Önerilen Tüm Terimler (Türkçe – İngilizce)

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Güncelleme: 2021-06-07 (y-a-g)
11340 terim
"/" eğik çizgi : / slash 
"@" güzel a : @) at 
"\" ters eğik çizgi : \ backslash 
"ve" simgesi : ampersand "&"
   
10-tabanlı gösterilen rakam veya damga : decimal-coded digit
10-tabanlı rakam : decimal digit
10-tabanlı sayı dizgesi : decimal number system
12 saatlik zaman : 12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi : 12-hour time format
2 basamaklı yıl biçimi : 2-digit year format
2030 ağları için teknoloji : technologies for network 2030 
2-tabanlı sayı dizgesi : binary number system
3 boyutlu sayısallaştırıcı : 3-D digitizer
3B : 3D
3B çıktı ağı : Internet of Plastic Things
4 basamaklı yıl biçimi : 4-digit year format
5G ağı : 5G network
5G ağında trafik modeli : traffic model in 5G network
5G ağında veri modeli : data model in 5G network
5G bağlanırlığı : 5G connectivity 
5G bulut ağında uyarlanır algoritma : adaptive algorithm in 5G cloud network
5G bulut ağında uyarlanır çözüm yolu : adaptive algorithm in 5G cloud network
5G erişim teknolojisi : 5G access technology
5G gezer teknoloji : 5G mobile technology
5G gezerağ : 5G mobile network
5G tabanlı nesneağı arakatmanı : 5G-based IoT middleware
5G tabanlı nesneağı arakatmanı dizgesi : 5G-based IoT middleware system
5G tabanlı nesneağı katmanında gizlilik : privacy in 5G-based IoT middleware system
8-tabanlı sayı dizgesi : octal number system
   
A– :
A sınıfı : class A
abece : alphabet
abecesayısal : alphanumeric
abecesayısal girdi : alphanumeric input
abecesayısal veri : alphanumeric data
abecesel : alphabetic
abecesel damga : alphabetic character
abecesel damga : alphanumeric character
abecesel dizgi : alphabetic string
abecesel girdi : alphabetical input
abecesel kod : alphabetic code
abecesel sözcük : alphabetic word
aboneler için anlama  : understanding for subscribers
abonelik yoluyla yazılım kullanımı : Software as a Subscription (SaaS)
AC bağdaştırıcısı : AC adapter
acemi : newbie
acil anahtarı : kill switch
acil durum : emergency
acil durum ileticisi : emergency relay
acil hizmet : emergency service
ACM’in sayısal kitaplığı : ACM digital library
açı : angle
açık adres : public address
açık ağ mimarisi : open network architecture
açık anahtar altyapısı : Public Key Infrastructure (PKI)
açık anahtarlı şifreleme : public-key cryptography
açık bulut : public cloud
açık doğrulama anahtarı : public verification key
açık gerçekleştirme bulut altyapısı : open-implementation cloud infrastructure
açık kaynağın yasal yönleri : legal aspects of open source
açık kaynak : open source
açık kaynak altyapısı : open-source infrastructure
açık kaynak istihbarat : open source intelligence
açık kaynak masaüstü : open-source virtual desktop
açık kaynak meslektaş : open-source colleague
açık kaynak proje : open-source project
açık kaynak sanal gerçeklik : open-source virtual reality
açık kaynak sanal-özel-ağ : open source virtual private network
açık kaynak toplum : open-source community
açık kaynak verisi : open-source data
açık kaynak yazılım : open-source software
açık kaynak yazılım dağıtım platformu : open-source virtual desktop
açık öbekzinciri : public blockchain
açık özerk dizge : open autonomous system
açık rızaya dayalı kimlik : consensual profile 
açık sanal makine gömülü yazılımı : open virtual machine firmware
açık sanallaştırma biçimi : open virtualization format
Açık Sanallaştırma Birliği : Open Virtualization Alliance (OVA)
açık standart : open standard
açık veri : open data
açık veri : public data
açık veri ağı : public data network
açık veribağı arabirimi : open data-link interface
açık veritabanı bağlanırlığı : open database connectivity
açık-kaynak sanal özel ağ : open-source virtual private network
açıklama : explanation
açıklamalı gerçeklik : annotated reality
açıklanan değişken : explained variable
açıklayıcı değişken : explanatory variable
açıklayıcı işaret : war chalking
açılış bölgesi virüsü : boot sector virus
açısal : angular
açısal çözünürlük : angular resolution
açısal hata : angular error
açısal hız : angular velocity
Ada programlama dili : Ada Programming Language
adanmış ağ : dedicated network
adanmış arama motoru : dedicated search engine
aday değer : candidate value
adli bilişim : computer forensics
adli bilişim : digital forensics
adli bilişim : forensic
adli bilişim : forensics
adli bilişim analizi : forensic analysis
adli bilişim çerçevesi : digital forensics framework
adli bilişim çözümlemesi : forensic analysis
adli bilişim kapasitesi : forensic capability
adli bilişim süreci : digital forensic process
adli bilişimde delil karartma : counter forensics
adli sakıncasız : forensically clean
adli veri inceleme : data forensics
adli veritabanı : forensic database
adres : address
adres ailesi : address family
adres alanı : address field
adres alanı : address space
adres ayırıcısı : address separator
adres çözümleme : address resolution
adres çözümleme kuralı : Address Resolution Protocol (ARP)
adres defteri : address book
adres değişikliği : address modification
adres dönüştürme : address conversion
adres dönüştürme : address translation
adres hesaplaması : address generation
adres iletisi : address message
adres listesi : address list
adres saklayıcısı : address register
adres sınıfı : address class
adres uzayı : address space
adres uzayı yoklama saldırısı : address space probe attack
adres yolu : address bus
adresleme : addressing
adreslenir : addressable
adreslenir bellek : addressable memory
adsız : anonymous
adsız bağlantı : anonymous connection
adsız veri : anonymous data
adsızlaştırıcı : anonymizer
adsızlaştırılmanın kaldırılması : deanonymize
adsızlaştırılmış veri : anonymized data 
adsızlaştırma : anonymization 
adsızlık : anonymity
afin : affine
afin dönüşüm : affine transformation
: net
: network
ağ adresi : network address
