasarımı
database development : veritabanı geliştirme
database directory : veritabanı dizini
database engine : veritabanı motoru
Database Engineer : Veritabanı Mühendisi
database engineering : veritabanı mühendisliği
database error : veritabanı hatası
database integrity : veritabanı bozulmazlığı
database integrity : veritabanı bütünlüğü
database machine : veritabanı makinesi
database management : veritabanı yönetimi
database management system : veritabanı yönetim dizgesi
database management system (DBMS) : veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
database manager : veritabanı yöneticisi
database programming : veritabanı programlama
database query : veritabanı sorgusu
database query language : veritabanı sorgulama dili
database security : veritabanı güvenliği
database server : veritabanı sunucusu
database system : veritabanı dizgesi
database technology : veritabanı teknolojisi
database technology application : veritabanı teknoloji uygulaması
database technology application security : veritabanı teknolojisi uygulama güvenliği
database utility : veritabanı hizmet programı
database virtualization : veritabanı sanallaştırma
database window : veritabanı penceresi
Database-as-a-Service : hizmet olarak veritabanı
data-based model : veriye dayalı model
data-based modeling : veriye dayalı modelleme
data-based video : veriye dayalı video
databus : veriyolu
datacard : verikartı
datacasting : veri yayınlama
datacenter : verimerkezi
Datacenter Manager : Verimerkezi Yöneticisi
Datacenter Operator : Veri Merkezi İşletmeni
data-centric : veri merkezli
data-centric approach : veri merkezli yaklaşım
data-centric computing : veri merkezli hesaplama
data-centric control : veri merkezli denetim
datacom : veri iletişimi
data-directed : veri yönlendirmeli
data-directed inference : veri yönlendirmeli çıkarsama
data-driven : veri güdümlü
data-driven algorithm design : veri güdümlü çözümyolu tasarımı
data-driven campaign : veri güdümlü etkinlik
data-driven decision : veri güdümlü karar
data-driven digital marketing : veri güdümlü sayısal pazarlama
data-driven error : veri güdümlü hata
data-driven evolutionary neural systems : veri güdümlü evrimsel sinir dizgeleri
data-driven fuzzy control : veri güdümlü bulanık denetleme
data-driven fuzzy decision making : veri güdümlü bulanık karar verme
data-driven intelligence : veri güdümlü us
data-driven intelligence : veri güdümlü zekâ
data-driven journalism : veri güdümlü gazetecilik
data-driven learning : veri güdümlü öğrenme
data-driven learning : veri güdümlü öğrenme
data-driven method : veri güdümlü yöntem
data-driven methodology : veri güdümlü yöntembilim
data-driven modeling : veri güdümlü modelleme
data-driven process : veri güdümlü süreç
data-driven reasoning : veri güdümlü akıl yürütme
data-driven research : veri güdümlü araştırma
data-driven simulation : veri güdümlü benzetim
data-driven system : veri güdümlü dizge
data-driven visual : veri odaklı görsel
data-driven visual : veri odaklı görüntü
data-enabled : veriyle etkinleştirilmiş
data-enabled discovery : veriyle etkinleştirilmiş bulgu
data-enabled discovery : veriyle etkinleştirilmiş buluş
data-entry error : veri giriş hatası
datafication : verileştirme
datafile : veri kütüğü
data-filtering mechanism : veri süzme düzeneği
data-flip-flop : veri yazbozu
dataflow architecture : veri akış mimarisi
data-flow variable : veri akışı değişkeni
data-fueled : veri-destekli
data-fueled product : veri-destekli ürün
data-fueled technology : veri-destekli teknoloji
datafy (v) : verileştirmek
dataglove : veri eldiveni
data-intensive : veri yoğun
data-intensive classification system : veri yoğun sınıflandırma dizgesi
data-intensive computing : veri yoğun hesaplama
data-intensive science : veri yoğun bilim
data-intensive simulation : veri yoğun benzetim
data-intensive system : veri yoğun dizge
dataism : veri yücelticilik
dataism : verikuramı
dataism utopia : verikuramı hayalciliği
dataist : verikuramcı
dataist : veriyücelten
dataist perspective : verikuramcı bakış açısı
dataist perspective : veriyücelten bakış açısı
dataist revolution : verikuramcı devrim
dataist revolution : veriyücelten devrim
dataist worldview : verikuramcı dünya görüşü
dataist worldview : veriyücelten dünya görüşü
data-labeling : veri kimliklendirme
data-labeling industry : veri kimliklendirme endüstrisi
dataless management services : verisiz yönetim hizmeti
dataless management utility : verisiz yönetim hizmeti
datanomics : veri mühendisliği
Datanomics Systems Engineering : Veri Sistem Mühendisliği
data-oriented : veri yönelimli
data-oriented content : veri yönelimli içerik
dataport : veri kapısı
data-producer certification : veri üreteci onayı
data-representation model : veri gösterim modeli
data-representation technique : veri gösterim tekniği
datasheet : veri sayfası
datastage : veri evresi
datastream : veri akışı
data-structured coupling : veri yapılı bağlaşım
datatext : veri metni
datathon : veri çekişmesi
data-transformation technique : veri dönüşüm tekniği
data-transmission route : veri iletişim yolu
dataveillance : veri izleme
dataweb model : veriağı modeli
dataweb system : veriağı dizgesi
date : tarih
date format : tarih biçimi
date-competitive AI system : tarih etkin yapay zekâ
datum : veri
daughter board : çekme kart
day : gün
DC signalling : doğru akımla işaretleşme
deactivate (v) : etkinliğini kaldırmak
dead band : ölü kuşak
dead key : konum atlatmayan tuş
dead reckoning : konum kestirme
dead time : ölü süre
dead variable : ölü değişken
dead zone : ölü bölge
deadline : songün
deadlock : kilitlenme
deadlock condition : kilitlenme durumu
dealer : satıcı
deallocate (v) : serbest bırakmak
deanonymize : adsızlaştırılmanın kaldırılması
debating technology : tartışma teknolojisi
deblurred feature : belirginleştirilmiş özellik
deblurred feature : yeniden belirginleştirilmiş özellik
deblurring : bulanıklığı açmak
debouncing : zıplamaönler
debug : hata ayıklaması
debug monitor : hata gözleyici
debug window : hata ayıklama penceresi
debugger : hata ayıklayıcı
debugger breakpoint : hata ayıklayıcıya dönüş noktası
debugging : hata ayıklama
debugging functional languages : işlevsel dillerde hata ayıklama
debugging program : hata bulucu program
decacorn : on milyarlık yenilikçi girişim
decentile : onda birlik
decentralised trust model : dağıtılmış güven modeli
decentralization : özeksizleştirme
decentralized : merkezî olmayan
decentralized : özeksiz
decentralized architecture : merkezî olmayan mimari
decentralized architecture : özeksiz mimari
Decentralized Autonomous Organization : özeksiz özerk örgüt
decentralized computer network : özeksiz bilgisayar ağı
decentralized operation : özeksiz işletim
decentralized processing : merkezî olmayan işlem
Decentralized Prosessing : özeksiz işlem
decentralized Web service composition : özeksiz Bilgiağı hizmeti bileşimi
deception : aldatma
deception signal : aldatma sinyali
deceptive : aldatıcı
deceptive agent : aldatıcı etmen
deceptive identity : aldatıcı kimlik
decile : onda birlik
decimal digit : 10-tabanlı rakam
decimal number system : 10-tabanlı sayı dizgesi
decimal value : ondalık değer
decimal-coded digit : 10-tabanlı gösterilen rakam veya damga
decision analysis : karar çözümleme
decision error : karar hatası
decision making : karar verme
decision making model : karar verme modeli
decision pattern : karar örüntüsü
decision support database : karar destek veritabanı
decision support system : karar destek dizgesi
decision support system in real-time : gerçek zamanlı karar destek dizgesi
decision tree : karar ağacı
decision variable : karar değişkeni
declaration : bildirim
declarative : bildirimsel
declarative artificial intelligence : bildirimsel yapay zekâ
declarative logic programming : bildirimsel mantıksal programlama
declared random variable : bildirilmiş rasgele değişken
declared variable : bildirilmiş değişken
decloudification : bulutlaşmışlıktan dönüş
decode (v) : şifre çözmek
decoding : şifre çözme
decoherence of quantum state : uyumsuz nicemsel durum
decompilation : tersine derleme
decompilation pipeline : tersine derleme ardışık düzeni
decompose (v) : ayrıştırmak
decomposed : ayrıştırılmış
decomposition : ayrıştırma
decoupling : bağlaşımı ayırmak
decoupling network : bağlaşım-önler ağ
decrypt (v) : şifre çözmek
decryption : şifre çözme
dedicated network : adanmış ağ
dedicated network : özel ağ
dedicated search engine : adanmış arama motoru
deduction : tümdengelim
deductive database : tümdengelim veritabanı
deductive error : tümdengelimsel hata
deductive inference : tümdengelimli çıkarım
deduplication : tekilleştirme
deep convolutional neural networks (DCNNs) : derin evrişimli sinir ağları
deep learning : derin öğrenme
deep learning accelerator : derin öğrenme hızlandırıcısı
deep net : derin ağ
deep network : derin ağ
Deep Neural Network (DNN) : derin sinirsel ağ
deep neural network architecture : derin sinir ağı mimarisi
deep neural network architecture : derin sinir ağı mimarisi
deep tech : derin teknoloji
deep tech industry : derin teknoloji endüstrisi
deep technology : derin teknoloji
deep Web : giriş korumalı Bilgiağı
deepfake : sahte görüntü
deepfake : türetilmiş aldatıcı görüntü
deepfake (v) : aldatıcı görüntü türetmek
deepfake (v) : görüntü sahtelemek
deepfake content : sahte görüntü içeriği
deepfake detection : görüntünün aldatıcılığını algılama
deepfake detection : sahte görüntü algılama
deepfake detection system : sahte görüntü algılama dizgesi
deepfake geography : aldatıcı coğrafya görüntüsü
deepfake satellite image : aldatıcı uydu görüntüsü
deepfake software : sahte görüntü yazılımı
deepfake technology : aldatıcı görüntü türetim teknolojisi
deepfake technology : sahte görüntü teknolojisi
deepfaking : aldatıcı görüntü türetme
default value : öndeğer
default value : varsayılan değer
defect : eksiklik
defense data network : savunma veri ağı
defense mechanism : savunma düzeneği
defined allowable value : izin verilen tanımlı değer
defined variable : tanımlanmış değişken
definition error : tanım hatası
deflection error : sapma hatası
defuzzificated value : durulaştırılmış değer
de-identification : kimlik gizleme
delay : gecikme
delay time : gecikme süresi
delayed data feed : gecikmeli veri besleme
delay-tolerant communication protocol : gecikmeye dayanıklı iletişim kuralı
delegated understanding : yetkilendirilmiş anlama
delegating : yetkilendirme
delegating computation : yetkilendirme bilişim
deleted cookie : silinmiş gözlemci yazılımı
deletion error : silme hatası
deliberative agent : düşünceli etmen
delimiterless input : sınırlayıcısız giriş
delusion : yanılsama
Demilitarized Zone (DMZ) : savunmasız bölge
democratic network : demokratik ağ
Denial of Service Attack (DoSA) : Hizmet Durdurma Saldırısı
dependable computing : güvenilir bilişim
dependent variable : bağımlı değişken
deployment of cloud application : bulut uygulama konuşlandırılması
description : betimleme
description error : betimleme hatası
description logics : betimleme mantığı
descriptive analytics : betimsel çözümleme
descriptive data : betimsel veri
descriptive variable : betimsel değişken
design automation : bilgisayar destekli tasarım
design error : tasarım hatası
design for diagnosability : tanı yapılabilmesi için tasarım
design for repairability : onarılabilirlik için tasarım
design of adaptive systems : uyarlanır dizge tasarımı
design of communication : iletişim tasarımı
design pattern : tasarım örüntüsü
design process : tasarım süreci
design theory and method : tasarım kuramı ve yöntemi
design variable : tasarım değişkeni
design-driven innovation : tasarım güdümlü yenilikçilik
designing virtual world : sanal dünya tasarımı
desired value : istenilen değer
desktop agent : masaüstü etmeni
desktop database : masaüstü veritabanı
Desktop Support Manager : Masaüstü Destek Yöneticisi
Desktop Support Specialist : Masaüstü Destek Uzmanı
desktop virtualization : masaüstü sanallaştırma
detailed data : ayrıntılı veri
detailed understanding : ayrıntılı anlama
detected error : algılanmış hata
detected event : algılanmış olay
detection algorithm : algılama algoritması
detection algorithm : algılama çözümyolu
detection breadth : algılama genişliği
detection depth : algılama derinliği
detection error : algılama hatası
detection scope : algılama kapsamı
detection threshold : algılama eşiği
detection-avoidance : algı önleme
detection-avoidance mechanism : algı önleme düzeneği
detect-recover : algıla-kurtar
deterministic network : gerekirci ağ
deterministic variable : belirlenimci değişken
deterministic variable : gerekirci değişken
deterrence : caydırıcılık
deterrent : caydırıcı
devastating cyber event : yıkıcı siber olay
Developer : Geliştirici
deviation : sapma
device : aygıt
device controller : aygıt denetleyicisi
device driver : aygıt sürücüsü
device error : aygıt hatası
device-free : aygıttan bağımsız
device-free sensing : aygıttan bağımsız algılama
devirtualization : sanallaştırmayı durdurma
devirtualize (v) : sanallaştırmayı durdurmak
devirtualized : sanallaştırması durdurulmuş
devirtualizing : sanallaştırmayı durduran
dew computing : çiğ bilişim
diagnosable design : tanı yapılabilir tasarım
diagnosis agent : tanı etmeni
diagnostic : tanısal
diagnostic algorithm : tanı algoritması
diagnostic algorithm : tanı çözümyolu
diagnostics in healthcare : sağlıkta tanılama
dial-up networking : çevirmeli ağ iletişimi
dial-up networking connection : çevirmeli ağ bağlantısı
dial-up networking folder : çevirmeli ağ klasörü
dichotomous variable : iki değerli değişken
dichotomous variable : ikili değişken
differential privacy : ayrımlı gizlilik
difficulty : zorluk
diffusion : yayılma
diffusion over network : ağ üzerinde yayılma
digi-health : sayısal-sağlık
digipet : sayısal evcil
digiplomacy : sayısal diplomasi
digit : basamak
digit : rakam
digit : sayı
digit cancellation test : rakam bulma testi
digit coded voice : şifreli sözcükler
digit compression : rakam sıkıştırma
digit count : rakam sayısı
digit delay element : sayısal gecikme öğesi
digit display : sayısal gösterme
digit filter : sayısal filtre
digit grouping : rakam öbeklemesi
digit mode : yaygın en büyük rakam
digit period : üçlü sayı öbeği
digit place : rakam konumu
digit plane : rakam düzlemi
digit position : rakam konumu
digit product : rakamların çarpımı
digit pulse : sayısal darbe
digit rearrangement : rakam kaydırmalı özetlem
digit selector : rakam seçici
digit shifting constant : rakam kaydırma sabiti
digit span : sayı erimi
digit span test : sayı erimi deneyi
digit sum : rakamların toplamı
digit time : sayısal zaman
digit time slot : sayısal zaman aralığı
digital : sayısal
digital ability : sayısal beceri
digital abuse : sayısal istismar
digital access : sayısal erişim
digital access carrier system : sayısal erişim taşıyıcı dizge
digital access signalling system : sayısal erişimli iletişim dizgesi
digital accessible ınformation system : sayısal erişimli bilgi dizgesi
digital accident-alert system : sayısal kaza uyarı dizgesi
digital activism : sayısal eylemcilik
digital activist : sayısal eylemci
digital activity : sayısal etkinlik
digital actor : sayısal kişi
digital addressable lighting interface (DALI) : sayısal adreslenir aydınlatma arabirimi
digital advertising : sayısal reklam
Digital Advertising Alliance (DAA) : Sayısal Reklamcılık Birliği
digital age : sayısal çağ
digital age organization : sayısal çağ örgütü
digital agenda : sayısal gündem
digital agent : sayısal etmen
digital agriculture : sayısal ziraat
digital album : sayısal müzik albümü
digital amnesia : sayısal yitim
digital amplifier : sayısal yükseltici
digital analog converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital analogue conversion : sayısaldan örneksele dönüşüm
digital analogue conversion : sayısalı örneksele dönüştürme
digital analogue converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital analytics : sayısal çözümleme
digital anchor : sayısal bağlantı
digital angiography : sayısal damar ışınçekimi
digital angiography : sayısal damar röntgeni
digital animation : sayısal canlandırma
digital animation recorder : sayısal canlandırma kaydedici
digital anthropology : sayısal insanbilim
digital antropocene : sayısal insançağı
digital appliance : sayısal beyaz eşya
digital application : sayısal uygulama
digital approach : sayısal yaklaşım
digital archaeology : sayısal kazıbilim
digital architect : sayısal mimar
digital architecture : sayısal mimarlık
digital archive : sayısal belgelik
digital archive project : sayısal belgelik projesi
digital archiving : sayısal belgeleme
digital aroma : sayısal koku
digital art : sayısal sanat
digital artifact : sayısal bozulma
digital artifactual value : sayısal özgün değer
digital artist : sayısal sanatçı
digital artwork : sayısal sanat eseri
digital asset : sayısal varlık
digital asset management : sayısal varlık yönetimi
digital asset management system : sayısal varlık yönetimi dizgesi
digital assets repository : sayısal varlık havuzu
digital assistant : sayısal yardımcı
digital attribute : sayısal özellik
digital audio : sayısal ses
digital audio access protocol : sayısal ses erişim kuralı
digital audio broadcast : sayısal ses yayını
digital audio broadcasting : sayısal sesli yayın
digital audio control protocol : sayısal ses denetim kuralı
digital audio data compression : sayısal ses verisi sıkıştırma
digital audio disc : sayısal ses diski
digital audio editor : sayısal ses düzenleyici
digital audio encoding system : sayısal ses şifreleme dizgesi
digital audio extraction : sayısal ses ayıklama
digital audio file : sayısal işitsel dosya
digital audio input : sayısal ses girişi
digital audio interface : sayısal ses arabirimi
digital audio output : sayısal ses çıkışı
digital audio player : sayısal ses çalar
digital audio port : sayısal ses ucu
digital audio processing : sayısal ses işleme
digital audio radio service : sayısal radyo hizmeti
digital audio recorder : sayısal ses kayıtçı
digital audio recording : sayısal ses kaydetme
digital audio reference signal : sayısal ses başvuru sinyali
digital audio sample : sayısal ses örneği
digital audio server : sayısal ses sunucu
digital audio socket : sayısal ses yuvası
digital audio tape : sayısal ses bandı
digital audio technology : sayısal ses teknolojisi
digital audio transmission : sayısal ses iletimi
digital audio watermarking : sayısal ses gizlidamgalama
digital audio workstation : sayısal ses iş istasyonu
digital audiodisc : sayısal ses diski
digital audiotape : sayısal ses bandı
