Önerilen Tüm Terimler (Türkçe – İngilizce)

Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Güncelleme: 2020-01-01 (y-a-g)
6025 terim
2030 ağları için teknoloji technologies for network 2030
5G ağı 5G network
5G ağında trafik modeli traffic model in 5G network
5G ağında veri modeli data model in 5G network
5G bağlanırlığı 5G connectivity
5G bulut ağında uyarlanır algoritma adaptive algorithm in 5G cloud network
5G erişim teknolojisi 5G access technology
5G hareketli teknoloji 5G mobile technology
5G mobil ağ 5G mobile network
5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı 5G-based IoT middleware
5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı dizgesi 5G-based IoT middleware system
5G tabanlı nesnelerin interneti katmanında gizlilik privacy in 5G-based IoT middleware system
A–
abecesayısal girdi alphanumeric input
abecesel girdi alphabetical input
aboneler için anlama understanding for subscribers
acil hizmet emergency service
ActiveX veri nesneleri ActiveX data objects
açık adres public address
açık bulut public cloud
açık doğrulama anahtarı public verification key
açık gerçekleştirme bulut altyapısı open-implementation cloud infrastructure
açık görselleştirme biçimi open virtualization format
açık kaynak open source
açık kaynak altyapısı open-source infrastructure
açık kaynak istihbarat open source intelligence
açık kaynak meslektaş open-source colleague
açık kaynak proje open-source project
açık kaynak toplum open-source community
açık kaynak verisi open-source data
açık kaynak yazılım open-source software
açık öbekzinciri public blockchain
açık özerk dizge open autonomous system
açık standart open standard
açık veri open data
açık veri public data
açık veri ağı public data network
açık veribağı arabirimi open data-link interface
açık veritabanı bağlanırlığı open database connectivity
açıklamalı gerçeklik annotated reality
açıklanan değişken explained variable
açıklayıcı değişken explanatory variable
açılış bölgesi virüsü boot sector virus
açısal hata angular error
Ada programlama dili Ada Programming Language
aday değer candidate value
adli bilişim computer forensics
adli bilişim forensics
adli bilişimde delil karartma counter forensics
adli veri inceleme data forensics
adli veritabanı forensic database
adres karar verme kuralına kandırıcı ileti saldırısı ARP spoofing attack
adres uzayı yoklama saldırısı address space probe attack
adres uzayları address spaces
adsız veri anonymous data
adsızlaştırıcı anonymizer
adsızlaştırılmanın kaldırılması deanonymize
adsızlaştırılmış veri anonymized data
adsızlaştırma anonymization
ağ adresi dönüşümü network address translation
ağ aygıtı hatası network device error
ağ bilimi network science
ağ bölümleme network slicing
ağ çözümleme network analysis
ağ duyurma network exposure
ağ etmeni network agent
ağ geçidi gateway
ağ gözlemleme network monitoring
ağ güvenliği network security
ağ hatası network error
ağ işlevi network function
ağ işlevi sanallaştırma network function virtualization
ağ izni hatası network permission error
Ağ Mimarı Network Architect
Ağ Mühendisi Network Engineer
ağ özellikleri gözlemleme monitoring network properties
ağ özellikleri gözlemleme uçangözü network properties monitoring drone
ağ özelliklerini gözlemleme uçangözü drone for monitoring network properties
ağ paylaşımı network sharing
Ağ Sistem Yöneticisi Network Systems Administrator
ağ tarafsızlığı net neutrality
ağ tetiklemeli network triggered
ağ üzerinde yayılma diffusion over network
Ağ ve Bilgisayar Sistem Yöneticisi Network and Computer Systems Administrator
ağ veritabanı network database
Ağ Yöneticisi Network Administrator
ağaç yapılı bilişimsel mantık computational tree logic
ağda sanallaştırılmış hizmet virtualized service in the network
ağırlıklı değer weighted value
akademide karşılaştırma kullanımı use of benchmark in academia
akılcı etmen rational agent
akıllı ağ intelligent network
akıllı alan smart space
akıllı algılayıcı smart sensor
akıllı araçlar için hizmet bilişimi service computation for smart vehicles
akıllı aygıt teknolojisi smart device technology
akıllı bilgi dizgesi intelligent information system
akıllı bilişim intelligent computation
akıllı bilişim intelligent informatics
akıllı bilişim smart computing
akıllı büyük çokluortam veritabanı intelligent big multimedia database
akıllı çokluortam veritabanı intelligent multimedia database
akıllı dilbilim intelligent linguistics
akıllı dizge smart system
akıllı dizge teknolojisi smart system technology
akıllı eldiven smart glove
akıllı esnek bilişim intelligent soft computing
akıllı etmen intelligent agent
akıllı etmen dizgesi intelligent agent system
akıllı etmen modelleme intelligent agent modeling
akıllı gözlük smartglasses
akıllı hesaplama dizgesi intelligent computational system
akıllı hizmet smart service
akıllı ızgara smart grid
akıllı karar intelligent decision
akıllı kent smart city
akıllı kent arakatmanı middleware for smart cities.
akıllı kent iletişim aracı smart-city communication tool
akıllı kent ortamı smart city environment
akıllı kent teknolojilerinin tümleştirilmesi integration of smart city technologies
akıllı kentler için bağlam duyarlı uyarlama context-aware adaptation for smart cities
akıllı kentlerde mobil içerik mobile content in smart cities
akıllı kullanıcı arabirimi intelligent user interface
akıllı kullanıcı arayüzü intelligent user interface
akıllı örnek intelligent instance
akıllı örneklendirme intelligent instantiation
akıllı özel eğitim dizgesi intelligent tutoring system
akıllı platform smart platform
akıllı robot dizgesi intelligent robotic system
akıllı sanal kişi modelleme intelligent avatar modeling
akıllı sözleşme smart contracts
akıllı şehirler için hizmet hesaplama service computation for smart cities
akıllı şehirler için ortak akıl collective intelligence for smart cities
akıllı taşıma dizgesi intelligent transportation system
akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski cybersecurity risk in smart technologies
akıllı teknolojilerin siber güvenlik savunmasızlığı cybersecurity vulnerability in smart technologies
akıllı telefon cihazlarında güvenlik ve gizlilik security and privacy in smartphone devices
akıllı telefonsuzluk korkusu nomofobia
akıllı topluluk smart community
akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay zekâ AI as an enabler for smart community
akıllı veri çözümleme intelligent data analysis
akıllı veritabanı intelligent database
akıllı veritabanı dizgesi intelligent database system
akıllı yazılım mühendisliği intelligent software engineering
akış değişkeni flow variable
akış şifreleme stream ciphers
akış verisi stream data
akış verisi depolama warehousing stream data
aksaklığın yerini saptama fault localization
aksaklık fault
aksaklık düzeltme fault recovery
aksaklık modeli fault model
aksaklık onarımı fault repair
aksama failure
aksama fault
aksamak fail (v)
aktarım handover
aktarım hatası transfer error
aktarma öğrenme transfer learning
aktelsizlik korkusu nomofobia
alan adı domain name
Alan Adı Sistemi Domain Name System (DNS)
alan çözümleme domain analysis
alan değişkeni domain variable
alan modelleme domain modeling
alan mühendisliği domain engineering
alan yönelimli örüntü domain-oriented pattern
alana özgü bilgi sistem mühendisliği domain specific IS engineering
alana özgü çok yönlü bilgi sistem mühendisliği domain specific multi-aspect IS engineering
alana özgü dil (DSL) Domain-Specific Language
alana özgü dil Domain-Specific Language (DSL)
alana özgü donanım domain-specific hardware
alana özgü etmen domain-specific agent
alarm alarm
aldatıcı deceptive
aldatıcı etmen deceptive agent
aldatıcı kimlik deceptive identity
aldatma deception
aldatma sinyali deception signal
aldatmak spoof
alet hatası instrument error
alfa değeri alpha value
alfabetik girdi alphabetical input
algı perception
algılama perception
algılama aygıtı sensing device
algılama dizgesi sensing system
algılama hatası detection error
algılama hatası perception error
algılama teknolojisi sensing technology
algılanan değer perceived value
algılanan veri perceived data
algılanmış değişken sensed variable
algılanmış dış kaynaklı girdi perceived exogenous input
algılanmış dışsal girdi perceived external input
algılanmış girdi perceived input
algılanmış girdi sensed input
algılanmış hata detected error
algılanmış iç kaynaklı girdi perceived endogenous input
algılanmış içsel girdi perceived internal input
algılanmış olay detected event
algılayıcı sensor
algılayıcı ağı sensor network
algılayıcı ağı sensor network
algılayıcı ağında güvenlik ve gizlilik security and privacy in sensor network
algılayıcı arabirimi sensor interface
algılayıcı dizgesi sensor system
algılayıcı hatası sensor error
algılayıcı modelleme sensor modeling
algılayıcı paketleme sensor packaging
algılayıcı tabanlı bilişim sensor-based computing
algılayıcı verisi sensor data
algılayıcı verisi depolama warehousing sensor data
algılayıcı veritabanı sensor database
algılayıcılar için enerji toplama energy harvesting for sensors
algısal değişken perceptual variable
algısal deneyim perceptual experience
algısal girdi perceptual input
algısal girdi sensory input
algısal veri sensory data
algısal veri dönüşümü sensory data conversion
algoritma algorithm
algoritmalaştırılmış algorithmitized
algoritmalaştırma algorithmitizing
alış intake
alışılagelmiş bilişim conventional computing
alışılagelmiş etmen conventional agent
alışılagelmiş girdi conventional input
alışılagelmiş yazılım etmeni conventional software agent
alışılmamış girdi unconventional input
alt değişken sub variable
altlık platform
altsimgeli değişken subscripted variable
altyapı yetenek türü infrastructure capabilities type
amaca yönelik algılayıcı ağlarının özuyumu self-adaptation in ad hoc sensor networks
amaç target
amaç değişken goal variable
amaç veri target data
amaç yönelimli goal-oriented
amaç yönelimli denetim goal-oriented control
amaç yönelimli etmen goal-oriented agent
amaç yönelimli öğrenme goal-oriented learning
amaç yönelimli öngörü goal-oriented prediction
amaç yönlendirmeli goal-directed
amaç yönlendirmeli etmen goal-directed agent
amaçlı etmen purposeful agent
ana defter central ledger
ana değişken basic variable
ana değişken host variable
ana girdi primary input
ana veri master data
anahtar değer key value
anahtar değer veritabanı key value databases
anahtar değişken key variable
anahtar olarak akıllı telefon smartphone as a key
anahtar süreç değişkeni key process-variable
anahtar yönetimi key management
anahtarlanmış sıralı veri öbeği keyed sequenced data set
analog değer analog value
analog girdi analog input
anılabilir değer referential value
anında bulut hizmeti cloud on-the-fly service
anında haber just-in-time news
anlama comprehension
anlama understanding
anlambilim semantics
anlambilimsel semantic
anlambilimsel anlama semantic understanding
anlambilimsel artırılmış üstveri semantically augmented metadata
anlambilimsel ayrıştırma semantic parsing
anlambilimsel bilgi semantic information
anlambilimsel bilişim semantic computing
anlambilimsel buluş semantic discovery
anlambilimsel değer semantic value
anlambilimsel etmen semantic agent
anlambilimsel etmen dizgesi semantic agent system
anlambilimsel Genelağ semantic Web
anlambilimsel girdi semantic input
anlambilimsel hata semantic error
anlambilimsel kod tarama semantic code browsing
anlambilimsel model semantic modeling
anlambilimsel üstveri semantic metadata
anlambilimsel veri modeli semantic data model
anlambilimsel zengin üstveri semantically rich metadata
anlamı belirsiz veri ambiguous data
anlaşılır intelligible
anlaşılır zekâ intelligible intelligence
anlaşılırlık intelligibility
anlayabilen etmen understanding agent
anlık görüntü snapshot
anlık görüntüleyici snapshot viewer
anlık ileti instant message
anten girişi antenna input
ara bellek değeri buffer value
ara değer intermediate value
ara değişken intermediate variable
ara değişken intervening variable
ara denek değişkeni between-subject variable
ara girdi intermediate input
arabada bilgi dizgesi in-car information system
arabellek buffer
arabellek taşması buffer overflow
arabellekleme buffering
arabirim tasarımı interface design
arabulan değişken moderating variable
aracı değer instrumental value
aracı değişken moderator variable
aracı etmen broker agent
aracılı anlama mediated understanding
araç bulut ağı vehicular cloud network
araç hatası tool error
aradeğerleme hatası interpolation error
arakatman middleware
arakatman için programlama soyutlaması programming abstractions for middleware
arakatman tasarım ilkesi middleware design principle
arakatman yaklaşımı middleware paradigm
aralık değeri interval value
aralık değişkeni interval variable
aralık ölçekli değişken interval-scale variable
arama exploration
arama etmeni search agent
arama motoru search engine
arama örüntüsü search pattern
arama tabanlı uygulama search-based application
arama verisi mining data
arama yöntemi search method
araştırısal anlama exploratory understanding
araştırma değişkeni research variable
arayüz etmeni computer interface agent
arayüz etmeni interface agent
arayüz özerkliği interface autonomy
arayüz tasarımı interface design
ardışık anlama sequential understanding
arıza failure
arkakapı backdoor
arkakapıdan sızma backdoor penetration
arkakapıdan sızma stratejisi backdoor penetration strategy
arkakapılı backdoored
arkaplan background
arkaplan değişkeni background variable
arkaplan değişkeni background variable
arkaplan görüntü işleme background image processing
ARPANET ARPANET
artakalan hata residual error
artalan değişkeni background variable
artan değer increased value
artı değer plus value
artı değer positive value
artık redundant
artık anlama remnant understanding
artık değişken surplus variable
artırılmış çözümleme augmented analytics
artırılmış gerçeklik augmented reality
artırılmış gerçeklik benzetimi augmented reality simulation
artırılmış gerçeklik gözlüğü AR glass
artırılmış gerçeklik gözlüğü augmented reality glass
arttırılmış değer increased value
asılsız söylenti hoax
askeri uygulama military application
aşağıdan yukarıya anlama bottom up understanding
aşırı büyük dizgeler için mimari architectures for ultra-large scale systems
aşırı yüklenme overload
atanmış değer assigned value
atanmış değişken allocated variable
atılabilir algılayıcı disposable sensor
atom ölçekli atom-scale
atom ölçekli nicemsel bilgisayar atom-scale quantum computer
atomsal kuantum ikili atomic qubit
avatar avatar
Ayala ölçeği Ayala scale
Ayala ölçeği (siber fiziksel saldırı önem düzeyi) Ayala scale (cyber-physical attack severity levels)
ayarlama hatası calibration error
ayarlama verisi calibration data
ayarlanlanmamış değişken non-manipulated variable
ayarlanmış değişken manipulated variable
ayarlanmış veri calibrated data
ayarlayıcı hatası tuner error
aygıt hatası device error
ayırdedici çözümleme discriminant analysis
ayırdedici değişken discriminant variable
ayırtedici uyarıcı discriminative stimulus
aykırı değer algılama outlier detection
aykırı etmen antagonistic agent
aykırılık saptama anomaly detection
aykırılık tabanlı saptama anomaly-based detection
aykırımsı değişken antithetic variable
ayrık değerli değişken discrete-valued variable
ayrık değişen değişken discrete-change variable
ayrık değişken discrete variable
ayrık denetim değişkeni discrete control variable
ayrık durum değişkeni discrete state-variable
ayrık rasgele değişken discrete random variable
ayrık veri discrete data
ayrık zamanlı değişken discrete-time variable
ayrıklaştırılmış değişken discretized variable
ayrıklaştırma hatası discretization error
ayrıntılı anlama detailed understanding
ayrıntılı hesaplama granularity computing
ayrıntılı veri detailed data
ayrıştırılmış decomposed
ayrıştırma decomposition
ayrıştırmak decompose (v)
azaltma hatası damping error
B–
bağımlı değişken dependent variable
bağımlılık addiction
bağımsız değişken argument variable
bağımsız değişken independent variable
bağımsız değişken değeri argument value
bağımsız durum değişkeni independent state-variable
bağımsız etmen independent agent
bağlam context
bağlam bilinçli context-aware
bağlam bilinçsiz girdi context-unaware input
bağlam bilinçsiz giriş context-unaware input
bağlam çözümleme context analysis
bağlam değişkeni context variable
bağlam duyarlı context aware
bağlam duyarlı context-aware
bağlam duyarlı anlama context-aware understanding
bağlam duyarlı dizge context-aware system
bağlam duyarlı etkileşim context-aware interaction
bağlam duyarlı hizmet context aware service
bağlam duyarlı hizmet context-aware service
bağlam duyarlı özuyum context-aware self-adaptation
bağlam duyarlı uyarlanır dizge context-aware adaptive system
bağlam duyarlı uyum context-aware adaptation
bağlam duyarlılığı context awareness
bağlam farkındalığı context awareness
bağlam modelleme context modeling
bağlam varlıkbilimi context ontology
bağlama anchor
bağlama duyarlı girdi context-sensitive input
bağlama duyarlı giriş context-sensitive input
bağlama noktası anchor point
bağlamdan bağımsız anlama context-independent understanding
bağlamsal contextual
bağlamsal anlama contextual understanding
bağlamsal yaklaşım contextual approach
bağlanım çözümleme regression analysis
bağlantı connection
bağlantı çözümlemesi connection analytics
bağlantı çözümlemesi link analysis
bağlantı hatası connection error
bağlantı oluşması çözümlemesi analysis of link formation
bağlantı türleri çözümlemesi analysis of link types
bağlantı türü çözümleme analysis of link type
bağlantılı connected
bağlantılı açık veri linked open data
bağlantılı araba connected car
bağlantılı araba verisi connected car data
bağlantılı kent connected city
bağlantılı şey connected thing
bağlantılı toplum connected community
bağlantılı veri linked data
bağlantılı veri yönetimi linked data management
bağlantılı yürütüm verisi runtime linked data
bağlantılılık connectivity
bağlantısız bilgisayar air gap computer
bağlaşık coupled
bağlaşım coupling
bağlaşımı ayırmak decoupling
bağlaşımlı coupled
bağlaşımlı çoklu etmen coupled multi-agents
bağlaştırıcı coupler
bağlaştırmak couple (v)
bağlı connected
bağlı değişken bound variable
bağnaz anlama dogmatic understanding
bakış davranışı gaze behavior
bant genişliği bandwidth
basamaklı cascading
basamaklı girdi step input
basılabilir algılayıcı printable sensor
basit değişken simple variable
basitleştirme hatası simplification error
baskın değişken dominant variable
bastırıcı değişken suppressor variable
başarım performance
başarım ayarlama aracı performance tuning tool
başarım belirleme aracı performance profiling tool
başarım çözümleme performance analysis
başarım çözümleme aracı performance analysis tool
başarım çözümleme aracı performance analysis tool
başarım değerlendirme performance assessment
başarım değerlendirme performance evaluation
başarım değerlendirme performance evaluation
başarım gereksinimleri mühendisliği performance requirements engineering
başarım gözlemleme performance monitoring
başarım gözlemleme tekniği performance monitoring technique
başarım modelleme performance modeling
başarım modellemesi performance modelling
başarım modellemesi aracı performance modeling tool
başarım ölçümleri performance metrics
başarım ölçümü performance measurement
başarım ölçümü aracı performance measurement tool
başarım ölçümü tekniği performance measurement technique
başarım öngörme performance prediction
başarım sürümlü performance-driven
başarım sürümlü güç yönetimi performance-driven power management
başarım sürümlü kaynak yönetimi performance-driven resource management
başarım test aracı performance testing tool
başarım yönelimli performance-oriented
başarım yönelimli gerçekleştirme yönetimi performance-oriented implementation management
başarım yönelimli tasarım yönetimi performance-oriented design management
başarım yönelimli yapılandırma yönetimi performance-oriented configuration management
başarım yönetimi performance management
başhizası görüntü (HUD) Head-up Display
başhizası görüntü Head-up Display (HUD)
başıboş etmen errant agent
başlangıç değeri initial value
başlangıç değeri initialization value
başlangıç değeri verilmemiş değişken uninitialized variable
başlatma değeri initialization value
başlatma hatası initialization error
başlatma jeneratörüne yetkisiz erişim black start hack
başvuru değeri reference value
başvuru girdisi reference input
başvuru mimarisi reference architecture
başvuru verisi reference data
Bayes modeli Bayesian model
Bayesci ağ Bayesian network
Bayesci modelleme Bayesian modeling
Bayesci yöntem Bayesian method
baz istasyonu rasgele değişkeni base station random variable
beklenen değer expected value
beklenmeyen olay black swan event
belge veritabanı document store databases
belgeleme certification
belgin veri unambiguous data
beliren emergent
beliren davranış emergent behavior
belirgin fotoğraf clear photo
belirginleştirilmiş özellik deblurred feature
belirlenimci değişken deterministic variable
belirlenmezci bilişim indeterminist computing
belirlenmiş hata specified error
belirli specific
belirli değer specific value
belirlilik değeri certainty value
belirme emergence
belirsiz uncertain
belirsiz girdi ambiguous input
belirsiz özellik blurred feature
belirsiz veri ambiguous data
belirsiz veri uncertain data
belirsizlik uncertainty
belirsizlik hatası ambiguity error
belirsizlik iletişimi communicating uncertainty
belirsizlik yayılması uncertainty propagation
belirsizlikte Genelağ hizmeti Web service under uncertainty
belirsizlikte hesaplama computation under uncertainty
belirtilen değer specific value
belirtilmemiş hata unspecified error
belirtilmiş değer explicit value
belirtme specification
belirtme hatası specification error
Bell durumu Bell state
Bell durumu ölçümü Bell state measurement
bellek storage
bellek değişkeni memory variable
bellek hatası memory error
bellek yönetim tekniği memory management technique
bellekiçi işlem in-memory computing
bellekli değişken memory variable
bellekli direnç memristor
bellekli direnç ile hesaplama memristor computing
belleksiz değişken memoryless variable
belleksiz rasgele değişken memoryless random variable
bellekte in-memory
benek pixel
benekleme pixelation
benzer rasgele değişken non-unique random variable
benzerlik değeri resemblance value
benzersiz rasgele değişken unique random variable
benzetim simulation
benzetim arası veri intrasimulation data
benzetim girdisi simulated input
benzetim hatası simulation error
benzetim içi veri intersimulation data
benzetim modelleme yöntembilimi simulation modeling methodology
benzetim tabanlı simulation-based
benzetim tabanlı anlama simulation-based understanding
benzetim tabanlı veri arama simulation-based data mining
benzetim verisi simulation data
benzetim verisi yönetimi simulation data management
benzetimlenmiş veri simulated data
benzetimlenmiş verinin uygunluğu simulated data acceptability
Bernoulli değişkeni Bernoulli variable
Bernoulli rasgele değişkeni Bernoulli random variable
beta değişkeni beta variable
betimleme hatası description error
betimleme mantığı description logics
betimsel çözümleme descriptive analytics
betimsel değişken descriptive variable
betimsel veri descriptive data
beyin bağlanırlığı brain connectivity
beyin bilgi belleği brain information storage
beyin bilgi işleme düzeneği brain information processing mechanism
beyin bilgi işlemesi brain information processing
beyin bilişimi brain informatics
beyin dalgalarıyla bağlanmak interfacing via brain waves
beyin dalgası brainwave
beyin denetimli arayüz brain-controlled interface
beyin gibi hesaplama brain-like computing
beyin görüntüleme neuroimaging
beyin görüntülemede bilgi bulgulama knowledge discovery in neuroimaging
beyin modeli brain model
beyin öğrenme düzeneği brain learning mechanism
beyin sinyali brain signal
beyin-bilgisayar arabirimi brain-computer interface
beyin-makine arabirimi brain-machine interface
beyin-makine arayüzü brain-machine interface
biçim format
biçimbilgisel anlama morphological understanding
biçimleme formatting
biçimleme hatası formatting error
biçimsel formal
biçimsel belirtim formal specification
biçimsel belirtme dili formal specification language
biçimsel değişken formal variable
biçimsel güvenlik yöntemi formal security method
biçimsel kavramsal model formal conceptual model
biçimsel programlama kuramı formal programming theory
biçimsel yöntem formal method
bilardo topu bilgisayar billiard ball computer
bilardo topu bilişim billiard ball computing
bildiri etmeni notification agent
bildirilmiş değişken declared variable
bildirilmiş rasgele değişken declared random variable
bildirim declaration
bildirimsel declarative
bildirimsel mantıksal programlama declarative logic programming
bileşen component
bileşen tabanlı component-based
bileşen tabanlı arakatman yazılımı component-based middleware
bileşen tabanlı model component-based model
bileşen tabanlı yazılım mühendisliği component-based software engineering
bileşik hata composite error
bileşik video girişi composite video input
bilgence infotainment
bilgi information
bilgi akış denetimi information flow control
bilgi arama information search
bilgi arama ızgarası information mining grid
bilgi arayan robot information spider
bilgi dağıtımı knowledge dissemination
bilgi dengesizliği information asymmetry
bilgi derleyen etmen information gathering agent
Bilgi Dizgesi (IS) Information System
Bilgi Dizgesi (BD) Information System (IS)
Bilgi Dizgesi Araştırma Bilimcisi Information System Research Scientist
bilgi dizgesi standardı information system standard
bilgi dizgesine yapay zekâ uygulaması application of AI in IS
bilgi düşkünlüğü infomania
bilgi edinimi knowledge acquisition
bilgi erişimi information retrieval
bilgi erişimi dizgesi information retrieval system
bilgi etmeni information agent
bilgi gizleme information hiding
bilgi gösterimi knowledge representation
bilgi güvenirliği information reliability
bilgi güvenliği information security
Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi (CISO) Chief Information Security Officer
Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi Chief Information Security Officer (CISO)
Bilgi Güvenliği Çözümleyicisi Information Security Analyst
bilgi güvenliği yönetimi information security management
bilgi işlem knowledge processing
bilgi kuramı information theory
bilgi kuramsal yaklaşım information-theoretical approach
bilgi madenciliği knowledge mining
bilgi ortamı information environment
bilgi paylaşımı knowledge sharing
bilgi sistemlerinde belgeleme certification in information system
bilgi standardı information standard
bilgi süzen etmen information filtering agent
bilgi süzme etmeni information filtering agent
bilgi tabanı knowledge base
bilgi tabanlı akıllı dizge intelligent knowledge-based system
bilgi tabanlı dizge knowledge-based system
bilgi tabanlı etmen knowledge-based agent
bilgi teknolojisi information technology
bilgi tümleştirme information integration
bilgi ve enformasyon yönetimi knowledge and information management
bilgi yapısı knowledge structure
bilgi yaşam döngüsü knowledge life cycle
bilgi yoğun knowledge-intensive
bilgi yoğun dizge knowledge-intensive system
bilgi yoğun hizmet knowledge-intensive service
bilgi yoğun sınıflandırma dizgesi knowledge-intensive classification system
bilgi yönetimi information management
bilgi yönetimi knowledge management
bilgi yönetişimi information governance
bilgilendirici veri informative data
bilgisayar computer
bilgisayar ağı computer network
Bilgisayar Ağı Mimarı Computer Network Architect
bilgisayar ağı uygulaması computer network application
bilgisayar anlaması computer understanding
bilgisayar arayüzü etmeni computer interface agent
bilgisayar bilimci computer scientist
bilgisayar bilimi computer science
bilgisayar bilimi eğitimi computer science education
bilgisayar canlandırması computer animation
bilgisayar denetimli robot computer-controlled bot
bilgisayar destekli computer-supported
bilgisayar destekli anlama computer-assisted understanding
bilgisayar destekli örme computer-aided knitting
bilgisayar destekli tasarım design automation
bilgisayar destekli tasarım aracı computer-aided design tool
bilgisayar destekli yazılım mühendisliği computer-supported software engineering
bilgisayar görmesi computer vision
bilgisayar grafiği computer graphics
bilgisayar güvenliği computer security
bilgisayar hatası computer error
bilgisayar iletişimi computer communication
bilgisayar insan etkileşimi computer-human interaction
bilgisayar kaynaklı computer-generated
bilgisayar kaynaklı canlandırma computer-generated animation
bilgisayar kaynaklı veri computer generated data
bilgisayar mimarisi computer architecture
bilgisayar mühendisliği computer engineering
bilgisayar mühendisliği eğitimi computer engineering education
bilgisayar mühendisliğinde eğilimler trends in computer engineering
bilgisayar okuryazarlığı computer literacy
bilgisayar öncüsü computer pioneer
Bilgisayar Programcısı Computer Programmer
Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi Computer Systems Analyst
Bilgisayar Sistem Yöneticisi Computer Systems Manager
bilgisayar uygulaması computer application
bilgisayar ve toplum computer and society
bilgisayar verisi in silico data
bilgisayar veritabanı computer database
bilgisayarla anlama computer-aided understanding
bilgisayarla üretilmiş görüntü computer generated image
bilgisayarlaşma cybernation
bilgisayarlaştırılmış anlama computerized understanding
bilgisayarlaştırılmış yorumcu computerized interpreter
bilgisayarlaştırma hatası computerization error
bilgisayarlı canlandırma computer-generated animation
bilgisayarlı görme computerized vision
bilgisayarlı tomografi computerized-tomography
bilgisayarlı tomografi taraması computerized-tomography scan
bilimdalları arası bilişim interdisciplinary computing
bilimde hesaplama uygulamaları computing applications in science
bilimsel hata scientific error
bilimsel veritabanı scientific database
bilinçaltı uyarı subliminal stimulus
bilinçli self-aware
bilinçli uyum self-aware adaptation
bilinen değişken known variable
bilinen hesaplama dizgesi classical computing system
bilinmeyen değişken unknown variable
bilinmeyen hata unknown error
biliş esinli cognition-inspired
biliş esinli karmaşık dizge cognition-inspired complex system
bilişim computation
bilişim informatics
Bilişim Baş Yöneticisi (CIO) Chief Information Officer