Ağ Adresi Çevirisi : Network Address Translation (NAT)
ağ adresi dönüşümü : network address translation
ağ araştırması : network probing
ağ arayüzü : network interface
ağ arayüzü yazıcısı : network-interface printer
Ağ Aygıt Arayüzü Özellikleri : Network Device Interface Specification (NDIS)
ağ aygıtı hatası : network device error
ağ bağdaştırıcı kart : network adapter card
ağ bağdaştırıcısı : network adapter
Ağ Bilgi Sistemi (ABS) : Network Information System (NIS )
ağ bilimi : network science
ağ bilişim : network computing
ağ bireşimi : network synthesis
ağ bölgesi : network domain
ağ bölümleme : network slicing
ağ çizgesi : graph of a network
ağ çözümleme : network analysis
ağ dayanıklığı : network resilience
ağ denetim masası küçük uygulaması : network control panel applet
ağ denetleyicisi : network controller
ağ dinleme : network sniffing
ağ dinleyici : network sniffer
Ağ Dosya Sistemi : Network File System (NFS)
ağ duyurma : network exposure
ağ düğümü : network node
ağ düğümü : node of a network
ağ düğümü işlemcisi : network node processor
ağ ekli depolama : network-attached storage (NAS)
ağ eşleştirici : Network Mapper (Nmap)
ağ etmeni : network agent
ağ gecikmesi : network latency
ağ geçidi : gateway
ağ görgü kuralı : netiquette
ağ gözlemci : net watcher
ağ gözlemleme : network monitoring
ağ güncesi : blog
ağ günlüğü : blog
ağ güvenliği : network security
Ağ Haber Aktarma Kuralı : Network News Transfer Protocol (NNTP)
ağ hatası : network error
Ağ Hizmet Sağlayıcısı : Network Service Provider (NSP)
ağ iletişim kuralı : network protocol
ağ istemi : network request
ağ işlemcisi : network procesor
ağ işletim dizgesi : network operating system
ağ işlevi : network function
ağ işlevi sanallaştırması : network function virtualization
ağ işlevlerinin sanallaştırılması : virtualization of network functions
ağ izin hatası : network permission error
ağ katmanı : network layer
ağ kaynağı : network resource
ağ kesintisi : network outage
ağ keşfi : network reconnaissance
ağ kimliği : network Id
ağ klasörü : net folder
ağ konuk oturumu açma : network guest logon
ağ kuramı : network theory
ağ kurma yardımcısı : network setup wizard
Ağ Mimarı : Network Architect
Ağ Mühendisi : Network Engineer
ağ oluşturma : networking
ağ öğesi : network element
ağ özellikleri gözlemleme : monitoring network properties 
ağ özellikleri gözlemleme uçangözü : network properties monitoring drone
ağ özelliklerini gözlemleme uçangözü : drone for monitoring network properties
ağ paylaşımı : network sharing
ağ saldırı saptama dizgesi : Network Intrusion Detection System (NIDS)
ağ sanallaştırma : network virtualization
ağ sanallaştırma ortamı : network virtualization platform
ağ saydamlığı : network transparency
ağ sel saldırısı : network flooding attack
Ağ Sistem Yöneticisi : Network Systems Administrator
ağ tarafsızlığı : net neutrality
ağ tasarımı : network design
ağ taşıması : network transport
Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi : Network Basic Input/Output System (Netbios)
ağ tetiklemeli : network triggered
ağ topolojisi : network topology
ağ üzerinde bilgi işlem : network computing
ağ üzerinde yayılma : diffusion over network
ağ üzerinden yükleme programı : over-the-net installation program
Ağ ve Bilgisayar Sistem Yöneticisi : Network and Computer Systems Administrator
ağ veritabanı : network database
ağ yapısı : network topology
ağ yoklama : network sniffing
ağ yoklaması : network probing
ağ yoklayıcı : network sniffer
Ağ Yöneticisi : Network Administrator
Ağ Yöneticisi : Network Manager
ağ yönetimi : network administration
ağ yönetimi : network management
ağ yönlendirici : network redirector
ağ yönlendirici : network router
ağ zaman kuralı : Network Time Protocol (NTP)
ağa göz at : browse the network
ağaç ağ : tree network
ağaç yapılı bilişimsel mantık : computational tree logic
ağbağlantısı : netlink
ağda sanallaştırılmış hizmet : virtualized service in the network
ağdan ağa arabirim : network-to-network interface
ağırlıklı değer : weighted value
ağlararası çalışma : internetworking
aile denetim paketi : netintelligence
aile paketi : cyber nanny
ajan : agent
akademide karşılaştırma kullanımı : use of benchmark in academia
akıl yürütme : reasoning
akıl yürütme hatası : reasoning error
akılcı etmen : rational agent
akıllı : smart
akıllı ağ : intelligent network
akıllı alan : smart space
akıllı algılayıcı : smart sensor
akıllı ampul : smart bulb
akıllı araçlar için hizmet bilişimi : service computation for smart vehicles
akıllı aygıt teknolojisi : smart device technology
akıllı ayna : smart mirror
akıllı baston : smart cane
akıllı bilgi dizgesi : intelligent information system
akıllı bilişim : intelligent computation
akıllı bilişim : intelligent informatics 
akıllı bilişim : smart computing
akıllı buzdolabı : smart fridge
akıllı büyük çoklu ortam veritabanı : intelligent big multimedia database
akıllı çoklu ortam veritabanı : intelligent multimedia database
akıllı dilbilim : intelligent linguistics
akıllı diş fırçası : smart toothbrush
akıllı dizge : smart system
akıllı dizge teknolojisi : smart system technology
akıllı eldiven : smart glove
akıllı esnek bilişim : intelligent soft computing
akıllı etmen : intelligent agent
akıllı etmen dizgesi : intelligent agent system
akıllı etmen modelleme : intelligent agent modeling
akıllı etmen teknolojisi : intelligent agent technology 
akıllı ev cihazı : smart home device
akıllı görüntü birimi : smart display
akıllı gözlük : smartglasses
akıllı güvenlik kamerası : smart security camera
akıllı hap : smart pill
akıllı hesaplama dizgesi : intelligent computational system
akıllı hizmet : smart service
akıllı ısı denetleyicisi : smart thermostat
akıllı ışık anahtarı : smart light switch
akıllı ızgara : smart grid
akıllı kapı zili : smart doorbell
akıllı karar : intelligent decision
akıllı kent : smart city
akıllı kent arayazılımı : middleware for smart cities.
