Önerilen Tüm Terimler (Türkçe – İngilizce)

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Güncelleme: 2020-03-31 (y-a-g)
6540 terim
KISALTMALAR-
(HOBİ) Hizmet olarak bilgiişlem : (CompaaS) Compute-as-a-Service
(SFSŞD) Siber fiziksel saldırı şiddet düzeyi : (CPASL) Cyber-physical attack severity level
2030 ağları için teknoloji : technologies for network 2030
5G ağı : 5G network
5G ağında trafik modeli : traffic model in 5G network
5G ağında veri modeli : data model in 5G network
5G bağlanırlığı : 5G connectivity
5G bulut ağında uyarlanır algoritma : adaptive algorithm in 5G cloud network
5G bulut ağında uyarlanır çözüm yolu : adaptive algorithm in 5G cloud network
5G erişim teknolojisi : 5G access technology
5G hareketli teknoloji : 5G mobile technology
5G mobil ağ : 5G mobile network
5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı : 5G-based IoT middleware
5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı dizgesi : 5G-based IoT middleware system
5G tabanlı nesnelerin interneti katmanında gizlilik : privacy in 5G-based IoT middleware system
“ve” simgesi : ampersand “&”
A-
abecesayısal girdi : alphanumeric input
abecesel girdi : alphabetical input
aboneler için anlama : understanding for subscribers
acemi : newbie
acil anahtarı : kill switch
acil hizmet : emergency service
ActiveX veri nesneleri : ActiveX data objects
açık adres : public address
açık anahtarlı şifreleme : public-key cryptography
açık bulut : public cloud
açık doğrulama anahtarı : public verification key
açık gerçekleştirme bulut altyapısı : open-implementation cloud infrastructure
açık görselleştirme biçimi : open virtualization format
açık kaynak : open source
açık kaynak altyapısı : open-source infrastructure
açık kaynak istihbarat : open source intelligence
açık kaynak meslektaş : open-source colleague
açık kaynak proje : open-source project
açık kaynak toplum : open-source community
açık kaynak verisi : open-source data
açık kaynak yazılım : open-source software
açık öbekzinciri : public blockchain
açık özerk dizge : open autonomous system
açık standart : open standard
açık veri : open data
açık veri : public data
açık veri ağı : public data network
açık veribağı arabirimi : open data-link interface
açık veritabanı bağlanırlığı : open database connectivity
açıklamalı gerçeklik : annotated reality
açıklanan değişken : explained variable
açıklayıcı değişken : explanatory variable
açıklayıcı işaret : war chalking
açılış bölgesi virüsü : boot sector virus
açısal hata : angular error
Ada programlama dili : Ada Programming Language
aday değer : candidate value
adli bilişim : computer forensics
adli bilişim : forensic
adli bilişim : forensics
adli bilişim analizi : forensic analysis
adli bilişim kapasitesi : forensic capability
adli bilişimde delil karartma : counter forensics
adli sakıncasız : forensically clean
adli veri inceleme : data forensics
adli veritabanı : forensic database
adres karar verme kuralına kandırıcı ileti saldırısı : ARP spoofing attack
adres uzayı yoklama saldırısı : address space probe attack
adres uzayları : address spaces
adsız veri : anonymous data
adsızlaştırıcı : anonymizer
adsızlaştırılmanın kaldırılması : deanonymize
adsızlaştırılmış veri : anonymized data
adsızlaştırma : anonymization
Ağ Adresi Çevirisi (NAT) : Network Address Translation (NAT)
ağ adresi dönüşümü : network address translation
ağ aygıtı hatası : network device error
ağ bilimi : network science
ağ bölümleme : network slicing
ağ çözümleme : network analysis
ağ duyurma : network exposure
ağ ekli depolama : network-attached storage (NAS)
ağ esnekliği : network resilience
ağ eşleştirici : Network Mapper (Nmap)
ağ etmeni : network agent
ağ geçidi : gateway
ağ gözlemleme : network monitoring
ağ güvenliği : network security
ağ hatası : network error
ağ işlevi : network function
ağ işlevi sanallaştırma : network function virtualization
ağ izni hatası : network permission error
ağ keşfi : network reconnaissance
Ağ Mimarı : Network Architect
Ağ Mühendisi : Network Engineer
ağ özellikleri gözlemleme : monitoring network properties
ağ özellikleri gözlemleme uçangözü : network properties monitoring drone
ağ özelliklerini gözlemleme uçangözü : drone for monitoring network properties
ağ paylaşımı : network sharing
ağ saldırı tespit dizgesi : network intrusion detection system (NIDS)
ağ sel saldırı : network flooding attack
ağ servis sağlayıcısı : Network Service Provider (NSP)
Ağ Sistem Yöneticisi : Network Systems Administrator
ağ tarafsızlığı : net neutrality
ağ tetiklemeli : network triggered
ağ üzerinde yayılma : diffusion over network
Ağ ve Bilgisayar Sistem Yöneticisi : Network and Computer Systems Administrator
ağ veritabanı : network database
ağ yoklama : network sniffing
Ağ Yöneticisi : Network Administrator
ağ zaman kuralı : network time protocol (NTP)
ağaç yapılı bilişimsel mantık : computational tree logic
ağda sanallaştırılmış hizmet : virtualized service in the network
ağırlıklı değer : weighted value
akademide karşılaştırma kullanımı : use of benchmark in academia
akıl yürütme : reasoning
akıl yürütme hatası : reasoning error
akılcı etmen : rational agent
akıllı ağ : intelligent network
akıllı alan : smart space
akıllı algılayıcı : smart sensor
akıllı araçlar için hizmet bilişimi : service computation for smart vehicles
akıllı aygıt teknolojisi : smart device technology
akıllı bilgi dizgesi : intelligent information system
akıllı bilişim : intelligent computation
akıllı bilişim : intelligent informatics
akıllı bilişim : smart computing
akıllı büyük çokluortam veritabanı : intelligent big multimedia database
akıllı çokluortam veritabanı : intelligent multimedia database
akıllı dilbilim : intelligent linguistics
akıllı dizge : smart system
akıllı dizge teknolojisi : smart system technology
akıllı eldiven : smart glove
akıllı esnek bilişim : intelligent soft computing
akıllı etmen : intelligent agent
akıllı etmen dizgesi : intelligent agent system
akıllı etmen modelleme : intelligent agent modeling
akıllı gözlük : smartglasses
akıllı hesaplama dizgesi : intelligent computational system
akıllı hizmet : smart service
akıllı ızgara : smart grid
akıllı karar : intelligent decision
akıllı kent : smart city
akıllı kent arakatmanı : middleware for smart cities.
akıllı kent iletişim aracı : smart-city communication tool
akıllı kent ortamı : smart city environment
akıllı kent teknolojilerinin tümleştirilmesi : integration of smart city technologies
akıllı kentler için bağlam duyarlı uyarlama : context-aware adaptation for smart cities
akıllı kentlerde mobil içerik : mobile content in smart cities
akıllı kullanıcı arabirimi : intelligent user interface
akıllı kullanıcı arayüzü : intelligent user interface
akıllı örnek : intelligent instance
akıllı örneklendirme : intelligent instantiation
akıllı özel eğitim dizgesi : intelligent tutoring system
akıllı platform : smart platform
akıllı robot dizgesi : intelligent robotic system
akıllı sanal kişi modelleme : intelligent avatar modeling
akıllı sözleşme : smart contract
akıllı şehirler için hizmet hesaplama : service computation for smart cities
akıllı şehirler için ortak akıl : collective intelligence for smart cities
akıllı taşıma dizgesi : intelligent transportation system
akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski : cybersecurity risk in smart technologies
akıllı teknolojilerin siber güvenlik savunmasızlığı : cybersecurity vulnerability in smart technologies
akıllı telefon cihazlarında güvenlik ve gizlilik : security and privacy in smartphone devices
akıllı telefonsuzluk korkusu : nomofobia
akıllı topluluk : smart community
akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay us : AI as an enabler for smart community
akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay zekâ : AI as an enabler for smart community
akıllı veri çözümleme : intelligent data analysis
akıllı veritabanı : intelligent database
akıllı veritabanı dizgesi : intelligent database system
akıllı yazılım mühendisliği : intelligent software engineering
akış değişkeni : flow variable
akış verisi : stream data
akış verisi depolama : warehousing stream data
akla yatan değer : plausible value
aklanmış : in the clear
aksaklığın yerini saptama : fault localization
aksaklık : fault
aksaklık belirleme : fault localization
aksaklık düzeltme : fault recovery
aksaklık modeli : fault model
aksaklık onarımı : fault repair
aksama : failure
aksama : fault
aksamak : fail (v)
aktarım : handover
aktarım hatası : transfer error
aktarma öğrenme : transfer learning
aktelsizlik korkusu : nomofobia
alan adı : domain name
Alan Adı Sistemi : Domain Name System (DNS)
alan aygıtı korsanlığı : fıeld devıce hack
alan çözümleme : domain analysis
alan değişkeni : domain variable
alan modelleme : domain modeling
alan mühendisliği : domain engineering
alan yönelimli örüntü : domain-oriented pattern
alana özel bilgi sistem mühendisliği : domain specific IS engineering
alana özel çok yönlü bilgi sistem mühendisliği : domain specific multi-aspect IS engineering
alana özel dil : (DSL) Domain-Specific Language
alana özel dil : Domain-Specific Language (DSL)
alana özel donanım : domain-specific hardware
alana özel etmen : domain-specific agent
alandan saldırı : LAND attack
alarm : alarm
aldatıcı : deceptive
aldatıcı etmen : deceptive agent
aldatıcı kimlik : deceptive identity
aldatma : deception
aldatma sinyali : deception signal
aldatmak : spoof
alet hatası : instrument error
alfa değeri : alpha value
alfabetik girdi : alphabetical input
algı : perception
algı hatası : perception error
algılama : perception
algılama aygıtı : sensing device
algılama dizgesi : sensing system
algılama hatası : detection error
algılama teknolojisi : sensing technology
algılanan değer : perceived value
algılanan veri : perceived data
algılanmış değişken : sensed variable
algılanmış dış kaynaklı girdi : perceived exogenous input
algılanmış dışsal girdi : perceived external input
algılanmış girdi : perceived input
algılanmış girdi : sensed input
algılanmış hata : detected error
algılanmış iç kaynaklı girdi : perceived endogenous input
algılanmış içsel girdi : perceived internal input
algılanmış olay : detected event
algılayıcı : sensor
algılayıcı ağı : sensor network
algılayıcı ağında güvenlik ve gizlilik : security and privacy in sensor network
algılayıcı arabirimi : sensor interface
algılayıcı dizgesi : sensor system
algılayıcı hatası : sensor error
algılayıcı ızgara : sensor grid
algılayıcı modelleme : sensor modeling
algılayıcı paketleme : sensor packaging
algılayıcı tabanlı bilişim : sensor-based computing
algılayıcı verisi : sensor data
algılayıcı verisi depolama : warehousing sensor data
algılayıcı veritabanı : sensor database
algılayıcılar için enerji toplama : energy harvesting for sensors
algısal : sensory
algısal değişken : perceptual variable
algısal deneyim : perceptual experience
algısal girdi : perceptual input
algısal girdi : sensory input
algısal kötücül yazılım : sensory malware
algısal veri : sensory data
algısal veri dönüşümü : sensory data conversion
algoritma : algorithm
algoritma betimleme : algorithm description
algoritma hatası : algorithm error
algoritma tasarımı : algorithmic design
algoritmalaştırılmış : algorithmitized
algoritmalaştırma : algorithmitizing
algoritmalı beste yapma : algorithmic music composer
algoritmalı dil : algorithmic language
algoritmalı kural : algorithmic rule
algoritmalı model : algorithmic model
algoritmalı program : algorithmic program
alış : intake
alışılagelmiş bilişim : conventional computing
alışılagelmiş etmen : conventional agent
alışılagelmiş girdi : conventional input
alışılagelmiş yazılım etmeni : conventional software agent
alışılmamış : unconventional
alışılmamış bilişim : unconventional computing
alışılmamış girdi : unconventional input
alt değişken : sub variable
alt seviyeli dizge yazılımı : low-level system software
altsimgeli değişken : subscripted variable
altyapı yetenek türü : infrastructure capabilities type
amaca yönelik algılayıcı ağlarının özuyumu : self-adaptation in ad hoc sensor networks
amaç : target
amaç değişken : goal variable
amaç veri : target data
amaç yönelimli : goal-oriented
amaç yönelimli denetim : goal-oriented control
amaç yönelimli etmen : goal-oriented agent
amaç yönelimli öğrenme : goal-oriented learning
amaç yönelimli öngörü : goal-oriented prediction
amaç yönlendirmeli : goal-directed
amaç yönlendirmeli etmen : goal-directed agent
amaçlı etmen : purposeful agent
ana defter : central ledger
ana değişken : basic variable
ana değişken : host variable
ana girdi : primary input
ana veri : master data
anahtar : key
anahtar çifti : key pair
anahtar dağıtımı : key distribution
anahtar değer : key value
anahtar değer veritabanı : key value databases
anahtar değişken : key variable
anahtar olarak akıllı telefon : smartphone as a key
anahtar süreç değişkeni : key process-variable
anahtar şifreleme anahtarı : key-encryption key
anahtar yönetimi : key management
anahtarlanmış sıralı veri öbeği : keyed sequenced data set
analog değer : analog value
analog girdi : analog input
anında bulut hizmeti : cloud on-the-fly service
anında haber : just-in-time news
anlama : comprehension
anlama : understanding
anlambilim : semantics
anlambilimsel anlama : semantic understanding
anlamı belirsiz veri : ambiguous data
anlamsal : semantic
anlamsal ayrıştırma : semantic parsing
anlamsal bilgi : semantic information
anlamsal bilişim : semantic computing
anlamsal buluş : semantic discovery
anlamsal değer : semantic value
anlamsal etmen : semantic agent
anlamsal etmen dizgesi : semantic agent system
anlamsal geçerlilik : semantic validity
anlamsal Genelağ : semantic Web
anlamsal girdi : semantic input
anlamsal hata : semantic error
anlamsal kod tarama : semantic code browsing
anlamsal model : semantic modeling
anlamsal olarak : semantically
anlamsal olarak artırılmış üstveri : semantically augmented metadata
anlamsal olarak zengin üstveri : semantically rich metadata
anlamsal siber saldırı : semantic cyber attack
anlamsal üstveri : semantic metadata
anlamsal veri modeli : semantic data model
anlaşılır : intelligible
anlaşılır us : intelligible intelligence
anlaşılır zekâ : intelligible intelligence
anlaşılırlık : intelligibility
anlayabilen etmen : understanding agent
anlık görüntü : snapshot
anlık görüntüleyici : snapshot viewer
anlık ileti : instant message
anten girişi : antenna input
ara bellek değeri : buffer value
ara değer : intermediate value
ara değişken : intermediate variable
ara değişken : intervening variable
ara denek değişkeni : between-subject variable
ara girdi : intermediate input
arabada bilgi dizgesi : in-car information system
arabellek : buffer
arabellek taşması : buffer overflow
arabellekleme : buffering
arabirim tasarımı : interface design
arabulan değişken : moderating variable
aracı değer : instrumental value
aracı değişken : moderator variable
aracı etmen : broker agent
aracılı anlama : mediated understanding
araç bulut ağı : vehicular cloud network
araç hatası : tool error
aradeğerleme hatası : interpolation error
arakatman : middleware
arakatman için programlama soyutlaması : programming abstractions for middleware
arakatman tasarım ilkesi : middleware design principle
arakatman yaklaşımı : middleware paradigm
aralık değeri : interval value
aralık değişkeni : interval variable
aralık ölçekli değişken : interval-scale variable
arama : exploration
arama etmeni : search agent
arama motoru : search engine
arama örüntüsü : search pattern
arama tabanlı uygulama : search-based application
arama verisi : mining data
arama yöntemi : search method
araştırısal anlama : exploratory understanding
araştırma değişkeni : research variable
arayüz etmeni : computer interface agent
arayüz etmeni : interface agent
arayüz özerkliği : interface autonomy
arayüz tasarımı : interface design
ardışık anlama : sequential understanding
arıza : failure
arızalı hat saldırısı : fault line attacks
arkakapı : backdoor
arkakapıdan sızma : backdoor penetration
arkakapıdan sızma izlemi : backdoor penetration strategy
arkakapıdan sızma stratejisi : backdoor penetration strategy
arkakapılı : backdoored
arkaplan : background
arkaplan değişkeni : background variable
arkaplan görüntü işleme : background image processing
ARPANET : ARPANET
artalan : background
artalan değişkeni : background variable
artan değer : increased value
artı değer : plus value
artı değer : positive value
artık : redundant
artık anlama : remnant understanding
artık anlama : remnant  understanding
artık değişken : surplus variable
artırılmış çözümleme : augmented analytics
artırılmış gerçeklik : augmented reality
artırılmış gerçeklik benzetimi : augmented reality simulation
artırılmış gerçeklik gözlüğü : AR (Augmented Reality) glass
artırılmış gerçeklik gözlüğü : augmented reality glass
artlan görüntü işleme : background image processing
arttırılmış değer : increased value
asılsız söylenti : hoax
askeri uygulama : military application
aşağıdan yukarıya anlama : bottom up understanding
aşırı büyük dizgeler için mimari : architectures for ultra-large scale systems
aşırı yük saldırı : overload attack
aşırı yüklenme : overload
atanmış değer : assigned value
atanmış değişken : allocated variable
atılabilir algılayıcı : disposable sensor
atom ölçekli : atom-scale
atom ölçekli nicemsel bilgisayar : atom-scale quantum computer
atomsal kuantum ikili : atomic qubit
avatar : avatar
Ayala ölçeği : Ayala scale
Ayala ölçeği (siber fiziksel saldırı önem düzeyi) : Ayala scale (cyber-physical attack severity levels)
ayarlama hatası : calibration error
ayarlama verisi : calibration data
ayarlanlanmamış değişken : non-manipulated variable
ayarlanmış değişken : manipulated variable
ayarlanmış veri : calibrated data
ayarlayıcı hatası : tuner error
aygıt hatası : device error
ayırdedici çözümleme : discriminant analysis
ayırdedici değişken : discriminant variable
ayırtedici uyarıcı : discriminative stimulus
aykırı : outlier
aykırı değer algılama : outlier detection
aykırı etmen : antagonistic agent
aykırılık saptama : anomaly detection
aykırılık tabanlı saptama : anomaly-based detection
aykırımsı değişken : antithetic variable
ayrık değerli değişken : discrete-valued variable
ayrık değişen değişken : discrete-change variable
ayrık değişken : discrete variable
ayrık denetim değişkeni : discrete control variable
ayrık durum değişkeni : discrete state-variable
ayrık rasgele değişken : discrete random variable
ayrık veri : discrete data
ayrık zamanlı değişken : discrete-time variable
ayrıklaştırılmış değişken : discretized variable
ayrıklaştırma hatası : discretization error
ayrıntılı anlama : detailed  understanding
ayrıntılı hesaplama : granularity computing
ayrıntılı veri : detailed data
ayrıştırılmış : decomposed
ayrıştırma : decomposition
ayrıştırmak : decompose (v)
azaltma hatası : damping error
B-
bağımlı değişken : dependent variable
bağımlılık : addiction
bağımsız : independent
bağımsız değişken : argument variable
bağımsız değişken : independent variable
bağımsız değişken değeri : argument value
bağımsız durum değişkeni : independent state-variable
bağımsız etmen : independent agent
bağışıklık : resiliency
bağlam : context
bağlam bilinçli : context-aware
bağlam bilinçsiz girdi : context-unaware input
bağlam bilinçsiz giriş : context-unaware input
bağlam çözümleme : context analysis
bağlam değişkeni : context variable
bağlam duyarlı : context aware
bağlam duyarlı : context-aware
bağlam duyarlı anlama : context-aware understanding
bağlam duyarlı dizge : context-aware system
bağlam duyarlı etkileşim : context-aware interaction
bağlam duyarlı hizmet : context aware service
bağlam duyarlı hizmet : context-aware service
bağlam duyarlı özuyum : context-aware self-adaptation
bağlam duyarlı uyarlanır dizge : context-aware adaptive system
bağlam duyarlı uyum : context-aware adaptation
bağlam duyarlılığı : context awareness
bağlam farkındalığı : context awareness
bağlam modelleme : context modeling
bağlam varlıkbilimi : context ontology
bağlama : anchor
bağlama duyarlı girdi : context-sensitive input
bağlama duyarlı giriş : context-sensitive input
bağlama noktası : anchor point
bağlamdan bağımsız anlama : context-independent understanding
bağlamsal : contextual
bağlamsal anlama : contextual understanding
bağlamsal yaklaşım : contextual approach
bağlanım çözümleme : regression analysis
bağlantı : connection
bağlantı çözümlemesi : connection analytics
bağlantı çözümlemesi : link analysis
bağlantı hatası : connection error
bağlantı korsanlığıyla siber saldırı : link-jacking cyber-attack
bağlantı oluşması çözümlemesi : analysis of link formation
bağlantı türleri çözümlemesi : analysis of link types
bağlantı türü çözümleme : analysis of  link type
bağlantılı : connected
bağlantılı açık veri : linked open data
bağlantılı araba : connected car
bağlantılı araba verisi : connected car data
bağlantılı çalıştırma verisi : runtime linked data
bağlantılı kent : connected city
bağlantılı şey : connected thing
bağlantılı toplum : connected community
bağlantılı veri : linked data
bağlantılı veri yönetimi : linked data management
bağlantılılık : connectivity
bağlantısız bilgisayar : air gap computer
bağlaşık : coupled
bağlaşım : coupling
bağlaşımı ayırmak : decoupling
bağlaşımlı : coupled
bağlaşımlı çoklu etmen : coupled multi-agents
bağlaştırıcı : coupler
bağlaştırmak : couple (v)
bağlı : connected
bağlı değişken : bound variable
bağnaz anlama : dogmatic understanding
bakış davranışı : gaze behavior
balina avı : whaling attack
bant genişliği : bandwidth
basamaklı : cascading
basamaklı değişken : scalar variable
basamaklı girdi : step input
basılabilir algılayıcı : printable sensor
basit ağ yönetim kuralı : Simple Network Management Protocol (SNMP)
basit değişken : simple variable
baskın değişken : dominant variable
bastırıcı değişken : suppressor variable
başarı olasılığı : probability of success
başarım : performance
başarım ayarlama aracı : performance tuning tool
başarım belirleme aracı : performance profiling tool
başarım çözümleme : performance analysis
başarım çözümleme aracı : performance analysis tool
başarım değerlendirme : performance assessment
başarım değerlendirme : performance evaluation
başarım gereksinimleri mühendisliği : performance requirements engineering
başarım gözlemleme : performance monitoring
başarım gözlemleme tekniği : performance monitoring technique
başarım modelleme : performance modeling
başarım modellemesi : performance modelling
başarım modellemesi aracı : performance modeling tool
başarım ölçümleri : performance metrics
başarım ölçümü : performance measurement
başarım ölçümü aracı : performance measurement tool
başarım ölçümü tekniği : performance measurement technique
başarım öngörme : performance prediction
başarım sürümlü : performance-driven
başarım sürümlü güç yönetimi : performance-driven power management
başarım sürümlü kaynak yönetimi : performance-driven resource management
başarım test aracı : performance testing tool
başarım yönelimli : performance-oriented
başarım yönelimli tasarım yönetimi : performance-oriented design management
başarım yönelimli yapılandırma yönetimi : performance-oriented configuration management
başarım yönetimi : performance management
başarısız açık : fail open
başarısız kapalı : fail closed
başarısız olmak : fail (v)
başarısızlık : failure
başhizası görüntü : (HUD) Head-up Display
başhizası görüntü : Head-up Display (HUD)
başıboş etmen : errant agent
başkalaşmış ve çok biçimli kötücül saldırı : metamorphic and polymorphic malware attack
başlangıç değeri : initial value
başlangıç değeri : initialization value
başlangıç değeri verilmemiş değişken : uninitialized variable
başlatma değeri : initialization value
başlatma hatası : initialization error
başlatma jeneratörü korsanlığı : black start hack
başlatma üreteci korsanlığı : black start hack
başvuru değeri : reference value
başvuru girdisi : reference input
başvuru mimarisi : reference architecture
başvuru verisi : reference data
Bayes modeli : Bayesian model
Bayesci ağ : Bayesian network
Bayesci modelleme : Bayesian modeling
Bayesci yöntem : Bayesian method
bayt : byte
baz istasyonu rasgele değişkeni : base station random variable
beklenen değer : expected value
beklenmeyen olay : black swan event
belge veritabanı : document store databases
belgeleme : certification
belgin : unambiguous
belgin veri : unambiguous data
beliren : emergent
beliren davranış : emergent behavior
belirgin : unambiguous
belirgin değer : explicit value
belirgin fotoğraf : clear photo
belirgin veri : unambiguous data
belirginleştirilmiş özellik : deblurred feature
belirlenimci değişken : deterministic variable
belirlenmezci bilişim : indeterminist computing
belirlenmiş hata : specified error
belirli : specific
belirli değer : specific value
belirlilik değeri : certainty value
belirme : emergence
belirsiz : uncertain
belirsiz girdi : ambiguous input
belirsiz özellik : blurred feature
belirsiz veri : ambiguous data
belirsiz veri : uncertain data
belirsizlik : uncertainty
belirsizlik hatası : ambiguity error
belirsizlik iletişimi : communicating uncertainty
belirsizlik yayılması : uncertainty propagation
belirsizlikte Genelağ hizmeti : Web service under uncertainty
belirsizlikte hesaplama : computation under uncertainty
belirtilen değer : specified value
belirtilmemiş hata : unspecified error
belirtim hatası : specification error
belirtme : specification
belirtme hatası : specification error
Bell durumu : Bell state
Bell durumu ölçümü : Bell state measurement
bellek : storage
bellek değişkeni : memory variable
bellek hatası : memory error
bellek sömürme saldırısı : fork bomb attack
bellek süpürme : memory scavenging
bellek yeteneği : key store
bellek yönetim tekniği : memory management technique
bellekiçi işlem : in-memory computing
bellekli değişken : memory variable
bellekli direnç : memristor
bellekli direnç ile hesaplama : memristor computing
belleksiz değişken : memoryless variable
belleksiz rasgele değişken : memoryless random variable
bellekte : in-memory
benek : pixel
benekleme : pixelation
benzer rasgele değişken : non-unique random variable
benzerlik değeri : resemblance value
benzersiz rasgele değişken : unique random variable
benzetim : simulation
benzetim arası veri : intrasimulation data
benzetim hatası : simulation error
benzetim içi veri : intersimulation data
benzetim modelleme yöntembilimi : simulation modeling methodology
benzetim tabanlı : simulation-based
benzetim tabanlı anlama : simulation-based understanding
benzetim tabanlı veri arama : simulation-based data mining
benzetim verisi : simulation data
benzetim verisi yönetimi : simulation data management
benzetimlenmiş girdi : simulated input
benzetimlenmiş veri : simulated data
benzetimlenmiş verinin uygunluğu : simulated data acceptability
Bernoulli değişkeni : Bernoulli variable
Bernoulli rasgele değişkeni : Bernoulli random variable
beta değişkeni : beta variable
betimleme hatası : description error
betimleme mantığı : description logics
betimsel çözümleme : descriptive analytics
betimsel değişken : descriptive variable
betimsel veri : descriptive data
beyaz takım : white team
beyin bağlanırlığı : brain connectivity
beyin bilgi belleği : brain information storage
beyin bilgi işleme düzeneği : brain information processing mechanism
beyin bilgi işlemesi : brain information processing
beyin bilişimi : brain informatics
beyin dalgalarıyla bağlanmak : interfacing via brain waves
beyin dalgası : brainwave
beyin denetimli arayüz : brain-controlled interface
beyin gibi hesaplama : brain-like computing
beyin görüntüleme : neuroimaging
beyin görüntülemede bilgi bulgulama : knowledge discovery in neuroimaging
beyin modeli : brain model
beyin öğrenme düzeneği : brain learning mechanism
beyin sinyali : brain signal
beyin-bilgisayar arabirimi : brain-computer interface
beyin-makine arabirimi : brain-machine interface
beyin-makine arayüzü : brain-machine interface
biçim : format
biçimbilgisel anlama : morphological understanding
biçimleme : formatting
biçimleme hatası : formatting error
biçimsel : formal
biçimsel belirtim : formal specification
biçimsel belirtme dili : formal specification language
biçimsel değişken : formal variable
biçimsel güvenlik yöntemi : formal security method
biçimsel kavramsal model : formal conceptual model
biçimsel programlama kuramı : formal programming theory
biçimsel yöntem : formal method
bilardo topu bilgisayar : billiard ball computer
bilardo topu bilişim : billiard ball computing
bildiri alt uzayı : manifestation subspace
bildiri etmeni : notification agent
bildirilmiş değişken : declared variable
bildirilmiş rasgele değişken : declared random variable
bildirim : declaration
bildirimsel : declarative
bildirimsel mantıksal programlama : declarative logic programming
bileşen : component
bileşen tabanlı : component-based
bileşen tabanlı arakatman yazılımı : component-based middleware
bileşen tabanlı model : component-based model
bileşen tabanlı yazılım mühendisliği : component-based software engineering
bileşik hata : composite error
bileşik video girişi : composite video input
bilgence : infotainment
bilgi : information
bilgi akış denetimi : information flow control
bilgi arama : information search
bilgi arama ızgarası : information mining grid
bilgi arayan robot : information spider
bilgi dağıtımı : knowledge dissemination
bilgi dengesizliği : information asymmetry
bilgi derleyen etmen : information gathering agent
bilgi dizgelerinde belgeleme : certification in information system
Bilgi Dizgesi : (IS) Information System
Bilgi Dizgesi (BD) : Information System (IS)
Bilgi Dizgesi Araştırma Bilimcisi : Information System Research Scientist
bilgi dizgesi standardı : information system standard
bilgi dizgesine yapay us uygulaması : application of AI in IS
bilgi dizgesine yapay zekâ uygulaması : application of AI in IS
bilgi düşkünlüğü : infomania
bilgi edinimi : knowledge acquisition
bilgi erişimi : information retrieval
bilgi erişimi dizgesi : information retrieval system
bilgi etmeni : information agent
bilgi gizleme : information hiding
bilgi gösterimi : knowledge representation
bilgi güvenilirliği : information reliability
bilgi güvenliği : information security
Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi : (CISO) Chief Information Security Officer
Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi : Chief Information Security Officer (CISO)
Bilgi Güvenliği Çözümleyicisi : Information Security Analyst
bilgi güvenliği yönetimi : information security management
bilgi işlem : knowledge processing
bilgi kuramı : information theory
bilgi kuramsal yaklaşım : information-theoretical approach
bilgi madenciliği : knowledge mining
bilgi ortamı : information environment
bilgi paylaşımı : knowledge sharing
bilgi standardı : information standard
bilgi süzen etmen : information filtering agent
bilgi süzme etmeni : information filtering agent
bilgi tabanı : knowledge base
bilgi tabanlı akıllı dizge : intelligent knowledge-based system
bilgi tabanlı dizge : knowledge-based system
bilgi tabanlı etmen : knowledge-based agent
bilgi teknolojisi : information technology
bilgi tümleştirme : information integration
bilgi ve enformasyon yönetimi : knowledge and information management
bilgi yapısı : knowledge structure
bilgi yaşam döngüsü : knowledge life cycle
bilgi yoğun : knowledge-intensive
bilgi yoğun dizge : knowledge-intensive system
bilgi yoğun hizmet : knowledge-intensive service
bilgi yoğun sınıflandırma dizgesi : knowledge-intensive classification system
bilgi yönetimi : information management
bilgi yönetimi : knowledge management
bilgi yönetişimi : information governance
bilgilendirici veri : informative data
bilgisayar : computer
bilgisayar ağı : computer network
Bilgisayar Ağı Mimarı : Computer Network Architect
bilgisayar ağı uygulaması : computer network application
bilgisayar anlaması : computer understanding
bilgisayar arayüzü etmeni : computer interface agent
bilgisayar bilimci : computer scientist
bilgisayar bilimi : computer science
bilgisayar bilimi eğitimi : computer science education
bilgisayar canlandırması : computer animation
bilgisayar denetimli robot : computer-controlled bot
bilgisayar destekli : computer-supported
bilgisayar destekli anlama : computer-assisted understanding
bilgisayar destekli örme : computer-aided knitting
bilgisayar destekli tasarım : design automation
bilgisayar destekli tasarım aracı : computer-aided design tool
bilgisayar destekli yazılım mühendisliği : computer-supported software engineering
bilgisayar görmesi : computer vision
bilgisayar grafiği : computer graphics
bilgisayar güvenliği : computer security
bilgisayar hatası : computer error
bilgisayar iletişimi : computer communication
bilgisayar insan etkileşimi : computer-human interaction
bilgisayar kaynaklı : computer-generated
bilgisayar kaynaklı canlandırma : computer-generated animation
bilgisayar kaynaklı veri : computer generated data
bilgisayar korsanı : hacker
bilgisayar korsanlığı : hacking
bilgisayar mimarisi : computer architecture
bilgisayar mühendisliği : computer engineering
bilgisayar mühendisliği eğitimi : computer engineering education
bilgisayar mühendisliğinde eğilimler : trends in computer engineering
bilgisayar okuryazarlığı : computer literacy
bilgisayar öncüsü : computer pioneer
Bilgisayar Programcısı : Computer Programmer
Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi : Computer Systems Analyst
Bilgisayar Sistem Yöneticisi : Computer Systems Manager
bilgisayar solucanı : worm
bilgisayar solucanı saldırısı : worm attack
bilgisayar uygulaması : computer application
bilgisayar ve toplum : computer and society