Bilişim Baş Yöneticisi Chief Information Officer (CIO)
Bilişim Bilimcisi Computer and Information Research Scientist
bilişim dizgesinde büyük veri uygulaması big data application in IS
bilişim eğitimi computing education
bilişim hizmeti computing service
bilişim kuramı computation theory
bilişim mantığı logic of computation
bilişim modeli computing model
bilişim ortamında bulabilme ambient findability
bilişim sistemi denetimi audit in information system
Bilişim Sistemleri Yöneticisi Computer and Information Systems Manager
bilişim teknolojisi computing technology
Bilişim Teknolojisi (BT) (IT) Information Technology
Bilişim Teknolojisi (BT) Information Technology (IT)
bilişimcilerin yetenekleri competencies of computer scientists
bilişimin matematiksel temelleri mathematical foundations of computing
bilişimsel computational
bilişimsel akıllı çözümyolu computationally intelligent algorithm
bilişimsel altyapı computational infrastructure
bilişimsel bilim computational science
bilişimsel çözümyolu computational algorithm
bilişimsel dilbilim computational linguistics
bilişimsel düşünme computational thinking
bilişimsel etmen computational agent
bilişimsel farkındalık computational awareness
bilişimsel geometri computational geometry
bilişimsel görüntüleme computational imaging
bilişimsel istatistik computational statistics
bilişimsel kısıt computational constraint
bilişimsel mantık computational logics
bilişimsel model computational model
bilişimsel olarak çözülebilir problem computationally solvable problem
bilişimsel olarak çözülemez problem computationally unsolvable problem
bilişimsel öğrenme computational learning
bilişimsel sinirbilim computational neuroscience
bilişimsel sürdürülebilirlik computational sustainability
bilişimsel sürdürülebilirlik computational sustainability
bilişimsel toplum bilimi computational social science
bilişimsel toplum bilimini geliştirme advancing computational social sciences
bilişimsel toplumbilim computational sociology
bilişimsel yaklaşım computational paradigm
bilişimsel yaşam bilimleri computational life sciences
bilişimsel yaşambilim computational biology
bilişimsel yaşambilim laboratuvarı computational biology lab
bilişimsel yöntem computational method
bilişimsel yöntembilim computational methodology
bilişimsel zekâ computational intelligence
bilişimsel zekâ stratejisi computational intelligence strategy
bilişsel arttırma cognitive augmentation
bilişsel başarım cognitive performance
bilişsel bilgi işlem cognitive computing
bilişsel bilgisayar cognitive computer
bilişsel bilim cognitive science
bilişsel bilişim cognitive computing
bilişsel çıkarımsal dizge cognitive inferential system
bilişsel çözüm cognitive solution
bilişsel dizge cognitive system
bilişsel esin cognitional inspiration
bilişsel etmen cognitive agent
bilişsel gerileme cognitive decline
bilişsel hesaplama modeli cognitive computation model
bilişsel hizmet cognitive service
bilişsel hizmet çerçevesi cognitive service framework
bilişsel iş zekâsı business computational intelligence
bilişsel işlev cognitive function
bilişsel iyileştirme cognitive improvement
bilişsel mimari cognitive architecture
bilişsel model cognitive model
bilişsel modelleme cognitive modeling
bilişsel modellerle Genelağda dolaşma Web-navigation via cognitive models
bilişsel örüntü madenciliği mining cognitive pattern
bilişsel özellik cognitive feature
bilişsel özellik çıkarımı cognitive feature extraction
bilişsel robot bilimi cognitive robotics
Bilişsel Sistem Mühendisi Cognitive Systems Engineer
bilişsel sistem mühendisliği cognitive systems engineering
bilişsel yardımcı cognitive assistant
bilişsel yetenek cognitive capacity
bilişsel zekâ cognitive intelligence
birbiçimli kaynak etmeni uniform resource agent
birbiçimli rasgele değişken uniform random variable
birden çok bulut multiple clouds
birden çok değerli mantık multi-valued logics
birden çok etmen multiple agent
birden çok mobil etmen multiple mobile agent
bireysel anlama individual understanding
bireysel değişken individual variable
bireysel etmen individual agent
birikim hatası accumulation error
birikimli anlama cumulative understanding
birikimli hata cumulative error
birikmiş değer accumulated value
birikmiş hata accumulated error
birimsel modular
birimsellik modularity
birinci tür hata type I error
birincil veri primary data
birleşik hata combined error
birleştirme hatası unification error
birlikte çalışabilir veritabanı interoperable database
birlikte çalışabilirlik interoperability
birlikte çalışılırlık sorunu interoperability issue
birlikte uyarlama collective adaptation
birörnek girdi uniform input
bitiş imi end marker
Bizans bozulmaya dayanıklılığı Byzantine fault tolerance
Blippar Blippar
Boole cebiri Boolean algebra
Boole cebiri bilgisayarı Boolean algebra computer
Boole damgası Boolean character
Boole değeri Boolean value
Boole değişkeni Boolean variable
Boole deyimi Boolean expression
Boole eşitliği Boolean equation
Boole halkası Boolean ring
Boole hesabı Boolean calculus
Boole işleci Boolean operator
Boole işlemi Boolean operation
Boole işlevi Boolean function
Boole komutu Boolean instruction
Boole mantığı Boolean logic
Boole modeli Boolean model
Boole terimi Boolean term
Boole toplaması Boolean addition
Boole verisi (verileri) Boolean data
Boole verisi modeli Boolean data model
boş idle
boş değer null value
boyuna görünüş portrait
boyut azaltma dimension reduction
boyutlu veri dimensional data
boyutsal azaltma dimensional reduction
boyutsal veri modelleme dimensional data modeling
boyutsallık azaltma dimensionality reduction
bozuk faulty
bozukluk fault
bozulma corruption
bozulma fault
bozulmamış anlama incorrupt understanding
bozulmaya dayanıklı dizge fault-tolerant system
bozulmaya dayanıklı uyarlanır dizge fault-tolerant adaptive system
bozulmaya dayanıklılık fault tolerance
bozulmaya dayanıklılık dizgesi fault-tolerance system
bozulmazlık integrity
bozulmazlık korunması integrity protection
bozulmuş anlama corrupt understanding
bölümlenmiş veri öbeği partitioned data set
Brontobayt Brontobytes
Brontosekizli Brontobytes
BT IT
BT Başkanı IT Director
BT Çözümleyicisi IT Analyst
BT Destek Uzmanı IT Support Specialist
BT Destek Yöneticisi IT Support Manager
BT Güvenlik Uzmanı IT Security Specialist
BT Koordinatörü IT Coordinator
BT Sistem Yöneticisi IT Systems Administrator
BT Yöneticisi IT Manager
BT Yönetişim Müdürü IT Governance Manager
bulanık bilgi işlem fuzzy information processing
bulanık bilişim fuzzy computation
bulanık değer fuzzy value
bulanık değişken fuzzy variable
bulanık etmen fuzzy agent
bulanık fotoğraf blurry photo
bulanık gerçeklik değeri fuzzy truth value
bulanık kuram fuzzy theory
bulanık mantık fuzzy logic
bulanık mantık cebri fuzzy logical algebra
bulanık mühendislik fuzzy engineering
bulanık nitel değer fuzzy qualitative value
bulanık olmayan değer nonfuzzy value
bulanık uzman dizge fuzzy expert system
bulanık veri fuzzy data
bulanıklaştırılmış değer fuzzificated value
buluşsal arama yöntemi heuristic searching method
buluşsal çözümleme heuristic analysis
buluşsal değer heuristic value
buluşsal eniyileme tekniği heuristic optimization technique
buluşsal hata heuristic error
buluşsal yöntem heuristics
bulut cloud
bulut ağı cloud networking
bulut ağı networked cloud
bulut ağında işakışı uyarlama adapting workflow in networked clouds
bulut altyapısı cloud infrastructure
bulut aracılığı cloud brokerage
bulut bellek cloud storage
bulut bilişim cloud computing
bulut bilişim altyapısı cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında hizmet dağılımı service distribution in cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında ölçeklenebilirlik scalability in cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında veri data in cloud computing infrastructure
bulut bilişim arakatmanı cloud computing middleware
Bulut Bilişim Danışmanı Cloud Consultant
bulut bilişim güvenliği cloud computing security
bulut bilişim kuramı cloud computing theory
Bulut Bilişim Mimarı Cloud Architect
bulut bilişim uygulaması geliştirme cloud computing application development
bulut bilişim yoğunluğu cloud-computing intensiveness
bulut bilişimde hizmet bulma discovery of service in cloud computing
bulut denetçisi cloud auditor
bulut düzenleme özelliği cloud orchestration feature
bulut ekonomisi cloud economics
bulut etkinleştirme cloud enablement
bulut federasyon cloud federation
bulut güvenliği cloud security
bulut hazırlığı cloud provisioning
bulut hizmet aracısı cloud service broker
bulut hizmet bölümü cloud service category
bulut hizmet kullanıcısı cloud service user
bulut hizmet müşteri verisi cloud service customer data
bulut hizmet müşterisi cloud service customer
bulut hizmet ortağı cloud service partner
bulut hizmet sağlayıcı cloud service provider
bulut hizmet sağlayıcı verisi cloud service provider data
bulut hizmeti cloud service
bulut hizmeti aboneliği modeli cloud service subscription model
bulut hizmeti kaynaklı veri cloud service derived data
bulut hizmetleri düzenlemesi cloud services orchestration
Bulut Hizmetleri Geliştiricisi Cloud Services Developer
bulut konuşlandırma modeli cloud deployment model
bulut mikro hizmeti cloud micro-service
bulut mimarisi cloud architecture
bulut nitelik değerlendirmesi cloud quality assessment
bulut ortamı cloud environment
bulut programlama cloud computing programming
bulut senaryolarında gizlilik privacy in cloud scenarios
bulut senaryolarında güvenlik security in cloud scenarios
bulut sınama ortamı cloud computing testbed
Bulut Sistem Yöneticisi Cloud System Administrator
Bulut Sistemi Yönetcisi Cloud System Engineer
bulut stratejisi cloud strategy
bulut tabanlı cloud-based
bulut tabanlı bilgi sistemi mühendisliği cloud-based IS engineering
bulut tabanlı dizge cloud-based system
bulut tabanlı hizmet cloud-based service
bulut tabanlı hizmet denetlenebilirliği auditability in cloud-based service
bulut tabanlı hizmette güvenlik security in cloud-based service
bulut tabanlı iş cloud-based business
bulut tabanlı iş dönüşümü business transformation based on cloud services
bulut tabanlı toplumsal ağ cloud-based social network
bulut tabanlı yazılım cloud-based software
bulut taşınabilirliği cloud portability
bulut teknolojisi cloud technology
bulut uygulama konuşlandırılması deployment of cloud application
bulut uygulaması cloud application
bulut uygulaması konuşlandırılması düzenlemesi orchestration for deployment of cloud application
bulut uygulaması teknolojisi cloud application technology
bulut uygulamasının taşınabilirliği cloud application portability
bulut uyum etkeni cloud adoption factor
bulut uyumu cloud adaptation
bulut uyumu cloud compliance
Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi Cloud Product and Project Manager
bulut ve sis bilişim işbirliği cloud and fog computing collaboration
bulut veri merkezi cloud datacenter
bulut verisinin taşınabilirliği cloud data portability
Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi Cloud Software and Network Engineer
bulut yedekleme cloud backup
bulut yeteneği türü cloud capabilities type
bulut yönelimli eğilim cloud-oriented trend
bulut yönetimi cloud management
bulut yönetiminde bilişsel çözüm cognitive solution for cloud management
buluta aktarım cloud migration
bulutçuk cloudlet
bulutçuk tabanlı hesaplama cloudlet-based computing
bulutlaştırma cloudification
bulutta depolama cloud storage
bulutta eski uygulama legacy application in cloud
bulutta işlevsel programlama functional programming in the cloud
bulutta süreç process in the cloud
bulutta uygulama yönetimi managing applications in the cloud
bulutta yüksek başarımlı bilişim high performance computing in the cloud
bütüncül bilişim rebooting computing
bütünlük integrity
büyük benzetim veri öbeği large simulation dataset
büyük ölçekli large scale
büyük ölçekli dizge large scale system
büyük ölçekli dizgelerde uyum adaptation in large scale systems
büyük ölçekli hesaplama altyapısı large-scale computation infrastructure
büyük ölçekli paralel işlem (MPP) Massively Parallel Processing
büyük ölçekli paralel işlem Massively Parallel Processing (MPP)
büyük ölçekli veri çözümleme large-scale data analysis
büyük ölçekli veri madenciliği mining large scale data
büyük ölçekli veri öbeği large-scale dataset
büyük ölçekli veriler için iş işlemleri business transactions for large-scale data
büyük ve çok büyük veriler big and huge data
büyük veri big data
büyük veri arakatmanı middleware in big data
büyük veri bilimcisi big data scientist
büyük veri bütünleştirme big data fusion
büyük veri çözümleme big data analytics
büyük veri çözümleme big data analytics
büyük veri çözümlemesi için bilinçli uyum self-aware adaptation for analyzing big data
büyük veri dizgesi big data system
büyük veri dizgesi big data system
büyük veri ekosistemi big data ecosystem
büyük veri etiği big data ethics
büyük veri girişimi big data startup
büyük veri güvenliği big data security
büyük veri güvenliği security for big data
büyük veri hizmeti big data service
büyük veri için gizlilik privacy for big data
büyük veri iş akışı big data workflow
büyük veri işleme big data processing
büyük veri madenciliği mining big data
büyük veri merkezi big data center
büyük veri mimarisi big data architecture
büyük veri modeli big data model
büyük veri mühendisliği big data engineering
büyük veri uygulama sağlayıcısı big data application provider
büyük veri uygulaması big data application
büyük veri yaklaşımı big data paradigm
büyük veri yapısalı big data framework
büyük veri yapısalı sağlayıcısı big data framework provider
büyük veri yönelimli bilişim big data-oriented computing
büyük veri yönelimli içerik big data-oriented content
C–
canlandırılmış etmen animated agent
canlandırılmış etmen teknolojisi animated agent technology
canlandırılmış insanımsı animated humanoid
canlandırma animation
canlandırma değişkeni animation variable
canlı etmen vivid agent
canlı veri live data
canlıdan esinlenmiş bio-inspired
canlıdan esinlenmiş bilişim bio-inspired computing
canlıdan esinlenmiş bilişsel çözümyolu bio-inspired cognitive algorithm
canlıdan esinlenmiş devre bio-inspired circuit
canlıdan esinlenmiş dizge bio-inspired system
canlıdan esinlenmiş düzenek biologically inspired mechanism
canlıdan esinlenmiş robotbilim bio-inspired robotics
canlıdan esinlenmiş teknoloji bio-inspired technology
canlıdan veri in vivo data
canlımsı robotbilim biorobotics
cansızdan veri in vitro data
casus yazılımdan koruyucu yazılım antispyware software
Cauchy değişkeni Cauchy variable
cebirsel değişken algebraic variable
cebirsel işlem algebraic manipulation
cep uyumlu bölüm mobisode
ciddi oyun serious game
cihaz hatası equipment error
coğrafi konumsal girdi geopositional input
coğrafi veri geodata
coğrafi veri çözümü geodata solution
coğrafi veri danışmanı geodata consultant
coğrafi veri hizmeti geodata service
coğrafi veritabanı geodatabase
coğrafi veritabanı dosyası geodatabase file
coğrafi veritabanı özelliği geodatabase feature
cüzdan wallet
Ç–
çaba değişkeni effort variable
çabucak gerçekleştirilmiş ağ (HFN) Hastily-Formed Network
çabucak gerçekleştirilmiş ağ Hastily-Formed Network (HFN)
çağdaş modern
çağdaşlaştırmak modernize
çağrı paging
çağrışımsal anlama associative understanding
çağrışımsal etkinleştirme hatası associative activation error
çalışma hatası execution error
çalışma ortamı execution environment
çalışma özerkliği execution autonomy
çalışma zamanı uptime
çalışma zamanı başarımı runtime performance
çalışma zamanı model kestirimi runtime model estimation
çalışma zamanı yönetimi runtime management
çalıştırılabilir bilişimsel mantık executable computational logics
çalıştırılabilir hata executable error
çalıştırma süresinde modellerin kullanımı use of models at run-time
çarpık etki asymmetrical effect
çatal fork
çatallaşma fork
çatallaşmak fork (v)
çekirdek ağ core network
çekirdek bulut hizmeti core cloud service
çelişkiye dayanaklı paraconsistency
çerçeve framework
çerçeve yapısı framework
çevik agile
çevik geliştirim agile development
çevik güvenlik gereksinimi agile security requirement
çevik işletme modeli agile enterprise model
çevik tasarım agile design
çevik uygulama agile practice
çevik yazılım geliştirme agile software development
çevik yazılım geliştirmede güvenlik security in agile software development
çevik yonga geliştirme agile chip development
çevik yöntem agile method
çeviri hatası translation error
çevirisel değişken translational variable
çevre ambient
çevre değişkeni environment variable
çevre gözlemleme uçangözü drone for environment monitoring
çevre gözlemleme uçangözü environment monitoring drone
çevre hatası environment error
çevredostu verimerkezi green datacenter
çevrel algılayıcı eco sensor
çevresel bilişim ambient computing
çevresel bilişim environmental informatics
çevresel değişken environmental variable
çevresel mantık ambient logics
çevresel veri environmental data
çevresel zekâ ambient intelligence
çevrimdışı offline
çevrimiçi online
çevrimiçi başarım öngörüsü online performance prediction
çevrimiçi çözümsel işleme OLAP (online analytical processing)
çevrimiçi çözümsel işleme tümleştirmesi OLAP integration
çevrimiçi derece online degree
çevrimiçi eylemcilik online activism
çevrimiçi eylemcilik online organization
çevrimiçi haber online news
çevrimiçi içerik online content
çevrimiçi mahremiyet online privacy
çevrimiçi öğrenme online learning
çevrimiçi öğrenme topluluğu online learning community
çevrimiçi teslim etmeni online delivery agent
çevrimiçi veritabanı online database
çevrimsel zaman ölçekli değişken cyclical time-scale variable
çıkış değeri output value
çıkış değişkeni output variable
çıkış verisi output data
çıktı değeri output value
çift ​​yönlü yüksek hızlı veri duplex high speed data
çift veri hızlı rasgele erişim belleği double data rate random access memory
çifte değişken dual variable
çifte harcama double spend
çiğ bilişim dew computing
çizelge hatası table error
çizge graph
çizge dönüştürme graph transformation
çizge eşlemeyi esas alan çizge öğrenme graph learning based on graph matching
çizge gramerlerini esas alan çizge öğrenme graph learning based on graph grammars
çizge kümeleme graph clustering
çizge tabanlı çözümyolu graph-based algorithm
çizge tabanlı içerik graph-based content
çizge tabanlı modelleme graph-based modeling
çizge tabanlı yarı denetimli öğrenme graph-based semi-supervised learning
çizge veritabanı graph databases
çizgesel bilgi graphic information
çizim drawing
çocuk koruma yazılımı cyber nanny
çok bakış açılı anlama multivision understanding
çok boyutlu model multidimensional model
çok boyutlu modelleme multidimensional modeling
çok boyutlu veri görselleştirme multidimensional data visualization
çok boyutlu veri modeli multidimensional data model
çok boyutlu veri öbeği multidimensional data set
çok boyutlu veritabanı multidimensional database
çok büyük ölçekli tümleştirme Very Large Scale Integration
çok büyük veritabanı very large database
çok çekirdekli bilişim multicore computing
çok çekirdekli dizge multicore system
çok değişkenli rasgele değişken multivariate random variable
çok dilli bilgi erişimi multilingual information access
çok dilli dil işleme multilingual language processing
çok etmenli akıllı dizge multi-agent intelligent system
çok etmenli dizge multi-agent system
çok etmenli dizgeler aracılığıyle özuyum self-adaptation via multi-agent systems
çok izlekli multithreaded
çok izlekli çalışma multiple threads of execution
çok izlekli programlama multithreaded programming
çok yönlü anlama multiaspect understanding
çok yumuşak robotsal el ultra-soft robotic hand
çok zaman ölçekli değişken multiple time-scale variable
çoklu algılayıcı arabirimi multisensor interface
çoklu algılayıcı veri bütünleştirme multisensor data fusion
çoklu anlama multi-understanding
çoklu bulut multi-cloud
çoklu bulut uygulaması multi-cloud application
çoklu çekirdek teknolojisi multicore technology
çoklu değerli mantık multiple-valued logic
çoklu değerli veritabanı multivalue database
çoklu değişken multivariable
çoklu etmen anlama dizgesi multiagent understanding system
çoklu etmen diagelerinde özuyum self-adaptation via multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde görev planlama task planning in multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde görev yapma task execution in multi-agent systems
çoklu etmen dizgesi multiagent system
çoklu etmen dizgesi ile öğrenme learning via multi-agent system
çoklu etmen mimarisi multiagent architecture
çoklu etmen öğrenme dizgesi multiagent learning system
çoklu etmen öğrenme tekniği multiagent learning technique
çoklu etmen tasarım dizgesi multiagent design-system
çoklu etmen yazılımı multiagent software
çoklu giriş multiple input
çoklu görevle öğrenme multitask learning
çoklu imza multisig
çoklu imza multi-signature
çoklu işlemci multiprocessor
çoklu işlemci dizgesi multiprocessor system
çoklu kimlik doğrulama multifactor authentication
çoklu komut/çoklu veri multiple instruction/multiple data
çoklu kullanım multitenancy
çoklu ortam multimedia
çoklu ortam bilişimi multimedia computing
çoklu ortam madenciliği (ses/video) multimedia mining (audio/video)
çoklu ortam veritabanı multimedia database
çoklu ortam veritabanı multimedia database
çoklu robot dizgesi multi-robot system
çoklu veri modeli multiple data model
çoklu yanıt değişkeni multiple response variable
çoklu yayınla veri iletimi multicast data transmission
çokluişlemci görevi thread
çokluortam dizgesi multimedia system
çokluortam yönelimli programlama multimedia-oriented programming
çözüm hatası solution error
çözümleme analytics
çözümleme düzlemi analytics platform
çözümleme hatası analysis error
çözümleme yazılımı analytics software
çözümlendirilme algorithmitizing
çözümlendirilmiş algorithmitized
çözümyollu algorithmic
çözümyollu dil algorithmic language
çözümyollu kural algorithmic rule
çözümyollu model algorithmic model
çözümyollu program algorithmic program
çözümyolu algorithm
çözümyolu betimleme algorithm description
çözümyolu hatası algorithm error
çözümyolu tasarım algorithmic design
çözümyoluyla beste yapma algorithmic music composer
çözünürlük hatası resolution error
D–
dağıtılmış güven modeli decentralised trust model
dağıtımlı ağ distributed network
dağıtımlı anlama distributed understanding
dağıtımlı aygıt distributed device
dağıtımlı bilgi dizgesi distributed knowledge system
dağıtımlı bilişim distributed computing
dağıtımlı çözüm distributed solution
dağıtımlı dizge distributed system
dağıtımlı dizge güvenliği distributed system security
dağıtımlı dizgeler için gözlemleme tekniği monitoring technique for distributed systems
dağıtımlı dosya dizgesi distributed file system
dağıtımlı Genelağ hizmetinde düzenleme decentralized Web service composition
dağıtımlı hesaplama kuramı distributed computing theory
dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı ddos (distributed denial of service)
dağıtımlı işlem distributed processing
dağıtımlı kayıt defteri distributed ledgers
dağıtımlı kayıt defteri teknolojileri uygulaması application of distributed ledger technology
dağıtımlı ortam distributed environment
dağıtımlı özerk örgüt (DAO) Decentralized Autonomous Organization
dağıtımlı özerk örgüt Decentralized Autonomous Organization (DAO)
dağıtımlı problem çözme distributed problem solving
dağıtımlı uygulama dApp
dağıtımlı veri işleme distributed data processing
dağıtımlı veri tabanı distributed database
dağıtımlı veri yönetimi distributed data management
dağıtımlı yapay zekâ çözümyolu distributed AI algorithm
dağıtımlı yapay zekâ dizgesi distributed AI system
dağıtımlı yapay zekâ tekniği distributed AI technique
dağıtımlı yazılım dizgesi distributed software system
darbe impulse
davranış behavior
davranış değişkeni behavior variable
davranış izleme yetkisiz erişimi behavior monitoring hack
davranış tabanlı güvenlik behavior-based safety
davranış veritabanı behavior database
davranışsal behavioral
davranışsal çözümleme behavioural analytics
davranışsal model behavioral model
davranışsal modelleme behavioral modeling
davranışsal örüntü behavioral pattern
davranışsal özyönetim örüntüsü behavioral autonomy pattern
davranışsal süreç behavioral process
davranışsal süreç modeli behavioral process model
davranışsal süreç modelleme behavioral process modeling
davranışsal yön behavioral aspect
dayanıklı resilient
dayanıklı robust
dayanıklı anlama robust understanding
dayanıklık resiliency
dayanıklılık resilience
dayanıklılık robustness
dayanıklılık sorunu robustness issue
debi rate
debi verisi rate data
değer value
değer sürümlü value-driven
değer sürümlü sayısal aracı value-driven digital tool
değerleme değeri appraisal value
değerlendirilmiş değer appraised value
değerlendirilmiş değer assessed value
değerlendirilmiş girdi evaluated input
değerlendirilmiş veri assessed data
değerlendirme assessment
değerlendirme evaluation
değerlendirme bulguları assessment findings
değerlendirme veri öbeği evaluation data set
değerlendirme verisi evaluation data
Değişim Yöneticisi Change Manager
değişken variable
değişken girdi variable input
değişken hata variable error
değişkenlik yönetimi variability management
değişmez değer constant value
değişmez değer fixed value
değişmez etmen fixed agent
değişmez girdi fixed input
değiştirilebilir anlama switchable understanding
değiştirilebilir kimlik malleable identity
değiştirilmemiş görüntü nonmanipulated image
değiştirilmiş manipulated
değiştirilmiş anlama modified understanding
değiştirilmiş fotoğraf doctored photo
değiştirilmiş görüntü manipulated image
değiştirilmiş resim doctored image
değiştirilmiş resim manipulated photo
değiştirilmiş video doctored video
değiştirme değeri replacement value
denek değişkeni subject variable
denetim audit
denetim control
denetim azaltma aracı audit reduction tool
denetim değişkeni control variable
denetim dizgesi audit system
denetim düzlemi control plane
denetim gözden geçirme audit review
denetim hatası control error
denetim izi audit trail
denetim kaydı audit log
denetim verisi audit data
denetim verisi control data
denetim yoğun control intensive
denetimli değişken controlled variable
denetimsiz öğrenme unsupervised learning
denetleme auditing
denetleme değişkeni control variable
denetlenebilir değişken controllable variable
denetlenebilir girdi değişkeni controllable input variable
denetlenebilir veri auditable data
denetlenemez değişken uncontrollable variable
denetlenen değişken controlled variable
denetlenmiş veri authenticated data
deney experiment
deney değişkeni experimentation variable
deney yapma hatası experimentation error
deneycinin gerilemesi experimenter’s regress
deneyim niteliği quality of experience
deneyimsel değişken experiential variable
deneysel empirical
deneysel araştırma empirical research
deneysel araştırma geçerliği validity of empirical research
deneysel araştırma güvenliği reliability of empirical research
deneysel başarım çalışması empirical performance study
deneysel çalışma empirical study
deneysel değerlendirme empirical evaluation
deneysel değerlendirme experimental evaluation
deneysel değişken experimental variable
deneysel deneme empirical trial
deneysel hata experimental error
deneysel tasarım experimental design
deneysel veri empirical data
deneysel veri experimental data
deneysel yazılım mühendisliği empirical software engineering
deneysel yöntem empirical method
deneysel yöntembilim empirical methodology
denge hatası balance error
dengelenen hata compensated error
dengeleyici hata compensating error
dengeli girdi balanced input
dengeli hata balanced error
dengesiz bilgi düzeni information asymmetric setting
dengesiz bilgi oyunu information-asymmetric game
dengesiz bilgi sinyalleme oyunu information-asymmetric signaling game
dengesiz hata unbalanced error
deniz taktik veri dizgesi naval tactical data system
depo storage
depolama dizgelerinde güvenlik security of storage systems
depolamak store (v)
derin Genelağ deep Web
derin öğrenme deep learning
derin öğrenme hızlandırıcısı deep learning accelerator
derin sinir ağı mimarisi deep neural network architecture
derinliğine anlama in-depth understanding
derleme compilation
derleme hatası compilation error
destek assistance
destek dizgesi assistance system
Destek Uzmanı Support Specialist
devingen bağlı değişken dynamically bound variable
devingen büyük veri dynamic big data
devingen hata dynamic error
devingen hizmet niteliği gözlemleme dynamic QoS monitoring
devingen kapsamlı değişken dynamically scoped variable
devingen öğrenme dizgesi dynamical learning system
devingen örüntü dynamic pattern
devingen sınama dynamic testing
devingen veri dynamic data
devingen veri değişimi dynamic data exchange
devingen veri güdümlü benzetim dynamic data-driven simulation
devingen veri güdümlü uygulama dizgesi dynamic data-driven application system
devingen veri güncelleme dynamic data-update
devingen veri yapısı dizgesi dynamic data-structure system
devingen veribağı dynamic data linking
devingen veritabanı yönetim dizgesi dynamic database management system
devingen yazılım çözümleme dynamic program analysis
devingen yeniden yapılandırılma dynamic reconfiguration
devinimsel değişken kinetic variable
devir değeri transfer value
deyimsel değişken statement variable
dış değişken extern variable
dış değişken external variable
dış değişken extraneous variable
dış girdi external input
dış hata external error
dış kaynaklı girdi exogenous input
dış kaynaklı girdi externally generated input
dış olay external event
dış tehdit outside(r) threat
dış veri gösterimi external data representation
dışkaynaklı değişken exogenous variable
dışsal anlama external understanding
dışsal değer extrinsic value
dışsal değişken external variable
dışsal girdi external input
dışsal olay external event
dışsal uyarma external excitation
Dijkstra çözümyolu Dijkstra’s algorithm
dikey bulut vertical cloud
dikey bulutlar vertical clouds
dikey bulutlar arası etkileşim interaction between vertical clouds
dikkat dağıtıcı girdi distracting input
dikkat dağıtma blinding
dil hatası language error
dil tabanlı güvenlik language-based security
dilbilimsel değer linguistic value
dilbilimsel değişken linguistic variable
dinleyerek saptama acoustic snooping
direşken hata persistent error
disk arama hatası disk seek error
disk hatası disk error
disk yazma hatası disk write error
dizge boyutlandırma tekniği system sizing technique
dizge değişkeni system variable