akıllı kent iletişim aracı : smart-city communication tool
akıllı kent ortamı : smart city environment
akıllı kent teknolojilerinin tümleştirilmesi : integration of smart city technologies
akıllı kentler için bağlam duyarlı uyarlama : context-aware adaptation for smart cities
akıllı kentlerde gezer içerik : mobile content in smart cities
akıllı kullanıcı arabirimi : intelligent user interface
akıllı kullanıcı arayüzü : intelligent user interface
akıllı kurgulanabilir iş : intelligent composable business
akıllı mekatronik : intelligent mechatronics
akıllı ortam : smart platform
akıllı örnek : intelligent instance
akıllı örneklendirme : intelligent instantiation
akıllı özel eğitim : intelligent tutoring
akıllı özel eğitim dizgesi : intelligent tutoring system
akıllı robot dizgesi : intelligent robotic system
akıllı robotik : intelligent robotics
akıllı sanal kişi modelleme : intelligent avatar modeling
akıllı sözleşme : smart contract
akıllı şehirler için hizmet hesaplama : service computation for smart cities
akıllı şehirler için ortak akıl : collective intelligence for smart cities
akıllı taşıma dizgesi : intelligent transportation system
akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski : cyber security risk in smart technologies
akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski : cybersecurity risk in smart technologies
akıllı teknolojilerin siber güvenlik savunmasızlığı : cybersecurity vulnerability in smart technologies
akıllı telefon : smart phone
akıllı telefon cihazlarında güvenlik ve gizlilik : security and privacy in smartphone devices
akıllı telefon resmi : smartphone photo
akıllı telefonsuzluk korkusu : nomofobia
akıllı tıklama : intelligent click
akıllı topluluk : smart community
akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay us  : AI as an enabler for smart community
akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay zekâ  : AI as an enabler for smart community
akıllı trafik ışığı : smart traffic light
akıllı ulaşım dizgesi : intelligent transportation system
akıllı veri çözümleme : intelligent data analysis
akıllı veritabanı : intelligent database
akıllı veritabanı dizgesi : intelligent database system
akıllı yazılım mühendisliği : intelligent software engineering
akılyürütme otomasyonu : automation of reasoning
akış : stream
akış değişkeni : flow variable
akış verisi : stream data
akış verisi depolama : warehousing stream data
akla yatan değer : plausible value
aklanmış : in the clear
aksaklığa dayanıklı bilgisayar : fault-tolerant computer
aksaklığa dayanıklı nicem bilgisayar : fault-tolerant quantum computer
aksaklığın yerini saptama : fault localization
aksaklık : fault
aksaklık belirleme : fault localization
aksaklık düzeltme : fault recovery
aksaklık modeli : fault model
aksaklık onarımı : fault repair
aksama : failure
aksama : fault
aksamak : fail (v)
aktarım : handover
aktarım hatası : transfer error
aktarma öğrenme : transfer learning
aktelsizlik korkusu : nomofobia
alan : area
alan : domain
alan adı : domain name
alan adı fırsatçılığı : cyber squatting
alan adı saldırısı : domain name attack
Alan Adı Sistemi : Domain Name System (DNS)
Alan Adı Sistemi Sunucusu : Domain Name System Server 
alan adına çökme : cyber squat
alan adresi : area address
alan aygıtına saldırı : fıeld device hack
alan bağımlı : domain-dependent
alan çalışması : area work
alan çizgesi : area chart
alan çözümleme : domain analysis
alan değişkeni : domain variable
alan modelleme : domain modeling
alan mühendisliği : domain engineering
alan örneklemesi : area sampling
alan yönelimli örüntü : domain-oriented pattern
alana özel : domain-specific
alana özel bilgi sistem mühendisliği : domain specific IS engineering
alana özel çok yönlü bilgi sistem mühendisliği : domain specific multi-aspect IS engineering
alana özel dil : Domain-Specific Language (DSL)
alana özel donanım : domain-specific hardware
alana özel etmen : domain-specific agent
alandan bağımsız : domain-independent
alandan saldırı : LAND attack
alarm : alarm
alarm devresi : alarm circuit
alarm işareti : alarm signal
aldatıcı : deceptive
aldatıcı : fake
aldatıcı coğrafya görüntüsü : deepfake geography
aldatıcı etmen : deceptive agent
aldatıcı görüntü türetim teknolojisi : deepfake technology
aldatıcı görüntü türetme : deepfaking
aldatıcı görüntü türetmek : deepfake (v)
aldatıcı kimlik : deceptive identity
aldatıcı uydu görüntüsü : deepfake satellite image
aldatma : deception
aldatma sinyali : deception signal
aldatmak : spoof
alet hatası  : instrument error
alfa değeri : alpha value
alfa kanalı : alpha channel
alfabe : alphabet
alfabetik : alphabetic
alfabetik damga : alphabetic character
alfabetik dizgi : alphabetic string
alfabetik girdi : alphabetical input
alfabetik kod : alphabetic code
alfabetik sözcük : alphabetic word
alfasayısal : alphanumeric
alfasayısal damga : alphanumeric character
alfasayısal veri : alphanumeric data
algı : perception
algı hatası : perception error
algı önleme : detection-avoidance
algı önleme düzeneği : detection-avoidance mechanism
algıla-kurtar : detect-recover
algılama : perception
algılama algoritması : detection algorithm
algılama aygıtı : sensing device
algılama çözümyolu : detection algorithm
algılama derinliği : detection depth
algılama dizgesi : sensing system
algılama eşiği : detection threshold
algılama genişliği : detection breadth
algılama hatası : detection error
algılama kapsamı : detection scope