bilgisayar verisi : in silico data
bilgisayar veritabanı : computer database
bilgisayarla anlama : computer-aided understanding
bilgisayarla üretilmiş görüntü : computer generated image
bilgisayarlaşma : cybernation
bilgisayarlaştırılmış anlama : computerized understanding
bilgisayarlaştırılmış yorumcu : computerized interpreter
bilgisayarlaştırma hatası : computerization error
bilgisayarlı canlandırma : computer-generated animation
bilgisayarlı görme : computerized vision
bilgisayarlı tomografi : computerized-tomography
bilgisayarlı tomografi taraması : computerized-tomography scan
bilimdalları arası bilişim : interdisciplinary computing
bilimde hesaplama uygulamaları : computing applications in science
bilimsel hata : scientific error
bilimsel veritabanı : scientific database
bilinçaltı uyarı : subliminal stimulus
bilinçli : self-aware
bilinçli uyum : self-aware adaptation
bilinen değişken : known variable
bilinen hesaplama dizgesi : classical computing system
bilinen yanıt testi : known-answer test
bilinmesi gereken : need-to-know
bilinmeyen değişken : unknown variable
bilinmeyen hata : unknown error
biliş esinli : cognition-inspired
biliş esinli karmaşık dizge : cognition-inspired complex system
bilişim : computation
bilişim : informatics
Bilişim Baş Yöneticisi : (CIO) Chief Information Officer
Bilişim Baş Yöneticisi : Chief Information Officer (CIO)
Bilişim Bilimcisi : Computer and Information Research Scientist
bilişim dizgesi denetimi : audit in information system
bilişim dizgesinde (BD) büyük veri uygulaması : big data application in IS (Information System)
bilişim eğitimi : computing education
bilişim hizmeti : computing service
bilişim kuramı : computation theory
bilişim mantığı : logic of computation
bilişim modeli : computing model
bilişim ortamında bulabilme : ambient findability
Bilişim Sistemleri Yöneticisi : Computer and Information Systems Manager
bilişim teknolojisi : computing technology
Bilişim Teknolojisi (BT) : (IT) Information Technology
Bilişim Teknolojisi (BT) : Information Technology (IT)
bilişimcilerin yetenekleri : competencies of computer scientists
bilişimin matematiksel temelleri : mathematical foundations of computing
bilişimsel : computational
bilişimsel akıllı algoritması : computationally intelligent algorithm
bilişimsel akıllı çözümyolu : computationally intelligent algorithm
bilişimsel algoritma : computational algorithm
bilişimsel altyapı : computational infrastructure
bilişimsel bilim : computational science
bilişimsel çözümyolu : computational algorithm
bilişimsel dilbilim : computational linguistics
bilişimsel düşünme : computational thinking
bilişimsel etmen : computational agent
bilişimsel farkındalık : computational awareness
bilişimsel geometri : computational geometry
bilişimsel görüntüleme : computational imaging
bilişimsel istatistik : computational statistics
bilişimsel iş usu : business computational intelligence
bilişimsel iş zekâsı : business computational intelligence
bilişimsel kısıt : computational constraint
bilişimsel mantık : computational logics
bilişimsel model : computational model
bilişimsel olarak çözülebilir problem : computationally solvable problem
bilişimsel olarak çözülemez problem : computationally unsolvable problem
bilişimsel öğrenme : computational learning
bilişimsel sinirbilim : computational neuroscience
bilişimsel sürdürülebilirlik : computational  sustainability
bilişimsel sürdürülebilirlik : computational sustainability
bilişimsel toplum bilimi : computational social science
bilişimsel toplum bilimini geliştirme : advancing computational social sciences
bilişimsel toplumbilim : computational sociology
bilişimsel us : computational intelligence
bilişimsel us izlemi : computational intelligence strategy
bilişimsel us tabanlı öğrenme : computational intelligence-based learning
bilişimsel yaklaşım : computational paradigm
bilişimsel yaşam bilimleri : computational life sciences
bilişimsel yaşambilim : computational biology
bilişimsel yaşambilim laboratuvarı : computational biology lab
bilişimsel yöntem : computational method
bilişimsel yöntembilim : computational methodology
bilişimsel zekâ : computational intelligence
bilişimsel zekâ stratejisi : computational intelligence strategy
bilişimsel zekâ tabanlı öğrenme : computational intelligence-based learning
bilişsel arttırma : cognitive augmentation
bilişsel başarım : cognitive performance
bilişsel bilgi işlem : cognitive computing
bilişsel bilgisayar : cognitive computer
bilişsel bilim : cognitive science
bilişsel bilişim : cognitive computing
bilişsel çıkarımsal dizge : cognitive inferential system
bilişsel çözüm : cognitive solution
bilişsel dizge : cognitive system
bilişsel esin : cognitional inspiration
bilişsel etmen : cognitive agent
bilişsel gerileme : cognitive decline
bilişsel hesaplama modeli : cognitive computation model
bilişsel hizmet : cognitive service
bilişsel hizmet çerçevesi : cognitive service framework
bilişsel işlev : cognitive function
bilişsel iyileştirme : cognitive improvement
bilişsel mimari : cognitive architecture
bilişsel model : cognitive model
bilişsel modelleme : cognitive modeling
bilişsel modellerle Genelağda dolaşma : Web-navigation via cognitive models
bilişsel örüntü madenciliği : mining cognitive pattern
bilişsel özellik : cognitive feature
bilişsel özellik çıkarımı : cognitive feature extraction
bilişsel robot bilimi : cognitive robotics
Bilişsel Sistem Mühendisi : Cognitive Systems Engineer
bilişsel sistem mühendisliği : cognitive systems engineering
bilişsel us : cognitive intelligence
bilişsel yardımcı : cognitive assistant
bilişsel yetenek : cognitive capacity
bilişsel zekâ : cognitive intelligence
birbiçimli kaynak etmeni : uniform resource agent
birbiçimli rasgele değişken : uniform random variable
birden çok bulut : multiple clouds
birden çok değerli mantık : multivalued logics
birden çok etmen : multiple agent
birden çok mobil etmen : multiple mobile agent
birden çoka eşleme : one-to-many mapping
bireysel anlama : individual understanding
bireysel değişken : individual variable
bireysel etmen : individual agent
birikim hatası : accumulation error
birikimli anlama : cumulative understanding
birikimli hata : cumulative  error
birikmiş değer : accumulated value
birikmiş hata : accumulated error
birimsel : modular
birimsellik : modularity
birinci tür hata : type I error
birincil bellek : primary memory
birincil girdi : primary input
birincil veri : primary data
birleşik hata : combined error
birleştirme hatası : unification error
birlikte çalışabilir veritabanı : interoperable database
birlikte çalışabilirlik : interoperability
birlikte çalışılırlık sorunu : interoperability issue
birlikte uyarlama : collective adaptation
birörnek girdi : uniform input
bitiş imi : end marker
Bizans bozulmaya dayanıklılığı : Byzantine fault tolerance
Blippar : Blippar
Boole cebiri : Boolean algebra
Boole cebiri bilgisayarı : Boolean algebra computer
Boole damgası : Boolean character
Boole değeri : Boolean value
Boole değişkeni : Boolean variable
Boole deyimi : Boolean expression
Boole eşitliği : Boolean equation
Boole halkası : Boolean ring
Boole hesabı : Boolean calculus
Boole işleci : Boolean operator
Boole işlemi : Boolean operation
Boole işlevi : Boolean function
Boole komutu : Boolean instruction
Boole mantığı : Boolean logic
Boole modeli : Boolean model
Boole terimi : Boolean term
Boole toplaması : Boolean addition
Boole verisi (verileri) : Boolean data
Boole verisi modeli : Boolean data model
boş : idle
boş değer : null value
boyuna görünüş : portrait
boyut azaltma : dimension reduction
boyutlu veri : dimensional data
boyutsal azaltma : dimensional reduction
boyutsal veri modelleme : dimensional data modeling
boyutsallık azaltma : dimensionality reduction
bozuk : faulty
bozukluk : fault
bozulma : corruption
bozulma : fault
bozulmamış anlama : incorrupt understanding
bozulmaya dayanıklı dizge : fault-tolerant system
bozulmaya dayanıklı uyarlanır dizge : fault-tolerant adaptive system
bozulmaya dayanıklılık : fault tolerance
bozulmaya dayanıklılık dizgesi : fault-tolerance system
bozulmazlık : integrity
bozulmazlık korunması : integrity protection
bozulmuş anlama : corrupt understanding
bölümlenmiş veri öbeği : partitioned data set
Brontobayt : Brontobytes
Brontosekizli : Brontobytes
BT : IT
BT Başkanı : IT Director
BT Çözümleyicisi : IT Analyst
BT Destek Uzmanı : IT Support Specialist
BT Destek Yöneticisi : IT Support Manager
BT Güvenlik Uzmanı : IT Security Specialist
BT Koordinatörü : IT Coordinator
BT Sistem Yöneticisi : IT Systems Administrator
BT Yöneticisi : IT Manager
BT Yönetişim Müdürü : IT Governance Manager
bulanık bilgi işlem : fuzzy information processing
bulanık bilişim : fuzzy computation
bulanık değer : fuzzy value
bulanık değişken : fuzzy variable
bulanık etmen : fuzzy agent
bulanık fotoğraf : blurry photo
bulanık gerçeklik değeri : fuzzy truth value
bulanık kuram : fuzzy theory
bulanık mantık : fuzzy logic
bulanık mantık cebri : fuzzy logical algebra
bulanık mühendislik : fuzzy engineering
bulanık nitel değer : fuzzy qualitative value
bulanık olmayan değer : nonfuzzy value
bulanık uzman dizge : fuzzy expert system
bulanık veri : fuzzy data
bulanıklaştırılmış değer : fuzzificated value
buluşsal arama yöntemi : heuristic searching method
buluşsal çözümleme : heuristic analysis
buluşsal değer : heuristic value
buluşsal eniyileme tekniği : heuristic optimization technique
buluşsal hata : heuristic error
buluşsal yöntem : heuristics
bulut : cloud
bulut ağı : cloud networking
bulut ağı : networked cloud
bulut ağında işakışı uyarlama : adapting workflow in networked clouds
bulut altyapısı : cloud infrastructure
bulut aracılığı : cloud brokerage
bulut bellek : cloud storage
bulut bilişim : cloud computing
bulut bilişim altyapısı : cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında hizmet dağılımı : service distribution in cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında ölçeklenebilirlik : scalability in cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında veri : data in cloud computing infrastructure
bulut bilişim arakatmanı : cloud computing middleware
Bulut Bilişim Danışmanı : Cloud Consultant
bulut bilişim güvenliği : cloud computing security
bulut bilişim kuramı : cloud computing theory
Bulut Bilişim Mimarı : Cloud Architect
bulut bilişim uygulaması geliştirme : cloud computing application development
bulut bilişim yoğunluğu : cloud-computing intensiveness
bulut bilişimde hizmet bulma : discovery of service in cloud computing
bulut denetçisi : cloud auditor
Bulut Dizge Yöneticisi : Cloud System Administrator
bulut düzenleme özelliği : cloud orchestration feature
bulut ekonomisi : cloud economics
bulut etkinleştirme : cloud enablement
bulut federasyon : cloud federation
bulut güvenliği : cloud security
bulut hazırlığı : cloud provisioning
bulut hizmet aracısı : cloud service broker
bulut hizmet bölümü : cloud service category
bulut hizmet kullanıcısı : cloud service user
bulut hizmet müşteri verisi : cloud service customer data
bulut hizmet müşterisi : cloud service customer
bulut hizmet ortağı : cloud service partner
bulut hizmet sağlayıcı : cloud service provider
bulut hizmet sağlayıcı verisi : cloud service provider data
bulut hizmeti : cloud service
bulut hizmeti aboneliği modeli : cloud service subscription model
bulut hizmeti kaynaklı veri : cloud service derived data
bulut hizmetleri düzenlemesi : cloud services orchestration
Bulut Hizmetleri Geliştiricisi : Cloud Services Developer
bulut izlemi : cloud strategy
bulut konuşlandırma modeli : cloud deployment model
bulut mikro hizmeti : cloud micro-service
bulut mimarisi : cloud architecture
bulut nitelik değerlendirmesi : cloud quality assessment
bulut ortamı : cloud environment
bulut programlama : cloud computing programming
bulut senaryolarında gizlilik : privacy in cloud scenarios
bulut senaryolarında güvenlik : security in cloud scenarios
bulut sınama ortamı : cloud computing testbed
Bulut Sistem Mühendisi : Cloud System Engineer
bulut stratejisi : cloud strategy
bulut tabanlı : cloud-based
bulut tabanlı bilgi sistemi mühendisliği : cloud-based IS engineering
bulut tabanlı dizge : cloud-based system
bulut tabanlı hizmet : cloud-based service
bulut tabanlı hizmet denetlenebilirliği : auditability in cloud-based service
bulut tabanlı hizmette güvenlik : security in cloud-based service
bulut tabanlı iş : cloud-based business
bulut tabanlı iş dönüşümü : business transformation based on cloud services
bulut tabanlı toplumsal ağ : cloud-based social network
bulut tabanlı yazılım : cloud-based software
bulut taşınabilirliği : cloud portability
bulut teknolojisi : cloud technology
bulut uygulama konuşlandırılması : deployment of cloud application
bulut uygulaması : cloud application
bulut uygulaması konuşlandırılması düzenlemesi : orchestration for deployment of cloud application
bulut uygulaması teknolojisi : cloud application technology
bulut uygulamasının taşınabilirliği : cloud application portability
bulut uyum etkeni : cloud adoption factor
bulut uyumu : cloud adaptation
bulut uyumu : cloud compliance
Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi : Cloud Product and Project Manager
bulut ve sis bilişim işbirliği : cloud and fog computing collaboration
bulut veri merkezi : cloud datacenter
bulut verisinin taşınabilirliği : cloud data portability
Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi : Cloud Software and Network Engineer
bulut yedekleme : cloud backup
bulut yeteneği türü : cloud capabilities type
bulut yönelimli eğilim : cloud-oriented trend
bulut yönetimi : cloud management
bulut yönetiminde bilişsel çözüm : cognitive solution for cloud management
buluta aktarım : cloud migration
bulutçuk : cloudlet
bulutçuk tabanlı hesaplama : cloudlet-based computing
bulutlaştırma : cloudification
bulutta depolama : cloud storage
bulutta eski uygulama : legacy application in cloud
bulutta işlevsel programlama : functional programming in the cloud
bulutta süreç : process in the cloud
bulutta uygulama yönetimi : managing applications in the cloud
bulutta yüksek başarımlı bilişim : high performance computing in the cloud
büküm noktası : inflection point
bütüncül bilişim : rebooting computing
bütünlük : integrity
büyük benzetim veri öbeği : large simulation dataset
büyük ölçekli : large scale
büyük ölçekli dizge : large scale system
büyük ölçekli dizgelerde uyum : adaptation in large scale systems
büyük ölçekli hesaplama altyapısı : large-scale computation infrastructure
büyük ölçekli koşut işlem : (MPP) Massively Parallel Processing
büyük ölçekli koşut işlem : Massively Parallel Processing (MPP)
büyük ölçekli veri çözümleme : large-scale data analysis
büyük ölçekli veri madenciliği : mining large scale data
büyük ölçekli veri öbeği : large-scale dataset
büyük ölçekli veriler için iş işlemleri : business transactions for large-scale data
büyük ve çok büyük veriler : big and huge data
büyük veri : big data
büyük veri arakatmanı : middleware in big data
büyük veri bilimcisi : big data scientist
büyük veri bütünleştirme : big data fusion
büyük veri çatı sağlayıcısı : big data framework provider
büyük veri çatısı : big data framework
büyük veri çerçevesi : big data framework
büyük veri çerçevesi sağlayıcısı : big data framework provider
büyük veri çözümleme : big data analytics
büyük veri çözümleme : big data analytics
büyük veri çözümlemesi için bilinçli uyum : self-aware adaptation for analyzing big data
büyük veri dizgesi : big data system
büyük veri ekosistemi : big data ecosystem
büyük veri etiği : big data ethics
büyük veri girişimi : big data startup
büyük veri güvenliği : big data security
büyük veri güvenliği : security for big data
büyük veri hizmeti : big data service
büyük veri için gizlilik : privacy for big data
büyük veri iş akışı : big data workflow
büyük veri işleme : big data processing
büyük veri madenciliği : mining big data
büyük veri merkezi : big data center
büyük veri mimarisi : big data architecture
büyük veri modeli : big data model
büyük veri mühendisliği : big data engineering
büyük veri uygulama sağlayıcısı : big data application provider
büyük veri uygulaması : big data application
büyük veri yaklaşımı : big data paradigm
büyük veri yönelimli bilişim : big data-oriented computing
büyük veri yönelimli içerik : big data-oriented content
C-
canlandırılmış etmen : animated agent
canlandırılmış etmen teknolojisi : animated agent technology
canlandırılmış insanımsı : animated humanoid
canlandırma : animation
canlandırma değişkeni : animation variable
canlı etmen : vivid agent
canlı veri : live data
canlıdan esinlenmiş : bio-inspired
canlıdan esinlenmiş bilişim : bio-inspired computing
canlıdan esinlenmiş bilişsel algoritma : bio-inspired cognitive algorithm
canlıdan esinlenmiş bilişsel çözümyolu : bio-inspired cognitive algorithm
canlıdan esinlenmiş devre : bio-inspired circuit
canlıdan esinlenmiş dizge : bio-inspired system
canlıdan esinlenmiş düzenek : biologically inspired mechanism
canlıdan esinlenmiş robotbilim : bio-inspired robotics
canlıdan esinlenmiş teknoloji : bio-inspired technology
canlıdan veri : in vivo data
canlımsı robotbilim : biorobotics
cansızdan veri : in vitro data
casus yazılımdan koruyucu yazılım : antispyware software
Cauchy değişkeni : Cauchy variable
cebirsel değişken : algebraic variable
cebirsel işlem : algebraic manipulation
cep uyumlu bölüm : mobisode
ciddi oyun : serious game
cihaz hatası : equipment error
coğrafi etiketleme : geotagging
coğrafi konumsal girdi : geopositional input
coğrafi veri : geodata
coğrafi veri çözümü : geodata solution
coğrafi veri danışmanı : geodata consultant
coğrafi veri hizmeti : geodata service
coğrafi veritabanı : geodatabase
coğrafi veritabanı dosyası : geodatabase file
coğrafi veritabanı özelliği : geodatabase feature
cüzdan : wallet
Ç-
çaba değişkeni : effort variable
çabaölçer : FitBit
çabaölçer korsanı : FitBit hacker
çabaölçer korsanlığı : FitBit hack
çabucak gerçekleştirilmiş ağ : (HFN) Hastily-Formed Network
çabucak gerçekleştirilmiş ağ : Hastily-Formed Network (HFN)
çağdaş : modern
çağdaşlaştırmak : modernize
çağrı : paging
çağrışımsal anlama : associative understanding
çağrışımsal etkinleştirme hatası : associative activation error
çalışma hatası : execution error
çalışma kümesi : working set
çalışma ortamı : execution environment
çalışma özerkliği : execution autonomy
çalışma zamanı : uptime
çalışma zamanı başarımı : runtime performance
çalışma zamanı model kestirimi : runtime model estimation
çalışma zamanı yönetimi : runtime management
çalıştırılabilir bilişimsel mantık : executable computational logics
çalıştırılabilir bilişimsel mantık : executable computational logics
çalıştırılabilir hata : executable error
çalıştırma süresinde modellerin kullanımı : use of models at run-time
çalıştırma verisi : runtime data
çarpık etki : asymmetrical effect
çatal : fork
çatallaşma : fork
çatallaşmak : fork (v)
çekirdek : kernel
çekirdek ağ : core network
çekirdek bulut hizmeti : core cloud service
çelişkiye dayanaklı : paraconsistency
çerçeve : framework
çerçeve yapısı : framework
çevik : agile
çevik geliştirim : agile development
çevik güvenlik gereksinimi : agile security requirement
çevik işletme modeli : agile enterprise model
çevik tasarım : agile design
çevik uygulama : agile practice
çevik yazılım geliştirme : agile software development
çevik yazılım geliştirmede güvenlik : security in agile software development
çevik yonga geliştirme : agile chip development
çevik yöntem : agile method
çeviri hatası : translation error
çevirisel değişken : translational variable
çevre : ambient
çevre değişkeni : environment variable
çevre gözlemleme uçangözü : drone for environment monitoring
çevre gözlemleme uçangözü : environment monitoring drone
çevre hatası : environment error
çevredostu verimerkezi : green datacenter
çevrel algılayıcı : eco sensor
çevresel bilişim : ambient computing
çevresel bilişim : environmental informatics
çevresel değişken : environmental variable
çevresel güvenlik duvarı : perimeter firewall
çevresel mantık : ambient logics
çevresel us : ambient intelligence
çevresel veri : environmental data
çevresel zekâ : ambient intelligence
çevrimdışı : offline
çevrimiçi : online
çevrimiçi başarım öngörüsü : online performance prediction
çevrimiçi çözümsel işleme : OLAP (online analytical processing)
çevrimiçi çözümsel işleme tümleştirmesi : OLAP integration
çevrimiçi derece : online degree
çevrimiçi eylemcilik : online activism
çevrimiçi eylemcilik : online organization
çevrimiçi haber : online news
çevrimiçi içerik : online content
çevrimiçi mahremiyet : online privacy
çevrimiçi öğrenme : online learning
çevrimiçi öğrenme topluluğu : online learning community
çevrimiçi teslim etmeni : online delivery agent
çevrimiçi veritabanı : online database
çevrimsel zaman ölçekli değişken : cyclical time-scale variable
çıkış değeri : output value
çıkış değişkeni : output variable
çıkış verisi : output data
çıktı değeri : output value
çift ​​yönlü yüksek hızlı veri : duplex high speed data
çift veri hızlı rasgele erişim belleği : double data rate random access memory
çifte değişken : dual variable
çifte harcama : double spend
çiğ bilişim : dew computing
çizelge hatası : table error
çizge : graph
çizge dönüştürme : graph transformation
çizge eşlemeyi esas alan çizge öğrenme : graph learning based on graph matching
çizge gramerlerini esas alan çizge öğrenme : graph learning based on graph grammars
çizge kümeleme : graph clustering
çizge tabanlı algoritma : graph-based algorithm
çizge tabanlı çözümyolu : graph-based algorithm
çizge tabanlı içerik : graph-based content
çizge tabanlı modelleme : graph-based modeling
çizge tabanlı yarı denetimli öğrenme : graph-based semi-supervised learning
çizge veritabanı : graph databases
çizgesel bilgi : graphic information
çizim : drawing
çocuk koruma yazılımı : cyber nanny
çok bakış açılı anlama : multivision understanding
çok boyutlu model : multidimensional model
çok boyutlu modelleme : multidimensional modeling
çok boyutlu veri görselleştirme : multidimensional data visualization
çok boyutlu veri modeli : multidimensional data model
çok boyutlu veri öbeği : multidimensional data set
çok boyutlu veritabanı : multidimensional database
çok büyük ölçekli tümleştirme : Very Large Scale Integration
çok büyük veritabanı : very large database
çok çekirdekli bilişim : multicore computing
çok çekirdekli dizge : multicore system
çok değişkenli rasgele değişken : multivariate random variable
çok dilli bilgi erişimi : multilingual information access
çok dilli dil işleme : multilingual language processing
çok düzeyli bozulmazlık : multilevel integrity (MLI)
çok düzeyli güvenlik : multilevel security (MLS)
çok etmenli akıllı dizge : multiagent intelligent system
çok etmenli dizge : multiagent system
çok etmenli dizgeler aracılığıyle özuyum : self-adaptation via multi-agent systems
çok izlekli : multithreaded
çok izlekli çalışma : multiple threads of execution
çok izlekli programlama : multithreaded programming
çok yönlü anlama : multiaspect understanding
çok yumuşak robotsal el : ultra-soft robotic hand
çok zaman ölçekli değişken : multiple time-scale variable
çoklu algılayıcı arabirimi : multisensor interface
çoklu algılayıcı veri bütünleştirme : multisensor data fusion
çoklu anlama : multiunderstanding
çoklu bulut : multicloud
çoklu bulut uygulaması : multicloud application
çoklu çekirdek teknolojisi : multicore technology
çoklu değerli mantık : multiple-valued logic
çoklu değerli veritabanı : multivalue database
çoklu değişken : multivariable
çoklu etmen anlama dizgesi : multiagent understanding system
çoklu etmen dizgelerinde görev planlama : task planning in multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde görev yapma : task execution in multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde özuyum : self-adaptation in multi-agent systems
çoklu etmen dizgesi : multiagent system
çoklu etmen dizgesi ile öğrenme : learning via multi-agent system
çoklu etmen mimarisi : multiagent architecture
çoklu etmen öğrenme dizgesi : multiagent learning system
çoklu etmen öğrenme tekniği : multiagent learning technique
çoklu etmen tasarım dizgesi : multiagent design-system
çoklu etmen yazılımı : multiagent software
çoklu giriş : multiple input
çoklu görevle öğrenme : multitask learning
çoklu imza : multisig
çoklu imza : multisignature
çoklu işlemci : multiprocessor
çoklu işlemci dizgesi : multiprocessor system
çoklu kimlik doğrulama : multifactor authentication
çoklu komut/çoklu veri : multiple instruction/multiple data
çoklu kullanım : multitenancy
çoklu ortam : multimedia
çoklu ortam bilişimi : multimedia computing
çoklu ortam madenciliği (ses/video) : multimedia mining (audio/video)
çoklu ortam veritabanı : multimedia database
çoklu ortam veritabanı : multimedia database
çoklu robot dizgesi : multirobot system
çoklu veri modeli : multiple data model
çoklu yanıt değişkeni : multiple response variable
çoklu yayınla veri iletimi : multicast data transmission
çokluortam dizgesi : multimedia system
çokluortam yönelimli programlama : multimedia-oriented programming
çoktan bire şleme : many-to-one mapping
çözüm hatası : solution error
çözümleme : analytics
çözümleme düzlemi : analytics platform
çözümleme hatası : analysis error
çözümleme yazılımı : analytics software
çözümlendirilme : algorithmitizing
çözümlendirilmiş : algorithmitized
çözümyollu : algorithmic
çözümyollu dil : algorithmic language
çözümyollu kural : algorithmic rule
çözümyollu model : algorithmic model
çözümyollu program : algorithmic program
çözümyolu : algorithm
çözümyolu betimleme : algorithm description
çözümyolu hatası : algorithm error
çözümyolu tasarımı : algorithmic design
çözümyoluyla beste yapma : algorithmic music composer
çözünürlük : resolution
çözünürlük hatası : resolution error
D-
dağıtılmış güven modeli : decentralised trust model
dağıtımlı ağ : distributed network
dağıtımlı anlama : distributed  understanding
dağıtımlı aygıt : distributed device
dağıtımlı bilgi dizgesi : distributed knowledge system
dağıtımlı bilişim : distributed computing
dağıtımlı çözüm : distributed solution
dağıtımlı dizge : distributed system
dağıtımlı dizge güvenliği : distributed system security
dağıtımlı dizgeler için gözlemleme tekniği : monitoring technique for distributed systems
dağıtımlı dosya dizgesi : distributed file system
dağıtımlı Genelağ hizmetinde düzenleme : decentralized Web service composition
dağıtımlı hesaplama kuramı : distributed computing theory
dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı : ddos (distributed denial of service)
dağıtımlı işlem : distributed processing
dağıtımlı kayıt defteri : distributed ledgers
dağıtımlı kayıt defteri teknolojileri uygulaması : application of distributed ledger technology
dağıtımlı ortam : distributed environment
dağıtımlı özerk örgüt : (DAO) Decentralized Autonomous Organization
dağıtımlı özerk örgüt : Decentralized Autonomous Organization (DAO)
dağıtımlı problem çözme : distributed problem solving
dağıtımlı uygulama : dApp
dağıtımlı veri işleme : distributed data processing
dağıtımlı veri tabanı : distributed database
dağıtımlı veri yönetimi : distributed data management
dağıtımlı yapay us çözümyolu : distributed AI algorithm
dağıtımlı yapay us dizgesi : distributed AI system
dağıtımlı yapay us tekniği : distributed AI technique
dağıtımlı yapay zekâ algoritması : distributed AI algorithm
dağıtımlı yapay zekâ dizgesi : distributed AI system
dağıtımlı yapay zekâ tekniği : distributed AI technique
dağıtımlı yazılım dizgesi : distributed software system
darbe : impulse
davranış : behavior
davranış değişkeni : behavior variable
davranış izleme korsanlığı : behavior monitoring hack
davranış tabanlı güvenlik : behavior-based safety
davranış veritabanı : behavior database
davranışsal : behavioral
davranışsal çözümleme : behavioural analytics
davranışsal model : behavioral model
davranışsal modelleme : behavioral modeling
davranışsal örüntü : behavioral pattern
davranışsal özyönetim örüntüsü : behavioral autonomy pattern
davranışsal süreç : behavioral process
davranışsal süreç modeli : behavioral process model
davranışsal süreç modelleme : behavioral process modeling
davranışsal yön : behavioral aspect
dayanıklaştırılmış : hardened
dayanıklı : resilient
dayanıklı : robust
dayanıklı anlama : robust understanding
dayanıklılık : resilience
dayanıklılık : robustness
dayanıklılık sorunu : robustness issue
debi : rate
debi değişkeni : rate variable
debi verisi : rate data
değer : value
değer odaklı : value-driven
değer sürümlü : value-driven
değer sürümlü sayısal aracı : value-driven digital tool
değere dayalı : value-driven
değerleme değeri : appraisal value
değerlendirilmiş değer : appraised value
değerlendirilmiş değer : assessed value
değerlendirilmiş girdi : evaluated input
değerlendirilmiş veri : assessed data
değerlendirme : assessment
değerlendirme : evaluation
değerlendirme bulguları : assessment findings
değerlendirme veri öbeği : evaluation data set
değerlendirme verisi : evaluation data
Değişim Yöneticisi : Change Manager
değişken : variable
değişken girdi : variable input
değişken hata : variable error
değişkenlik yönetimi : variability management
değişmez değer : constant value
değişmez değer : fixed value
değişmez etmen : fixed agent
değişmez girdi : fixed input
değiştirilebilir anlama : switchable understanding
değiştirilebilir kimlik : malleable identity
değiştirilmemiş görüntü : nonmanipulated image
değiştirilmiş : manipulated
değiştirilmiş anlama : modified understanding
değiştirilmiş fotoğraf : doctored photo
değiştirilmiş görüntü : manipulated image
değiştirilmiş resim : doctored image
değiştirilmiş resim : manipulated photo
değiştirilmiş video : doctored video
değiştirme değeri : replacement value
denek değişkeni : subject variable
deneme olasılığı : probability of attempt
denetim : audit
denetim : control
denetim azaltma aracı : audit reduction tool
denetim değişkeni : control variable
denetim dizgesi : audit system
denetim düzlemi : control plane
denetim gözden geçirme : audit review
denetim hatası : control error
denetim izi : audit trail
denetim kaydı : audit log
denetim verisi : audit data
denetim verisi : control data
denetim yoğun : control intensive
denetimli değişken : controlled variable
denetimsiz öğrenme : unsupervised learning
denetleme : auditing
denetleme değişkeni : control variable
denetlenebilir değişken : controllable variable
denetlenebilir girdi değişkeni : controllable input variable
denetlenebilir veri : auditable data
denetlenemez değişken : uncontrollable variable
denetlenen değişken : controlled variable
denetlenmiş veri : authenticated data
deney : experiment
deney değişkeni : experimentation variable
deney yapma hatası : experimentation error
deneycinin gerilemesi : experimenter’s regress
deneyim niteliği : quality of experience
deneyimsel değişken : experiential variable
deneysel : empirical
deneysel araştırma : empirical research
deneysel araştırma geçerliği : validity of empirical research
deneysel araştırma güvenilirliği : reliability of empirical research
deneysel başarım çalışması : empirical performance study
deneysel çalışma : empirical study
deneysel değerlendirme : empirical evaluation
deneysel değerlendirme : experimental evaluation
deneysel değişken : experimental variable
deneysel deneme : empirical trial
deneysel hata : experimental error
deneysel tasarım : experimental design
deneysel veri : empirical data
deneysel veri : experimental data
deneysel yazılım mühendisliği : empirical software engineering
deneysel yöntem : empirical method
deneysel yöntembilim : empirical methodology
denge hatası : balance error
dengelenen hata : compensated error
dengeleyici hata : compensating error
dengeli girdi : balanced input
dengeli hata : balanced error
dengesiz bilgi düzeni : information asymmetric setting
dengesiz bilgi oyunu : information-asymmetric game
dengesiz bilgi sinyalleme oyunu : information-asymmetric signaling game
dengesiz hata : unbalanced error
deniz taktik veri dizgesi : naval tactical data system
depo : storage
depo : store
depolama bulutu : storage cloud
depolama dizgelerinde güvenlik : security of storage systems
depolamak : store  (v)
derin Genelağ : deep Web
derin öğrenme : deep learning
derin öğrenme hızlandırıcısı : deep learning accelerator
derin sinir ağı mimarisi : deep neural network architecture
derinliğine anlama : in-depth  understanding
derleme : compilation
derleme hatası : compilation error
destek : assistance
destek dizgesi : assistance system
Destek Uzmanı : Support Specialist
devingen bağlı değişken : dynamically bound variable
devingen büyük veri : dynamic big data
devingen hata : dynamic error
devingen hizmet niteliği gözlemleme : dynamic QoS monitoring
devingen kapsamlı değişken : dynamically scoped variable
devingen öğrenme dizgesi : dynamical learning system
devingen örüntü : dynamic pattern
devingen sınama : dynamic testing
devingen veri : dynamic data
devingen veri değişimi : dynamic data exchange
devingen veri güdümlü benzetim : dynamic data-driven simulation
devingen veri güdümlü uygulama dizgesi : dynamic data-driven application system
devingen veri güncelleme : dynamic data-update
devingen veri yapısı dizgesi : dynamic data-structure system
devingen veribağı : dynamic data linking
devingen veritabanı yönetim dizgesi : dynamic database management system
devingen yazılım çözümleme : dynamic program analysis
devingen yeniden yapılandırılma : dynamic reconfiguration
devinimsel değişken : kinetic variable
devir değeri : transfer value
deyimsel değişken : statement variable