dizge gecikme etmeni system latency agent
dizge güvenliği system security
dizge hatası system error
dizge normal davranış örüntüsü system normal behavior pattern
dizge tasarımı için estetik aesthetics for system design
dizge tasarımında duygusal gereksinim emotional requirements in system design
dizgenin anormal davranış örüntüsü system abnormal behavior pattern
dizgi değişken string variable
dizin hatası index error
dizin verisi index data
dizinsel hata systemic error
DNA’da bilgi depolama storing digital information in DNA
doğadan esinlenmiş nature-inspired
doğadan esinlenmiş bilişim nature-inspired computing
doğadan esinlenmiş bilişsel çözümyolu nature-inspired cognitive algorithm
doğadan esinlenmiş çözümyolu nature-inspired algorithm
doğadan esinlenmiş teknoloji nature-inspired technology
doğal bilişim natural computing
doğal dil işleme (NLP) Natural Language Processing
doğal dil işleme Natural Language Processing (NLP)
doğal dil işleme yönleri aspects of natural language processing
doğal grup değişkeni natural group variable
doğal yerinden veri in situ data
doğru bilgi true information
doğru değer true value
doğru olumlu sonuç true positive test result
doğru olumsuz sonuç true negative test result
doğru veri correct data
doğrulama verification
doğrulama verisi verification data
Doğrulama, Geçerleme ve Sınama Verification, Validation and Testing
doğrulamak verify (v)
doğrulanmış verified
doğrulanmış yazılım verified software
doğruluğu sağlan(a)mamış anlama unverified understanding
doğruluğu sağlanmış anlama verified understanding
doğrusallaştırma hatası linearization error
doğum günü şifre çözme saldırısı birthday attack
doğuştan sayısal born digital
doku kusuru algılama örüntüsü texture defect detection pattern
doku özelliklerinin çıkarılması extracting texture features
doku sınıflandırma texture classification
dokunma bilimi haptics
dokunmalı haptic
dokunmalı ekran touchscreen
dokunmalı girdi haptic input
dokunmalı görüntüleme touch-based display
dokunmalı sanal gerçek aygıtı haptic virtual reality device
dokunmalı veri haptic data
dokunsal bilgi işlem tactile information processing
dolaşım roaming
dolaylı anlama indirect understanding
dolaylı girdi indirect input
dolaysız anlama direct understanding
dolaysız giriş direct input
donanım hatası hardware error
donanım kurma hatası hardware installation error
dostça etkileşim personable interaction
dosya bulma file finding
dosya düzenleme file organizing
dosya hatası file error
dosya oluşturma hatası file creation error
dosya önceliklendirme file prioritizing
dosyalama hatası filing error
dosyayı yeniden edinmek file retrieving
döngüsel değişken circular variable
dönme değişkeni rotational variable
dönüşebilir değişken mutable variable
dönüştürülmüş algısal veri converted sensory data
dönüştürülmüş değer converted value
dönüşüm mutation
dönüşüm değeri conversion value
dönüşüm işleci mutation operator
Dublin core üstveri şablonu Dublin core metadata template
durağan çözümleme static analysis
durağan değişken static variable
durağan kapsamlı değişken statically scoped variable
durağan olmayan veri nonstationary data
durağan örüntü static pattern
durağan program çözümleme static program analysis
durağan ve devingen çözümleme birleşimi combination of static and dynamic analysis
durağan veri static data
durağan veri depolama cold data storage
durağan veritabanı yönetim sitemi static database management system
durdurulmuş bağımlı değişken censored dependent variable
duruk değer static value
durulaştırılmış değer defuzzificated value
durum değeri state value
durum değişkeni state variable
durumsal değişken situational variable
duyarlı sensitive
duyarlı veri sensitive data
duyarlılık hatası sensitivity error
duygu değerlendirme aracı evaluation tool for emotion
duygu tabanlı bilişim affective computing
duygusal etkileşim aracı emotional interaction tool
duygusal etmen emotional agent
duygusal gereksinim emotional requirement
duygusal girdi emotional input
duygusal kullanıcı deneyimi emotional user experience
duygusal modelleme emotional modeling
duygusal ve duygu tabanlı tasarım emotional and affective design
duyu verisi sense data
duyusal girdi sensory input
düğüm node
dürtü impulse
dürtü değişkeni impulse variable
düşük değer marginal value
düşük gecikmeli dizge low-latency system
düşük ikil hızı için iletişim kuralı protocol for low bit rate
düşünce denetimli mind-controlled
düşünce denetimli robot mind-controlled robot
düşünceli etmen deliberative agent
düşünsel güvenlik neurosecurity
düz kütük veritabanı flat-file database
düzeltilmiş değer adjusted value
düzeltilmiş hata corrected error
düzeltme hatası rectification error
düzenek yönelimli bilişim mechanism-oriented computing
düzenli hata regular error
düzenli hata systematic error
düzensiz değişken irregular variable
düzensiz hata irregular error
düzey değişkeni level variable
düzgün veri smooth data
düzmetin plaintext
E–
e-devlet eGov
e-devlet egovernment
egza kayan noktalı işlem exaflop
egza: 1018 exa: 1018
eğilim trend
eğilim hatası tendency error
eğitim training
eğitim dönemi training period
eğitim ve öğretim sorunları education and training issues
eğitim veri öbeği training data-set
eğitim verisi training data
eğlendirme bilişimi entertainment computing
ek değer additional value
ekin gözlemleme uçangözü crop monitoring drone
ekli değişken attached variable
ekonomik yarı bulutlaştırma economical semi-cloudification
ekran screen
ekran kaydı screen recording
ekran nesli screenager
ekranda arayüz onscreen interface
eksi değer minus value
eksi değer negative value
eksik bilgili oyun incomplete information game
eksik değer missing value
eksik veri incomplete data
eksik veri missing data
eksiklik hatası omission error
eksiksiz etmen complete agent
ekzabayt exabyte
ekzasekizli exabyte
el hareketi hand movement
el hareketiyle girdi hand-gesture input
elde hazır olma availability
elde hazır veri available data
elden çıkarma değeri disposal value
elektro-kimyasal algılayıcı electrochemical sensor
elektronik eylemcilik electronic advocacy
elektronik sağlık dizgelerinde özuyum self-adapting ehealth systems
elektronik sağlık kaydı electronic health record
elektronik veri değişimi electronic data interchange
elektronik veri işleme electronic data processing
elektronik veritabanı electronic database
elektronik yayımcılık e-publishing
elle giriş manual input
elverişsiz veri inadequate data
en büyük değer maximal value
en büyük değer maximum value
en iyi uygulamalar best practices
en küçük değer minimal value
en temel değişken super-basic variable
en üstün programlama dili top programming language
en zayıf bağlantı ilkesi weakest link principle
enaz veri öbeği minimum data set
endüstriyel çok alanlı Genelağ industrial multi-domain Web
Endüstriyel İnternet (Sanayi 4.0) Industrial Internet (Industry 4.0)
endüstriyel nesnelerin İnterneti industrial Internet of Things
endüstriyel veri madenciliği industrial data mining
enerji etkin görüntü iletimi energy efficient image transmission
enerji etkin işlemci energy-efficient processor
enine görünüş landscape
eniyelenmiş evrimsel veri optimized evolution data
eniyi optimal
eniyi optimum
eniyi denetim optimal control
eniyi hata oranı optimal error rate
eniyileme optimization
eniyileme çözümlemesi optimization analysis
eniyileyici optimizer
eposta email
epostasız gün no-email day
erim hatası span error
erişebilirlik reachability
erişilebilir bilişim accessible computing
erişilebilir dokunmalı ekran teknolojisi accessible touchscreen technology
erişilebilir veri accessible data
erişilebilirlik accessibility
erişilebilirlik hatası accessibility error
erişim access
erişim ağı access network
erişim denetimi access control
erişim denetimi dizelgesi (ACL) access control list
erişim denetimi dizelgesi access control list (ACL)
erişim denetimi matrisi access control matrix
erişim denetleme modeli access control model
erişim hakları access rights
erişim hatası access error
erişim noktası access point
erişim profili access profile
erişim türü access type
erişim ve kimlik yönetimi access and identity management
erişim yönetimi access management
erişimsiz bilişimci cyberbo
Erlang rasgele değişkeni Erlang random variable
e-sağlık ehealth
e-sağlık dizgesi ehealth system
esas değer base value
esas değişken base variable
esas olmayan değişken non-basic variable
eski sistem legacy system
eski veri legacy data
eskiden kalma anlama legacy understanding
ESM kod EVM code
esnek algılayıcı flexible sensor
esnek bilişim soft computing
esnek karşılaştırma flexible benchmark
esnek robot soft robot
esnek robot yapısı flexible robot structure
esnek robotbilim soft robotics
esnek ve yazdırılabilir algılayıcı flexible and printable sensor
esnek ve yazdırılabilir dizge flexible and printable system
eş değişken concomitant variable
eş konumlu etmen co-located agent
eşanlı sayısal sıradüzen synchronous digital hierarchy
eşdeğer girdi equivalent input
eşdeğişken covariable
eşgüdüm değişkeni coordination variable
eşgüdüm etmeni coordination agent
eşgüdüm etmeni coordinator agent
eşgüdüm modeli coordination model
eşik değeri threshold value
eşikaltı uyarı subtreshold stimulus
eşlem kod code clone
eşleme mapping
eşleşmiş veri paired data
eşzamanlanmış girdi synchronized input
eşzamanlı concurrent
eşzamanlı bilgi işlem concurrent computing
eşzamanlı bilişim concurrency computing
eşzamanlı bilişim concurrent computation
eşzamanlı girdi synchronous input
eşzamanlı hesaplama concurrent computation
eşzamanlı mantıksal değişken concurrent logic-variable
eşzamanlı planlama concurrent planning
eşzamanlı veri synchronous data
eşzamanlı veri bağlantı denetimi synchronous data link control
eşzamanlılık concurrency
eşzamanlılık kuramı concurrency theory
eşzamansız aktarım kipi (ATM) Asynchronous Transfer Mode
eşzamansız aktarım kipi Asynchronous Transfer Mode (ATM)
eşzamansız girdi asynchronous input
Eter Ether
Eteryum Ethereum
Eteryum Sanal Makinesi (ESM) (EVM) Ethereum Virtual Machine
Eteryum Sanal Makinesi (ESM) Ethereum Virtual Machine (EVM)
ethic yapay zekâ ethical AI
e-ticaret Genelağı ecommerce Website
etik ethics
etik etmen ethical agent
etik hata ethical error
etik ikilem ethical dilemma
etik korsan ethical hacker
etik mühendisliği ethical engineering
etiketlenmiş değer tagged value
etiketli örnek labelled example
etki değişkeni action variable
etkilenme değişkeni exposure variable
etkileşim değişkeni interaction variable
etkileşimli arabirim interactive interface
etkileşimli arayüz interactive interface
etkileşimli çevrimiçi oyun oynama interactive on-line gaming
etkileşimli kodlama interactive coding
etkileşimli model interactive model
etkileşimli reklamcılık interactive advertising
etkileşimli teorem kanıtlama interactive theorem proving
etkileşimli üçboyutlu grafik interactive 3D graphics
etkileşimli veri dili interactive data language
etkileşimli veri girişi interactive data entry
etkileşimli veri şifreleme algoritması international data encryption algorithm
etkileyen değişken affecting variable
etkili değişken instrumental variable
etkin active
etkin bozulmazlık kısıtı active integrity constraint
etkin değer active value
etkin güvenlik sınaması active security testing
etkin hata active error
etkin içerik active content
etkin model active model
etkin olarak algılanmış girdi actively perceived input
etkin öğrenme active learning
etkin saldırı active attack
etkin siber saldırı active cyber-attack
etkinleştirme activation
etkinleştirme değeri activation value
etkinleştirme değişkeni activation variable
etkinleştirme hatası activation error
etkinleştirme kaybı hatası loss-of-activation error
etkinlik activity
etkinlik gözlemleme activity monitor
etkinlik merkezli tasarım activity-centered design
etkinlik tabanlı bilişim activity-based computing
etkinlik tabanlı hesaplama activity-based computing
etkinlik tanıma activity recognition
etmen altbölümü agent class
etmen çerçevesi agent framework
etmen davranışı agent behavior
etmen destekli agent-supported
etmen dili agent language
etmen dizgesi agent system
etmen eşlemi agent cloning
etmen etkileşimi agent interactivity
etmen geliştirme platformu agent development platform
etmen gerçekleştirme agent implementation
etmen güvenliği agent security
etmen hizmeti agent service
etmen iletişim dili agent communication language
etmen iletişim kuralı agent communication protocol
etmen iletişimi agent communication
etmen kodu agent code
etmen kullanıcısı agent user
etmen mimarisi agent architecture
etmen model agent model
etmen özerkliği agent autonomy
etmen sınıfı agent class
etmen tabanlı agent-based
etmen tabanlı arayüz agent-based interface
etmen tabanlı bilgi bulgusu agent-based knowledge discovery
etmen tabanlı bilişsel mimari agent-based cognitive architecture
etmen tabanlı bulut bilişim agent-based cloud computing
etmen tabanlı dizge agent-based system
etmen tabanlı dizge uygulaması agent-based system application
etmen tabanlı dizgelerde gizlilik privacy in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güven trust in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik safety in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik security in agent-based systems
etmen tabanlı etkileşim kuralı agent-based interaction protocol
etmen tabanlı hataya dayanıklı dizge agent-based fault-tolerant system
etmen tabanlı karmaşık dizge agent-based complex system
etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme agent-based complex system development
etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme agent-based complex system development
etmen tabanlı karmaşık dizge modelleme agent-based complex system modeling
etmen tabanlı model agent-based model
etmen tabanlı modelleme agent-based modelling
etmen tabanlı özerk teknik autonomous agent-based technique
etmen tabanlı pazaryeri agent-based market-place
etmen tabanlı sanal kurum agent-based virtual enterprise
etmen tabanlı tasarım agent-based design
etmen tabanlı teknik agent-based technique
etmen tabanlı toplumsal benzetim agent-based social simulation
etmen tabanlı tümdeş agent-based holon
etmen tabanlı uyarlanır dizge agent-based adaptive system
etmen tabanlı uyarlanır düzenek agent-based adaptive mechanism
etmen tabanlı yardımcı agent-based assistant
etmen tabanlı yaygın dizge agent-based ubiquitous system
etmen tabanlı yaygın hizmet agent-based ubiquitous service
etmen tabanlı yazılım agent-based software
etmen tabanlı yazılım mühendisliği agent-based software engineering
etmen tabanlı yazılım sağlayıcı agent-based software provider
etmen tamlığı agent completeness
etmen yardımlı iş akışı desteği agent-assisted workflow support
etmen yazılımı agent software
etmen yeterliği agent efficiency
etmen yönelimli agent-oriented
etmen yönelimli araç agent-oriented tool
etmen yönelimli gereksinim mühendisliği agent-oriented requirements engineering
etmen yönelimli modelleme agent-oriented modeling
etmen yönelimli programlama agent-oriented programming
etmen yönelimli sorun çözme agent-oriented problem solving
etmen yönelimli yöntembilim agent-oriented methodology
etmen yönlendirmeli agent-directed
etmen/kullanıcı arayüzü agent/user interface
etmenle etkinleştirilmiş agent-enabled
etmenle etkinleştirilmiş özellik agent-enabled feature
etmenle gözlenen agent-monitored
etmenler arası bilgi işlem inter-agent knowledge processing
etmenler arası iletişim inter-agent communication
etmenler arası iletişim dili inter-agent communication language
etmenler için etik ethics for agents
ev eşyasına saldırı appliance hacks
evirmeyen girdi non-inverting input
evrenbilimsel bilişim cosmological computing
Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB) Universal Unique Identifier (UUID)
Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB) (UUID) Universal Unique Identifier
evrimsel anlama evolving understanding
evrimsel bilişim evolutionary computation
evrimsel bilişim evolutionary computing
evrimsel çözümyolunda biliş cognition in evolutionary algorithm
evrimsel hesaplama evolutionary computation
evrimsel veri evolutionary data
eylem değişkeni action variable
eylemsiz veri passive data
eyleyici actuator
F–
fark edilemez gizleme indistinguishable obfuscation
farkındalık awareness
fidye yazılımı ransomware
fiyatlandırma charging
fiziksel algılayıcı physical sensor
fiziksel bağlantılı veri hard-wired data
fiziksel bilgi physical information
fiziksel değişken physical variable
fiziksel engelliler için erişilebilirlik accessibility for physically impaired
fiziksel güvenlik physical security
fiziksel kanıt physical evidence
fiziksel olarak kesin kısıt physically accurate constraint
fiziksel veri modeli physical data model
formel değişken formal variable
G–
gama rasgele değişkeni gamma random variable
Gaus grafik modeli gaussian graphical model
Gaus olmayan gürültü non-Gaussian noise
Gaus olmayan gürültü işleme non-Gaussian noise processing
Gauss değişkeni gaussian variable
Gauss rasgele değişkeni gaussian random variable
gayret değişkeni effort variable
gaz algılayıcı gas sensor
gecikme latency
gecikme değişkeni lag variable
gecikme döngüsü hatası hysteresis error
gecikmeli değişken lagged variable
gecikmeli içkaynaklı değişken lagged endogenous variable
gecikmeli veri besleme delayed data feed
gecikmeye dayanıklı iletişim kuralı delay-tolerant communication protocol
geçerleme validation
geçerleme verisi validation data
geçerleme verisi gereksinimleri validation data requirements
geçerlemek validate (v)
geçerlemek validated
geçerli anlama valid understanding
geçerli değer legal value
geçersiz anlama invalid understanding
geçersiz anlama void understanding
geçersiz değer illegal value
geçersiz kılma hatası override error
geçersiz veri obsolete data
geçici ağ ad hoc network
geçici bellek temporal memory
geçici değişken temporary variable
geçici etmen transient agent
geçici gözlemci temporary cookie
geçici güvenlik add-on security
geçici hata temporary error
geçiş değişkeni transition variable
geçiş değişkeni through variable
geçişli kapalılık transitive closure
geçmiş veri historic data
geçmiş veri historical data
geçmiş veri geçerlemesi historical-data validation
geçmiş veri geçerliliği historical-data validity
geleceğin ağları future networks
geleceğin ağları için makine öğrenmesi machine learning for future networks
gelecek kuşak bilişimcilerin yetenekleri competencies of future computer scientists
gelecek nesil İnternet iletişim kuralı next generation Internet protocol
gelecek nesil İnternet teknolojisi next generation Internet technology
gelecekteki değer future value
geleneksel canlandırma traditional animation
geleneksel olmayan bilişim unconventional computing
geleneksel olmayan veri nontraditional data
gelişigüzel değişken arbitrary variable
gelişigüzel veri öbeği arbitrary dataset
gelişmiş güvenlik enhanced security
gelişmiş kalıcı tehdit (APT) Advanced Persistent Thread
gelişmiş kalıcı tehdit Advanced Persistent Thread (APT)
gelişmiş ölçüm altyapısı (AMI) Advanced Metering Infrastructure
gelişmiş ölçüm altyapısı Advanced Metering Infrastructure (AMI)
gelişmiş şifreleme standardı (AES) Advanced Encryption Standard
gelişmiş şifreleme standardı Advanced Encryption Standard (AES)
gelişmiş veri koruma advanced data guarding
Geliştirici Yardımcısı Associate Developer
Geliştirici Developer
genel benzerlik global similarity
genel değişken global variable
genel hata general error
genel öğrenme modeli general learning model
Genelağ Web
Genelağ açıklığı Web openness
Genelağ altyapısı Web infrastructure
Genelağ aygıtı Web device
Genelağ güvenliği Web safety
Genelağ güvenliği Web security
Genelağ hizmet biçimleme Web service formalization
Genelağ hizmet öbeği için bağlam duyarlı context-aware for Web-service clustering
Genelağ hizmet standartları Web service standards
Genelağ hizmet yaşam döngüsü yönetimi Web service lifecycle management
Genelağ hizmeti Web service
Genelağ hizmeti bileşiminde belirsizlik uncertainty in Web service composition
Genelağ hizmeti bulgulama Web service discovery
Genelağ hizmeti güvenliği Web service security
Genelağ hizmeti öbeği Web-service clustering
Genelağ hizmeti seçimi Web service selection
Genelağ hizmetinde belirsizlik uncertain Web service
Genelağ hizmetinde varlıkbilimi ontology in Web service
Genelağ hizmetleri tabanlı servis Web services-based service
Genelağ hizmetleri yaşam döngüsü yönetimi Web services lifecycle management
Genelağ hizmetlerinde anlambilim semantics in Web services
Genelağ hizmetlerinde gizlilik privacy in Web services
Genelağ hizmetlerinde güvenlik security in Web services
Genelağ içeriği Web content
Genelağ içeriği Web content
Genelağ içeriği başarım güvenirliği Web content performance reliability
Genelağ içeriği başarım güvenliği Web content performance security
Genelağ içeriği başarım kesinliği Web content performance accuracy
Genelağ içeriği başarımı Web content performance
Genelağ içeriği başarımı güvenliği Web content performance security
Genelağ içeriği için çatı framework for Web content
Genelağ içeriği için mimari architecture for Web content
Genelağ içeriği işleme için varlıkbilimi ontology for processing Web content
Genelağ içeriği işlemek için anlambilim semantic for processing Web content
Genelağ içeriği madenciliği Web content mining
Genelağ içeriği modelleme Web content modeling
Genelağ içeriği önerici recommender for Web content
Genelağ içeriği tabanlı uygulama Web content-based application
Genelağ iletişim arabirimi Web communication interface
Genelağ mühendisliği Web engineering
Genelağ psikolojisi Web psychology
Genelağ servisleri biçimlendirme Web services formalization
Genelağ sistem mühendisliği Web systems engineering
Genelağ sistem mühendisliği tasarımı Web systems engineering design
Genelağ sitesi etmeni Web site agent
Genelağ şifreleme bilimi Web cryptography
Genelağ tabanlı dizge Web-based system
Genelağ tabanlı e-iş Web-based e-business
Genelağ tabanlı elektronik iş Web-based ebusiness
Genelağ tabanlı hizmet Web-based service
Genelağ tabanlı tanıtım dizgesi Web-based advertising system
Genelağ teknolojisi Web technology
Genelağ teknolojisi Web technology
Genelağ uygulaması Web application
Genelağ uygulaması Web application
Genelağ ve veri madenciliği Web and data mining
Genelağ ve veri madenciliği Web and data mining
Genelağ veri yönetimi Web data management
Genelağ yazarlığı Web authoring
Genelağ yönelimli etmen Web-oriented agent
Genelağ Yöneticisi Web Administrator
Genelağ Yöneticisi Webmaster
Genelağ zekâsı Web intelligence
Genelağ zekâsının etkisi impact of Web intelligence
Genelağ zekâsının WWW’ye etkisi impact of Web intelligence to World Wide Web
Genelağda arama etmeni Web search agent
genelleme hatası generalization error
genelleştirilmiş anlama generalized understanding
genelleştirilmiş değişken generalized variable
genelleştirilmiş öğrenilmiş kısıtlar generalized learned constraints
genetik bilişim genetic computation
geniş çaplı hata full-scale error
geniş kapsamlı anlama broad understanding
genişbantlı ağ broadband network
genişbantlı kablo broadband cable
genişletilebilir veritabanı extensible database
geometrik çözümyolu geometric algorithm
geometrik hesaplama geometric computation
geometrik rasgele değişken geometric random variable
geometrik veri yapısı geometric data structure
geometrik yöntem geometric method
gerçeğin değerlendirilmesi truth assessment
gerçek değer intrinsic value
gerçek değer real value
gerçek değerli değişken real-valued variable
gerçek değişken real variable
gerçek sistem verisi real-system data
gerçek sistem verisinin değerlendirimi assessment of real-system data
gerçek sistem verisinin uygunluğu real-system data acceptability
gerçek veri real-world data
gerçek zaman real-time
gerçek zaman sis bilişim uygulaması real-time fog computing application
gerçek zaman yüz yakalama real-time face capture
gerçek zamanda veri yakalama data capture in real-time
gerçek zamanlı akıllı ağ çözümü real-time intelligent network solution
gerçek zamanlı akıllı iletişim real-time intelligent communication
gerçek zamanlı akıllı uyarı dizgesi real-time intelligent alert system
gerçek zamanlı bilişim dili real-time computation language
gerçek zamanlı çoklu işlemci real-time multiprocessor
gerçek zamanlı çoklu işlemci dizgesi real-time multiprocessor system
gerçek zamanlı dağıtımlı kodlama real-time distributed coding
gerçek zamanlı girdi real-time input
gerçek zamanlı gürültü giderme real-time noise removal
gerçek zamanlı gürültü giderme dizgesi real-time noise removal system
gerçek zamanlı iletişim kuralı real-time communication protocol
gerçek zamanlı karar destek dizgesi decision support system in real-time
gerçek zamanlı makine çevirisi machine translation in real-time
gerçek zamanlı modelleme real-time modelling
gerçek zamanlı sistem real-time system
gerçek zamanlı uzaktan erişim real-time remote access
gerçek zamanlı uzaktan erişim dizgesi real-time remote access system
gerçek zamanlı veri real-time data
gerçek zamanlı veri görselleştirme real-time data visualizing
gerçekleştirilmiş değer realized value
gerçekleştirilmiş görüntü tablosu materialized view table
gerçekleştirme stratejisi implementation strategy
gerçeklik düzeyi truthfulness level
gerçeklik hakkında bilgi information about reality
gerçeklik için bilgi information for reality
gerçeklik olarak bilgi information as reality
gerekirci değişken deterministic variable
gerekli değişken essential variable
gereksinim geliştirme requirements development
gereksinim hatası requirement error
gereksinim mühendisliği requirements engineering
gereksinim yönetimi requirements management
gereksiz unnecessary
gereksiz değişken extraneous variable
geri bildirim tabanlı uyarlanır dizge feedback-based adaptive system
geri çevirme hatası rejection error
geri getirilebilirlik reversibility
geri ödeme değeri redemption value
gerileme regress
gerileme regression
gevşek bağlaşımlı çoklu etmen loosely coupled multi-agent
gezgin etmen itinerant agent
girdi input
girdi çözümlemesi input data analysis
girdi değeri input value
girdi niceleme hatası input quantization error
giriş inflow
giriş input
giriş değeri input value
giriş değişkeni input variable
giriş düzeyinde bilişim dersi entry-level information course
giriş sıralı veri öbeği entry sequenced data set
giriş verisi input data
giriş verisi çözümleme input data analysis
giriş/çıkış hatası input/output error
girişken etmen sociable agent
giyilebilir algılayıcı wearable sensor
giyilebilir aygıt wearable device
giyilebilir ekran wearable monitor
giyilebilir esnek elektronik parça flexible wearable electronics patch
giyilebilir teknoloji wearable technology
gizil değişken latent variable
gizlenmiş Genelağ çözümlemesi hidden Web analytics
gizli anlambilim latent semantics
gizli anlambilimsel çözümleme latent semantic analysis
gizli değer latent value
gizli dinleme eavesdropping
gizli yerel değişken local hidden variable
gizlilik confidentiality
gizlilik privacy
gizlilik politikası privacy policy
global bağlamsal işlem global contextual processing
global konum algılama girdisi global position sensing input
gömülü algılayıcı embedded sensor
gömülü bilişim embedded computing
gömülü bilişim dili embedded-computing language
gömülü dizge embedded system
gömülü dizge güvenliği embedded system security
gömülü yazılım tabanlı akıllı mobil telefon embedded-software-based smart mobile phone
göreceli hata relative error
göreceli veri kayıt öbeği relative record data set
görev yönelimli etmen tabanlı dizge task-oriented agent-based system
göreve özgü etmen task-specific agent
görevlendirilmiş etmen dispatched agent
görevlendirilmiş mobil etmen dispatched mobile agent
görgül empirical
görgül deneme tabanlı yöntem geçerleme method validation based on empirical trial
görgüsel deney tabanlı model geçerleme model validation based on empirical trial
görme algılayıcısı vision sensor
görsel bilgi işleme visual information processing
görsel tanımlama dili visual specification language
görselleştirme visualization
görüngüsel hata phenomenological error
görüntü arama image search
görüntü bölütleme image segmentation
görüntü çözümleme image analysis
görüntü depolama image storage
görüntü erişimi image retrieval
görüntü filtreleme image filtering
görüntü geliştirme image enhancement
görüntü gösterimi image representation
görüntü güdümlü tanı image-guided diagnosis
görüntü iletimi image transmission
görüntü işleme aygıtı image processing device
görüntü işleme standardı standard for image processing
görüntü izleme image tracking
görüntü kimlik doğrulama image authentication
görüntü modelleme image modeling
görüntü niteliği değerlendirme image quality assessment
görüntü nitelik değerlendirimi image quality assessment
görüntü oluşturma dizgesi image rendering system
görüntü onarımı image restoration
görüntü sabitleme image stabilization
görüntü sıralama image sorting
görüntü tabanlı uygulama image-based application
görüntü türetme deepfaking
görüntü türetmek deepfake (v)
görüntü üreten image producing
görüntü veritabanı image database
görüntü yakalama aygıtı image capturing device
görüntü yazma dizgesi image printing system
görüntü yönetimi image management
görüntüleme dizgesi image display system
görüntülerde renk işleme color manipulation in images
görüntüyü soluk damgalama image watermarking
görünüm tabanlı özellik çözümleme appearance-based feature analysis
gösterge bölümü dashboard
gösterge değişken indicator variable
gösterim hatası representation error
göz izi iris code
göz izi bölütleme dizgesi iris segmentation system
göz izleme eye tracking
gözden geçirilmiş veri revised data
gözle izleme verisi eye gaze data
gözlem hatası observation error
gözlemci cookie
gözlemci karşıtı yazılım anticookie software
gözlemci yönetimi cookie management
gözlemleme monitoring
gözlemleme verisi monitoring data
gözlemlenebilir değişken observable variable
gözlemlenemez değişken non-observable variable
gözlemlenen değer observed value
gözlemlenen değişken monitored variable
gözlemlenmiş değişken observed variable
gözlemsel değişken observational variable
gözlemsel hata observational error
gözlemsel veri observational data
grafik graphics
grafik bilgi graphic information
grafik model graphical model
gramer hatası grammatical error
grup yazılım bilişimi groupware computing
Gumbel rasgele değişkeni Gumbel random variable
güç tüketimi modeli power consumption model
güç tüketimi yönetimi tekniği power consumption management technique