digital author identification : sayısal yazar belirleme
digital author identifier : sayısal yazar belirleyici
digital authoritarianism : sayısal yetke
digital automated identification system : sayısal otomatik tanımlama dizgesi
digital automatic music : sayısal otomatik müzik
digital autopsy : sayısal otopsi
digital avionics : sayısal uçuş elektroniği
digital awareness : sayısal farkındalık
digital backlot : sayısal arka görüntü
digital back-propagation : sayısal geri yayılım
digital badge : sayısal yaka kartı
digital bandwidth : sayısal bant genişliği
digital bandwidth capacity : sayısal bant genişliği yeteneği
digital bandwidth consumption : sayısal bant genişliği kullanımı
digital bank : sayısal banka
digital banking : sayısal bankacılık
digital base : sayısal taban
digital battlefield : sayısal savaş alanı
digital Betacam : sayısal Betacam video biçimi
digital bibliography : sayısal kitaplık
digital billboard : sayısal ilan tahtası
digital biomarker : sayısal sağlık göstergesi
digital biopsy slide : sayısal biyopsi saydamı
digital biquad filter : sayısal çifte kuadratik filtre
digital bit : sayısal ikil
digital blood-glucose monitor : sayısal kan şekeri gözlemleme
digital boarding pass : sayısal biniş kartı
digital book : sayısal kitap
digital booklet : sayısal kitapçık
digital branding : sayısal markalaştırma
digital breakdown : sayısal sinir bozukluğu
Digital Britain : Sayısal Britanya
digital broadcast : sayısal yayın
digital bus : sayısal veriyolu
digital business : sayısal iş
digital business transformation : sayısal iş dönüşümü
digital cable : sayısal kablo
digital camera : sayısal fotoğraf makinesi
digital camera : sayısal kamera
digital camera memory media : fotoğraf makinesi bellek ortamı
digital camera mode : sayısal fotoğraf makinesi kipi
digital camera quality mode : sayısal fotoğraf makinesi nitelik kipi
digital camera record mode : sayısal fotoğraf makinesi kayıt kipi
Digital Camera Resource Page (DCRP) : sayısal fotoğraf makinesi kaynak sitesi
digital camera storage : fotoğraf makinesi belleği
digital camouflage : sayısal gizleme
digital campaigning : sayısal eylemcilik
digital capability : sayısal yeterlilik
digital card : sayısal kart
digital card game : sayısal kart oyunu
digital carrier : sayısal taşıyıcı
digital cartography : sayısal haritacılık
digital cash : sayısal para
digital cassette : sayısal kaset
digital casting : sayısal rol dağıtımı
digital CD audio : sayısal ses arabirimi
digital cellphone : cep telefonu
digital cellular system : sayısal hücresel dizge
digital certificate : sayısal belge
digital certificate : sayısal onay belgesi
digital certification : sayısal belgelendirme
digital champion : sayısal sözcü
digital change : sayısal değişim
digital channel : sayısal kanal
digital channel election : sayısal kanal seçimi
digital character : sayısal kişilik
digital chart : sayısal harita
digital chart of the world : sayısal dünya haritası
digital chemistry : sayısal kimya
digital cinema : sayısal sinema
digital cinema camera : sayısal sinema kamerası
Digital Cinema Initiative (DCI) : sayısal sinema girişimi
digital cinema media : sayısal sinema ortamı
digital cinema package : sayısal sinema paketi
digital cinematography : sayısal sinema kaydı
digital cinematography camera : sayısal sinema kayıt kamerası
digital circuit : sayısal devre
digital circuit Boolean algebra : sayısal devre Boole cebiri
digital circuit Boolean algebra : sayısal devre mantıksal cebiri
digital circuit multiplication equipment : sayısal devre sıkıştırma donanımı
digital circuitry : sayısal devreler
digital citizen : sayısal vatandaş
digital citizenship : sayısal vatandaşlık
digital city : sayısal şehir
digital civics : sayısal yurttaşlık
digital classicist : sayısal klasik akımcı
digital clipping : sayısal alıntı
digital clock : sayısal saat
digital clock manager : sayısal ana saat
digital clone : sayısal kopya
digital cloning : sayısal kopyalama
digital coast : sayısal kıyı
digital coin : e-para
digital collaboration : sayısal işbirliği
digital collage : sayısal yapıştırma
digital collection : sayısal derleme
digital collection selection criterion : sayısal derleme seçme ölçütü
digital color meter : sayısal renk ölçer
digital combat simulator : sayısal savaş benzetimcisi
digital command center : sayısal komuta merkezi
digital command control : sayısal komuta kontrol
digital command language : sayısal kumanda dili
digital commando : sayısal komando
digital commerce : sayısal ticaret
digital commodity : sayısal değer
digital commons : sayısal mülk
digital communication : sayısal iletişim
digital communication network : sayısal iletişim ağı
digital communication software : sayısal iletişim yazılımı
digital communication system : sayısal iletişim dizgesi
digital communication through human touch : dokunuşla sayısal iletişim
digital communication through human touch : insan dokunuşuyla sayısal iletişim
digital communications protocol : sayısal iletişim kuralı
digital communications technology : sayısal iletişim teknolojisi
digital community : sayısal topluluk
digital compact camera : sayısal küçük fotoğraf makinesi
digital compact cassette : sayısal yoğun kaset
digital comparator : sayısal karşılaştırıcı
digital compass : sayısal pusula
digital competence : sayısal yetkinlik
digital competence assessment : sayısal yetkinlik değerlendirimi
digital competent : sayısal yetkin
digital component video : sayısal bileşen videosu
digital compositing : sayısal resim bileştirme
digital compositor : sayısal resim bileştirici
digital compression : sayısal sıkıştırma
digital compression system : sayısal sıkıştırma dizgesi
digital computer : sayısal bilgisayar
digital computing : sayısal bilişim
digital concert hall : sayısal konser salonu
digital connection : sayısal bağlantı
digital connectivity : sayısal bağlanırlık
digital consciousness : sayısal bilinç
digital contact : sayısal ilişki
digital contact tracing : sayısal ilişki izleme
digital container format : sayısal üstdosya biçimi
digital content : sayısal içerik
digital content creation : sayısal içerik yaratma
digital content exchange service : sayısal içerik değişim hizmeti
digital content management system : sayısal içerik yönetim dizgesi
digital content protection : sayısal içerik koruma
digital context : sayısal bağlam
digital continuity : sayısal süreklilik
digital control : sayısal denetim
digital control bus : sayısal denetim veri yolu
digital control system : sayısal denetim dizgesi
digital convergence : sayısal yakınsama
digital conversation : sayısal konuşma
digital conversion : sayısal dönüşüm
digital converter : sayısal dönüştürücü
digital converter box : sayısal dönüştürücü kutusu
digital cooperation : sayısal işbirliği
digital copy : sayısal kopya
digital copy machine : sayısal kopya makinesi
digital cordless telephone : sayısal kablosuz telefon
digital counter : sayısal sayaç
digital counterpart : sayısal karşıt
digital country : sayısal ülke
digital courage : sayısal cesaret
digital court : sayısal mahkeme
digital creativity : sayısal yaratıcılık
digital credential : sayısal güvenlik belgesi
digital cross-connect : sayısal çapraz bağlantı
digital cross-connect system : sayısal çapraz bağlantı dizgesi
digital crowding : sayısal kalabalık
digital cryptography : sayısal şifreleme
digital cultural heritage : sayısal kültür mirası
digital culture : sayısal kültür
digital curation : sayısal bakım
digital curation : sayısal iyileştirme
digital curation centre : sayısal iyileştirme merkezi
digital currency : sayısal para
digital currency exchange : sayısal para değişimi
digital currency exchanger : sayısal para değiştirici
digital currency group : sayısal para grubu
digital current loop interface : sayısal iletişim arabirimi
digital dark age : sayısal karanlık çağ
digital darkroom : sayısal fotoğrafçılık
digital dashboard : sayısal göstergelik
digital data : sayısal veri
digital data broadcast system : sayısal veri yayın dizgesi
digital data exchange : sayısal veri değişimi
digital data modulation system : sayısal veri kipleme dizgesi
digital data network : sayısal veri ağı
digital data service : sayısal veri hizmeti
digital data storage : sayısal veri depolama
digital decision-aiding tool : sayısal karar destek aracı
digital delay : sayısal gecikme
digital delay generator : sayısal gecikme üreteci
digital delay line : sayısal gecikme hattı
digital delayer : sayısal geciktirici
digital dementia : sayısal bunama
digital democracy : sayısal demokrasi
digital demultiplexer : sayısal çoğullama çözücü
digital denial : sayısal inkâr
digital densitometer : sayısal yoğunluk ölçer
digital dentistry : bilişim destekli dişçilik
digital design : sayısal tasarım
digital desktop fabrication : sayısal masaüstü üretim
digital detox : sayısaldan uzak kalma
digital development : sayısal gelişme
digital device : sayısal aygıt
digital dial : sayısal tuşlama
digital dialer : sayısal tuşlayıcı
digital dialogue : sayısal konuşma
digital diary : sayısal günlük
digital dictation : sayısal yazdırma
digital dictionary : sayısal sözlük
digital dieting : sayısal zayıflatma
Digital Differential Analyzer (DDA) : sayısal türevsel çözümleyici
digital dilemma : sayısal ikilem
digital dimmer : sayısal ışık kısıcı
digital diplomacy : sayısal diplomasi
digital dirt : sayısal çamur
digital disc : sayısal disk
digital disinformation : sayısal yanıltıcı bilgi
digital display : sayısal görüntü
digital display : sayısal gösterge
digital display advertising : sayısal reklam
Digital Display Working Group (DDWG) : Sayısal Görüntü Arabirimi Çalışma Grubu
digital distraction : sayısal oyalanma
digital distribution : sayısal dağıtım
digital distribution frame : sayısal dağıtım çerçevesi
digital distribution of video games : video oyunların sayısal dağıtımı
digital distribution platform : sayısal dağıtım ortamı
digital divide : sayısal uçurum
digital divide by country : ülkeler arası sayısal uçurum
digital divide data : veri sayısal uçurumu
Digital Divide Network (DDA) : sayısal uçurumu giderme ağı
digital DJ licence : sayısal müzik sunucu yetkisi
digital document : sayısal belge
digital Dolly : sayısal kopyalama yazılımı
digital domain : sayısal alan
digital door lock : sayısal kapı kilidi
digital doppelganger : sanal ortamdaki kişisel bilgiler
digital double : sayısal kopya
Digital Down Converter (DDC) : sayısal sıklık azaltıcı
digital download : sayısal indirme
digital drum : sayısal davul
digital dualism : sayısal ikicilik
digital duplicator : sayısal çoğaltıcı
digital dust : sayısal artık
digital early warning : sayısal erken uyarma
digital early warning system : sayısal erken uyarma dizgesi
digital earth : sayısal yerküre
digital economy : sayısal ekonomi
Digital Economy and Society Index (DESI) : sayısal ekonomi ve toplum dizini
digital economy ranking : sayısal ekonomi sıralaması
digital ecosystem : sayısal ekosistem
digital ecosystem infrastructure : sayısal ekosistem altyapısı
digital edition : sayısal sürüm
digital education : sayısal eğitim
digital education revolution : sayısal eğitim devrimi
digital effect : sayısal etki
digital effort : sayısal çaba
digital electricity meter : sayısal elektrik ölçer
digital electronic circuit : sayısal elektronik devre
digital electronic computer : sayısal elektronik bilgisayar
digital electronic message service : sayısal elektronik ileti hizmeti
digital electronics : sayısal elektronik
digital elevation map : sayısal yükselti haritası
digital elevation model : sayısal yükselti modeli
digital embossing : sayısal kabartma
digital embossing : sayısal kabartma yapma
digital empathy : sayısal empati
digital empathy : sayısal eşduyum
digital enclosure : sayısal iliştirme
digital encoding : sayısaldan sayısala kodlamak
digital endeavor : sayısal uğraş
digital engine electronic control unit : sayısal denetim düzeneği
digital engineering : sayısal mühendislik
digital engineering standard : sayısal mühendislik standardı
digital enhanced : sayısal iyileştirilmiş
digital enhanced cordless telecommunications : sayısal iyileştirilmiş kablosuz uzaktan iletişim
digital enhanced cordless telecommunications : sayısal iyileştirilmiş kablosuz uziletişim
digital enhancing : sayısal iyileştirme
digital enlightenment : sayısal aydınlanma
digital enterprise : sayısal işletme
digital entertainment : sayısal eğlence
digital entertainment center : sayısal eğlence merkezi
digital entertainment content ecosystem : sayısal eğlence içeriği ekosistemi
digital entertainment network : sayısal eğlence ağı
digital entertainment system : sayısal eğlence dizgesi
digital entity : sayısal varlık
digital entrepreneur : sayısal girişimci
digital envelope : sayısal zarf
digital environment : sayısal çevre
digital era : sayısal çağ
digital era governance : sayısal çağ yönetişimi
digital era technology : sayısal çağ teknolojisi
digital espionage : sayısal casusluk
digital estate : sayısal miras
digital ethics : sayısal etik
digital evidence : sayısal kanıt
digital evolution : sayısal evrim
digital exchange : sayısal değişim
digital exchange : sayısal santral
digital exhaust : sayısal aşırı bilgi derleme
digital exhibition : sayısal sergi
digital expansion : sayısal yayılım
digital expectation : sayısal beklenti
digital experience : sayısal deneyim
digital experiment : sayısal deney
digital exploration : sayısal araştırma
digital exponential : sayısal üstel
Digital eXtreme Definition (DXD) : yüksek çözünürlü sayısal ses biçimi
digital fabrication : sayısal üretim
digital fabricator : sayısal üretici
digital factory : sayısal fabrika
digital fascism : sayısal faşizm
digital fashion : sayısal moda
digital fiat currency : sayısal para birimi
digital file : sayısal dosya
digital filling : sayısal dolgu
digital film : sayısal film
digital film academy : sayısal film akademisi
digital film evaluation : sayısal film değerlendirmesi
digital film festival : sayısal film festivali
digital film post-production : sayısal film üretim sonrası
digital film technology : sayısal film teknolojisi
digital filmmaking : sayısal film yapımı
digital filter : sayısal süzgeç
digital fine contrast : sayısal hassas karşıtlık
digital fingerprint : sayısal parmak izi
digital fingerprinting : sayısal parmak izi ekleme
digital firm : sayısal firma
digital first : önce sayısal
digital first : sayısal ilk
digital flashlight : ledli elfeneri
digital flat panel : sayısal panel
digital flat screen TV : sayısal panelli TV
digital flight-control computer : sayısal uçuş denetim bilgisayarı
digital fluency : sayısal yetkinlik
digital fluoroscopy : sayısal röntgen
digital font : sayısal damga
digital font : sıvı kristal görüntü yazıtipi
digital footprint : sayısal ayak izi
digital forensic process : adli bilişim süreci
digital forensics : adli bilişim
digital forensics framework : adli bilişim çerçevesi
digital forgery : sayısal sahtecilik
digital format : sayısal yazıtipi
digital fortress : sayısal kale
digital frame : sayısal fotoğraf görüntüleyici
digital fraud : sayısal hile
digital freedom : sayısal özgürlük
digital frequency control : sayısal sıklık denetimi
digital frequency meter : sayısal sıklıkölçer
digital fur : sayısal kürk
digital future : sayısal gelecek
digital future coalition : sayısal gelecek ortakyönetimi
digital game : sayısal oyun
digital game museum : sayısal oyun müzesi
digital games research association : sayısal oyun araştırma derneği
digital gap : sayısal uçurum
digital gauge : sayısal ölçü aygıtı
digital generation : sayısal kuşak
digital generation loss : sayısal kuşak kaybı
digital geographic exchange standard : sayısal coğrafi değişim standardı
digital geologic mapping : sayısal jeolojik haritalama
digital geometry : sayısal geometri
digital gift : sayısal armağan
digital gold currency : sayısal altın para
digital goods : sayısal ürün
digital goods and services : sayısal ürün ve hizmetler
digital goods auction : sayısal ürün açık artırması
digital governance : sayısal yönetişim
digital government : sayısal devlet
digital government impact : sayısal devlet etkisi
digital government society : sayısal devlet toplumu
digital government strategy : sayısal devlet izlemi
digital government strategy : sayısal devlet stratejisi
digital graffiti : sayısal duvar yazısı
digital graphics : sayısal grafik
Digital Green : sayısal tarım kuruluşu
digital greeting card : e-kart
digital grey-scale : sayısal gri ölçek
digital group : sayısal grup
digital group : sayısal topluluk
digital guardian : sayısal koruyucu
digital handcuffs : sayısal kelepçe
digital handheld refractometer : sayısal avuçiçi kırılım ölçer
digital hang tag : sayısal ürün bilgisi etiketi
digital hangover : sayısal utanma
digital harassment : sayısal can sıkma
digital HD (high definition) : sayısal yüksek çözünürlük
digital health : sayısal sağlık
digital health agency : sayısal sağlık kurumu
digital health intervention : sayısal sağlık aracılığı
digital healthcare : sayısal sağlık bakımı
digital healthcare expert : sayısal sağlık hizmeti uzmanı
digital hearing aid : sayısal işitme aygıtı
digital heritage : sayısal kalıt
digital hierarchy : sayısal sıradüzen
digital history : sayısal tarih
digital hoarding : sayısal istifçilik
digital holographic microscopy : sayısal hologram mikroskopu
digital holography : sayısal holografi
digital human : sayısal insan
digital human modeling : sayısal insan modeli
Digital Humanitarian Network (DHN) : sayısal yardımseverler ağı
digital humanitarianism : sayısal yardımseverlerlik
digital humanities : sayısal insan bilimleri
digital ID : sayısal kimlik
digital identity : sayısal kimlik
digital identity certificate : sayısal kimlik belgesi
digital identity system : sayısal kimlik dizgesi
digital illustration : sayısal çizim
digital image : sayısal görüntü
digital image : sayısal resim
digital image analysis : sayısal resim çözümleme
digital image correction and enhancement : sayısal resim düzeltme ve iyileştirme
digital image correlation : sayısal resim bağlılaşımı
digital image correlation and tracking : sayısal resim bağlılaşımı ve izleme
digital image design : sayısal resim tasarımı
digital image editing : sayısal resim düzenleme
digital image format : sayısal görüntü biçimi
digital image processing : sayısal görüntü işleme
digital image sensor : sayısal resim algılayıcısı
digital image stabilization : sayısal resim dengeleyici
digital imagery : sayısal görüntüler
digital imaging : sayısal görüntüleme
digital imaging technician : sayısal görüntüleme teknisyeni