dış değişken : extern variable
dış değişken : external variable
Dış Geçit Kuralı : Exterior Gateway Protocol (EGP)
dış girdi : external input
dış hata : external error
dış kaynaklı değişken : exogenous variable
dış kaynaklı girdi : exogenous input
dış kaynaklı girdi : externally generated input
dış olay : external event
dış tehdit : outside(r) threat
dış veri gösterimi : external data representation
dışsal anlama : external  understanding
dışsal değer : extrinsic value
dışsal değişken : external variable
dışsal girdi : external input
dışsal olay : external event
dışsal uyarma : external excitation
Dijkstra algoritması : Dijkstra’s algorithm
Dijkstra çözümyolu : Dijkstra’s algorithm
dikey : portrait
dikey bulut : vertical cloud
dikey bulutlar arası etkileşim : interaction between vertical clouds
dikkat dağıtıcı girdi : distracting input
dikkat dağıtma : blinding
dil hatası : language error
dil tabanlı güvenlik : language-based security
dilbilimsel değer : linguistic value
dilbilimsel değişken : linguistic variable
dinleyerek saptama : acoustic snooping
direşken hata : persistent error
disk arama hatası : disk seek error
disk hatası : disk error
disk yazma hatası : disk write error
dizge boyutlandırma tekniği : system sizing technique
dizge bozulmazlığı : system integrity
dizge değişkeni : system variable
dizge gecikme etmeni : system latency agent
dizge güvenliği : system security
dizge hatası : system error
dizge normal davranış örüntüsü : system normal behavior pattern
dizge tasarımı için estetik : aesthetics for system design
dizge tasarımında duygusal gereksinim : emotional requirements in system design
dizge yazılımı : system software
dizge yükü : system load
dizgenin anormal davranış örüntüsü : system abnormal behavior pattern
dizgesel hata : systemic error
dizgi : string
dizgi değişken : string variable
dizi : array
dizin hatası : index error
dizin verisi : index data
DNA’da bilgi depolama : storing digital information in DNA
doğadan esinlenmiş : nature-inspired
doğadan esinlenmiş algoritma : nature-inspired algorithm
doğadan esinlenmiş bilişim : nature-inspired computing
doğadan esinlenmiş bilişsel algoritma : nature-inspired cognitive algorithm
doğadan esinlenmiş bilişsel çözümyolu : nature-inspired cognitive algorithm
doğadan esinlenmiş çözümyolu : nature-inspired algorithm
doğadan esinlenmiş teknoloji : nature-inspired technology
doğal bilişim : natural computing
doğal dil işleme : (NLP) Natural Language Processing
doğal dil işleme : Natural Language Processing (NLP)
doğal dil işleme yönleri : aspects of natural language processing
doğal grup değişkeni : natural group variable
doğal yerinden veri : in situ data
doğru bilgi : true information
doğru değer : true value
doğru olumlu sonuç : true positive test result
doğru olumsuz sonuç : true negative test result
doğru veri : correct data
doğrulama : verification
doğrulama : verify
doğrulama verisi : verification data
Doğrulama, Geçerleme ve Sınama : Verification, Validation and Testing
doğrulamak : verify (v)
doğrulanmış : verified
doğrulanmış yazılım : verified software
doğruluğu sağlan(a)mamış anlama : unverified understanding
doğruluğu sağlanmış anlama : verified understanding
doğrusallaştırma hatası : linearization error
doğum günü şifre çözme saldırısı : birthday attack
doğuştan sayısal : born digital
doku kusuru algılama örüntüsü : texture defect detection pattern
doku özelliklerinin çıkarılması : extracting texture features
doku sınıflandırma : texture classification
dokunma bilimi : haptics
dokunmalı : haptic
dokunmalı ekran : touchscreen
dokunmalı girdi : haptic input
dokunmalı görüntüleme : touch-based display
dokunmalı sanal gerçek aygıtı : haptic virtual reality device
dokunmalı veri : haptic data
dokunsal bilgi işlem : tactile information processing
dolaşım : roaming
dolaylı anlama : indirect understanding
dolaylı girdi : indirect input
dolaysız anlama : direct understanding
dolaysız giriş : direct input
donanım hatası : hardware error
donanım kurma hatası : hardware installation error
dostça etkileşim : personable interaction
Dosya Aktarım Kuralı : Field Transfer Protocol (FTP)
dosya bulma : file finding
dosya düzenleme : file organizing
dosya hatası : file error
dosya oluşturma hatası : file creation error
dosya önceliklendirme : file prioritizing
dosyalama hatası : filing error
dosyaya bulaşan virüs : file infector virus
dosyayı yeniden edinmek : file retrieving
döngüsel değişken : circular variable
dönme değişkeni : rotational variable
dönüş : spin
dönüşebilir değişken : mutable variable
dönüştürülmüş algısal veri : converted sensory data
dönüştürülmüş değer : converted value
dönüşüm : mutation
dönüşüm değeri : conversion value
dönüşüm işleci : mutation operator
Dublin core üstveri şablonu : Dublin core metadata template
durağan çözümleme : static analysis
durağan değer : static value
durağan değişken : static variable
durağan kapsamlı değişken : statically scoped variable
durağan olmayan veri : nonstationary data
durağan örüntü : static pattern
durağan program çözümleme : static program analysis
durağan ve devingen çözümleme birleşimi : combination of static and dynamic analysis
durağan veri : static data
durağan veri depolama : cold data storage
durağan veritabanı yönetim dizgesi : static database management system
durdurulmuş bağımlı değişken : censored dependent variable
durulaştırılmış değer : defuzzificated value
durum anlayışı : situation understanding
durum değeri : state value
durum değişkeni : state variable
durumsal : situational
durumsal değişken : situational variable
duyarlı : sensitive
duyarlı veri : sensitive data
duyarlılık çözümlemesi : sensitivity analysis
duyarlılık etiketi : sensitivity label
duyarlılık hatası : sensitivity error
duygu değerlendirme aracı : evaluation tool for emotion
duygu tabanlı bilişim : affective computing
duygusal etkileşim aracı : emotional interaction tool
duygusal etmen : emotional agent
duygusal gereksinim : emotional requirement
duygusal girdi : emotional input
duygusal kullanıcı deneyimi : emotional user experience
duygusal modelleme : emotional modeling
duygusal ve duygu tabanlı tasarım : emotional and affective design
duyu verisi : sense data
duyusal : sensory
duyusal girdi : sensory input
düğüm : node
dürtü : impulse
dürtü değişkeni : impulse variable
düşman kuvvet : opposing force (OPFOR)
düşük algılama olasılığı : low probability of detection (LPD)
düşük değer : marginal value
düşük gecikmeli dizge : low-latency system
düşük ikil hızı için kural : protocol for low bit rate
düşük kapasiteli saldırı : subexhaustive attack
düşünce denetimli : mind-controlled
düşünce denetimli robot : mind-controlled robot
düşünceli etmen : deliberative agent
düşünsel güvenlik : neurosecurity
düz kütük veritabanı : flat-file database
düz metin : plain text
düzeltilmiş değer : adjusted value
düzeltilmiş hata : corrected error
düzeltme hatası : rectification error
düzenek : mechanism
düzenek yönelimli bilişim : mechanism-oriented computing
düzenli hata : regular error
düzenli hata : systematic error
düzensiz değişken : irregular variable
düzensiz hata : irregular error
düzey değişkeni : level variable
düzgün veri : smooth data
düzmece reyting saldırısı : hit inflation attack
düzmetin : plaintext
E-
e-devlet : eGov
e-devlet : egovernment
egza kayan noktalı işlem : exaflop
egza: 1018 : exa: 1018
eğilim : trend
eğilim hatası : tendency error
eğitim : training
eğitim dönemi : training period
eğitim ve öğretim sorunları : education and training issues
eğitim veri öbeği : training data-set
eğitim verisi : training data
eğlendirme bilişimi : entertainment computing
ek değer : additional value
ek değer : plus value
ek değişken : supplementary variable
ek güvenlik : add-on security
ekin gözlemleme uçangözü : crop monitoring drone
ekli değişken : attached variable
ekonomik yarı bulutlaştırma : economical semi-cloudification
ekran : screen
ekran görüntüsü yakalayıcısı : Screen Grabber
ekran kaydı : screen recording
ekran kazıyıcısı : screen scraper
ekran paylaşımı : whiteboarding
ekrana izinsiz bakma : shoulder surfing
ekranbaşı nesli : screenager
ekranda arayüz : onscreen interface
eksi değer : minus value
eksi değer : negative value
eksik bilgili oyun : incomplete information game
eksik değer : missing value
eksik veri : incomplete data
eksik veri : missing data
eksikli : lamer
eksiklik hatası : omission error
eksiksiz etmen : complete agent
ekzabayt : exabyte
ekzasekizli : exabyte
el hareketi : hand movement
el hareketiyle girdi : hand-gesture input
elde hazır olma : availability
elde hazır veri : available data
elden çıkarma değeri : disposal value
elektro-kimyasal algılayıcı : electrochemical sensor
elektronik eylemcilik : electronic advocacy
elektronik sağlık dizgelerinde özuyum : self-adapting ehealth systems
elektronik sağlık kaydı : electronic health record
elektronik veri değişimi : electronic data interchange
elektronik veri işleme : electronic data processing
elektronik veritabanı : electronic database
elektronik yayımcılık : epublishing
elle giriş : manual input
elverişsiz veri : inadequate data
en büyük değer : maximal value
en büyük değer : maximum value
en düşük erişim hakkı : least privilege
en iyi uygulamalar : best practices
en küçük değer : minimal value
en temel değişken : super-basic variable
en üst düzey kurallı belirtim : formal top-level spesification
en üstün programlama dili : top programming language
en zayıf bağlantı ilkesi : weakest link principle
en zayıf halka ilkesi : weakest link principle
enaz veri öbeği : minimum data set
endüstriyel çok alanlı Genelağ : industrial multi-domain Web
Endüstriyel İnternet (Sanayi 4.0) : Industrial Internet (Industry 4.0)
endüstriyel nesnelerin İnterneti : industrial Internet of Things
endüstriyel veri madenciliği : industrial data mining
enerji etkin görüntü iletimi : energy efficient image transmission
enerji etkin işlemci : energy-efficient processor
enine görünüş : landscape
eniyelenmiş evrimsel veri : optimized evolution data
eniyi : optimal
eniyi : optimum
eniyi denetim : optimal control
eniyi hata oranı : optimal error rate
eniyileme : optimization
eniyileme çözümlemesi : optimization analysis
eniyileyici : optimizer
eposta : email
epostasız gün : no-email day
erim hatası : span error
erişilebilir bilişim : accessible computing
erişilebilir dokunmalı ekran teknolojisi : accessible touchscreen technology
erişilebilir veri : accessible data
erişilebilirlik : accessibility
erişilebilirlik : reachability
erişilebilirlik hatası : accessibility error
erişim : access
erişim ağı : access network
erişim denetimi : access control
erişim denetimi dizelgesi : (ACL) access control list
erişim denetimi dizelgesi : access control list (ACL)
erişim denetimi matrisi : access control matrix
erişim denetleme modeli : access control model
erişim hakları : access rights
erişim hatası : access error
erişim noktası : access point
erişim profili : access profile
erişim türü : access type
erişim ve kimlik yönetimi : access and identity management
erişim yönetimi : access management
erişimsiz bilişimci : cyberbo
Erlang rasgele değişkeni : Erlang random variable
e-sağlık : ehealth
e-sağlık dizgesi : ehealth system
esas değer : base value
esas değişken : base variable
esas olmayan değişken : non-basic variable
eski dizge : legacy system
eski veri : legacy data
eskiden kalma anlama : legacy understanding
ESM kod : EVM code
esnek algılayıcı : flexible sensor
esnek bilişim : soft computing
esnek karşılaştırma : flexible benchmark
esnek robot : soft robot
esnek robot yapısı : flexible robot structure
esnek robotbilim : soft robotics
esnek ve yazdırılabilir algılayıcı : flexible and printable sensor
esnek ve yazdırılabilir dizge : flexible and printable system
eş değişken : concomitant variable
eş konumlu etmen : colocated agent
eşanlı sayısal sıradüzen : synchronous digital hierarchy
eşdeğer girdi : equivalent input
eşdeğişken : covariable
eşgüdüm değişkeni : coordination variable
eşgüdüm etmeni : coordination agent
eşgüdüm etmeni : coordinator agent
eşgüdüm modeli : coordination model
eşik değeri : threshold value
eşikaltı uyarı : subtreshold stimulus
eşlem kod : code clone
eşleme : mapping
eşyaya siber saldırı : appliance hacks
eşzamanlanmış girdi : synchronized input
eşzamanlı : concurrent
eşzamanlı bilgi işlem : concurrent computing
eşzamanlı bilişim : concurrency computing
eşzamanlı bilişim : concurrent computation
eşzamanlı girdi : synchronous input
eşzamanlı hesaplama : concurrent computation
eşzamanlı mantıksal değişken : concurrent logic-variable
eşzamanlı planlama : concurrent planning
eşzamanlı veri : synchronous data
eşzamanlı veri bağlantı denetimi : synchronous data link control
eşzamanlılık : concurrency
eşzamanlılık kuramı : concurrency theory
eşzamansız aktarım kipi : (ATM) Asynchronous Transfer Mode
eşzamansız aktarım kipi : Asynchronous Transfer Mode (ATM)
eşzamansız girdi : asynchronous input
Eter : Ether
Eteryum : Ethereum
Eteryum Sanal Makinesi (ESM) : (EVM) Ethereum Virtual Machine
Eteryum Sanal Makinesi (ESM) : Ethereum Virtual Machine (EVM)
Ethereum akıllı kod : Ethereum smart code
Ethereum Sanal Makine (ESM) kodu : Ethereum Virtual Machine (EVM) code
ethic yapay zekâ : ethical AI
e-ticaret Genelağı : ecommerce Website
etik : ethics
etik bilgisayar korsanı : ethical hacker
etik etmen : ethical agent
etik hata : ethical error
etik ikilem : ethical dilemma
etik mühendisliği : ethical engineering
etik yapay us : ethical AI
etiketlenmiş değer : tagged value
etiketli örnek : labelled example
etki değişkeni : action variable
etki gizleme : influence hiding
etki güvencesi : influence assurance
etki güvenliği : influence security
etki işlemleri : influence operations
etki teorisi : influence theory
etkilenme değişkeni : exposure variable
etkileşim değişkeni : interaction variable
etkileşimli arabirim : interactive interface
etkileşimli arayüz : interactive interface
etkileşimli çevrimiçi oyun oynama : interactive on-line gaming
etkileşimli kodlama : interactive coding
etkileşimli model : interactive model
etkileşimli reklamcılık : interactive advertising
etkileşimli teorem kanıtlama : interactive theorem proving
etkileşimli üçboyutlu grafik : interactive 3D graphics
etkileşimli veri dili : interactive data language
etkileşimli veri girişi : interactive data entry
etkileşimli veri şifreleme algoritması : international data encryption algorithm
etkileşimli veri şifreleme çözümyolu : international data encryption algorithm
etkileyen değişken : affecting variable
etkili değişken : instrumental variable
etkin : active
etkin bozulmazlık kısıtı : active integrity constraint
etkin değer : active value
etkin güvenlik sınaması : active security testing
etkin hata : active error
etkin içerik : active content
etkin model : active model
etkin olarak algılanmış girdi : actively perceived input
etkin öğrenme : active learning
etkin saldırı : active attack
etkin siber saldırı : active cyber-attack
etkinleştirme : activation
etkinleştirme değeri : activation value
etkinleştirme değişkeni : activation variable
etkinleştirme hatası : activation error
etkinleştirme kaybı hatası : loss-of-activation error
etkinlik : activity
etkinlik gözlemleme : activity monitor
etkinlik merkezli tasarım : activity-centered design
etkinlik ölçüsü : measure of effectivness
etkinlik tabanlı bilişim : activity-based computing
etkinlik tabanlı hesaplama : activity-based computing
etkinlik tanıma : activity recognition
etmen altbölümü : agent class
etmen çerçevesi : agent framework
etmen davranışı : agent behavior
etmen destekli : agent-supported
etmen dili : agent language
etmen dizgesi : agent system
etmen eşlemi : agent cloning
etmen etkileşimi : agent interactivity
etmen geliştirme platformu : agent development platform
etmen gerçekleştirme : agent implementation
etmen güvenliği : agent security
etmen hizmeti : agent service
etmen iletişim dili : agent communication language
etmen iletişimi : agent communication
etmen kodu : agent code
etmen kullanıcısı : agent user
etmen kuralı : agent communication protocol
etmen mimarisi : agent architecture
etmen model : agent model
etmen özerkliği : agent autonomy
etmen sınıfı : agent class
etmen tabanlı : agent-based
etmen tabanlı arayüz : agent-based interface
etmen tabanlı bilgi bulgusu : agent-based knowledge discovery
etmen tabanlı bilişsel mimari : agent-based cognitive architecture
etmen tabanlı bulut bilişim : agent-based cloud computing
etmen tabanlı dizge : agent-based system
etmen tabanlı dizge uygulaması : agent-based system application
etmen tabanlı dizgelerde gizlilik : privacy in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güven : trust in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik : safety in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik : security in agent-based systems
etmen tabanlı etkileşim kuralı : agent-based interaction protocol
etmen tabanlı hataya dayanıklı dizge : agent-based fault-tolerant system
etmen tabanlı karmaşık dizge : agent-based complex system
etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme : agent-based complex system development
etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme : agent-based complex system development
etmen tabanlı karmaşık dizge modelleme : agent-based complex system modeling
etmen tabanlı model : agent-based model
etmen tabanlı modelleme : agent-based modelling
etmen tabanlı özerk teknik : autonomous agent-based technique
etmen tabanlı pazaryeri : agent-based market-place
etmen tabanlı sanal kurum : agent-based virtual enterprise
etmen tabanlı tasarım : agent-based design
etmen tabanlı teknik : agent-based technique
etmen tabanlı toplumsal benzetim : agent-based social simulation
etmen tabanlı tümdeş : agent-based holon
etmen tabanlı uyarlanır dizge : agent-based adaptive system
etmen tabanlı uyarlanır düzenek : agent-based adaptive mechanism
etmen tabanlı yardımcı : agent-based assistant
etmen tabanlı yaygın dizge : agent-based ubiquitous system
etmen tabanlı yaygın hizmet : agent-based ubiquitous service
etmen tabanlı yazılım : agent-based software
etmen tabanlı yazılım mühendisliği : agent-based software engineering
etmen tabanlı yazılım sağlayıcı : agent-based software provider
etmen tamlığı : agent completeness
etmen yardımlı iş akışı desteği : agent-assisted workflow support
etmen yazılımı : agent software
etmen yeterliği : agent efficiency
etmen yönelimli : agent-oriented
etmen yönelimli araç : agent-oriented tool
etmen yönelimli gereksinim mühendisliği : agent-oriented requirements engineering
etmen yönelimli modelleme : agent-oriented modeling
etmen yönelimli programlama : agent-oriented programming
etmen yönelimli sorun çözme : agent-oriented problem solving
etmen yönelimli yöntembilim : agent-oriented methodology
etmen yönlendirmeli : agent-directed
etmen/kullanıcı arayüzü : agent/user interface
etmenle etkinleştirilmiş : agent-enabled
etmenle etkinleştirilmiş özellik : agent-enabled feature
etmenle gözlenen : agent-monitored
etmenler arası bilgi işlem : inter-agent knowledge processing
etmenler arası iletişim : inter-agent communication
etmenler arası iletişim dili : inter-agent communication language
etmenler için etik : ethics for agents
evirmeyen girdi : non-inverting input
evrenbilimsel bilişim : cosmological computing
Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB) : Universal Unique Identifier (UUID)
Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB) : (UUID) Universal Unique Identifier
evrimsel algoritmada biliş : cognition in evolutionary algorithm
evrimsel anlama : evolving understanding
evrimsel bilişim : evolutionary computation
evrimsel bilişim : evolutionary computing
evrimsel çözümyolunda biliş : cognition in evolutionary algorithm
evrimsel hesaplama : evolutionary computation
evrimsel veri : evolutionary data
eyayımcılık : epublishing
eylem değişkeni : action variable
eylemli doğru : true positive
eylemli yanlış : false positive
eylemsiz doğru : true negative
eylemsiz veri : passive data
eylemsiz yanlış : false negative
eyleyici : actuator
F-
fark edilemez gizleme : indistinguishable obfuscation
farkındalık : awareness
fenomenolojik hata : phenomenological error
fırsat maliyeti : opportunity cost
fidye yazılımı : ransomware
fikri mülkiyet hırsızlığı : intellectual property theft
fiyatlandırma : charging
fiziksel algılayıcı : physical sensor
fiziksel bağlantılı veri : hard-wired data
fiziksel bilgi : physical information
fiziksel değişken : physical variable
fiziksel engelliler için erişilebilirlik : accessibility for physically impaired
fiziksel güvenlik : physical security
fiziksel kanıt : physical evidence
fiziksel olarak kesin kısıt : physically accurate constraint
fiziksel veri modeli : physical data model
formel değişken : formal variable
frekans bozma saldırısı : jamming attack
G-
gama rasgele değişkeni : gamma random variable
Gaus grafik modeli : gaussian graphical model
Gaus olmayan gürültü : non-Gaussian noise
Gaus olmayan gürültü işleme : non-Gaussian noise processing
Gauss değişkeni : gaussian variable
Gauss rasgele değişkeni : gaussian random variable
Gauss zararlı yazılımı : Gauss malware
gayret değişkeni : effort variable
gaz algılayıcı : gas sensor
gecikme : latency
gecikme değişkeni : lag variable
gecikme döngüsü hatası : hysteresis error
gecikmeli değişken : lagged variable
gecikmeli içkaynaklı değişken : lagged endogenous variable
gecikmeli veri besleme : delayed data feed
gecikmeye dayanıklı iletişim kuralı : delay-tolerant communication protocol
geçerleme : validation
geçerleme verisi : validation data
geçerleme verisi gereksinimleri : validation data requirements
geçerlemek : validate (v)
geçerlenmiş : validated
geçerli anlama : valid understanding
geçerli değer : legal value
geçersiz anlama : invalid understanding
geçersiz anlama : void understanding
geçersiz değer : illegal value
geçersiz kılma hatası : override error
geçersiz veri : obsolete data
geçici ağ : ad hoc network
geçici bellek : temporal memory
geçici değişken : temporal variable
geçici değişken : temporary variable
Geçici Elektromanyetik Darbe Oluşum Standardı : TEMPEST (Transient Elektromagnetic Pulse Emanation Standard)
geçici etmen : transient agent
geçici gözlemci : temporary cookie
geçici hata : temporary error
geçiş değişkeni : transition variable
geçiş değişkeni : through variable
geçişli kapalılık : transitive closure
geçişli kapatma : transitive clousure
geçit vermez : non-bypassable
geçmiş veri : historic data
geçmiş veri : historical data
geçmiş veri geçerlemesi : historical-data validation
geçmiş veri geçerliliği : historical-data validity
geleceğin ağları : future networks
geleceğin ağları için makine öğrenmesi : machine learning for future networks
gelecek kuşak bilişimcilerin yetenekleri : competencies of future computer scientists
gelecek nesil İnternet kuralı : next generation Internet protocol
gelecek nesil İnternet teknolojisi : next generation Internet technology
gelecekteki değer : future value
geleneksel canlandırma : traditional animation
geleneksel olmayan : unconventional
geleneksel olmayan bilişim : unconventional computing
geleneksel olmayan veri : nontraditional data
gelişigüzel değişken : arbitrary variable
gelişigüzel veri öbeği : arbitrary dataset
gelişmiş güvenlik : enhanced security
gelişmiş kalıcı tehdit : (APT) Advanced Persistent Thread
gelişmiş kalıcı tehdit : Advanced Persistent Thread (APT)
gelişmiş ölçüm altyapısı : (AMI) Advanced Metering Infrastructure
gelişmiş ölçüm altyapısı : Advanced Metering Infrastructure (AMI)
gelişmiş şifreleme standardı : (AES) Advanced Encryption Standard
gelişmiş şifreleme standardı : Advanced Encryption Standard (AES)
gelişmiş veri koruma : advanced data guarding
Geliştirici Yardımcısı : Associate Developer
Geliştirici : Developer
genel benzerlik : global similarity
genel değişken : global variable
genel hata : general error
genel öğrenme modeli : general learning model
Genelağ : Web
Genelağ açıklığı : Web openness
Genelağ altyapısı : Web infrastructure
Genelağ aygıtı : Web device
Genelağ güvenliği : Web safety
Genelağ güvenliği : Web security
Genelağ hizmet biçimleme : Web service formalization
Genelağ hizmet kümelenmesi : Web-service clustering
Genelağ hizmet öbeği için bağlam duyarlı : context-aware for Web-service clustering
Genelağ hizmet standartları : Web service standards
Genelağ hizmet yaşam döngüsü yönetimi : Web service lifecycle management
Genelağ hizmeti : Web service
Genelağ hizmeti bileşiminde belirsizlik : uncertainty in Web service composition
Genelağ hizmeti bulma : Web service discovery
Genelağ hizmeti güvenliği : Web service security
Genelağ hizmeti seçimi : Web service selection
Genelağ hizmetinde belirsizlik : uncertain Web service
Genelağ hizmetinde varlıkbilimi : ontology in Web service
Genelağ hizmetleri tabanlı hizmet : Web services-based service
Genelağ hizmetlerinde anlambilim : semantics in Web services
Genelağ hizmetlerinde gizlilik : privacy in Web services
Genelağ hizmetlerinde güvenlik : security in Web services
Genelağ içeriği : Web content
Genelağ içeriği başarım güvenilirliği : Web content performance reliability
Genelağ içeriği başarım güvenliği : Web content performance security
Genelağ içeriği başarım kesinliği : Web content performance accuracy
Genelağ içeriği başarımı : Web content performance
Genelağ içeriği için çerçeve : framework for Web content
Genelağ içeriği için mimari : architecture for Web content
Genelağ içeriği işleme için varlıkbilimi : ontology for processing Web content
Genelağ içeriği işlemek için anlambilim : semantics for processing Web content
Genelağ içeriği madenciliği : Web content mining
Genelağ içeriği modelleme : Web content modeling
Genelağ içeriği önerici : recommender for Web content
Genelağ içerik filtreleme yazılımı : web content filtering software
Genelağ iletişim arabirimi : Web communication interface
Genelağ mühendisliği : Web engineering
Genelağ psikolojisi : Web psychology
Genelağ sistem mühendisliği : Web systems engineering
Genelağ sistem mühendisliği tasarımı : Web systems engineering design
Genelağ sitesi etmeni : Web site agent
Genelağ şifreleme bilimi : Web cryptography
Genelağ tabanlı dizge : Web-based system
Genelağ tabanlı e-iş : Web-based e-business
Genelağ tabanlı elektronik iş : Web-based ebusiness
Genelağ tabanlı hizmet : Web-based service
Genelağ tabanlı tanıtım dizgesi : Web-based advertising system
Genelağ teknolojisi : Web technology
Genelağ usunun etkisi : impact of Web intelligence
Genelağ usunun WWW’ye etkisi : impact of Web intelligence to World Wide Web
Genelağ uygulaması : Web application
Genelağ ve veri madenciliği : Web and data mining
Genelağ veri yönetimi : Web data management
Genelağ yazarlığı : Web authoring
Genelağ yönelimli etmen : Web-oriented agent
Genelağ Yöneticisi : Web Administrator
Genelağ Yöneticisi : Webmaster
Genelağ zekâsı : Web intelligence
Genelağ zekâsının etkisi : impact of Web intelligence
Genelağ zekâsının WWW’ye etkisi : impact of Web intelligence to World Wide Web
Genelağda arama etmeni : Web search agent
genelleme hatası : generalization error
genelleştirilmiş anlama : generalized understanding
genelleştirilmiş değişken : generalized variable
genelleştirilmiş öğrenilmiş kısıtlar : generalized learned constraints
genetik bilişim : genetic computation
geniş çaplı hata : full-scale error
geniş kapsamlı anlama : broad  understanding
genişbantlı ağ : broadband network
genişbantlı kablo : broadband cable
genişletilebilir biçimlendirme dili : Extensible Markup Language (XML)
Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Kuralı : Extensible Authentication Protocol (EAP)
genişletilebilir veritabanı : extensible database
geometrik algoritma : geometric algorithm
geometrik çözümyolu : geometric algorithm
geometrik hesaplama : geometric computation
geometrik rasgele değişken : geometric random variable
geometrik veri yapısı : geometric data structure
geometrik yöntem : geometric method
gerçeğin değerlendirilmesi : truth assessment
gerçek değer : intrinsic value
gerçek değer : real value
gerçek değerli değişken : real-valued variable
gerçek değişken : real variable
gerçek sistem verisi : real-system data
gerçek sistem verisinin değerlendirimi : assessment of real-system data
gerçek sistem verisinin uygunluğu : real-system data acceptability
gerçek veri : real-world data
gerçek zaman sis bilişim uygulaması : real-time fog computing application
gerçek zaman yüz yakalama : real-time face capture
gerçek zamanda veri yakalama : data capture in real-time
gerçek zamanlı : real-time
gerçek zamanlı akıllı ağ çözümü : real-time intelligent network solution
gerçek zamanlı akıllı iletişim : real-time intelligent communication
gerçek zamanlı akıllı uyarı dizgesi : real-time intelligent alert system
gerçek zamanlı bilişim dili : real-time computation language
gerçek zamanlı çoklu işlemci : real-time multiprocessor
gerçek zamanlı çoklu işlemci dizgesi : real-time multiprocessor system
gerçek zamanlı dağıtımlı kodlama : real-time distributed coding
gerçek zamanlı girdi : real-time input
gerçek zamanlı gürültü giderme : real-time noise removal
gerçek zamanlı gürültü giderme dizgesi : real-time noise removal system
gerçek zamanlı iletişim kuralı : real-time communication protocol
gerçek zamanlı karar destek dizgesi : decision support system in real-time
gerçek zamanlı makine çevirisi : machine translation in real-time
gerçek zamanlı modelleme : real-time modelling
gerçek zamanlı sistem : real-time system
gerçek zamanlı uzaktan erişim : real-time remote access
gerçek zamanlı uzaktan erişim dizgesi : real-time remote access system
gerçek zamanlı veri : real-time data
gerçek zamanlı veri görselleştirme : real-time data visualizing
gerçekleştirilmiş değer : realized value
gerçekleştirilmiş görüntü tablosu : materialized view table
gerçekleştirme sizlemi : implementation strategy
gerçekleştirme stratejisi : implementation strategy
gerçekleştirme yönetimi : implementation management
gerçeklik düzeyi : truthfulness level
gerçeklik hakkında bilgi : information about reality
gerçeklik için bilgi : information for reality
gerçeklik olarak bilgi : information as reality
gerekirci değişken : deterministic variable
gerekli değişken : essential variable
gereksinim geliştirme : requirements development
gereksinim hatası : requirement error
gereksinim mühendisliği : requirements engineering
gereksinim yönetimi : requirements management
gereksiz : unnecessary
geri bildirim tabanlı uyarlanır dizge : feedback-based adaptive system
geri çevirme hatası : rejection error
geri getirilebilirlik : reversibility
geri ödeme değeri : redemption value
gerialma : rollback
gerileme : regress
gerileme : regression
gevşek bağlaşımlı çoklu etmen : loosely coupled multi-agent
gezgin etmen : itinerant agent
girdi : input
girdi çözümlemesi : input data analysis
girdi değeri : input value
girdi niceleme hatası : input quantization error
giriş : inflow
giriş : ingress
giriş : input
giriş değeri : input value
giriş değişkeni : input variable
giriş düzeyinde bilişim dersi : entry-level information course
giriş geçerleme saldırısı : input validation attack
giriş sıralı veri öbeği : entry sequenced data set
giriş verisi : input data
giriş verisi çözümleme : input data analysis
giriş yolu : ingress path
giriş/çıkış hatası : input/output error
girişken etmen : sociable agent
giyilebilir algılayıcı : wearable sensor
giyilebilir aygıt : wearable device
giyilebilir ekran : wearable monitor
giyilebilir esnek elektronik parça : flexible wearable electronics patch
giyilebilir teknoloji : wearable technology
gizil değişken : latent variable
gizleme teknikleri : obfuscation techniques
gizlenmiş Genelağ çözümlemesi : hidden Web analytics
gizlenmiş spam : obfuscated spam
gizlenmiş yazı : steganography
gizli anlambilim : latent semantics
gizli anlambilimsel çözümleme : latent semantic analysis
gizli değer : latent value
gizli dinleme : eavesdropping
gizli giriş : surreptitious entry
gizli yerel değişken : local hidden variable
gizlilik : confidentiality
gizlilik : privacy
gizlilik politikası : privacy policy
gizlilik tekniği : privacy technique
global bağlamsal işlem : global contextual processing
global konum algılama girdisi : global position sensing input
gömülü algılayıcı : embedded sensor
gömülü bilişim : embedded computing
gömülü bilişim dili : embedded-computing language
gömülü dizge : embedded system
gömülü dizge güvenliği : embedded system security
gömülü yazılım tabanlı akıllı mobil telefon : embedded-software-based smart mobile phone
göreceli hata : relative error
göreceli veri kayıt öbeği : relative record data set
görev dağılımı : separation of duties (SOD)
görev yönelimli etmen tabanlı dizge : task-oriented agent-based system
göreve özel etmen : task-specific agent
görevlendirilmiş etmen : dispatched agent
görevlendirilmiş mobil etmen : dispatched mobile agent
görgül : empirical
görgül deneme tabanlı yöntem geçerleme : method validation based on empirical trial
görgüsel deney tabanlı model geçerleme : model validation based on empirical trial
görme algılayıcısı : vision sensor
görsel bilgi işleme : visual information processing
görsel tanımlama dili : visual specification language
görselleştirme : visualization
görüngüsel hata : phenomenological error
görüntü arama : image search
görüntü bölütleme : image segmentation
görüntü çözümleme : image analysis
görüntü depolama : image storage
görüntü erişimi : image retrieval
görüntü filtreleme : image filtering
görüntü geliştirme : image enhancement
görüntü gösterimi : image representation
görüntü güdümlü tanı : image-guided diagnosis
görüntü iletimi : image transmission