algılama teknolojisi : sensing technology
algılanan değer : perceived value
algılanan veri : perceived data
algılanmış değişken : sensed variable
algılanmış dış kaynaklı girdi : perceived exogenous input
algılanmış dışsal girdi : perceived external input
algılanmış girdi : perceived input
algılanmış girdi : sensed input
algılanmış hata : detected error
algılanmış iç kaynaklı girdi : perceived endogenous input
algılanmış içsel girdi : perceived internal input
algılanmış olay : detected event
algılayıcı : sensor
algılayıcı ağı : sensor network
algılayıcı ağında güvenlik ve gizlilik : security and privacy in sensor network
algılayıcı arabirimi : sensor interface
algılayıcı dizgesi : sensor system
algılayıcı hatası : sensor error
algılayıcı ızgara : sensor grid
algılayıcı modelleme : sensor modeling
algılayıcı paketleme : sensor packaging
algılayıcı tabanlı bilişim : sensor-based computing
algılayıcı verisi : sensor data
algılayıcı verisi depolama : warehousing sensor data
algılayıcı veritabanı : sensor database
algılayıcılar için enerji toplama : energy harvesting for sensors
algısal : sensory
algısal değişken : perceptual variable
algısal deneyim : perceptual experience
algısal girdi : perceptual input
algısal girdi : sensory input
algısal kötücül yazılım : sensory malware
algısal veri : sensory data
algısal veri dönüşümü : sensory data conversion
algoritma : algorithm
algoritma betimleme : algorithm description
algoritma bilimi : algorithmics
algoritma hatası : algorithm error
algoritma hatası : algorithmic bias
algoritma şifreleme : algorithm encryption
algoritma tasarımı : algorithmic design
algoritmalaştırılmış : algorithmitized
algoritmalaştırma : algorithmitizing
algoritmalı beste yapma : algorithmic music composer 
algoritmalı dil : algorithmic language
algoritmalı kural : algorithmic rule
algoritmalı model : algorithmic model
algoritmalı program : algorithmic program
alıcı : acceptor
alıcı : addressee
alıcı düzeyi : acceptor level
alındı : acknowledged
alındı : acknowledgement
alındı : acknowledgement (Ack)
alındı damgası : acknowledge (Ack)
alındı damgası : acknowledge character
alındı karakteri : acknowledge character
alındı sinyali : acknowledgement signal
alındılamak : acknowledge
alış : intake
alışılagelmiş bilişim : conventional computing
alışılagelmiş etmen  : conventional agent
alışılagelmiş girdi : conventional input
alışılagelmiş yazılım etmeni : conventional software agent
alışılmamış  : unconventional
alışılmamış bilişim : unconventional computing
alışılmamış girdi : unconventional input
alıştırma : burn-in
alıştırma dönemi : burn-in period
alıştırma sınaması : burn-in test
alt ağ : subnet
alt ağ maskesi : subnet mask
alt değişken : sub variable
alt düzeyde etkin : active low
alt seviyeli dizge yazılımı : low-level system software
Alt tuşu : Alt key
Alt tuşu : alternate key
alternatif akım : alternating current
altsimgeli değişken : subscripted variable
altyapı yetenek türü : infrastructure capabilities type
amaca yönelik algılayıcı ağlarının özuyumu : self-adaptation in ad hoc sensor networks
amaç : target
amaç anlama : intention understanding
amaç değişken : goal variable
amaç veri : target data
amaç yönelimli : goal-oriented
amaç yönelimli denetim : goal-oriented control
amaç yönelimli etmen : goal-oriented agent
amaç yönelimli öğrenme : goal-oriented learning
amaç yönelimli öngörü : goal-oriented prediction
amaç yönlendirmeli : goal-directed
amaç yönlendirmeli etmen : goal-directed agent
amaçlı etmen : purposeful agent
ana akım : mainstream
ana defter : central ledger
ana değişken : basic variable
ana değişken : host variable
ana girdi : primary input
ana kopya : golden copy
ana makine : host machine
ana sayfa : homepage
ana veri : master data
ana veri-yolu : master bus
anahtar : key
anahtar çifti : key pair
anahtar dağıtımı : key distribution
anahtar değer : key value
anahtar değer veritabanı : key value databases
anahtar değişken : key variable
anahtar dizini : key index
anahtar olarak akıllı telefon : smartphone as a key
anahtar seçenek kümesi : key space
anahtar süreç değişkeni : key process-variable
anahtar şifreleme anahtarı : key-encryption key
anahtar yönetimi : key management
anahtarlanmış sıralı veri öbeği : keyed sequenced data set
anahtarlı sanal bağlantı : switched virtual connection
anahtarlı sanal devre : switched virtual circuit
analitik : analytical
analog : analog
analog bilgisayar : analog computer
analog değer : analog value
analog dönüştürücü : analog transducer
analog girdi : analog input
analog girdi : analog input data
analog giriş : analog input
analog gösterim : analog representation
analog iletim : analog transmission
analog model : analog model
analog müzesi : analog museum
analog ölçme aleti : analog measuring equipment
analog ölçme aygıtı : analog measuring instrument
analog sinyal : analog signal
analog veri : analog data
analog veri kanalı : analog data channel
analog yineleyici : analog repeater
analogdan sayısala dönüştürücü : analog-to-digital transducer
anında bulut hizmeti : cloud on-the-fly service
anında haber : just-in-time news
anlama : comprehension
anlama : understanding
anlamak : comprehend (v)
anlamak : comprehending
anlamama : incomprehension
anlamama : noncomprehension
anlamamak : uncomprehending
anlamamak : ununderstanding
anlambilim : semantics
anlambilimsel anlama : semantic understanding
anlamı belirsiz veri : ambiguous data
anlamsal : semantic