digital imaging technique : sayısal görüntüleme tekniği
digital immigrant : sayısal göçmen
digital immigrant : sayısal öncesi kişi
digital immigrant : sayısal öncesi kişi
digital immortality : sayısal ölümsüzlük
digital inclusion : sayısal katılım
digital inclusion : sayısal kaynaştırma
digital incremental plotter : sayısal artımlı çizici
digital inequality : sayısal eşitsizlik
digital infochemical : sayısal bilgi kimyasalı
digital information : sayısal bilgi
digital information language : sayısal bilgi dili
digital information management : sayısal bilgi yönetimi
digital information storage : sayısal bilgi saklama
digital information system : sayısal bilgi dizgesi
digital infrared audio transmission : sayısal kızılötesi ses iletimi
digital inheritance : sayısal kalıt
digital initiative : sayısal girişim
digital ink : e-mürekkep
digital innovation : sayısal yenilikçilik
digital input : sayısal girdi
digital input : sayısal giriş
digital instigator : sayısal kışkırtıcı
digital instrument : sayısal aygıt
digital instrumentation recorder : sayısal teyp biçimi
digital intangible heritage : sayısal kalıt
digital intangibles : sayısal soyut varlıklar
digital integrated circuit : sayısal tümdevre
digital integration : sayısal bütünleştirme
digital integrator : sayısal bütünleştirici
digital intelligence : sayısal us
digital intelligence : sayısal zekâ
digital interactive video : sayısal etkileşimli video
digital interdependence : sayısal bağımlılık
digital interdependence : sayısal dayanışma
digital interface : sayısal arabirim
digital interface : sayısal arayüz
digital interface for video and audio : video ve ses için sayısal arabirim
digital intermediary : sayısal aracı
digital intermediate : sayısal ara film
digital investment : sayısal yatırım
digital item : sayısal birim
digital jewelry : elektronik takı
Digital Joint Reconnaissance Pod (DJRP) : sayısal ortak gözetleme bölümü
digital journalism : sayısal basın
digital journalist : sayısal gazeteci
digital jukebox : sayısal müzik kutusu
digital key : sayısal anahtar
digital kidnapping : sayısal kaçırma
digital kudzu : sayısal sarmaşık
digital lab printer : sayısal laboratuvar yazıcısı
digital label : sayısal etiket
digital labor : sayısal işgücü
digital landscape : sayısal görünüş
digital language : sayısal dil
digital leadership : sayısal önderlik
digital learning : sayısal öğrenme
digital learning paradigm : sayısal öğrenme yaklaşımı
digital learning platform : sayısal öğrenme ortamı
digital learning service : sayısal öğrenme hizmeti
digital learning software : sayısal öğrenme yazılımı
digital learning system : sayısal öğrenme dizgesi
digital learning technology : sayısal öğrenme teknolojisi
digital Lempel-Ziv : Lempel-Ziv sıkıştırma algoritması
digital Lempel-Ziv : Lempel-Ziv sıkıştırma çözümyolu
Digital Libraries Initiative (DLI) : sayısal kitaplıklar girişimi
digital library : sayısal kitaplık
digital library initiative : sayısal kitaplık girişimi
digital life : sayısal yaşam
digital life form : sayısal yaşam biçimi
digital lifestyle : sayısal yaşam tarzı
digital light curtain : sayısal ışık perdesi
digital light processing : sayısal ışık işlem
digital light processor : sayısal ışık işlemci
digital line : sayısal hat
digital line graph : sayısal çizgi grafik
digital line link : sayısal hat bağı
digital line link : sayısal hat bağlantısı
digital line section : sayısal hat bölümü
digital link : sayısal bağlantı
digital literacy : sayısal okuryazarlık
digital literacy education : sayısal okuryazarlık eğitimi
digital literate : sayısal okuryazar
Digital Living Network Alliance (DLNA) : Sayısal Çalışma Ağı Birliği
digital lock : sayısal kilit
digital locker : sayısal kilitli dolap
digital log : sayısal günlük
digital logic : sayısal mantık
digital lollipop : sayısal tat birleştirici
digital loop carrier : sayısal döngü taşıyıcı
digital loopback : sayısal döngü sınaması
digital magazine : sayısal dergi
digital magnetic compass : sayısal pusula
digital mailroom : e-posta odası
digital mailroom : sayısal posta odası
digital mall : sayısal AVM
digital mammography : sayısal mamografi
digital management : sayısal yönetim
digital manifesto : sayısal bildiri
digital manifold : sayısal çokkatmanlı
digital manipulation : sayısal kotarma
digital manufacturing : sayısal üretim
digital map : sayısal harita
digital map generator : sayısal harita üretici
digital mapping : sayısal eşleme
digital market : sayısal pazar
digital market environment : sayısal pazar ortamı
digital marketer : sayısal pazarlayıcı
digital marketing : sayısal pazarlama
Digital Marketing Engineer : Sayısal Pazarlama Mühendisi
digital marketing system : sayısal pazarlama dizgesi
digital marketplace : sayısal pazar yeri
digital massage : sayısal masaj
digital master : sayısal anakayıt
digital materialization : sayısal gerçekleştirme
digital matte : sayısal arkaplan görüntüsü
digital matte painting : sayısal yapay arkaplan resmi yapmak
digital maturity : sayısal olgunluk
digital maturity assessment : sayısal olgunluk değerlendirmesi
digital maturity assessment framework : sayısal olgunluk değerlendirme çerçevesi
digital maturity assessment questionnaire : sayısal olgunluk değerlendirme soruları
digital maturity assessment tool : sayısal olgunluk değerlendirme aracı
digital maturity framework : sayısal olgunluk çerçevesi
digital maturity index : sayısal olgunluk dizini
digital maturity model : sayısal olgunluk modeli
digital means : sayısal kolaylık
digital measuring : sayısal ölçme
digital measuring instrument : sayısal ölçme aleti
digital mechanical : yayımlanmaya hazır sayısal sürüm
digital mechanical check-in : yayımlanmaya hazır sayısal sürüm denetimi
digital mechanical makeready : yayımlanmaya hazır sayısal sürümde son çalışma
digital mechanics : sayısal mekanik
digital media : sayısal ortam
digital media access protocol : sayısal ortam erişim kuralı
digital media adapter : sayısal ortam uyarlayıcı
digital media city : sayısal ortam kenti
digital media client : sayısal ortam istemci
digital media consumers’ rights act : sayısal ortam kullanıcı hakları yasası
digital media design : sayısal ortam tasarımı
digital media hub : sayısal ortam merkezi
digital media in education : eğitimde sayısal ortam
digital media initiative : sayısal ortam girişimi
digital media law project : sayısal ortam yasa tasarısı
digital media management system : sayısal ortam yönetim dizgesi
digital media player : sayısal medya çalar
digital media port : sayısal ortam kapısı
digital media receiver : sayısal ortam alıcısı
digital media recorder : sayısal ortam kaydedici
digital media server : sayısal ortam sunucu
digital media service : sayısal ortam hizmeti
digital media use : sayısal ortam kullanımı
digital media use and mental health : sayısal ortam kullanımı ve zihinsel sağlık
digital medical record : sayısal tıbbi kayıt
digital medicine : sayısal hekimlik
digital medicine : sayısal ilaç
Digital Medievalist : Sayısal Ortaçağ Uzmanı
digital medium : sayısal ortam
digital member : sayısal üye
digital membership : sayısal üyelik
digital membership community : sayısal üyelik topluluğu
digital memory : sayısal bellek
digital mental health : sayısal ruh sağlığı
digital message entry system : sayısal ileti giriş dizgesi
digital method : sayısal yöntem
digital microfluidic : sayısal mikroakışkan
digital microfluidics : sayısal mikroakışkan bilimi
digital micro-mirror device : sayısal mikroayna aygıtı
digital microprocessor language : sayısal mikroişlemci dili
digital microscope : sayısal mikroskop
digital microwave : sayısal mikrodalga
digital microwave radio : sayısal mikrodalga radyo
Digital Millenium Copyright Act (DMCA) : Sayısal Binyıl Telif hakkı Yasası
digital minilab : sayısal kimyasal fotoğraf yazıcı
digital minimalism : sayısal ensadecilik
digital minimalist : sayısal ensadeci
digital mixer : sayısal karıştırıcı
digital mixing console : sayısal karıştırıcı uçbirimi
digital mobile radio : sayısal gezgin radyo
digital mockup : sayısal örnek
digital model : sayısal model
digital modeling and fabrication : sayısal modelleme ve üretim
digital modelling amplifier : sayısal modelleme yükseltici
digital modular radio : sayısal birimsel radyo
digital modulation : sayısal kiplenim
digital modulation method : sayısal kiplenim yöntemi
Digital Molecular Matter (DMM) : ara yazılım fizik motoru
digital monetary trust : elektronik para bankacılığı
digital money : sayısal para
digital monitor : sayısal görüntü birimi
digital monster : sayısal canavar
digital morphogenesis : sayısal şekil değiştirme
digital Morse theory : sayısal Morse kuramı
digital motion x-ray : sayısal hareket röntgeni
digital movie : sayısal sinema
digital movie camera : sayısal sinema makinası
digital multilayer disk : sayısal çok katmanlı disk
digital multimedia : sayısal çoklu ortam
digital multimedia broadcasting : sayısal çoklu ortam radyo-televizyon yayıncılığı
digital multimeter : sayısal çokluölçer
digital multimeter : sayısal çokluölçer
digital multiplex equipment : sayısal çoğullayıcı
digital multiplex hierarchy : sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplex system : sayısal çoğullama dizgesi
digital multiplexed interface : sayısal çoğullama arabirimi
digital multiplexer : sayısal çoğullayıcı
digital multiplier : sayısal çoğaltıcı
digital music : sayısal müzik
digital music award : sayısal müzik ödülü
digital music hub : sayısal müzik dağıtıcı
digital music manager : sayısal müzik yöneticisi
digital music player : sayısal müzik çalar
digital music player : sayısal müzik çalıcı
digital music production : sayısal müzik üretimi
digital music receiver : sayısal müzik alıcısı
digital music store : sayısal müzik dükkanı
digital native : sayısal çağcıl
digital nautical chart : sayısal deniz haritası
digital navigation system : sayısal denizcilik dizgesi
digital negative : sayısal negatif (fotoğrafçılık)
digital network : sayısal ağ
Digital Network Intelligence (DNI) : sayısal ağ casusluğu
digital network printing software : sayısal ağda yazdırma yazılımı
digital neuron : sayısal sinir hücresi
Digital News Initiative : Sayısal Haber Girişimi
digital news network : sayısal haber ağı
digital newscaster : sayısal haberci
digital newspaper : sayısal gazete
digital newspaper technology : sayısal gazete teknolojisi
digital newsstand : sayısal gazete satış yeri
digital noise reduction : sayısal gürültü azaltma
digital nomad : sayısal göçebe
digital non-linear editing : içeriği değiştirmeden çevrimdışı düzenleme
digital non-linear editor : içeriği değiştirmeden çevrimdışı düzenleyici
digital nose : sayısal burun
digital notebook : sayısal defter
Digital Novel Markup Language (DNM) : Sayısal Hikaye İşaretleme Dili
digital nuclear reactor : sayısal nükleer reaktör
digital number : rakam
digital number : sayısal rakam
digital number system : sayısal sayı dizgesi
digital object : sayısal nesne
Digital Object Identifier (DOI) : sayısal nesne belirleyici
Digital Object Memory (DOMe) : sayısal nesne belleği
digital obsolescence : sayısal eskime
digital obstacle file : sayısal uçuş engeli dosyası
digital offset color press : sayısal ofset renkli basım
digital omnivore : sayısal herşeycil
digital on-screen graphic : sayısal olarak üretilmiş çizge
digital ontology : sayısal varlıkbilim
digital opportunity : sayısal fırsat
digital opportunity investment trust : yatırım kuruluşu için sayısal fırsat
digital optical : sayısal optik
digital option : sayısal seçenek
digital organ : sayısal uzuv
digital organism : sayısal varlık
digital organism simulator : sayısal varlık benzetimcisi
digital organization : sayısal örgüt
digital orthophoto quadrangle : düzenlenmiş sayısal hava fotoğrafı
digital orthophotograph : tümleşik sayısal harita
digital orthophotography : tümleşik sayısal haritacılık
digital outcrop model : çokgenli sayısal model
digital output : sayısal çıkış
digital output : sayısal çıktı
digital pad : e-defter
digital page layout : sayısal sayfa düzeni
digital paging : sayısal sayfalama
digital painting : sayısal resim
digital paper : e-kağıt
digital parenting : sayısal çocuk yetiştirme
digital participation : sayısal katılım
digital pathology : sayısal hastalık bilimi
digital pattern generator : sayısal test verisi üreteci
digital payment service : çevrimiçi ödeme hizmeti
digital PBX (Digital Private Branch Exchange) : kapalı anahtarlama
digital PC : sayısal kişisel bilgisayar
digital pedagogy : sayısal eğitim bilimi
digital pen : sayısal kalem
digital performance : sayısal gösteri
digital performance : sayısal gösteri
digital permanence : sayısal kalıcılık
digital personal workstation : sayısal bireysel iş istasyonu
digital personality : sayısal kişilik
digital pet : sayısal candaş
digital phenotype : sayısal soytür
digital philosopher : sayısal varlıkbilimci
digital philosophy : sayısal varlıkbilim
digital phobic : sayısaldan korkan
digital phone : sayısal telefon
digital photo : sayısal fotoğraf
digital photo effect : sayısal fotoğraf etkisi
digital photo frame : sayısal fotoğraf gösterici
digital photo professional : sayısal fotoğraf profesyoneli
digital photograph : sayısal fotoğraf
digital photograph : sayısal fotoğraf
digital photograph restoration : sayısal fotoğraf onarma
digital photographer : sayısal fotoğrafçı
digital photography : sayısal fotoğrafçılık
digital photography site : sayısal fotoğrafçılık sitesi
digital physics : sayısal fizik
digital piano : sayısal piyano
digital pickpoketing : sayısal yankesicilik
digital picture : sayısal resim
Digital Picture Exchange (DPE) : sayısal resim değişimi
digital picture frame : sayısal resim gösterici
digital pill : sayısal hap
digital pin : sayısal iğne
digital piracy : sayısal korsanlık
digital planar holography : sayısal düzlemsel holografi
digital platform : sayısal ortam
digital plotter : sayısal çizici
digital poetry : sayısal şiir sanatı
digital policy : sayısal politika
Digital Policy Expert : Sayısal Kurallar Uzmanı
digital policy management : sayısal politika yönetimi
digital postage : sayısal postalama
digital postcard : sayısal kartpostal
digital poster : sayısal afiş
digital postmark : sayısal posta damgası
digital potentiometer : sayısal gerilimölçer
digital potentiometer : sayısal potensiyometre
digital power : sayısal güç
digital powerline : sayısal elektrik hattı
digital preservation : sayısal koruma
digital preservation project : sayısal koruma projesi
digital press : sayısal baskı
digital print : sayısal baskı
digital printer : sayısal yazıcı
digital printing : sayısal baskı
digital privacy : sayısal gizlilik
digital private mobile radio : e-radyo standardı
digital probabilistic physics : sayısal olasılıksal fizik
digital processing : sayısal işleme
digital product design : sayısal ürün tasarımı
digital product development : sayısal ürün geliştirme
digital production : sayısal üretim
digital production partnership : sayısal üretim ortaklığı
digital project : sayısal proje
digital promotion : internetten tanıtım
digital promotion : sayısal tanıtım
digital propaganda : sayısal propaganda
digital proposal : sayısal teklif
digital Public Relations (PR) : sayısal halkla ilişkiler
digital public sphere : sayısal kamusal alan
digital publishing : sayısal yayımcılık
digital quantity : sayısal büyüklük
digital radio : sayısal radyo
digital radiography : sayısal ışınçekim
digital radiography : sayısal röntgen çekimi
digital reader : e-okuyucu
digital receiver : sayısal alıcı
digital reconstruction : sayısal yeniden yapılandırma
digital record : sayısal kayıt
digital recording : sayısal kaydetme
digital registration : sayısal kaydetme
digital repeater : sayısal yineleyici
digital replica : sayısal kopya
digital representation : sayısal gösterim
digital research : sayısal araştırma
digital revolution : sayısal devrim
digital rights : sayısal haklar
digital rights management : sayısal hakların yönetimi
digital root : sayısal kök
digital sample : sayısal örnek
digital sampling : sayısal örnekleme
digital satellite : sayısal uydu
digital satellite radio : sayısal uydu radyo
digital satellite service : sayısal uydu hizmeti
digital satellite system : sayısal uydu dizgesi
digital scan back : sayısal kamera arkası
digital scanner : sayısal tarayıcı
digital scholarship : sayısal öğrenim
digital scholarship in the humanities : beşeri bilimlerde sayısal öğrenim
digital school : sayısal okul
digital science : sayısal bilim
digital screen : sayısal ekran
digital sculpting : sayısal heykelcilik
digital search tree : sayısal arama ağacı
digital security : sayısal güvenlik
digital semiconductor : sayısal yarıiletken
digital sensor : sayısal algılayıcı
digital serial interface : bina aydınlatmada sayısal kural
Digital Service (DS) : sayısal hizmet
digital service level : sayısal hizmet düzeyi
digital service provider : sayısal hizmet sağlayıcı
digital service unit : sayısal hizmet birimi
digital set-top box : sayısal TV kutusu
digital sheet music : e-nota
digital shoplifting : sayısal dükkan hırsızlığı
digital signage : sayısal işaretler
digital signal : sayısal sinyal
digital signal analyzer : sayısal sinyal çözümleyici
digital signal compression : sayısal sinyal sıkıştırıcı
digital signal conditioning : sayısal sinyal iyileştirme
digital signal interface : sayısal sinyal arabirimi
digital signal processing : sayısal sinyal işleme
digital signal processing language : sayısal sinyal işleme dili
digital signal processor : sayısal sinyal işlemci
digital signal processor : sayısal sinyal işlemcisi
digital signature : sayısal imza
digital signature algorithm : sayısal imza standardı
digital signature and law : sayısal imza ve hukuk
digital signature forgery : sayısal imza taklidi
digital signature guidelines : sayısal imza kılavuzu
digital signature scheme : sayısal imza düzeni
digital signature service : sayısal imza hizmeti
digital signature standard : sayısal imza standardı
digital signature transponder : sayısal imza aktarıcı
digital signing : sayısal imzalama
digital simulation : sayısal benzetim
digital simulation language : sayısal benzetim dili
digital simultaneous voice and data : sayısal eşanlı ses ve veri
Digital Simultaneous Voice and Data (DSVD) : eşzamanlı sayısal ses ve veri
digital single lens reflex camera : tek mercekli sayısal fotoğraf makinesi
digital single market : sayısal özel pazar
digital single-lens reflex camera : sayısal tek mercekli refleks fotoğraf makinesi
digital skeleton key : sayısal ana anahtar
digital skill : sayısal beceri
digital skill : sayısal yetenek