görüntü işleme aygıtı : image processing device
görüntü işleme standardı : standard for image processing
görüntü izleme : image tracking
görüntü kimlik doğrulama : image authentication
görüntü modelleme : image modeling
görüntü niteliği değerlendirme : image quality assessment
görüntü nitelik değerlendirimi : image quality assessment
görüntü oluşturma dizgesi : image rendering system
görüntü onarımı : image restoration
görüntü sabitleme : image stabilization
görüntü sıralama : image sorting
görüntü tabanlı uygulama : image-based application
görüntü türetme : deepfaking
görüntü türetmek : deepfake (v)
görüntü üreten : image producing
görüntü veritabanı : image database
görüntü yakalama aygıtı : image capturing device
görüntü yazma dizgesi : image printing system
görüntü yönetimi : image management
görüntüleme dizgesi : image display system
görüntülerde renk işleme : color manipulation in images
görüntüyü soluk damgalama : image watermarking
görüntüyü soluk damgalama : image watermarking
görünüm tabanlı özellik çözümleme : appearance-based feature analysis
gösterge bölümü : dashboard
gösterge değişken : indicator variable
gösterim hatası : representation error
göz izi : iris code
göz izi bölütleme dizgesi : iris segmentation system
göz izleme : eye tracking
gözden geçirilmiş veri : revised data
gözle izleme verisi : eye gaze data
gözlem hatası : observation error
gözlemci : cookie
gözlemci karşıtı yazılım : anticookie software
gözlemci yönetimi : cookie management
gözlemleme : monitoring
gözlemleme verisi : monitoring data
Gözlemleme-Yönelme-Karar Verme-Harekete Geç : Observe-Orient-Decide-Act (OODA)
gözlemlenebilir değişken : observable variable
gözlemlenemez değişken : non-observable variable
gözlemlenen değer : observed value
gözlemlenen değişken : monitored variable
gözlemlenmiş değişken : observed variable
gözlemsel değişken : observational variable
gözlemsel hata : observational error
gözlemsel veri : observational data
grafik : graphics
grafik bilgi : graphic information
grafik model : graphical model
gramer hatası : grammatical error
gri delik saldırısı : gray hole attack
grup yazılım bilişimi : groupware computing
Gumbel rasgele değişkeni : Gumbel random variable
güç tüketimi modeli : power consumption model
güç tüketimi yönetimi tekniği : power consumption management technique
güçlendirilmiş uç : empowered edge
güçlendirme : hardening
güdü : motive
güdümbilim : cybernetics
güncel değer : actual value
güncellenmiş veri : updated data
günlük : log
günlük düzeyi kanıt : journal-level proof
günlük yönelimli içerik : blog-oriented content
gürültü : noise
gürültü azaltma : noise reduction
gürültü belirleme : noise characterization
gürültü giderme : noise removal
gürültü giderme dizgesi : noise removal system
gürültü işleme : noise processing
gürültü tabanı : noise floor
gürültülü : noisy
gürültülü bellek hatası : system-level soft error
gürültülü girdi : noisy input
gürültülü nicemsel bilgisayar : noisy quantum computer
gürültülü veri : noisy data
güven : trust
güven derecelendirmesi : credit scoring
Güven Genelağı : Web of Trust
güven modeli : trust model
güven ve bulut : trust and cloud
güven yönetimi : trust management
güvence durumu : assurance case
güvenilemez anlama : unreliable understanding
güvenilir : trustworthy
güvenilir anlama : reliable understanding
güvenilir bilgiişlem : trusted computing
güvenilir bilişim : dependable computing
güvenilir bulut ortamı : trusted cloud environment
güvenilir etmen : reliable agent
güvenilir etmen : trusted agent
güvenilir etmen : trustworthy agent
güvenilir girdi : credible input
güvenilir hizmet : trusted service
güvenilir kayıt hatası : fiducial registration error
güvenilir kimlik : trustworthy identity
güvenilir kod : trusted code
güvenilir platform birimi : trusted platform module (TPM)
güvenilir uzantı : trusted extension
güvenilir veri : authoritative data
güvenilir veri kaynağı : authoritative data source
güvenilir veri kuralı : reliable data protocol
güvenilir yazılım : assured software
güvenilir yol : trusted path
güvenilirlik belgesi : accrediation
güvenilirlik değeri : confidence value
güvenilirlik sorunu : reliability issue
güvenilmeyen bulut ortamı : untrusted cloud environment
güvenli bileşim : secure composition
güvenli davranış : secure comportment
güvenli durum : safe state
güvenli durum : secure state
güvenli mimari : secure architecture
güvenli önyükleme : secure bootstrapping
güvenli özetlem algoritması : secure hash algorithm (SHA)
güvenli özetlem algoritması 256 : SHA 256 (Secure Hash Algorithm)
güvenli özetlem çözümyolu : secure hash algorithm (SHA)
güvenli özetlem çözümyolu 256 : SHA 256 (Secure Hash Algorithm)
güvenli sayısal : secure digital
güvenli uçangöz iletişimi : secure drone communication
güvenli veri iletimi : secure data transmission
güvenlik : safety
güvenlik : security
güvenlik açığı sömüren yazılım : exploit
güvenlik açısından önemli : security-critical
güvenlik cihazı : dongle
güvenlik çekirdeği : security kernel
güvenlik davranışı : security comportment
güvenlik doğrulaması : security verification
güvenlik duvarı : firewall
güvenlik düzeneğine siber saldırı : blowdown stack hack
güvenlik ekonomisi : security economics
güvenlik güvencesi : security assurance
güvenlik hatası : security bug
güvenlik için çevik sınama : agile testing for security
güvenlik için devingen çözümleme : dynamic analysis for security
güvenlik için doğrulama tekniği : verification technique for security
güvenlik için durağan çözümleme : static analysis for security
güvenlik kafesi : security lattice
güvenlik kusuru : security flaw
güvenlik mimarisi : security architecture
güvenlik modeli : security model
güvenlik otomasyon aracı : security automation tool
güvenlik ölçümleri : security metrics
güvenlik önerisi : security advisory
güvenlik örüntüsü : security pattern
güvenlik özelliği : security property
güvenlik payı : margin of safety
güvenlik politikası : security policy
güvenlik saldırısı : security attack
güvenlik ve gizlilik yönetimi : security and privacy management
güvenlik ve güven yönetimi : security and safety management
güvenlik yönü : security aspect
güvenlik, gizlilik ve güven : security, privacy and trust
güvenlikle çevreleme : tightening down
güzel a “@” : @) at
güzel a “@” : at “@”
H-
haber bağımlılığı : infomania
haberalma uygulaması : intelligence application
ham veri : raw data
hareket algılama : motion detection
hareket tanıma : gesture recognition
hareketle giriş : gesture input
hareketli ortamlar için sürekli uyum : continuous adaptation for mobile environments
hareketlilik : mobility
hassas : sensitive
hassas bilgi : sensitive information
hasta verileri : patient data
hata : error
hata algılama : error detection
hata bulucu : bug bounty hunter
hata gizleme : error concealment
hata verisi : error data
hataya açık görüntü iletimi : error-prone image transmission
hataya dayanıklı tasarım : fault-tolerant design
hataya dayanıklılık : error resilience
hava ağı : aerial network
hava tahmin hesabı : weather forecast computation
havuz : pool
hayalet uygulamaları : ghost apps
hayalet yazılımlar : ghostware
Hebb öğrenme dizgesi : Hebbian learning system
hedef : target
hedef kayıt hatası : target registration error
hedefe yönelik siber saldırı : targeted cyber-attack
hedefiz siber saldırı : untargeted cyber-attack
hedefli oltalama : spear phishing
hedefli oltalama saldırısı : spear phishing attack
her şeye açık kimlik : permissive identity
her şeyin İnterneti : Internet of Everything
hesap toplama saldırısı : account harvesting attack
hesap verebilirlik : accountability
hesap yönetimi : account management
hesaplama : computation
hesaplama : computing
hesaplama adımı : computational step
hesaplama bozulmazlığı : computation integrity
hesaplama düzeneği : computing mechanism
hesaplama hatası : calculation error
hesaplama hatası : computational error
hesaplama kuramı : computing theory
hesaplama modeli : computational model
hesaplanabilirlik : computability
hesaplanabilirlik mantığı : computability logic
hesaplanmış değer : calculated value
hesaplanmış değer : computed value
hırsız yazılım : stealware
hız hatası : velocity error
hızlı akış : fast flux
hızlı hesaplama yakınsaması : convergence of fast computation
hızlı mutasyon tekniği : rapid mutation technique
hızlı tarama : quick scan
hızlı tarama : quick scan
hile algılama : fraud detection
hileli iletişim aldatması : manipulative communications deception
hileli kimlik resmi : fraudulent identity photo
hipergeometrik rasgele değişken : hypergeometric random variable
hizmet araştırma : service research
hizmet bileşimi için öngörü : prediction for service composition
hizmet bileşimiyle işbirliği : collaboration through service composition
hizmet bilgisi : service knowledge
hizmet bilişimi : service computing
hizmet bilişiminde eğilim : trend in service computation
hizmet buluşu : discovery of service
hizmet çoğaltma işlemi : service replication process
hizmet değerlendirme : service evaluation
hizmet denetimi : service audit
hizmet denetimi ölçevi : service audit metrics
hizmet dizimi : service composition
hizmet düzenleme : service orchestration
Hizmet Düzeyi Anlaşması (HSA) : Service Level Agreement (SLA)
hizmet etmeni : service agent
hizmet gereksinimlerinin geçerlemesi : service requirement validation
hizmet güvenliği : service security
hizmet hesaplama : service computation
hizmet işlemi içim yapay us : AI for service operation
hizmet işlemi içim yapay zekâ : AI for service operation
hizmet kapsamı : service scope
hizmet mühendisliği : service engineering
hizmet niteliği : quality of service (QoS)
Hizmet Olarak Ağ  (HOA) : Network-as-a -Service (NaaS)
Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY) : (IaaS) Infrastructure-as-a-Service
Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY) : Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
hizmet olarak aşık kaynak altyapısı : open-source infrastructure-as-a-service
Hizmet Olarak Bilgi İşlem (HOBİ) : Compute-as-a-Service (CompaaS)
hizmet olarak bulutta depolama : storage-as-a-service in cloud
hizmet olarak depolama : storage-as-a-service
hizmet olarak donanım : hardware-as-a-service
hizmet olarak etmen tabanlı modelleme : agent-based modelling-as-a-service
hizmet olarak görselleştirme : visualization-as-a-service
Hizmet Olarak İletişim (HOİ) : (CaaS) Communications-as-a-Service
Hizmet Olarak İletişim (HOİ) : Communications-as-a-Service (CaaS)
hizmet olarak nesnelerin İnterneti : IoT-as-a-service
hizmet olarak öngörü : prediction-as-a-service
hizmet olarak platform : (PaaS) Platform-as-a-Service
Hizmet Olarak Platform (HOP) : (PaaS) Platform-as-a-Service
hizmet olarak platform (HOP) : Platform-as-a-Service (PaaS)
hizmet olarak veri : data-as-a-service
Hizmet olarak Veri depolama (HOVD) : (DSaaS) Data Storage-as-a-Service
Hizmet olarak Veri depolama (HOVD) : Data Storage-as-a-Service (DSaaS)
hizmet olarak veritabanı : Database-as-a-Service
hizmet olarak yazılım : software-as-a-service
Hizmet Olarak Yazılım (HOY) : (SaaS) Software-as-a-Service
Hizmet Olarak Yazılım (HOY) : Software-as-a-Service (SaaS)
hizmet ölçümü : service measurement
hizmet paketleme : service bundling
hizmet sağlama : service delivery
Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA) : (SLA) Service Level Agreement
hizmet sunumu : service delivery
hizmet tabanlı : service based
hizmet tabanlı dizge : service-based system
hizmet tabanlı dizgelerde sürekli uyum : continuous adaptation of service-based systems
hizmet tabanlı mimari : service based architecture
hizmet tasarımı : service design
hizmet tüketimi : service consumption
hizmet uyumu : adaptation of service
hizmet veriyolu : service bus
hizmet yaşam döngüsü : service lifecycle
hizmet yenileşimi : service innovation
hizmet yönelimli : service-oriented
hizmet yönelimli dizge : service-oriented system
hizmet yönelimli etmen tabanlı kural : service-oriented agent-based protocol
hizmet yönelimli etmen tabanlı mimari : service-oriented agent-based architecture
hizmet yönelimli iş : service-oriented business
hizmet yönelimli mimari : (SOA) Service-Oriented Architecture
hizmet yönelimli mimari (HYM) : Service-Oriented Architecture (SOA)
hizmet yönelimli mimari uygulaması taşınabilirliği : portability of SOA application
hizmet yönelimli yazılım mühendisliği : service-oriented software engineering
hizmet yönetiminde risk yönetimi : risk management in service management
hizmetin kişiye uyarlanması : service personalization
hizmetlerin yönetimi için usavurma : reasoning for the management of services
homeostatik değişken : homeostatic variable
homeostatik olmayan değişken : non-homeostatic variable
hukuki veri uyumu : juridical data compliance
hücre : cell
hücre zarı bilişimi : membrane computing
hücresel : cellular
hücresel bağlantı : cellular connection
hücresel değişken : cellular variable
hücresel sayısal paket verisi : cellular digital packet data
I– :
Internet Denetim İletisi Kuralı : Internet Control Message Protocol (ICMP)
IP sahteciliği : IP spoofing
IP yığın saldırısı : IP flood attack
ısıl gürültü : thermal noise
ısıldeğer : calorific value
ıskalama hatası : miss error
ıskalamış hata : missed error
ızgara : grid
ızgara ağ : grid network
ızgara ağ oluşturma : grid networking
ızgara ağda dağıtımlı karar verme : distributed decision in grid network
ızgara altyapısı : grid infrastructure
ızgara arakatman yazılımı : grid middleware
ızgara dayanıklılığı : grid robustness
ızgara denetimi : grid control
ızgara gözlemleme : grid monitoring
ızgara hesaplama : grid computing
ızgara hesaplama kuramı : grid computing theory
ızgara hizmeti : grid service
ızgara kalıcılığı : grid survivability
ızgara kuralı : grid protocol
ızgara modelleme : grid modeling
ızgara sanallaştırma : grid virtualization
ızgara standardı : grid standard
ızgara teknolojisi : grid technology
ızgara uygulama : grid application
ızgara üstverisi : grid metadata
ızgara yönetimi : grid management
ızgaralarda bağlam içerik yönetimi : context management in grids
ızgaralarda bağlam varlık bilimi : context ontology in grids
I-
Internet Denetim İletisi Kuralı : Internet Control Message Protocol (ICMP)
IP sahteciliği : IP spoofing
IP yığın saldırısı : IP flood attack
ısıl gürültü : thermal noise
ısıldeğer : calorific value
ıskalama hatası : miss error
ıskalamış hata : missed error
ızgara : grid
ızgara ağ : grid network
ızgara ağ oluşturma : grid networking
ızgara ağda dağıtımlı karar verme : distributed decision in grid network
ızgara altyapısı : grid infrastructure
ızgara arakatman yazılımı : grid middleware
ızgara dayanıklılığı : grid robustness
ızgara denetimi : grid control
ızgara gözlemleme : grid monitoring
ızgara hesaplama : grid computing
ızgara hesaplama kuramı : grid computing theory
ızgara hizmeti : grid service
ızgara kalıcılığı : grid survivability
ızgara kuralı : grid protocol
ızgara modelleme : grid modeling
ızgara sanallaştırma : grid virtualization
ızgara standardı : grid standard
ızgara teknolojisi : grid technology
ızgara uygulama : grid application
ızgara üstverisi : grid metadata
ızgara yönetimi : grid management
ızgaralarda bağlam içerik yönetimi : context management in grids
ızgaralarda bağlam varlık bilimi : context ontology in grids
İ-
iç değişken : internal variable
iç hata : internal error
iç kaynaklı değişken : endogenous variable
iç kaynaklı girdi : endogenous input
iç kaynaklı girdi : internally generated input
içeriden saldırı : insider attack
içeriden tehdit : insider threat
içeriden yanlışlıkla yapılmış insan hatası : inadvertent human error by insider mistake
içeriğe bağımlılık örüntüsü : content dependency pattern
içeriğe erişim örüntüsü : content accessing pattern
içerik bağımlılığı : content dependency
içerik dağılımı : content distribution
içerik görselleştirme : content visualization
içerik güdümlü iş akışı tasarımı : content-driven workflow design
içerik güdümlü iş akışı yönetimi : content-driven workflow management
içerik merkezli ağ gizliliği : privacy in content centric networking
içerik merkezli ağ güvenliği : security in content centric networking
içerik sürümlü programlama : content-driven programming
içerik tabanlı : content-based
içerik tabanlı Genelağ uygulaması : Web content-based application
içerik tabanlı görüntü erişimi : content-based image retrieval
içerik tabanlı görüntü erişimi yöntemi : content-based image retrieval method
içerik veri modeli : content data model
içerik yaratıcılığı : content creativity
içerik yönetimi : content management
içsel anlama : internal understanding
içsel girdi : internal input
içsel uyarma : internal excitation
İHA dizgeleri için bağlam farkındalığı : context-awareness for UAV systems
ihmal edilmiş değişken : omitted variable
iki aşamalı kimlik doğrulama : two phase authentication
iki değerli değişken : dichotomous variable
iki değişkenli veri : bivariate data
iki etkenli kimlik doğrulama : two-factor-authentication
iki ögeli kimlik doğrulama : two factor authentication
iki yönlü : bidirectional
iki yönlü dönüşüm : bidirectional transformation
iki yönlü girdi : two directional input
ikil debisi sınırlaması : bit rate enforcement
ikil döndürme saldırısı : bit-flipping attack
ikil hatası : bit error
ikili değer : binary value
ikili değişken : binary variable
ikili değişken : dichotomous variable
ikili sınıflandırıcı : binary classifier
ikili veri : binary data
ikilpara : bitcoin
ikilpara arayıcısı : bitcoin miner
ikilpara cüzdanı : bitcoin wallet
ikilpara öbekzinciri teknolojisi : bitcoin blockchain technology
ikinci tür hata : type II error
ikincil bellek : secondary memory
ikincil kimlik doğrulama : secondary authentication
ikincil kimlik yetkilendirme : secondary authorization
İkincil para : Litecoin
ikincil veri : secondary data
ikiterimli rasgele değişken : binomial random variable
ilaç hesaplama : drug computation
ilaç veri madenciliği : medicine data mining
ileri alanlarda çözümleme : analysis in advanced domains
ileri hesaplama : advanced computing
ileri hesaplama tekniği : advanced computation technique
ileti aktarma etmeni : message transfer agent
ileti hatası : message error
ileti tabanlı etmen iletişimi : message-based agent communication
ileti zinciri : thread
iletileşme etmeni : messaging agent
iletim : transmission
iletim denetim kuralı : transmission control protocol
iletim hatası : transmission error
iletişim : communication
iletişim ağı : communication network
iletişim belirsizliği : communication uncertainty
iletişim dizgelerinde insan unsuru : human factors in communication systems
iletişim etmeni : communication agent
iletişim hatası : communication error
iletişim kuralı : communication protocol
iletişim kültürü : culture of connectivity
iletişim mimarisi : communication architecture
iletişim örüntüsü : communication pattern
iletişim örüntüsü : communications pattern
iletişim tasarımı : design of communication
İletişim Uzmanı : Telecommunications Specialist
iletişim yoğun bilişim : communications intensive computing
iletişim yoğun hesaplama : communication intensive computing
iletiyle korsanlık : wartexting
ilgi alanlarının ayrılması : seperation of concerns
ilgilendirilmemiş değişken : unreferenced variable
ilgilendirilmiş değişken : referenced variable
ilgili değişken : relevant variable
ilgili girdi : relevant input
ilgili uyarıcı : relevant stimulus
ilgili veri : relevant data
ilginç değişken : interesting variable
ilginç olmayan değişken : uninteresting variable
ilgisiz değişken : irrelevant variable
ilgisiz girdi : irrelevant input
ilgisiz uyarı : irrelevant stimulus
ilgisiz veri : irrelevant data
ilinge : topology
ilinge belirleme : topology specification
ilinti çözümlemesi : correlation analysis
ilintili değişken : correlated variable
ilintili hata : correlated error
ilintili rasgele değişken : correlated random variable
ilintisiz hata : uncorrelated error
ilintisiz rasgele değişken : uncorrelated random variable
ilişkilendirme hatası : attribution error
ilişkili değer : associated value
ilişkisel cebir : relational algebra
ilişkisel model : relational model
ilişkisel olmayan model : non-relational model
ilişkisel olmayan veri : nonrelational data
ilişkisel olmayan veritabanı : non-relational database
ilişkisel öğrenme modeli : relational learning model
ilişkisel veri modeli : relational data model
ilişkisel veritabanı : relational database
ilişkisel veritabanı yönetim sistemi : relational database management system
İlk Para Sürümü (İPA) : (ICO) Initial Coin Offering
İlk Para Sürümü (İPA) : Initial Coin Offering (ICO)
ilke denetimi : policy control
ilke karar noktası : policy decision point (PDP)
ilke kararı : policy decision
ilke kararı vermek : policy decision making
ilke kuralı : policy rule
ilke tabanlı uyum : policy-based adaptation
ilke uygulama : policy enforcement
ilke uygulama noktası : policy enforcement point (PEP)
ilke yayınlama : policy distribution
imza : signature
imza tabanlı : signature-based
inanç : belief
inanç ağı : belief network
inanç değeri : belief value
inandırıcı : convincing
inandırıcı sahte kimlik : convincing fake identity
inanılır etmen : believable agent
ince ayrıntılı koşutluk : fine-grained parallelism
indirgeme hatası : fiducial error
indirgenmiş kayıt hatası : fiducial registration error
insan beyni : wetware
insan beyni verisi : human brain data
insan davranışının beliren özellikleri : emergent properties of human behavior
insan devingenliği çözümlemesi : analytics for human dynamics
insan farkındalığı : human awareness
insan Genelağı : (WoP)  Web of People
insan Genelağı : Web of People (WoP)
insan hatası : human error
insan makine arabirimi : human-machine interface
insan makine dizgesi : human-machine system
insan makine işbirliği : human-machine cooperation
insan merkezli : human-centered
insan merkezli : human-centric
insan merkezli bilişim : human-centered computing
insan merkezli hesaplama : human-centric computing
insan merkezli tasarım : human-centered design
insan merkezli yapay us : human-centered artificial intelligence
insan merkezli yapay zekâ : human-centered artificial intelligence
insan modelleme : human modeling
insan olmayan kimlik : non-person entity (NPE)
insan robot etkileşimi : human-robot interaction
insan usunun bilişsel arttırılması : cognitive augmentation of human intellect
insan ve akıllı dizge kaynaştırması : human-intelligent systems integration
insan ve bilgisayar arayüzü : (HCI) Human Computer Interface
insan ve bilgisayar arayüzü : Human Computer Interface (HCI)
insan ve siber fiziksel dizge etkileşimi : human cyber-physical system interaction
insan yönelimli : people-oriented
insan yönelimli hizmet : people-oriented service
insan yönelimli uygulama : people-oriented application
insan zekâsının bilişsel arttırılması : cognitive augmentation of human intellect
insanımsı robot : humanlike bot
insanımsı robot : humanoid robot
insansı bilişim : human computing
İnsansız Hava Aracı (İHA) : (UAV) Unmanned Aerial Vehicle
İnsansız Hava Aracı (İHA) : Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
İnsansız Kara Aracı (İKA) : (UGV) Unmanned Ground Vehicle
İnsansız Kara Aracı (İKA) : Unmanned Ground Vehicle (UGV)
insansız özerk araç : autonomous unmanned vehicle
insansız özerk araç ağı : autonomous unmanned vehicle network
İnsansız Özerk Araçlar İnterneti (İÖAİ) : (IUAV) Internet of Autonomous Unmanned Vehicles
İnsansız Özerk Araçlar İnterneti (İÖAİ) : Internet of Autonomous Unmanned Vehicles (IUAV)
insansız özerk silah : unmanned autonomous weapon
İnternet : Internet
internet bağımlılığı : Internet addiction
internet bağımlılığı hastalığı : Internet addiction disorder
İnternet bilişimi : Internet computing
internet değişim noktaları : (IXPs) Internet Exchange Points
internet değişim noktaları : Internet Exchange Points (IXPs)
internet etmeni : Internet agent
İnternet iletişimi : Internet communication
İnternet kafe : cybercafe
İnternet kullanıcısı : cybernaut
İnternet kültürü : Internet culture
İnternet meraklısı : Internet-savvy
internet psikolojisi : Internet psychology
internet servis sağlayıcısı : internet service provider (ISP)
İnternet tabanlı veri toplama : Internet-based data collection
İnternet teknolojisi : Internet technology
İnternet tutkunu : cybermilker
İnternet üzerinden ses iletimi : audio transmission over Internet
İnternet üzerinden ses nakli : voice transmission via the Internet
İnternet yazılımı : Internet software
irdeleme hatası : ascertainment error
irdelenmiş değişken : elaborated variable
irdeleyici yaklaşım : reflective approach
istatistiksel değişken : statistical variable
istatistiksel modelleme yöntembilimi : statistical modeling methodology
istatistiksel veri : statistical data
istatistiksel veri sıkıştırma : statistical data compression
istatistiksel yapay us : statistical AI
istatistiksel yapay zekâ : statistical AI
isteğe bağlı : on-demand
isteğe bağlı ağ : on-demand network
isteğe bağlı Genelağ hizmeti : on-demand Web service
isteğe bağlı hesaplama : on-demand computing
isteğe bağlı hesaplama modeli : on-demand computing model
isteğe bağlı hizmet : on-demand service
istemci etmen : client agent
istemci ile bulut bilişimi sorunu : client-cloud computing challenge
istemli bilişim : intentional computing
istemsiz hata : unintentional error
istemsiz hesaplama hatası : unintentional computing error
istenilen değer : desired value
istenmeyen e-posta : spam
istenmeyen e-posta önleme : spam prevention
istihbarat topluluğu : intelligence community (IC)
iş akışı : workflow
iş akışı uyarlama : adapting workflow
iş büyük verisi çözümleme : business big data analytics
iş çözümleme : business analytics
iş e-postalarının ele geçirilmesi : (BEC) Business Email Compromise
iş e-postalarının ele geçirilmesi : Business Email Compromise (BEC)
iş etkeni : work factor
iş hizmetleri için bilgi işlem çerçevesi : computing framework for business services
iş hizmetleri için görüş madenciliği : opinion mining for business services
iş hizmetleri için kavramsal akıl yürütme : conceptual reasoning for business services
iş hizmetleri için kavramsal modelleme : conceptual modeling for business services
iş hizmetleri için makine öğrenmesi : machine learning for business services
iş kanıtı : proof of work
iş modeli : business model
iş modellemede anlambilim : semantics in business modeling
iş odaklı : business-driven
iş odaklı BT yönetimi : business-driven IT management
iş parçası : thread
iş süreci : business process
iş süreci benzetimi : business process simulation
iş süreci çözümlemesi : business process analysis
iş süreci eniyileme : business process optimization
iş süreci modelleme : business process modeling
iş süreci otomasyonu : business process automation
iş süreci tasarımı : business process design
iş süreci usu : business process intelligence
iş süreci yönetimi : business process management
iş süreci zekâsı : business process intelligence
iş süreçlerinin bulutta korunması : protecting business processes on the cloud
iş süreçlerinin ele geçirilmesi : (BCP) Business Process Compromise
iş süreçlerinin ele geçirilmesi : Business Process Compromise (BCP)
iş usu : business intelligence
iş uygulaması : business application
iş verimliliği yönetimi : business performance management
iş verisi arama : business data mining
iş verisi işleme : business data processing
iş verisi madenciliği : business data mining
iş yükü belirleme : workload characterization
iş yükü belirleme tekniği : workload characterization technique
iş yükü kıyaslama : workload benchmarking
iş yükü yönetimi : workload management
iş zekâsı : business intelligence
işbirliği çalışma alanı : collaboration workspace
işbirliği desteği : collaboration support
işbirliği etmeni : cooperation agent
işbirliği için bilgi dizgesi : IS for collaboration
işbirliği için etmen tabanlı güven modeli : agent-based trust model for cooperation
işbirliği için etmen tabanlı güvenlik modeli : agent-based trust model for cooperation
işbirliği yapan etmen : cooperating agent
işbirliksel : cooperative
işbirliksel anlama : cooperative  understanding
işbirliksel denetim : cooperative control
işbirliksel düşünme : collaborative thinking
işbirliksel modelleme : collaborative modeling
işbirliksel süzme : collaborative filtering
işbirliksel us : collaborative intelligence
işbirliksel yaklaşım : cooperative approach
işbirliksel zekâ : collaborative intelligence
işitsel algılayıcı : acoustic sensor
işitsel bilgi işleme : auditory information processing
işitsel girdi : acoustic input
işlem bedeli : transaction fee
işlem hatası : transaction error
işlem öbeği : transaction block
işlem yönelimli dizge : transaction-oriented system
işleme hatası : processing error
işlemsel veritabanı : operational database
işlenmemiş ikilpara : virgin Bitcoin
İşletim Baş Yöneticisi : (COO) Chief Operating Officer
İşletim Baş Yöneticisi : Chief Operating Officer (COO)
İşletim Dizgesi (İD) : (OS) Operating System
İşletim Dizgesi (İD) : Operating System (OS)
işletim dizgesi güvenliği : security of operating system
işletim sistemi : operating system
işletimsel veri deposu : operational data store
işletimsel veritabanı : operational database
işletimsel yön : operational aspect
işletme bilişimi : business informatics
işletme hatası : operative error
işlev değeri : function value
işlev işaretçisi saldırısı : function pointer attack
işlevsel belirgin değişken : functionally significant variable
işlevsel diller için sanal makine : virtual machine for functional languages
işlevsel diller için soyut makine : abstract machine for functional languages
işlevsel dillerde hata ayıklama : debugging functional languages
işlevsel doğruluk : functional correctness
işlevsel program doğrulaması : verification of functional programs
işlevsel program geçerlemesi : validation of functional programs
işlevsel programlama : functional programming
işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim : emerging trend in functional programming
işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim : emerging trend in functional programming
işlevsel veri yöneticisi : functional data administrator
işlevsel veritabanı : functional database
işlevsiz veri : dark data
işten işe : business to business
işyerinde siber saldırı : cyber aggression in the workplace
ivme hatası : acceleration error
ivmeölçer verisi : accelerometer data
iyileştirici veri : therapeutic data
iyileştirme planı : remediation plan
iyon kapanı nicemsel işlemci : ion-trap quantum processor
iz yolu : traceroute
izdüşüm hatası : projection error
izin aşırmak : jailbreaking
izin koşullu kayıt defteri : permissioned ledger
izin koşulsuz kayıt defteri : unpermissioned ledger
izin verilebilir değer : allowable value
izin verilen tanımlı değer : defined allowable value
izinsiz telefon ağına girme : phreaking
izlek : thread
izlem : strategy
izleme gözlemcisi : tracking cookie
izleme hatası : tracking error
izleme örüntüsü : tracking pattern
izleme tabanlı : trace-based
izleme tabanlı gerçek zamanlı akıllı hizmet : trace-based intelligent real-time service
izleme tabanlı gerçek zamanlı hizmet : trace-based real-time service
izleme verisi : trace data
izlence : program
izlence değişkeni : program variable
J-
Java Geliştiricisi : Java Developer
Java veritabanı bağlanırlığı : Java database connectivity
jeton : token
jetonsuz kayıt defteri : tokenless ledger
K-
kaba ayrıntılı koşutluk : coarse-grained parallelism
kaba kuvvet saldırısı : brute force attack
kaba küme : rough sets
kaba veri : coarse data
kaba veri : rough data
kaba zaman ölçekli değişken : coarse time-scale variable
kabaca anlama : course understanding
kabaca anlama : coarse understanding
kablosuz : wireless
kablosuz algılayıcı ağı : (WSN) Wireless Sensor Network
kablosuz algılayıcı ağı : Wireless Sensor Network (WSN)
kablosuz bağlantı koruyucu : anti-router
kablosuz bilişim : wireless computing
kablosuz dizge : wireless system
kablosuz geçici ağ : (WANET) Wireless ad hoc network
kablosuz geçici ağ (KGA) : Wireless ad hoc network (WANET)
kablosuz giriş : wireless input
kablosuz görüntü iletimi : wireless image transmission
kablosuz güvenlik : wireless security
kablosuz ses iletiminde gürültü : noise in wireless audio transmission
kablosuz sıkıştırılmış sayısal ses iletimi : wireless-compressed digital audio transmission
kablosuz sızma : wireless infiltration
kablosuz yerel erişim ağı : wireless local-access network
kabul edilebilir : admissible
kabul edilebilir girdi : admissible input
kabul edilebilir risk düzeyi : acceptable level of risk
kabul edilebilir uygulama : whitelisted application
kabul edilebilir uygulama dizelgesi : application whitelist
kabullenilmiş girdi : passively accepted input
kaçınmalı uyarı : aversive stimulus
kaçırma korkusu : fomo
kağıt cüzdan : paper wallet
kalan dosya : remnant file
kalan veri : retained data
kaldırıcı hatası : uninstaller error
kalıcı : persistent
kalıcı değişken : stationary variable
kalıcı durum hatası : steady-state error
kalıcı etmen : stationary agent
kalıcı gözlemci : persistent cookie
kalıcı hata : permanent error
kalıcı hata : persistent error
kalıcı hata : static error
kalıcı veri : persistent data
kalıcılık : persistence
kalıcılık : survivability
kalıntı hata : residual error
kalıntı standart hata : residual standard error
kalıntısal değişken : residual variable
kalıtımsal algoritma : genetic algorithm
kalıtımsal bilişim : genetic computing
kalıtımsal çözümyolu : genetic algorithm
kalıtsal algoritmada biliş : cognition in genetic algorithm
kalıtsal bellek : DNA storage
kalıtsal bilişim : DNA (genetic) computing
kalıtsal çözümyolunda biliş : cognition in genetic algorithm
kalmak : persist (v)
kalp atışı sinyalleri : heartbeat signals