anlamsal ayrıştırma : semantic parsing
anlamsal bilgi : semantic information
anlamsal Bilgiağı : semantic Web
anlamsal bilişim : semantic computing 
anlamsal buluş : semantic discovery
anlamsal değer : semantic value
anlamsal etmen : semantic agent
anlamsal etmen dizgesi : semantic agent system
anlamsal geçerlilik : semantic validity
anlamsal girdi : semantic input
anlamsal hata : semantic error
anlamsal kod tarama : semantic code browsing
anlamsal model : semantic modeling
anlamsal olarak : semantically 
anlamsal olarak artırılmış üstveri : semantically augmented metadata
anlamsal olarak zengin üstveri : semantically rich metadata
anlamsal siber saldırı : semantic cyber attack
anlamsal üstveri : semantic metadata
anlamsal veri modeli : semantic data model
anlaşılamaz : beyond comprehension
anlaşılamaz : beyond understanding
anlaşılır : comprehensive
anlaşılır : intelligible
anlaşılır us : intelligible intelligence
anlaşılır zekâ : intelligible intelligence
anlaşılırlık : intelligibility
anlaşılmaz : incomprehensive
anlaşılmaz : uncomprehensive
anlayabilen etmen : understanding agent
anlayış : comprehension
anlayışlı : understanding
anlık : ad hoc
anlık görüntü : snapshot
anlık görüntüleyici : snapshot viewer
anlık sorgu : ad hoc query
anonim bağlantı : anonymous connection
anormal yayılım : anomalous propagation
anten : aerial
anten girişi : antenna input
Apple iletişim kuralı : Appletalk
Appletalk dosya iletişim kuralı : Appletalk File Protocol
ara değer : intermediate value
ara değişken : intermediate variable
ara değişken : intervening variable
ara denek değişkeni : between-subject variable
ara girdi : intermediate input
ara vermek : break (v)
ara yazılım fizik motoru  : Digital Molecular Matter (DMM)
arabada bilgi dizgesi : in-car information system
arabellek : buffer
arabellek değeri : buffer value
arabellek saklayıcı : buffer register
arabellek taşması : buffer overflow
arabellek taşması savunmasızlığı : buffer overflow vulnerability
arabellekleme : buffering
arabirim tasarımı : interface design
arabulan değişken : moderating variable
aracı değer : instrumental value
aracı değişken : moderator variable
aracı etmen  : broker agent
aracılı anlama : mediated understanding
araç bulut ağı : vehicular cloud network
araç hatası : tool error
araçtan her şeye : vehicle-to-everything (V2X)
araçtan her şeye teknolojisi : vehicle-to-everything (V2X) technology
aradeğerleme hatası  : interpolation error
arakatman için programlama soyutlaması : programming abstractions for middleware
aralık değeri : interval value
aralık değişkeni : interval variable
aralık ölçekli değişken : interval-scale variable
arama : exploration
arama etmeni : search agent
arama motoru : search engine
arama örüntüsü : search pattern
arama tabanlı uygulama : search-based application
arama tablosu : look up table
arama verisi : mining data
arama yöntemi : search method
aranabilir veri kümesi : searchable dataset
aranan çağrıyı çözme : called-party release
Arap rakamı : Arabic digit
arap sayısı : Arabic Number
araştırısal anlama : exploratory understanding
araştırma değişkeni : research variable
araştırma verisi : research data
araştırma verisi topluluğu : research data community
arayan abone : calling subscriber
arayan çağrıyı çözme : calling-party release
arayan numaranın tanımlanması : calling line identification
arayazılım : middleware
arayazılım birlikte çalışabilirliği : middleware interoperability
arayazılım tasarım ilkesi : middleware design principle
arayazılım yaklaşımı : middleware paradigm
arayüz etmeni : computer interface agent
arayüz etmeni : interface agent
arayüz özerkliği : interface autonomy
arayüz tasarımı : interface design
ardıl görüntü : afterimage
ardışık anlama : sequential understanding 
ardışık sıralama : bubble sort
argüman : Argument
arıza : failure
arıza : malfunction
arızalı hat saldırısı : fault line attacks
arka kapı : back door
arkakapı : backdoor
arkakapıdan sızma : backdoor penetration
arkakapıdan sızma izlemi : backdoor penetration strategy
arkakapıdan sızma stratejisi : backdoor penetration strategy
arkakapılı : backdoored
arkaplan : background
arkaplan değişkeni : background variable
arkaplan görüntü işleme : background image processing
arkayüz : backend 
arkayüz geliştiricisi : backend developer
arşiv : archive
arşiv kütüğü : archival file
arşivde saklama : archival storage
arşivleme : archiving
artalan : background
artalan değişkeni : background variable
artalan görüntü işleme : background image processing
artan : ascending
artan değer : increased value
artı değer : plus value
artı değer : positive value
artık : redundant
artık anlama : remnant understanding
artık bilgi : redundant information
artık değişken : surplus variable
artımlı : incremental
artımlı anlama : incremental understanding
artımlı anlayış : incremental understanding
artırılmış çözümleme : augmented analytics
artırılmış gerçeklik : augmented reality
artırılmış gerçeklik : Augmented Reality (AR)
artırılmış gerçeklik aygıtı : AR (Augmented Reality) device
artırılmış gerçeklik benzetimi : augmented reality simulation
artırılmış gerçeklik gözlüğü : augmented reality glass
artırılmış gerçeklik mikrofonlu kulaklığı : AR headset
Artırılmış Gerçeklik Yaşam Tasarımcısı : Augmented Reality Life Designer
arttırılmış değer : increased value
ASCII alma : ASCII receiving
ASCII gönderme : ASCII sending
asılsız söylenti : hoax
askeri düzeyde siber saldırı : military-grade cyber attack