digital slip : sayısal iletişimde ikil hatası
digital social networking : sayısal sosyal ağ
digital social networking : sayısal toplumsal ağ
digital society : sayısal toplum
digital sociology : e-toplumbilim
digital soil mapping : sayısal toprak türü haritalama
digital solution : sayısal çözüm
digital sound : sayısal ses
digital sound compressor : sayısal ses sıkıştırıcı
digital sound record : sayısal ses kaydı
digital sound recording : sayısal ses kaydetme
digital sound revolution : sayısal ses devrimi
digital space : sayısal ortam
digital space : sayısal yer
digital speech : sayısal konuşma
digital speech communication : sayısal konuşma iletişimi
digital speech interpolation : sayısal konuşmada ara değer ekleme
digital speech standard : sayısal konuşma standardı
digital speedometer : sayısal hızölçer
digital stamp : sayısal damga
digital still camera : sayısal fotoğraf makinesi
digital storage : sayısal bellek
digital storage oscilloscope : sayısal bellekli osiloskop
digital storefront : sanal vitrin
digital storytelling : sayısal öykücülük
digital strategy : sayısal izlem
digital strategy : sayısal strateji
digital strategy manager : sayısal strateji yöneticisi
digital stratification : sayısal katmanlaşma
digital stratification : sayısal sınıf düzeni
digital streaming : e-yayın
digital streaming : Genelağ yayını
digital streaming : İnternet yayını
digital studio : sayısal işyeri
digital subchannel : sayısal altkanal
digital sublime : sayısal yüceltme
digital subscriber : sayısal abone
digital subscriber : sayısal sürdürümcü
digital subscriber line : sayısal abone hattı
digital subscriber line : sayısal sürdürümcü hattı
digital subscriber line access module : sayısal abone hattı erişim birimi
digital subscriber line access module : sayısal sürdürümcü hattı erişim birimi
digital subscriber loop : sayısal sürdürümcü hattı
digital subscription : sayısal sürdürüm
digital subtraction angiography : çıkarmalı sayısal damar ışınçekimi
digital subtraction angiography : çıkarmalı sayısal damar röntgeni
digital subtraction imaging : çıkarmalı sayısal görüntüleme
digital subtraction radiography : sayısal çıkartımlı röntgen
digital success : sayısal başarı
digital sum : sayısal toplam
digital sum in base b : b tabanlı sayısal toplam
digital summit : e-doruk
digital summit : sayısal doruk
digital sundial : sayısal güneş saati
digital supply chain : sayısal medya tedarik zinciri
digital surface : sayısal yüzey
digital surface model : sayısal yüzey modeli
digital surveillance : sayısal izleme
digital surveillance system : sayısal izleme dizgesi
digital sustainability : sayısal sürdürülebilirlik
digital switch : sayısal anahtar
digital switched network : sayısal anahtarlamalı ağ
digital switchover : sayısal sistem değişikliği
digital synchronometer : sayısal zaman karşılaştırıcı
digital synthesizer : sayısal birleştirici
digital system : sayısal dizge
digital system diagnosis : sayısal dizge tanısı
digital tablet : sayısal tablet
digital tachograph : sayısal hızölçer
digital talent : sayısal yetenek
digital talking book : sayısal konuşan kitap
digital talking book : sayısal konuşan kitap
digital tape : sayısal teyp
digital tape format : sayısal teyp biçimi
digital tape recorder : sayısal teyp kaydedici
digital tape recording system : sayısal teyp kaydetme dizgesi
digital target : sayısal hedef
digital tattoo : sayısal dövme
digital Taylorism : sayısal bilimsel yönetim
digital taylorism : sayısal işletmecilik
digital Taylorism : sayısal Taylorizm
digital technology : sayısal teknoloji
digital telecommunication : sayısal uzaktan iletişim
digital telecommunication : sayısal uziletişim
digital telemetering : sayısal uzaktan ölçüm
digital telephone : sayısal telefon
digital telephony : sayısal telefon
digital television : sayısal televizyon
digital television adapter : sayısal TV uyarlayıcı
digital television broadcasting : sayısal TV yayını
digital television converter : sayısal TV dönüştürücü
digital terminology : sayısal terimler dizgesi
digital terrain elevation data : sayısal arazi yükseklik verisi
digital terrain model : sayısal arazi modeli
digital test controller : sayısal hareket denetimi
digital text : sayısal metin
digital textbook : sayısal kitap
digital textile printing : sayısal kumaş baskıcılığı
digital theatre : sayısal tiyatro
digital theatre system : sayısal tiyatro dizgesi
digital theology : sayısal ilahiyat
digital theology : sayısal tanrıbilim
digital theology : siber tanrıbilim
digital therapeutics : sayısal tedavi bilimi
digital thermometer : sayısal sıcaklıkölçer
digital thermometer : sayısal termometre
digital thesis : sayısal tez
digital thread : sayısal dizi
digital threat : sayısal tehdit
digital threat : sayısal tehlike
digital ticket : sayısal bilet
digital time capsule : sayısal zaman kapsülü
digital timestamping : sayısal zaman damgası
digital timing diagram : sayısal zaman diyagramı
digital to analog : sayısaldan örneksele
digital to analog conversion : sayısaldan örneksele dönüşüm
digital to analog converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital to analog transducer : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital token : sayısal jeton
digital tomography : sayısal kesit röntgeni
digital tomosynthesis : sayısal çoklu kesit röntgeni
digital tool : sayısal araç
digital topology : sayısal topoloji
digital trace : sayısal iz
digital tracking : sayısal izleme
digital transaction management : sayısal işlem yönetimi
digital transducer : sayısal dönüştürücü
digital transform : sayısal dönüşüm
digital transformation : sayısal dönüşüm
digital transmission : sayısal iletim
digital tree : sayısal ağaç
digital trend : sayısal akım
digital trend : sayısal eğilim
digital trend : sayısal yönelim
digital truce : sayısal ateşkes
digital trust center : sayısal güven merkezi
digital tuner : sayısal alıcı
digital turntable : sayısal plakçalar
digital TV : sayısal TV
digital twin : sayısal ikiz
digital twin technology : sayısal ikiz teknolojisi
digital typesetting : sayısal dizgi
digital typography : sayısal basımcılık
digital university : sayısal üniversite
digital up converter : sayısal tekrar örnekleyici
digital value : sayısal değer
digital versatile disc (DVD) : sayısal çokyönlü disk
digital versatile disc read only memory : salt okunur sayısal çokyönlü disk
Digital Versatile Disk (DVD) : sayısal video disk
digital version : sayısal sürüm
digital version of the self : sayısal özsürüm
digital video : sayısal video
digital video camera : sayısal video kamera
digital video disc : sayısal video disk
digital video disc read only memory : salt okunur sayısal video disk
Digital Video Disk (DVD) : sayısal video diski
digital video interface : sayısal video arayüzü
digital video player : sayısal video gösterici
Digital Video Recorder (DVR) : sayısal video kaydedici
digital video recording : sayısal video kaydetme
digital video surveillance system : sayısal video gözetleme dizgesi
digital visitor and resident : sayısal ziyaretçi ve yerli
digital visual interface : sayısal görsel arabirim
digital voice : sayısal ses
digital voice recorder : sayısal ses kayıtçı
digital voice standard : sayısal ses standardı
digital voice transmission : sayısal ses iletimi
digital voltmeter : sayısal voltölçer
digital voltmeter : sayısal voltölçer
digital wallet : sayısal cüzdan
digital watch : sayısal saat
digital watermark : sayısal silik damga
digital watermarking : sayısal silik damgalama
digital waveguide synthesis : sayısal ses bireşimi
digital weapon : sayısal silah
digital well-being : sayısal esenlik
digital whiteboard : sayısal karatahta
digital will : sayısal vasiyet
digital withdrawal : sayısal bırakma
digital workforce : sayısal işgücü
digital workplace : sayısal işyeri
digital world : sayısal dünya
digital wrapper : sayısal sarıcı
digital wristwatch : sayısal kol saati
digital x-ray : sayısal röntgen
digital zombie : sayısal tutsak
digital zoom : sayısal yakınlaştırma
digital component video : sayısal bileşen video
digital-analog : sayısal-örneksel
digital-analog clock : sayısal-örneksel saat
digital-analog conversion : sayısaldan örneksele dönüşüm
digital-analog converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital-analogue conversion : sayısalı örneksele dönüştürme
digital-analogue converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital-coded squelch : sayısal susturma
digitalhipster : sayısal karşıtçı
digitalia : sayısallar
digitalised country : sayısallaşmış ülke
digitalism : sayısal kültür
digitality : sayısal kültür
digitalization : sayısallaştırma
digitalize (v) : sayısallaştırmak
digitalized : sayısallaşmış
digitalizing : sayısallaştırma
digitally : sayısal olarak
digitally : sayısıl
digitally altered world : sayısal olarak değiştirilmiş dünya
digitally created : sayısal olarak üretilmiş
digitally doctored : sayısal olarak değiştirilmiş
digitally doctored image : sayısal olarak değiştirilmiş resim
digitally doctored photo : sayısal olarak değiştirilmiş fotoğraf
digitally doctored video : sayısal olarak değiştirilmiş video
digitally empowered : sayısal olarak güçlendirilmiş
digitally enabled : sayısal olarak etkinleştirilmiş
digitally enabled experience : sayısal olarak etkinleştirilmiş deneyim
digitally enabled participation : sayısal olarak etkinleştirilmiş katılım
digitally enhanced : sayısal olarak geliştirilmiş
digitally enhanced operation : sayısal olarak geliştirilmiş işlem
digitally inform : sayısal bilgilendirme
digitally mature : sayısal olarak olgun
digitally mature : sayısıl olgun
digitally maturing : sayısal olarak olgunlaşma
digitally maturing : sayısıl olgunlaşma
digitally maturing company : sayısal olarak olgunlaşan şirket
digitally maturing company : sayısıl olgunlaşan şirket
digitally maturing entity : sayısal olarak olgunlaşan birim
digitally maturing entity : sayısıl olgunlaşan birim
digitally minded : sayısal görüşlü
digitally minded country : sayısal görüşlü ülke
digitally minded culture : sayısal görüşlü kültür
digitally minded culture : sayısıl kültür
digitally originated graphic : sayısal olarak üretilmiş çizge
digitally sign (v) : sayısal olarak imzalamak
digitally signed : sayısal imzalı
digital-rights management : sayısal hakların yönetimi
digital-to-analog : sayısaldan örneksele
digital-to-analog conversion : sayısaldan örneksele değişim
digital-to-analog converter : sayısaldan örneksele değiştirici
digital-to-digital encoding : sayısaldan sayısala kodlamak
digitate : parmak gibi
digit-by-digit algorithm : rakamsal algoritma
digit-by-digit algorithm : rakamsal çözümyolu
digit-extraction algorithm : rakam çıkarma algoritması
digit-extraction algorithm : rakam çıkarma çözüm yolu
digitization : sayısallaştırma
digitization board : sayısallaştırma kartı
digitization error : sayısallaştırma hatası
digitization of creativity : yaratıcılığın sayısallaştırılması
digitization process : sayısallaştırma süreci
digitization technique : sayısallaştırma tekniği
digitize : sayısallaştırma
digitize (to) : sayısallaştırmak
digitized : sayısallaştırılmış
digitized collection : sayısallaştırılmış derlem
digitized collection : sayısallaştırılmış derleme
digitized content : sayısallaştırılmış içerik
digitized data : sayısallaştırılmış veri
digitized image : sayısallaştırılmış resim
digitized information : sayısallaştırılmış bilgi
digitized process : sayısallaştırılmış süreç
digitized video : sayısallaştırılmış video
digitizer : sayısallaştırıcı
digitizer board : sayısallaştırıcı kart
digitizer tablet : sayısallaştırıcı tablet
digit-span : sayı dizisi testi
Dijkstra’s algorithm : Dijkstra algoritması
Dijkstra’s algorithm : Dijkstra çözümyolu
dilemma : ikilem
dimension reduction : boyut azaltma
dimensional data : boyutlu veri
dimensional data modeling : boyutsal veri modelleme
dimensional reduction : boyutsal azaltma
dimensionality reduction : boyutsallık azaltma
direct communication with military systems : askeri sistemlerle doğrudan iletişim
direct input : dolaysız giriş
direct memory access (DMA) : doğrudan bellek erişimi
direct understanding : dolaysız anlama
Director of Technology : Teknoloji Yöneticisi
dirty data : kirli veri
DIS protocol data : Dağıtımlı Etkileşimli Benzetim kural verisi
disabled cookie : devre dışı bırakılmış gözlemci yazılım
discontinuous state-variable : kesintili durum değişkeni
discontinuous variable : kesintili değişken
discontinuous-change variable : kesintili değişen değişken
discovery of data : veri buluşu
discovery of service : hizmet buluşu
discovery of service in cloud computing : bulut bilişimde hizmet bulma
discrete control variable : ayrık denetim değişkeni
discrete cosine transform : ayrık kosinüs dönüşümü
discrete data : ayrık veri
discrete random variable : ayrık rasgele değişken
discrete state-variable : ayrık durum değişkeni
discrete variable : ayrık değişken
discrete-change variable : ayrık değişen değişken
discrete-time variable : ayrık zamanlı değişken
discrete-valued variable : ayrık değerli değişken
Discretionary Access Control (DAC) : isteğe bağlı erişim denetimi (DAC)
discretization error : ayrıklaştırma hatası
discretized variable : ayrıklaştırılmış değişken
discriminant analysis : ayırdedici çözümleme
discriminant variable : ayırdedici değişken
discriminative stimulus : ayırtedici uyarıcı
disinformation : yanıltıcı bilgi
disk error : disk hatası
Disk Operating System (DOS) : Disk İşletim Dizgesi
disk seek error : disk arama hatası
disk write error : disk yazma hatası
dispatched agent : görevlendirilmiş etmen
dispatched mobile agent : görevlendirilmiş gezer etmen
displacement variable : yerdeğişim değişkeni
display : görüntü
display (v) : görüntülemek
disposable sensor : atılabilir algılayıcı
disposal value : elden çıkarma değeri
distance assistant : uzaklık yardımcısı
distance education : uzaktan eğitim
distant agent : uzak etmen
distinguished agent : seçkin etmen
distracting input : dikkat dağıtıcı girdi
distributed AI algorithm : dağıtımlı yapay us çözümyolu
distributed AI algorithm : dağıtımlı yapay zekâ algoritması
distributed AI system : dağıtımlı yapay us dizgesi
distributed AI system : dağıtımlı yapay zekâ dizgesi
distributed AI technique : dağıtımlı yapay us tekniği
distributed AI technique : dağıtımlı yapay zekâ tekniği
distributed cloud : dağıtımlı bulut
distributed computing : dağıtımlı bilişim
distributed computing theory : dağıtımlı hesaplama kuramı
distributed data management : dağıtımlı veri yönetimi
distributed data processing : dağıtımlı veri işleme
distributed database : dağıtımlı veri tabanı
distributed decision in grid network : ızgara ağda dağıtımlı karar verme
distributed denial of service : dağıtımlı hizmet engelleme
Distributed Denial of Service (DDOS) : dağıtımlı hizmet engelleme
Distributed Denial of Service Attack (DDOS) : dağıtımlı hizmet engelleme  saldırısı
Distributed Denial of Service Attack (DDOS) : dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı
Distributed Denial of Service Attack (DDOS) : dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı
distributed device : dağıtımlı aygıt
distributed environment : dağıtımlı ortam
distributed file service : dağıtımlı dosya hizmeti
distributed file system : dağıtımlı dosya dizgesi
distributed knowledge system : dağıtımlı bilgi dizgesi
distributed ledgers : dağıtımlı kayıt defteri
distributed network : dağıtımlı ağ
distributed problem solving : dağıtımlı problem çözme
distributed processing : dağıtımlı işlem
distributed software system : dağıtımlı yazılım dizgesi
distributed solution : dağıtımlı çözüm
distributed system : dağıtımlı dizge
distributed system security : dağıtımlı dizge güvenliği
distributed understanding : dağıtımlı anlama
DNA computing : DNA bilişim
DNA data storage : DNA veri saklama
DNA robot : DNA robotu
DNA storage : DNA belleği
DNA-based circuit : DNA tabanlı devre
DNA-based storage system : DNA tabanlı saklama dizgesi
doctored image : değiştirilmiş resim
doctored photo : değiştirilmiş fotoğraf
doctored video : değiştirilmiş video
document store databases : belge veritabanı
dogmatic understanding : bağnaz anlama
domain : alan
domain analysis : alan çözümleme
domain engineering : alan mühendisliği
domain knowledge : ilgi alanı bilgisi
domain modeling : alan modelleme
domain name : alan adı
domain name attack : alan adı saldırısı
Domain Name System (DNS) : Alan Adı Sistemi
Domain Name System Server : Alan Adı Sistemi Sunucusu
domain specific IS engineering : alana özel bilgi sistem mühendisliği
domain specific multi-aspect IS engineering : alana özel çok yönlü bilgi sistem mühendisliği
domain variable : alan değişkeni
domain-dependent : alan bağımlı
domain-independent : alandan bağımsız
domain-oriented pattern : alan yönelimli örüntü
domain-specific : alana özel
domain-specific agent : alana özel etmen
domain-specific hardware : alana özel donanım
Domain-Specific Language (DSL) : alana özel dil
dominant variable : baskın değişken
dongle : güvenlik cihazı
double data rate random access memory : çift veri hızlı rasgele erişim belleği
double spend : çifte harcama
download (v) : indirmek
downloaded : indirilmiş
downloading : indirme
doxing : internette belgeleme
drag-and-drop : sürükle bırak
drag-and-drop interface : sürükle bırak arayüzü
drawing : çizim
drive (v) : sürmek
driver : sürücü
driver error : sürücü hatası
driver information : sürücü bilgisi
driver-assist technology : sürücü yardım teknolojisi
driverless : sürücüsüz
driverless car : sürücüsüz araba
driverless delivery : sürücüsüz teslimat
driverless delivery vehicle : sürücüsüz teslimat aracı
driver’s face detection : sürücü yüz algılama
driving variable : sürücü değişken
Driving While Texting (DWT) : mesajlaşırken sürüş
droid : insansı
drone : insansız hava aracı (İHA)
drone : uçangöz
drone boat : insansız tekne
drone communication : insansız hava aracı iletişimi
drone communication : uçangöz iletişimi
drone delivery : İHA gönderisi
drone delivery : uçangözle teslim
drone delivery service : uçangözle teslim hizmeti
drone for detecting event : olay saptama uçangözü
drone for discovering events : olayları bulma uçangözü
drone for environment monitoring : çevre gözlemleme uçangözü
drone for forest monitoring : orman gözlemleme uçangözü
drone for monitoring network properties : ağ özelliklerini gözlemleme uçangözü
drone network : insansız hava aracı ağı
drone network : uçangöz ağı
drone operator : uçangöz kullanıcısı
drone pilot : İHA uçuran
drone signal : uçangöz sinyali
drone swarm : uçangöz sürüsü