güçlendirilmiş uç empowered edge
güçlendirme hardening
güdü motive
güdümbilim cybernetics
güncel değer actual value
güncellenmiş veri updated data
günlük log
günlük yönelimli içerik blog-oriented content
gürültü azaltma noise reduction
gürültü belirleme noise characterization
gürültü giderme noise removal
gürültü giderme dizgesi noise removal system
gürültü işleme noise processing
gürültülü noisy
gürültülü bellek hatası system-level soft error
gürültülü girdi noisy input
gürültülü nicemsel bilgisayar noisy quantum computer
gürültülü veri noisy data
güven trust
güven derecelendirmesi credit scoring
Güven Genelağı Web of Trust
güven modeli trust model
güven ve bulut trust and cloud
güven yönetimi trust management
güvence durumu assurance case
güvenilemez anlama unreliable understanding
güvenilen etmen trusted agent
güvenilir trustworthy
güvenilir anlama reliable understanding
güvenilir bilgi işlem trusted computing
güvenilir bilişim dependable computing
güvenilir bulut ortamı trusted cloud environment
güvenilir etmen reliable agent
güvenilir etmen trustworthy agent
güvenilir girdi credible input
güvenilir hata fiducial error
güvenilir hizmet trusted service
güvenilir kayıt hatası fiducial registration error
güvenilir kimlik trustworthy identity
güvenilir kod trusted code
güvenilir uzantı trusted extension
güvenilir veri authoritative data
güvenilir veri iletişim kuralı reliable data protocol
güvenilir veri kaynağı authoritative data source
güvenilir yazılım assured software
güvenilir yol trusted path
güvenilirlik belgesi accrediation
güvenilirlik değeri confidence value
güvenilmeyen bulut ortamı untrusted cloud environment
güvenli bileşim secure composition
güvenli mimari secure architecture
güvenli özetlem algoritması 256 SHA 256 (Secure Hash Algorithm)
güvenli sayısal secure digital
güvenli uçangöz iletişimi secure drone communication
güvenli veri iletimi secure data transmission
güvenlik security
güvenlik açığı sömüren yazılım exploit
güvenlik cihazı dongle
güvenlik doğrulaması security verification
güvenlik duvarı firewall
güvenlik düzeneğine yetkisiz erişim blowdown stack hack
güvenlik ekonomisi security economics
güvenlik hatası security bug
güvenlik için çevik sınama agile testing for security
güvenlik için devingen çözümleme dynamic analysis for security
güvenlik için doğrulama tekniği verification technique for security
güvenlik için durağan çözümleme static analysis for security
güvenlik kusuru security flaw
güvenlik mimarisi security architecture
güvenlik modeli security model
güvenlik modeli security pattern
güvenlik otomasyon aracı security automation tool
güvenlik ölçümleri security metrics
güvenlik önerisi security advisory
güvenlik özelliği security property
güvenlik politikası security policy
güvenlik saldırısı security attack
güvenlik sorunu reliability issue
güvenlik ve gizlilik yönetimi security and privacy management
güvenlik ve güven yönetimi security and safety management
güvenlik yönü security aspect
güvenlik, gizlilik ve güven security, privacy and trust
güzel a “@” @) at
güzel a “@” at “@”
H–
haber bağımlılığı infomania
haberalma uygulaması intelligence application
ham veri raw data
hareket algılama motion detection
hareket tanıma gesture recognition
hareketle giriş gesture input
hareketli ortamlar için sürekli uyum continuous adaptation for mobile environments
hareketlilik mobility
hassas sensitive
hassas bilgi sensitive information
hasta verileri patient data
hata error
hata algılama error detection
hata bulucu bug bounty hunter
hata gizleme error concealment
hata verisi error data
hataya açık görüntü iletimi error-prone image transmission
hataya dayanıklı tasarım fault-tolerant design
hataya dayanıklılık error resilience
hava ağı aerial network
hava tahmin hesabı weather forecast computation
havuz pool
Hebb öğrenme dizgesi Hebbian learning system
hedef target
hedef kayıt hatası target registration error
her şeye açık kimlik permissive identity
her şeyin İnterneti Internet of Everything
hesap toplama saldırısı account harvesting attack
hesap verebilirlik accountability
hesap yönetimi account management
hesaplama computation
hesaplama computing
hesaplama adımı computational step
hesaplama bozulmazlığı computation integrity
hesaplama düzeneği computing mechanism
hesaplama hatası calculation error
hesaplama hatası computational error
hesaplama kuramı computing theory
hesaplama modeli computational model
hesaplanabilirlik computability
hesaplanabilirlik mantığı computability logic
hesaplanmış değer calculated value
hesaplanmış değer computed value
hız hatası velocity error
hızlı hesaplama yakınsaması convergence of fast computation
hızlı tarama quick scan
hile algılama fraud detection
hileli kimlik resmi fraudulent identity photo
hipergeometrik rasgele değişken hypergeometric random variable
hisse kanıtı proof of stake
hizmet araştırma service research
hizmet bileşimi için öngörü prediction for service composition
hizmet bileşimiyle işbirliği collaboration through service composition
hizmet bilgisi service knowledge
hizmet bilişimi service computing
hizmet bilişiminde eğilim trend in service computation
hizmet buluşu discovery of service
hizmet çoğaltma işlemi service replication process
hizmet değerlendirme service evaluation
hizmet denetimi service audit
hizmet denetimi ölçevi service audit metrics
hizmet dizimi service composition
hizmet düzenleme service orchestration
hizmet etmeni service agent
hizmet gereksinimlerinin geçerlemesi service requirement validation
hizmet güvenliği service security
hizmet hesaplama service computation
hizmet işlemi içim yapay zekâ AI for service operation
hizmet mühendisliği service engineering
hizmet niteliği quality of service (QoS)
Hizmet Olarak Ağ (HOA) Network as a Service (NaaS)
Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY) (IaaS) Infrastructure as a Service
Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY) Infrastructure as a Service (IaaS)
hizmet olarak aşık kaynak altyapısı open-source infrastructure as a service
Hizmet Olarak Bilgi İşlem (HOBİ) Compute-as-a-Service (CompaaS)
Hizmet olarak bilgiişlem (HOBİ) (CompaaS) Compute-as-a-Service
hizmet olarak bulutta depolama storage-as-a-service in cloud
hizmet olarak depolama storage-as-a-service
hizmet olarak donanım hardware-as-a-service
hizmet olarak etmen tabanlı modelleme agent-based modelling-as-a-service
hizmet olarak görselleştirme visualization-as-a-service
Hizmet Olarak İletişim (HOİ) (CaaS) Communications as a Service
Hizmet Olarak İletişim (HOİ) Communications as a Service (CaaS)
hizmet olarak nesnelerin İnterneti IoT as-a-service
hizmet olarak öngörü prediction-as-a-service
hizmet olarak platform (PaaS) Platform-as-a-Service
Hizmet Olarak Platform (HOP) (PaaS) Platform as a Service
hizmet olarak platform (HOP) Platform-as-a-Service (PaaS)
hizmet olarak veri data-as-a-service
Hizmet olarak Veri depolama (HOVD) (DSaaS) Data Storage as a Service
Hizmet olarak Veri depolama (HOVD) Data Storage as a Service (DSaaS)
hizmet olarak veritabanı Database-as-a-Service
hizmet olarak yazılım software-as-a-service
Hizmet Olarak Yazılım (HOY) (SaaS) Software as a Service
Hizmet Olarak Yazılım (HOY) Software as a Service (SaaS)
Hizmet Olarak Yazılım (HOY) Software-as-a-Service (SaaS)
hizmet ölçümü service measurement
hizmet paketleme service bundling
hizmet sağlama service delivery
Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA) (SLA) Service Level Agreement
Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA) Service Level Agreement (SLA)
hizmet tabanlı service based
hizmet tabanlı dizge service-based system
hizmet tabanlı dizgelerde sürekli uyum continuous adaptation of service-based systems
hizmet tabanlı mimari service based architecture
hizmet tasarımı service design
hizmet tüketimi service consumption
hizmet uyumu adaptation of service
hizmet veriyolu service bus
hizmet yaşam döngüsü service lifecycle
hizmet yenileşimi service innovation
hizmet yönelimli service-oriented
hizmet yönelimli dizge service-oriented system
hizmet yönelimli etmen tabanlı iletişim kuralı service-oriented agent-based protocol
hizmet yönelimli etmen tabanlı mimari service-oriented agent-based architecture
hizmet yönelimli iş service-oriented business
hizmet yönelimli mimari (SOA) Service-Oriented Architecture
hizmet yönelimli mimari (HYM) Service-Oriented Architecture (SOA)
hizmet yönelimli mimari uygulaması taşınabilirliği portability of SOA application
hizmet yönelimli yazılım mühendisliği service-oriented software engineering
hizmet yönetiminde risk yönetimi risk management in service management
hizmetin kişiye uyarlanması service personalization
hizmetlerin yönetimi için usavurma reasoning for the management of services
homeostatik değişken homeostatic variable
homeostatik olmayan değişken non-homeostatic variable
hukuki veri uyumu juridical data compliance
hücre cell
hücre zarı bilişimi membrane computing
hücresel cellular
hücresel bağlantı cellular connection
hücresel değişken cellular variable
hücresel sayısal paket verisi cellular digital packet data
I–
IP sahteciliği IP spoofing
ısıl gürültü thermal noise
ısıldeğer calorific value
ıskalama hatası miss error
ıskalamış hata missed error
ızgara grid
ızgara ağ grid network
ızgara ağ oluşturma grid networking
ızgara ağda dağıtımlı karar verme distributed decision in grid network
ızgara altyapısı grid infrastructure
ızgara arakatman yazılımı grid middleware
ızgara dayanıklılığı grid robustness
ızgara denetimi grid control
ızgara gözlemleme grid monitoring
ızgara hesaplama grid computing
ızgara hesaplama kuramı grid computing theory
ızgara hizmeti grid service
ızgara iletişim kuralı grid protocol
ızgara kalıcılığı grid survivability
ızgara modelleme grid modeling
ızgara sanallaştırma grid virtualization
ızgara standardı grid standard
ızgara teknolojisi grid technology
ızgara uygulama grid application
ızgara üstverisi grid metadata
ızgara yönetimi grid management
ızgaralarda bağlam içerik yönetimi context management in grids
ızgaralarda bağlam varlık bilimi context ontology in grids
İ–
iç değişken internal variable
iç hata internal error
iç kaynaklı girdi endogenous input
iç kaynaklı girdi internally generated input
içeriden yanlışlıkla yapılmış insan hatası inadvertent human error by insider mistake
içeriğe bağımlılık örüntüsü content dependency pattern
içeriğe erişim örüntüsü content accessing pattern
içerik bağımlılığı content dependency
içerik dağılımı content distribution
içerik görselleştirme content visualization
içerik güdümlü iş akışı tasarımı content-driven workflow design
içerik güdümlü iş akışı yönetimi content-driven workflow management
içerik merkezli ağ gizliliği privacy in content centric networking
içerik merkezli ağ güvenliği security in content centric networking
içerik sürümlü programlama content-driven programming
içerik tabanlı content-based
içerik tabanlı görüntü erişimi content-based image retrieval
içerik tabanlı görüntü erişimi yöntemi content-based image retrieval method
içerik veri modeli content data model
içerik yaratıcılığı content creativity
içerik yönetimi content management
içkaynaklı değişken endogenous variable
içsel anlama internal understanding
içsel girdi internal input
içsel uyarma internal excitation
İHA dizgeleri için bağlam farkındalığı context-awareness for UAV systems
ihmal edilmiş değişken omitted variable
iki aşamalı kimlik doğrulama two phase authentication
iki değerli değişken dichotomous variable
iki değişkenli veri bivariate data
iki etkenli kimlik doğrulama two-factor-authentication
iki ögeli kimlik doğrulama two factor authentication
iki yönlü bidirectional
iki yönlü dönüşüm bidirectional transformation
iki yönlü girdi two directional input
ikil debisi sınırlaması bit rate enforcement
ikil döndürme saldırısı bit-flipping attack
ikil hatası bit error
ikili değer binary value
ikili değişken binary variable
ikili değişken dichotomous variable
ikili sınıflandırıcı binary classifier
ikili veri binary data
ikilpara bitcoin
ikilpara arayıcısı bitcoin miner
ikilpara cüzdanı bitcoin wallet
ikilpara öbekzinciri teknolojisi bitcoin blockchain technology
ikinci tür hata type II error
ikincil kimlik doğrulama secondary authentication
ikincil kimlik yetkilendirme secondary authorization
İkincil para Litecoin
ikincil veri secondary data
ikiterimli rasgele değişken binomial random variable
ilaç hesaplama drug computation
ilaç veri madenciliği medicine data mining
ileri alanlarda çözümleme analysis in advanced domains
ileri hesaplama advanced computing
ileri hesaplama tekniği advanced computation technique
ileti aktarma etmeni message transfer agent
ileti hatası message error
ileti tabanlı etmen iletişimi message-based agent communication
ileti zinciri thread
iletileşme etmeni messaging agent
iletim transmission
iletim denetim kuralı transmission control protocol
iletim hatası transmission error
iletişim communication
iletişim ağı communication network
iletişim belirsizliği communication uncertainty
iletişim dizgelerinde insan unsuru human factors in communication systems
iletişim etmeni communication agent
iletişim hatası communication error
iletişim kuralı communication protocol
iletişim kuralı protocol
iletişim kuralı veri birimi protocol data unit
iletişim kuralı veri birimi protocol data unit
iletişim kuralı veri birimi standardı protocol data unit standard
iletişim kültürü culture of connectivity
iletişim mimarisi communication architecture
iletişim örüntüsü communication pattern
iletişim örüntüsü communications pattern
iletişim tasarımı design of communication
İletişim Uzmanı Telecommunications Specialist
iletişim yoğun bilişim communications intensive computing
iletişim yoğun hesaplama communication intensive computing
iletiyle korsanlık wartexting
ilgilendirilmemiş değişken unreferenced variable
ilgilendirilmiş değişken referenced variable
ilgili değişken relevant variable
ilgili girdi relevant input
ilgili uyarı relevant stimulus
ilgili veri relevant data
ilginç değişken interesting variable
ilginç olmayan değişken uninteresting variable
ilgisiz değişken irrelevant variable
ilgisiz girdi irrelevant input
ilgisiz uyarı irrelevant stimulus
ilgisiz veri irrelevant data
ilinge belirleme topology specification
ilinti çözümlemesi correlation analysis
ilintili değişken correlated variable
ilintili hata correlated error
ilintili rasgele değişken correlated random variable
ilintisiz hata uncorrelated error
ilintisiz rasgele değişken uncorrelated random variable
ilişkilendirme hatası attribution error
ilişkili değer associated value
ilişkisel cebir relational algebra
ilişkisel model relational model
ilişkisel olmayan model non-relational model
ilişkisel olmayan veri nonrelational data
ilişkisel olmayan veritabanı non-relational database
ilişkisel öğrenme modeli relational learning model
ilişkisel veri modeli relational data model
ilişkisel veritabanı relational database
ilişkisel veritabanı yönetim sistemi relational database management system
İlk Para Sürümü (İPA) (ICO) Initial Coin Offering
İlk Para Sürümü (İPA) Initial Coin Offering (ICO)
ilke tabanlı uyum policy-based adaptation
inanç belief
inanç ağı belief network
inanç değeri belief value
inandırıcı convincing
inandırıcı sahte kimlik convincing fake identity
inanılır etmen believable agent
ince ayrıntılı koşutluk fine-grained parallelism
insan beyni wetware
insan beyni verisi human brain data
insan davranışının beliren özellikleri emergent properties of human behavior
insan devingenliği çözümlemesi analytics for human dynamics
insan farkındalığı human awareness
insan Genelağı (WoP)  Web of People
insan Genelağı Web of People (WoP)
insan hatası human error
insan makine arabirimi human-machine interface
insan makine dizgesi human-machine system
insan makine işbirliği human-machine cooperation
insan merkezli human-centered
insan merkezli human-centric
insan merkezli bilişim human-centered computing
insan merkezli hesaplama human-centric computing
insan merkezli tasarım human-centered design
insan merkezli yapay zekâ human-centered artificial intelligence
insan modelleme human modeling
insan robot etkileşimi human-robot interaction
insan ve akıllı dizge kaynaştırması human-intelligent systems integration
insan ve bilgisayar arayüzü (HCI) Human Computer Interface
insan ve bilgisayar arayüzü Human Computer Interface (HCI)
insan ve siber fiziksel dizge etkileşimi human cyber-physical system interaction
insan yönelimli people-oriented
insan yönelimli hizmet people-oriented service
insan yönelimli uygulama people-oriented application
insan zekâsının bilişsel arttırılması cognitive augmentation of human intellect
insanımsı robot humanlike bot
insanımsı robot humanoid robot
insanımsılık pseudo-humanity
insansı bilişim human computing
İnsansız Hava Aracı (İHA) (UAV) Unmanned Aerial Vehicle
İnsansız Hava Aracı (İHA) Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
İnsansız Kara Aracı (İKA) (UGV) Unmanned Ground Vehicle
İnsansız Kara Aracı (İKA) Unmanned Ground Vehicle (UGV)
insansız özerk araç autonomous unmanned vehicle
insansız özerk araç ağı autonomous unmanned vehicle network
İnsansız Özerk Araçlar İnterneti (İÖAİ) (IUAV) Internet of Autonomous Unmanned Vehicles
İnsansız Özerk Araçlar İnterneti (İÖAİ) Internet of Autonomous Unmanned Vehicles (IUAV)
insansız özerk silah unmanned autonomous weapon
İnternet Internet
internet bağımlılığı Internet addiction
internet bağımlılığı hastalığı Internet addiction disorder
İnternet bilişimi Internet computing
internet değişim noktaları (IXPs) Internet Exchange Points
internet değişim noktaları Internet Exchange Points (IXPs)
internet etmeni Internet agent
İnternet iletişimi Internet communication
İnternet kafe cybercafe
İnternet kullanıcısı cybernaut
İnternet kültürü Internet culture
İnternet meraklısı Internet-savvy
internet psikolojisi Internet psychology
İnternet tabanlı veri toplama Internet-based data collection
İnternet teknolojisi Internet technology
İnternet tutkunu cybermilker
İnternet üzerinden ses iletimi audio transmission over Internet
İnternet üzerinden ses nakli voice transmission via the Internet
İnternet yazılımı Internet software
irdeleme hatası ascertainment error
irdelenmiş değişken elaborated variable
irdeleyici yaklaşım reflective approach
istatistik değişkeni statistical variable
istatistiksel modelleme yöntembilimi statistical modeling methodology
istatistiksel veri statistical data
istatistiksel veri sıkıştırma statistical data compression
istatistiksel yapay zekâ statistical AI
isteğe bağlı on-demand
isteğe bağlı ağ on-demand network
isteğe bağlı Genelağ hizmeti on-demand Web service
isteğe bağlı hesaplama on-demand computing
isteğe bağlı hesaplama modeli on-demand computing model
isteğe bağlı hizmet on-demand service
istemci etmen client agent
istemci ile bulut bilişimi sorunu client-cloud computing challenge
istemli bilişim intentional computing
istemsiz hata unintentional error
istemsiz hesaplama hatası unintentional computing error
istenilen değer desired value
istenmeyen e-posta spam
istenmeyen e-posta önleme spam prevention
iş akışı uyarlama adapting workflow
iş büyük verisi çözümleme business big data analytics
iş çözümleme business analytics
iş e-postalarının ele geçirilmesi (BEC) Business Email Compromise
iş e-postalarının ele geçirilmesi Business Email Compromise (BEC)
iş hizmetleri için bilgi işlem çerçevesi computing framework for business services
iş hizmetleri için görüş madenciliği opinion mining for business services
iş hizmetleri için kavramsal akıl yürütme conceptual reasoning for business services
iş hizmetleri için kavramsal modelleme conceptual modeling for business services
iş hizmetleri için makine öğrenmesi machine learning for business services
iş kanıtı proof of work
iş modeli business model
iş modellemede anlambilim semantics in business modeling
iş odaklı business-driven
iş odaklı BT yönetimi business-driven IT management
iş süreci business process
iş süreci benzetimi business process simulation
iş süreci çözümlemesi business process analysis
iş süreci eniyileme business process optimization
iş süreci modelleme business process modeling
iş süreci otomasyonu business process automation
iş süreci tasarımı business process design
iş süreci yönetimi business process management
iş süreci zekâsı business process intelligence
iş süreçlerinin bulutta korunması protecting business processes on the cloud
iş süreçlerinin ele geçirilmesi (BCP) Business Process Compromise
iş süreçlerinin ele geçirilmesi Business Process Compromise (BCP)
iş uygulaması business application
iş verimliliği yönetimi business performance management
iş verisi arama business data mining
iş verisi işleme business data processing
iş verisi madenciliği business data mining
iş yükü belirleme workload characterization
iş yükü belirleme tekniği workload characterization technique
iş yükü kıyaslama workload benchmarking
iş yükü yönetimi workload management
iş zekâsı business intelligence
işbirliği çalışma alanı collaboration workspace
işbirliği desteği collaboration support
işbirliği etmeni cooperation agent
işbirliği için bilgi dizgesi IS for collaboration
işbirliği için etmen tabanlı güven modeli agent-based trust model for cooperation
işbirliği için etmen tabanlı güvenlik modeli agent-based trust model for cooperation
işbirliği yapan etmen cooperating agent
işbirliksel cooperative
işbirliksel anlama cooperative understanding
işbirliksel denetim cooperative control
işbirliksel düşünme collaborative thinking
işbirliksel modelleme collaborative modeling
işbirliksel süzme collaborative filtering
işbirliksel yaklaşım cooperative approach
işbirliksel zekâ collaborative intelligence
işitsel algılayıcı acoustic sensor
işitsel bilgi işleme auditory information processing
işitsel girdi acoustic input
işlem bedeli transaction fee
işlem denetimi dizgesi process control system
işlem denetimi dizgesi güvenliği process control system security
işlem hatası transaction error
işlem öbeği transaction block
işlem yönelimli dizge transaction-oriented system
işleme hatası processing error
işlemsel veritabanı operational database
işlenmemiş ikilpara virgin Bitcoin
İşletim Baş Yöneticisi (COO) Chief Operating Officer
İşletim Baş Yöneticisi Chief Operating Officer (COO)
İşletim Dizgesi (İD) (OS) Operating System
İşletim Dizgesi (İD) Operating System (OS)
işletim dizgesi güvenliği security of operating system
işletim sistemi operating system
işletimsel veri deposu operational data store
işletimsel veritabanı operational database
işletimsel yön operational aspect
işletme bilişimi business informatics
işletme hatası operative error
işlev değeri function value
işlevsel belirgin değişken functionally significant variable
işlevsel diller için sanal makine virtual machine for functional languages
işlevsel diller için soyut makine abstract machine for functional languages
işlevsel dillerde hata ayıklama debugging functional languages
işlevsel program doğrulaması verification of functional programs
işlevsel program geçerlemesi validation of functional programs
işlevsel programlama functional programming
işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim emerging trend in functional programming
işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim emerging trend in functional programming
işlevsel veri yöneticisi functional data administrator
işlevsel veritabanı functional database
işlevsiz veri dark data
işten işe business to business
işyerinde siber saldırı cyber aggression in the workplace
ivme hatası acceleration error
ivmeölçer verisi accelerometer data
iyileştirici veri therapeutic data
iyon kapanı nicemsel işlemci ion-trap quantum processor
izdüşüm hatası projection error
izin koşullu kayıt defteri permissioned ledger
izin koşulsuz kayıt defteri unpermissioned ledger
izin verilebilir değer allowable value
izin verilen tanımlı değer defined allowable value
izlek thread
izleme gözlemcisi tracking cookie
izleme hatası tracking error
izleme örüntüsü tracking pattern
izleme tabanlı trace-based
izleme tabanlı gerçek zamanlı akıllı hizmet trace-based intelligent real-time service
izleme tabanlı gerçek zamanlı hizmet trace-based real-time service
izleme verisi trace data
izlence program
izlence değişkeni program variable
J–
Java Geliştiricisi Java Developer
Java veritabanı bağlanırlığı Java database connectivity
jeton token
jetonsuz kayıt defteri tokenless ledger
K–
kaba ayrıntılı koşutluk coarse-grained parallelism
kaba kuvvet saldırı brute force attack
kaba küme rough sets
kaba veri coarse data
kaba veri rough data
kaba zaman ölçekli değişken coarse time-scale variable
kabaca anlama course understanding
kabaca anlama coarse understanding
kablosuz wireless
kablosuz algılayıcı ağı (WSN) Wireless Sensor Network
kablosuz algılayıcı ağı Wireless Sensor Network (WSN)
kablosuz bağlantı koruyucu anti-router
kablosuz bilişim wireless computing
kablosuz dizge wireless system
kablosuz geçici ağ (WANET) Wireless ad hoc network
kablosuz geçici ağ (KGA) Wireless ad hoc network (WANET)
kablosuz giriş wireless input
kablosuz görüntü iletimi wireless image transmission
kablosuz güvenlik wireless security
kablosuz ses iletiminde gürültü noise in wireless audio transmission
kablosuz sıkıştırılmış sayısal ses iletimi wireless-compressed digital audio transmission
kablosuz yerel erişim ağı wireless local-access network
kabul edilebilir admissible
kabul edilebilir değer acceptable value
kabul edilebilir girdi admissible input
kabul edilebilir risk düzeyi acceptable level of risk
kabul edilebilir uygulama whitelisted application
kabul edilebilir uygulama dizelgesi application whitelist
kabul edilmiş değer accepted value
kabullenilmiş girdi passively accepted input
kaçınmalı uyarı aversive stimulus
kaçırma korkusu fomo
kağıt cüzdan paper wallet
kalan veri retained data
kaldırıcı hatası uninstaller error
kalıcı persistent
kalıcı değişken stationary variable
kalıcı durum hatası steady-state error
kalıcı etmen stationary agent
kalıcı gözlemci persistent cookie
kalıcı hata permanent error
kalıcı hata persistent error
kalıcı hata static error
kalıcı veri persistent data
kalıcılık persistence
kalıcılık survivability
kalıntı hata residual error
kalıntı standart hata residual standard error
kalıntısal değişken residual variable
kalıtımsal bilişim genetic computing
kalıtımsal çözümyolu genetic algorithm
kalıtsal bellek DNA storage
kalıtsal bilişim DNA (genetic) computing
kalıtsal çözümyolunda biliş cognition in genetic algorithm
kalmak persist (v)
kamuya açık veri public data
kandırıcı ileti spoofing
kandırmak spoof
kanı arama opinion mining
kanıt varlığı (BoE) Body of Evidence
kanıt varlığı Body of Evidence (BoE)
kaos bilişim chaos computation
kaos kuramı chaos theory
kaos mühendisliği chaos engineering
kapsamlı Boole modeli extended Boolean model
kapsamlı değişken extensive variable
kapsamlı güvence assurance-in-the-large
kara çekirdek black core
kara delik e-posta adresi black hole e-mail address
kara delik saldırı black hole attack
kara delik süzgeçleme black hole filtering
kara delikler (ağ iletişimi) black holes (networking)
kara kutu saldırısı black-box attack
karaliste blacklist
karanlık Genelağ dark Web
karanlık siber film cyber noir
karar ağacı decision tree
karar ağaçlarıyla veri madenciliği data mining with decision trees
karar çözümleme decision analysis
karar değişkeni decision variable
karar destek dizgesi decision support system
karar destek veritabanı decision support database
karar hatası decision error
karar örüntüsü decision pattern
karar verme decision making
karar verme resolution
karar verme modeli decision making model
kararlı hata stable error
kararlı kararsız anlambilim stable-unstable semantics
kararsız hata unstable error
karatahta anlaması blackboard understanding
karınca çözümyolu ant algorithm
karınca kolonisi eniyilemesi ant colony optimization
karışık tehdit saldırı blended threat attack
karışıklığa neden olan değişken lurking variable
karıştırıcı değişken confounding variable
karma bulut hybrid cloud
karma dizge hybrid system
karma gerçek mixed reality
karma gerçek benzetim mixed reality simulation
karma gerçek bilgisayar mixed-reality computer
karma hesaplama yöntemi hybrid computational method
karma pay ve iş kanıtı hybrid PoS/PoW
karma siber fiziksel dizgeler hybrid cyber-physical systems
karmaşalık hatası chaotic error
karmaşık complex
karmaşık ağ complex network
karmaşık bilişim complex computing
karmaşık davranış complex behavior
karmaşık davranış yığışması complex behavior aggregation
karmaşık değerli değişken complex-valued variable
karmaşık değişken complex variable
karmaşık dizge complex system
karmaşık dizgelerde gizlilik privacy in complex systems
karmaşık dizgelerde güvenlik security in complex systems
karmaşık hesaplama chaotic computation
karmaşık veri complex data
karmaşık yapısal veri complex structured data
karmaşıklık complexity
karmaşıklık bilişimi chaotic computation
karşı koymak countering attack
karşı saldırı counter attacks
karşılaştırma benchmark
karşılaştırma benchmarking
karşılaştırma paketi benchmark suites
karşılaştırma yöntembilimi benchmarking methodology
karşılaştırmalı çözümleme comparative analysis
karşılıklı anlama mutual understanding
kasıtlı hata willful error
katı mekanik hesaplaması computation in solid mechanics
katıdurum solid-state
katıdurum bellek solid-state storage
katılımcı yaklaşım participatory approach
katkı değeri contributory value
katma değer accretion value
katma değer added value
katmanlı yönlendirme (TOR) The Onion Routing
katmanlı yönlendirme (KY) The Onion Routing (TOR)
kavram concept
kavramsal conceptual
kavramsal hata conceptual error
kavramsal model conceptual model
kavramsal veri modeli conceptual data model
kavramsal yaklaşım conceptual paradigm
kavrayış apprehension
kavuşmazdaki standart hatası asymptotic standard error
kayan noktalı işlem (flop) floating point operation
kayan noktalı işlem floating point operation (flop)
kaydedici logger
kaydetme logging
kaydetme hatası register error
kayıpsız veri sıkıştırma lossless data compression
kayıt registration
kayıt defteri ledger
kayıt hatası inscription error
kayıt hatası transcription error
kaynak buluşu resource discovery
kaynak değişken reference variable
kaynak düzenlemesi resource orchestration
kaynak gösterimi reference point represantation
kaynak hatası resource error
kaynak havuzlama resource pooling
kaynak havuzu resource pool
kaynak kısıtlı bilişim resource-constraint computing