kamuya açık veri : public data
kandırıcı ileti : spoofing
kandırmak : spoof
kanı arama : opinion mining
kanıt varlığı : (BoE) Body of Evidence
kanıt varlığı : Body of Evidence (BoE)
kanıtlanabilir doğruluk : provable correctness
kaos bilişim chaos computation
kaos kuramı chaos theory
kaos mühendisliği chaos engineering
kapana kıstırmak : mousetrapping
kapsamlı Boole modeli : extended Boolean model
kapsamlı değişken : extensive variable
kapsamlı güvence : assurance-in-the-large
kara çekirdek : black core
kara delik e-posta adresi : black hole e-mail address
kara delik saldırısı : black hole attack
kara delik süzgeçleme : black hole filtering
kara delikler (ağ iletişimi) : black holes (networking)
kara kutu saldırısı : black-box attack
karaliste : blacklist
karanlık Genelağ : dark Web
karanlık siber film : cyber noir
karar ağacı : decision tree
karar ağaçlarıyla veri madenciliği : data mining with decision trees
karar çözümleme : decision analysis
karar değişkeni : decision variable
karar destek dizgesi : decision support system
karar destek veritabanı : decision support database
karar hatası : decision error
karar örüntüsü : decision pattern
karar verme : decision making
karar verme : resolution
karar verme modeli : decision making model
kararlı hata : stable error
kararlı-kararsız anlambilim : stable-unstable semantics
kararsız hata : unstable error
karatahta anlaması : blackboard understanding
karınca algoritması : ant algorithm
karınca çözümyolu : ant algorithm
karınca kolonisi eniyilemesi : ant colony optimization
karışık tehdit saldırısı : blended threat attack
karışıklığa neden olan değişken : lurking variable
karışmama : non-interference
karıştırıcı değişken : confounding variable
karma bulut : hybrid cloud
karma dizge : hybrid system
karma gerçek : mixed reality
karma gerçek benzetim : mixed reality simulation
karma gerçek bilgisayar : mixed-reality computer
karma hesaplama yöntemi : hybrid computational method
karma pay ve iş kanıtı : hybrid PoS/PoW
karma siber fiziksel dizgeler : hybrid cyber-physical systems
karmaşık : complex
karmaşık ağ : complex network
karmaşık bilişim : complex computing
karmaşık davranış : complex behavior
karmaşık davranış yığışması : complex behavior aggregation
karmaşık değerli değişken : complex-valued variable
karmaşık değişken : complex variable
karmaşık dizge : complex system
karmaşık dizgelerde gizlilik : privacy in complex systems
karmaşık dizgelerde güvenlik : security in complex systems
karmaşık hesaplama : chaotic computation
karmaşık veri : complex data
karmaşık yapısal veri : complex structured data
karmaşıklık : complexity
karmaşıklık bilişimi : chaotic computation
karmaşıklık hatası : chaotic error
karşı koymak : countering attack
karşı saldırı : counter attacks
karşılaştırma : benchmark
karşılaştırma : benchmarking
karşılaştırma paketi : benchmark suites
karşılaştırma yöntembilimi : benchmarking methodology
karşılaştırmalı çözümleme : comparative analysis
karşılıklı anlama : mutual understanding
kasıtlı hata : willful error
katı mekanik hesaplaması : computation in solid mechanics
katı sıradüzen : strict hierarchy
katıdurum : solid-state
katıdurum bellek : solid-state storage
katılımcı yaklaşım : participatory approach
katkı değeri : contributory value
katma değer : accretion value
katma değer : added value
Katmanda Gizlenen Yönlendirme (KGY) : The Onion Routing (TOR)
katmanlama : layering
katmanlı güvence : layered assurance
katmanlı güvenlik : layered security
katmanlı yönlendirme : (TOR) The Onion Routing
Katmanlı Yönlendirme (KY) : The Onion Routing (TOR)
kavram : concept
kavramsal : conceptual
kavramsal hata : conceptual error
kavramsal model : conceptual model
kavramsal veri modeli : conceptual data model
kavramsal yaklaşım : conceptual paradigm
kavrayış : apprehension
kavuşmazdaki standart hatası : asymptotic standard error
kayan noktalı işlem : (flop) floating point operation
kayan noktalı işlem : floating point operation (flop)
kaydedici : logger
kaydetme : logging
kaydetme hatası : register error
kayıpsız veri sıkıştırma : lossless data compression
kayıt : registration
kayıt defteri : ledger
kayıt hatası : inscription error
kayıt hatası : transcription error
kaynak adres aldatmacası : source address spoofing
kaynak buluşu : resource discovery
kaynak değişken : reference variable
kaynak düzenlemesi : resource orchestration
kaynak gösterimi : reference point represantation
kaynak hatası : resource error
kaynak havuzu : resource pool
kaynak havuzu : resource pooling
kaynak kısıtlı bilişim : resource-constraint computing
kaynak özyönetimi : autonomic resource management
kaynak tanımlama : resource identification
kaynak veri : source data
Kaynak Yoğun Uygulama ve Hizmetler (KYUH) : (RIAS) Resource Intensive Applications and Services
Kaynak Yoğun Uygulama ve Hizmetler (KYUH) : Resource Intensive Applications and Services (RIAS)
kaynak yönetimi : resource management
kaynakçalı değer : referential value
kazanç hatası : gain error
kendi cihazını getir : (BYOD) Bring Your Own Device
kendi cihazını getir : Bring Your Own Device (BYOD)
kendi kendini kopyalayan : self-replicating
kendi kendini kopyalayan etmen : self-replicating agent
kendi kendini onarma : self-healing
kendi kendini tanılama : self-diagnostic
kendi kendini test girdisi : self-test input
kendi kendini uyarma : self-excitation
kendi öğrenen etmen : autodidactic agent
kendiliğinden çoğalabilir : self-replicating
kendiliğinden çoğalabilir etmen : self-replicating agent
kendinden uyarmalı : self-excitation
kendini anlama : self-understanding
kendini eniyileme : self-optimization
kendini koruyan : self-protective
kendini koruyan çoklu bulut : self-protective multi-cloud
kendini koruyan uygulama : self-protective application
kendini koruyucu çoklu bulut uygulması : self-protective multi-cloud application
kendini onaran dizge : self-healing system
kendini programlayabilen etmen : autoprogrammable agent
kentsel bilişim : urban computing
kesin : accurate
kesin değer : precise value
kesin gürültü belirleme : accurate noise characterization
kesinlik : accuracy
kesintili : intermittent
kesintili değişen değişken : discontinuous-change variable
kesintili değişken : discontinuous variable
kesintili durum değişkeni : discontinuous state-variable
kesintili Genelağ hizmeti : intermittent Web service
kesintisiz şifreleme : stream ciphers
kesintisiz veri : stream data
kesintisiz veri : streaming data
kestirim : approximation
kestirim değişkeni : prognostic variable
kestirim düzeni : approximation scheme
kestirim hatası : approximation error
kestirim hatası : estimation error
keşif : reconnaissance
keşif amaçlı çözümleme : exploratory analysis
keşif amaçlı veri arama : explorative data mining
Kıdemli Ağ Mimarı : Senior Network Architect
Kıdemli Ağ Mühendisi : Senior Network Engineer
Kıdemli Ağ Sistem Yöneticisi : Senior Network System Administrator
Kıdemli Bilişim Güvenliği Uzmanı : Senior Security Specialist
Kıdemli BT Güvenlik Uzmanı : Senior Security Specialist
Kıdemli Çözümleyici Programcı : Senior Analyst Programmer
Kıdemli Destek Uzmanı : Senior Support Specialist
Kıdemli Genelağ Geliştiricisi : Senior Web Developer
Kıdemli Genelağ Yöneticisi : Senior Web Administrator
Kıdemli Programcı : Senior Programmer
Kıdemli Proje Yöneticisi : Senior Project Manager
Kıdemli Sistem Çözümleyici : Senior System Analyst
Kıdemli Sistem Çözümleyici : Senior System Analyst
Kıdemli Sistem Mimarı : Senior System Architect
Kıdemli Sistem Mühendisi : Senior Systems Engineer
Kıdemli Sistem Tasarımcısı : Senior System Designer
Kıdemli Sistem Yazılımı Mühendisi : Senior Systems Software Engineer
Kıdemli Sistem Yöneticisi : Senior System Administrator
Kıdemli Uygulama Mühendisi : Senior Applications Engineer
Kıdemli Ürün Yöneticisi : Senior Product Manager
Kıdemli Veritabanı Yöneticisi : Senior Database Administrator
Kıdemli Yazılım Mühendisi : Senior Software Engineer
kırılgan anlama : brittle understanding
kırpılmış bağımlı değişken : truncated dependent variable
kırpılmış değişken : truncated variable
kırpılmış rasgele değişken : truncated random variable
kırpma hatası : truncation error
kısa devre değerlendirme : short-circuit evaluation
kısa mesajlaşma : texting
kısa zaman ölçekli değişken : short time-scale variable
kısıt doygunluğu : constraint satisfaction
kısıt hatası : constraint error
kısıt programlama : constraint programming
kısıt tabanlı akıl yürütme : constraint-based reasoning
kısıt tabanlı algoritma : constraint-based algorithm
kısıt tabanlı çözümyolu : constraint-based algorithm
kısıt yayılımı : constraint propagation
kısıtlama : restriction
kısıtlı bağımlı değişken : limited dependent variable
kısıtlı değişken : constrained variable
kısmi değer : partial value
kısmi yinelemeli anlama : partial repetitive understanding
kışkırtıcılığa duyarsız : troll-friendly
kızılötesi veri : infrared data
ki-kare rasgele değişken : chi-squared random variable
kiloözetlem/s : kilohashes/s
kimlik : identity
kimlik aldatmaca saldırısı : spoofing attack
kimlik aldatmacasına karşı : anti-spoof
kimlik aldatması : identity deception
kimlik avı : phishing
kimlik avı önleme : phishing prevention
kimlik bilgisi : identity information
kimlik çözünürlüğü : identity resolution
kimlik denetimi hatası : authentication error
kimlik denetleme : authentication
kimlik doğrulama : authentication
kimlik doğrulama verisi : authentication data
kimlik gizleme : de-identification
kimlik hatası : identification error
kimlik hırsızlığı : identity theft
kimlik kayıdı : identity registry
kimlik tabanlı erişim denetimi : identity-based access control
kimlik ve erişim yönetimi : identity and access management
kimlik yönetim dizgesi : identity management system
kimlik yönetimi : identity management
kimyasal algılayıcı : chemical sensor
kimyasal sinyalleşme : chemical signaling
kinetik siber saldırı : kinetic cyber-attack
kip hatası : mode error
kipsel değer : modal value
kiralık hat : leased line
kişilik : personality
kişisel bilgi yönetimi : personal information management
kişisel değer : personal value
kişisel etmen : personal agent
kişisel hata : personal error
kişisel sayısal etmen : personal digital agent
kişisel sayısal yardımcı : personal digital assistant
kişisel veri : personal data
kişisel yazılım etmeni : personal software agent
kişiselleştirilmiş sağlık çözümleme : personalized health analytics
kitle kaynak : crowdsource
kitle kaynak : crowdsourcing
kitle kaynak etiği : crowdsourcing ethics
kitle kaynak güvenliği : security in crowdsourcing
kitle kaynak iş modeli : crowdsourcing business model
kitle kaynak kullanımı : crowdsourcing
kitle kaynak kullanımı arakatmanı : middleware for crowdsourcing
kitle kaynak kullanımında gizlilik : privacy in crowdsourcing
kitle kaynak kuram geliştirme : crowdsourcing theory development
kitle kaynak kuram tasarımı : crowdsourcing theory design
kitle kaynak tabanlı : crowdsourcing-based
kitle kaynak tabanlı Genelağ teknolojisi : crowdsourcing-based Web technology
kitle kaynak tabanlı ürün : crowdsourcing-based product
kitle kaynak tabanlı ürün bakımı : maintenance of crowdsourcing-based product
kitle kaynak veri madenciliği : data mining for crowdsourcing
kitle kaynak yazılım modeli : crowdsourcing software model
kitle kaynaklı : crowdsourced
kitle kaynaklı veri : crowdsourced data
kitle kaynaklı veri çözümleme : crowdsourced data analysis
kitle kaynaklı veri girişi : crowdsourced data entry
kitle kaynaklı veri toplama : crowdsourced data collection
kitle usu : crowd intelligence
kitle yönelimli : crowd-oriented
kitle yönelimli içerik : crowd-oriented content
kitle zekâsı : crowd intelligence
kitlesel algılama : crowdsensing
kitlesel algılama iarakatmanı : middleware for crowdsensing
kitlesel koşut işlem : massively parallel processing
kitlesel veri çözümlemesi : massive-data analysis
klavye ritmi : keyboard cadense
klavyede yazma örüntüsü : keyboard typing pattern
kod eşlemleme : code cloning
kod ölçümleme : code instrumentation
kodlama : coding
kodlama hatası : encoding error
kodlama kuramı : coding theory
kodlayıcı : coder
kolay çatallaşma : softfork
kolay hedef : low-hanging fruit
kolaylaştırıcı olarak nesnelerin İnterneti : IoT as an enabler
komşu değer : adjacent value
komşu istem : neighbour solicitation
komut hatası : command error
komut kümesi mimarisi : instruction set architecture (ISA)
komut sürümlü girdi : command-driven input
kontrol : control
konu : subject
konu dışı değişken : extraneous variable
konum : location
konum bilgisi : spatial information
konum duyarlı : location aware
konum farkındalığı : location awareness
konum hatası : position error
konum hizmetlerinde gizlilik : privacy in location services
konum hizmetlerinde güvenlik : security in location services
konum verisi : geodata
konum verisi : location data
konumsal bilişim : spatial computation
konumsal değişken : spatial variable
konumsal girdi : positional input
konumsal hata : spatial error
konumsal olarak ilintili hata : spatially correlated error
konumsal veri modelleme : spatial data modeling
konuşma çözümleme için tıp uygulaması : biomedical application of speech analysis
konuşma çözümlemesi : speech analysis
konuşma çözümlemesi : speech-decoding
konuşma çözümlemesi algoritması : speech-decoding algorithm
konuşma çözümlemesi çözümyolu : speech-decoding algorithm
konuşma dışı sesli girdi : non-speech audio input
konuşma kodlama : speech coding
konuşma tanıma : speech recognition
konuşma tasarımı : conversation design
konuşma yönetimi : speech management
konuşmalı bilişim : conversational computing
konuşmalı BT hizmeti : conversational IT service
konuşmalı etmen : conversational agent
konuşmalı tasarım : conversational design
kopyalama hatası : copying error
korsan kullanıcı : piggybacker
koruma : security
koruyucu alt dizge : protecting subsystem
koşul değişkeni : condition variable
koşullu değer : conditional value
koşullu değişken : conditional variable
koşullu dönüşüm dizgesi : conditional transformation system
koşulsuz değişken : categorical variable
koşut parallel
koşut algoritma : parallel algorithm
koşut anlama : parallel understanding
koşut çözümyolu : parallel algorithm
koşut dizge : parallel system
koşut dosya dizgesi : parallel file system
koşut giriş/çıkış : parallel I/O
koşut işlem : parallel computing
koşut işlem : parallel processing
koşut işlem : parallel processing
koşut model : parallel model
kotarmak : finalization
kotarmak : finalization
kök etmen : root agent
köken : provenance
köksüz öbek : orphan block
köle ağ : botnet
köprü değişken : across variable
kötü ikiz yönlendirici : evil twin router
kötü niyetli : black hat
kötü niyetli bilgisayar korsanı : black hacker
kötücül amaçla keşif : malicious reconnaissance
kötücül site : malicious website
kötücül yazılım : malcode
kötücül yazılım : malicious code
kötücül yazılım : malicious software (malware or malcode)
kritik altyapılarda gizlilik : privacy in critical infrastructures
kritik altyapılarda güvenlik : security in critical infrastructures
kritik değer : critical value
kritik değişken : critical variable
kuantum : quantum
kuantum ikili : qubit
kuantum ikili hesaplama : qubit computing
kuantum üçlü : quitrit
kuantum üçlü dolanması : quitrits’ entanglement
kukla değişken : dummy variable
kullanıcı : tenant
kullanıcı : user
kullanıcı amacı : user intention
kullanıcı arabirimi hatası : user interface error
kullanıcı arayüzü etmeni : user interface agent
kullanıcı arayüzü hatası : user interface error
kullanıcı donanımı : user equipment
kullanıcı düzlemi : user plane
kullanıcı etmeni : user agent
kullanıcı girişi : user input
kullanıcı hatası : user error
kullanıcı kipi : user mode
kullanıcı veri birimi kuralı : user datagram protocol
kullanıcı veri kuralı : (UDP) user data protocol
kullanıcı veri kuralı : user data protocol (UDP)
kullanıcı yoğun : user intensive
kullanıcının programladığı etmen : user-programmed agent
kullanıcıya duyarlı uyarlama : user-aware adaptation
kullanıcıya uyarlama : user customization
kullanılabilirlik : availability
kullanılırlık : usability
kullanılırlık mühendisliği : usability engineering
kullanılmayan verinin işlemesi : dark data processing
kullanım hatası : usage error
kural : policy
kural : protocol
kural öğrenen : rule learner
kural tabanlı : rule-based
kural tabanlı etmen : rule-based agent
kural tabanlı iş usu : rule-based business intelligence
kural tabanlı iş zekâsı : rule-based business intelligence
kural veri birimi : protocol data unit
kural veri birimi standardı : protocol data unit standard
kural yazarı : policy author
kuralcı çözümleme : prescriptive analytics
kuraldışı arama hatası : illegal seek error
kuraldışı erişim hatası : illegal access error
kuraldışı hata : illegal error
kuraldışı veri : anomalous data
kurallı belirtim : formal spesification
kuram : theory
kuramsal : theoretical
kuramsal değer : theoretical value
kuramsal miktar : theoretical amount
kuramsal ölçüm : theoretical metric
kuramsal ölçüm : therotical metric
kuramsal veri : notional data
kuramsal veri : theoretical data
kurcala : tamper
kurcalama saptama : tamper detection
kurcalamak : tamper (v)
kurcalamaya dayanıklı : tamperproof
kurcalamaya dayanıklılık : tamper resistance
kurcalamaya dayanıklılık : tamper-resistance
kurma hatası : installation error
kurtarılabilir hata : recoverable error
kurtarılamaz hata : unrecoverable error
kurtarma düzeneği : recovery mechanism
kurtarma etmeni : retrieval agent
kurtarma hatası : retrieving error
kurul yaklaşımı : committee approach
kurulum : setup
kurulum hatası : setup error
kurum merkezli bulut bilişim : enterprise-centric cloud computing
kurumsal : organizational
kurumsal bulut : enterprise cloud
kurumsal düzeyde güvenlik : enterprise level security
kurumsal düzeyde güvenlik ölçümleri : enterprise level security metrics
kurumsal güvenlik : enterprise security
kurumsal hizmet olarak veri bütünleştirme : data fusion as an enterprise service
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) : (ERP) Enterprise Resource Planning
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) : Enterprise Resource Planning (ERP)
kurumsal mimari : enterprise architecture
kurumsal veri madenciliği : corporate data mining
kusur : flaw
Kusur Vasayım Yöntemi : Flaw Hypothesis Methodology
kusurlu yonga : flawed chip
kutuplaşma hatası : polarization error
kuyruk hatası : queue error
küçük işlem : dust transaction
küçük uygulama saldırısı : applet attack
kültürel algılama hatası : cultural perception error
kültürel değer : cultural value
kültürel önyargı hatası : cultural bias error
kültürel özellik verileri : cultural features data
küme : cluster
küme bilişim : cluster computing
küme bilişim ortamı : cluster computing environment
küme çözümlemesi : cluster analysis
kümeleme : clustering
kümeleme çözümlemesi : clustering analysis
kümelenmemiş veri : unaggregated data
küresel : global
küresel etmen : global agent
küresel konum belirleme dizgesi : (GPS)  Global Positioning System
küresel konum belirleme sistemi (KBS) : Global Positioning System (GPS)
küresel konum belirleme sistemi ile izleme : GPS (Global Positioning System) tracking
L-
laboratuvar verisi : wet-lab data
lambda hesabı : Lambda calculus
lisansüstü eğitimde nitelik : quality in graduate education
lognormal rasgele değişken : lognormal random variable
M-
maddesel olmayan değer : intangible value
madencilik : mining
mahremiyet : privacy
mahremiyet tekniği : privacy technique
makine anlaması : computational understanding
makine anlaması : machine understanding
makine çevirisi : machine translation
makine görmesi : machine vision
makine hatası : machine error
makine odası : machine room
makine öğrenmesi : machine learning
makine usu : machine intelligence
makine zekâsı : machine intelligence
makineden makineye : machine-to-machine
makineden makineye kimlik denetleme : machine-to-machine authentication
makineler arası : M2M
makineler arası : Machine2Machine
makineler arası iletişim : M2M communication
makro bilişim : macro-computing
makro hatası : macro error
Mali İşler Baş Yöneticisi : (CFO) Chief Financial Officer
Mali İşler Baş Yöneticisi : Chief Financial Officer (CFO)
maliyet-etkin bulut depolama : cost-efficient cloud storage
malzeme güvenliği veri formu : material safety data sheet
manevra yeteneği : maneuverability
mantık : logic
mantık hatası : logic error
mantıksal : logical
mantıksal adres : logical address
mantıksal anlama : logical understanding
mantıksal arama : Boolean search
mantıksal cebir : logical algebra
mantıksal değer : logical value
mantıksal değişken : Boolean variable
mantıksal değişken : logical variable
mantıksal eşitlik : Boolean equation
mantıksal hata : logical error
mantıksal hesap : logical calculus
mantıksal işleç : logical operator
mantıksal işlem : logical operation
mantıksal işlev : logical function
mantıksal komut : logical instruction
mantıksal olarak adlandırılmış değişken : logically named variable
mantıksal programlama : logic programming
mantıksal terim : Boolean term
mantıksal toplama : logical addition
mantıksal tür : Boolean type
mantıksal veri modeli : logical data model
mantıksal veri modelleme : logical data modeling
mantıksal yapay us : logical AI
mantıksal yapay zekâ : logical AI
manyetik algılayıcı : magnetic sensor
Markof mantığı : Markov logic
Markof zinziri : Markov chain
masa üstü alıştırması : tabletop exercise
Masaüstü Destek Uzmanı : Desktop Support Specialist
Masaüstü Destek Yöneticisi : Desktop Support Manager
masaüstü etmeni : desktop agent
masaüstü veritabanı : desktop database
maskeli saldırı : masquerade attack
matematik değişken : mathematical variable
matris değerli değişken : matrix-valued variable
mavi takım : blue team
maviağ : piconet
mavibağ : bluetooth
mavibağ kablosuz algılayıcı ağı : bluetooth wireless sensor network
mavibağ kablosuz eyleyici ağı : bluetooth wireless actuator network
mavidinleme : bluebugging
mavihırsızlık : bluesnarfing
mavikorsanlık : bluejacking
megaözetlem : megahashes
mekanik algılayıcı : mechanical sensor
mekanik hata : mechanical error
Merkezi denetimler arası kuralı : Inter-Control Center Communications Protocol (ICCP)
Merkezi Denetleme ve Veri Toplama : SCADA (supervisory control and data acquisition)
merkezi olmayan ki-kare rasgele değişken : non-central chi-squared random variable
mesajlaşırken sürüş : (DWT) driving while texting
mesajlaşırken sürüş : driving while texting (DWT)
metin madenciliği : mining text
metin okuma cihazı : text reading device
metin verisi : text data
mikro bulut sağlayıcı federasyonu : micro-cloud provider federation
mikro veri : microdata
mikro veri hizmeti : microdata service
mikro veri hizmeti merkezi : microdata service center
mikrobilgisayar : microcomputer
mikrofon girişi : microphone input
mikrohizmet mimarisi başarımı : performance of microservice architecture
mikroişlemci : microprocessor
mikromimari : microarchitecture
mikroprogramlama : microprogramming
mimari : architecture
mimari betimleme dili : architecture description language
mimari betimleme üstmodeli : architecture description meta-model
mimari çözümleme : architectural analysis
mimari değerlendirme : architectural evaluation
mimari doğrulama : architecture verification
mimari geçerleme : architecture validation
mimari merkezli : architecture-centric
mimari merkezli mühendislik : architecture-centric engineering
mimari merkezli süreç çerçevesi : architecture-centric process framework
mimari merkezli süreç modeli : architecture-centric process model
mimari merkezli yazılım mühendisliği : architecture-centric software engineering
mimari örüntüler : architectural patterns
mimari tabanlı evrim : architecture-based evolution
mimari tabanlı kod üretme : architecture-based code generation
mimari tasarım : architectural design
mimari tersine mühendislik : architecture reverse engineering
mimari uygunluk : architecture conformance
mimari yeniden mühendislik : architecture reengineering
mimarlık dönüşümü : architecture transformation
mobil ağ : mobile network
mobil akıllı dizge : mobile smart system
mobil aygıt : mobile device
mobil bilişim : mobile computing
mobil bulut bilişim : mobile cloud computing
mobil bulut bilişim dizgesi : mobile cloud computing system
mobil bulut bilişim güç tüketimi : power consumption in mobile cloud computing
mobil bulut bilişimde güvenlik ve gizlilik : security and privacy of mobile cloud computing
mobil dizge : mobile system
mobil etmen : mobile agent
mobil etmen yaklaşımı : mobile agent paradigm
mobil Genelağ hizmeti : mobile Web service
mobil hizmet : mobile service
mobil içerik : mobile content
mobil iş : mobile business
mobil kitlesel algılama : mobile crowdsensing
mobil kod : mobile code
mobil kod güvenliği : security for mobile code
mobil mimari : mobile architecture
mobil nesne : mobile object
mobil ortam : mobile environment
mobil ortamda özuyum : self-adaptation in mobile environment
mobil öğrenme : mobile learning
mobil sosyal ağ : mobile social network
mobil sosyal ağlarda güvenlik : security of mobile social networks
mobil sosyal ortam : mobile social media
mobil teknoloji güvenliği : mobile technology security
mobil uç bilişim : mobile edge computing
mobil veritabanı : mobile database
model ayarlama tekniği : model calibration technique
model çıkartma : model extraction
model doğrulama : model verification
model geçerleme : model validation
model geçerleme tekniği : model validation technique
model hatası : model error
model sürümlü : model-driven
model sürümlü başarım gereksinimi : model-driven performance requirement
model sürümlü geliştirme : model-driven development
model sürümlü hizmet mühendisliği : model-driven service engineering
model sürümlü mühendislik : model-driven engineering
model tabanlı etmen : model-based agent
model tabanlı yöntembilim : model-based methodology
model tümleştirme : model integration
modelleme dili : modeling language
modelleme hatası : modeling error
modelleme ve benzetim : modeling and simulation
modelleme ve benzetimde eğitim : education in modeling and simulation
modelleme yöntembilimi : modeling methodology
modelleme yöntemi : modeling method
modernleşme : modernization
modül : module
Monte Karlo yöntemi : Monte Carlo method
mor takım : purple team
motorlu araç destek dizgesi : automotive assistance system
Mpara : Mcoin
mutlak değer : absolute value
mutlak özerklik : absolute autonomy
mühendislik ve sosyal sorumluluk : engineering and social responsibility
mühendislik ve toplumsal sorumluluk : engineering and social responsibility
müşteri çözümleme : customer analytics
Müşteri Destek Uzmanı : Customer Support Specialist
Müşteri Destek Yöneticisi : Customer Support Administrator
müşteri ilişkileri yönetimi : customer relationship management
müzik aleti sayısal arabirimi : musical instrument digital interface
N-
nadir veri : sparse data
nano algılayıcı : nano sensor
nano veri merkezi : nano data center
Nash dengesi : Nash equilibrium
neden sonuç ilişkisi : cause-effect relation
nedensel çözümleme : causal analysis
negatif hipergeometrik rasgele değişken : negative hypergeometric random variable
negatif ikiterimli rasgele değişken : negative binomial random variable
neredeyse eşanlı sayısal sıradüzen : plesiochronous digital hierarchy
nesne : object
nesne veri yönetim grubu : object data management group
nesne veritabanı : object database
nesne veritabanı : object database
nesne yönelimli : object-oriented
nesne yönelimli dizge : object-oriented system
nesne yönelimli modelleme : object-oriented modeling
nesne yönelimli tasarım : object-oriented design
nesne yönelimli veritabanı : object-oriented database
nesne yönelimli yazılım mühendisliği : object-oriented software engineering
nesnel veri : objective data
Nesnelerin Genelağı : Web of Things
nesnelerin Genelağında beliren özellikler : emergent properties of WoT
nesnelerin Genelağında mahremiyet uygulatma : privacy enforcement for WoT
nesnelerin İnterneti : (IOT) Internet of Things
nesnelerin İnterneti : Internet of Things (IOT)
nesnelerin İnterneti : IoT
nesnelerin İnterneti arama motoru : (IoTSE) Internet of Things Search Engine
nesnelerin İnterneti arama motoru : Internet of Things Search Engine (IoTSE)
nesnelerin İnterneti aygıtı : IoT device
nesnelerin interneti donanımları siber güvenliği : cybersecurity for IoT devices
nesnelerin İnterneti güvenliği özelliği : IoT security feature
nesnelerin interneti için bilişsel çözüm : cognitive solution for Internet of Things (IoT)
nesnelerin İnterneti için mimari : architecture for IoT
nesnelerin İnterneti kuralı : IoT protocol
nesnelerin İnterneti standartlaştırma : IoT standardization
nesnelerin İnterneti tabanlı ortam : IoT-based environment
nesnelerin interneti tabanlı ortamlarda hesaplama : computing in IoT-based environments
nesnelerin İnterneti üzerinden : over IoT
nesnelerin İnterneti veri çözümlemesi : IoT data analytics
nesnelerin internetinde gizlilik : privacy in the IoT
nesnelerin internetinde güvenlik : security in the IoT
nesnelerin internetinde güvenlik ve gizlilik : security and privacy of IoT
nesnelerin İnternetinde insan ve veri etkileşimi : human-data interaction with IoT
nesne-tabanlı görüntü çözümleme : object-based image analysis
nicel değer : quantitative value
nicel değişken : quantitative variable
nicel karar değişkeni : quantitative decision-variable
nicel ölçme : quantitative measurement
nicel proje yönetimi : quantitative project management
nicel veri : quantitative data
nicelenmiş değişken : quantified variable
niceliksel öz : quantified self
nicem : quantum
Nicem Danışma Kurulu : Quantum Advisory Committee
nicem güvenli : quantum-safe
nicemlenmiş : quantized
nicemlenmiş çıktı değişkeni : quantized output variable
nicemlenmiş değer : quantized value
nicemlenmiş değişken : quantized variable
nicemlenmiş durum değişkeni : quantized state variable
nicemlenmiş girdi : quantized input
nicemlenmiş girdi değişkeni : quantized input variable
nicemsel : quantum
nicemsel ağ : quantum network
nicemsel ağ sınama ortamı : quantum network testbed
nicemsel algoritma : quantum algorithm
nicemsel bağlantı : quantum connection
nicemsel benzetim : quantum simulation
nicemsel bilgisayar : quantum computer
nicemsel bilişim : quantum computing
nicemsel bilişim dizgesi : quantum computing system
nicemsel bilişim kuramı : quantum information theory
nicemsel bilişim modeli : quantum computing model
nicemsel bilişim yazılımı : quantum computing software
nicemsel çözüm : quantum solution
nicemsel çözümyolu : quantum algorithm
nicemsel değişken : quantum variable
nicemsel gürültü : quantum noise
nicemsel hata : quantum error
nicemsel hesaplama : quantum computing
nicemsel hesaplama işlemi : quantum computational operation
nicemsel ışınlama : quantum teleportation
nicemsel ileti : quantum message
nicemsel iletişim : quantum communication
nicemsel internet : quantum internet
nicemsel karmaşıklık kuramı : quantum complexity theory
nicemsel makine usu : quantum machine intelligence
nicemsel makine zekâsı : quantum machine intelligence
nicemsel sürekli değişken : quantum continuous variable
nicemsel şifreleme : quantum cryptography
nicemsel üstünlük : quantum supremacy
nitel değer : qualitative value
nitel değişken : qualitative variable
nitel karar değişkeni : qualitative decision-variable
nitel özellik : quality attribute
nitel uzay-zamansal usavurma : qualitative spatio-temporal reasoning
nitel veri : qualitative data
niteliğe duyarlı hizmet seçimi stratejisi : strategies for quality-aware service selection
nitelik bilinçli : quality-aware
nitelik bilinçli hizmet : quality-aware service
nitelik bilinçli hizmet seçimi : quality-aware service selection
niteliksiz değişken : unqualified variable
normalleştirilmiş değer : normalised value
O-
odaklanmış anlama : focused understanding
okuma hatası : read error
okuma kalemi : reading pen
olası : probable
olası hata : probable error
olasılık : probability
olasılık değeri : probability value
olasılık hatası : probability error
olasılıksal : probabilistic
olasılıksal bilgisayar : probabilistic computer
olasılıksal değişken : probabilistic variable
olasılıksal değişken : stochastic variable
olasılıksal Petri ağı : probabilistic Petri net
olasılıksal veritabanı : probabilistic database
olay : event
olay dosyası : log file
olay güdümlü : event-driven
olay güdümlü çözümleme : event-driven analytics
olay güdümlü hizmet yönelimli mimari : event-driven service-oriented architecture
olay güdümlü mimari : event-driven architecture
olay işleyici : event handler
olay kaydı : event register
olay müdahale : incident response
olay saptama uçangözü : drone for detecting event
olay tabanlı : event-based
olay tabanlı akıl yürütme : case based reasoning
olay tabanlı çözüm : event-based solution
olay tabanlı dizge : event-based system
olay tabanlı uçtan uca çözüm : event-based peer-to-peer solution
olay tanıma : event recognition
olay verisi : event data
olay verisi kaydı : event data recorder
olayları bulma uçangözü : drone for discovering events
oldukça hassas : highly accurate
oldukça hassas el hareketi yakalama : highly accurate hand gesture capture
olgunluk : maturity
oltalama : phishing
oltalama : phishing
oltalama önleme : phishing prevention
olumlu değer : positive value
olumlu uzamsal hata : positive spatial error
olumsuz değer : negative value
olur değer : feasible value
oluşturma hatası : creation error
omurga : backbone
onanabilir değer : acceptable value
onanabilir veri : acceptable data
onanmış değer : accepted value
onanmış veri : accepted data
onarılabilir tasarım : repairable design
onarılabilirlik için tasarım : design for repairability
onarılamaz hata : irrecoverable error
onay : confirmation
onay hatası : acceptance error