drone to drone communication : insansız hava araçları iletişimi
drone to drone communication : uçangözden uçangöze iletişim
drone-crowded sky : İHA dolu gökyüzü
drug computation : ilaç hesaplama
dual variable : çifte değişken
Dublin core metadata template : Dublin core üstveri şablonu
dummy variable : kukla değişken
dumping error : yığma hatası
duplex high speed data : çift ​​yönlü yüksek hızlı veri
dust transaction : küçük işlem
dynamic analysis for security : güvenlik için devingen çözümleme
dynamic big data : devingen büyük veri
dynamic data : devingen veri
dynamic data exchange : devingen veri değişimi
Dynamic Data Exchange (DDE) : devingen veri değişimi
dynamic data linking : devingen veribağı
dynamic database management system : devingen veritabanı yönetim dizgesi
dynamic data-driven application system : devingen veri güdümlü uygulama dizgesi
dynamic data-driven simulation : devingen veri güdümlü benzetim
dynamic data-structure system : devingen veri yapısı dizgesi
dynamic data-update : devingen veri güncelleme
dynamic error : devingen hata
dynamic pattern : devingen örüntü
dynamic program analysis : devingen yazılım çözümleme
dynamic QoS monitoring : devingen hizmet niteliği gözlemleme
dynamic reconfiguration : devingen yeniden yapılandırılma
dynamic skill set : devingen yetenek takımı
dynamic testing : devingen sınama
dynamical learning system : devingen öğrenme dizgesi
dynamically bound variable : devingen bağlı değişken
dynamically scoped variable : devingen kapsamlı değişken
E– :
e-activism : siber eylemcilik
eavesdropping : gizli dinleme
eco sensor : çevrel algılayıcı
ecommerce website : e-ticaret sitesi
economic aspect of cyberspace : siber uzayın ekonomik yönü
economic aspect of software architecture : yazılım mimarisinin ekonomik yönü
economical semi-cloudification : ekonomik yarı bulutlaştırma
economics of security and privacy : güvenlik ve gizlilik ekonomisi
edemocracy : e-demokrasi
edge computing : uç bilişim
edge layer : uç katman
edge testing : sınır koşul testi
ediplomacy : e-diplomasi
educated : eğitimli
educathon : eğitim yazılımları çekişmesi
education and training issues : eğitim ve öğretim sorunları
education in modeling and simulation : modelleme ve benzetimde eğitim
efficiency : yeterlik
effort variable : çaba değişkeni
effort variable : gayret değişkeni
e-glass : e-gözlük
eGov : e-devlet
e-government : e-devlet
egress patch : çıkış yaması
e-health : e-sağlık
e-health system : e-sağlık dizgesi
e-invitation : e-çağrı
elaborated variable : irdelenmiş değişken
elaborated variable : özenilmiş değişken
electrically-triggered virtual odor : elektrikle tetiklenen sanal koku
electrochemical sensor : elektro-kimyasal algılayıcı
electronic advocacy : elektronik eylemcilik
electronic data interchange : elektronik veri değişimi
electronic data processing : elektronik veri işleme
electronic database : elektronik veritabanı
Electronic Evidence Analysis and Presentation : Elektronik Kanıt Çözümleme ve Sunumu
electronic health record : elektronik sağlık kaydı
electronic nose : e-burun
electronic skin : e-deri
electronic skin : elektronik deri
electronic storefront : sanal vitrin
electronic waste : elektronik atık
elektromagnetic pulse emanation : elektromanyetik darbe oluşumu
elibrary : sayısal kitaplık
elimination of hacker access : siberkorsan erişiminin sonlandırılması
email : eposta
email tyranny : sayısal sağanak
email-free collaboration : epostasız işbirliği
embedded computing : gömülü bilişim
embedded sensor : gömülü algılayıcı
embedded system : gömülü dizge
embedded system : gömülü dizge
embedded system : gömülü sistem
embedded system security : gömülü dizge güvenliği
embedded-computing language : gömülü bilişim dili
embedded-software-based smart mobile phone : gömülü yazılım tabanlı akıllı cep telefonu
emergence : belirme
emergency : acil durum
emergency relay : acil durum ileticisi
emergency service : acil hizmet
emergent : beliren
emergent : ortaya çıkan
emergent behavior : beliren davranış
emergent properties of human behavior : insan davranışının beliren özellikleri
emergent properties of WoT : nesnelerin genelağında beliren özellikler
emergent property : beliren özellik
emerging application : beliren uygulama
emerging constraint : beliren kısıtlama
emerging need : beliren gereksinim
emerging reality : beliren gerçek
emerging sensor application : beliren algılayıcı uygulaması
emerging technology : beliren teknoloji
emerging trend in functional programming : işlevsel programlamada beliren eğilim
emoji : duygu simgesi
emoji use : duygu simgesi kullanımı
emotion understanding : duygu anlaması
emotional agent : duygusal etmen
emotional and affective design : duygusal ve duygu tabanlı tasarım
emotional aspects in social networking systems : toplumsal ağ dizgelerinin duygusal yönleri
emotional input : duygusal girdi
emotional interaction tool : duygusal etkileşim aracı
emotional modeling : duygusal modelleme
emotional requirement : duygusal gereksinim
emotional requirements in system design : dizge tasarımında duygusal gereksinim
emotional user experience : duygusal kullanıcı deneyimi
empathy machine : eşduyum makinesi
empirical : deneysel
empirical : görgül
empirical data : deneysel veri
empirical evaluation : deneysel değerlendirme
empirical method : deneysel yöntem
empirical methodology : deneysel yöntembilim
empirical performance study : deneysel başarım çalışması
empirical research : deneysel araştırma
empirical software engineering : deneysel yazılım mühendisliği
empirical study : deneysel çalışma
empirical trial : deneysel deneme
empowered edge : güçlendirilmiş uç
emprical metric : deneysel ölçüm
encapsulation : sarmalama
encipher (v) : şifrelemek
enclave : yerleşim bölgesi
encode (v) : kodlamak
encode (v) : şifrelemek
encoded : kodlanmış
encoded qubit : kodlanmış nicemsel ikili
encoding : kodlama
encoding : şifreleme
encoding error : kodlama hatası
encrypt (v) : şifrelemek
encrypted data : şifrelenmiş veri
encryption : şifreleme
encryption algorithm : şifreleme algoritması
encryption data : şifreleme verisi
encryption error : şifreleme hatası
encryption-circumventing : şifre atlatma
encryption-circumventing scheme : şifre atlatma düzeni
encryption-decryption system : şifreleme-şifre çözme sistemi
end marker : bitiş imi
endogenous input : iç kaynaklı girdi
endogenous variable : iç kaynaklı değişken
endomorphic : içmodelli
endomorphic agent : içmodelli etmen
end-to-end encryption : uçtan uca şifreleme
end-user : son kullanıcı
end-user programming : son kullanıcı programlaması
energy efficient image transmission : enerji etkin görüntü iletimi
energy harvesting : enerji toplama
energy harvesting for sensors : algılayıcılar için enerji toplama
energy-efficient processor : enerji etkin işlemci
energy-harvesting chip : enerji toplayan yonga
engineering and social responsibility : mühendislik ve sosyal sorumluluk
engineering and social responsibility : mühendislik ve toplumsal sorumluluk
enhanced security : gelişmiş güvenlik
ensemble approach : topluluk yaklaşımı
ensemble learning : toplu öğrenme
entangled pairs of photons : dolanık foton çiftleri
entangled particles : dolanık parçacıklar
entangled photon pair : dolanık foton çifti
entangled photons : dolanık fotonlar
entangled quantum bits : dolanık nicem ikilleri
entangled quantum nodes : dolanık nicem düğümleri
entanglement : dolanıklık
entanglement-equipped sensor : dolanıklık donanımlı algılayıcı
enter data (v) : veri girmek
enterprise application in hybrid cloud : karma bulutta kurumsal uygulama
enterprise architecture : kurumsal mimari
enterprise cloud : kurumsal bulut
enterprise digital learning : kurumsal sayısal öğrenme
enterprise level security : kurumsal düzeyde güvenlik
enterprise level security metrics : kurumsal düzeyde güvenlik ölçümleri
enterprise network : kurumsal ağ
Enterprise Resource Planning (ERP) : Kurumsal Kaynak Planlama (KKP)
enterprise security : kurumsal güvenlik
enterprise service in hybrid cloud : karma bulutta kurumsal hizmet
Enterprise Systems Architecture (ESA) : Kurumsal Sistem Mimarisi (KSM)
enterprise virtualization : kurumsal sanallaştırma
enterprise-centric cloud computing : kurum merkezli bulut bilişim
entertainment computing : eğlendirme bilişimi
entire understanding : tam anlama
entity : varlık
entity identification : varlık kimliği tanımlaması
entity identity : varlık kimliği
entropy : düzensizlik
entry sequenced data set : giriş sıralı veri öbeği
entry-level information course : giriş düzeyinde bilişim dersi
environment error : çevre hatası
environment monitoring drone : çevre gözlemleme uçangözü
environment variable : çevre değişkeni
environmental data : çevresel veri
environmental informatics : çevresel bilişim
environmental variable : çevresel değişken
environment-aware : çevreye duyarlı
environment-awareness : çevre farkındalığı
e-publishing : elektronik yayımcılık
e-publishing : e-yayımcılık
e-publishing : e-yayıncılık
equipment error : cihaz hatası
equivalance class : denklik sınıfı
equivalent input : eşdeğer girdi
Erlang random variable : Erlang rasgele değişkeni
err (v) : yanılmak
errant agent : başıboş etmen
erring : hatalı
erring : yanılmış
error : hata
error analysis : hata çözümleme
error bar : hata çubuğu
error checking : hata denetimi
error code : hata kodu
error concealment : hata gizleme
error control : hata denetleme
error correcting : hata düzeltme
error correcting code : hata düzeltme kodu
error correcting memory : hata düzeltme belleği
error correction : hata düzeltim
error correction code : hata düzeltim kodu
error data : hata verisi
error detecting : hata algılama
error detecting code : hata algılama kodu
error detection : hata algılama
error function : hata işlevi
error handler : hata işleyici
error handling : hata işleme
error interrupt : hata kesme
error log : hata günlüğü
error message : hata iletisi
error message : hata mesajı
error of closure : kapatma hatası
error of judgment : yargı hatası
error of measurement : ölçüm hatası
error of the first kind : birinci tür hata
error of the second kind : ikinci tür hata
error of the third kind : üçüncü tür hata
error prone : hataya açık
error propagation : hata yayılımı
error rate : hata oranı
error ratio : hata oranı
error recovery : hata kurtarma
error resilience : hataya dayanıklılık
error tolerant : hataya dayanıklı
error-bar chart : hata çubuk grafiği
error-based testing : hataya dayalı sınama
error-based testing : hataya dayalı test
error-correcting : hata düzeltme
error-correcting code : hata düzelten kodu
error-correction : hata düzeltme
error-correction qubit : hata düzeltme kuantum ikili
error-correction qubit : hata düzeltme nicemsel ikili
error-free : hatasız
error-free code : hatasız yazılım
errorful : hatalı
erroring : hata yapma
errorist : hatacı
errorless : hatasız
error-prone image transmission : hataya açık görüntü iletimi
error-tolerant system : hataya dayanıklı dizge
essential cookie : temel gözlemci yazılım
essential variable : gerekli değişken
estimation error : kestirim hatası
Ethereum : Eteryum
Ethereum smart code : Eteryum akıllı kod
Ethereum Virtual Machine (EVM) : Eteryum Sanal Makinesi (ESM)
Ethereum Virtual Machine (EVM) code : Eteryum Sanal Makine (ESM) kodu
Ethernet : Eternet
Ethernet card : Eternet kartı
Ethernet hardware address : Eternet donanım adresi
ethical agent : etik etmen
ethical AI : etik yapay us
ethical AI : etik yapay zekâ
ethical AI-powered toy : etik yapay zekâ destekli oyuncak
ethical dilemma : etik ikilem
ethical engineering : etik mühendisliği
ethical error : etik hata
ethical hacker : etik siber saldırgan
ethical implication : etik çıkarım
ethical implication of IoB (Internet of Behaviors) : Davranışların İnterneti’nin etik çıkarımı
ethical obligation : etik yükümlülük
ethical use of the technology : teknolojinin etik kullanımı
ethics : etik
ethics for agents : etmenler için etik
ethics for AI : yapay zekâ için etik
ethics for robotics : robot bilimi için etik
ethics issue of AI : Yapay Zekâ etik sorunu
ethics of AI : Yapay Zekâ etiği
ethnic bias : etnik önyargı
ethnic bias : etnik taraflılık
Euclidian algorithm : Öklid algoritması
Euclidian algorithm : Öklid çözümyolu
evaluated input : değerlendirilmiş girdi
evaluation : değerlendirme
evaluation data : değerlendirme verisi
evaluation data set : değerlendirme veri öbeği
evaluation of AI tools : yapay us araçlarının değerlendirimi
evaluation of AI tools : yapay zekâ araçlarının değerlendirimi
evaluation tool for emotion : duygu değerlendirme aracı
event : olay
event data : olay verisi
event data recorder : olay verisi kaydı
event detection : olay saptama
event handler : olay işleyici
event mining : olay madenciliği
event recognition : olay tanıma
event register : olay kaydı
event selection : olay seçimi
event-based : olay tabanlı
event-based peer-to-peer solution : olay tabanlı uçtan uca çözüm
event-based solution : olay tabanlı çözüm
event-based system : olay tabanlı dizge
event-driven : olay güdümlü
event-driven analytics : olay güdümlü çözümleme
event-driven architecture : olay güdümlü mimari
event-driven communication : olay güdümlü iletişim
event-driven service-oriented architecture : olay güdümlü hizmet yönelimli mimari
evidentiary error : kanıt hatası
evil twin router : kötü ikiz yönlendirici
EVM code : ESM kod
evolution of distributed cloud : dağıtımlı bulut evrimi
evolutionary computation : evrimsel bilişim
evolutionary computation : evrimsel hesaplama
evolutionary computing : evrimsel bilişim
evolutionary data : evrimsel veri
evolving technology landscape : gelişen teknoloji görünümü
evolving understanding : evrimsel anlama
e-waste : elektronik atık
eworkshop : e-çalıştay
ex ante value : öngörülen değer
ex post facto variable : önceyi kapsayan değişken
exa: 1018 : egza: 1018
exabyte : ekzabayt
exabyte : ekzasekizli
exaflop : egza kayan noktalı işlem
exaflops : saniyede egza kayan noktalı işlem
exascale computing : üst ölçek hesaplama
exchange data : değişim verisi
excitation : uyarma
executable computational logics : çalıştırılabilir bilişimsel mantık
executable error : çalıştırılabilir hata
execution autonomy : çalışma özerkliği
execution environment : çalışma ortamı
execution error : çalışma hatası
executive : yönetici
executive information system : üstyönetim bilgi dizgesi
exhaustion attack : kaynak tüketme atağı
existing image : var olan görüntü
existing video : var olan video
exogenous input : dış kaynaklı girdi
exogenous variable : dış kaynaklı değişken
exoskeleton : dış iskelet
exosuit : koruyucu elbise
expected value : beklenen değer
experiential : deneyimsel
experiential improvement : deneyimsel iyileştirme
experiential variable : deneyimsel değişken
experiment : deney
experimental : deneysel
experimental data : deneysel veri
experimental design : deneysel tasarım
experimental error : deneysel hata
experimental evaluation : deneysel değerlendirme
experimental result for drone network : uçangöz ağı için deneysel sonuç
experimental variable : deneysel değişken
experimentation error : deney yapma hatası
experimentation variable : deney değişkeni
experimenter’s regress : deneycinin gerilemesi
expert judgment : uzman görüşü
expert system : uzman dizge
expertly coded ransomware : ustaca kodlanmış fidye yazılımı
explainable learning : açıklanabilir öğrenme
explained variable : açıklanan değişken
explanation : açıklama
explanatory modeling : açıklayıcı modelleme
explanatory variable : açıklayıcı değişken
explicit value : belirgin değer
exploit : güvenlik açığı sömüren yazılım
exploit (v) : sömürmek
exploration : arama
explorative data mining : keşif amaçlı veri arama
exploratory analysis : keşif amaçlı çözümleme
exploratory analysis : keşif çözümlemesi
exploratory understanding : araştırısal anlama
exponential growth : üstel büyüme
exponential random variable : üstel rasgele değişken
exposure error : etkilenme hatası
exposure error : poz hatası
exposure variable : etkilenme değişkeni
Extended Architecture (XA) : Genişletilmiş Mimari
Extended Architecture (XA) : Genişletilmiş Mimari
extended Boolean model : kapsamlı Boole modeli
Extensible Authentication Protocol (EAP) : Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Kuralı
extensible database : genişletilebilir veritabanı
Extensible Markup Language (XML) : genişletilebilir biçimlendirme dili
extensive variable : kapsamlı değişken
Exterior Gateway Protocol (EGP) : Dış Geçit Kuralı
extern variable : dış değişken
external data representation : dış veri gösterimi
external disk : taşınabilir disk
external error : dış hata
external event : dış olay
external event : dışsal olay
external excitation : dışsal uyarma
external hard disk : taşınabilir katı disk
external input : dış girdi
external input : dışsal girdi
external understanding : dışsal anlama
external variable : dış değişken
external variable : dışsal değişken
externally generated input : dış kaynaklı girdi
extracting texture features : doku özelliklerinin çıkarılması
extraneous variable : konu dışı değişken
extrinsic value : dışsal değer
eye gaze data : gözle izleme verisi
eye movements in programming : programlamada göz hareketi
eye tracking : göz izleme
eye-tracking mask : gözle izleme maskesi
eye-tracking software : gözle izleme yazılımı
F– :
face capture : yüz yakalama
face recognition : yüz tanıma
face reenactment : yüzün yeniden oluşturulması
face swapping app : yüz takas uygulaması
face value : varsayılan değer
facial expression recognition : yüz ifadesi tanıma
facial payment : yüz tanıma ile ödeme
facial payment device : yüz tanıma ile ödeme aygıtı
facial payment technology : yüz tanıma teknolojisi ile ödeme
facial recognition : yüz tanıma
facial recognition bias : yüz tanıma yanılması
facial recognition data : yüz tanıma verisi
facial recognition error : yüz tanıma hatası
facial recognition software : yüz tanıma yazılımı
fact-checking : olgu doğrulama denetimi
fail (v) : aksamak
fail (v) : başarısız olmak
fail closed : başarısız kapalı
fail open : başarısız açık
failover : yük devretme
failure : aksama
failure : arıza
failure : başarısızlık
fairness issue of AI : Yapay Zekâ’nın adalet sorunu
fake : aldatıcı
fake : sahte
fake account : sahte hesap
fake content detection : sahte içerik algılama
fake identity : sahte kimlik
fake negative : sahte negatif
fake news : sahte haber
fake news in social media : sosyal ortamda sahte haber
fake positive : sahte pozitif
fake simile : sahte benzetme
fake text : sahte metin
fake Twitter account : sahte tiviter hesabı