kaynak özyönetimi autonomic resource management
kaynak tanımlama resource identification
kaynak veri source data
Kaynak Yoğun Uygulama ve Hizmetler (KYUH) (RIAS) Resource Intensive Applications and Services
Kaynak Yoğun Uygulama ve Hizmetler (KYUH) Resource Intensive Applications and Services (RIAS)
kaynak yönetimi resource management
kaynak yönetimi resource management
kazanç hatası gain error
kendi cihazını getir (BYOD) Bring Your Own Device
kendi cihazını getir Bring Your Own Device (BYOD)
kendi kendini test girdisi self-test input
kendi kendini uyarma self-excitation
kendi öğrenen etmen autodidactic agent
kendiliğinden çoğalabilir etmen self-replicating agent
kendini anlama self-understanding
kendini eniyileme self-optimization
kendini koruyan self-protective
kendini koruyan uygulama self-protective application
kendini koruyucu çoklu bulut uygulması self-protective multi-cloud application
kendini onaran dizge self-healing system
kendini programlayabilen etmen autoprogrammable agent
kentsel bilişim urban computing
kesikli bağımlı değişken truncated dependent variable
kesikli değişken truncated variable
kesikli rasgele değişken truncated random variable
kesin accurate
kesin değer precise value
kesin gürültü belirleme accurate noise characterization
kesinlik accuracy
kesintili intermittent
kesintili değişen değişken discontinuous-change variable
kesintili değişken discontinuous variable
kesintili durum değişkeni discontinuous state-variable
kesintili Genelağ hizmeti intermittent Web service
kesintisiz veri streaming data
kesintisiz veritabanı dabase streaming
kestirim approximation
kestirim değişkeni prognostic variable
kestirim düzeni approximation scheme
kestirim hatası approximation error
kestirim hatası estimation error
keşif amaçlı çözümleme exploratory analysis
keşif amaçlı veri arama explorative data mining
Kıdemli Ağ Mimarı Senior Network Architect
Kıdemli Ağ Mühendisi Senior Network Engineer
Kıdemli Ağ Sistem Yöneticisi Senior Network System Administrator
Kıdemli BT Güvenlik Uzmanı Senior Security Specialist
Kıdemli Çözümleyici Programcı Senior Analyst Programmer
Kıdemli Destek Uzmanı Senior Support Specialist
Kıdemli Genelağ Geliştiricisi Senior Web Developer
Kıdemli Genelağ Yöneticisi Senior Web Administrator
Kıdemli Programcı Senior Programmer
Kıdemli Proje Yöneticisi Senior Project Manager
Kıdemli Sistem Çözümleyici Senior System Analyst
Kıdemli Sistem Çözümleyici Senior Systems Analyst
Kıdemli Sistem Mimarı Senior System Architect
Kıdemli Sistem Tasarımcısı Senior System Designer
Kıdemli Sistem Yazılımı Mühendisi Senior Systems Software Engineer
Kıdemli Sistem Yöneticisi Senior System Administrator
Kıdemli Uygulama Mühendisi Senior Applications Engineer
Kıdemli Ürün Yöneticisi Senior Product Manager
Kıdemli Veritabanı Yöneticisi Senior Database Administrator
Kıdemli Yazılım Mühendisi Senior Software Engineer
kırılgan anlama brittle understanding
kırpma hatası truncation error
kısa zaman ölçekli değişken short time-scale variable
kısıt doygunluğu constraint satisfaction
kısıt hatası constraint error
kısıt programlama constraint programming
kısıt tabanlı akıl yürütme constraint-based reasoning
kısıt tabanlı çözümyolu constraint-based algorithm
kısıt yayılımı constraint propagation
kısıtlama restriction
kısıtlı bağımlı değişken limited dependent variable
kısıtlı değişken constrained variable
kısmi değer partial value
kısmi yinelemeli anlama partial repetitive understanding
kışkırtıcılığa duyarsız troll-friendly
kızılötesi veri infrared data
ki-kare rasgele değişken chi-squared random variable
kiloözetlem/s kilohashes/s
kimlik identity
kimlik aldatmacasına karşı anti-spoof
kimlik aldatması identity deception
kimlik avı önleme phishing prevention
kimlik bilgisi identity information
kimlik denetimi hatası authentication error
kimlik denetleme authentication
kimlik doğrulama authentication
kimlik doğrulama verisi authentication data
kimlik gizleme de-identification
kimlik hatası identification error
kimlik hırsızlığı identity theft
kimlik ve erişim yönetimi identity and access management
kimlik yönetim dizgesi identity management system
kimlik yönetimi identity management
kimyasal algılayıcı chemical sensor
kimyasal sinyalleşme chemical signaling
kip hatası mode error
kipsel değer modal value
kişilik personality
kişisel bilgi yönetimi personal information management
kişisel değer personal value
kişisel etmen personal agent
kişisel hata personal error
kişisel sayısal etmen personal digital agent
kişisel veri personal data
kişisel yazılım etmeni personal software agent
kişiselleştirilmiş sağlık çözümleme personalized health analytics
kitle kaynak crowdsource
kitle kaynak crowdsourcing
kitle kaynak etiği crowdsourcing ethics
kitle kaynak güvenliği security in crowdsourcing
kitle kaynak iş modeli crowdsourcing business model
kitle kaynak kullanımı crowdsourcing
kitle kaynak kullanımı arakatmanı middleware for crowdsourcing
kitle kaynak kullanımında gizlilik privacy in crowdsourcing
kitle kaynak kuram geliştirme crowdsourcing theory development
kitle kaynak kuram tasarımı crowdsourcing theory design
kitle kaynak tabanlı crowdsourcing-based
kitle kaynak tabanlı Genelağ teknolojisi crowdsourcing-based Web technology
kitle kaynak tabanlı ürün crowdsourcing-based product
kitle kaynak tabanlı ürün bakımı maintenance of crowdsourcing-based product
kitle kaynak veri madenciliği data mining for crowdsourcing
kitle kaynak yazılım modeli crowdsourcing software model
kitle kaynaklı crowdsourced
kitle kaynaklı veri crowdsourced data
kitle kaynaklı veri çözümleme crowdsourced data analysis
kitle kaynaklı veri girişi crowdsourced data entry
kitle kaynaklı veri toplama crowdsourced data collection
kitle yönelimli crowd-oriented
kitle yönelimli içerik crowd-oriented content
kitle zekâsı crowd intelligence
kitlesel algılama crowdsensing
kitlesel algılama iarakatmanı middleware for crowdsensing
kitlesel paralel işlem massively parallel processing
kitlesel veri çözümlemesi massive-data analysis
klavyede yazma örüntüsü keyboard typing pattern
kod eşlemleme code cloning
kod ölçümleme code instrumentation
kodlama coding
kodlama hatası encoding error
kodlama kuramı coding theory
kodlayıcı coder
kolay çatallaşma softfork
kolaylaştırıcı olarak nesnelerin İnterneti IoT as an enabler
komşu değer adjacent value
komşu istem neighbour solicitation
komut hatası command error
komut sürümlü girdi command-driven input
kontrol control
konum location
konum bilgisi spatial information
konum duyarlı location aware
konum farkındalığı location awareness
konum hatası position error
konum hizmetlerinde gizlilik privacy in location services
konum hizmetlerinde güvenlik security in location services
konum verisi location data
konumsal bilişim spatial computation
konumsal girdi positional input
konumsal hata spatial error
konumsal olarak ilintili hata spatially correlated error
konumsal veri modelleme spatial data modeling
konuşma çözümlemesi speech analysis
konuşma çözümlemesi speech-decoding
konuşma çözümlemesi çözümyolu speech-decoding algorithm
konuşma dışı sesli girdi non-speech audio input
konuşma kodlama speech coding
konuşma tanıma speech recognition
konuşma tasarımı conversation design
konuşma yönetimi speech management
konuşmalı bilişim conversational computing
konuşmalı BT hizmeti conversational IT service
konuşmalı etmen conversational agent
konuşmalı tasarım conversational design
kopyalama hatası copying error
korsan kullanıcı piggybacker
koşul değişkeni condition variable
koşullu değer conditional value
koşullu değişken conditional variable
koşullu dönüşüm dizgesi conditional transformation system
koşulsuz değişken categorical variable
koşut anlama parallel understanding
koşut çözümyolu parallel algorithm
koşut dosya dizgesi parallel file system
koşut giriş/çıkış parallel I/O
koşut işlem parallel processing
kotarmak finalization
kök etmen root agent
köken provenance
köksüz öbek orphan block
köle ağ botnet
köprü değişken across variable
kötü niyetli black hat
kötü niyetli bilgisayar korsanı black hacker
kötücül site malicious website
kötücül yazılım malicious code
kritik altyapılarda gizlilik privacy in critical infrastructures
kritik altyapılarda güvenlik security in critical infrastructures
kritik değer critical value
kritik değişken critical variable
kuantum quantum
kuantum ikili qubit
kuantum ikili hesaplama qubit computing
kuantum üçlü quitrit
kuantum üçlü dolanması quitrits’ entanglement
kukla değişken dummy variable
kullanıcı tenant
kullanıcı user
kullanıcı amacı user intention
kullanıcı arabirimi hatası user interface error
kullanıcı arayüzü etmeni user interface agent
kullanıcı arayüzü hatası user interface error
kullanıcı donanımı user equipment
kullanıcı düzlemi user plane
kullanıcı etmeni user agent
kullanıcı girişi user input
kullanıcı hatası user error
kullanıcı kipi user mode
kullanıcı veri birimi kuralı user datagram protocol
kullanıcı veri kuralı (UDP) user data protocol
kullanıcı veri kuralı user data protocol (UDP)
kullanıcı yoğun user intensive
kullanıcının programladığı etmen user-programmed agent
kullanıcıya duyarlı uyarlama user-aware adaptation
kullanıcıya uyarlama user customization
kullanılabilirlik availability
kullanılırlık usability
kullanılırlık mühendisliği usability engineering
kullanılmayan verinin işlemesi dark data processing
kullanım hatası usage error
kural öğrenen rule learner
kural tabanlı rule-based
kural tabanlı etmen rule-based agent
kural tabanlı iş zekâsı rule-based business intelligence
kuralcı çözümleme prescriptive analytics
kuraldışı arama hatası illegal seek error
kuraldışı erişim hatası illegal access error
kuraldışı hata illegal error
kuraldışı veri anomalous data
kuram theory
kuramsal theoretical
kuramsal değer theoretical value
kuramsal miktar theoretical amount
kuramsal ölçüm theoretical metric
kuramsal veri notional data
kuramsal veri theoretical data
kurcalama saptama tamper detection
kurcalamak tamper (v)
kurcalamaya dayanıklı tamperproof
kurcalamaya dayanıklılık tamper resistance
kurma hatası installation error
kurtarılabilir hata recoverable error
kurtarılamaz hata unrecoverable error
kurtarma düzeneği recovery mechanisms
kurtarma etmeni retrieval agent
kurtarma hatası retrieving error
kurul yaklaşımı committee approach
kurulum setup
kurulum hatası setup error
kurum merkezli bulut bilişim enterprise-centric cloud computing
kurumsal organizational
kurumsal bulut enterprise cloud
kurumsal düzeyde güvenlik enterprise level security
kurumsal düzeyde güvenlik ölçümleri enterprise level security metrics
kurumsal güvenlik enterprise security
kurumsal hizmet olarak veri bütünleştirme data fusion as an enterprise service
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) (ERP) Enterprise Resource Planning
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Enterprise Resource Planning (ERP)
kurumsal mimari enterprise architecture
kurumsal veri madenciliği corporate data mining
kusurlu yonga flawed chip
kutuplaşma hatası polarization error
kuyruk hatası queue error
küçük işlem dust transaction
küçük uygulama saldırısı applet attack
kültürel algılama hatası cultural perception error
kültürel değer cultural value
kültürel önyargı hatası cultural bias error
kültürel özellik verileri cultural features data
küme cluster
küme bilişim cluster computing
küme bilişim ortamı cluster computing environment
küme çözümlemesi cluster analysis
kümeleme clustering
kümeleme çözümlemesi clustering analysis
kümelenmemiş veri unaggregated data
küresel global
küresel etmen global agent
küresel konum belirleme sistemi (GPS) Global Positioning System
küresel konum belirleme sistemi (KBS) Global Positioning System (GPS)
küresel konum belirleme sistemi ile izleme GPS tracking
L–
laboratuvar verisi wet-lab data
lambda hesabı Lambda calculus
lisansüstü eğitimde nitelik quality in graduate education
lognormal rasgele değişken lognormal random variable
M–
maddesel olmayan değer intangible value
madencilik mining
mahremiyet privacy
mahremiyet tekniği privacy technique
makine anlaması computational understanding
makine anlaması machine understanding
makine çevirisi machine translation
makine görmesi machine vision
makine hatası machine error
makine öğrenmesi machine learning
makine zekâsı machine intelligence
makineler arası M2M
makineler arası Machine2Machine
makineler arası iletişim M2M communication
makro bilişim macro-computing
makro hatası macro error
Mali İşler Baş Yöneticisi (CFO) Chief Financial Officer
Mali İşler Baş Yöneticisi Chief Financial Officer (CFO)
maliyet-etkin bulut depolama cost-efficient cloud storage
malzeme güvenliği veri formu material safety data sheet
mantık logic
mantık hatası logic error
mantıksal logical
mantıksal adres logical address
mantıksal anlama logical understanding
mantıksal arama Boolean search
mantıksal cebir logical algebra
mantıksal değer logical value
mantıksal değişken Boolean variable
mantıksal değişken logical variable
mantıksal eşitlik Boolean equation
mantıksal hata logical error
mantıksal hesap logical calculus
mantıksal işleç logical operator
mantıksal işlem logical operation
mantıksal işlev logical function
mantıksal komut logical instruction
mantıksal olarak adlandırılmış değişken logically named variable
mantıksal programlama logic programming
mantıksal terim Boolean term
mantıksal toplama logical addition
mantıksal tür Boolean type
mantıksal veri modeli logical data model
mantıksal veri modelleme logical data modeling
mantıksal yapay zekâ logical AI
manyetik algılayıcı magnetic sensor
Markof mantığı Markov logic
Markof zinziri Markov chain
Masaüstü Destek Uzmanı Desktop Support Specialist
Masaüstü Destek Yöneticisi Desktop Support Manager
masaüstü etmeni desktop agent
masaüstü veritabanı desktop database
matematik değişken mathematical variable
matris değerli değişken matrix-valued variable
mavi bluetooth
mavi kablosuz algılayıcı ağı bluetooth wireless sensor network
mavi kablosuz eyleyici ağı bluetooth wireless actuator network
mavi takım blue team
maviağ piconet
mavidinleme bluebugging
mavihırsızlık bluesnarfing
mavikorsanlık bluejacking
megaözetlem megahashes
mekanik algılayıcı mechanical sensor
mekanik hata mechanical error
merkezi olmayan ki-kare rasgele değişken non-central chi-squared random variable
mesajlaşırken sürüş (DWT) driving while texting
mesajlaşırken sürüş driving while texting (DWT)
mesajlaşma texting
metin madenciliği mining text
metin okuma cihazı text reading device
metin verisi text data
mikro bulut sağlayıcı federasyonu micro-cloud provider federation
mikro veri microdata
mikro veri hizmeti microdata service
mikro veri hizmeti merkezi microdata service center
mikrobilgisayar microcomputer
mikrofon girişi microphone input
mikrohizmet mimarisi başarımı performance of microservice architectures
mikroişlemci microprocessor
mikromimari microarchitecture
mikroprogramlama microprogramming
mimari architecture
mimari betimleme dili architecture description language
mimari betimleme üstmodeli architecture description meta-model
mimari çözümleme architectural analysis
mimari değerlendirme architectural evaluation
mimari doğrulama architecture verification
mimari geçerleme architecture validation
mimari merkezli architecture-centric
mimari merkezli mühendislik architecture-centric engineering
mimari merkezli süreç çerçevesi architecture-centric process framework
mimari merkezli süreç modeli architecture-centric process model
mimari merkezli yazılım mühendisliği architecture-centric software engineering
mimari örüntüler architectural patterns
mimari tabanlı evrim architecture-based evolution
mimari tabanlı kod üretme architecture-based code generation
mimari tasarım architectural design
mimari tersine mühendislik architecture reverse engineering
mimari uygunluk architecture conformance
mimari yeniden mühendislik architecture reengineering
mimarlık dönüşümü architecture transformation
mobil ağ mobile network
mobil akıllı dizge mobile smart system
mobil aygıt mobile device
mobil bilişim mobile computing
mobil bulut bilişim mobile cloud computing
mobil bulut bilişim dizgesi mobile cloud computing system
mobil bulut bilişim güç tüketimi power consumption in mobile cloud computing
mobil bulut bilişimde güvenlik ve gizlilik security and privacy of mobile cloud computing
mobil dizge mobile system
mobil etmen mobile agent
mobil etmen yaklaşımı mobile agent paradigm
mobil Genelağ hizmeti mobile Web service
mobil hizmet mobile service
mobil içerik mobile content
mobil iş mobile business
mobil kitlesel algılama mobile crowdsensing
mobil kod mobile code
mobil kod güvenliği security for mobile code
mobil mimari mobile architecture
mobil nesne mobile object
mobil ortam mobile environment
mobil ortamda özuyum self-adaptation in mobile environment
mobil öğrenme mobile learning
mobil sosyal ağ mobile social network
mobil sosyal ağlarda güvenlik security of mobile social networks
mobil sosyal ortam mobile social media
mobil teknoloji güvenliği mobile technology security
mobil uç bilişim mobile edge computing
mobil veritabanı mobile database
model ayarlama tekniği model calibration technique
model çıkartma model extraction
model doğrulama model verification
model geçerleme model validation
model geçerleme tekniği model validation technique
model hatası model error
model sürümlü model-driven
model sürümlü başarım gereksinimi model-driven performance requirement
model sürümlü geliştirme model-driven development
model sürümlü hizmet mühendisliği model-driven service engineering
model sürümlü mühendislik model-driven engineering
model tabanlı etmen model-based agent
model tabanlı yöntembilim model-based methodology
model tümleştirme model integration
modelleme dili modeling language
modelleme hatası modeling error
modelleme ve benzetim modeling and simulation
modelleme ve benzetimde eğitim education in modeling and simulation
modelleme yöntembilimi modeling methodology
modelleme yöntemi modeling method
modernleşme modernization
Monte Karlo yöntemi Monte Carlo method
motorlu araç destek dizgesi automotive assistance system
Mpara Mcoin
mutlak değer absolute value
mutlak özerklik absolute autonomy
mühendislik ve sosyal sorumluluk engineering and social responsibility
mühendislik ve toplumsal sorumluluk engineering and social responsibility
müşteri çözümleme customer analytics
Müşteri Destek Uzmanı Customer Support Specialist
Müşteri Destek Yöneticisi Customer Support Administrator
müşteri ilişkileri yönetimi customer relationship management
müzik aleti sayısal arabirimi musical instrument digital interface
N–
nadir veri sparse data
nano algılayıcı nano sensor
nano veri merkezi nano data center
Nash dengesi Nash equilibrium
neden sonuç ilişkisi cause-effect relation
nedensel çözümleme causal analysis
negatif hipergeometrik rasgele değişken negative hypergeometric random variable
negatif ikiterimli rasgele değişken negative binomial random variable
neredeyse eşanlı sayısal sıradüzen plesiochronous digital hierarchy
nesne veri yönetim grubu object data management group
nesne veritabanı object database
nesne veritabanı object database
nesne yönelimli object-oriented
nesne yönelimli dizge object-oriented system
nesne yönelimli modelleme object-oriented modeling
nesne yönelimli veritabanı object-oriented database
nesne yönelimli yazılım mühendisliği object-oriented software engineering
nesnel veri objective data
Nesnelerin Genelağı Web of Things
nesnelerin Genelağında beliren özellikler emergent properties of WoT
nesnelerin Genelağında mahremiyet uygulatma privacy enforcement for WoT
nesnelerin İnterneti (IOT) Internet of Things
nesnelerin İnterneti Internet of Things (IOT)
nesnelerin İnterneti IoT
nesnelerin İnterneti arama motoru (IoTSE) Internet of Things Search Engine
nesnelerin İnterneti arama motoru Internet of Things Search Engine (IoTSE)
nesnelerin İnterneti aygıtı IoT device
nesnelerin interneti donanımları siber güvenliği cybersecurity for IoT devices
nesnelerin İnterneti güvenliği özelliği IoT security feature
nesnelerin interneti için bilişsel çözüm cognitive solution for Internet of Things (IoT)
nesnelerin İnterneti için mimari architecture for IoT
nesnelerin İnterneti iletişim kuralı IoT protocol
nesnelerin İnterneti standartlaştırma IoT standardization
nesnelerin İnterneti tabanlı ortam IoT-based environment
nesnelerin interneti tabanlı ortamlarda hesaplama computing in IoT-based environments
nesnelerin İnterneti üzerinden over IoT
nesnelerin İnterneti veri çözümlemesi IoT data analytics
nesnelerin internetinde gizlilik privacy in the IoT
nesnelerin internetinde güvenlik security in the IoT
nesnelerin internetinde güvenlik ve gizlilik security and privacy of IoT
nesnelerin İnternetinde insan ve veri etkileşimi human-data interaction with IoT
nesnelerin internetinin güvenliği ve gizliliği security and privacy of IoT
nesne-tabanlı görüntü çözümleme object-based image analysis
nicel değer quantitative value
nicel değişken quantitative variable
nicel karar değişkeni quantitative decision-variable
nicel ölçme quantitative measurement
nicel proje yönetimi quantitative project management
nicel veri quantitative data
nicelenmiş değişken quantified variable
niceliksel öz quantified self
nicem quantum
Nicem Danışma Kurulu Quantum Advisory Committee
nicem güvenli quantum-safe
nicemlenmiş quantized
nicemlenmiş çıktı değişkeni quantized output variable
nicemlenmiş değer quantized value
nicemlenmiş değişken quantized variable
nicemlenmiş durum değişkeni quantized state variable
nicemlenmiş girdi quantized input
nicemlenmiş girdi değişkeni quantized input variable
nicemsel quantum
nicemsel ağ quantum network
nicemsel ağ sınama ortamı quantum network testbed
nicemsel algoritma quantum algorithm
nicemsel bağlantı quantum connection
nicemsel benzetim quantum simulation
nicemsel bilgisayar quantum computer
nicemsel bilişim quantum computing
nicemsel bilişim dizgesi quantum computing system
nicemsel bilişim modeli quantum computing model
nicemsel bilişim yazılımı quantum computing software
nicemsel bilişsel işlem quantum computational operation
nicemsel çözüm quantum solution
nicemsel değişken quantum variable
nicemsel enformasyon kuramı quantum information theory
nicemsel gürültü quantum noise
nicemsel hata quantum error
nicemsel hesaplama quantum computing
nicemsel hesaplama işlemi quantum computational operation
nicemsel ışınlama quantum teleportation
nicemsel ileti quantum message
nicemsel iletişim quantum communication
nicemsel internet quantum internet
nicemsel karmaşıklık kuramı quantum complexity theory
nicemsel makine zekâsı quantum machine intelligence
nicemsel sürekli değişken quantum continuous variable
nicemsel şifreleme quantum cryptography
nicemsel üstünlük quantum supremacy
nitel değer qualitative value
nitel değişken qualitative variable
nitel karar değişkeni qualitative decision-variable
nitel özellik quality attribute
nitel uzay-zamansal usavurma qualitative spatio-temporal reasoning
nitel veri qualitative data
niteliğe duyarlı hizmet seçimi stratejisi strategies for quality-aware service selection
nitelik bilinçli quality-aware
nitelik bilinçli hizmet quality-aware service
nitelik bilinçli hizmet seçimi quality-aware service selection
normalleştirilmiş değer normalised value
O–
odaklanmış anlama focused understanding
okuma hatası read error
okuma kalemi reading pen
olası probable
olası hata probable error
olasılık probability
olasılık değeri probability value
olasılık hatası probability error
olasılıksal probabilistic
olasılıksal bilgisayar probabilistic computer
olasılıksal değişken probabilistic variable
olasılıksal değişken stochastic variable
olasılıksal Petri ağı probabilistic Petri net
olasılıksal veritabanı probabilistic database
olay event
olay dosyası log file
olay güdümlü event-driven
olay güdümlü çözümleme event-driven analytics
olay güdümlü hizmet yönelimli mimari event-driven service-oriented architecture
olay güdümlü mimari event-driven architecture
olay işleyici event handler
olay kaydı event register
olay müdahale incident response
olay saptama uçangözü drone for detecting event
olay tabanlı event-based
olay tabanlı akıl yürütme case based reasoning
olay tabanlı çözüm event-based solution
olay tabanlı dizge event-based system
olay tabanlı uçtan uca çözüm event-based peer-to-peer solution
olay tanıma event recognition
olay verisi event data
olay verisi kaydı event data recorder
olayları bulma uçangözü drone for discovering events
oldukça hassas highly accurate
oldukça hassas el hareketi yakalama highly accurate hand gesture capture
olgunluk maturity
oltalama phishing
oltalama önleme phishing prevention
olumlu değer positive value
olumlu uzaysal hata positive spatial error
olumsuz değer negative value
oluşturma hatası creation error
omurga backbone
onanabilir veri acceptable data
onanmış veri accepted data
onarılabilir tasarım repairable design
onarılabilirlik için tasarım design for repairability
onarılamaz hata irrecoverable error
onay confirmation
onay hatası acceptance error
onaylama verisi certification data
onaylı defter attestation ledger
onaylı veri certified data
ondalık değer decimal value
onulmaz hata fatal error
onulmaz hata hard error
onulmaz hata ekranı (BSoD) Blue Screen of Death
onulmaz hata ekranı Blue Screen of Death (BSoD)
optik algılayıcı optical sensor
optik bilişim optical computing
oran ratio
oran değişkeni rate variable
oran değişkeni ratio variable
oran ölçekli değişken ratio-scale variable
oransal ratio
oransal değer ratio value
orantılı hata proportional error
orman gözlemleme uçangözü drone for forest monitoring
orman gözlemleme uçangözü forest monitoring drone
orta ayrıntılı koşutluk medium-grained parallelism
ortak akıl collaborative thinking
ortak denge pooling equilibrium
ortak grup davranışı collective group behavior
ortak hizmet collaborative service
ortak kipli giriş common-mode input
ortak veri shared data
ortak veritabanı common database
ortalama değer average value
ortalama değer averaged value
ortalama hata average error
ortalama hata mean error
ortaya çıkan algılayıcı uygulaması emerging sensor application
ortaya çıkan teknoloji emerging technology
ortaya çıkan uygulamalar emerging applications
otomatik bulut aracılığı automated cloud brokerage
otomatik bulut uyarlaması automatic cloud adaptation
otomatik çağırma robocall
otomatik değişken automatic variable
otomatik model çıkartma automatic model extraction
otomatik numara çevirici auto-dialler
otomatik söz anlama teknolojisi automatic speech understanding technology
otomatik söz tanıma automatic speech recognition
otomatik söz tanıma teknolojisi automatic speech recognition technology
otomatik şifre üreteci automated password generator
otomatik teorem kanıtlama automated theorem proving
otomatik yanıt auto answer
otomobile yetkisiz erişim saldırısı auto-hacking attack
oturum session
oturum yönetimi session management
oylama makinesine yetkisiz erişim voting machine hacking
oyun tasarımı game design
oyuncu player
oyunlaştırılmış gamified
oyunlaştırma gamification
oyunlaştırmak gamify (v)
Ö–
öbek block
öbek izleyici block explorer
öbek ödülü block reward
öbek şifreleme block ciphers
öbek yüksekliği block height
öbekzinciri blockchain
öbekzinciri ağı blockchain network
öbekzinciri çözümleme blockchain analytics
öbekzinciri güvenliği blockchain security
öbekzinciri kurulu consortium blockchain
öbekzinciri sürümlü blockchain-driven
öbekzinciri sürümlü yaklaşım blockchain-driven approach
öbekzinciri tabanlı blockchain-based
öbekzinciri tabanlı arakatman blockchain-based middleware
öbekzinciri tabanlı mobil oylama blockchain-based mobile voting
öbekzinciri tabanlı uygulama blockchain-based application
öbekzinciri teknolojisi blockchain technology
öbekzinciri ve güven yönetimi blockchain and trust management
öbekzinciri veritabanı blockchain database
ödül avcısı bug bounty hunter
öğrenen etmen learning agent
öğrenilmiş dersler lessons learned
öğrenme tabanlı learning-based
öğrenme tabanlı uyarlanır strateji learning-based adaptive strategy
öğrenme teknolojisi learning technology
öğrenme veri öbeği learning data set
öğrenme verisi learning data
öğrenmeli anlama learning understanding
öğretilebilir etmen teachable agent
Öklid çözümyolu Euclidian algorithm
ölçeklenebilir bilişim scalable computation
ölçeklenebilir bilişim scalable computing
ölçeklenebilir nicemsel bilişim scalable quantum computing
ölçeklenebilir veri scalable data
ölçeklenebilirlik scalability
ölçeklenebilirlik scalability
ölçeklenebilirlik konusu scalability issue
ölçeklenir bulut depolama scalable cloud storage
ölçme measurement
ölçme cihazı hatası measuring instrument error
ölçme hatası measuring error
ölçü aletli değişken instrumented variable
ölçülebilen değişken measurable variable
ölçülebilir değişken instrumentable variable
ölçülebilir değişken measurable variable
ölçülemez değer immeasurable value
ölçülen hizmet measured service
ölçülmüş bağımlı değişken measured outcome variable
ölçülmüş değer measured value
ölçülmüş değişken measured variable
ölçülü veri measured data
ölçüm hatası measurement error
ölçüm seçenekleri alternative metrics
ölçüm seçenekleri altmetrics
ölçümleme hatası instrumentation error
ölçün standard
ölçünlü standard
ölçüt değişkeni criterion variable
öldürücü robot killer robot
öldürücü yapay zekâ makinesi killer AI machine
öldürücü yapay zekâ robot killer AI robot
ölü değişken dead variable
ön madencilik premining
önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi integration of prior domain knowledge
önceliklendirme prioritization
öncelikli kuyruk veri yapısı priority queue data structure
önceyi kapsayan değişken ex post facto variable
öncü değişken lead variable
öncül değişken antecedent variable
önemli veri significant data
önemsiz girdi paltry input
öneri motoru recommendation engine
önerici recommender
önerme değişken proposition variable
önermesel değişken propositional variable
önetkin proactive
önetkin dizge proactive system
önetkin etmen proactive agent
öngören anticipative
öngören değişken predictor variable
öngören etmen anticipatory agent
öngörme anticipation
öngörü prediction
öngörü hatası anticipation error
öngörü hatası prediction error
öngörü örüntüsü prediction pattern
öngörülebilir veri predictable data
öngörülemez veri unpredictable data
öngörülen değer ex ante value
öngörülen değer predicted value
öngörülen değişken predicted variable
öngörülen hata anticipated error
öngörülen veri predicted data