onaylama verisi : certification data
onaylı defter : attestation ledger
onaylı veri : certified data
ondalık değer : decimal value
onulmaz hata : fatal error
onulmaz hata : hard error
onulmaz hata ekranı : (BSoD) Blue Screen of Death
onulmaz hata ekranı : Blue Screen of Death (BSoD)
optik algılayıcı : optical sensor
optik bilişim : optical computing
oran : rate
oran : ratio
oran değişkeni : rate variable
oran değişkeni : ratio variable
oran ölçekli değişken : ratio-scale variable
oran verisi : rate data
oransal : ratio
oransal değer : ratio value
orantılı hata : proportional error
orman gözlemleme uçangözü : drone for forest monitoring
orman gözlemleme uçangözü : forest monitoring drone
orta ayrıntılı koşutluk : medium-grained parallelism
ortadaki adam saldırısı : man-in-the-middle attack
ortak : shared
ortak akıl : collaborative thinking
ortak denge : pooling equilibrium
ortak grup davranışı : collective group behavior
ortak hizmet : collaborative service
ortak kipli giriş : common-mode input
ortak us : collective intelligence
ortak veri : shared data
ortak veritabanı : common database
ortak zekâ : collective intelligence
ortalama değer : average value
ortalama değer : averaged value
ortalama hata : average error
ortalama hata : mean error
ortaya çıkan algılayıcı uygulaması : emerging sensor application
ortaya çıkan teknoloji : emerging technology
ortaya çıkan uygulamalar : emerging applications
otomatik bulut aracılığı : automated cloud brokerage
otomatik bulut uyarlaması : automatic cloud adaptation
otomatik çağırma : robocall
otomatik değişken : automatic variable
otomatik konuşma anlama teknolojisi : automatic speech understanding technology
otomatik konuşma tanıma : automatic speech recognition
otomatik konuşma tanıma teknolojisi : automatic speech recognition technology
otomatik model çıkartma : automatic model extraction
otomatik numara çevirici : auto-dialler
otomatik sorun çözme : automated problem solving
otomatik şifre üreteci : automated password generator
otomatik teorem kanıtlama : automated theorem proving
otomatik yanıt : auto answer
otomobile siber saldırı : auto-hacking attack
oturum : session
oturum aç : login
oturum açma : login
oturum açma : logon
oturum ele geçirme saldırısı : session hijacking attack
oturum yönetimi : session management
oylama makinesine siber saldırı : voting machine hacking
oyun tasarımı : game design
oyuncu : player
oyunlaştırılmış : gamified
oyunlaştırma : gamification
oyunlaştırmak : gamify (v)
Ö-
öbek : block
öbek izleyici : block explorer
öbek ödülü : block reward
öbek şifreleme : block ciphers
öbek yüksekliği : block height
öbekzinciri : blockchain
öbekzinciri ağı : blockchain network
öbekzinciri çözümleme : blockchain analytics
öbekzinciri güvenliği : blockchain security
öbekzinciri kurulu : consortium blockchain
öbekzinciri sürümlü : blockchain-driven
öbekzinciri sürümlü yaklaşım : blockchain-driven approach
öbekzinciri tabanlı : blockchain-based
öbekzinciri tabanlı arakatman : blockchain-based middleware
öbekzinciri tabanlı mobil oylama : blockchain-based mobile voting
öbekzinciri tabanlı uygulama : blockchain-based application
öbekzinciri teknolojisi : blockchain technology
öbekzinciri ve güven yönetimi : blockchain and trust management
öbekzinciri veritabanı : blockchain database
ödemede kart kopyalama saldırısı : payment card skimmer attack
ödül avcısı : bug bounty hunter
öfkeli tartışma : flame war
öğrenen etmen : learning agent
öğrenilmiş dersler : lessons learned
öğrenme tabanlı : learning-based
öğrenme tabanlı uyarlanır izlem : learning-based adaptive strategy
öğrenme tabanlı uyarlanır strateji : learning-based adaptive strategy
öğrenme teknolojisi : learning technology
öğrenme veri öbeği : learning data set
öğrenme verisi : learning data
öğrenmeli anlama : learning understanding
öğretilebilir etmen : teachable agent
öğretim : training
Öklid algoritması : Euclidian algorithm
Öklid çözümyolu : Euclidian algorithm
ölçeklenebilir bilişim : scalable computation
ölçeklenebilir bilişim : scalable computing
ölçeklenebilir nicemsel bilişim : scalable quantum computing
ölçeklenebilir veri : scalable data
ölçeklenebilirlik : scalability
ölçeklenebilirlik konusu : scalability issue
ölçeklenir bulut depolama : scalable cloud storage
ölçme : measurement
ölçme cihazı hatası : measuring instrument error
ölçme hatası : measuring error
ölçü aletli değişken : instrumented variable
ölçülebilen değişken : measurable variable
ölçülebilir değişken : instrumentable variable
ölçülebilir değişken : measurable variable
ölçülemez değer : immeasurable value
ölçülen hizmet : measured service
ölçülmüş bağımlı değişken : measured outcome variable
ölçülmüş değer : measured value
ölçülmüş değişken : measured variable
ölçülü veri : measured data
ölçüm hatası : measurement error
ölçüm seçenekleri : alternative metrics
ölçüm seçenekleri : altmetrics
ölçümleme : instrumentation
ölçümleme hatası : instrumentation error
ölçün : standard
ölçünlü : standard
ölçüt değişkeni : criterion variable
öldürücü robot : killer robot
öldürücü yapay us makinesi : killer AI machine
öldürücü yapay us robot : killer AI robot
öldürücü yapay zekâ makinesi : killer AI machine
öldürücü yapay zekâ robot : killer AI robot
ölü değişken : dead variable
ön getirme : pre-fetch
ön madencilik : premining
ön sorgulama : premining
önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi : integration of prior domain knowledge
önceliklendirme : prioritization
öncelikli kuyruk veri yapısı : priority queue data structure
önceyi kapsayan değişken : ex post facto variable
öncü : precursor
öncü değişken : lead variable
öncül değişken : antecedent variable
önemli veri : significant data
önemsiz girdi : paltry input
öneri motoru : recommendation engine
önerici : recommender
önerme değişkeni : proposition variable
önermesel değişken : propositional variable
önetkin : proactive
önetkin dizge : proactive system
önetkin etmen : proactive agent
öngören : anticipative
öngören değişken : predictor variable
öngören etmen : anticipatory agent
öngörme : anticipation
öngörü : prediction
öngörü çözümlemesi : predictive analysis
öngörü hatası : anticipation error
öngörü hatası : prediction error
öngörü örüntüsü : prediction pattern
öngörülebilir veri : predictable data
öngörülemeyen : unpredictable
öngörülemeyen veri : unpredictable data
öngörülemez : unpredictable
öngörülemez veri : unpredictable data
öngörülen : predicted
öngörülen değer : ex ante value
öngörülen değer : predicted value
öngörülen değişken : predicted variable
öngörülen hata : anticipated error
öngörülen veri : predicted data
öngörülmemiş veri : unpredicted data
öngörülmüş : predicted
öngörülmüş girdi : anticipated input
öngörülmüş olgu : anticipated fact
öngörülmüş veri : predicted data
öngörülü bakım : predictive maintenance
öngörülü bilgi dizgesi : predictive information system
öngörülü çözümleme : predictive analytics
öngörülü hizmet yönetimi : predictive management of service
öngörülü istihbarat : predictive intelligence
öngörüsel : anticipative
öngörüsel bilişim : anticipative computing
öngörüsel uyarlanır dizge : anticipative adaptive system
önyargı hatası : bias error
önyargılı hata : biased error
önyükleme : bootstrapping
örgütsel bilişim : organizational computing
örgütsel değer : organizational value
örnek olay incelemesi : case study
örnek olay tabanlı akıl yürütme : case-based reasoning
örnek veri : model data
örnek veritabanı : model database
örnekleme dışı hata : non-sampling error
örnekleme hatası : sampling error
örneklendirilmiş : instantiated
örneklendirilmiş anlama : instantiated understanding
örneklendirilmiş değişken : instantiated variable
örneklendirme : instantiation
örneklenmiş veri denetim dizgesi : sampled-data control system
örneklenmiş veri dizgesi : sampled-data system
örneksel anlama : analogical understanding
örneksel değer : analog value
örneksel girdi : analog input
örnekselden sayısala : analog-to-digital
örnekseli sayısala : analog-to-digital
örnekseli sayısala dönüştürme : analog-to-digital conversion
örnekseli sayısala dönüştürücü : analog-to-digital converter
örneksiz öğrenme : zero-shot learning
örtük değer : implicit value
örümcek : spider
örüntü belirleme : pattern specification
örüntü cebir : pattern algebra
örüntü çıkarma : pattern extraction
örüntü çözümleme : pattern analysis
örüntü dili : pattern language
örüntü doğrulama : pattern validation
örüntü eşleştirme : pattern matching
örüntü kümeleme : pattern clustering
örüntü mantığı : pattern logics
örüntü model tehlikesi : pattern model pitfalls
örüntü modelleme : pattern modeling
örüntü sınıflandırma : pattern classification
örüntü tabanlı : pattern-based
örüntü tabanlı bilişim : pattern-based computing
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge : pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge bakımı : maintenance of pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizgede sınama : testing in pattern-based designed system
örüntü tanıma : pattern recognition
örüntü tanımlama : pattern identification
örüntü yeniden kullanma : pattern reuse
örüntü yönelimli programlama : pattern-oriented programming
örüntüler için veri madenciliği : data mining for patterns
özbenzer : fractal
özbenzer tabanlı : fractal-based
özbenzer tabanlı öğrenme : fractal-based learning
özdengeleme değişkeni : homeostatic variable
özdevinim : automation
özdevinimli değişken : automatic variable
özel : specific
özel anahtar : private key
özel anahtarla şifreleme : secret-key cryptography
özel bulut : private cloud
özel değer : special value
özel oturum anahtarı : private signing key
özel öbekzinciri : private blockchain
özel veri : specific data
özelleştirilmiş bilişim dili : specialized computation language
özelleştirilmiş bulut hizmet niteliği : customized cloud service quality
özellik : attribution
özellik : feature
özellik seçimi : feature selection
özellik tanımlama : feature identification
özellik vektörü : feature vector
özenilmiş değişken : elaborated variable
özerk : autonomous
özerk anlama : autonomous understanding
özerk araç : autonomous tool
özerk araç : autonomous vehicle
özerk bilgi dizgesi : autonomous knowledge system
özerk bilişim : autonomous computing
özerk bina denetim dizgesi : autonomous building control system
özerk dizge : autonomous system
özerk etkileşimli kişi : autonomous interactive character
özerk etmen : autonomous agent
özerk hava taşıtı : aerial autonomous vehicle
özerk kara aracı : ground autonomous vehicle
özerk nesne : autonomous thing
özerk öğrenme dizgesi : autonomous learning system
özerk örgüt : autonomous organization
özerk robot : autonomous robot
özerk robot ağı : autonomous robot network
özerk silah dizgesi : (AWS) autonomous weapons system
özerk silah dizgesi : autonomous weapons system (AWS)
özerk sürüş teknolojisi : autonomous driving technology
özetlem : hash
özetlem desteği : hashcash
özetlem hızı : hashrate
özgü : characteristic
özgü değer : characteristic value
özgüdümlü etmen : self-motivated agent
özgül : specific
özgül değer : specific value
özgül veri : specific data
özgün : original
özgün anlama : original understanding
özgün hata : typical error
özgün veri : original data
öznel : subjective
öznel anlama : subjective understanding
öznel değer : subjective value
öznel hata : subjective error
öznel veri : subjective data
öznitelik değeri : attribute value
öznitelik hatası : attribute error
öznitelik tabanlı erişim : attribute-based access
öznitelik tabanlı erişim denetimi : attribute-based access control
öznitelik tabanlı yetkilendirme : attribute-based authorization
öznitelik yetkilisi : attribute authority
özölçekleme : auto-scaling
özörgütlenen : self-organizing
özörgütlenen bulut ağı : self-organizing cloud networking
özörgütlenen dizge : self organizing system
özörgütlenen dizge : self-organizing system
özörgütlenen dizgelerde gizlilik : privacy in self-organizing systems
özörgütlenme : self-organization
özprogramlanılır etmen : autoprogrammable agent
özuyarıcı : autostimulant
özuyarlanır dizgeler için ölçümler : metrics for self-adaptive systems
özuyarlanır dizgeler için sayısal güven : computational trust for self-adaptive systems
özuyarlanır dizgelerde gizlilik : privacy in adaptive systems
özuyarlanır dizgelerde güven modeli : trust model for self-organizing systems
özuyarlanır dizgelerde güvenlik : security in self-organizing systems
özuyum : self-adaptation
özuyum uygulaması : self-adaptation application
özuyumlu : self-adaptive
özuyumlu ağ : self-adaptive network
özuyumlu bulut mimarisi : self-adaptive cloud architecture
özuyumlu davranış : self-adaptive behavior
özuyumlu davranışsal denetim : self-adaptive behavioral control
özuyumlu dizge : self-adaptive system
özuyumlu dizgeler için mimari : architectures for self-adaptive systems
özuyumlu e-sağlık dizgesi : self-adapting ehealth system
özuyumlu hizmet : self-adaptive service
özuyumlu ilinge : self-adaptive topology
özuyumlu teknik : self-adaptive technique
özuyumlu uygulama : self-adaptive application
özuyumlu yapı : self-adaptive structure
özuyumlu yaygın hizmet : self-adaptive pervasive service
özyönetim ve benzetim : autonomy and simulation
özyönetim yönelimli : autonomy-oriented
özyönetim yönelimli bilişim : autonomy-oriented computation
özyönetim yönelimli bilişim : autonomy-oriented computing
özyönetim yönelimli modelleme : autonomy-oriented modeling
özyönetimli : autonomic
özyönetimli bilişim : autonomic computation
özyönetimli bilişim : autonomic computing
özyönetimli dizge : autonomic system
özyönetimli dizgeler için mimari kaygı : architectural concern of autonomic systems
özyönetimli dizgelerde güven modeli : trust model for autonomics systems
özyönetimli özellik : autonomic property
özyönetimli özellik : autonomic property
P-
paket ağ ortamı : packet network environment
paket bırakma saldırısı : packet drop attack
paket inceleme : packet inspection
paket yoklayıcısı : packet sniffer
paralel : parallel
paralel anlama : parallel understanding
paralel işlem : parallel processing
paralel sistem : parallel system
parametre : parameter
parametre değeri : parameter value
parametreleştirilebilir : parameterizable
parametreleştirilebilir karşılaştırma : parameterizable benchmark
parametrik kaynak kullanımının durağan görünümü : static profiling of parametric resource usage
parametrik olmayan yöntem : non-parametric method
parazit saldırısı : jamming attack
Pareto 80/20 Kuralı : Pareto 80/20 Rule
Pareto rasgele değişken : Pareto random variable
parmak izi kodu : fingerprinting code
parmak izi tanıma : finger print recognition
parola : password
parola dağıtımı : key escrow
parola hatası : password error
pasif saldırı : passive attack
patent ve marka veritabanı : patent and trademark database
pay kanıtı : proof of stake
paylaşımlı : shared
paylaşımlı gizli veri rasgele değişkeni : shared secret data random variable
paylaşımlı veri : shared data
pekiştirmeli öğrenme : reinforcement learning
petabayt : petabytes
petasekizli : petabytes
Petri ağı : Petri net
piksel : pixel
piyasa verileri : market data
platform güvenliği : platform security
platform yetenekleri türü : platform capabilities type
polinom olmayan büyüme : non-polynomial (NP) growth
politika belirleme : policy spesification
politika denetleme : policy control
politika sorunu : policy issue
posta etmeni : mail agent
problem çözme ortamı : problem solving environment
problem çözme tekniği : problem solving technique
profesyonel gelişme : professional development
program : program
program anlama : program comprehension
program bağımlılığı : program dependency
program bağımlılığı çizgesi : program dependency graph
program çözümleme : program analysis
program çözümleme tekniği : program analysis technique
program değişkeni : program variable
program görselleştirme : program visualization
program hatası : program error
programa duyarlı hata : program-sensitive error
Programcı : Programmer
programlama : programming
programlama anlambilimi : programming semantics
programlama dili : programming language
programlama dilleri anlambilimi : semantics of programming languages
programlama hatası : programming error
programlamada göz hareketi : eye movements in programming
programlanabilir : programmable
programlanabilir etmen : scriptable agent
programlanabilir ızgara : programmable grid
programlanabilir katıdurum bellek : programmable solid-state storage
programlanır trafik denetleyici : programmable traffic controller
programlanmış : programmed
programlanmış veri işlemcisi : programmed data processor
proje gözlemleme ve denetimi : project monitoring and control
proje planlama : project planning
psikolojik işlemler : psychological operations
R-
radar girişi : radar input
rahatsız edici değişken : nuisance variable
rasgele : random
rasgele değişken : random variable
rasgele hata : random error
rasgele veri : random data
rastgele kaynak : random source
rastgele sayı : random number
rastgele test atağı : fuzzing attack
rastlantısal hata : accidental error
rekabetçi etmen : competitive agent
reklam yazılımı : adware
renkli Petri ağı : colored Petri net
resim aktarma kuralı : (PTP) Picture Transfer Protocol
resim aktarma kuralı : Picture Transfer Protocol (PTP)
resmi güvenlik politikası modeli : formal security policy model
risk : risk
risk azaltma paketleri : risk mitigation packages
risk çözümleme : risk analysis
risk değerlendirme : risk assesment
risk değişkeni : risk variable
risk eşiği : risk threshold
risk yönetimi : risk management
robot : bot
robot candaş : artificial robot pet
robot değilim : I’m not a robot
robot dizgelerinde uyarlanırlık : adaptivity in robot systems
robot el : robotic hand
robot geliştirme : robot development
robot kişiliği : robot personality
robot pilot : robot pilot
robot saldırısı : bot attack
robot süreci otomasyonu : robotic process automation
robot topluluğunda uyum : adaptation in collective robotics
robot topluluğunda uyum : adaptation in swarm robotics
robotbilim : robotics
robotik yerli : robotic native
robotsal küçük alet : robotic gadget
rol : role
ronna: 1027 : ronna: 1027
ronto: 10-27 : ronto: 10-27
rota hatası : course error
S-
saat değişkeni : clock variable
saat girişi : clock input
sabit değişken : constant variable
sabit girdi : constant input
sabit rasgele değişken : constant random variable
sabitlenmiş değişken : fixed variable
sabotaj : sabotage
sadeleştirme hatası : simplification error
sağduyu değişkeni : common-sense variable
sağlık bilgi dizgesi : health information system
sağlık göstergesi : biomarker
sağlık hizmeti : healthcare service
sağlık hizmeti uygulaması : healthcare application
sağlık hizmetinde kullanılırlık : usability in healthcare
sağlık için yapay us : Artificial Intelligence for health
sağlık için yapay zekâ : Artificial Intelligence for health
sağlık uygulaması : biomedical application
sağlık veri değişimi : health data exchange
sağlık verisi paylaşımı : health data sharing
sağlıkta tanılama : diagnostics in healthcare
sahiplik : ownership
sahte : fake
sahte benzetme : fake simile
sahte haber : fake news
sahte içerik algılama : fake content detection
sahte kimlik : fake identity
sahte metin : fake text
sahte negatif : fake negative
sahte pozitif : fake positive
saklı değişken : hidden variable
saldırgan karşı önlem : offensive countermeasure
saldırı : attack
saldırı : intrusion
saldırı adımı : attack step
saldırı ağacı : attack tree
saldırı alarmı : attack alarm
saldırı algılama ve uyarı : (AS&W) attack sensing and warning
saldırı algılama ve uyarı : attack sensing and warning (AS&W)
saldırı aracı : attack tool
saldırı aracı takımı : attack tool kit
saldırı aşamaları : kill chain
saldırı belirtisi : attack manifestation
saldırı dayanıklılığı : intrusion tolerance
saldırı hızı : attack speed
saldırı ilişkilendirme : attack attribution
saldırı imi : attack signal
saldırı imzası : attack signature
saldırı kapsamı : attack coverage
saldırı önlemedizgesi : intrusion prevention system
saldırı örüntüsü : attack pattern
saldırı sahası : attack forest
saldırı saptama : attack detection
saldırı sınıflandırma : attack classification
saldırı sınıflandırma : attack taxonomy
saldırı tespit dizgesi : intrusion detection system
saldırı tespiti : intrusion detection
saldırı uyarısı : attack alarm
saldırı yeri : attack space
saldırı yolu : attack path
saldırı yolu : attack vectors
saldırı yükü : attack load
saldırı yüzeyi : attack surface
saldırıyla ilgili : attack relevant
saldırıyla ilgili olay : attack-relevant event
sanal ağ aygıtı hatası : virtual network device error
sanal algılayıcı girişi : virtual sensor input
sanal aygıt hatası : virtual device error
sanal bilgisayar : (VM) virtual machine
sanal bilgisayar : virtual machine (VM)
sanal candaş : virtual pet
sanal çöp : cyberdust
sanal değer : virtual value
sanal denizaltı ortamı : virtual underwater environment
sanal ekonomi : virtual economy
sanal gerçek aygıtı : virtual reality device
sanal gerçek benzetimi : virtual reality simulation
Sanal Gerçeklik Mimarı : Virtual Reality (VR) Architect
sanal gerçeklikte siber rahatsızlık : cybersickness in virtual reality
sanal kişi : avatar
sanal kişilik : virtual personality
sanal koşu bandı : cyberith virtualizer
sanal kuruluş : virtual enterprise
sanal ortamda adli bilişim : forensics of virtual environment
sanal özel bulut : virtual private cloud
sanal para : crypto-coin
sanal para : cryptocurrency
sanal para : cryptomoney
sanal para : virtual currency
sanal para : virtual money
sanal para adresi : cryptocurrency address
sanal para cüzdanı : cryptocurrency wallet
sanal vitrin : cyber storefront
sanal vitrin : digital storefront
sanal vitrin : electronic storefront
sanal vitrin : estorefront
sanal vitrin : online storefront
sanal vitrin : virtual storefront
sanal yardımcı : virtual assistant
sanallaştırılmış : virtualized
sanallaştırılmış hizmet : virtualized service
sanallaştırılmış veri merkezi : virtualized datacenter
sanallaştırma : virtualization
sanallaştırma ilkeleri : principles of virtualization
sanallaştırma ilkesi : principle of virtualization
sanallaştırma tabanlı ortam : virtualization-based environment
sanallaştırma tabanlı ortamda hesaplama : computing in virtualization-based environment
sanallaştırmaya duyarlı : virtualization-aware
sanallaştırmaya duyarlı ağ iletişimi : virtualization-aware networking
sanallaştırmaya duyarlı depolama : virtualization-aware storage
Sanayi 4.0 : Industry 4.0
sanayide karşılaştırma kullanımı : use of benchmark in industry
saniyede egza kayan noktalı işlem : exaflops
saniyede giriş/çıkış işlemi : input/output operations per second (IOPs)
saniyede giriş/çıkış işlemleri : (IOPs) input/output operations per second
saniyede kayan noktalı işlem : (flops) floating point operation per second
saniyede kayan noktalı işlem : floating point operation per second (flops)
sapma : deviation
sapma hatası : deflection error
sapma hatası : offset error
satoşi : satoshi
sav tabanlı çözümleme : assertion-based analysis
sav tabanlı doğrulama : assertion-based verification
savaş hasar değerlendirmesi : battle damage assesment
savunma düzeneği : defense mechanism
savunma veri ağı : defense data network
savunmasız : vulnerable
savunmasız bölge : Demilitarized Zone (DMZ)
savunmasız yazılım : vulnerable software
savunmasızlık : vulnerability
savunmasızlık araştırması : vulnerability research
savunmasızlık sınaması : vulnerability testing
sayaç girdisi : counter input
sayaç girişi : counter input
saydam : transparent
sayıcıl : born digital
sayısal : digital
sayısal abone hattı : digital subscriber line
sayısal abone hattı erişim birimi : digital subscriber line access module
sayısal abonelik : digital subscription
sayısal adli bilişim : digital forensics
sayısal ağ : digital network
sayısal ağda yazdırma yazılımı : digital network printing software
sayısal akım : digital trend
sayısal algoritma : numerical algorithm
sayısal alıcı : digital receiver
sayısal altlık : digital platform
sayısal anahtar : digital key
sayısal anahtar : digital switch
sayısal anahtarlamalı ağ : digital switched network
sayısal araç : digital tool
sayısal araştırma : digital research
sayısal arkeoloji : digital archaeology
sayısal armağan : digital gift
sayısal ateşkes : digital truce
sayısal ayakizi : digital footprint
sayısal aygıt : digital device
sayısal bağ : digital link
sayısal bağlam : digital context
sayısal bağlantı : digital connection
sayısal basımcılık : digital typography
sayısal başarı : digital success
sayısal beceri : digital skill
sayısal beklenti : digital expectation
sayısal belge : digital document
sayısal belgelik : digital archive
sayısal benzetim dili : digital simulation language
sayısal bilgi : digital information
sayısal bilgi saklayıcı : digital information storage
sayısal bilgi yönetimi : digital information management
sayısal bilgisayar : digital computer
sayısal bilim : digital science
sayısal biniş kartı : digital boarding pass
sayısal candaş : digital pet
sayısal cüzdan : cyber wallet
sayısal cüzdan : digital wallet
sayısal çaba : digital effort
sayısal çağ : digital age
sayısal çağ örgütü : digital age organization
sayısal çağcıl : digital native
sayısal çağda esenlik : well being in the digital era
sayısal çağda sağlık hizmeti : healthcare in the digital era
sayısal çevre : digital environment
sayısal çıkış : digital output
sayısal çıktı : digital output
sayısal çocuk yetiştirme : digital parenting
sayısal çoğullama çözücü : digital demultiplexer
sayısal çoğullama sıradüzeni : digital multiplex hierarchy
sayısal çoğullayıcı : digital multiplex equipment
sayısal çoğullayıcı : digital multiplexer
sayısal çözüm : digital solution
sayısal çözümyolu : numerical algorithm
sayısal dağıtım çerçevesi : digital distribution frame
sayısal değer : digital commodity
sayısal değer : digital value
sayısal değer : numerical value
sayısal değişim : digital change
sayısal değişim : digital exchange
sayısal değişken : numerical variable
sayısal denetim : digital control
sayısal denetim dizgesi : digital control system
sayısal deney : digital experiment
sayısal devlet : digital government
sayısal devlet etkisi : digital government impact
sayısal devlet izlemi : digital government strategy
sayısal devlet stratejisi : digital government strategy
sayısal devre : digital circuit
sayısal devre Boole cebiri : digital circuit Boolean algebra
sayısal devre mantıksal cebiri : digital circuit Boolean algebra
sayısal devrim : digital revolution
sayısal dil : digital language
sayısal dizge benzetimi : simulating digital systems
sayısal dizge tanısı : digital system diagnosis
sayısal dolgu : digital filling
sayısal dönüştürücü : digital transducer
sayısal dönüşüm : digital transformation
sayısal durum değişkeni : numerical state-variable
sayısal dünya : digital world
sayısal eğilim : digital trend
sayısal ekonomi : digital economy
sayısal ekran : digital screen
sayısal elektronik : digital electronics
sayısal eniyileme : numerical optimization
sayısal ensadelik : digital minimalism
sayısal erişim : digital access
sayısal eskime : digital obsolescence
sayısal eşanlı ses ve veri : digital simultaneous voice and data
sayısal eşitsizlik : digital inequality
sayısal eşleme : digital mapping
sayısal etiket : digital label
sayısal etmen : digital agent
sayısal evcil : digipet
sayısal eylemcilik : digital campaigning
sayısal fırsat : digital opportunity
sayısal fotoğrafçılık : computational photography
sayısal fotoğrafçılık : digital photography
sayısal gelecek : digital future
sayısal gelişme : digital development
sayısal girdi : digital input
sayısal girdi : digital input
sayısal girdi : numerical input
sayısal giriş : digital input
sayısal girişim : digital initiative
sayısal göçebe : digital nomad
sayısal göçmen : digital immigrant
sayısal görüntü : digital image
sayısal görüntü : digital video
sayısal görüntü arayüzü : digital video interface
sayısal görüntü biçimi : digital image format
sayısal görüntü işleme : digital image processing
sayısal görüntü kaydedici : digital video recorder
sayısal görüntü tekeri : (DVD) Digital Video Disk
sayısal görüntü tekeri : Digital Video Disk (DVD)
sayısal görüntüleme : digital imaging
sayısal görünüş : digital landscape
sayısal gösterge : digital display
sayısal göstergelik : digital dashboard
sayısal gösterim : digital representation
sayısal gündem : digital agenda
sayısal güvenlik : digital security
sayısal haklar : digital rights
sayısal hakların yönetimi : digital rights management
sayısal hat bağı : digital line link
sayısal hat bölümü : digital line section
sayısal hizmet : digital service
sayısal içerik : digital content
sayısal içerik koruma : digital content protection
sayısal ikiz : digital twin
sayısal ikiz teknolojisi : digital twin technology
sayısal iletim : digital transmission
sayısal iletişim : digital communication
sayısal iletişim sistemi : digital communication system
sayısal iletişim teknolojisi : digital communications technology
sayısal iletişim yazılımı : digital communication software
sayısal imza : digital signature
sayısal imza standardı : digital signature standard
sayısal insan : digital human
sayısal insan modeli : digital human modeling
sayısal insançağı : digital antropocene
sayısal istismar : digital abuse
sayısal iş : digital business
sayısal işgücü : digital workforce
sayısal işletme : digital enterprise
sayısal işyeri : digital workplace
sayısal izlem : digital strategy
sayısal kablo : digital cable
sayısal kamera : computational camera
sayısal kamera : digital camera
sayısal kan şekeri gözlemleme : digital blood-glucose monitor
sayısal kanal : digital channel
sayısal kanıt : digital evidence
sayısal karşıt : digital counterpart
sayısal kaydetme : digital recording
sayısal kayıt : digital record
sayısal kışkırtıcı : digital instigator
sayısal kızılötesi ses iletimi : digital infrared audio transmission
sayısal kimlik : digital ID
sayısal kimlik : digital identity
sayısal kişilik : digital personality
sayısal kitaplık : digital library
sayısal kitaplık : elibrary
sayısal kitaplık girişimi : digital library initiative
sayısal kök : digital root
sayısal kültür : digital culture
sayısal mantık : digital logic
sayısal mühendislik : digital engineering
sayısal mühendislik standardı : digital engineering standard
sayısal müzik : digital music
sayısal negatif (fotoğrafçılık) : digital negative
sayısal nesne belirleyici : digital object identifier
sayısal nükleer rektör : digital nuclear reactor
sayısal okuryazarlık : digital literacy
sayısal olarak : digitally
sayısal olgunluk : digital maturity
sayısal olgunluk çerçevesi : digital maturity framework
sayısal olgunluk değerlendirme aracı : digital maturity assessment tool
sayısal olgunluk değerlendirme çerçevesi : digital maturity assessment framework
sayısal olgunluk değerlendirme soruları : digital maturity assessment questionnaire
sayısal olgunluk değerlendirmesi : digital maturity assessment
sayısal olgunluk dizini : digital maturity index
sayısal olgunluk modeli : digital maturity model
sayısal olmayan : non-digital
sayısal olmayan değişken : non-numerical variable
sayısal olmayan dil : non-digital language
sayısal olmayan veri : non-numeric data
sayısal onay belgesi : digital certificate
sayısal ortam : digital media
sayısal oyalanma : digital distraction
sayısal oyun : digital game
sayısal öğrenme : digital learning
sayısal öğrenme altlığı : digital learning platform
sayısal öğrenme yaklaşımı : digital learning paradigm
sayısal ölçer : digital measuring instrument
sayısal ölçü aleti : digital multimeter
sayısal öncesi kişi : digital immigrant
sayısal önderlik : digital leadership
sayısal örgüt : digital organization
sayısal para : digital cash
sayısal para : digital currency
sayısal para : digital money
sayısal parmakizi : digital fingerprint
sayısal pazar : digital market
sayısal pazar ortamı : digital market environment
sayısal pazarlama : digital marketing
sayısal proje : digital project
sayısal radyo : digital radio
sayısal radyoculuk : digital radiography
sayısal saat : digital clock
sayısal sağanak : email tyranny
sayısal sağlık : digital health
sayısal sağlık göstergesi : digital biomarker
sayısal sanatçı : digital artist
sayısal santral : digital exchange
sayısal sayaç : digital counter
sayısal seçenek : digital option
sayısal ses : digital audio
sayısal ses bandı : digital audio tape
sayısal ses iletimi : digital audio transmission
sayısal ses yayını : digital audio broadcast
sayısal sesli yayın : digital audio broadcasting
sayısal sıklıkölçer : digital frequency meter
sayısal sınıf düzeni : digital stratification
sayısal sıradüzen : digital hierarchy
sayısal sinema : computational cinematography
sayısal sinir hücresi : digital neuron
sayısal sinyal : digital signal
sayısal sinyal işlemci : digital signal processor
sayısal sinyal işleme : digital signal processing
sayısal sinyal işleme dili : digital signal processing language
sayısal sözlük : digital dictionary
sayısal strateji : digital strategy
sayısal suyolu : digital watermarking
sayısal sürüm : digital edition
sayısal sürüm : digital version
sayısal süzgeç : digital filter
sayısal tarayıcı : digital scanner
sayısal tasarım : digital design
sayısal taşıyıcı : digital carrier
sayısal teker : digital disc
sayısal teklif : digital proposal
sayısal teknoloji : digital technology
sayısal terimler dizgesi : digital terminology
sayısal toplam : digital sum
sayısal toplum : digital society
sayısal TV : digital TV
sayısal uçurum : digital divide
sayısal uğraş : digital endeavor
sayısal uydu dizgesi : digital satellite system
sayısal uygulama : digital application
sayısal ülke : digital country