fallacy : yanılgı
fallacy of composition : bileşim yanılgısı
fallacy of division : bölünme yanılgısı
false acceptance : yanlış kabul
false alarm error : yanlış alarm hatası
false alarm error : yanlış uyarı hatası
false document : düzmece belge
false information : düzmece bilgi
false negative : eylemsiz yanlış
false news : yanlış haber
false positive : eylemli yanlış
falsehood : yalancılık
falsity : yanlışlık
fast flux : hızlı akış
Fast Loaded Dice Roller (FLDR) : hileli zar atma
Fast Loaded Dice Roller (FLDR) algorithm : hileli zar algoritması
Fast Loaded Dice Roller (FLDR) algorithm : hileli zar çözümyolu
fatal error : onulmaz hata
fault : aksaklık
fault : aksama
fault : bozukluk
fault : bozulma
fault line attacks : arızalı hat saldırısı
fault localization : aksaklığın yerini saptama
fault localization : aksaklık belirleme
fault model : aksaklık modeli
fault recovery : aksaklık düzeltme
fault repair : aksaklık onarımı
fault tolerance : hataya dayanıklılık
fault-tolerance system : hataya dayanıklılık dizgesi
fault-tolerant : hataya dayanıklı
fault-tolerant adaptive system : hataya dayanıklı uyarlanır dizge
fault-tolerant algorithm : hataya dayanıklı algoritma
fault-tolerant algorithm : hataya dayanıklı çözüm yolu
fault-tolerant computer : aksaklığa dayanıklı bilgisayar
fault-tolerant computer : hataya dayanıklı bilgisayar
fault-tolerant design : hataya dayanıklı tasarım
fault-tolerant protocol : hataya dayanıklı kural
fault-tolerant quantum computer : aksaklığa dayanıklı nicem bilgisayar
fault-tolerant quantum computer : hataya dayanıklı nicem bilgisayar
fault-tolerant system : hataya dayanıklı dizge
faulty : bozuk
faulty memory board : hatalı bellek kartı
faux pas : patavatsızlık
fear of missing out : kaçırma korkusu
Fear of Missing Out (FOMO) : kaçırma korkusu
Fear of Missing Out (FOMO) : sanal ortam korkusu
Fear of Missing Out (FOMO) : sanal ortamdaki gelişmeleri kaçırma korkusu
Fear of Missing Out (FOMO) : sanal ortamdaki paylaşımları yapamama korkusu
feasible value : olur değer
feasible value : uygun değer
feature : özellik
feature identification : özellik tanımlama
feature learning : özellik öğrenme
feature selection : özellik seçimi
feature vector : özellik vektörü
federated : birleşik
federated digital architectures : sayısal birleşik mimariler
feed the troll : siber kışkırtıcıyı isteklendirme
feedback-based adaptive system : geri bildirim tabanlı uyarlanır dizge
fencepost error : çitdireği hatası
fiber sensor : fiber algılayıcı
fiducial error : indirgeme hatası
fiducial registration error : güvenilir kayıt hatası
fiducial registration error : indirgenmiş kayıt hatası
fıeld device hack : alan aygıtına saldırı
file : dosya
file : kütük
file creation error : dosya oluşturma hatası
file error : dosya hatası
file finding : dosya bulma
file infector virus : dosyaya bulaşan virüs
file organizing : dosya düzenleme
file prioritizing : dosya önceliklendirme
file retrieving : dosyayı yeniden edinmek
File Transfer Protocol (FTP) : Dosya Aktarım Kuralı
file-based streaming : dosya tabanlı yayın
filing error : dosyalama hatası
filtered data : süzülmüş veri
filtered value : süzgeçlenmiş değer
filtering : süzme
final value : son değer
finalization : kotarmak
finalization : sonuçlandırmak
fine-grained parallelism : ince ayrıntılı koşutluk
finger print recognition : parmak izi tanıma
fingerprinting code : parmak izi kodu
finite-element method : sonlu eleman yöntemi
finite-element method computation : sonlu eleman yöntemiyle hesaplama
finite-state machine : sonlu durum makinesi
firewall : güvenlik duvarı
firewalling : saldırı önleme
firmware : ürün yazılımı
fish-inspired robot : balıktan esinlenmiş robot
FitBit : çabaölçer
FitBit hack : çabaölçer siber saldırısı
FitBit hacker : çabaölçer siber saldırganı
fixed agent : değişmez etmen
fixed input : değişmez girdi
fixed value : değişmez değer
fixed variable : sabitlenmiş değişken
flame war : öfkeli tartışma
flash memory : çubuk bellek
flash memory : taşınabilir bellek
flash worm : taşınabilir bellek solucanı
flat-file database : düz kütük veritabanı
flaw : kusur
Flaw Hypothesis Methodology : Kusur Varsayım Yöntemi
flawed algorithm : kusurlu algoritma
flawed algorithm : kusurlu çözümyolu
flawed chip : kusurlu yonga
flawed implementation : kusurlu uygulama
flexible and printable sensor : esnek ve yazdırılabilir algılayıcı
flexible and printable system : esnek ve yazdırılabilir dizge
flexible benchmark : esnek karşılaştırma
flexible cybersecurity control : esnek siber güvenlik denetimi
flexible medical robot : esnek tıbbi robot
flexible programmable textile : esnek programlanabilir kumaş
flexible robot : esnek robot
flexible robot structure : esnek robot yapısı
flexible sensor : esnek algılayıcı
flexible surgical robot : esnek ameliyat robotu
flexible wearable electronics patch : giyilebilir esnek elektronik parça
flight data recorder : uçuş veri kaydedicisi
Floating Pictogram Technology (FPT) : Kayan Simgesel Yazı Teknolojisi
floating point operation (flop) : kayan noktalı işlem
floating point operation per second (flops) : saniyede kayan noktalı işlem
flooding attack : sel saldırısı
flow variable : akış değişkeni
flying robot : uçan robot
FMEC architecture feature : Sis ve Uç Bilişim mimarisi özelliği
FMEC billing model : Sis ve Uç Bilişim faturalama modeli
FMEC pricing model : Sis ve Uç Bilişim fiyatlandırma modeli
FMEC quality of service improvement : Sis ve Uç Bilişim hizmet niteliği iyileştirme
FMEC real-time communication interface : Sis ve Uç Bilişim gerçek zamanlı iletişim arayüzü
FMEC security and privacy : Sis ve Uç Bilişim güvenlik ve mahremiyeti
FMEC virtualization : Sis ve Uç Bilişim sanallaştırması
focused understanding : odaklanmış anlama
Fog and Mobile Edge Computing (FMEC) : Sis ve Gezer Uç Bilişim
Fog and mobile edge computing architecture : Sis ve Gezer Uç Bilişim mimarisi
fog computing : sis bilişim
fog computing infrastructure : sis bilişim altyapısı
fog layer : yerel katman
folder : klasör
fold-up : katlanır
fold-up robot : katlanır robot
font : damga
font : yazı tipi
forced clicking : zorla tıklama
forced input : zorunlu girdi
forensic : adli bilişim
forensic : suç çözümleme
forensic analysis : adli bilişim analizi
forensic analysis : adli bilişim çözümlemesi
forensic capability : adli bilişim kapasitesi
forensic database : adli veritabanı
forensically clean : adli sakıncasız
forensics : adli bilişim
forensics of FMEC environment : sis ve uç bilişim ortamında adli bilişim
forensics of virtual environment : sanal ortamda adli bilişim
forest monitoring drone : orman gözlemleme uçangözü
fork : çatal
fork : çatallaşma
fork (v) : çatallaşmak
fork bomb attack : bellek sömürme saldırısı
formal : biçimsel
formal conceptual model : biçimsel kavramsal model
formal fallacy : biçimsel yanlışlık
formal method : biçimsel yöntem
formal methods for security and trust : güvenlik ve güven için biçimsel yöntem
formal notation : biçimsel gösterim
formal programming theory : biçimsel programlama kuramı
formal security method : biçimsel güvenlik yöntemi
formal security policy model : biçimsel güvenlik politikası modeli
formal software verification : biçimsel yazılım doğrulama
formal specification : biçimsel belirtim
formal specification language : biçimsel belirtme dili
formal spescification : kurallı belirtim
formal top-level specification : en üst düzey kurallı belirtim
formal variable : biçimsel değişken
formal variable : formel değişken
formalization : biçimselleştirme
format : biçim
format : format
formatting : biçimleme
formatting error : biçimleme hatası
forward error correction : göndermede hata düzeltme
foundation of pervasive service : yaygın hizmet temeli
foundational principles of software architecture : yazılım mimarisinin temel ilkeleri
fractal : özbenzer
fractal-based : özbenzer tabanlı
fractal-based learning : özbenzer tabanlı öğrenme
framework : çerçeve
framework : çerçeve yapısı
framework for Web content : Bilgiağı içeriği için çerçeve
fraud : hile
fraud detection : hile algılama
fraudster : dolandırıcı
fraudulent identity photo : hileli kimlik resmi
free variable : serbest değişken
freeware : ücretsiz yazılım
frontend : önyüz
frontend developer : önyüz geliştiricisi
frontier technology : öncü teknoloji
full node : tüm düğüm
full scan : tüm tarama
full stack : ön ve arka yüz
full stack developer : ön ve arka yüz geliştiricisi
full virtualization : tüm sanallaştırma
full-disk encryption (FDE) : tam disk şifreleme
full-scale error : geniş çaplı hata
fully immersive virtual world : bütünüyle sürükleyici sanal dünya
function : görev
function : işlev
Function as a Service (FaaS) : hizmet olarak işlev
Function as a Service (FaaS) : servis olarak İşlev
Function as a Service (FaaS) application : hizmet olarak işlev uygulaması
Function as a Service (FaaS) application : servis olarak İşlev uygulaması
function pointer attack : işlev işaretçisi saldırısı
function value : işlev değeri
functional cookie : işlevsel gözlemci yazılımı
functional correctness : işlevsel doğruluk
functional data administrator : işlevsel veri yöneticisi
functional database : işlevsel veritabanı
functional error correction : işlevsel hata düzeltme
functional programming : işlevsel programlama
functional programming in the cloud : bulutta işlevsel programlama
functionally significant variable : işlevsel belirgin değişken
fundamentals of adaptive systems : uyarlanır dizge temelleri
future networks : geleceğin ağları
future of work : çalışmanın geleceği
future value : gelecekteki değer
fuzzificated value : bulanıklaştırılmış değer
fuzzing attack : rastgele test atağı
fuzzy agent : bulanık etmen
fuzzy aggregation : bulanık kümeleme
fuzzy aggregation operator : bulanık kümeleme işletmeni
fuzzy computation : bulanık bilişim
fuzzy data : bulanık veri
fuzzy engineering : bulanık mühendislik
fuzzy expert system : bulanık uzman dizge
fuzzy information processing : bulanık bilgi işlem
fuzzy logic : bulanık mantık
fuzzy logical algebra : bulanık mantık cebri
fuzzy qualitative value : bulanık nitel değer
fuzzy theory : bulanık kuram
fuzzy truth value : bulanık gerçeklik değeri
fuzzy value : bulanık değer
fuzzy variable : bulanık değişken
G– :
gain error : kazanç hatası
game design : oyun tasarımı
game jam : toplu oyun geliştirme etkinliği
gamification : oyunlaştırma
gamified : oyunlaştırılmış
gamify (v) : oyunlaştırmak
gaming addiction : oyun bağımlılığı
gamma random variable : gama rasgele değişkeni
gas sensor : gaz algılayıcı
gateway : ağ geçidi
Gauss error function : Gauss hata işlevi
Gauss malware : Gauss zararlı yazılımı
gaussian graphical model : Gaus grafik modeli
gaussian random variable : Gauss rasgele değişkeni
gaussian variable : Gauss değişkeni
gaze behavior : bakış davranışı
gender bias : cinsiyet önyargısı
general error : genel hata
general learning model : genel öğrenme modeli
generalization error : genelleme hatası
generalized learned constraints : genelleştirilmiş öğrenilmiş kısıtlar
generalized understanding : genelleştirilmiş anlama
generalized variable : genelleştirilmiş değişken
generation : üretme
generation of cryptographically random bit : kriptografik olarak rasgele ikil üretilmesi
generative adversarial networks (GAN) : çekişmeli üretici ağlar
generic : soysal
generic algorithm : soysal çözümyolu
generic type-variable : soysal tür değişkeni
genetic algorithm : kalıtımsal algoritma
genetic algorithm : kalıtımsal çözümyolu
genetic computation : genetik bilişim
genetic computing : kalıtımsal bilişim
geodata : coğrafi veri
geodata : konum verisi
geodata consultant : coğrafi veri danışmanı
geodata service : coğrafi veri hizmeti
geodata solution : coğrafi veri çözümü
geodatabase : coğrafi veritabanı
geodatabase feature : coğrafi veritabanı özelliği
geodatabase file : coğrafi veritabanı dosyası
geometric algorithm : geometrik algoritma
geometric algorithm : geometrik çözümyolu
geometric computation : geometrik hesaplama
geometric data structure : geometrik veri yapısı
geometric method : geometrik yöntem
geometric random variable : geometrik rasgele değişken
geopositional input : coğrafi konumsal girdi
geotagging : coğrafi etiketleme
gesture control : hareketle denetim
gesture input : hareketle giriş
gesture recognition : hareket tanıma
ghost apps : hayalet uygulamaları
ghostware : hayalet yazılım
glitch : bozukluk
global : küresel
global agent : küresel etmen
global contextual processing : global bağlamsal işlem
global position sensing input : global konum algılama girdisi
Global Positioning System (GPS) : küresel konum belirleme dizgesi (KKBS)
global similarity : genel benzerlik
global variable : genel değişken
global virtual private network : küresel sanal özel ağ
global virtual reality association : küresel sanal gerçeklik derneği
globe-spanning quantum supercomputer : dünya çapında süper nicemsel  bilgisayar
goal variable : amaç değişken
goal-directed : amaç yönlendirmeli
goal-directed agent : amaç yönlendirmeli etmen
goal-oriented : amaç yönelimli
goal-oriented agent : amaç yönelimli etmen
goal-oriented control : amaç yönelimli denetim
goal-oriented learning : amaç yönelimli öğrenme
goal-oriented prediction : amaç yönelimli öngörü
golden copy : ana kopya
goof : patavatsızlık
governance : yönetişim
governance of AI : Yapay Zekâ yönetişimi
governance of AI projects : Yapay Zekâ projelerinin yönetişimi
governance of distributed cloud : dağıtımlı bulut yönetişimi
GPS (Global Positioning System) tracking : küresel konum belirleme sistemi ile izleme
grammatical error : gramer hatası
granular : taneli
granularity : taneciklik
granularity computing : ayrıntılı hesaplama
graph : çizge
graph clustering : çizge kümeleme
graph databases : çizge veritabanı
graph grammar : çizgekuralı
graph learning based on graph grammar : çizgekuralına dayalı çizge öğrenme
graph learning based on graph matching : çizge eşlemeye dayalı çizge öğrenme
graph of a network : ağ çizgesi
graph transformation : çizge dönüştürme
graph-based algorithm : çizge tabanlı algoritma
graph-based algorithm : çizge tabanlı çözümyolu
graph-based content : çizge tabanlı içerik
graph-based modeling : çizge tabanlı modelleme
graph-based semi-supervised learning : çizge tabanlı yarı denetimli öğrenme
graphic information : çizgesel bilgi
graphic information : grafik bilgi
graphical model : grafik model
graphics : grafik
graphics virtualization technology : grafik sanallaştırma teknolojisi
gray hole attack : gri delik saldırısı
green datacenter : çevredostu verimerkezi
green informatıon technology : yeşil bilgi teknolojisi
green IT : yeşil BT
grid : ızgara
grid application : ızgara uygulama
grid computing : ızgara hesaplama
grid computing theory : ızgara hesaplama kuramı
grid control : ızgara denetimi
grid infrastructure : ızgara altyapısı
grid management : ızgara yönetimi
grid metadata : ızgara üstverisi
grid middleware : ızgara arakatman yazılımı
grid modeling : ızgara modelleme
grid monitoring : ızgara gözlemleme
grid network : ızgara ağ
grid networking : ızgara ağ oluşturma
grid protocol : ızgara kuralı
grid robustness : ızgara dayanıklılığı
grid service : ızgara hizmeti
grid standard : ızgara standardı
grid survivability : ızgara kalıcılığı
grid technology : ızgara teknolojisi
grid virtualization : ızgara sanallaştırma
ground autonomous vehicle : özerk kara aracı
ground robot : yer robotu
group understanding : takım anlaması
groupware computing : grup yazılım bilişimi
groupware computing : grup yazılımı
grup : öbek
grup : topluluk
guaranty : güvence
guest machine : misafir makine
Gumbel random variable : Gumbel rasgele değişkeni
H– :
hack : siber korsanlık
hack (v) : siber korsanlık yapmak
hack attack map : siber korsanlık planı
hack day : siber korsanlık günü
hackable : siber saldırıyla ele geçirilebilir
hackable : siber sızılabilir
hackable : sızılabilir
hackable internet : sızılabilir genelağ
hackathon : kodlama çekişmesi
hackathon : yazılım çekişmesi
hackathon event : kodlama yarışı etkinliği
hackathon participation : kodlama yarışına katılım
hacked : siber saldırıya uğramış
hacker : bilgisayar korsanı
hacker : korsan
hacker : siber korsan
hacker access : korsan erişim
hacker activity : siber korsan etkinliği
hacker culture : siber korsan kültürü
hacker-friendly : siber saldırgan dostu
hacker-proof : siber saldırgana dirençli
hacker-proof encrypted data : siber saldırgana dirençli veri
hacker-resistant : siber korsana dayanıklı
hacker-resistant code : korsana dayanıklı yazılım
hackfest : kodlama yarışı
hacking : bilgisayara sızma
hacking : siber korsanlık
hacking : siber sızma
hacking industrial robots : endüstriyel robotları ele geçirmek
hacking IoT device : nesneağı aygıtına sızma
hacking marathon : kodlama çekişmesi
hacking marathon : yazılım çekişmesi
hacking tool : siber sızma aygıtı
hacktivism : siber eylem
hacktivist : siber eylemci
halving : yarılanma
hand movement : el hareketi
hand-designed algorithm : elle tasarlanmış algoritma
hand-designed algorithm : elle tasarlanmış çözüm yolu
hand-gesture input : el hareketiyle girdi
handover : aktarım
handwritten digit recognition : elle yazılmış rakam tanıma
haptic : dokunmalı
haptic data : dokunmalı veri
haptic feedback : dokunmalı geri bildirim
haptic input : dokunmalı girdi
haptic virtual reality device : dokunmalı sanal gerçek aygıtı
haptics : dokunma bilimi
hard disk : katı disk
hard error : onulmaz hata
hard fork : zor çatallaşma
hard token : şifre üreten gereç
hardened : dayanıklaştırılmış
hardening : güçlendirme
hard-to-corrupt : bozulması zor
hard-to-corrupt backup : bozulması zor yedek
hard-to-detect : zor saptanan
hardware accelerator : donanım hızlandırıcı
hardware error : donanım hatası
hardware installation error : donanım kurma hatası
hardware virtual machine : donanımsal sanallaştırma
hardware virtual memory : donanımsal sanal bellek
hardware virtual private network : donanımsal Sanal Özel Ağ (VPN)
hardware virtualisation : donanım sanallaştırma
hardware-as-a-service : hizmet olarak donanım
hardware-assisted virtualization : donanım destekli sanallaştırma
hardware-assisted virtualization : donanımsal sanallaştırma
hard-wired data : fiziksel bağlantılı veri
harm : zarar
harmless error : zararsız hata
hash : özetlem
hashcash : özetlem desteği
hashrate : özetlem hızı
Hastily-Formed Network (HFN) : çabucak gerçekleştirilmiş ağ
headset : mikrofonlu kulaklık
Head-up Display (HUD) : başhizası görüntü
health data exchange : sağlık veri değişimi
health data sharing : sağlık verisi paylaşımı
health information system : sağlık bilgi dizgesi