öngörülmeyen veri unpredicted data
öngörülmüş değer predicted value
öngörülmüş girdi anticipated input
öngörülmüş olgu anticipated fact
öngörülü bakım predictive maintenance
öngörülü bilgi dizgesi predictive information system
öngörülü çözümleme predictive analysis
öngörülü çözümleme predictive analytics
öngörülü hizmet bakımı predictive management of service
öngörüsel anticipative
öngörüsel bilişim anticipative computing
öngörüsel uyarlanır dizge anticipative adaptive system
önyargı hatası bias error
önyargılı hata biased error
örgütsel bilişim organizational computing
örgütsel değer organizational value
örnek olay incelemesi case study
örnek olay tabanlı akıl yürütme case-based reasoning
örnek veri model data
örnek veritabanı model database
örnekleme dışı hata non-sampling error
örnekleme hatası sampling error
örneklendirilmiş instantiated
örneklendirilmiş anlama instantiated understanding
örneklendirilmiş değişken instantiated variable
örneklendirme instantiation
örneklenmiş veri denetim dizgesi sampled-data control system
örneklenmiş veri dizgesi sampled-data system
örneksel anlama analogical understanding
örneksel değer analog value
örneksel girdi analog input
örnekseli sayısala analog-to-digital
örnekseli sayısala dönüştürme analog-to-digital conversion
örnekseli sayısala dönüştürücü analog-to-digital converter
örneksiz öğrenme zero-shot learning
örtük değer implicit value
örümcek spider
örüntü pattern
örüntü belirleme pattern specification
örüntü bileşim pattern composition
örüntü cebir pattern algebra
örüntü çıkarma pattern extraction
örüntü çözümleme pattern analysis
örüntü dili pattern language
örüntü doğrulama pattern validation
örüntü eşleştirme pattern matching
örüntü kümeleme pattern clustering
örüntü mantığı pattern logics
örüntü model tehlikesi pattern model pitfalls
örüntü modelleme pattern modeling
örüntü sınıflandırma pattern classification
örüntü tabanlı pattern-based
örüntü tabanlı bilişim pattern-based computing
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge bakımı maintenance of pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizgede sınama testing in pattern-based designed system
örüntü tanıma pattern recognition
örüntü tanımlama pattern identification
örüntü yeniden kullanma pattern reuse
örüntü yönelimli programlama pattern-oriented programming
örüntüler için veri madenciliği data mining for patterns
özbenzer fractal
özbenzer tabanlı fractal-based
özbenzer tabanlı öğrenme fractal-based learning
özdeğer eigenvalue
özdengeleme değişkeni homeostatic variable
özdevimli değişken automatic variable
özdevinim automation
özel anahtar private key
özel bulut private cloud
özel değer special value
özel oturum anahtarı private signing key
özel öbekzinciri private blockchain
özelleştirilmiş bilişim dili specialized computation language
özelleştirilmiş bulut hizmet niteliği customized cloud service quality
özellik attribution
özenilmiş değişken elaborated variable
özerk autonomous
özerk anlama autonomous understanding
özerk araç autonomous tool
özerk araç autonomous vehicle
özerk bilgi dizgesi autonomous knowledge system
özerk bilişim autonomous computing
özerk bina denetim dizgesi autonomous building control system
özerk dizge autonomous system
özerk etkileşimli kişi autonomous interactive character
özerk etmen autonomous agent
özerk hava taşıtı aerial autonomous vehicle
özerk kara aracı ground autonomous vehicle
özerk nesne autonomous thing
özerk öğrenme dizgesi autonomous learning system
özerk örgüt autonomous organization
özerk robot autonomous robot
özerk robot ağı autonomous robot network
özerk silah dizgesi (AWS) autonomous weapons system
özerk silah dizgesi autonomous weapons system (AWS)
özerk sorun çözme automated problem solving
özerk sürüş teknolojisi autonomous driving technology
özetlem hash
özetlem desteği hashcash
özetlem hızı hashrate
özgü characteristic
özgü değer characteristic value
özgüdümlü etmen self-motivated agent
özgül specific
özgül veri specific data
özgün original
özgün anlama original understanding
özgün hata typical error
özgün veri original data
öznel subjective
öznel anlama subjective understanding
öznel değer subjective value
öznel hata subjective error
öznel veri subjective data
öznitelik değeri attribute value
öznitelik hatası attribute error
öznitelik tabanlı erişim attribute-based access
öznitelik tabanlı erişim denetimi attribute-based access control
öznitelik tabanlı yetkilendirme attribute-based authorization
öznitelik yetkilisi attribute authority
özölçekleme auto-scaling
özörgütlenen self-organizing
özörgütlenen bulut ağ self-organizing cloud networking
özörgütlenen dizge self organizing system
özörgütlenen dizgelerde gizlilik privacy in self-organizing systems
özörgütlenme self-organization
özprogramlanılır etmen autoprogrammable agent
özuyarıcı autostimulant
özuyarlanır dizgeler için ölçümler metrics for self-adaptive systems
özuyarlanır dizgeler için sayısal güven computational trust for self-adaptive systems
özuyarlanır dizgelerde gizlilik privacy in adaptive systems
özuyarlanır dizgelerde güven modeli trust model for self-organizing systems
özuyarlanır dizgelerde güvenlik security in self-organizing systems
özuyum self-adaptation
özuyum uygulaması self-adaptation application
özuyumlu self-adaptive
özuyumlu ağ self-adaptive network
özuyumlu bulut mimarisi self-adaptive cloud architecture
özuyumlu davranış self-adaptive behavior
özuyumlu davranışsal denetim self-adaptive behavioral control
özuyumlu dizge self-adaptive system
özuyumlu dizgeler için mimari architectures for self-adaptive systems
özuyumlu e-sağlık dizgesi self-adapting e-health system
özuyumlu hizmet self-adaptive service
özuyumlu ilinge self-adaptive topology
özuyumlu teknik self-adaptive technique
özuyumlu uygulama self-adaptive application
özuyumlu yapı self-adaptive structure
özuyumlu yaygın hizmet self-adaptive pervasive service
özyönetim ve benzetim autonomy and simulation
özyönetim yönelimli autonomy-oriented
özyönetim yönelimli bilişim autonomy-oriented computation
özyönetim yönelimli bilişim autonomy-oriented computing
özyönetim yönelimli modelleme autonomy-oriented modeling
özyönetimli autonomic
özyönetimli bilişim autonomic computation
özyönetimli bilişim autonomic computing
özyönetimli dizge autonomic system
özyönetimli dizgeler için mimari kaygı architectural concern of autonomic systems
özyönetimli dizgelerde güven modeli trust model for autonomics systems
özyönetimli özellik autonomic property
P–
paket ağ ortamı packet network environment
paket inceleme packet inspection
paralel anlama parallel understanding
paralel işlem parallel computing
paralel işlem parallel processing
paralel model parallel model
paralel sistem parallel system
parametre parameter
parametre değeri parameter value
parametreleştirilebilir parameterizable
parametreleştirilebilir karşılaştırma parameterizable benchmark
parametrik kaynak kullanımının durağan görünümü static profiling of parametric resource usage
parametrik olmayan yöntem non-parametric method
Pareto rasgele değişken Pareto random variable
parmak izi tanıma finger print recognition
parola password
parola hatası password error
pasif saldırı passive attack
patent ve marka veritabanı patent and trademark database
pay kanıtı proof of stake
paylaşımlı gizli veri rasgele değişkeni shared secret data random variable
pekiştirmeli öğrenme reinforcement learning
petabayt petabytes
petasekizli petabytes
Petri ağı Petri net
piyasa verileri market data
platform güvenliği platform security
platform yetenekleri türü platform capabilities type
politika denetleme policy control
politika sorunları policy issues
posta etmeni mail agent
problem çözme ortamı problem solving environment
problem çözme tekniği problem solving technique
profesyonel gelişme professional development
program program
program anlama program comprehension
program bağımlılığı program dependency
program bağımlılığı çizgesi program dependency graph
program çözümleme program analysis
program çözümleme tekniği program analysis technique
program değişkeni program variable
program görselleştirme program visualization
program hatası program error
programa duyarlı hata program-sensitive error
Programcı Programmer
programlama programming
programlama anlambilimi programming semantics
programlama dili programming language
programlama dilleri anlambilimi semantics of programming languages
programlama hatası programming error
programlamada göz hareketi eye movements in programming
programlanabilir programmable
programlanabilir etmen scriptable agent
programlanabilir ızgara programmable grid
programlanabilir katıdurum bellek programmable solid-state storage
programlanır trafik denetleyici programmable traffic controller
programlanmış programmed
programlanmış veri işlemcisi programmed data processor
proje gözlemleme ve denetimi project monitoring and control
proje planlama project planning
R–
radar girişi radar input
rahatsız edici değişken nuisance variable
rasgele random
rasgele değişken random variable
rasgele hata random error
rasgele veri random data
rastlantısal hata accidental error
rekabetçi etmen competitive agent
reklam yazılımı adware
renkli Petri ağı colored Petri net
resim aktarma kuralı (PTP) Picture Transfer Protocol
resim aktarma pkuralı Picture Transfer Protocol (PTP)
Ripple Ripple
risk risk
risk çözümleme risk analysis
risk değişkeni risk variable
risk yönetimi risk management
robot bot
robot candaş artificial robot pet
robot çağcılı robotic native
robot değilim I’m not a robot
robot el robotic hand
robot geliştirme robot development
robot kişiliği robot personality
robot pilot robot pilot
robot saldırısı bot attack
robot sistemlerinde uyarlanırlık adaptivity in robot systems
robot süreci otomasyonu robotic process automation
robot topluluğunda uyum adaptation in collective robotics
robot topluluğunda uyum adaptation in swarm robotics
robotbilim robotics
robotsal küçük alet robotic gadget
rol role
ronna: 1027 ronna: 1027
ronto: 10-27 ronto: 10-27
rota hatası course error
S–
saat değişkeni clock variable
saat girişi clock input
sabit değişken constant variable
sabit girdi constant input
sabit rasgele değişken constant random variable
sabitlenmiş değişken fixed variable
sağduyu değişkeni common-sense variable
sağlık bilgi dizgesi health information system
sağlık göstergesi biomarker
sağlık hizmeti healthcare service
sağlık hizmeti uygulaması healthcare application
sağlık hizmetinde kullanılırlık usability in healthcare
sağlık için yapay zekâ Artificial Intelligence for health
sağlık uygulaması biomedical application
sağlık veri değişimi health data exchange
sağlık verisi paylaşımı health data sharing
sağlıkta tanılama diagnostics in healthcare
sahiplik ownership
sahte fake
sahte benzetme fake simile
sahte haber fake news
sahte içerik algılama fake content detection
sahte kimlik fake identity
sahte metin fake text
saklı değişken hidden variable
saldırı attack
saldırı adımı attack step
saldırı ağacı attack tree
saldırı alarmı attack alarm
saldırı algılama ve uyarı (AS&W) attack sensing and warning
saldırı algılama ve uyarı attack sensing and warning (AS&W)
saldırı aracı attack tool
saldırı aracı takımı attack tool kit
saldırı belirtisi attack manifestation
saldırı hızı attack speed
saldırı ilişkilendirme attack attribution
saldırı imi attack signal
saldırı imzası attack signature
saldırı kapsamı attack coverage
saldırı önleme sistemi intrusion prevention system
saldırı örüntüsü attack pattern
saldırı sahası attack forest
saldırı saptama attack detection
saldırı sınıflandırma attack classification
saldırı sınıflandırma attack taxonomy
saldırı tespit dizgesi intrusion detection system
saldırı tespiti intrusion detection
saldırı yeri attack space
saldırı yolu attack path
saldırı yolu attack vectors
saldırı yükü attack load
saldırı yüzeyi attack surface
saldırıyla ilgili attack relevant
saldırıyla ilgili olay attack-relevant event
sanal ağ aygıtı hatası virtual network device error
sanal algılayıcı girişi virtual sensor input
sanal aygıt hatası virtual device error
sanal bilgisayar (VM) virtual machine
sanal bilgisayar virtual machine (VM)
sanal candaş virtual pet
sanal çöp cyberdust
sanal değer virtual value
sanal denizaltı ortamı virtual underwater environment
sanal ekonomi virtual economy
sanal gerçek aygıtı virtual reality device
sanal gerçek benzetimi virtual reality simulation
Sanal Gerçeklik Mimarı VR Architect
sanal gerçeklikte siber rahatsızlık cybersickness in virtual reality
sanal kişilik virtual personality
sanal koşu bandı cyberith virtualizer
sanal kuruluş virtual enterprise
sanal ortamda adli bilişim forensics of virtual environment
sanal özel bulut virtual private cloud
sanal para crypto-coin
sanal para cryptocurrency
sanal para cryptomoney
sanal para virtual currency
sanal para virtual money
sanal para adresi cryptocurrency address
sanal para cüzdanı cryptocurrency wallet
sanal vitrin cyber storefront
sanal vitrin digital storefront
sanal vitrin electronic storefront
sanal vitrin e-storefront
sanal vitrin online storefront
sanal vitrin virtual storefront
sanal yardımcı virtual assistant
sanallaştırılmış virtualized
sanallaştırılmış hizmet virtualized service
sanallaştırılmış veri merkezi virtualized datacenter
sanallaştırma virtualization
sanallaştırma ilkeleri principles of virtualization
sanallaştırma tabanlı ortam virtualization-based environment
sanallaştırma tabanlı ortam virtualization-based environment
sanallaştırma tabanlı ortamda hesaplama computing in virtualization-based environment
sanallaştırmaya duyarlı virtualization-aware
sanallaştırmaya duyarlı ağ iletişimi virtualization-aware networking
sanallaştırmaya duyarlı depolama virtualization-aware storage
Sanayi 4.0 Industry 4.0
sanayide karşılaştırma kullanımı use of benchmark in industry
saniyede egza kayan noktalı işlem exaflops
saniyede giriş/çıkış işlemi input/output operations per second (IOPs)
saniyede giriş/çıkış işlemleri (IOPs) input/output operations per second
saniyede kayan noktalı işlem (flops) floating point operation per second
saniyede kayan noktalı işlem floating point operation per second (flops)
sapma deviation
sapma hatası deflection error
sapma hatası offset error
satoşi satoshi
sav tabanlı çözümleme assertion-based analysis
sav tabanlı doğrulama assertion-based verification
savaş hasar değerlendirmesi battle damage assesment
savunma düzeneği defense mechanism
savunma veri ağı defense data network
savunmasız vulnerable
savunmasız bölge Demilitarized Zone (DMZ)
savunmasız yazılım vulnerable software
savunmasızlık vulnerability
savunmasızlık araştırması vulnerability research
savunmasızlık sınaması vulnerability testing
sayaç girdisi counter input
sayaç girişi counter input
saydam transparent
sayıcıl born digital
sayıl değişken scalar variable
sayısal digital
sayısal abone hattı digital subscriber line
sayısal abone hattı erişim birimi digital subscriber line access module
sayısal abonelik digital subscription
sayısal adli bilişim digital forensics
sayısal ağ digital network
sayısal ağda yazdırma yazılımı digital network printing software
sayısal akım digital trend
sayısal alıcı digital receiver
sayısal altlık digital platform
sayısal anahtar digital key
sayısal anahtar digital switch
sayısal anahtarlamalı ağ digital switched network
sayısal araç digital tool
sayısal araştırma digital research
sayısal arkeoloji digital archaeology
sayısal armağan digital gift
sayısal ateşkes digital truce
sayısal ayakizi digital footprint
sayısal aygıt digital device
sayısal bağ digital link
sayısal bağlam digital context
sayısal bağlantı digital connection
sayısal basımcılık digital typography
sayısal başarı digital success
sayısal beceri digital skill
sayısal beklenti digital expectation
sayısal belge digital document
sayısal belgelik digital archive
sayısal benzetim dili digital simulation language
sayısal bilgi digital information
sayısal bilgi saklayıcı digital information storage
sayısal bilgi yönetimi digital information management
sayısal bilgisayar digital computer
sayısal bilim digital science
sayısal biniş kartı digital boarding pass
sayısal candaş digital pet
sayısal cüzdan cyber wallet
sayısal cüzdan digital wallet
sayısal çaba digital effort
sayısal çağ digital age
sayısal çağ örgütü digital age organization
sayısal çağcıl digital native
sayısal çağda esenlik well being in the digital era
sayısal çağda sağlık hizmeti healthcare in the digital era
sayısal çevre digital environment
sayısal çıkış digital output
sayısal çıktı digital output
sayısal çocuk yetiştirme digital parenting
sayısal çoğullama çözücü digital demultiplexer
sayısal çoğullama sıradüzeni digital multiplex hierarchy
sayısal çoğullayıcı digital multiplex equipment
sayısal çoğullayıcı digital multiplexer
sayısal çözüm digital solution
sayısal çözümyolu numerical algorithm
sayısal dağıtım çerçevesi digital distribution frame
sayısal değer digital commodity
sayısal değer digital value
sayısal değer numerical value
sayısal değişim digital change
sayısal değişim digital exchange
sayısal değişken numerical variable
sayısal denetim digital control
sayısal denetim sistemi digital control system
sayısal deney digital experiment
sayısal devlet digital government
sayısal devlet etkisi digital government impact
sayısal devlet stratejisi digital government strategy
sayısal devre digital circuit
sayısal devre Boole cebiri digital circuit Boolean algebra
sayısal devre mantıksal cebiri digital circuit Boolean algebra
sayısal devrim digital revolution
sayısal dil digital language
sayısal dizge benzetimi simulating digital systems
sayısal dizge tanısı digital system diagnosis
sayısal dolgu digital filling
sayısal dönüştürücü digital transducer
sayısal dönüşüm digital transformation
sayısal durum değişkeni numerical state-variable
sayısal dünya digital world
sayısal eğilim digital trend
sayısal ekonomi digital economy
sayısal ekran digital screen
sayısal elektronik digital electronics
sayısal eniyileme numerical optimization
sayısal ensadelik digital minimalism
sayısal erişim digital access
sayısal eskime digital obsolescence
sayısal eşanlı ses ve veri digital simultaneous voice and data
sayısal eşitsizlik digital inequality
sayısal eşleme digital mapping
sayısal etiket digital label
sayısal etmen digital agent
sayısal evcil digipet
sayısal eylemcilik digital campaigning
sayısal fırsat digital opportunity
sayısal fotoğrafçılık computational photography
sayısal fotoğrafçılık digital photography
sayısal gelecek digital future
sayısal gelişme digital development
sayısal girdi digital input
sayısal girdi digital input
sayısal girdi numerical input
sayısal giriş digital input
sayısal girişim digital initiative
sayısal göçebe digital nomad
sayısal göçmen digital immigrant
sayısal görüntü digital image
sayısal görüntü digital video
sayısal görüntü arayüzü digital video interface
sayısal görüntü biçimi digital image format
sayısal görüntü işleme digital image processing
sayısal görüntü kaydedici digital video recorder
sayısal görüntü tekeri (DVD) Digital Video Disk
sayısal görüntü tekeri Digital Video Disk (DVD)
sayısal görüntüleme digital imaging
sayısal görünüş digital landscape
sayısal gösterge digital display
sayısal göstergelik digital dashboard
sayısal gösterim digital representation
sayısal gündem digital agenda
sayısal güvenlik digital security
sayısal haklar digital rights
sayısal hakların yönetimi digital rights management
sayısal hat bağı digital line link
sayısal hat bölümü digital line section
sayısal hizmet digital service
sayısal içerik digital content
sayısal içerik koruma digital content protection
sayısal ikiz digital twin
sayısal ikiz teknolojisi digital twin technology
sayısal iletim digital transmission
sayısal iletişim digital communication
sayısal iletişim sistemi digital communication system
sayısal iletişim teknolojisi digital communications technology
sayısal iletişim yazılımı digital communication software
sayısal imza digital signature
sayısal imza standardı digital signature standard
sayısal insan digital human
sayısal insan modeli digital human modeling
sayısal insançağı digital antropocene
sayısal istismar digital abuse
sayısal iş digital business
sayısal işgücü digital workforce
sayısal işletme digital enterprise
sayısal işyeri digital workplace
sayısal kablo digital cable
sayısal kamera computational camera
sayısal kamera digital camera
sayısal kan şekeri gözlemleme digital blood-glucose monitor
sayısal kanal digital channel
sayısal kanıt digital evidence
sayısal karşıt digital counterpart
sayısal kaydetme digital recording
sayısal kayıt digital record
sayısal kışkırtıcı digital instigator
sayısal kızılötesi ses iletimi digital infrared audio transmission
sayısal kimlik digital ID
sayısal kimlik digital identity
sayısal kişilik digital personality
sayısal kişisel yardımcı personal digital assistant
sayısal kitaplık digital library
sayısal kitaplık elibrary
sayısal kitaplık girişimi digital library initiative
sayısal kök digital root
sayısal kültür digital culture
sayısal mantık digital logic
sayısal mühendislik digital engineering
sayısal mühendislik standardı digital engineering standard
sayısal müzik digital music
sayısal negatif (fotoğrafçılık) digital negative
sayısal nesne belirleyici digital object identifier
sayısal nükleer rektör digital nuclear reactor
sayısal okuryazarlık digital literacy
sayısal olarak digitally
sayısal olgunluk digital maturity
sayısal olgunluk çerçevesi digital maturity framework
sayısal olgunluk değerlendirme aracı digital maturity assessment tool
sayısal olgunluk değerlendirme çerçevesi digital maturity assessment framework
sayısal olgunluk değerlendirme soruları digital maturity assessment questionnaire
sayısal olgunluk değerlendirmesi digital maturity assessment
sayısal olgunluk dizini digital maturity index
sayısal olgunluk modeli digital maturity model
sayısal olmayan non-digital
sayısal olmayan değişken non-numerical variable
sayısal olmayan dil non-digital language
sayısal olmayan veri non-numeric data
sayısal onay belgesi digital certificate
sayısal ortam digital media
sayısal oyalanma digital distraction
sayısal oyun digital game
sayısal öğrenme digital learning
sayısal öğrenme altlığı digital learning platform
sayısal öğrenme yaklaşımı digital learning paradigm
sayısal ölçer digital measuring instrument
sayısal ölçü aleti digital multimeter
sayısal öncesi kişi digital immigrant
sayısal önderlik digital leadership
sayısal örgüt digital organization
sayısal para digital cash
sayısal para digital currency
sayısal para digital money
sayısal parmakizi digital fingerprint
sayısal pazar digital market
sayısal pazar ortamı digital market environment
sayısal pazarlama digital marketing
sayısal proje digital project
sayısal radyo digital radio
sayısal radyoculuk digital radiography
sayısal saat digital clock
sayısal sağanak email tyranny
sayısal sağlık digital health
sayısal sağlık göstergesi digital biomarker
sayısal sanatçı digital artist
sayısal santral digital exchange
sayısal sayaç digital counter
sayısal seçenek digital option
sayısal ses digital audio
sayısal ses bandı digital audio tape
sayısal ses iletimi digital audio transmission
sayısal ses yayını digital audio broadcast
sayısal sesli yayın digital audio broadcasting
sayısal sıklıkölçer digital frequency meter
sayısal sınıf düzeni digital stratification
sayısal sıradüzen digital hierarchy
sayısal sinema computational cinematography
sayısal sinir hücresi digital neuron
sayısal sinyal digital signal
sayısal sinyal işlemci digital signal processor
sayısal sinyal işleme digital signal processing
sayısal sinyal işleme dili digital signal processing language
sayısal sözlük digital dictionary
sayısal strateji digital strategy
sayısal suyolu digital watermarking
sayısal sürüm digital edition
sayısal sürüm digital version
sayısal süzgeç digital filter
sayısal tarayıcı digital scanner
sayısal tasarım digital design
sayısal taşıyıcı digital carrier
sayısal teker digital disc
sayısal teklif digital proposal
sayısal teknoloji digital technology
sayısal terimler dizgesi digital terminology
sayısal toplam digital sum
sayısal toplum digital society
sayısal TV digital TV
sayısal uçurum digital divide
sayısal uğraş digital endeavor
sayısal uydu dizgesi digital satellite system
sayısal uygulama digital application
sayısal ülke digital country
sayısal üretim digital fabrication
sayısal varlık yönetimi digital asset management
sayısal vatandaş digital citizen
sayısal veri digital data
sayısal veri numeric data
sayısal veri bakımı digital curation
sayısal veri hizmeti digital data service
sayısal yakınlaştırma digital zoom
sayısal yakınsama digital convergence
sayısal yaklaşım digital approach
sayısal yankesicilik digital pickpoketing
sayısal yardımcı digital assistant
sayısal yaşam digital life
sayısal yatırım digital investment
sayısal yayımcılık digital publishing
sayısal yenileşim digital innovation
sayısal yetenek digital talent
sayısal yeterlilik digital capability
sayısal yineleyici digital repeater
sayısal yönelim digital trend
sayısal yönetim digital management
sayısal yönetişim digital governance
sayısal yöntem digital method
sayısal yüzölçümü digital footprint
sayısal zarf digital envelope
sayısal zekâ strateji computational intelligence strategy
sayısal zekâ tabanlı öğrenme computational intelligence-based learning
sayısal zirve digital summit
sayısaldan örneksele dönüşüm digital to analog conversion
sayısalı örneksele dönüştürme digital analogue conversion
sayısalı örneksele dönüştürücü digital analog converter
sayısalı örneksele dönüştürücü digital analogue converter
sayısalı örneksele dönüştürücü digital to analog converter
sayısalı örneksele dönüştürücü digital to analog transducer
sayısallaşmış digitalized
sayısallaştırıcı digitizer
sayısallaştırılmış digitized
sayısallaştırılmış bilgi digitized information
sayısallaştırılmış derleme digitized collection
sayısallaştırma digitalization
sayısallaştırma digitization
sayısallaştırma digitize
sayısallaştırma hatası digitization error
sayısallaştırmak digitize (to)
sayısıl digitally
sayısıl etkinleştirilmiş digitally enabled
sayısıl etkinleştirilmiş deneyim digitally enabled experience
sayısıl etkinleştirilmiş katılım digitally enabled participation
sayısıl görüşlü digitally minded
sayısıl güçlendirilmiş digitally empowered
sayısıl kültürlü digitally minded culture
sayısıl olgun digitally mature
sayısıl olgunlaşan birim digitally maturing entity
sayısıl olgunlaşan şirket digitally maturing company
sayısıl olgunlaşma digitally maturing
seçik değer crisp value
seçik değişken crisp variable
seçkin etmen distinguished agent
seçkinlere yönelik oltalama whaling
seçme tarama selective scan
senaryo kıyaslama scenario benchmarking
senaryo modelleme scenario modeling
serbest değişken free variable
serbestlik değişkeni slack variable
ses ağı voice network
ses bilişim voice computing
ses çözümleme için tıp uygulaması biomedical application of speech analysis
ses dizgesi voice system
ses girişi audio input
ses iletimi audio transmission
ses iletimi voice transmission
ses işleme standardı standard for voice processing
ses madenciliği audio mining
ses nakli standardı standard for voice transmission
ses taklit yazılımı voice-mimicking software
ses tanıma yazılımı voice recognition software
ses yönetimi voice management
sesli girdi voice input
sesli günlük audioblog
sesli günlük tutma audioblogging
sesli günlükçü audioblogger
sesten tanılama yazılımı voice-biometric software
sesüstü algılayıcı ultrasonic sensor
seyrek veri sparse data
sıcaklık algılayıcısı temperature sensor
sıcaksu kazanı kilitleme boiler lockout
sıcaksu kazanı sıralama denetleyici yetkisiz erişim boiler sequence controller hack
sıcaksu kazanı yetkisiz erişim boiler hack
sıfır hatası zero error
sıfır ölçek hatası zero-scale error
sıfır toplamlı oyun zero-sum game
sıfırıncı gün açığı zero-day vulnerability
sıfırıncı gün saldırısı zero-day attack
sıkı bağlaşımlı çoklu etmen tightly coupled multi-agent
sınama belirtimi test specification
sınama ortamı testbed
sınama teknolojisi test technology
sınama veri öbeği testing data set
sınama verisi test data
sınama verisi testing data
sınıf değişkeni class variable
sınıflandırma classification
sınıflandırma çözümlemesi classification analysis
sınıflandırma hatası classification error
Sınır ağgeçidi iletişim kuralı (BGP) Border Gateway Protocol
Sınır ağgeçidi iletişim kuralı Border Gateway Protocol (BGP)
sınır değer boundary value
sınır değer limit value
sınırlayıcı programlama bounding programming
sınırlayıcısız giriş delimiterless input
sınırlı değişken bounded variable
sınırlı girdi bounded input
sınırlı girdi limited input
sınırlı giriş bounded input
sınırsız değişken unbounded variable
sıra değer ordinal value
sıra hatası sequence error
sıra ölçekli değişken ordinal scale-variable
sıradüzensel model hierarchical model
sıradüzensel öğrenme modeli hierarchical learning model
sıradüzensel veri biçimi hierarchical data format
sıradüzensel veri yapısı hierarchical data structure
sıradüzensel veritabanı hierarchical database
sıradüzensrl öğrenme dizgesi hierarchical learning system
sıralama çözümyolu sorting algorithm
sıralama hatası sequencing error
sıralayıcı hatası sorter error
sırasal değişken ordinal variable
sırasal veri ordinal data
sızma testi pen test
sızma testi penetration testing
siber cyber
siber cybernetic
siber adli inceleme cyber forensics
siber adli tıp cyberforensics
siber alt kültür cyber subculture
siber altyapı cyberinfrastructure
siber anahtar cyber key
siber anarşi cyberanarchy
siber anarşism cyberanarchism
siber anarşist cyberanarchist
siber arabulma cyberflex
siber aracı cyber mediary
siber araştırma sistemleri cyber research systems
siber arayış cyber quest
siber arkadaş cyberdate
siber aylak cyberloaf
siber aylaklık cyberloafing
siber ayrıştırma cyberbalkanization
siber azarlama cyberation
siber bağımlı cyberholic
siber bağımlı cybernerd
siber bağımlılık cyber psychosis
siber bağımlılık cyberholism
siber bağımlılık cyberpathology
siber bankacılık cyberbanking
siber barındırma cyberlocker
siber bilge cybercognizant
siber bisiklet cybercycle
siber buhran cybercrisis
siber buluşma cyberdate
siber buluşma cybermeet
siber candaş cyberpet
siber canlı cybernetic organism
siber casusluk cyber espionage
siber casusluk cyber spying
siber coğrafya cyber geography
siber çağ cyberage
siber çalışan cyberagent
siber çalıştırıcı cyber coach