sayısal üretim : digital fabrication
sayısal varlık yönetimi : digital asset management
sayısal vatandaş : digital citizen
sayısal veri : digital data
sayısal veri : numeric data
sayısal veri bakımı : digital curation
sayısal veri hizmeti : digital data service
sayısal yakınlaştırma : digital zoom
sayısal yakınsama : digital convergence
sayısal yaklaşım : digital approach
sayısal yankesicilik : digital pickpoketing
sayısal yardımcı : digital assistant
sayısal yaşam : digital life
sayısal yatırım : digital investment
sayısal yayımcılık : digital publishing
sayısal yenileşim : digital innovation
sayısal yetenek : digital talent
sayısal yeterlilik : digital capability
sayısal yineleyici : digital repeater
sayısal yönelim : digital trend
sayısal yönetim : digital management
sayısal yönetişim : digital governance
sayısal yöntem : digital method
sayısal yüzölçümü : digital footprint
sayısal zarf : digital envelope
sayısal zirve : digital summit
sayısaldan örneksele dönüşüm : digital to analog conversion
sayısalı örneksele dönüştürme : digital analogue conversion
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital analog converter
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital analogue converter
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital to analog converter
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital to analog transducer
sayısallaşmış : digitalized
sayısallaştırıcı : digitizer
sayısallaştırılmış : digitized
sayısallaştırılmış bilgi : digitized information
sayısallaştırılmış derleme : digitized collection
sayısallaştırma : digitalization
sayısallaştırma : digitization
sayısallaştırma : digitize
sayısallaştırma hatası : digitization error
sayısallaştırmak : digitize (to)
sayısıl : digitally
sayısıl etkinleştirilmiş : digitally enabled
sayısıl etkinleştirilmiş deneyim : digitally enabled experience
sayısıl etkinleştirilmiş katılım : digitally enabled participation
sayısıl görüşlü : digitally minded
sayısıl güçlendirilmiş : digitally empowered
sayısıl kültürlü : digitally minded culture
sayısıl olgun : digitally mature
sayısıl olgunlaşan birim : digitally maturing entity
sayısıl olgunlaşan şirket : digitally maturing company
sayısıl olgunlaşma : digitally maturing
seçici  tarama : selective scan
seçik değer : crisp value
seçik değişken : crisp variable
seçkin etmen : distinguished agent
seçkinlere yönelik oltalama : whaling
sekizli : byte
sel saldırısı : flooding attack
senaryo kıyaslama : scenario benchmarking
senaryo modelleme : scenario modeling
serbest değişken : free variable
serbestlik değişkeni : slack variable
ses ağı : voice network
ses bilişim : voice computing
ses değeri : sound value
ses dizgesi : voice system
ses girişi : audio input
ses iletim standardı : standard for voice transmission
ses iletimi : audio transmission
ses iletimi : voice transmission
ses işleme standardı : standard for voice processing
ses madenciliği : audio mining
ses taklit yazılımı : voice-mimicking software
ses tanıma yazılımı : voice recognition software
ses yönetimi : voice management
sesli girdi : voice input
sesli günlük : audioblog
sesli günlük tutma : audioblogging
sesli günlükçü : audioblogger
sessizlik uzlaşması : silence compromise
sesten tanılama yazılımı : voice-biometric software
sesüstü algılayıcı : ultrasonic sensor
seyrek veri : sparse data
sezgisel algoritma : heuristic algorithm
sezgisel çözümyolu : heuristic algorithm
SFSŞD: Ağ yoklaması : CPASL: Network Probed
SFSŞD: Ağır hasar, pek çok kayıp : CPASL: Severe Damage, Many Fatalities
SFSŞD: Büyük yıkım : CPASL: Incredible Damage
SFSŞD: En düşük sömürü, yaralanma yok : CPASL: Minor Exploit, No Injuries
SFSŞD: Hafif hasar, çeşitli yaralanmalar : CPASL: Light Damage, Some Injuries
SFSŞD: Orta hasar, ciddi yaralanmalar : CPASL: Moderate Damage, Serious Injuries
sıcaklık algılayıcısı : temperature sensor
sıcaksu kazanı kilitleme : boiler lockout
sıcaksu kazanı sıralama denetleyicine siber saldırı : boiler sequence controller hack
sıcaksu kazanına siber saldırı : boiler hack
sıfır hatası : zero error
sıfır ölçek hatası : zero-scale error
sıfır toplamlı oyun : zero-sum game
sıfırıncı gün açığı : zero-day vulnerability
sıfırıncı gün saldırısı : zero-day attack
sıkı bağlaşımlı çoklu etmen : tightly coupled multi-agent
sınama belirtimi : test specification
sınama ortamı : testbed
sınama teknolojisi : test technology
sınama veri öbeği : testing data set
sınama verisi : test data
sınama verisi : testing data
sınıf değişkeni : class variable
sınıflandırma : classification
sınıflandırma çözümlemesi : classification analysis
sınıflandırma hatası : classification error
Sınır ağgeçidi kuralı : (BGP) Border Gateway Protocol
Sınır ağgeçidi kuralı : Border Gateway Protocol (BGP)
sınır değer : boundary value
sınır değer : limit value
sınırlayıcı programlama : bounding programming
sınırlayıcısız giriş : delimiterless input
sınırlı değişken : bounded variable
sınırlı girdi : bounded input
sınırlı girdi : limited input
sınırlı giriş : bounded input
sınırsız değişken : unbounded variable
sıra değer : ordinal value
sıra hatası : sequence error
sıra ölçekli değişken : ordinal scale-variable
sıradüzensel model : hierarchical model
sıradüzensel öğrenme modeli : hierarchical learning model
sıradüzensel veri biçimi : hierarchical data format
sıradüzensel veri yapısı : hierarchical data structure
sıradüzensel veritabanı : hierarchical database
sıradüzensrl öğrenme dizgesi : hierarchical learning system
sıralama algoritması : sorting algorithm
sıralama çözümyolu : sorting algorithm
sıralama hatası : sequencing error
sıralayıcı hatası : sorter error
sırasal değişken : ordinal variable
sırasal veri : ordinal data
sızma testi : pen test
sızma testi : penetration testing
sızma testi : penetration testing (pentest)
sızma yolu : infiltration path
siber : cyber
siber : cybernetic
siber adli inceleme : cyber forensics
siber adli tıp : cyberforensics
Siber alıştırma kitabı : Cyber Exercise Playbook
siber alt kültür : cyber subculture
siber altyapı : cyberinfrastructure
siber anahtar : cyber key
siber anarşi : cyberanarchy
siber anarşism : cyberanarchism
siber anarşist : cyberanarchist
siber arabulma : cyberflex
siber aracı : cyber mediary
siber araştırma dizgeleri : cyber research systems
siber arayış : cyber quest
siber arkadaş : cyberdate
siber aylak : cyberloaf
siber aylaklık : cyberloafing
siber ayrıştırma : cyberbalkanization
siber azarlama : cyberation
siber bağımlı : cyberholic
siber bağımlı : cybernerd
siber bağımlılık : cyber psychosis
siber bağımlılık : cyberholism
siber bağımlılık : cyberpathology
siber bankacılık : cyberbanking
siber barındırma : cyberlocker
siber bilge : cybercognizant
siber bisiklet : cybercycle
siber buhran : cybercrisis
siber buluşma : cyberdate
siber buluşma : cybermeet
siber candaş : cyberpet
siber canlı : cybernetic organism
siber casusluk : cyber espionage
siber casusluk : cyber spying
siber coğrafya : cyber geography
siber çağ : cyberage
siber çalışan : cyberagent
siber çalıştırıcı : cyber coach
siber çapraşık : cybercrud
siber çarşı : cybermall
siber çekirdek : cyber core
siber çözümleme davranışı : cyber analytics behavior
siber çözümleme dayanıklılığı : cyber analytics resilience
siber danışman : cybermentor
siber dayanıklılık : cyber resilience
siber dayanıklılık : cyber resillience
siber dayanıklılık gözden geçirme : cyber resilience review
siber derlem : cyber collection
siber dilenci : cyberbeggars
siber dilenmek : cyberbegging
siber diplomasi : cyber diplomacy
siber doku : cybernetic implant
siber doku reddi : cybernetic implant rejection
siber dolandırıcı : cybercrook
siber dolandırıcılık : cyber fraud
siber dünya : cyber world
siber ekonomi : cyber economics
siber ele geçirme : cyber sit in
siber elektronik savaş : cyber electronic warfare
siber etik : cyber ethics
siber etik : cyberethics
siber etkin : cyberactive
siber etnografya : cyber ethnography
siber eylem hacktivism
siber eylemcilik : cyber activism
siber eylemcilik : e-activism
siber eylemcilik : web activism
siber fiziksel dizge : cyber physical system
siber fiziksel dizge güvenliği : cyber physical system security
siber fiziksel dizgeler için mimari : architecture for cyber-physical systems
siber fiziksel dizgelerde gizlilik : privacy in cyber physical systems
siber fiziksel dizgelerde güvenlik : security in cyber-physical systems
siber fiziksel dizgelerin ağ yönü : networking aspect of cyber-physical systems
siber fiziksel dizgelerin iletişim yönü : communication aspect of cyber-physical systems
siber fiziksel saldırı şiddet düzeyi (SFSŞD) : cyber-physical attack severity level (CPASL)
siber gerçek : cybereal
siber gerekler : cyber essentials
siber gerileme : cyberfratricide
siber gezenti : cybernaught
siber girişim : cyber initiative
siber göçebe : cybernomad
siber gösteri : cyberformance
siber gösterişci : cyberchesty
siber güç : cyber force
siber güçlendirilmiş köpek : cyber enhanced working dog
siber güdüm : cybernating
siber günlük : cyberjournal
siber güvenli : cyber hygiene
siber güvenli : cyber safe
siber güvenli : cyber secure
siber güvenlik : cyber security
siber güvenlik açığı : cybersecurity vulnerability
siber güvenlik adli bilişimi : cyber security forensics
siber güvenlik ajansı : cyber security agency
siber güvenlik belgelendirme : cyber security certification
siber güvenlik dizini : cyber security index
siber güvenlik düzeyi : cybersecurity degree
siber güvenlik eğitimi : cyber security training
siber güvenlik görev birimi : cyber security task force
siber güvenlik olayına etkime : cyber security incident response
siber güvenlik risk etkeni : cyber security risk factor
siber güvenlik riski : cybersecurity risk
siber güvenlik standartları : cyber security standards
siber güvenlik tehdidi : cyber security threat
siber güvenlik tehlikesinin kapsamı : breadth of cyber security threat
siber güvenlik uzmanı : cyber security expert
siber güvenlik ve önlem : cyber security and countermeasure
siber güvenlik ve önlem : cyber security and prevention
siber güvenlik yönetmeliği : cyber security regulation
siber güzellik : cyberbeauty
siber hak koruma : anti-cybersquating
siber hak koruyucu : anti-cybersquatter
siber haklar : cyber rights
siber hastalık hastalığı : cyberchondria
siber hastalık hastası : cyberchondriac
siber hastalık hastası : cybercondriac
siber hayalcilik : cyber utopianism
siber haydut : cyber bandit
siber hekim : cyberdoc
siber hırsızlık : cyber theft
siber hoş : cyberlicious
siber hukuk : cyberlaw
siber hukukçu : cyberlawyer
siber ırkçılık : cyber racism
siber iç tehdit : cyber insider threat
siber iftira : cyber libel
siber iğneleme : cybercasm
siber ilişki : cyberaffair
siber insanbilim : cyber anthropology
siber intihar : cybercide
siber istihbaratçı : cyber humint
siber istila : cyber squatting
siber işgalci : cyber sitter
siber işlemler : cyber operations
siber kaçırma : cyber kidnapping
siber kafe : cyber café
siber kampanya : cyber campaign
siber karalama kanunu : cyber defamation law
siber karşı istihbarat : cyber counterintelligence
siber karşıt : cyber dissident
siber kıdemliler : cyber seniors
siber kılavuz : cyberjockey
siber kırım : cyberpestilence
siber kısaltma : cyber sit-in
siber kışkırtıcı : troll
siber kışkırtıcılık : trolling
siber kişilik : cybernality
siber kodlayıcı : cybercoder
siber komutanlık : cyber command
siber konser : cyberjam
siber korsanlık : cyber hacking
siber korunma : cyberhygiene
siber koruyucu : cybercillin
siber kuşatma : cybersiege
siber kuvvetler : cyberforce
siber kültür : cyber culture
siber kültürel : cybercultural
siber kütüphaneci : cyberian
siber kütüphaneci : cyberlibrarian
siber mağdur : cyber victim
siber mağduriyet : cyber victimization
siber marka : cybermark
siber medeni haklar : cyber civil rights
siber muhalif : hactivism
siber okul : cyber school
siber olay : cyber incident
siber oyuncu : cyber gamer
siber öfke : cyber rage
siber öğrenme : cyber learning
siber özendirme : cyber promotions
siber parti : cyber party
siber pazarlama : cyber marketing
siber Pazartesi : cyber monday
siber polis : cyber police
siber rahatsızlık : cybersickness
siber rahatsızlık verme : cyber stalking
siber risk nicelleştirme : cyber risk quantification
siber saldırganlık : cyber aggression
siber saldırı : cyber aggression
siber saldırı : cyber attack
siber saldırı : cyberattack
siber saldırı haritası : hack attack map
siber saldırı zinciri : cyber killchain
siber sanat : cyberart
siber sanat : cybernetic art
siber sataşma : cyberbash
siber sataşma : cyberbullying
siber sataşma sezimi yazılımı : cyberbullying detection software
siber savaş : cyber war
siber savaş : cyber warfare
siber savaş : information warfare
siber savsaklama : cybercrastinating
siber savunma : cyber defence
siber savunma : cyberdefense
siber savunma etkinliği : cyber defence activty
siber serseri : cyber punk
siber sigorta : cyber insurance
siber silah sanayii : cyber arms industry
siber sorumluluk : cyber liability
siber sorumluluk sigortası : cyber liability insurance
siber soruşturma hizmetleri : cyber investigation services
siber söylem : cyberdiscourse
siber söylemsel : cyberdiscursive
siber suç : cyber crime
siber suç : cybercrime
siber suç bilimi : cyber criminology
siber suç birimi : cyber crime unit
siber suç önlemleri : cybercrime countermeasures
siber suç soruşturma : cyber crime investigation
siber suç soruşturma birimi : cyber crime investigation cell
siber suç sözleşmesi : cybercrime convention
siber suç yasası : cybercrime law
siber suçlu : cyber criminal
siber suçlu : cybercriminal
siber suçun yayılması : cybercrime diffusion
siber şehir : cyber city
siber şube : cyber branch
siber taciz : cyber harassment
siber taciz : cyberharassment
siber tehdit haberalma : cyber threat intelligence
siber tehdit önleme : cyber threat hunting
siber tehlike : cyberthreat
siber toplum : cyberculture
siber toplumsal dizge : cyber-social system
siber ulusçuluk : cyber nationalism
siber uyanık : cyber squatter
siber uyanıklık : cyber squatting
siber uzay : cyber space
siber uzayın ekonomik yönü : economic aspect of cyberspace
siber uzayın toplumsal yönü : social aspect of cyberspace
siber ünlü : cyberlebrity
siber üretim : cyber manufacturing
siber ütopyacılık : cyber utopianism
siber vatandaş : cybercitizen
siber vitrin : cyber storefront
siber yardım : cyber foraging
siber yardımcı : cyberagent
siber yasa : cyber law
siber yasak delme : cyberdisinhibition
siber yatırım : cyber investing
siber yayın : cybercast
siber yıldırı : cyber terrorism
siber yıldırıcı : cyber terrorist
siber yoketme : cybercidal
siber yönetim : cyberocracy
siber yöntem : cyber method
siber yöntembilim : cyber methodology
siber yüzeysel : cyberficial
siber zorba : cyber bully
siber zorbalık : cyber bullying
siberalbeni : cyberluscious
siberbilen : cyberguru
sibercan : cyberbot
siberdaş : cybermate
siberdaşlık : cybermating
siberduyum : cyberpathy
siberkarşıtı : cyberluddite
siberkod : cybercode
siberleşme : cyberlerium
siberleştirilmiş : cybernated
siberleştirme : cybernation
siberleştirmek : cybernate
sibernetik organizma : cyborg
siberpark : cyberpark
siberuzayın davranışsal yönü : behavioral aspect of cyberspace
sil baştan anlama : re-initialized understanding
silici bilgisayar virüsü : Wiper virus
silikonda uygulama : application in silicon
silme hatası : deletion error
silsileli : threaded
silsileli dosya : threaded file
silsileme : threading
simetrik anahtar şifreleme : symetric-key cryptograph
simgesel : symbolic
simgesel bilişim : symbolic computation
simgesel bilişim için cebir : algebra for symbolic computation
simgesel işlem : symbolic manipulation
sinir ağı : neural network
sinir ağı etmeni : neural net agent
sinir ağı tabanlı öğrenme : neural network-based learning
sinir bilimi : neuroscience
sinirsel ağ : neural network
sinirsel aygıt : neuromorphic device
sinirsel bilgisayar : neuromorphic computer
sinirsel bilişim : neural computing
sinirsel bilişim : neuromorphic computing
sinirsel yonga : neuromorphic chip
sinyal : signal
sinyal çözümleme : signal analysis
sinyal istihbaratı : signals intelligence (SIGINT)
sinyal işleme : signal processing
sinyal işleme kuramı : signal processing thory
sis bilişim : fog computing
sis bilişim altyapısı : fog computing infrastructure
sis bilişimde veri depolama : data storage in fog computing
sis bilişimde veri işleme : data processing in fog computing
Sis ve Hareketli Uç Bilişim : (FMEC) Fog and Mobile Edge Computing
Sis ve Uç Bilişim : Fog and Mobile Edge Computing (FMEC)
Sis ve Uç Bilişim faturalama modeli : FMEC billing model
Sis ve Uç Bilişim fiyatlandırma modeli : FMEC pricing model
Sis ve Uç Bilişim gerçek zamanlı iletişim arayüzü : FMEC real-time communication interface
sis ve uç bilişim güvenlik kuralı : security protocol in FMEC
Sis ve Uç Bilişim güvenlik ve mahremiyeti : FMEC security and privacy
Sis ve Uç Bilişim hizmet niteliği iyileştirme : FMEC quality of service improvement
Sis ve Uç Bilişim mimarisi özelliği : (FMEC) Fog and mobile edge computing architecture feature
Sis ve Uç Bilişim mimarisi özelliği : FMEC architecture feature
sis ve uç bilişim ortamında adli bilişim : forensics of FMEC environment
Sis ve Uç Bilişim sanallaştırması : FMEC virtualization
Sis ve Uç Bilişimde erişim denetimi modelleri : access control models in FMEC
sis ve uç bilişimde giriş denetimi : admission control for FMEC
sistem değişkeni : system variable
sistem güvenliği : system security
Sistem Mimarı : System Architect
sistem mühendisliği : systems engineering
Sistem Yazılımı Mühendisi : Systems Software Engineer​
sistemsel hata : systemic error
sohbet : chat
sohbet robotu : chat bot
sohbet robotu : chat robot
solucan : worm
soluk damgalama : watermarking
somut değer : concrete value
somut değer : tangible value
somut nesne değişkeni : instance variable
somut veri yapısı : concrete data structure
son değer : final value
sonar girişi : sonar input
sonlandırma : termination
sonlu durum makinesi : finite-state machine
sonlu eleman yöntemi : finite-element method
sonlu eleman yöntemiyle hesaplama : finite-element method computation
sonuç değişkeni : outcome variable
sonuçlandırmak : finalization
sorgu : query
sorgu eniyileme : query optimization
sorgu işleme : query processing
sosyal ağlar için makine öğrenmesi : machine learning for social networks
sosyal ağlar için yeni mimariler : novel architectures for social networks
sosyal ağlarda gizlilik : privacy in social networks
sosyal ağlarda güven : trust in social networks
sosyal ağlarda güvenlik : security in social networks
sosyal ağlarda güvenlik : security in social networks
sosyal ağlarda güvenlik ve gizlilik : security and privacy in social networks
sosyal davranış modeli için çözümleme tekniği : analysis technique for social behavioral model
sosyal mühendislik : social engineering
sosyal mühendislik saldırısı : social engineering attack
sosyal ortam platformlarında veri madenciliği : data mining on social media platforms
soysal tür değişkeni : generic type-variable
soyut değer : intangible value
soyut derleme : abstract compilation
soyut makine : abstract machine
soyut veri : abstract data
soyut veri türü : abstract data type
soyutlama : abstraction
sönümsüz salınım : undamped oscilation
sönümsüz titreşim : undamped oscilation
sözcüksel anlama : lexical understanding
sözcüksel veritabanı : lexical database
sözde insanlık : pseudo-humanity
sözdizimi : syntax
sözdizimi hatası : syntax error
sözdizimsel : syntactic
sözdizimsel anlama : syntactic understanding
sözdizimsel geçerlilik : syntactic validity
sözdizimsel girdi : syntactic input
sözdizimsel siber saldırı : syntactic cyber attack
sözel veri : verbal data
sözelleştirilmiş veri : verbalized data
sözleşme kuralları : rules of engagement (ROE)
Sözleşmeler Yöneticisi : Contracts Manager
sözlü giriş : speech input
sözlüksel algılama : lexical perception
sözlüksel bağlı değişken : lexically-bound variable
sözlüksel hata : lexical error
sözlüksel kapsamlı değişken : lexically-scoped variable
sözverilmiş veri hızı : committed data rate
standart : standard
standart değer : standard value
standart dışı veri öğesi : nonstandard data element
standart hata : standard error
standartlaştırılmış değer : standardized value
strateji : strategy
stratejik değişken : strategic variable
stratejik olmayan oyuncu : non-strategic player
suçlama fırtınası : blamestorming
sunucu hatası : server error
sunucu-istemci : server-client
sunucusuz bilişim : serverless computing
sunucusuz bilişim arakatmanı : middleware for serverless computing.
sunucusuz hesaplama : serverless computing
süperbilgisayar : supercomputer
süperbilgisayar dizgesi : supercomputer system
sürdürülebilir : sustainable
sürdürülebilir bilişim : sustainable computing
sürdürülebilirlik için teknoloji : technology for sustainability
sürdürülebilirlik için yaşamsal malzeme : biomaterial for sustainability
süreç : process
süreç arama : process mining
süreç başarımı : process performance
süreç değişkeni : process variable
süreç denetim dizgesi : process control system
süreç denetimi dizgesi güvenliği : process control system security
süreç hatası : process error
süreç nitelik güvencesi : process quality assurance
süreç odaklanma : process focus
süreç tabanlı : process-based
süreç tanımlama : process definition
süreç yoğun bilişim : process-intensive computing
süreç yönetiminde bilişsellik : cognition in process management
süregelen : persistent
süregelen hata : persistent error
sürekli artan değişken : continuously increasing variable
sürekli bağımlı değişken : continuous dependent variable
sürekli dağıtımda güvenlik : security in continuous deployment
sürekli değerli değişken : continuous-valued variable
sürekli değişen değişken : continuous-change variable
sürekli değişken : continuous variable
sürekli rasgele değişken : continuous random variable
sürekli sırasal değişken : continuous ordinal variable
sürekli uyum : continuous adaptation
sürekli veri : continuous data
sürekli zamanlı değişken : continuous-time variable
süreklilik : persistence
sürmek : persist (v)
sürücü değişken : driving variable
sürücü hatası : driver error
sürücü yüz algılama : driver’s face detection
sürükle bırak : drag-and-drop
sürükle bırak arayüzü : drag-and-drop interface
sürükleyici deneyim : immersive experience
süzgeçlenmiş değer : filtered value
süzme : filtering
süzülmüş veri : filtered data
Ş-
şans değişkeni : chance variable
şartlı uyarı : conditioned stimulus
şartlı uyarıcı : conditioned stimulus
şartname : specification
şaşırtan değişken : third variable
şaşırtıcı değişken : confounding variable
şebeke kesintisi : network outage
şematik değişken : schematic variable
şematik tip değişken : schematic type variable
şifre : password
şifre çözme : decryption
şifre çözmek : decrypt (v)
şifre çözücü : cryptoanalyst
şifre çözümleme : cryptanalysis
şifre çözümleme : cryptoanalysis
şifre kırıcı : codebreaker
şifre üreten gereç : hard token
şifre üreten yazılım : soft token
şifre üretimi : key generation
şifreci : cipher
şifreleme : ciphering
şifreleme : encryption
şifreleme bilimi : cryptography
şifreleme hatası : encryption error
şifreleme verisi : encryption data
şifrelemek : cipher (to)
şifrelemek : encrypt (to)
şifrelemeli düğüm : cryptographic anchor
şifrelemeli olarak : cryptographically
şifrelemeli olarak güvenceli kısıt : cryptographically guaranteed constraint
şifrelenmiş alanda veri işleme : data processing in encrypted domains
şifrelenmiş veri : encrypted data
şifreli : crypto
şüpheli paket : suspicious package
U-
uç bilişim : edge computing
uç değer : terminal value
uç katman : edge layer
uçangöz : drone
uçangöz ağı : drone network
uçangöz ağı için deneysel sonuç : experimental result for drone network
uçangöz dizgeleri için kaynak yönetimi : resource management for drone systems
uçangöz iletişimi : drone communication
uçangöz İnterneti : (IoD) Internet of Drone
uçangöz İnterneti : Internet of Drone (IoD)
uçangöz sürüsü : drone swarm
uçangözden uçangöze iletişim : drone to drone communication
uçangözler arası güvenli iletişim : secure drone to drone communication
uçangözler için geçici ağ : ad hoc network of drones
uçangözler için nesnelerin interneti üzerinden iletişim : communication of drones over IoT
uçangözlerde iletişim mimarisi : communication architecture of drones
uçangözlerle kablosuz algılayıcı ağı ilinge gözlemleme : topology monitoring of WSN with drones
uçtan uca : Peer-to-Peer (P2P)
uçtan uca örüntü : P2P patterns
uçtan uca örüntüler : Pear-to-Pear (P2P) patterns
uçtan uca veri yönetimi : peer-to-peer data management
uçtan uca veritabanı : peer-to-peer database
uçucu değişken : volatile variable
uçuş veri kaydedicisi : flight data recorder
ufuk açısı hatası : azimuth error
ulusal iklim veri merkezi : national climatic data center
ulusal uzaysal veri altyapısı : national spatial data infrastructure
ulusal veritabanı dili : national database language
usa uygun değer : plausible value
usavurma : reasoning
usavurma düzeneği : reasoning mechanism
usavurma hatası : reasoning error
usavurma mantığı : reasoning logics
usavurma örüntüsü : reasoning pattern
usavurma tekniği : reasoning technique
uyaran : stimulant
uyarı : alarm
uyarı : alert
uyarı : stimulus
uyarıcı : stimulant
uyarıcı : stimulator
uyarlama : adapting
uyarlamak : adapt (v)
uyarlanabilir karmaşık akıllı dizge : intelligent complex adaptive system
uyarlanır : adaptive
uyarlanır algılayıcı bütünleştirme : adaptive sensor fusion
uyarlanır algoritma : adaptive algorithm
uyarlanır arayüz : adaptive interface
uyarlanır belirlenimci davranış : adaptive deterministic behavior
uyarlanır bileşen : adaptive component
uyarlanır bilişim : adaptive computation
uyarlanır bulut uygulaması : adaptive cloud application
uyarlanır çözüm yolu : adaptive algorithm
uyarlanır davranış : adaptive behavior
uyarlanır davranış belirtimi : specification of adaptive behavior
uyarlanır değer : adaptive value
uyarlanır dizge : adaptive system
uyarlanır dizge tasarımı : design of adaptive systems
uyarlanır dizge temelleri : fundamentals of adaptive systems
uyarlanır dizgeler için ölçümler : metrics for adaptive systems
uyarlanır dizgelerde güven modeli : trust model for adaptive systems
uyarlanır dizgelerde güvenlik : security in adaptive systems
uyarlanır donanım yapılandırması : adaptive hardware configuration
uyarlanır düzenek : adaptive mechanism
uyarlanır eğlence uygulaması : adaptive entertainment application
uyarlanır etmen : adaptive agent
uyarlanır geçici ağ : adaptive ad hoc network
uyarlanır Genelağ uygulaması : adaptive Web application
uyarlanır gerçek zamanlı izlem : adaptive real-time strategy
uyarlanır gerçek zamanlı strateji : adaptive real-time strategy
uyarlanır görme çözümyolu : adaptive vision algorithm
uyarlanır hesaplama : adaptive computation
uyarlanır hizmet : adaptive service
uyarlanır hizmet yönelimli uygulama : adaptive service-oriented application
uyarlanır izlem : adaptive strategy
uyarlanır kural : adaptive protocol
uyarlanır ortam : adaptive environment
uyarlanır robot davranışı : adaptive robot behavior
uyarlanır saat hızı : adaptive clock speed
uyarlanır sanallaştırma : adaptive virtualization
uyarlanır saptanamaz davranış : adaptive non-deterministic behavior
uyarlanır strateji : adaptive strategy
uyarlanır süzgeç : adaptive filter
uyarlanır toplumsal ağ : adaptive social network
uyarlanır uygulama : adaptive application
uyarlanır varlık : adaptive entity
uyarlanır veri çözümleme bilişimi : adaptive data analysis computation
uyarlanır veri çözümlemesi : adaptive data analysis
uyarlanır yapay us : adaptive artificial intelligence
uyarlanır yapay zekâ : adaptive artificial intelligence
uyarlanır yapı belirtimi : specification of adaptive structure
uyarlanır yaygın hizmet : adaptive pervasive service
uyarlanır yazılım dizgesi : adaptive software system
uyarlanır yazılım uygulaması : adaptive software application
uyarlanır yük dengeleyici : adaptive load balancer
uyarlanır zamanlayıcı : adaptive scheduler
uyarlanırlık : adaptivity
uyarma : excitation
uydu veri iletim tekniği : satellite data transmission technique
uygulama : app
uygulama : application
uygulama : implementation
uygulama başarım verisi : application performance data
Uygulama Destek Çözümleyicisi : Application Support Analyst
uygulama etmen takımı : application suite agent
uygulama etmeni : application agent
Uygulama Geliştirici : Application Developer
uygulama hatası : application error
uygulama kullanılabilirliği çözümlemesi : application usability analysis
uygulama kurtarma : application recovery
Uygulama Mühendisi : Applications Engineer
Uygulama Yazılımı Mühendisi : Aplication Software Engineer​
uygulama yeteneği türü : application capabilities type
uygulamalı : applied
uygulamalı bilişim : applied computing
uygulamalı bilişimsel geometri : applied computational geometry
uygulamalı şifreleme : applied cryptography
uygulamalı veri bilimi : applied data science
uygulamaya özel denetleyici : (ASC) Application Specific Controller
uygulamaya özel denetleyici : Application Specific Controller (ASC)
uygulamaya özel tüm devre : (ASIC) Application Specific Integrated Circuit
uygulamaya özel tüm devre : Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
uygulamaya özgü denetleyici : (AGC) Application Generic Controller
uygulamaya özgü denetleyici : Application Generic Controller (AGC)
uygun : admissible
uygun değer : admissible value
uygun değer : feasible value
uygun değer : sound value
uygun olmayan anlama : inappropriate understanding
uyum : adaptation
uyum hatası : adjustment error
uyum sağlama : adaptation
uyumlu : adaptable
uyumlu felaket kurtarma : adaptive disaster recovery
uyumlu yaklaşım : adaptable approach
uyumluluk : compliance
uzak etmen : distant agent
uzak etmen : remote agent
uzaklık ölçümü hatası : ranging error
uzaktaki yöntem : remote procedure
uzaktan algılama ağı : remote sensing network
uzaktan anlama : remote understanding
uzaktan bilgi işlem : remote-access data processing
uzaktan eğitim üniversitesi : cyber university
uzaktan erişim : remote access
uzaktan erişim : remote-access
uzaktan erişim dizgesi : remote access system
uzaktan hata : remote error
uzaktan kullanılan araç : remotely operated vehicle
uzaktan programlama : remote programming
uzaktan veritabanı erişimi : remote database access
uzamsal bilgi : spatial information
uzamsal değişken : spatial variable
uzamsal hata : spatial error
uzamsal olarak ilintili hata : spatially correlated error
uzamsal veri modelleme : spatial data modeling
uzay karmaşıklığı : space complexity
uzay-zamansal olay tanıma : spatio-temporal event recognition
uzlaşılmış değer : agreed value
uzlaşım : consensus
uzlaşım süreci : consensus process
uzlaşma : consensus
uzlaşma defteri : agreement ledger
uzlaşma süreci : consensus process
uzlaştırıcı değişken : mediator variable
uzman dizge : expert system
uzman görüşü : expert judgment
uzmanlaşmış bilişim dili : specialized computation language
uzun ömürlü etmen : long-lived agent
Ü-
üç aşamalı kimlik doğrulama : three-factor authentication
üç etkenli kimlik doğrulama : three-factor authentication
üçboyutlu basım : 3D printing
üçboyutlu bilgisayar canlandırması : 3D computer animation
üçboyutlu içerik oluşturma aracı : 3D content creation tool
üçboyutlu içerik oluşturma teknolojisi : 3D content creation technology
üçboyutlu konumsal girdi : 3D positional input
üçboyutlu kullanıcı arayüzü : 3D user interface
üçüncü tür hata : type III error
üretim süreci gözlemleme : manufacturing process monitoring
ürün bütünleştirme : product integration
ürün nitelik güvencesi : product quality assurance
ürün tasarımı için estetik : aesthetics for product design
ürün yazılımı : firmware
üst bilişim : metacomputing
üst düzey sistem yazılımı : high-level system software
üst düzey uyarı : high-level stimulus
üst izlem : meta-strategy
üst öğrenme : meta learning
üst strateji : meta-strategy
üstbilişim : metacomputing
üstbuluşsal yöntem : meta-heuristics
üstdeğişken : metavariable
üstel büyüme : exponential growth
üstel rasgele değişken : exponential random variable
üstlenici etmen : contractor agent
üstmantıksal değer : metadiscursive value
üstmodel : metamodel
üstmodelleme : metamodelling
üstün güvenilir kural : supersafe rule
üstveri : metadata
üstveri : metadata
üstveri kalıbı : metadata template
üstveri standardı : metadata standard
üstyol : meta-path
üye değişken : member variable
üyelik değeri : membership value
üzerine yazma hatası : overwrite error
V-
vade değeri : terminal value
varlık değeri : asset value
varlıkbilim : ontology
varlıkbilim güdümlü : ontology-driven
varlıkbilim güdümlü veri girişi : ontology-driven data input
varlıkbilim tabanlı : ontology-based
varlıkbilim tabanlı etmen hizmeti : ontology-based agent service
varsayılan amaç : assumed goal
varsayılan değer : assumed value
varsayılan değer : default value
varsayılan değer : face value
varsayılan değer : nominal value
varsayım : hypothesis
varsayım dengeleme : assumption levelling
varsayım hatası : assumption error
varsayım hatası : hypothesis error
vatandaş katılımı : citizen participation
VE girişi : AND input
vekil : proxy
vekil olmak : proxying
vektör değerli değişken : vector-valued variable
veri : data
veri : datum
veri adı : data name
veri adresi üreteci : data address generator
veri ağı : data network
veri akış çizeneği : data flow diagram
veri akış makinesi : data flow machine
veri akış mimarisi : dataflow architecture
veri akış modeli : data flow model
veri akış sınaması : data flow testing
veri akış şeması : data flowchart
veri akışı : data feed
veri akışı : data flow
veri akışı : data stream
veri akışı çözümlemesi : data flow analysis