healthcare application : sağlık hizmeti uygulaması
healthcare in the digital era : sayısal çağda sağlık hizmeti
healthcare robot : sağlık robotu
healthcare service : sağlık hizmeti
heartbeat signals : kalp atışı sinyalleri
Hebbian learning system : Hebb öğrenme dizgesi
hectohorn : yüz milyarlık yenilikçi girişim
heeling error : pusula yatıklık hatası
Hello World : Merhaba Dünya
Help Desk Specialist : Yardım Masası Uzmanı
Help Desk Technician : Yardım Masası Teknisyeni
heterogeneous computer network : türdeş olmayan bilgisayar ağı
heterogeneous data : türdeş olmayan veri
heterostructure : farklı yapı
heuristic algorithm : sezgisel algoritma
heuristic algorithm : sezgisel çözümyolu
heuristic analysis : buluşsal çözümleme
heuristic error : buluşsal hata
heuristic optimization technique : buluşsal eniyileme tekniği
heuristic searching method : buluşsal arama yöntemi
heuristic value : buluşsal değer
heuristics : buluşsal yöntem
hidden variable : saklı değişken
hidden Web analytics : gizlenmiş Bilgiağı çözümlemesi
hierarchical data format : sıradüzensel veri biçimi
hierarchical data structure : sıradüzensel veri yapısı
hierarchical database : sıradüzensel veritabanı
hierarchical learning model : sıradüzensel öğrenme modeli
hierarchical learning system : sıradüzensel öğrenme dizgesi
hierarchical model : sıradüzensel model
high bit-rate digital subscriber line : yüksek ikil debili sayısal abone hattı
high bit-rate digital subscriber line : yüksek ikil debili sayısal sürdürümcü hattı
high density : yüksek yoğunluk
high density data storage : yüksek yoğunluklu veri depolama
high performance computing : yüksek başarımlı bilişim
high performance computing in the cloud : bulutta yüksek başarımlı bilişim
high performance functional computing : yüksek başarımlı işlevsel programlama
high speed circuit switched data : yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri
high speed data transmission : yüksek hızlı veri iletimi
high speed imaging : yüksek hızlı görüntüleme
higher-order logic : üst düzey mantık
high-impact technology : yüksek etkili teknoloji
high-level : yüksek düzey
high-level data link control : yüksek düzey veri bağlantı denetimi
high-level human-readable code : yüksek düzeyli okunabilir kod
High-Level Network Administrator : Yüksek Düzey Ağ Yöneticisi
high-level stimulus : üst düzey uyarı
high-level system software : üst düzey sistem yazılımı
highly accurate : oldukça hassas
highly accurate hand gesture capture : oldukça hassas el hareketi yakalama
highly available : yüksek kullanılabilirlik
high-performance 3D graphics : yüksek başarımlı üçboyutlu grafik
high-performance computing : yüksek başarımlı bilişim
high-performance network : yüksek başarımlı ağ
high-resolution : yüksek çözünürlük
high-speed data transfer : yüksek hızlı veri aktarımı
high-speed internet : yüksek hızlı internet
high-speed millimeter wave network : yüksek hızlı milimetre dalga boylu ağ
high-speed signal processing : yüksek hızlı sinyal işleme
high-throughput : yüksek işlem hacmi
high-throughput data analysis : yüksek işlem hacimli veri çözümleme
high-value data : yüksek değerli veri
high-velocity data : yüksek hızlı veri
hijack attack : yetkisiz erişim saldırısı
hijacked account : yetkisiz erişilmiş hesap
historic data : geçmiş veri
historical data : geçmiş veri
historical-data validation : geçmiş veri geçerlemesi
historical-data validity : geçmiş veri geçerliliği
hit : isabet
hit inflation attack : düzmece reyting saldırısı
HLA protocol data : yüksek düzey mimari protokolü verileri
hoax : asılsız söylenti
hoax e-mail : kötücül eposta
holistic variable : tümsel değişken
hologram : hologram
hologram control panel : hologram denetim paneli
hologram touchscreen : hologram dokunmalı ekran
hologram-like button : hologram benzeri düğme
holograph : holograf
holographic : holografik
holographic control panel : holografik denetim paneli
holographic memory : holografik bellek
holography : holografi
holon : türdeş
holonic agent : türdeş etmen
holonic agent simulation : türdeş etmen benzetimi
home security video : ev güvenlik videosu
homeostatic variable : homeostatik değişken
homeostatic variable : özdengeleme değişkeni
homepage : ana sayfa
homogeneous computer network : türdeş bilgisayar ağı
homogenous data : türdeş veri
honeypot : tuzak
horizontal scaling : yatay ölçekleme
host machine : ana makine
host variable : ana değişken
hosting : barındırma
hosting : yer sağlama
hotspot : kablosuz bağlantı noktası
human awareness : insan farkındalığı
human brain data : insan beyni verisi
human centric : insan merkezli
human centric AI : insan merkezli yapay zekâ
human computer interaction : insan bilgisayar etkileşimi
Human Computer Interface (HCI) : insan ve bilgisayar arayüzü
human computing : insansı bilişim
human cyber-physical system interaction : insan ve siber fiziksel dizge etkileşimi
human error : insan hatası
human factors in communication systems : iletişim dizgelerinde insan unsuru
human image synthesis : insan görüntü bireşimi
human in the loop : döngüde insan
human in the loop : döngüdeki insan
human modeling : insan modelleme
human presence detection : insan varlığı saptama
human-aware AI : insan farkındalığında yapay zekâ
human-centered : insan odaklı
human-centered AI : insan odaklı yapay zekâ
human-centered artificial intelligence : insan odaklı yapay us
human-centered artificial intelligence : insan odaklı yapay zekâ
human-centered computing : insan merkezli bilişim
human-centered design : insan merkezli tasarım
human-centric : insan merkezli
human-centric computing : insan merkezli hesaplama
human-centric device : insan merkezli aygıt
human-computer interaction : insanla bilgisayar etkileşimi
human-data interaction with IoT : nesneağında insan-veri etkileşimi
human-intelligent systems integration : insan ve akıllı dizge kaynaştırması
human-level : insan düzeyinde
human-level AI : insan düzeyinde yapay us
human-level intelligence : insan düzeyinde zekâ
human-like artificial intelligence : insanımsı yapay zekâ
humanlike bot : insanımsı robot
human-like intelligence : insanımsı zekâ
humanlike robot : insanımsı robot
human-like robot : insanımsı robot
human-machine cooperation : insan makine işbirliği
human-machine interface : insan makine arabirimi
human-machine system : insan makine dizgesi
humanoid robot : insanımsı robot
human-related signal : insana ilişkin sinyal
human-robot collaboration : insan robot işbirliği
human-robot collaboration (HRC) : insan ve robot işbirliği
human-robot collaboration system : insan robot işbirliği dizgesi
human-robot interaction : insan ile robot etkileşimi
human-robot interface : insanla robot arayüzü
hybrid AI-human team : karma yapay zekâ-insan takımı
hybrid cloud : karma bulut
hybrid cloud infrastructure : karma bulut altyapısı
hybrid clouds integration with fog computing : sis bilişim ile karma bulut tümleştirmesi
hybrid clouds integration with IoT : nesneağı-karma bulut bütünleştirme
hybrid clouds integration with multi-clouds : çoklu bulutlarla karma bulut tümleştirmesi
hybrid computational intelligence : karma yapay us
hybrid computational intelligence : karma yapay zekâ
hybrid computational method : karma hesaplama yöntemi
hybrid computer : karma bilgisayar
hybrid conference : karma konferans
hybrid cyber-physical systems : karma siber fiziksel dizgeler
hybrid drone : karma İHA
hybrid learning problem : karma öğrenme problemi
hybrid mode : karma kip
hybrid mode conference : karma kipli konferans
hybrid PoS/PoW : karma pay ve iş kanıtı
hybrid quantum computing : karma nicemsel bilişim
hybrid system : karma dizge
hybrid threat : karma tehdit
hybrid workforce : karma işgücü
hyper automation : yüksek düzeyli otomasyon
hyperconnectivity : yüksek bağlantısallık
hypergeometric random variable : hipergeometrik rasgele değişken
hyperlink : bilgiağı bağlantısı
hypermedia : zengin içerikli ortam
hyper-realistic : aşırı gerçek
hyper-realistic robot : aşırı gerçek robot
hypertext : bağlantılı belge
Hypertext Markup Language (HTML) : bağlantılı metin biçimlendirme dili
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) : bağlantılı metin aktarım kuralı
hypervariable : yüksek değişken
hypervariable data : yüksek değişken veri
hypervirtual : gerçeküstü
hypervirtual simulation : gerçeküstü benzetim
hypervisor : üstgözlemci
hypothesis : varsayım
hypothesis error : varsayım hatası
hysteresis error : gecikme döngüsü hatası
I– :
I/O virtualization : girdi/çıktı sanallaştırması
ideathon : yenilikçi düşünce çekişmesi
identification error : kimlik hatası
identified state variable : tanılanmış durum değişkeni
identity : kimlik
identity and access management : kimlik ve erişim yönetimi
identity deception : kimlik aldatması
identity information : kimlik bilgisi
identity management : kimlik yönetimi
identity management system : kimlik yönetim dizgesi
identity registry : kimlik kayıdı
identity resolution : kimlik çözünürlüğü
identity theft : kimlik hırsızlığı
identity-based : kimliğe dayalı
identity-based access control : kimlik tabanlı erişim denetimi
idle : boş
illegal access error : kuraldışı erişim hatası
illegal error : kuraldışı hata
illegal hacking : yasa dışı bilgisayar korsanlığı
illegal seek error : kuraldışı arama hatası
illegal value : geçersiz değer
I’m not a robot : robot değilim
image analysis : görüntü çözümleme
image authentication : görüntü kimlik doğrulama
image capturing device : görüntü yakalama aygıtı
image database : görüntü veritabanı
image display system : görüntüleme dizgesi
image enhancement : görüntü geliştirme
image filtering : görüntü filtreleme
image management : görüntü yönetimi
image modeling : görüntü modelleme
image printing system : görüntü yazma dizgesi
image processing : görüntü işleme
image processing device : görüntü işleme aygıtı
image producing : görüntü üreten
image quality assessment : görüntü niteliği değerlendirme
image quality assessment : görüntü nitelik değerlendirimi
image rendering system : görüntü oluşturma dizgesi
image representation : görüntü gösterimi
image restoration : görüntü onarımı
image retrieval : görüntü erişimi
image search : görüntü arama
image segmentation : görüntü bölütleme
image sorting : görüntü sıralama
image stabilization : görüntü sabitleme
image storage : görüntü depolama
image tracking : görüntü izleme
image transmission : görüntü iletimi
image watermarking : görüntüyü soluk damgalama
image-based application : görüntü tabanlı uygulama
image-guided diagnosis : görüntü güdümlü tanı
immeasurable value : ölçülemez değer
immersive : sürükleyici
immersive : üç boyutlu
immersive analytics : üç boyutlu çözümleme
immersive engineering : üç boyutlu gerçekleştirim
immersive entertainment : sürükleyici eğlence
immersive experience : sürükleyici deneyim
immersive experience : üç boyutlu deneyim
immersive reality : sürükleyici gerçeklik
immersive technology : sürükleyici teknoloji
immersive virtual musical instrument : sürükleyici sanal müzik aleti
impact of digital divide : sayısal uçurumun etkisi
impact of Web intelligence : Bilgiağı usunun etkisi
impact of Web intelligence : Bilgiağı zekâsının etkisi
impact of Web intelligence to World Wide Web : Bilgiağı usunun Dünya Çapında Bilgiağına etkisi
imperative program : zorunlu program
imperative programming : zorunlu programlama
imperative programming language : zorunlu programlama dili
imperfect knowledge : kusurlu bilgi
implantable biosensor : yerleştirilebilir yaşamsal algılayıcı
implantable brain-chip interface : yerleştirilebilir beyin yongası arayüzü
implantable interface device : vücuda yerleştirilebilir arabirim
implantable organic biosensor : yerleştirilebilir canlı algılayıcı
implementation : uygulama
implementation management : gerçekleştirme yönetimi
implementation strategy : gerçekleştirme sizlemi
implementation strategy : gerçekleştirme stratejisi
implicit value : örtük değer
imposed input : zorlanmış girdi
impulse : darbe
impulse : dürtü
impulse variable : dürtü değişkeni
in silico data : bilgisayar verisi
in situ data : doğal yerinden veri
in the clear : aklanmış
in vitro data : cansızdan veri
in vivo data : canlıdan veri
in vivo measurement : canlıdan ölçüm
inaccuracy : kesin olmama
inaccuracy : yanlışlık
inaccurate : kesin olmayan
inaccurate : yanlış
inaccurate information : kesin olmayan bilgi
inadequate : yetersiz
inadequate data : elverişsiz veri
inadequate stimulus : yetersiz uyarı
inadvertent human error by insider mistake : içeriden yanlışlıkla yapılmış insan hatası
inappropriate understanding : uygun olmayan anlama
in-car camera : araç içi kamera
in-car information system : arabada bilgi dizgesi
incident detection & response : olay saptama ve önleme
incident response : olay önleme
Incident Response Analyst : Olay Müdahale Çözümleyicisi
incomplete data : eksik veri
incomplete information game : eksik bilgili oyun
incomplete pattern : tamamlanmamış örüntü
incomprehension : anlamama
incomprehensive : anlaşılmaz
inconsistent accessibility error : tutarsız erişilebilirlik hatası
inconsistent formula error : tutarsız formül hatası
incorrect : yanlış
incorrupt understanding : bozulmamış anlama
increased value : artan değer
increased value : arttırılmış değer
incremental : artımlı
incremental understanding : artımlı anlama
incremental understanding : artımlı anlayış
independent : bağımsız
independent agent : bağımsız etmen
independent state-variable : bağımsız durum değişkeni
independent variable : bağımsız değişken
in-depth understanding : derinliğine anlama
indeterminist computing : belirlenmezci bilişim
index data : dizin verisi
index error : dizin hatası
indexable Web : taranabilen Bilgiağı
indexed Web : taranabilen Bilgiağı
indicator variable : gösterge değişken
indirect input : dolaylı girdi
indirect understanding : dolaylı anlama
indistinguishability : ayırt edilemezlik
indistinguishable : ayırt edilemez
indistinguishable obfuscation : fark edilemez gizleme
individual agent : bireysel etmen
individual understanding : bireysel anlama
individual variable : bireysel değişken
induction : tümevarım
inductive learning : tümevarımsal öğrenme
industrial data mining : endüstriyel veri madenciliği
Industrial Internet (Industry 4.0) : Endüstriyel İnternet (Sanayi 4.0)
industrial Internet of Things : endüstriyel nesnelerin İnterneti
industrial multi-domain Web : endüstriyel çok alanlı Bilgiağı
Industry 4.0 : Sanayi 4.0
industry-supported language : endüstri destekli dil
infected with malware : zararlı yazılımla bulaşmış
inference : çıkarsama
infiltration path : sızma yolu
inflection point : büküm noktası
inflow : giriş
influence assurance : etki güvencesi
influence hiding : etki gizleme
influence operation : etki işlemi
influence security : etki güvenliği
influence theory : etki kuramı
influence theory : etki teorisi
infochemical : bilgi kimyasalı
infodemic : yanlış bilgi salgını
info-extracting tchnology : bilgi çıkarma teknolojisi
info-extracting tool : bilgi çıkarma aracı
infographic : bilgi çizgesi
infomania : bilgi düşkünlüğü
infomania : haber bağımlılığı
informatics : bilişim
information : bilgi
information : danışma
information about reality : gerçeklik hakkında bilgi
information abuse : bilginin kötüye kullanımı
information agent : bilgi etmeni
information as reality : gerçeklik olarak bilgi
information asymmetric setting : dengesiz bilgi düzeni
information asymmetry : bilgi dengesizliği
information bankruptcy : bilginin değersizleşmesi
information bit : bilgi ikili
information content : bilgi içeriği
information curation : bilgi iyileştirme
information curation service : bilgi iyileştirme hizmeti
information day : bilgilendirme günü
information diffusion : bilgi yayılması
information disseminating agent : bilgi yayma etmeni
information environment : bilgi ortamı
information filtering agent : bilgi süzen etmen
information filtering agent : bilgi süzme etmeni
information flow control : bilgi akış denetimi
information for reality : gerçeklik için bilgi
information frame : bilgi çerçevesi
information gathering agent : bilgi derleyen etmen
information governance : bilgi yönetişimi
information hiding : bilgi gizleme
information highway : bilgi otoyolu
information integration : bilgi tümleştirme
information kiosk : bilgi büfesi
information leak : bilgi sızması
information leakage : bilgi sızıntısı
information loss : bilgi yitimi
information management : bilgi yönetimi
information measure : bilgi ölçüsü
information mining grid : bilgi arama ızgarası
information on demand : istek üzerine bilgi
information overload : aşırı bilgi yüklemesi
information overload : bilgi bombardımanı
information processing system : bilgi işlem dizgesi
information producer : bilgi üreticisi
information rate : bilgi hızı
information reliability : bilgi güvenilirliği
information retrieval : bilgi erişimi
information retrieval system : bilgi erişim dizgesi
information search : bilgi arama
information security : bilgi güvenliği
Information Security Analyst : Bilgi Güvenliği Çözümleyici
information security management : bilgi güvenliği yönetimi
information separator : bilgi ayırma damgası
information service : bilgi hizmeti
information society : bilgi toplumu
information spider : bilgi arayan robot
information standard : bilgi standardı
information superhighway : bilgi otoyolu
Information System (IS) : Bilgi Dizgesi (BD)
information system abuse : bilişimin kötüye kullanımı
Information System Research Scientist : Bilgi Dizgesi Araştırma Bilimcisi
information system standard : bilgi dizgesi standardı
Information Technology (IT) : Bilgi Teknolojisi (BT)
information teleport : bilgi ışınlama
information theory : bilgi kuramı
information traffic : bilgi trafiği
information unit : bilgi birimi
information warfare : siber savaş
information technology : bilgi teknolojisi
informational database : bilgilendirici veri tabanı
information-asymmetric game : dengesiz bilgi oyunu
information-asymmetric signaling game : dengesiz bilgi sinyalleme oyunu
information-bearing photon : bilgi taşıyan foton
information-theoretical approach : bilgi kuramsal yaklaşım
informative data : bilgilendirici veri
infosphere : bilgiküresi
infotainment : bilgence
infrared data : kızılötesi veri
infrared radiation encryption : kızılötesi radyasyon şifrelemesi
infrastructure capabilities type : altyapı yetenek türü
infrastructure management : altyapı yönetimi
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY)
ingestible sensor : yutulabilir algılayıcı
ingress : giriş
ingress path : giriş yolu