siber çapraşık cybercrud
siber çarşı cybermall
siber çekirdek cyber core
siber çözümleme davranışı cyber analytics behavior
siber çözümleme dayanıklılığı cyber analytics resilience
siber danışman cybermentor
siber dayanıklılık cyber resilience
siber dayanıklılık cyber resillience
siber dayanıklılık gözden geçirme cyber resilience review
siber derlem cyber collection
siber dilenci cyberbeggars
siber dilenmek cyberbegging
siber diplomasi cyber diplomacy
siber doku cybernetic implant
siber doku reddi cybernetic implant rejection
siber dolandırıcı cybercrook
siber dolandırıcılık cyber fraud
siber dünya cyber world
siber ekonomi cyber economics
siber ele geçirme cyber sit in
siber elektronik savaş cyber electronic warfare
siber etik cyber ethics
siber etik cyberethics
siber etkin cyberactive
siber etnografya cyber ethnography
siber eylemcilik cyber activism
siber eylemcilik e-activism
siber eylemcilik web activism
siber fiziksel dizge güvenliği cyber physical system security
siber fiziksel dizgeler için mimari architecture for cyber-physical systems
siber fiziksel dizgelerde gizlilik privacy in cyber physical systems
siber fiziksel dizgelerde güvenlik security in cyber-physical systems
siber fiziksel dizgelerin ağ yönü networking aspect of cyber-physical systems
siber fiziksel dizgelerin iletişim yönü communication aspect of cyber-physical systems
siber fiziksel sistem cyber physical system
siber gerçek cybereal
siber gerekler cyber essentials
siber gerileme cyberfratricide
siber gezenti cybernaught
siber girişim cyber initiative
siber göçebe cybernomad
siber gösteri cyberformance
siber gösterişci cyberchesty
siber güç cyber force
siber güçlendirilmiş köpek cyber enhanced working dog
siber güdüm cybernating
siber günlük cyberjournal
siber güvenli cyber hygiene
siber güvenli cyber safe
siber güvenli cyber secure
siber güvenlik cyber security
siber güvenlik açığı cybersecurity vulnerability
siber güvenlik adli bilişimi cyber security forensics
siber güvenlik ajansı cyber security agency
siber güvenlik belgelendirme cyber security certification
siber güvenlik dizini cyber security index
siber güvenlik düzeyi cybersecurity degree
siber güvenlik eğitimi cyber security training
siber güvenlik görev birimi cyber security task force
siber güvenlik olayına etkime cyber security incident response
siber güvenlik risk etkeni cyber security risk factor
siber güvenlik riski cybersecurity risk
siber güvenlik standartları cyber security standards
siber güvenlik tehdidi cyber security threat
siber güvenlik tehlikesinin kapsamı breadth of cyber security threat
siber güvenlik uzmanı cyber security expert
siber güvenlik ve önlem cyber security and countermeasure
siber güvenlik ve önlem cyber security and prevention
siber güvenlik yönetmeliği cyber security regulation
siber güzellik cyberbeauty
siber hak koruma anti-cybersquating
siber hak koruyucu anti-cybersquatter
siber haklar cyber rights
siber hastalık hastalığı cyberchondria
siber hastalık hastası cyberchondriac
siber hastalık hastası cybercondriac
siber hayalcilik cyber utopianism
siber haydut cyber bandit
siber hekim cyberdoc
siber hırsızlık cyber theft
siber hoş cyberlicious
siber hukuk cyberlaw
siber hukukçu cyberlawyer
siber ırkçılık cyber racism
siber iç tehdit cyber insider threat
siber iftira cyber libel
siber iğneleme cybercasm
siber ilişki cyberaffair
siber insanbilim cyber anthropology
siber intihar cybercide
siber istihbaratçı cyber humint
siber istila cyber squatting
siber işgalci cyber sitter
siber işlemler cyber operations
siber kaçırma cyber kidnapping
siber kafe cyber café
siber kampanya cyber campaign
siber karalama kanunu cyber defamation law
siber karşı istihbarat cyber counterintelligence
siber karşıt cyber dissident
siber kıdemliler cyber seniors
siber kılavuz cyberjockey
siber kırım cyberpestilence
siber kısaltma cyber sit-in
siber kışkırtıcı troll
siber kışkırtıcılık trolling
siber kişilik cybernality
siber kodlayıcı cybercoder
siber komutanlık cyber command
siber konser cyberjam
siber korunma cyberhygiene
siber koruyucu cybercillin
siber kuşatma cybersiege
siber kuvvetler cyberforce
siber kültür cyber culture
siber kültürel cybercultural
siber kütüphaneci cyberian
siber kütüphaneci cyberlibrarian
siber mağdur cyber victim
siber mağduriyet cyber victimization
siber marka cybermark
siber medeni haklar cyber civil rights
siber milliyetçilik cyber nationalism
siber muhalif hacktivist
siber okul cyber school
siber olay cyber incident
siber oyuncu cyber gamer
siber öfke cyber rage
siber öğrenme cyber learning
siber özendirme cyber promotions
siber parti cyber party
siber pazarlama cyber marketing
siber Pazartesi cyber monday
siber polis cyber police
siber rahatsızlık cybersickness
siber rahatsızlık verme cyber stalking
siber risk nicelleştirme cyber risk quantification
siber saldırganlık cyber aggression
siber saldırı cyber aggression
siber saldırı cyber attack
siber saldırı cyberattack
siber saldırı zinciri cyber killchain
siber sanat cyberart
siber sanat cybernetic art
siber sataşma cyberbash
siber sataşma cyberbullying
siber sataşma sezimi yazılımı cyberbullying detection software
siber savaş cyber war
siber savaş cyber warfare
siber savaş information warfare
siber savsaklama cybercrastinating
siber savunma cyber defence
siber savunma cyberdefense
siber savunma etkinliği cyber defence activty
siber serseri cyber punk
siber sigorta cyber insurance
siber silah sanayii cyber arms industry
siber sorumluluk cyber liability
siber sorumluluk sigortası cyber liability insurance
siber soruşturma hizmetleri cyber investigation services
siber söylem cyberdiscourse
siber söylemsel cyberdiscursive
siber suç cyber crime
siber suç cybercrime
siber suç bilimi cyber criminology
siber suç birimi cyber crime unit
siber suç önlemleri cybercrime countermeasures
siber suç soruşturma cyber crime investigation
siber suç soruşturma birimi cyber crime investigation cell
siber suç sözleşmesi cybercrime convention
siber suç yasası cybercrime law
siber suçlu cyber criminal
siber suçlu cybercriminal
siber suçun yayılması cybercrime diffusion
siber şehir cyber city
siber şube cyber branch
siber taciz cyber harassment
siber taciz cyberharassment
siber tehdit haberalma cyber threat intelligence
siber tehdit önleme cyber threat hunting
siber tehlike cyberthreat
siber terör cyber terrorism
siber terörist cyber terrorist
siber toplum cyberculture
siber toplumsal dizge cyber-social system
siber uyanık cyber squatter
siber uyanıklık cyber squatting
siber uzay cyber space
siber uzayın ekonomik yönü economic aspect of cyberspace
siber uzayın toplumsal yönü social aspect of cyberspace
siber ünlü cyberlebrity
siber üretim cyber manufacturing
siber ütopyacılık cyber utopianism
siber vatandaş cybercitizen
siber vitrin cyber storefront
siber yardım cyber foraging
siber yardımcı cyberagent
siber yasa cyber law
siber yasak delme cyberdisinhibition
siber yatırım cyber investing
siber yayın cybercast
siber yetkisiz erişim cyber hacking
siber yoketme cybercidal
siber yönetim cyberocracy
siber yöntem cyber method
siber yöntembilim cyber methodology
siber yüzeysel cyberficial
siber zorba cyber bully
siber zorbalık cyber bullying
siberalbeni cyberluscious
siberbilen cyberguru
sibercan cyberbot
siberdaş cybermate
siberdaşlık cybermating
siberduyum cyberpathy
siberkarşıtı cyberluddite
siberkod cybercode
siberleşme cyberlerium
siberleştirilmiş cybernated
siberleştirme cybernation
siberleştirmek cybernate
sibernetik organizma cyborg
siberpark cyberpark
siberuzayın davranışsal yönü behavioral aspect of cyberspace
sil baştan anlama re-initialized understanding
silikonda uygulama application in silicon
silme hatası deletion error
simgesel symbolic
simgesel bilişim symbolic computation
simgesel bilişim için cebir algebra for symbolic computation
simgesel işlem symbolic manipulation
sinir ağı neural network
sinir ağı etmeni neural net agent
sinir ağı tabanlı öğrenme neural network-based learning
sinir bilimi neuroscience
sinirsel ağ neural network
sinirsel aygıt neuromorphic device
sinirsel bilgisayar neuromorphic computer
sinirsel bilişim neural computing
sinirsel bilişim neuromorphic computing
sinirsel yonga neuromorphic chip
sinyal işleme signal processing
sis bilişim fog computing
sis bilişim altyapısı fog computing infrastructure
sis bilişimde veri depolama data storage in fog computing
sis bilişimde veri işleme data processing in fog computing
Sis ve Uç Bilişim (FMEC) Fog and Mobile Edge Computing
Sis ve Uç Bilişim Fog and Mobile Edge Computing (FMEC)
Sis ve Uç Bilişim faturalama modeli FMEC billing model
Sis ve Uç Bilişim fiyatlandırma modeli FMEC pricing model
Sis ve Uç Bilişim gerçek zamanlı iletişim arayüzü FMEC real-time communication interface
sis ve uç bilişim güvenlik kuralı security protocol in FMEC
Sis ve Uç Bilişim güvenlik ve mahremiyeti FMEC security and privacy
Sis ve Uç Bilişim hizmet niteliği iyileştirme FMEC quality of service improvement
Sis ve Uç Bilişim mimarisi özelliği FMEC architecture feature
sis ve uç bilişim ortamında adli bilişim forensics of FMEC environment
Sis ve Uç Bilişim sanallaştırması FMEC virtualization
Sis ve Uç Bilişimde erişim denetimi modelleri access control models in FMEC
sis ve uç bilişimde giriş denetimi admission control for FMEC
sistem değişkeni system variable
Sistem Mimarı System Architect
sistem mühendisliği systems engineering
Sistem Yazılımı Mühendisi Systems Software Engineer​
sistemsel hata systemic error
sohbet chat
sohbet robotu chat bot
sohbet robotu chat robot
solucan worm
soluk damgalama watermarking
somut değer concrete value
somut değer tangible value
somut nesne değişkeni instance variable
somut veri yapısı concrete data structure
son değer final value
sonar girişi sonar input
sonlandırma termination
sonlu durum makinesi finite-state machine
sonlu eleman yöntemi finite-element method
sonlu eleman yöntemiyle hesaplama finite-element method computation
sonuç değişkeni outcome variable
sonuçlandırmak finalization
sorgu query
sorgu eniyileme query optimization
sorgu işleme query processing
sosyal ağlar için makine öğrenmesi machine learning for social networks
sosyal ağlar için yeni mimariler novel architectures for social networks
sosyal ağlarda gizlilik privacy in social networks
sosyal ağlarda güvenlik security in social networks
sosyal ağlarda güvenlik security in social networks
sosyal ağlarda güvenlik trust in social networks
sosyal ağlarda güvenlik ve gizlilik security and privacy in social networks
sosyal davranış modeli için çözümleme tekniği analysis technique for social behavioral model
sosyal ortam platformlarında veri madenciliği data mining on social media platforms
soysal tür değişkeni generic type-variable
soyut değer intangible value
soyut derleme abstract compilation
soyut makine abstract machine
soyut veri abstract data
soyut veri türü abstract data type
soyutlama abstraction
sönümsüz titreşim undamped oscilation
sözcüksel anlama lexical understanding
sözcüksel veritabanı lexical database
sözdizimi syntax
sözdizimi hatası syntax error
sözdizimsel syntactic
sözdizimsel anlama syntactic understanding
sözdizimsel girdi syntactic input
sözel veri verbal data
sözelleştirilmiş veri verbalized data
Sözleşmeler Yöneticisi Contracts Manager
sözlü giriş speech input
sözlüksel algılama lexical perception
sözlüksel bağlı değişken lexically-bound variable
sözlüksel hata lexical error
sözlüksel kapsamlı değişken lexically-scoped variable
sözverilmiş veri hızı committed data rate
standart standard
standart değer standardized value
standart dışı veri öğesi nonstandard data element
standart hata standard error
stratejik değişken strategic variable
stratejik olmayan oyuncu non-strategic player
suçlama fırtınası blamestorming
sunucu hatası server error
sunucu-istemci server-client
sunucusuz bilişim serverless computing
sunucusuz bilişim arakatmanı middleware for serverless computing.
sunucusuz hesaplama serverless computing
süperbilgisayar supercomputer
süperbilgisayar dizgesi supercomputer system
sürdürülebilir sustainable
sürdürülebilir bilişim sustainable computing
sürdürülebilirlik için teknoloji technology for sustainability
sürdürülebilirlik için yaşamsal malzeme biomaterial for sustainability
süreç process
süreç arama process mining
süreç başarımı process performance
süreç değişkeni process variable
süreç hatası process error
süreç nitelik güvencesi process quality assurance
süreç odaklanma process focus
süreç tabanlı process-based
süreç tanımlama process definition
süreç yoğun bilişim process-intensive computing
süreç yönetiminde bilişsellik cognition in process management
süregelen persistent
süregelen hata persistent error
sürekli artan değişken continuously increasing variable
sürekli bağımlı değişken continuous dependent variable
sürekli dağıtımda güvenlik security in continuous deployment
sürekli değerli değişken continuous-valued variable
sürekli değişen değişken continuous-change variable
sürekli değişken continuous variable
sürekli rasgele değişken continuous random variable
sürekli sırasal değişken continuous ordinal variable
sürekli uyum continuous adaptation
sürekli veri continuous data
sürekli zamanlı değişken continuous-time variable
süreklilik persistence
sürmek persist (v)
sürücü değişken driving variable
sürücü hatası driver error
sürücü yüz algılama driver’s face detection
sürükle bırak drag-and-drop
sürükle bırak arayüzü drag-and-drop interface
sürükleyici deneyim immersive experience
süzgeçlenmiş değer filtered value
süzme filtering
süzülmüş veri filtered data
Ş–
şans değişkeni chance variable
şartlı uyarı conditioned stimulus
şartlı uyarıcı conditioned stimulus
şaşırtan değişken third variable
şaşırtıcı değişken confounding variable
şematik değişken schematic variable
şematik tip değişken schematic type variable
şifre password
şifre çözme decryption
şifre çözmek decrypt (v)
şifre çözücü cryptoanalyst
şifre çözümleme cryptanalysis
şifre çözümleme cryptoanalysis
şifre kırıcı codebreaker
şifre üreten gereç hard token
şifre üreten yazılım soft token
şifreci cipher
şifreleme ciphering
şifreleme encryption
şifreleme bilimi cryptography
şifreleme hatası encryption error
şifreleme verisi encryption data
şifrelemek cipher (to)
şifrelemek encrypt (to)
şifrelemeli düğüm cryptographic anchor
şifrelemeli olarak cryptographically
şifrelemeli olarak güvenceli kısıt cryptographically guaranteed constraint
şifrelenmiş alanda veri işleme data processing in encrypted domains
şifrelenmiş veri encrypted data
şifreli crypto
şüpheli paket suspicious package
T–
takas trade off
takım anlaması group understanding
Takım Lideri Team Lead
takma ad cybernym
tamamlanmamış örüntü incomplete pattern
tamamlayıcı değişken supplementary variable
tamsayı değerli değişken integer-valued variable
tamsayılı değişken integer variable
tamsayısal değer integer value
tanı çözümyolu diagnostic algorithm
tanı etmeni diagnosis agent
tanı yapılabilir tasarım diagnosable design
tanı yapılabilmesi için tasarım design for diagnosability
tanılanmış değer prognosed value
tanılanmış durum değişkeni identified state variable
tanım hatası definition error
tanımlanmamış değişken undefined variable
tanımlanmamış hata undefined error
tanımlanmış değişken defined variable
taraf party
tarafsız değer objective value
tarafsız girdi neutral input
tarafsız veri unbiased data
tarama verisi screening data
taramalı veri raster data
tasarım değişkeni design variable
tasarım güdümlü yenileşim design-driven innovation
tasarım hatası design error
tasarım kuramı ve yöntemi design theory and method
tasarım örüntüsü design pattern
tasarım süreci design process
taşaron etmen contractee agent
taşıma değeri bearing value
taşıma hizmeti hesaplama transportation service computing
taşınabilir bilgi etmeni transportable information agent
taşınabilirlik portability
taşınırlık kuramı mobility theory
taşıtsal çokluortam vehicular multimedia
taşıyıcı bearer
taşıyıcı carrier
taşma hatası overflow error
tedarikçi anlaşma yönetimi supplier agreement management
tehlikeye alışma threat fatigue
tek bakış açılı anlama single-vision understanding
tek girdi single input
tek hata single error
tek hatlı sayısal abone hattı single-line digital subscriber line
tek komut – çok veri single instruction/multiple data
tek kullanımlı şifre (OTP) One Time Password
tek kullanımlı şifre One Time Password (OTP)
tek program – çok veri single program/multiple data
tek uzay değişkeni single space variable
tek yönü anlama single-aspect understanding
tekdüze girdi monotonous input
tekdüze olmayan non-monotonic
tekdüze olmayan sebep-sonuç ilişkisi non-monotonic cause-effect relation
tekil kullanılan değişken singleton variable
tekil kullanılan genel değişken singleton global variable
teknik çözüm technical solution
Teknik Destek Mühendisi Technical Support Engineer
Teknik Destek Uzmanı Technical Support Specialist
Teknik İşler Görevlisi Technical Operations Officer
Teknik Uzman Technical Specialist
teknik veri technical data
Teknoloji Baş Yöneticisi (CTO) Chief Technology Officer
Teknoloji Baş Yöneticisi Chief Technology Officer (CTO)
teknoloji eğitimi technology education
teknoloji yönelimli bilişim technology-oriented computing
Teknoloji Yöneticisi Director of Technology
tekrar programlanabilir mürekkep reprogrammable ink
telif hakkı kanunu copyright law
telif hakkı koruma copyright protection approach
temel çözümyolu basic algorithm
temel değişken base variable
temel girdi/çıktı dizgesi (BIOS) Basic Input/Output System
temel girdi/çıktı dizgesi Basic Input/Output System (BIOS)
tepkili reactive
tepkili dizge reactive system
tepkili etmen reactive agent
tera kayan noktalı işlem teraflop
terabayt terabyte
terasekizli terabyte
terk değeri abandonment value
termodinamik değişken thermodynamic variable
ters eğik çizgi “\” \ backslash
ters eğik çizgi “\” backslash “\”
tersine mühendislik reverse engineering
test ağı test net
tetikleyici girdi trigger input
tıbbi aygıt güvenliği sorunu medical device security challenge
tıbbi donanım güvenliği medical device security
tıbbi görüntü depolama iletişim kuralı medical image storage protocol
tıbbi görüntü iletişimi medical image transmission
tıbbi görüntü iletişimi için iletişim kuralı medical image transmission protocol
tıkanıklık congestion
tıpta büyük veri big data in medicine
tip type
tip değişkeni type variable
tip kuramı type theory
tipi belirlenmiş değişken typed variable
toplu işlem batch processing
toplu zekâ collective intelligence
toplulaştırma aggregation
topluluk community
topluluk bulutu community cloud
topluluk yaklaşımı ensemble approach
toplum tabanlı işbirliksel bilişim community-based collaborative computing
toplumsal ağ social network
toplumsal ağ dizgelerinin duygusal yönleri emotional aspects in social networking systems
toplumsal ağ oluşturma social networking
toplumsal ağlar için büyük veri big data for social networks
toplumsal ağlar için büyük veri çözümlemesi big data analytics for social networks
toplumsal ağlarda kitle kaynak uygulaması crowdsourcing application for social networks
toplumsal araçların interneti social Internet of Vehicles
toplumsal bilinçli ağ socially-aware networks
toplumsal bilişim social computing
toplumsal bilişim social computing
toplumsal bilişimde uyarlanır düzenek adaptive mechanism in social computing
toplumsal davranışsal modellerin geçerleme tekniği validation technique for social behavioral models
toplumsal devingenlik çözümleme analytics for social dynamics
toplumsal Genelağ hizmeti social Web service
toplumsal nesnelerin interneti social Internet of Things
toplumsal ortam platformlarında veri madenciliği data mining on social media platforms
Toplumsal Ortam Uzmanı Social Media Specialist
toplumsal özerklik social autonomy
toplumsal siber güvenlik uygulaması social cyber-security application
toplumsal sorumluluk social responsibility
toplumsal sürümlü socially-driven
toplumsal sürümlü ağ oluşturma socially-driven networking
toplumsal sürümlü bulut ağı oluşturma socially-driven cloud networking
toplumsal uygulamalarda güvenlik ve gizlilik security and privacy in social applications
töresel hata moral error
trafik yönlendirme traffic steering
trafik/yönlendirme örüntüsü traffic/routing pattern
tren trafik sistemine yetkisiz erişim block signaling hack
Truva atı Trojan horse
Turing yeterliği Turing complete
tuş kaydedici keylogger
tutarlı veri consistent data
tutarlılık hatası consistency error
tutarsız erişilebilirlik hatası inconsistent accessibility error
tutarsız formül hatası inconsistent formula error
tutsak bilgisayar zombie
tuzak honeypot
tüketici verisi consumer data
tüm düğüm full node
tüm tarama full scan
tüm veri all data
tümcesel değişken sentential variable
tümdengelim deduction
tümdengelim veritabanı deductive database
tümdengelimsel hata deductive error
tümevarım induction
tümevarımsal öğrenme inductive learning
tümleşik araştırma integrative research
tümleşik hizmetler sayısal ağı integrated services digital network
tümleşik proje yönetimi integrated project management
tümleşik veri-işlem integrated data processing
tümleşik veritabanı yönetim sistemi integrated database management system
tümleşim değişkeni integration variable
tümleştirme verisi integration data
tümsel değişken holistic variable
tümveri complete data
tür type
tür uygulama type enforcement
türdeş holon
türdeş etmen holonic agent
türdeş etmen benzetimi holonic agent simulation
türdeş olmayan veri heterogeneous data
türdeş veri homogenous data
türetilmiş görüntü deepfake
U–
uç bilişim edge computing
uç katman edge layer
uçangöz drone
uçangöz ağı drone network
uçangöz ağı için deneysel sonuç experimental result for drone network
uçangöz dizgeleri için kaynak yönetimi resource management for drone systems
uçangöz iletişimi drone communication
uçangöz İnterneti (IoD) Internet of Drone
uçangöz İnterneti Internet of Drone (IoD)
uçangöz sürüsü drone swarm
uçangözden uçangöze iletişim drone to drone communication
uçangözler arası güvenli iletişim secure drone to drone communication
uçangözler için geçici ağ ad hoc network of drones
uçangözler için nesnelerin interneti üzerinden iletişim communication of drones over IoT
uçangözlerde iletişim mimarisi communication architecture of drones
uçangözlerle kablosuz algılayıcı ağı ilinge gözlemleme topology monitoring of WSN with drones
uçtan uca Peer-to-Peer (P2P)
uçtan uca örüntü P2P patterns
uçtan uca veri yönetimi peer-to-peer data management
uçtan uca veritabanı peer-to-peer database
uçucu değişken volatile variable
uçuş veri kaydedicisi flight data recorder
ufuk açısı hatası azimuth error
ulusal iklim veri merkezi national climatic data center
ulusal konumsal veri altyapısı national spatial data infrastructure
ulusal veritabanı dili national database language
usa uygun değer plausible value
usavurma reasoning
usavurma düzeneği reasoning mechanism
usavurma hatası reasoning error
usavurma mantığı reasoning logics
usavurma örüntüsü reasoning pattern
usavurma tekniği reasoning technique
uyarı alert
uyarı stimulus
uyarıcı stimulant
uyarıcı stimulator
uyarlama adapting
uyarlamak adapt (v)
uyarlanabilir karmaşık akıllı dizge intelligent complex adaptive system
uyarlanır adaptive
uyarlanır algılayıcı bütünleştirme adaptive sensor fusion
uyarlanır algoritma adaptive algorithm
uyarlanır arayüz adaptive interface
uyarlanır belirlenimci davranış adaptive deterministic behavior
uyarlanır bileşen adaptive component
uyarlanır bilişim adaptive computation
uyarlanır bulut uygulaması adaptive cloud application
uyarlanır davranış adaptive behavior
uyarlanır davranış belirtimi specification of adaptive behavior
uyarlanır değer adaptive value
uyarlanır dizge tasarımı design of adaptive systems
uyarlanır dizge temelleri fundamentals of adaptive systems
uyarlanır dizgeler için ölçümler metrics for adaptive systems
uyarlanır dizgelerde güven modeli trust model for adaptive systems
uyarlanır dizgelerde güvenlik security in adaptive systems
uyarlanır donanım yapılandırması adaptive hardware configuration
uyarlanır düzenek adaptive mechanism
uyarlanır eğlence uygulaması adaptive entertainment application
uyarlanır etmen adaptive agent
uyarlanır geçici ağ adaptive ad hoc network
uyarlanır Genelağ uygulaması adaptive Web application
uyarlanır gerçek zamanlı strateji adaptive real-time strategy
uyarlanır görme çözümyolu adaptive vision algorithm
uyarlanır hesaplama adaptive computation
uyarlanır hizmet adaptive service
uyarlanır hizmet yönelimli uygulama adaptive service-oriented application
uyarlanır iletişim kuralı adaptive protocol
uyarlanır ortam adaptive environment
uyarlanır robot davranışı adaptive robot behavior
uyarlanır saat hızı adaptive clock speed
uyarlanır sanallaştırma adaptive virtualization
uyarlanır saptanamaz davranış adaptive non-deterministic behavior
uyarlanır sistem adaptive system
uyarlanır strateji adaptive strategy
uyarlanır süzgeç adaptive filter
uyarlanır toplumsal ağ adaptive social network
uyarlanır uygulama adaptive application
uyarlanır varlık adaptive entity
uyarlanır veri çözümleme bilişimi adaptive data analysis computation
uyarlanır veri çözümlemesi adaptive data analysis
uyarlanır yapay zekâ adaptive artificial intelligence
uyarlanır yapı belirtimi specification of adaptive structure
uyarlanır yaygın hizmet adaptive pervasive service
uyarlanır yazılım dizgesi adaptive software system
uyarlanır yazılım uygualaması adaptive software application
uyarlanır yük dengeleyici adaptive load balancer
uyarlanır zamanlayıcı adaptive scheduler
uyarlanırlık adaptivity
uyarma excitation
uydu veri iletim tekniği satellite data transmission technique
uygulama app
uygulama application
uygulama implementation
uygulama başarım verisi application performance data
Uygulama Destek Çözümleyicisi Application Support Analyst
uygulama etmen takımı application suite agent
uygulama etmeni application agent
Uygulama Geliştirici Application Developer
uygulama hatası application error
uygulama kullanılabilirliği çözümlemesi application usability analysis
uygulama kullanılabilirliği çözümlemesi application usability analysis
uygulama kurtarma application recovery
Uygulama Mühendisi Applications Engineer
Uygulama Yazılımı Mühendisi Aplication Software Engineer​
uygulama yeteneği türü application capabilities type
uygulamalı applied
uygulamalı bilişim applied computing
uygulamalı bilişimsel geometri applied computational geometry
uygulamalı şifreleme applied cryptography
uygulamalı veri bilimi applied data science
uygulamaya özel denetleyici (ASC) Application Specific Controller
uygulamaya özel denetleyici Application Specific Controller (ASC)
uygulamaya özgü denetleyici (AGC) Application Generic Controller
uygulamaya özgü denetleyici Application Generic Controller (AGC)
uygulamaya özgü tüm devre (ASIC) Application Specific Integrated Circuit
uygulamaya özgü tüm devre Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
uygun admissible
uygun değer admissible value
uygun değer feasible value
uygun değer sound value
uygun olmayan anlama inappropriate understanding
uyum adaptation
uyum hatası adjustment error
uyum sağlama adaptation
uyumlu adaptable
uyumlu felaket kurtarma adaptive disaster recovery
uyumlu yaklaşım adaptable approach
uyumluluk compliance
uzak etmen distant agent
uzaklık ölçümü hatası ranging error
uzaktaki etmen remote agent
uzaktaki yöntem remote procedure
uzaktan algılama ağı remote sensing network
uzaktan anlama remote understanding
uzaktan bilgi işlem remote-access data processing
uzaktan eğitim üniversitesi cyber university
uzaktan erişim remote access
uzaktan erişim remote-access
uzaktan erişim dizgesi remote access system
uzaktan hata remote error
uzaktan kullanılan araç remotely operated vehicle
uzaktan programlama remote programming
uzaktan veritabanı erişimi remote database access
uzamsal değişken spatial variable
uzay zamansal olay tanıma spatio-temporal event recognition
uzlaşılmış değer agreed value
uzlaşım consensus
uzlaşım süreci consensus process
uzlaşma consensus
uzlaşma defteri agreement ledger
uzlaşma süreci consensus process
uzlaştırıcı değişken mediator variable
uzman dizge expert system
uzman görüşü expert judgment
uzun ömürlü etmen long-lived agent
Ü–
üç etkenli kimlik doğrulama three-factor authentication
üçboyutlu basım 3D printing
üçboyutlu bilgisayar canlandırması 3D computer animation
üçboyutlu içerik oluşturma aracı 3D content creation tool
üçboyutlu içerik oluşturma teknolojisi 3D content creation technology
üçboyutlu konumsal girdi 3D positional input
üçboyutlu kullanıcı arayüzü 3D user interface
üçüncü tür hata type III error
üretim süreci gözlemleme manufacturing process monitoring
ürün bütünleştirme product integration
ürün nitelik güvencesi product quality assurance
ürün tasarımı için estetik aesthetics for product design
üssel rasgele değişken exponential random variable
üst bilişim metacomputing
üst düzey uyarı high-level stimulus
üst öğrenme meta learning
üstbilişim metacomputing
üstbuluşsal yöntem meta-heuristics
üstdeğişken metavariable
üstlenici etmen contractor agent
üstmantıksal değer metadiscursive value
üstmodel metamodel
üstmodelleme metamodelling
üstün güvenilir kural supersafe rule
üstveri metadata
üstveri metadata
üstveri kalıbı metadata template
üstveri standardı metadata standard
üstyol meta-path
üye değişken member variable
üyelik değeri membership value
üzerine yazma hatası overwrite error
V–
vade değeri terminal value
varlık değeri asset value
varlıkbilim ontology
varlıkbilim güdümlü ontology-driven
varlıkbilim güdümlü veri girişi ontology-driven data input
varlıkbilim tabanlı ontology-based
varlıkbilim tabanlı etmen hizmeti ontology-based agent service
varsayılan amaç assumed goal
varsayılan değer assumed value
varsayılan değer default value
varsayılan değer face value
varsayılan değer nominal value
varsayım hypothesis
varsayım dengeleme assumption levelling
varsayım hatası assumption error
varsayım hatası hypothesis error
vatandaş katılımı citizen participation
VE girişi AND input
ve simgesi ampersand “&”
vekil proxy
vekil olmak proxying
vektör değerli değişken vector-valued variable
veri data
veri datum
veri adı data name
veri adresi üreteci data address generator
veri ağı data network
veri akış çizeneği data flow diagram
veri akış makinesi data flow machine
veri akış mimarisi dataflow architecture
veri akış modeli data flow model
veri akış sınaması data flow testing
veri akış şeması data flowchart
veri akışı data feed
veri akışı data flow