veri akışı değişkeni : data flow variable
veri akışı değişkeni : data-flow variable
veri akışı modelleme : data flow modeling
veri akışları tümleştirmesi : data streams integration
veri aktarım hızı : data transfer rate
veri aktarımı : data transfer
veri alanı : data field
veri alanı : data space
veri algılayıcı : data sensor
veri alıcı : data receiver
veri alma : data reception
veri alma düzeneği : data reception mechanism
veri alma tekniği : data reception technique
veri ambarı : data warehouse
veri ambarı evrimi : data warehouse evolution
veri ambarlama : data warehousing
veri anayolu : data highway
veri anlambilimi : data semantics
veri anlamı : data meaning
veri aracılığı : data mediation
veri arayıcı : data miner
veri arayüzü : data interface
veri arayüzü sınaması : data interface testing
veri ayarlama : data adjustment
veri aykırılığı saptaması : data anomaly detection
veri azaltma : data reduction
veri bağı bağlantısı : data link connection
veri bağımlılığı çözümlemesi : data dependency analysis
veri bağımsızlığı : data independence
veri bağlaşımı : data coupling
veri bakımı : data maintenance
veri bankası : data bank
veri bankası : databank
veri belgelendirme : data certification
veri belgesi : data certificate
veri biçim dönüştürücüsü : data format converter
veri biçimi : data format
veri biçimlendirme : data formatting
veri bilimci : data scientist
veri bilimi : data science
veri birimi : data unit
veri bozulması : data corruption
veri bozulmazlığı : data integrity
veri bölütleme : data segmentation
veri bölütü : data segment
veri buluşu : discovery of data
veri bütünleştirme : data fusion
veri bütünleştirme ve kümeleme : data fusion and aggregation
veri bütünleştirme ve tümleştirme : data fusion and integration
veri çekiciliği : data gravity
veri çekimi : data harvesting
veri çerçevesi : data frame
veri çeşitliliği : data variety
veri çıkarma : data extraction
veri çoğaltma : data farming
veri çoklayıcı : data multiplexer
veri çözümleme : data analysis
veri çözümleme : data analytics
veri çözümleme tekniği : data-analysis technique
veri çözümleyici : data analyst
veri çözünürlüğü : data resolution
veri dağıtıcısı : data dispenser
veri dağıtım yönetimi : data distribution management
veri dağıtımı : data distribution
veri değeri : data value
veri değişim biçimi : data interchange format
veri değişkenliği : data variability
veri değiş-tokuşu : data exchange
veri denetimi : data checking
veri depolama : data warehousing
veri deposu : data warehouse
veri dizgesi : data system
veri doğrulama : data verification
veri doğrulama ve geçerleme : data verification and validation
veri doğrulama, geçerleme ve onaylama : data verification, validation and certification
veri doğruluğu : data correctness
veri dönüştürme : data conversion
veri dönüştürücü : data converter
veri dönüşüm tekniği : data-transformation technique
veri dönüşümü : data transformation
veri düzeni : data organization
veri editörü : data editor
veri eldiveni : cyberglove
veri eldiveni : data glove
veri eldiveni : dataglove
veri erişimi : data access
veri eşzamanlama : data synchronization
veri etiği : data ethics
veri etiği ilkeleri : data ethics principles
veri etiği istatistikleri : data ethics statistics
veri etiği kılavuzu : data ethical guidelines
veri etiği kurulu : data ethics commission
veri etiği politikası : data ethics policy
veri etiği sorunu : data ethics issue
veri etiketi : data label
veri etiketleme satıcısı : data labeling vendor
veri etkileşimi : interaction of data
veri evresi : datastage
veri geçerlemesi : data validation
veri geçerliliği : data validity
veri Genelağı : Web of Data
veri gerçekliği : data veracity
veri gerikazanımı : data retrieval
veri giriş hatası : data-entry error
veri giriş işletmeni : data entry operator
veri girişi : data entry
veri girişi : data input
veri girmek : enter data (v)
veri gizleme : data concealment
veri gizleme : data hiding
veri göçü : data migration
veri gölü : data lake
veri görselleştirme : data visualization
veri görselleştirme : visualization of data
veri görüntüleme : data display
veri gösterim modeli : data-representation model
veri gösterim tekniği : data-representation technique
veri gösterimi : data representation
veri güdümlü : data driven
veri güdümlü : data-driven
veri güdümlü akıl yürütme : data-driven reasoning
veri güdümlü araştırma : data-driven research
veri güdümlü benzetim : data-driven simulation
veri güdümlü bulanık denetleme : data-driven fuzzy control
veri güdümlü bulanık karar verme : data-driven fuzzy decision making
veri güdümlü dizge : data-driven system
veri güdümlü etkinlik : data-driven campaign
veri güdümlü evrimsel sinir dizgeleri : data-driven evolutionary neural systems
veri güdümlü gazetecilik : data-driven journalism
veri güdümlü hizmet : data driven service
veri güdümlü karar : data-driven decision
veri güdümlü modelleme : data-driven modeling
veri güdümlü öğrenme : data-driven learning
veri güdümlü süreç : data-driven process
veri güdümlü us : data-driven intelligence
veri güdümlü uygulama : data driven application
veri güdümlü yöntem : data-driven method
veri güdümlü yöntembilim : data-driven methodology
veri güdümlü zekâ : data-driven intelligence
veri güncelleme : data update
veri günlüğü : data log
veri günlüğü tutma : data logging
veri güvenilirliği : data reliability
veri güvenliği : data security
veri hatası : data error
veri hattı : data line
veri havuzu : data repository
veri hazırlama aracı : data preparation tool
veri hırsızlığı : data theft
veri hızı : data rate
veri hizmet birimi : data service unit
veri ızgarası : data grid
veri ihlali : data breach
veri iletim başarım değerlendirmesi : performance evaluation of data transmission
veri iletim denetimi : data transmission control
veri iletim dizgesi : data transmission system
veri iletim donatımı : data transmission equipment
veri iletim düzeneği : data transmission mechanism
veri iletim hızı : data transmission rate
veri iletim standardı : data transmission standard
veri iletim tekniği : data transmission technique
veri iletimi : data transmission
veri iletiminde bozulmazlık : integrity in data transmission
veri iletiminde gizlilik : privacy in data transmission
veri iletişim çözümleyicisi : data communications analyst
veri iletişimi : data communication
veri iletişimi : datacom
veri ilişkilendirme : data association
veri indirme bağlantısı : data downlink
veri isterleri : data requirements
veri işlemci : data processor
veri işleme : data manipulation
veri işleme : data processing
veri işleme dili : data manipulation language
veri işleme dizgesi : data processing system
veri işleme merkezi : data processing center
veri izi : data track
veri kaçağı data leakage
Veri Kalite Yöneticisi : Data Quality Manager
veri kanalı : data channel
veri kapısı : dataport
veri katmanı : data layer
veri kaybı : data loss
veri kaybı önleme : data loss prevention
veri kaydedici : data logger
veri kaydedici : data recorder
veri kaydı : data record
veri kayıt ortamı : data recording medium
veri kaynağı : data provenance
veri kaynağı : data resource
veri kaynağı : data source
veri kimliklendirme : data-labeling
veri kimliklendirme endüstrisi : data-labeling industry
veri kipi : data modality
veri kitaplığı : data library
veri kodlama : data encoding
veri kodu : data code
veri koruma : data protection
Veri Koruma Kurumu : (DPA) Data Protection Authority
Veri Koruma Kurumu : Data Protection Authority (DPA)
veri koruma yasası : data protection act
veri kullanıcısı : data user
veri kullanılabilirliği : data availability
veri kurtarma : data recovery
veri kümeleme : data clustering
veri kümeleme araçları : data aggregation tools
veri kümesi : data set
veri kümesi düzenleme : data set organization
veri kütüğü : datafile
veri madenciliği : data mining
veri madenciliği algoritması : data mining algorithm
veri madenciliği çözümyolu : data mining algorithm
veri madenciliği platformu : data mining platform
veri madenciliği süreci : data mining process
veri madenciliği tümleştirmesi : data mining integration
veri madenciliğinde gizliliğin korunması : privacy preserving data mining
veri madenciliğinin yasal yönü : legal aspect of data mining
veri mahremiyeti : data privacy
veri mahremiyeti günü : data privacy day
veri mahremiyeti teknolojisi : data privacy technology
veri maliyeti : data cost
veri marketi : data mart
veri merkezi : data center
Veri Merkezi Destek Uzmanı : Data Center Support Specialist
veri merkezi katmanı : data center layer
Veri Merkezi Yöneticisi : Data Center Manager
veri merkezi yönetimi : data center management
veri merkezli : data centric
veri merkezli : data-centric
veri merkezli denetim : data-centric control
veri merkezli denetimde uyum : adaptation in data-centric control
veri merkezli hesaplama : data-centric computing
veri merkezli yaklaşım : data-centric approach
veri metni : data text
veri mimarı : data architect
veri mimarisi : data architecture
veri modeli : data model
veri modeli dönüşümü : data model transformation
veri modelleme : data modelling
veri modelleme yöntemi : data modeling method
veri mühendisliği : data engineering
veri mühendisliği : datanomics
veri niteliği : data quality
veri niteliği güvencesi : data quality assurance
veri noktası : data point
veri oltalama : data fishing
veri ortamı : data medium
veri öbeği : data block
veri öbeği : data set
veri öbeği düzeni : organization of data set
veri öğesi : data element
veri öğesi : data item
veri öğesi standartlaştırma : data element standardization
veri ölçekleme : data scaling
veri öngörebilme tekniği : data predictability technique
veri özelliği : data characteristic
veri özniteliği : data attribute
veri özümseme : data assimilation
veri özümseme tekniği : data assimilation technique
veri paketi : data packet
veri paylaşımı : data sharing
veri pazarı : data marketplace
veri raporlama : data reporting
veri sağlayıcısı : data provider
veri saklama : data storage
veri saklama birimi : data storage unit
veri saklama ortamı : data storage medium
veri saklama politikası : data retention policy
veri saklama yoğunluğu : data strorage unit
veri sanallaştırma : data virtualization
veri saydamlığı : dat transparency
veri sayfası : data sheet
veri sıkıştırma : data compaction
veri sıkıştırma : data compression
veri sınıflandırma : data classification
veri sıradüzeni : data hierarchy
veri sızıntısı : data leak
Veri Sistem Mühendisliği : Datanomics Systems Engineering
veri sorumlusu : data custodian
veri soyutlama : data abstraction
veri sözcüğü : data word
veri sözlüğü : data dictionary
veri sözlüğü dizgesi : data dictionary
veri standardı : data standard
veri standartlaştırma : data standardization
veri sürekliliği : data continuity
veri sürümlü hata : data-driven error
veri süzme : data filtering
veri süzme düzeneği : data-filtering mechanism
veri şifreleme : data encryption
veri şifreleme anahtarı : data encryption key
veri şifreleme standardı : data encryption standard
veri tabanlı : data based
veri tabanlı model : data-based model
veri tabanlı modelleme : data-based modeling
veri takımı : data suite
veri tanımlama dili : data definition language
veri taşınabilirliği : data portability
veri taşıyıcı : data carrier
veri temizleme : data cleaning
veri temizleme : data cleansing
veri temizleme : data scrubbing
veri toplama : data acquisition
veri toplama : data collection
veri toplama : data gathering
veri toplama etiği : data collection ethics
veri toplama evresi : data collection phase
veri toplama uçbirimi : data collection terminal
veri toplayıcı : data collector
veri trafiği : data traffic
veri tutarlılığı : data consistency
veri tüketicisi : data consumer
veri tümleştirme : data integration
veri türü : data type
veri uçbirimi : data terminal
veri uçuculuğu : data volatility
veri uyarlama birimi : data adapter unit
veri uygunluğu : data appropriateness
veri uyumsuzluğu : data discrepancy
veri uzmanlığı : data expertise
veri üreteci : data generator
veri üreteci : data producer
veri üreteci onayı : data-producer certification
veri üstmodeli : data metamodel
veri varlığı : data entity
veri ve bilgi bütünleştirme : data and knowledge fusion
veri yakalama : data capture
veri yanlısı : data proponent
veri yapılandırma : data integration
veri yapılandırma : data structuring
veri yapılı bağlaşım : data-structured coupling
veri yapısı : data structure
veri yapısı dili : data structures language
veri yayını : data broadcasting
veri yayınlama : data broadcast
veri yayınlama : datacasting
veri yazbozu : data-flip-flop
veri yedekleme : data backup (v)
veri yığılması : data deluge
veri yığını : data dump
veri yığma : data dumping
veri yoğun : data intensive
veri yoğun : data-intensive
veri yoğun benzetim : data-intensive simulation
veri yoğun dizge : data-intensive system
veri yoğun hesaplama : data intensive computing
veri yoğun hesaplama : data-intensive computing
veri yoğun sınıflandırma dizgesi : data-intensive classification system
veri yoğun yazılım dizgesi : data intensive software system
veri yoğunluğu : data density
veri yolu : data bus
veri yolu : data path
veri yönelimli : data-oriented
veri yönelimli içerik : data-oriented content
veri yöneticisi : data administrator
veri yönetim dili : data management language
veri yönetimi : data administration
veri yönetimi : data management
veri yönetimi : management of data
veri yönetişimi : data governance
veri yönlendirmeli : data-directed
veri yönlendirmeli çıkarsama : data-directed inference
veri yükleme bağlantısı : data uplink
veri/enformasyon/bilgi modelleri : data/information/knowledge models
veri/metin birleştirme : data/text merge
veriağı dizgesi : dataweb system
veriağı modeli : dataweb model
veribağı : data link
veribağı anahtarlama : data link switching
veribağı denetimi : data link control
veribağı denetleyicisi : data link controller
veribağı düzeyi : data link level
veribağı katmanı : data link layer
veribağı sağlayıcı arabirimi : data link provider interface
veriden bilgi bulgulama : knowledge discovery in data
verikartı : datacard
veriler : data
verileştirme : datafication
verileştirmek : datafy (v)
verimerkezi : datacenter
verimerkezi yöneticisi : datacenter manager
verinin geçerlenebilirliği : data validatability
verinin kalıcılığı : data perenniality
verinin onanabilirliği : data acceptability
verisiz yönetim hizmeti : dataless management services
verisiz yönetim hizmeti : dataless management utility
veritabanı : database
veritabanı çözümleyici : database analyst
veritabanı dizgesi : database system
veritabanı dizini : database directory
veritabanı geliştirme : database development
veritabanı güvenliği : database security
veritabanı hatası : database error
veritabanı makinesi : database machine
veritabanı motoru : database engine
Veritabanı Mühendisi : Database Engineer
veritabanı mühendisliği : database engineering
veritabanı programlama : database programming
veritabanı sorgulama dili : database query language
veritabanı sorgusu : database query
veritabanı sunucusu : database server
veritabanı tasarımı : database design
veritabanı teknoloji uygulaması : database technology application
veritabanı teknolojisi : database technology
veritabanı teknolojisi uygulama güvenliği : database technology application security
veritabanı uygulaması : database application
Veritabanı Yöneticisi : Database Administrator
veritabanı yöneticisi : database manager
veritabanı yönetim dizgesi : database management system
veritabanı yönetimi : database administration
veritabanı yönetimi : database management
veriyle etkinleştirilmiş : data-enabled
veriyle etkinleştirilmiş bulgu : data-enabled discovery
veriyle etkinleştirilmiş buluş : data-enabled discovery
veriyolu : databus
VEYA girişi : OR input
video girişi : video input
Video Oyun Geliştirici : Video Game Developer
video veritabanı : video database
virüs : virus
virüsten koruma : antivirus
virüsten koruma yazılımı : antivirus software
virüsten koruma yazılımı : antivirus software
vücuda yerleştirilebilir arabirim : implantable interface device
Y-    
yabancı saldırı : outsider attack
yakalama hatası : capture error
yakın ağ : piconet
yakın alan iletişim hizmeti : near field communication service
yakınsama : convergence
yakınsama hatası : convergence error
yaklaşık değer : approximate value
yaklaşık usavurma : approximate reasoning 
yaklaşıklama : approximation
yaklaşıklama algoritması : approximation algorithm
yaklaşıklama çözümyolu : approximation algorithm
yaklaşıklanmış değer : approximated value
yaklaşım : paradigm
yaklaşım değiştirme yöntemi : paradigm changing approach
yaklaşım hatası : root-mean-square error
yalın güvenlik politikası : simple security policy
yama : patch
yama yönetimi : patch management
yanıltıcı bilgi : disinformation
yanıltmaca : verbal fallacy
yanıt değişkeni : response variable
yanlı oyun : partial game
yanlış alarm hatası : false alarm error
yanlış anlama : misunderstanding
yanlış belirleme hatası : misspecification error
yanlış bilgi : false information
yanlış bilgi : misinformation
yanlış kabul : false acceptance
yanlış uyarı hatası : false alarm error
yanlış yönlendirme : pharming
yansız : unbiased
yansız anlama : objective understanding 
yansız hata : unbiased error
yansız veri : unbiased data
yapay akıllı : artificially intelligent
yapay akıllı makine : artificially intelligent machine
yapay akıllı robot : artificially intelligent robot
yapay candaş : artificial human compagnion
yapay candaş : artificial pet
yapay çevre verisi : synthetic environment data
yapay değişken : artificial variable
yapay el : bionic hand
yapay genel us (YGZ) : (AGI) Artificial General Intelligence
yapay genel us (YGZ) : Artificial General Intelligence (AGI)
yapay genel zekâ (YGZ) : (AGI) Artificial General Intelligence
yapay genel zekâ (YGZ) : Artificial General Intelligence (AGI)
yapay olarak : artificially
yapay sinir ağı : artificial neural network
yapay us : (AI) Artificial Intelligence
yapay us : Artificial Intelligence (AI) 
yapay us (YZ) : Artificial Intelligence (AI) 
yapay us araçlarının değerlendirimi : evaluation of AI tools
yapay us için programlama tekniği : programming technique for AI
yapay us kişiliği : AI personality
yapay us mimarisi : artificial intelligence architecture
yapay us süperbilgisayarı : AI-dedicated supercomputer 
yapay us tabanlı geliştirme  : AI-Driven Development
yapay us teknolojisi : Artificial Intelligence technology
yapay us uygulaması : Artificial Intelligence application
yapay us ve evrimsel çözümyolu : AI and evolutionary algorithm
yapay us yalan saptayıcısı : AI lie detector
yapay usla eğitilmiş robot : AI-trained robot
yapay usun toplumsal etkisi : social impact of AI
yapay usun tümleştirilmesi : integration of AI
yapay usya adanmış : AI-dedicated
yapay yaşam : artificial life
yapay zekâ (YZ) : (AI) Artificial Intelligence
yapay zekâ (YZ) : Artificial Intelligence (AI) 
yapay zekâ araçlarının değerlendirimi : evaluation of AI tools
yapay zekâ için programlama tekniği : programming technique for AI
yapay zekâ kişiliği : AI personality
yapay zekâ mimarisi : artificial intelligence architecture
yapay zekâ süperbilgisayarı : AI-dedicated supercomputer 
yapay zekâ tabanlı geliştirme  : AI-Driven Development
yapay zekâ teknolojisi : Artificial Intelligence technology
yapay zekâ uygulaması : Artificial Intelligence application
yapay zekâ ve evrimsel çözümyolu : AI and evolutionary algorithm
yapay zekâ yalan saptayıcısı : AI lie detector
yapay zekânın toplumsal etkisi : social impact of AI
yapay zekânın tümleştirilmesi : integration of AI
yapay zekâya adanmış : AI-dedicated
yapay zekâyla eğitilmiş robot : AI-trained robot
yapı tabanlı : structure-based
yapı tabanlı yaklaşım : structure-based approach
yapıcı Genelağ hizmeti : constructive Web service
yapılandırılmamış veri : unstructured data
yapılandırma hatası : configuration error
Yapılandırma Yöneticisi : Configuration Manager
yapılandırma yönetimi : configuration management 
yapılı süreç : structured process
yapılı veri : structured data
yapısal : structural
yapısal anlama  : structural understanding
yararcı anlama : pragmatic understanding
yararsız veri : useless data
Yardım Masası Teknisyeni : Help Desk Technician
Yardım Masası Uzmanı : Help Desk Specialist
yardımcı : assistant
yardımcı değer : auxiliary value
yardımcı değişken : auxiliary variable
Yardımcı Yazılım Mühendisi : Junior Software Engineer
yargı hatası  : judgment error
yargısal veri : judgmental data
yarı bulutlaştırma : semi-cloudification
yarı denetimli öğrenme : semi-supervised learning
yarı özerk etmen : semi-autonomous agent
yarı yapılandırılmış veri madenciliği : mining semi-structured data
yarı yapısal : semi-structured
yarı yapısal süreç : semi-structured process
yarı yapısal veri : semi-structured data
yarılanma : halving
yarısaydam görüntü : translucent display
yasaklı bağımlı değişken : censored dependent variable
yasal dinleme : lawful intercept
yaşam boyu öğrenen makine : lifelong learning machine
yaşam boyu öğrenme : lifelong learning
yaşam döngüsü : lifecycle
yaşam döngüsü yönetimi : lifecycle management
yaşam moleküler bilişim : biomolecular computing
yaşambilimsel içerik : biological content
yaşambilimsel veritabanı : biological database
yaşambilişim : biocomputing
yaşambilişim : bioinformatics
yaşambilişim hesaplama : bioinformatics computation
yaşamkimyasal bilişim : biochemical computing
yaşamölçüm : biometric
yaşamölçüm verisi : biometric data
yaşamölçümsel tanılama : biometric identification
yaşamsal algılayıcı : biomedical sensor
yaşamsal algılayıcı : biosensor
yaşamsal mekanik : biomechanics
yaşlılar için erişilebilirlik : accessibility for the elderly
yatay ölçekleme : horizontal scaling
yaygın bağlam bilinçli etkileşim : ubiquitous context-aware interaction
yaygın bilgi işlem : ubiquitous computing
yaygın bilişimde gizlilik : privacy in pervasive computing
yaygın bilişimde gizlilik : privacy in ubiquitous computing
yaygın bilişimde güvenlik : security in ubiquitous computing
yaygın bilişimde güvenlik  : security in pervasive computing
yaygın dizge : pervasive system
yaygın hesaplama : pervasive computing
yaygın hizmet : pervasive service
yaygın hizmet : ubiquitous service
yaygın hizmet düzenlemesi : orchestration of ubiquitous services
yaygın hizmet düzenlemesi : orchestration pervasive services
yaygın hizmet temeli : foundation of pervasive service
yaygın hizmetler varlıkbilimi : ontology for pervasive services
yaygın hizmetlerde bağlam farkındalığı : context awareness in pervasive services
yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı : context awareness of pervasive services
yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı : context awareness of ubiquitous services
yaygın hizmetlerin uyumu : adaptation of pervasive services
yaygın hizmetlerin uyumu : adaptation of ubiquitous services
yaygın örüntü : ubiquity pattern
yaygın teknoloji : ubiquitous technology
yaygın veri yönetimi : ubiquitous data management
yaygınlık verisi : prevalence data
yayılma : diffusion
yayılma örüntüsü : propagation pattern
yayılma yolu : propagation path
yayımlanmış anlama : broadcasted understanding
yayın bozma önleyici : anti-jam
yazıcı hatası : printer error
yazılılım başarım aracının birlikte çalışabilirliği : software performance tool interoperability
yazılılım başarım örüntüsü : software performance pattern
yazılım aracı : software tool
yazılım başarımı mühendisliği : software performance engineering
yazılım betimleme veritabanı : software description database
yazılım dağıtımının güvenlik yönleri : security aspects of software deployment
yazılım dizgeleri gözlemleme : monitoring of software systems
yazılım doğrulama : software verification
yazılım eşlemi : software clone
yazılım eşlemi tespit tekniği : software clone detection technique
yazılım eşlemi tespiti : software clone detection
yazılım etkinleştirilmiş ağ : software-enabled network
yazılım etmeni : software agent
Yazılım Geliştirici : Software Developer
yazılım geliştirme süreci : software development process
yazılım görselleştirme : software visualization 
yazılım güvenliği : software security
yazılım hatası : software error
yazılım korsanı : software pirate
Yazılım Mimarı : Software Architect
yazılım mimarisinin ekonomik yönü : economic aspect of software architecture
yazılım mimarisinin iş yönü : business aspect of software architecture
yazılım mimarisinin kültürel yönü : cultural aspect of software architecture
yazılım mimarisinin temel ilkeleri : foundational principles of software architecture
yazılım mimarisinin toplumsal yönü : social aspect of software architecture
Yazılım Mühendisi : Software Engineer
yazılım mühendisliği : software engineering
yazılım mühendisliği eğitimi : software engineering education
yazılım proje yönetimi : software project management 
yazılım süreci : software process 
yazılım tanımlı : software-defined
yazılım tanımlı ağ : software defined network
yazılım tanımlı ağ : software-defined network
yazılım tanımlı ağda kendini eniyileme : self-optimization in software-defined network
yazılım tasarımı hatası : software design  error
yazılımın başarım modellemesi : performance modeling of software
yazılımın başarımı : performance of software
yazılımın tekrar kullanılabilirliği : re-usability of software
yazım hatası : typing error
yazma hatası : write error
yazma hatası : writing error
yazma koruma hatası : write protect error
yeğleme değişkeni : preference variable
yeğlenen durum değişkeni : preferred state variable
yeni algılama teknolojisi : novel sensing technology
yeniden adlandırma hatası : renaming error
yeniden belirginleştirilmiş özellik : deblurred feature
yeniden hat yönlendirme : line rerouting
yeniden programlanabilir mürekkep : reprogrammable ink 
yeniden tanımlama : re-identification
yeniden yapılandırılabilir bulut uygulaması : reconfigurable cloud application
yeniden yapılandırılabilir hizmet yönelimli uygulama : reconfigurable service-oriented application
yeniden yapılandırılabilir robot yapısı : reconfigurable robot structure
yeniden yapılandırılabilir robot yapısı : reconfigurable robot structure
yeniden yapılandırılır : reconfigurable
yeniden yapılandırılır yaklaşım : reconfigurable approach
yeniden yapılandırırılabilir dizge mimarisi : architectures for reconfigurable system
yeniden yapılandırma : reconfiguration
yeniden yükleme bilişimi : rebooting computing
yenileşim : innovation
yenileşimci : innovative
yenileşimci mobil içerik : innovative mobile content
yenilikçilik : modernization
yer değiştirme : transposition
yer değiştirme hatası : transposition error
yerdeğişim değişkeni : displacement variable
yerel değer : local value
yerel değişken   : local variable
yerel en büyük değer : local maximum value
yerel en küçük değer : local minimum value
yerel etmen : local agent
yerel hata : local error
yerel katman : fog layer
yerel nicemsel değişken : local quantum variable
yerelleştirme : localization
yerine koyma hatası : substitution error
yerleşik etmen : resident agent
yeşil bilgi teknolojisi : green informatıon technology
yeşil BT : green IT
yetenek : capability
yetenekli etmen : competent agent
yeterli güvenlik : adequate security
yeterli uyarı : adequate stimulus
yeterli veri : adequate data
yetersiz girdi geçerleme : insufficient input validation
yetersiz güvence : assurance-in-the-small
yetersiz uyarı : inadequate stimulus
yetki : authorization
yetki hatası : authorization error
yetki kanıtı : proof of authority
yetki örüntüsü : authorization pattern
yetkilendirilmiş anlama : delegated  understanding
yetkilendirme : authorization
yetkilendirme : delegating
yetkilendirme bilişim : delegating computation
yetkili etmen  : authorized agent
yetkili robot pilot : robotic pilot with license
yetkin değişken : qualified variable
yetkin olmayan değişken : unqualified variable
yetkisiz erişim saldırısı : hijack attack
yetkisiz etmen : unauthorized agent
yığın çökertme saldırısı : stack smashing attack
yığın değişkeni : stock variable
yığın ve akış değişkeni : stock and flow variable
yığma hatası : dumping error
yırtılma değişkeni : tearing variable
yineleme : recursion
yineleme değişkeni : iteration variable
yinelemeli anlama  : repetitive understanding
yinelenme : replication
yinelenme çalışması : replication study
yoğun bilgili  : knowledge-rich
yoğun bilgili akıllı dizge : knowledge-rich intelligent system
yoğun bilgili dizge : knowledge-rich system
yoğun bilgili içerik bilinçli dizge : knowledge-rich context-aware system
yonga : chip
yonga kusuru : chip flaw
yongada bilgisayar : computer-on-a-chip
yorum hatası : interpretation error
yön yönelimli : aspect-oriented
yön yönelimli programlama : aspect-oriented programming
yön yönelimli teknik : aspect-oriented technique 
yön yönelimli yazılım mühendisliği : aspect-oriented software engineering
yönergesel bilgi : instructional information
yönetici program kipi : suppervisor mode
yönetim : management
yönetim bilişim sistemi : Management Information Systems
Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticisi : Management Information Systems Director
Yönetim Kurulu Başkanı : (CEO) Chief Executive Officer
Yönetim Kurulu Başkanı : Chief Executive Officer (CEO)
yönetimsel korunma : administrative safeguard
yönetimsel veri işleme : administrative data processing
yönetişim : governance
yöney değerli değişken : vector-valued variable
yönlendiren değişken : coenetic variable
yönlendirme : routing
yönlendirme çözümlemesi : routing analysis
yönlendirme iletişim kuralı : routing protocol
yönlendirme mimarisi : routing architecture
yöntem : procedure
yöntem geçerleme : method validation
yöntem hatası : method error
yöntem hatası : procedure error
yukarıdan aşağıya anlama : top-down understanding
yuvarlama hatası : round-off error
yuvarlatılmış değer : rounded value
yuvarlatma hatası : rounding error
yük dengeleme : load balance
yük dengeleme : load balancing
yük devretme : failover
yüklem değişken : predicate variable
yükleme hatası : loading error
yükleme-indirme bağlantısı : uplink-downlink
yükleyici hatası : installer error
yüksek bağlantısallık : hyperconnectivity
yüksek başarımlı ağ : high-performance network
yüksek başarımlı bilişim : high performance computing
yüksek başarımlı bilişim : high-performance computing
yüksek başarımlı işlevsel programlama : high performance functional computing
yüksek başarımlı üçboyutlu grafik : high-performance 3D graphics
yüksek boyutlu ağ çözümleme : analysis of high-dimensional network
yüksek değişken : hypervariable
yüksek değişken veri : hypervariable data
yüksek düzey veri bağlantı denetimi : high-level data link control
yüksek hızlı algılama verisi hesaplama : computing high speed sensing data
yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri : high speed circuit switched data
yüksek hızlı milimetre dalga boylu ağ  : high-speed millimeter wave network
yüksek hızlı sinyal işleme : high-speed signal processing
yüksek hızlı sinyal işlemede özuyum : self-adaptation in high-speed signal processing
yüksek hızlı veri : high-velocity data
yüksek hızlı veri aktarımı : high-speed data transfer
yüksek hızlı veri iletimi : high speed data transmission
yüksek ikil debili sayısal abone hattı : high bit-rate digital subscriber line
yüksek işlem hacimli veri çözümleme : high-throughput data analysis
yüksek işlem hacmi : high-throughput
yüksek kullanılabilirlik : highly available
yüksek mertebe mantık : higher-order logic
yürütüm başarım yönetimi : runtime performance management
yürütüm verisi : runtime data
yürütümde veri mahremiyeti güvencesi : data privacy guarantee at runtime
yüz ifadesi tanıma : facial expression recognition
yüz takas uygulaması : face swapping app
yüz tanıma : face recognition
yüz tanıma : facial recognition
yüz tanıma ile ödeme : facial payment
yüz tanıma ile ödeme aygıtı : facial payment device
yüz tanıma teknolojisi ile ödeme : facial payment technology
yüz tanıma yazılımı : facial recognition software
yüz yakalama : face capture
yüzde hatası : percentage error
yüzün yeniden oluşturulması : face reenactment
Z-    
zaman değeri : time value
zaman değişkeni : time variable
zaman dizinli veri : time-indexed data
zaman karmaşıklığı : time complexity
zaman ölçekli değişken : time-scale variable
zaman referansı : time locality of reference
zaman serilerinde veri madenciliği : data mining in time series
zaman serisi çözümleme : time-series analysis
zaman serisi verileri : time-series data
zaman yönetimi verisi : time-management data
zamana bağlı parola : time-dependent password
zamansal bellek : temporal memory
zamansal bilişim : temporal computing
zamansal değişken : temporal variable
zamansal hata : temporal error
zamansal mantık : temporal logics
zamansal öngörü hatası : temporal prediction error
zamansal veritabanı : temporal database
zarar : harm
zararlı bilgi : mal-information
zararlı reklam saldırısı : malvertising attack
zararlı yazılım : malware
zararlı yazılım saldırısı : malware attack
zararlı yazılımla bulaşmış : infected with malware
zengin içerikli belge : hypertext
zengin içerikli ortam : hypermedia
zihinsel engelliler için erişilebilirlik : accessibility for cognitively impaired
zincir bağlama : chain linking
zincirleme : threading
zincirleme hata : sequence error
zincirlenmiş : threaded
zincirlenmiş dosya : threaded file
zor çatallaşma : hard fork
zorlanmış girdi : imposed input
zorlayıcı özellik : challenging feature
zorluk : difficulty
zorunlu girdi : forced input
zorunlu güvenlik politikası : mandatory security policy
zorunlu program : imperative program
zorunlu programlama : imperative programming
zorunlu programlama dili : imperative programming language