askeri uygulama : military application
aslına uygunluk : authenticity
aslıyla aynılığını kanıtlama : authentication
aslıyla aynılığını kanıtlamak : authenticate (v)
aslıyla aynılık bilgisi : authentication information
aslıyla aynılık kodu : authentication code
aslıyla aynılık sinyali : authentication signal
Assembler (programlama dili) : Assembler
aşağıdan yukarıya anlama  : bottom up understanding
aşırı bağlantılı dünya : ultra-connected world
aşırı bilgi yüklemesi : information overload
aşırı büyük dizgeler için mimari : architectures for ultra-large scale systems
aşırı gerçek : hyper-realistic
aşırı gerçek robot : hyper-realistic robot
aşırı soğuk nicemsel madde : ultracold quantum matter
aşırı yük saldırı : overload attack
aşırı yüklenme : overload
aşırtmak : bypass (v)
ata düğüm : ancestor node
atama : allocation
atanmış : allocated 
atanmış değer : assigned value
atanmış değişken : allocated variable
atılabilir algılayıcı : disposable sensor
atom bellek : atom-memory device (atomristor)
atom bellek : atomristor
atom bellek aygıtı : atom-memory device (atomristor)
atom ölçekli : atom-scale
atom ölçekli nicemsel bilgisayar : atom-scale quantum computer
atomsal kuantum ikili : atomic qubit
atomsal nicemsel ikili : atomic qubit
avatar : avatar
avatar-tabanlı : avatar-based
avatar-tabanlı model : avatar-based model
Avrupa sanal bilgi merkezi : virtual centre for knowledge on Europe
Ayala ölçeği : Ayala scale
Ayala ölçeği (siber fiziksel saldırı önem düzeyi) : Ayala scale (cyber-physical attack severity levels)
ayar : adjustment
ayarlamak : adjust (v)
ayarlanır direnç : adjustable resistor
ayarlanır sığaç : adjustable capacitor
ayarlanlanmamış değişken : non-manipulated variable
ayarlanmış değişken : manipulated variable
ayarlanmış veri : calibrated data
ayarlayıcı : adjuster
ayarlayıcı hatası : tuner error
aygıt : apparatus
aygıt : device
aygıt denetleyicisi : device controller
aygıt hatası : device error
aygıt sürücüsü : device driver
aygıttan bağımsız : device-free
aygıttan bağımsız algılama : device-free sensing
ayırdedici çözümleme : discriminant analysis
ayırdedici değişken : discriminant variable
ayırıcı : burster
ayırma : allocation
ayırma birim ölçüsü : allocation unit size
ayırma birimi : allocation unit
ayırmak : allocate (v)
ayırt edilemez : indistinguishable
ayırt edilemezlik : indistinguishability
ayırtedici uyarıcı : discriminative stimulus
aykırı : outlier
aykırı değer algılama : outlier detection
aykırı etmen  : antagonistic agent
aykırılık saptama : anomaly detection 
aykırılık tabanlı saptama : anomaly-based detection
aykırımsı değişken : antithetic variable
aynı ortamda sayısallaşmak : codigit (v)
ayrıcalıklı hesap : priviledged account
ayrıcalıklı hesap yönetimi : priviledged account management
ayrık değerli değişken : discrete-valued variable
ayrık değişen değişken : discrete-change variable
ayrık değişken : discrete variable
ayrık denetim değişkeni : discrete control variable
ayrık durum değişkeni : discrete state-variable
ayrık kosinüs dönüşümü : discrete cosine transform
ayrık rasgele değişken : discrete random variable
ayrık veri : discrete data
ayrık zamanlı değişken : discrete-time variable
ayrıklaştırılmış değişken : discretized variable
ayrıklaştırma hatası : discretization error
ayrılabilir kaynak : allocatable resource
ayrılmış : allocated 
ayrılmış bellek : allocated memory
ayrıntılı anlama : detailed understanding
ayrıntılı hesaplama : granularity computing
ayrıntılı veri : detailed data
ayrıştırılmış : decomposed
ayrıştırma : decomposition
ayrıştırmak : decompose (v)
az kodlamayla uygulama ortamı : low-code app platform
azaltma hatası : damping error
B– :
b tabanlı sayısal toplam : digital sum in base b
bağdaştırıcı : adapter
bağdaştırıcı adresi : adapter address
bağdaştırıcı ayarı : adapter setting
bağdaştırıcı bilgisi : adapter information
bağdaştırıcı dizgisi : adapter string
bağdaştırıcı türü : adapter type
bağımlı değişken : dependent variable
bağımlılık : addiction
bağımsız : independent
bağımsız değişken : Argument
bağımsız değişken : argument variable
bağımsız değişken : independent variable
bağımsız değişken değeri : argument value
bağımsız durum değişkeni : independent state-variable
bağımsız etmen : independent agent
bağıntılı sanal adres : relative virtual address
bağlam : context
bağlam bağımlı : context-dependent
bağlam bilinçsiz girdi : context-unaware input
bağlam bilinçsiz giriş : context-unaware input
bağlam çözümleme : context analysis
bağlam değişkeni : context variable
bağlam duyarlı : context aware
bağlam duyarlı : context-aware
bağlam duyarlı : context-sensitive
bağlam duyarlı anlama : context-aware understanding
bağlam duyarlı dizge : context-aware system
bağlam duyarlı etkileşim : context-aware interaction
bağlam duyarlı hizmet : context aware service
bağlam duyarlı hizmet : context-aware service
bağlam duyarlı özuyum : context-aware self-adaptation
bağlam duyarlı uyarlanır dizge : context-aware adaptive system
bağlam duyarlı uyum : context-aware adaptation
bağlam duyarlılığı : context awareness
bağlam farkındalığı : context awareness
bağlam modelleme : context modeling
bağlam varlıkbilimi : context ontology
bağlama : anchor
bağlama duyarlı girdi : context-sensitive input
bağlama duyarlı giriş : context-sensitive input
bağlama duyarsız : context-unaware 
bağlama noktası : anchor point
bağlamdan bağımsız anlama : context-independent understanding
bağlamsal : contextual