veri akışı data stream
veri akışı çözümlemesi data flow analysis
veri akışı değişkeni data flow variable
veri akışı değişkeni data-flow variable
veri akışı modelleme data flow modeling
veri akışları tümleştirmesi data streams integration
veri aktarım hızı data transfer rate
veri aktarımı data transfer
veri alanı data field
veri alanı data space
veri algılayıcı data sensor
veri alıcı data receiver
veri alma data reception
veri alma düzeneği data reception mechanism
veri alma tekniği data reception technique
veri ambarı data warehouse
veri ambarı evrimi data warehouse evolution
veri ambarlama data warehousing
veri anayolu data highway
veri anlambilimi data semantics
veri anlamı data meaning
veri aracılığı data mediation
veri arayıcı data miner
veri arayüzü data interface
veri arayüzü sınaması data interface testing
veri ayarlama data adjustment
veri aykırılığı saptaması data anomaly detection
veri azaltma data reduction
veri bağı bağlantısı data link connection
veri bağımlılığı çözümlemesi data dependency analysis
veri bağımsızlığı data independence
veri bağlaşımı data coupling
veri bakımı data maintenance
veri bankası data bank
veri bankası databank
veri belgelendirme data certification
veri belgesi data certificate
veri biçim dönüştürücüsü data format converter
veri biçimi data format
veri biçimlendirme data formatting
veri bilimci data scientist
veri bilimi data science
veri birimi data unit
veri bozulması data corruption
veri bozulmazlığı data integrity
veri bölütleme data segmentation
veri bölütü data segment
veri buluşu discovery of data
veri bütünleştirme data fusion
veri bütünleştirme ve kümeleme data fusion and aggregation
veri bütünleştirme ve tümleştirme data fusion and integration
veri çekiciliği data gravity
veri çekimi data harvesting
veri çerçevesi data frame
veri çeşitliliği data variety
veri çıkarma data extraction
veri çoğaltma data farming
veri çoklayıcı data multiplexer
veri çözümleme data analitics
veri çözümleme data analysis
veri çözümleme data analytics
veri çözümleme tekniği data-analysis technique
veri çözümleyici data analyst
veri çözünürlüğü data resolution
veri dağıtıcısı data dispenser
veri dağıtım yönetimi data distribution management
veri dağıtımı data distribution
veri değeri data value
veri değişim biçimi data interchange format
veri değişkenliği data variability
veri değiş-tokuşu data exchange
veri denetimi data checking
veri depolama data warehousing
veri deposu data warehouse
veri doğrulama data verification
veri doğrulama ve geçerleme data verification and validation
veri doğrulama, geçerleme ve onaylama data verification, validation and certification
veri doğruluğu data correctness
veri dönüştürme data conversion
veri dönüştürücü data converter
veri dönüşüm tekniği data-transformation technique
veri dönüşümü data transformation
veri düzeni data organization
veri editörü data editor
veri eldiveni cyberglove
veri eldiveni data glove
veri eldiveni dataglove
veri erişimi data access
veri eşzamanlama data synchronization
veri etiği data ethics
veri etiği ilkeleri data ethics principles
veri etiği istatistikleri data ethics statistics
veri etiği kılavuzu data ethical guidelines
veri etiği kurulu data ethics commission
veri etiği politikası data ethics policy
veri etiği sorunu data ethics issue
veri etiketi data label
veri etiketleme satıcısı data labeling vendor
veri etkileşimi interaction of data
veri evresi datastage
veri geçerlemesi data validation
veri geçerliliği data validity
veri Genelağı Web of Data
veri gerçekliği data veracity
veri gerikazanımı data retrieval
veri giriş hatası data-entry error
veri giriş işletmeni data entry operator
veri girişi data entry
veri girişi data input
veri girmek enter data (v)
veri gizleme data concealment
veri gizleme data hiding
veri göçü data migration
veri gölü data lake
veri görselleştirme data visualization
veri görselleştirme visualization of data
veri görüntüleme data display
veri gösterim modeli data-representation model
veri gösterim tekniği data-representation technique
veri gösterimi data representation
veri güdümlü data driven
veri güdümlü data-driven
veri güdümlü akıl yürütme data-driven reasoning
veri güdümlü araştırma data-driven research
veri güdümlü benzetim data-driven simulation
veri güdümlü bulanık denetleme data-driven fuzzy control
veri güdümlü bulanık karar verme data-driven fuzzy decision making
veri güdümlü dizge data-driven system
veri güdümlü etkinlik data-driven campaign
veri güdümlü evrimsel sinir sistemleri data-driven evolutionary neural systems
veri güdümlü gazetecilik data-driven journalism
veri güdümlü hizmet data driven service
veri güdümlü karar data-driven decision
veri güdümlü modelleme data-driven modeling
veri güdümlü öğrenme data-driven learning
veri güdümlü süreç data-driven process
veri güdümlü uygulama data driven application
veri güdümlü yöntem data-driven method
veri güdümlü yöntembilim data-driven methodology
veri güdümlü zekâ data-driven intelligence
veri güncelleme data update
veri günlüğü data log
veri günlüğü tutma data logging
veri güvenilirliği data reliability
veri güvenliği data security
veri hatası data error
veri hattı data line
veri havuzu data repository
veri hazırlama aracı data preparation tool
veri hırsızlığı data theft
veri hızı data rate
veri hizmet birimi data service unit
veri ızgarası data grid
veri ihlali data breach
veri iletim başarım değerlendirmesi performance evaluation of data transmission
veri iletim denetimi data transmission control
veri iletim dizgesi data transmission system
veri iletim donatımı data transmission equipment
veri iletim düzeneği data transmission mechanism
veri iletim hızı data transmission rate
veri iletim standardı data transmission standard
veri iletim tekniği data transmission technique
veri iletimi data transmission
veri iletiminde bozulmazlık integrity in data transmission
veri iletiminde gizlilik privacy in data transmission
veri iletişim çözümleyicisi data communications analyst
veri iletişimi data communication
veri iletişimi datacom
veri ilişkilendirme data association
veri indirme bağlantısı data downlink
veri isterleri data requirements
veri işlemci data processor
veri işleme data manipulation
veri işleme data processing
veri işleme dili data manipulation language
veri işleme merkezi data processing center
veri işleme sistemi data processing system
veri izi data track
veri kabul edilebilirliği data acceptability
veri kaçağı data leakage
Veri Kalite Yöneticisi Data Quality Manager
veri kanalı data channel
veri kapısı dataport
veri katmanı data layer
veri kaybı data loss
veri kaybı önleme data loss prevention
veri kaydedici data logger
veri kaydedici data recorder
veri kaydı data record
veri kayıt ortamı data recording medium
veri kaynağı data provenance
veri kaynağı data resource
veri kaynağı data source
veri kimliklendirme data-labeling
veri kimliklendirme endüstrisi data-labeling industry
veri kipi data modality
veri kitaplığı data library
veri kodlama data encoding
veri kodu data code
veri koruma data protection
Veri Koruma Kurumu (DPA) Data Protection Authority
Veri Koruma Kurumu Data Protection Authority (DPA)
veri koruma yasası data protection act
veri kullanıcısı data user
veri kullanılabilirliği data availability
veri kurtarma data recovery
veri kümeleme data clustering
veri kümeleme araçları data aggregation tools
veri kümesi data set
veri kümesi düzenleme data set organization
veri kütüğü datafile
veri madenciliği data mining
veri madenciliği algoritması data mining algorithm
veri madenciliği platformu data mining platform
veri madenciliği süreci data mining process
veri madenciliği tümleştirmesi data mining integration
veri madenciliğinde gizliliğin korunması privacy preserving data mining
veri madenciliğinin yasal yönü legal aspect of data mining
veri mahremiyeti data privacy
veri mahremiyeti günü data privacy day
veri mahremiyeti teknolojisi data privacy technology
veri maliyeti data cost
veri marketi data mart
veri merkezi data center
Veri Merkezi Destek Uzmanı Data Center Support Specialist
veri merkezi katmanı data center layer
Veri Merkezi Yöneticisi Data Center Manager
veri merkezi yönetimi data center management
veri merkezli data centric
veri merkezli data-centric
veri merkezli denetim data-centric control
veri merkezli denetimde uyum adaptation in data-centric control
veri merkezli hesaplama data-centric computing
veri merkezli yaklaşım data-centric approach
veri metni data text
veri mimarı data architect
veri mimarisi data architecture
veri modeli data model
veri modeli dönüşümü data model transformation
veri modelleme data modelling
veri modelleme yöntemi data modeling method
veri mühendisliği data engineering
veri mühendisliği datanomics
veri niteliği data quality
veri niteliği güvencesi data quality assurance
veri noktası data point
veri oltalama data fishing
veri ortamı data medium
veri öbeği data block
veri öbeği data set
veri öbeği düzeni organization of data set
veri öğesi data element
veri öğesi data item
veri öğesi standartlaştırma data element standardization
veri ölçekleme data scaling
veri öngörebilme tekniği data predictability technique
veri özelliği data characteristic
veri özniteliği data attribute
veri özümseme data assimilation
veri özümseme tekniği data assimilation technique
veri paketi data packet
veri paylaşımı data sharing
veri pazarı data marketplace
veri raporlama data reporting
veri sağlayıcısı data provider
veri saklama data storage
veri saklama birimi data storage unit
veri saklama ortamı data storage medium
veri saklama politikası data retention policy
veri saklama yoğunluğu data strorage unit
veri sanallaştırma data virtualization
veri saydamlığı dat transparency
veri sayfası data sheet
veri sıkıştırma data compaction
veri sıkıştırma data compression
veri sınıflandırma data classification
veri sıradüzeni data hierarchy
veri sızıntısı data leag
Veri Sistem Mühendisliği Datanomics Systems Engineering
veri sistemi data system
veri sorumlusu data custodian
veri soyutlama data abstraction
veri sözcüğü data word
veri sözlüğü data dictionary
veri sözlüğü dizgesi data dictionary
veri standardı data standard
veri standartlaştırma data standardization
veri sürekliliği data continuity
veri sürümlü hata data-driven error
veri süzme data filtering
veri süzme düzeneği data-filtering mechanism
veri şifreleme data encryption
veri şifreleme anahtarı data encryption key
veri şifreleme standardı data encryption standard
veri tabanlı data based
veri tabanlı model data-based model
veri tabanlı modelleme data-based modeling
veri takımı data suite
veri tanımlama dili data definition language
veri taşınabilirliği data portability
veri taşıyıcı data carrier
veri temizleme data cleaning
veri temizleme data cleansing
veri temizleme data scrubbing
veri toplama data acquisition
veri toplama data collection
veri toplama data gathering
veri toplama etiği data collection ethics
veri toplama evresi data collection phase
veri toplama uçbirimi data collection terminal
veri toplayıcı data collector
veri trafiği data traffic
veri tutarlılığı data consistency
veri tükecisi data consumer
veri tümleştirme data integration
veri türü data type
veri uçbirimi data terminal
veri uçuculuğu data volatility
veri uyarlama birimi data adapter unit
veri uygunluğu data appropriateness
veri uyumsuzluğu data discrepancy
veri uzmanlığı data expertise
veri üreteci data generator
veri üreteci data producer
veri üreteci onayı data-producer certification
veri üstmodeli data metamodel
veri varlığı data entity
veri ve bilgi bütünleştirme data and knowledge fusion
veri yakalama data capture
veri yanlısı data proponent
veri yapılandırma data integration
veri yapılandırma data structuring
veri yapılı bağlaşım data-structured coupling
veri yapısı data structure
veri yapısı dili data structures language
veri yayını data broadcasting
veri yayınlama data broadcast
veri yayınlama datacasting
veri yazbozu data-flip-flop
veri yedekleme data backup (v)
veri yığılması data deluge
veri yığını data dump
veri yığma data dumping
veri yoğun data intensive
veri yoğun data-intensive
veri yoğun benzetim data-intensive simulation
veri yoğun dizge data-intensive system
veri yoğun hesaplama data intensive computing
veri yoğun hesaplama data-intensive computing
veri yoğun sınıflandırma dizgesi data-intensive classification system
veri yoğun yazılım dizgesi data intensive software system
veri yoğunluğu data density
veri yolu data bus
veri yolu data path
veri yönelimli data-oriented
veri yönelimli içerik data-oriented content
veri yöneticisi data administrator
veri yönetim dili data management language
veri yönetimi data administration
veri yönetimi data management
veri yönetimi management of data
veri yönetişimi data governance
veri yönlendirmeli data-directed
veri yönlendirmeli çıkarsama data-directed inference
veri yükleme bağlantısı data uplink
veri/enformasyon/bilgi modelleri data/information/knowledge models
veri/metin birleştirme data/text merge
veriağı dizgesi dataweb system
veriağı modeli dataweb model
veribağı data link
veribağı anahtarlama data link switching
veribağı denetimi data link control
veribağı denetleyicisi data link controller
veribağı düzeyi data link level
veribağı katmanı data link layer
veribağı sağlayıcı arabirimi data link provider interface
veriden bilgi bulgulama knowledge discovery in data
verikartı datacard
veriler data
verileştirme datafication
verileştirmek datafy (v)
verimerkezi datacenter
verimerkezi yöneticisi datacenter manager
verinin geçerlenebilirliği data validatability
verinin kalıcılığı data perenniality
verisiz yönetim hizmeti dataless management services
verisiz yönetim hizmeti dataless management utility
veritabanı database
veritabanı çözümleyici database analyst
veritabanı dizgesi database system
veritabanı dizini database directory
veritabanı geliştirme database development
veritabanı güvenliği database security
veritabanı hatası database error
veritabanı makinesi database machine
veritabanı motoru database engine
Veritabanı Mühendisi Database Engineer
veritabanı mühendisliği database engineering
veritabanı programlama database programming
veritabanı sistemi database system
veritabanı sorgulama dili database query language
veritabanı sorgusu database query
veritabanı sunucusu database server
veritabanı tasarımı database design
veritabanı teknoloji uygulaması database technology application
veritabanı teknolojisi database technology
veritabanı teknolojisi uygulama güvenliği database technology application security
veritabanı uygulaması database application
Veritabanı Yöneticisi Database Administrator
veritabanı yöneticisi database manager
veritabanı yönetim sistemi database management system
veritabanı yönetimi database administration
veritabanı yönetimi database management
veriyle etkinleştirilmiş data-enabled
veriyle etkinleştirilmiş bulgu data-enabled discovery
veriyle etkinleştirilmiş buluş data-enabled discovery
veriyolu databus
VEYA girişi OR input
video girişi video input
Video Oyun Geliştirici Video Game Developer
video veritabanı video database
virüs virus
virüsten koruma antivirus
virüsten koruma yazılımı antivirus software
virüsten koruma yazılımı antivirus software
vücuda yerleştirilebilir arabirim implantable interface device
Weibull rasgele değişken Weibull random variable
XML olmayan Genelağ içeriği non-XML Web content
yakalama hatası capture error
yakın alan iletişim hizmeti near field communication service
yakınsama convergence
yakınsama hatası convergence error
yaklaşık değer approximate value
yaklaşık usavurma approximate reasoning
yaklaşıklama approximation
yaklaşıklama çözümyolu approximation algorithm
yaklaşıklanmış değer approximated value
yaklaşım paradigm
yaklaşım değiştirme yöntemi paradigm changing approach
yaklaşım hatası root-mean-square error
yama patch
yama yönetimi patch management
yanıltıcı bilgi disinformation
yanıltmaca verbal fallacy
yanıt değişkeni response variable
yanlı oyun partial game
yanlış alarm hatası false alarm error
yanlış anlama misunderstanding
yanlış belirleme hatası misspecification error
yanlış bilgi false information
yanlış bilgi misinformation
yanlış yönlendirme pharming
yansız anlama objective understanding
yansız hata unbiased error
yapay akıllı artificially intelligent
yapay akıllı makine artificially intelligent machine
yapay akıllı robot artificially intelligent robot
yapay candaş artificial human compagnion
yapay candaş artificial pet
yapay çevre verisi synthetic environment data
yapay değişken artificial variable
yapay el bionic hand
yapay genel zekâ (YGZ) (AGI) Artificial General Intelligence
yapay genel zekâ (YGZ) Artificial General Intelligence (AGI)
yapay olarak artificially
yapay sinir ağı artificial neural network
yapay us (AI) Artificial Intelligence
yapay us Artificial Intelligence (AI)
yapay yaşam artificial life
yapay zekâ (YZ) (AI) Artificial Intelligence
yapay zekâ (YZ) Artificial Intelligence (AI)
yapay zekâ araçlarının değerlendirimi evaluation of AI tools
yapay zekâ için programlama tekniği programming technique for AI
yapay zekâ kişiliği AI personality
yapay zekâ mimarisi artificial intelligence architecture
yapay zekâ süperbilgisayarı AI-dedicated supercomputer
yapay zekâ tabanlı geliştirme AI-Driven Development
yapay zekâ teknolojisi Artificial Intelligence technology
yapay zekâ uygulaması Artificial Intelligence application
yapay zekâ ve evrimsel çözümyolu AI and evolutionary algorithm
yapay zekâ yalan saptayıcısı AI lie detector
yapay zekânın toplumsal tesiri social impact of AI
yapay zekânın tümleştirilmesi integration of AI
yapay zekâya adanmış AI-dedicated
yapay zekâyla eğitilmiş robot AI-trained robot
yapı tabanlı structure-based
yapı tabanlı yaklaşım structure-based approach
yapıcı Genelağ hizmeti constructive Web service
yapılandırılmamış veri unstructured data
yapılandırma hatası configuration error
Yapılandırma Yöneticisi Configuration Manager
yapılandırma yönetimi configuration management
yapısal structural
yapısal anlama structural understanding
yapısal süreç structured process
yapısal veri structured data
yararcı anlama pragmatic understanding
yararsız veri useless data
Yardım Masası Teknisyeni Help Desk Technician
Yardım Masası Uzmanı Help Desk Specialist
yardımcı assistant
yardımcı değer auxiliary value
yardımcı değişken auxiliary variable
Yardımcı Yazılım Mühendisi Junior Software Engineer
yargı hatası judgment error
yargısal veri judgmental data
yarı bulutlaştırma semi-cloudification
yarı denetimli öğrenme semi-supervised learning
yarı özerk etmen semi-autonomous agent
yarı yapılandırılmış işlem semi-structured process
yarı yapılandırılmış veri madenciliği mining semi-structured data
yarı yapılı veri semi-structured data
yarı yapısal süreç semi-structured process
yarılanma halving
yarısaydam görüntü translucent display
yasaklı bağımlı değişken censored dependent variable
yasal dinleme lawful intercept
yaşam boyu öğrenen makine lifelong learning machine
yaşam boyu öğrenme lifelong learning
yaşam döngüsü lifecycle
yaşam döngüsü yönetimi lifecycle management
yaşam moleküler bilişim biomolecular computing
yaşambilimsel içerik biological content
yaşambilimsel veritabanı biological database
yaşambilişim biocomputing
yaşambilişim bioinformatics
yaşambilişim hesaplama bioinformatics computation
yaşamkimyasal bilişim biochemical computing
yaşamölçüm biometric
yaşamölçüm verisi biometric data
yaşamölçümsel tanılama biometric identification
yaşamsal algılayıcı biomedical sensor
yaşamsal algılayıcı biosensor
yaşamsal mekanik biomechanics
yaşlılar için erişilebilirlik accessibility for the elderly
yatay ölçekleme horizontal scaling
yaygın bağlam bilinçli etkileşim ubiquitous context-aware interaction
yaygın bilgi işlem ubiquitous computing
yaygın bilişimde gizlilik privacy in pervasive computing
yaygın bilişimde gizlilik privacy in ubiquitous computing
yaygın bilişimde güvenlik security in ubiquitous computing
yaygın bilişimde güvenlik security in pervasive computing
yaygın dizge pervasive system
yaygın hesaplama pervasive computing
yaygın hizmet pervasive service
yaygın hizmet ubiquitous service
yaygın hizmet düzenlemesi orchestration of ubiquitous services
yaygın hizmet düzenlemesi orchestration pervasive services
yaygın hizmet temeli foundation of pervasive service
yaygın hizmetler varlıkbilimi ontology for pervasive services
yaygın hizmetlerde bağlam farkındalığı context awareness in pervasive services
yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı context awareness of pervasive services
yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı context awareness of ubiquitous services
yaygın hizmetlerin uyumu adaptation of pervasive services
yaygın hizmetlerin uyumu adaptation of ubiquitous services
yaygın örüntü ubiquity pattern
yaygın teknoloji ubiquitous technology
yaygın veri yönetimi ubiquitous data management
yaygınlık verisi prevalence data
yayılma diffusion
yayılma örüntüsü propagation pattern
yayımlanmış anlama broadcasted understanding
yayın bozma önleyici anti-jam
yazıcı hatası printer error
yazılılım başarım aracının birlikte çalışabilirliği software performance tool interoperability
yazılılım başarım örüntüsü software performance pattern
yazılım aracı software tool
yazılım başarımı mühendisliği software performance engineering
yazılım betimleme veritabanı software description database
yazılım dağıtımının güvenlik yönleri security aspects of software deployment
yazılım dizgeleri gözlemleme monitoring of software systems
yazılım doğrulama software verification
yazılım eşlemi software clone
yazılım eşlemi tespit tekniği software clone detection technique
yazılım eşlemi tespiti software clone detection
yazılım etkinleştirilmiş ağ software-enabled network
yazılım etmeni software agent
Yazılım Geliştirici Software Developer
yazılım geliştirme süreci software development process
yazılım görselleştirme software visualization
yazılım güvenliği software security
yazılım hatası software error
yazılım korsanı software pirate
Yazılım Mimarı Software Architect
yazılım mimarisinin ekonomik yönü economic aspect of software architecture
yazılım mimarisinin iş yönü business aspect of software architecture
yazılım mimarisinin kültürel yönü cultural aspect of software architecture
yazılım mimarisinin temel ilkeleri foundational principles of software architecture
yazılım mimarisinin toplumsal yönü social aspect of software architecture
Yazılım Mühendisi Software Engineer
yazılım mühendisliği software engineering
yazılım mühendisliği eğitimi software engineering education
yazılım proje yönetimi software project management
yazılım süreci software process
yazılım tanımlı software-defined
yazılım tanımlı ağ software defined network
yazılım tanımlı ağ software-defined network
yazılım tanımlı ağda kendini eniyileme self-optimization in software-defined network
yazılım tasarımı hatası software design error
yazılımın başarım modellemesi performance modeling of software
yazılımın başarımı performance of software
yazılımın tekrar kullanılabilirliği re-usability of software
yazım hatası typing error
yazma hatası write error
yazma hatası writing error
yazma koruma hatası write protect error
yeğleme değişkeni preference variable
yeğlenen durum değişkeni preferred state variable
yeni algılama teknolojisi novel sensing technology
yeniden adlandırma hatası renaming error
yeniden belirginleştirilmiş özellik deblurred feature
yeniden tanımlama re-identification
yeniden yapılandırılabilir bulut uygulaması reconfigurable cloud application
yeniden yapılandırılabilir hizmet yönelimli uygulama reconfigurable service-oriented application
yeniden yapılandırılabilir robot yapısı reconfigurable robot structure
yeniden yapılandırılır reconfigurable
yeniden yapılandırılır yaklaşım reconfigurable approach
yeniden yapılandırırılabilir dizge mimarisi architectures for reconfigurable system
yeniden yapılandırma reconfiguration
yenileşim innovation
yenileşimci innovative
yenileşimci mobil içerik innovative mobile content
yenilikçilik modernization
yer değiştirme transposition
yer değiştirme hatası transposition error
yerdeğişim değişkeni displacement variable
yerel değer local value
yerel değişken local variable
yerel en büyük değer local maximum value
yerel en küçük değer local minimum value
yerel etmen local agent
yerel hata local error
yerel katman fog layer
yerel nicemsel değişken local quantum variable
yerelleştirme localization
yerine koyma hatası substitution error
yerleşik etmen resident agent
yeşil bilgi teknolojisi green informatıon technology
yeşil BT green IT
yetenek capability
yetenekli etmen competent agent
yeterli güvenlik adequate security
yeterli uyarı adequate stimulus
yeterli veri adequate data
yetersiz girdi geçerleme insufficient input validation
yetersiz güvence assurance-in-the-small
yetersiz uyarı inadequate stimulus
yetki authorization
yetki hatası authorization error
yetki kanıtı proof of authority
yetki örüntüsü authorization pattern
yetkilendirilmiş anlama delegated understanding
yetkilendirme authorization
yetkilendirme delegating
yetkilendirme bilişim delegating computation
yetkili etmen authorized agent
yetkili robot pilot robotic pilot with license
yetkin değişken qualified variable
yetkin olmayan değişken unqualified variable
yetkisiz erişen hacker
yetkisiz erişme hacking
yetkisiz etmen unauthorized agent
yığın değişkeni stock variable
yığın ve akış değişkeni stock and flow variable
yığma hatası dumping error
yırtılma değişkeni tearing variable
yineleme değişkeni iteration variable
yinelemeli anlama repetitive understanding
yinelenme replication
yinelenme çalışması replication study
yoğun bilgili knowledge-rich
yoğun bilgili akıllı dizge knowledge-rich intelligent system
yoğun bilgili dizge knowledge-rich system
yoğun bilgili içerik bilinçli dizge knowledge-rich context-aware system
yonga chip
yonga kusuru chip flaw
yongada bilgisayar computer-on-a-chip
yorum hatası interpretation error
yön yönelimli aspect-oriented
yön yönelimli programlama aspect-oriented programming
yön yönelimli teknik aspect-oriented technique
yön yönelimli yazılım mühendisliği aspect-oriented software engineering
yönergesel bilgi instructional information
yönetim management
yönetim bilişim sistemi Management Information Systems
Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticisi Management Information Systems Director
Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Chief Executive Officer
Yönetim Kurulu Başkanı Chief Executive Officer (CEO)
yönetimsel korunma administrative safeguard
yönetimsel veri işleme administrative data processing
yönetişim governance
yöney değerli değişken vector-valued variable
yönlendiren değişken coenetic variable
yönlendirme routing
yönlendirme çözümlemesi routing analysis
yönlendirme iletişim kuralı routing protocol
yönlendirme mimarisi routing architecture
yöntem procedure
yöntem geçerleme method validation
yöntem hatası method error
yöntem hatası procedure error
yukarıdan aşağıya anlama top-down understanding
yuvarlama hatası round-off error
yuvarlatılmış değer rounded value
yuvarlatma hatası rounding error
yük dengeleme load balance
yük dengeleme load balancing
yük devretme failover
yüklem değişken predicate variable
yükleme hatası loading error
yükleme-indirme bağlantısı uplink-downlink
yükleyici hatası installer error
yüksek bağlantısallık hyperconnectivity
yüksek başarımlı ağ high-performance network
yüksek başarımlı bilişim high performance computing
yüksek başarımlı bilişim high-performance computing
yüksek başarımlı işlevsel programlama high performance functional computing
yüksek başarımlı üçboyutlu grafik high-performance 3D graphics
yüksek boyutlu ağ çözümleme analysis of high-dimensional network
yüksek değişken hypervariable
yüksek değişken veri hypervariable data
yüksek düzey veri bağlantı denetimi high-level data link control
yüksek hızlı algılama verisi hesaplama computing high speed sensing data
yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri high speed circuit switched data
yüksek hızlı milimetre dalga boylu ağ high-speed millimeter wave network
yüksek hızlı sinyal işleme high-speed signal processing
yüksek hızlı sinyal işlemede özuyum self-adaptation in high-speed signal processing
yüksek hızlı veri high-velocity data
yüksek hızlı veri aktarımı high-speed data transfer
yüksek hızlı veri iletimi high speed data transmission
yüksek ikil debili sayısal abone hattı high bit-rate digital subscriber line
yüksek işlem hacimli veri çözümleme high-throughput data analysis
yüksek işlem hacmi high-throughput
yüksek kullanılabilirlik highly available
yüksek mertebe mantık higher-order logic
yürütüm başarım yönetimi runtime performance management
yürütüm verisi runtime data
yürütümde veri mahremiyeti güvencesi data privacy guarantee at runtime
yüz ifadesi tanıma facial expression recognition
yüz takas uygulaması face swapping app
yüz tanıma face recognition
yüz tanıma facial recognition
yüz tanıma ile ödeme facial payment
yüz tanıma ile ödeme aygıtı facial payment device
yüz tanıma ile ödeme teknolojisi facial payment technology
yüz tanıma yazılımı facial recognition software
yüz yakalama face capture
yüzde hatası percentage error
yüzün yeniden oluşturulması face reenactment
Z–
zaman değeri time value
zaman değişkeni time variable
zaman dizinli veri time-indexed data
zaman ölçekli değişken time-scale variable
zaman serilerinde veri madenciliği data mining in time series
zaman serisi çözümleme time-series analysis
zaman serisi verileri time-series data
zaman yönetimi verisi time-management data
zamansal bilişim temporal computing
zamansal değişken temporal variable
zamansal hata temporal error
zamansal mantık temporal logics
zamansal öngörü hatası temporal prediction error
zamansal veritabanı temporal database
zararlı bilgi mal-information
zararlı yazılım malware
zararlı yazılım saldırısı malware attack
zararlı yazılımla bulaşmış infected with malware
zengin içerikli belge hypertext
zengin içerikli ortam hypermedia
zihinsel engelliler için erişilebilirlik accessibility for cognitively impaired
zincir bağlama chain linking
zincirleme threading
zincirlenmiş threaded
zincirlenmiş dosya threaded file
zor çatallaşma hard fork
zorlanmış girdi imposed input
zorlayıcı özellik challenging feature
zorluk difficulty
zorunlu girdi forced input
zorunlu program imperative program
zorunlu programlama imperative programming
zorunlu programlama dili imperative programming language