Initial Coin Offering (ICO) : İlk Para Sürümü (İPA)
initial value : başlangıç değeri
initialization error : başlatma hatası
initialization value : başlangıç değeri
initialization value : başlatma değeri
injectable robot : vücuda yerleştirilebilen robot
in-memory : bellekte
in-memory computing : bellekiçi işlem
innovation : yenilikçilik
innovative : yenilikçi
innovative design : yenilikçi tasarım
innovative feature : yenilikçi özellik
innovative mobile content : yenilikçili gezer içerik
innovator : yenilikçi
input : girdi
input : giriş
input data : giriş verisi
input data analysis : girdi çözümlemesi
input data analysis : giriş verisi çözümleme
input quantization error : girdi niceleme hatası
input validation attack : giriş geçerleme saldırısı
input value : girdi değeri
input value : giriş değeri
input variable : giriş değişkeni
input/output error : giriş/çıkış hatası
input/output operations per second (IOPs) : saniyede giriş/çıkış işlemleri
inscription error : kayıt hatası
insect-inspired robot : böcekten esinlenmiş robot
insider attack : içeriden saldırı
insider threat : içeriden tehdit
inspired : esinlenmiş
installation error : kurulum hatası
installer error : yükleyici hatası
instance : oluşum
instance data : oluşum verisi
instance meta data : oluşum üstverisi
instance variable : oluşum değişkeni
instant message : anlık ileti
instantiated : örneklendirilmiş
instantiated understanding : örneklendirilmiş anlama
instantiated variable : örneklendirilmiş değişken
instantiation : oluşturma
instantiation : örneklendirme
Institute for Quantum Computing : Nicemsel Hesaplama Enstitüsü
instruction set architecture (ISA) : komut kümesi mimarisi
instructional information : yönergesel bilgi
instrument error : alet hatası
instrumentable variable : ölçülebilir değişken
instrumental error : alet hatası
instrumental value : aracı değer
instrumental variable : etkili değişken
instrumentation : ölçümleme
instrumentation error : ölçümleme hatası
instrumented variable : ölçü aletli değişken
instrumenting : ölçü aleti yerleştirme
insufficient input validation : yetersiz girdi geçerleme
intake : alış
intangible value : maddesel olmayan değer
intangible value : soyut değer
integer value : tamsayısal değer
integer variable : tamsayılı değişken
integer-valued variable : tamsayı değerli değişken
integrated : tümleşik
integrated data : tümleşik veri
integrated data processing : tümleşik veri-işlem
integrated database management system : tümleşik veritabanı yönetimdizgesi
integrated information system : tümleşik bilgi dizgesi
integrated project management : tümleşik proje yönetimi
Integrated Services Digital Network (ISDN) : tümleşik hizmetler sayısal ağı
integration data : tümleştirme verisi
integration of AI : yapay usun tümleştirilmesi
integration of AI : yapay zekânın tümleştirilmesi
integration of prior domain knowledge : önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi
integration of smart city technologies : akıllı kent teknolojilerinin tümleştirilmesi
integration variable : tümleşim değişkeni
integrative research : tümleşik araştırma
integrity : bozulmazlık
integrity : bütünlük
integrity in data transmission : veri iletiminde bozulmazlık
integrity of information : bilginin bozulmazlığı
integrity protection : bozulmazlık korunması
intellectual property theft : fikri mülkiyet hırsızlığı
intelligence application : haberalma uygulaması
intelligence augmentation : us artırma
intelligence augmentation : zekâ artırma
intelligence community (IC) : istihbarat topluluğu
intelligence in end-user programming : son kullanıcı programlamada zekâ
intelligence in spreadsheets : e-tablolarda zekâ
intelligent agent : akıllı etmen
intelligent agent modeling : akıllı etmen modelleme
intelligent agent system : akıllı etmen dizgesi
intelligent agent technology : akıllı etmen teknolojisi
intelligent avatar modeling : akıllı sanal kişi modelleme
intelligent big multimedia database : akıllı büyük çoklu ortam veritabanı
intelligent click : akıllı tıklama
intelligent complex adaptive system : uyarlanabilir karmaşık akıllı dizge
intelligent composable business : akıllı kurgulanabilir iş
intelligent computation : akıllı bilişim
intelligent computational system : akıllı hesaplama dizgesi
intelligent contact lense : akıllı kontakt lens
intelligent data analysis : akıllı veri çözümleme
intelligent database : akıllı veritabanı
intelligent database system : akıllı veritabanı dizgesi
intelligent decision : akıllı karar
intelligent engineering system : akıllı mühendislik dizgesi
intelligent informatics : akıllı bilişim
intelligent information system : akıllı bilgi dizgesi
intelligent instance : akıllı örnek
intelligent instantiation : akıllı örneklendirme
intelligent knowledge-based system : bilgi tabanlı akıllı dizge
intelligent linguistics : akıllı dilbilim
intelligent mechatronics : akıllı mekatronik
intelligent multimedia database : akıllı çoklu ortam veritabanı
intelligent network : akıllı ağ
intelligent real-time service : gerçek zamanlı akıllı hizmet
intelligent robotic system : akıllı robot dizgesi
intelligent robotics : akıllı robotik
intelligent shoe : akıllı ayakkabı
intelligent soft computing : akıllı esnek bilişim
intelligent software engineering : akıllı yazılım mühendisliği
intelligent tire system : akıllı lastik dizgesi
intelligent transportation system : akıllı taşıma dizgesi
intelligent transportation system : akıllı ulaşım dizgesi
intelligent tutoring : akıllı özel eğitim
intelligent tutoring system : akıllı özel eğitim dizgesi
intelligent user interface : akıllı kullanıcı arabirimi
intelligent user interface : akıllı kullanıcı arayüzü
intelligibility : anlaşılırlık
intelligible : anlaşılır
intelligible intelligence : anlaşılır us
intelligible intelligence : anlaşılır zekâ
intense problem-solving environment : yoğun problem çözme ortamı
intent recognition : niyet tanıma
intention understanding : amaç anlama
intentional computing : istemli bilişim
interaction between vertical clouds : dikey bulutlar arası etkileşim
interaction of data : veri etkileşimi
interaction variable : etkileşim değişkeni
interactive 3D graphics : etkileşimli üçboyutlu grafik
interactive advertising : etkileşimli reklamcılık
interactive coding : etkileşimli kodlama
interactive data entry : etkileşimli veri girişi
interactive data language : etkileşimli veri dili
interactive database : etkileşimli veritabanı
interactive interface : etkileşimli arabirim
interactive interface : etkileşimli arayüz
interactive model : etkileşimli model
interactive on-line gaming : etkileşimli çevrimiçi oyun oynama
interactive screen : etkileşimli ekran
interactive theorem proving : etkileşimli teorem kanıtlama
interactive virtual reality : etkileşimli sanal gerçeklik
interagent : aracı etmen
inter-agent communication : etmenler arası iletişim
inter-agent communication language : etmenler arası iletişim dili
inter-agent knowledge processing : etmenler arası bilgi işlem
Inter-Control Center Communications Protocol (ICCP) : Merkezi denetimler arası kuralı
interdisciplinary computing : bilimdalları arası bilişim
interesting variable : ilginç değişken
interface agent : arayüz etmeni
interface autonomy : arayüz özerkliği
interface design : arabirim tasarımı
interface design : arayüz tasarımı
interfacing via brain waves : beyin dalgalarıyla bağlanmak
interim quantum computing performance : geçiş dönemi nicemsel bilişim başarımı
intermediate agent : aracı etmen
intermediate input : ara girdi
intermediate value : ara değer
intermediate variable : ara değişken
intermittent : kesintili
intermittent computing : kesintili hesaplama
intermittent Web service : kesintili Bilgiağı hizmeti
internal error : iç hata
internal excitation : içsel uyarma
internal hard disk : içsel katı disk
internal input : içsel girdi
internal understanding : içsel anlama
internal variable : iç değişken
internally generated input : iç kaynaklı girdi
international data encryption algorithm : etkileşimli veri şifreleme algoritması
international data encryption algorithm : etkileşimli veri şifreleme çözümyolu
International Mobile Equipment Identity (IMEI) : Uluslararası Taşınabilir Donanım Kimliği
international security : uluslararası güvenlik
International Union of Virtual Media : Uluslararası Sanal Ortam Birliği
Internet : Genelağ
internet : genelağ
internet : internet
Internet : İnternet
internet addiction : internet bağımlılığı
internet addiction disorder : internet bağımlılığı hastalığı
internet address : internet adresi
internet agent : internet etmeni
internet bogeyman : internet öcüsü
internet bogeyman : internet umacısı
internet browser : internet tarayıcı
internet communication : internet iletişimi
internet computing : internet bilişimi
internet connectivity : internet bağlanabilirliği
Internet Control Message Protocol (ICMP) : Internet Denetim İletisi Kuralı
internet culture : internet kültürü
internet democracy : e-demokrasi
Internet Directory Services (IDS) : İnternet Dizin Hizmetleri (İDH)
Internet Engineering Task Force (IETF) : internet mühendisliği görev birimi
Internet Exchange Points (IXPs) : internet eposta sunucu noktaları
Internet Gateway Authentication : Internet Ağ Geçidi Kimlik Doğrulaması
Internet of Autonomous Unmanned Vehicles : insansız özerk araçların ağı
Internet of Autonomous Unmanned Vehicles : özerk araçların ağı
Internet of Behaviors (IoB) : davranışağı
Internet of Brains : beyinağı
Internet of Drone (IoD) : uçangöz genelağı
Internet of Everything (IoE) : her şeyin genelağı
Internet of Plastic Things : 3B çıktı ağı
Internet of Senses (IoS) : duyuağı
Internet of senses-based service : duyuağı tabanlı hizmet
Internet of Things (IoT) : nesneağı
Internet of Things Search Engine (IoTSE) : nesneağı arama yazılımı
internet print provider : internet yazdırma sağlayıcısı
Internet Protocol (IP) : Genelağ kuralı
Internet Protocol (IP) : İnternet kuralı
Internet Protocol Address : İnternet kuralı adresi
internet psychology : internet psikolojisi
Internet Relay Chat (IRC) : internet aktarımlı söyleşi
Internet Service Provider (ISP) : internet servis sağlayıcısı (İSS)
internet software : internet yazılımı
Internet streaming : İnternet yayını
internet technology : internet teknolojisi
internet troll : internet kışkırtıcısı
internet trolling : internette kışkırtma
internet-based addiction : internet tabanlı bağımlılık
internet-based data collection : internet tabanlı veri toplama
Internet-connected : İnternet bağlantılı
internet-connected doorbell : internete bağlı kapı zili
Internet-connected thermometer : İnternet bağlantılı sıcaklık ölçer
Internet-of-senses-based service : duyuağı tabanlı hizmet
Internet’s adaptability : Genelağın uyarlanabilmesi
internet-savvy : internet bağımlısı
internet-savvy : internet meraklısı
internetworking : ağlararası çalışma
interoperability : birlikte çalışabilirlik
interoperability issue : birlikte çalışılırlık sorunu
interoperable database : birlikte çalışabilir veritabanı
interoperable network : birlikte çalışabilir ağ
interpolation error : aradeğerleme hatası
interpretability issue of AI : Yapay Zekâ’nın yorumlanabilirlik sorunu
interpretability of AI models : Yapay Zekâ modellerinin yorumlanabilirliği
interpretation error : yorum hatası
interpreter : yorumlayıcı
interpreter misbehavior : yorumlayıcı kötü davranışı
interrupted : kesilmiş
interrupted connection : kesilmiş bağlantı
intersimulation data : benzetim içi veri
interval value : aralık değeri
interval variable : aralık değişkeni
interval-scale variable : aralık ölçekli değişken
intervening variable : ara değişken
intrasimulation data : benzetim arası veri
intrinsic value : gerçek değer
intruder : izinsiz giren
intrusion : izinsiz giriş
intrusion : saldırı
intrusion analysis and response : saldırı çözümleme ve önleme
intrusion detection : saldırı tespiti
intrusion detection system (IDS) : saldırı tespit dizgesi
intrusion prevention system : saldırı önlemedizgesi
intrusion tolerance : saldırı dayanıklılığı
intuitive programming language : sezgisel programlama dili
invalid understanding : geçersiz anlama
invalidate (v) : geçersizlemek
invalidated : geçersizlenmiş
invalidating : geçersizleme
invalidation : geçersizleme
ion-trap : iyon kapanı
ion-trap computer : iyon kapanlı bilgisayar
ion-trap quantum computer : iyon kapanlı nicemsel bilgisayar
ion-trap quantum processor : iyon kapanı nicemsel işlemci
IoT : nesneağı
IoT as an enabler : kolaylaştırıcı olarak nesneağı
IoT data analytics : nesneağı veri çözümlemesi
IoT device : nesneağı aygıtı
IoT hacking : nesneağına siber saldırı
IoT hacking device : nesneağına siber saldırı aygıtı
IoT hacking software : nesneağına siber saldırı yazılımı
IoT platform : nesneağı ortamı
IoT protocol : nesneağı kuralı
IoT security : nesneağının güvenliği
IoT security feature : nesneağı güvenliği özelliği
IoT standardization : nesneağı standartlaştırması
IoT-as-a-service : hizmet olarak nesneağı
IoT-based environment : nesneağı tabanlı ortam
IoT-enabled : nesneağ etkin
IoT-secure supply chain : nesneağı güvenli tedarik zinciri
IP flood attack : IP yığın saldırısı
IP spoofing : IP sahteciliği
IP virtual server : IP sanal sunucusu
iris code : göz izi
iris segmentation system : göz izi bölütleme dizgesi
irrecoverable error : onarılamaz hata
irregular error : düzensiz hata
irregular variable : düzensiz değişken
irrelevant data : ilgisiz veri
irrelevant input : ilgisiz girdi
irrelevant stimulus : ilgisiz uyarı
irrelevant variable : ilgisiz değişken
IS for collaboration : işbirliği için bilgi dizgesi
IT : BT
IT Analyst : BT Çözümleyicisi
IT Coordinator : BT Koordinatörü
IT Director : BT Başkanı
IT Governance Manager : BT Yönetişim Müdürü
IT Manager : BT Yöneticisi
IT Security Specialist : BT Güvenlik Uzmanı
IT skills shortage : BT becerileri eksikliği
IT Support Manager : BT Destek Yöneticisi
IT Support Specialist : BT Destek Uzmanı
IT Systems Administrator : BT Sistem Yöneticisi
item : öğe
iteration variable : yineleme değişkeni
itinerant agent : gezgin etmen
J– :
jailbreaking : izin aşırmak
jamming attack : frekans bozma saldırısı
jamming attack : parazit saldırısı
Java Archive file (JAR) : Java Belgelik Dosyası
Java database connectivity : Java veritabanı bağlanırlığı
Java Developer : Java Geliştiricisi
Java hotspot virtual machine : Java kablosuz bağlantı noktası sanal makinesi
Java virtual machine : Java sanal bilgisayarı
Java virtual machine : Java sanal makinesi
Java virtual machine specifications : Java sanal bilgisayar özellikleri
Java virtual machine tools interface : Java sanal bilgisayar araçları arayüzü
jellyfish-inspired robot : denizanasından esinlenmiş robot
job search : iş arama
job search anxiety : iş arama kaygısı
joint virtual battlespace : ortak sanal savaş alanı
journal-level proof : günlük düzeyi kanıt
judgment error : yargı hatası
judgmental data : yargısal veri
Junior Software Engineer : Yardımcı Yazılım Mühendisi
juridical data compliance : hukuki veri uyumu
just-in-time access : tam zamanında erişim
just-in-time news : anında haber
K– :
kernel : çekirdek
kernel virtual address space : çekirdek sanal adres alanı
kernel-based virtual machine : çekirdek tabanlı sanal bilgisayar
key : anahtar
key : tuş
key distribution : anahtar dağıtımı
key escrow : parola dağıtımı
key generation : şifre üretimi
key index : anahtar dizini
key management : anahtar yönetimi
key pair : anahtar çifti
key process-variable : anahtar süreç değişkeni
key space : anahtar seçenek kümesi
key store : bellek yeteneği
key value : anahtar değer
key value databases : anahtar değer veritabanı
key variable : anahtar değişken
keyboard : tuş takımı
keyboard cadense : klavye ritmi
keyboard typing pattern : klavyede yazma örüntüsü
keyed sequenced data set : anahtarlanmış sıralı veri öbeği
key-encryption key : anahtar şifreleme anahtarı
keylogger : tuş kaydedici
keystroke logger attack : tuş kaydedici saldırısı
keystroke monitoring : tuş kaydedici izleme
kill chain : saldırı aşamaları
kill switch : acil anahtarı
killer AI machine : öldürücü yapay us makinesi
killer AI machine : öldürücü yapay zekâ makinesi
killer AI robot : öldürücü yapay us robot
killer AI robot : öldürücü yapay zekâ robot
killer robot : öldürücü robot
kilohashes/s : kiloözetlem/s
kinetic cyber-attack : kinetik siber saldırı
kinetic variable : devinimsel değişken
knapsack algorithm : sırt çantası algoritması
knowledge : bilgi
knowledge : edinilmiş bilgi
knowledge : kazanılmış bilgi
knowledge : öğrenilmiş bilgi
knowledge acquisition : bilgi edinimi
knowledge and information management : bilgi ve enformasyon yönetimi
knowledge base : bilgi tabanı
knowledge based method : bilgiye dayalı yöntem
knowledge based system : bilgiye dayalı dizge
knowledge community : bilgi topluluğu
knowledge community support : bilgi topluluğu desteği
knowledge discovery in data : veriden bilgi bulgulama
knowledge discovery in neuroimaging : beyin görüntülemede bilgi bulgulama
knowledge dissemination : bilgi dağıtımı
knowledge distillation : bilgi damıtma
knowledge economy : bilgi ekonomisi
knowledge engineering : bilgi mühendisliği
knowledge fusion : bilgi kaynaşması
knowledge gap : bilgi eksikliği
knowledge gap : bilgi uçurumu
knowledge graph : bilgi çizgesi
knowledge life cycle : bilgi yaşam döngüsü
knowledge management : bilgi yönetimi
knowledge mining : bilgi madenciliği
knowledge processing : bilgi işlem
knowledge representation : bilgi gösterimi
knowledge sharing : bilgi paylaşımı
knowledge structure : bilgi yapısı
knowledge system : bilgi dizgesi
knowledge worker : bilgi çalışanı
knowledge-based : bilgiye dayalı
knowledge-based agent : bilgi tabanlı etmen
knowledge-based economy : bilgiye dayalı ekonomi
knowledge-based system : bilgi tabanlı dizge
knowledge-driven : bilgi tabanlı
knowledge-guided : bilgi güdümlü
knowledge-intensive : bilgiyoğun
knowledge-intensive classification system : bilgiyoğun sınıflandırma dizgesi
knowledge-intensive service : bilgiyoğun hizmet
knowledge-intensive system : bilgiyoğun dizge
knowledge-rich : bilgiyoğun
knowledge-rich context-aware system : bilgiyoğun bağlam duyarlı dizge
knowledge-rich intelligent system : bilgiyoğun akıllı dizge
knowledge-rich system : bilgiyoğun dizge
known variable : bilinen değişken
known-answer test : bilinen yanıt testi
L– :
labelled example : etiketli örnek
lag variable : gecikme değişkeni
lagged endogenous variable : gecikmeli içkaynaklı değişken
lagged variable : gecikmeli değişken
Lambda calculus : Lamda hesabı
lamer : eksikli
LAND attack : alandan