bağlamsal anlama : contextual understanding
bağlamsal bilinç : contextual consciousness
bağlamsal duyarlılık : contextual awareness 
bağlamsal farkındalık : contextual awareness 
bağlamsal us : contextual intelligence
bağlamsal yaklaşım : contextual approach
bağlamsal zekâ : contextual intelligence
bağlamsallaştırma : contextualization
bağlanım çözümleme : regression analysis
bağlantı : connection
bağlantı çözümlemesi : connection analytics 
bağlantı çözümlemesi : link analysis
bağlantı hatası : connection error
bağlantı kesme : breaking link
bağlantı korsanlığıyla siber saldırı : link-jacking cyber-attack
bağlantı noktası : port
bağlantı noktası bilgisi : port information
bağlantı noktası taraması : port scanning
bağlantı oluşması çözümlemesi : analysis of link formation
bağlantı türü çözümleme : analysis of link type
bağlantı türü çözümleme : analysis of link type
bağlantılı : connected
bağlantılı açık veri : linked open data
bağlantılı ağ : connected network
bağlantılı araba : connected car
bağlantılı araba verisi : connected car data
bağlantılı araç : connected vehicle
bağlantılı belge : hypertext
bağlantılı çalıştırma verisi : runtime linked data
bağlantılı kent : connected city
bağlantılı şey : connected thing
bağlantılı toplum : connected community
bağlantılı tüketici : connected consumer
bağlantılı veri : linked data
bağlantılı veri yönetimi : linked data management
bağlantılılık : connectivity
bağlantısız bilgisayar : air gap computer
bağlaşık : coupled
bağlaşım : coupling
bağlaşımı ayırmak : decoupling
bağlaşımlı : coupled
bağlaşımlı çoklu etmen : coupled multi-agents
bağlaşım-önler ağ : decoupling network
bağlaştırıcı : coupler
bağlaştırmak : couple (v)
bağlı : connected
bağlı aygıt : connected device
bağlı değişken : bound variable
bağnaz anlama : dogmatic understanding 
bakış davranışı : gaze behavior
bakışım : symmetry
bakışım ekseni : axis of symmetry
bakışımlı : symmetric
bakışımsız : asymmetrical
bakışımsız anahtar şifreleme : asymmetric-key cryptography
bakışımsız bozulma : asymmetrical distortion
bakışımsız öğe : asymmetric element
bakışımsız yön sapma : asymmetrical deflection
bakışımsızlık : asymmetry
balıktan esinlenmiş robot : fish-inspired robot
balina avı : whaling attack
bankamatik : Automated Teller Machine (ATM)
bankamatik : automatic teller machine
bant genişliği : bandwidth
barındırma : hosting
basamak : digit
basamaklı : cascading 
basamaklı değişken : scalar variable
basamaklı girdi : step input
basılabilir algılayıcı : printable sensor
basit ağ yönetim kuralı : Simple Network Management Protocol (SNMP)
basit değişken : simple variable
baskı için hazır hale getirmek : makeready (v)
baskın değişken : dominant variable
bastırıcı değişken : suppressor variable
başabaş noktası : break-even point
başarı olasılığı : probability of success
başarı olasılığı : probability of success
başarım : performance
başarım ayarlama aracı : performance tuning tool
başarım belirleme aracı : performance profiling tool
başarım çözümleme : performance analysis
başarım çözümleme aracı : performance analysis tool
başarım değerlendirme : performance assessment
başarım değerlendirme : performance evaluation
başarım gereksinimleri mühendisliği : performance requirements engineering
başarım gözlemleme : performance monitoring
başarım gözlemleme tekniği : performance monitoring technique
başarım güdümlü : performance-driven
başarım güdümlü güç yönetimi : performance-driven power management
başarım güdümlü kaynak yönetimi : performance-driven resource management
başarım karşılaştırması : performance benchmark
başarım modelleme : performance modeling
başarım modellemesi : performance modelling
başarım modellemesi aracı : performance modeling tool
başarım ölçümleri : performance metrics
başarım ölçümü : performance measurement
başarım ölçümü aracı : performance measurement tool
başarım ölçümü tekniği : performance measurement technique
başarım öngörme : performance prediction
başarım test aracı : performance testing tool
başarım yönelimli : performance-oriented
başarım yönelimli : performance-oriented
başarım yönelimli tasarım yönetimi : performance-oriented design management
başarım yönelimli yapılandırma yönetimi : performance-oriented configuration management
başarım yönetimi : performance management
başarısız açık : fail open
başarısız çağrı olasılığı : call failure probability
başarısız kapalı : fail closed
başarısız olmak : fail (v)
başarısızlık : failure
başhizası görüntü : Head-up Display (HUD)
başıboş etmen : errant agent
başkalaşmış ve çok biçimli kötücül saldırı : metamorphic and polymorphic malware attack
başlangıca döndürme : resetting
başlangıca döndürmek : reset (v)
başlangıç değeri : initial value
başlangıç değeri : initialization value
başlangıç değeri verilmemiş değişken : uninitialized variable
başlangıçtan beri : ab initio
başlangıçtan beri kesinlik : ab initio accuracy
başlatma değeri : initialization value
başlatma hatası : initialization error
başlatma jeneratörü siber saldırganlığı : black start hack
başlatma üreteci siber saldırganlığı : black start hack
başlık : caption
başlık çubuğu alanına otomatik sığdır : Auto fit İnto Title Bar Area
başvuru değeri : reference value
başvuru girdisi : reference input
başvuru mimarisi : reference architecture
başvuru verisi : reference data
başvuru yeri : locality of reference
Bayes modeli : Bayesian model
Bayesci ağ : Bayesian network
Bayesci çözümleme : Bayesian analysis
Bayesci modelleme : Bayesian modeling
Bayesci yöntem : Bayesian method
bayt : byte
bayt dolgulaması : byte stuffing
bayta yönelik protokol : byte-oriented protocol
baz istasyonu rasgele değişkeni : base station random variable
beceri : skill
bekleme zamanı : latency time
beklenen değer : expected value
beklenmedik durum planı : contingency plan
beklenmeyen olay : black swan event
belge : certificate
belge geçersizleştirme : certificate revocation
belge veritabanı : document store databases
belgeleme : certification
belgelendirme kurumu : Certificate Authority (CA)
belgelendirme yetkilisi : certificate authority
belgelendirme yetkilisi : Certificate Authority (CA)
belgelik : archive
belgelik kütüğü : archival file
belgelik sayısal baskı : archival digital print
belgelikte saklama : archival storage
belgin : unambiguous
belgin veri : unambiguous data
beliren : emergent
beliren algılayıcı uygulaması : emerging sensor application
beliren davranış : emergent behavior
beliren gerçek : emerging reality
beliren gereksinim : emerging need
beliren kısıtlama : emerging constraint
beliren özellik : emergent property
beliren teknoloji : emerging technology
beliren uygulama : emerging application
belirgin : unambiguous
belirgin değer : explicit value
belirgin devinim : apparent motion
belirgin fotoğraf : clear photo 
belirgin veri : unambiguous data
belirginleştirilmiş özellik : deblurred feature
belirlenimci değişken : deterministic variable
belirlenmezci bilişim : indeterminist computing
belirlenmiş hata : specified error
belirli : specific
belirli değer : specific value
belirlilik değeri : certainty value
belirme : emergence
belirsiz : uncertain
belirsiz bilgiağı hizmeti : uncertain Web service
belirsiz girdi : ambiguous input
belirsiz özellik : blurred feature
belirsiz veri : ambiguous data
belirsiz veri : uncertain data
belirsizlik : uncertainty
belirsizlik hatası : ambiguity error
belirsizlik iletişimi : communicating uncertainty
belirsizlik yayılması : uncertainty propagation
belirsizlikte Bilgiağı hizmeti : Web service under uncertainty
belirsizlikte hesaplama : computation under uncertainty
belirtilen değer : specified value
belirtilmemiş hata : unspecified error
belirtim hatası : specification error
belirtme : specification
belirtme hatası : specification error
belit : axiom
belitsel : axiomatic
Bell durumu : Bell state
Bell durumu ölçümü : Bell state measurement
belleğe alınmış nicem ikilisi : stored qubit
bellek : storage
bellek değişkeni : memory variable
bellek hatası : memory error
bellek sanallaştırma : memory virtualization
bellek sanallaştırma : storage virtualization
bellek sömürme saldırısı : fork bomb attack
bellek süpürme : memory scavenging
bellek yeteneği : key store
bellek yönetim tekniği : memory management technique
bellekiçi işlem : in-memory computing
belleklenmiş nicem ikilisi : stored qubit
bellekli değişken : memory variable
bellekli direnç : memristor
bellekli direnç ile hesaplama : memristor computing
belleksiz değişken : memoryless variable
belleksiz rasgele değişken : memoryless random variable
bellekte : in-memory
benek : pixel
benekleme : pixelation
benimsemek : adopt (v)
benzer rasgele değişken : non-unique random variable
benzerlik değeri : resemblance value
benzersiz rasgele değişken : unique random variable
benzeşik : affine
benzeşik dönüşüm : affine transformation
benzeşik özellik : affine property
benzeşme : affinity
benzeşme çözümleme : affinity analysis
benzetim : simulation
benzetim arası veri : intrasimulation data
benzetim hatası : simulation error
benzetim içi veri : intersimulation data
benzetim modelleme yöntembilimi : simulation modeling methodology
benzetim tabanlı : simulation-based
benzetim tabanlı anlama : simulation-based understanding
benzetim tabanlı veri arama : simulation-based data mining
benzetim verisi : simulation data
benzetim verisi yönetimi : simulation data management
benzetimlenmiş girdi : simulated input
benzetimlenmiş veri : simulated data
benzetimlenmiş verinin uygunluğu : simulated data acceptability
Bernoulli değişkeni : Bernoulli variable
Bernoulli rasgele değişkeni : Bernoulli random variable
beşeri bilimlerde sayısal öğrenim : digital scholarship in the humanities
beta değişkeni : beta variable
betimleme : description
betimleme hatası : description error
betimleme mantığı : description logics
betimsel çözümleme : descriptive analytics
betimsel değişken : descriptive variable
betimsel veri : descriptive data
beyaz takım : white team
beyin bağlanırlığı : brain connectivity
beyin benzeri : brain-like
beyin benzeri donanım : brain-like hardware
beyin bilgi belleği : brain information storage
beyin bilgi işleme düzeneği : brain information processing mechanism
beyin bilgi işlemesi : brain information processing
beyin bilimi : brain science
beyin bilişimi : brain informatics
beyin dalgalarıyla bağlanmak : interfacing via brain waves
beyin dalgalarıyla denetim : control by brain waves
beyin dalgalarıyla denetlenen : controlled by brain waves
beyin dalgası : brainwave
beyin denetimli : brain-controlled
beyin denetimli arayüz : brain-controlled interface
beyin denetimli bilgisayar : brain-controlled computer
beyin eklentisi : brain implant
beyin gibi hesaplama : brain-like computing
beyin görüntüleme : neuroimaging
beyin görüntülemede bilgi bulgulama : knowledge discovery in neuroimaging
beyin güdümlü : brain-drived
beyin güdümlü algoritma : brain-drived algorithm
beyin güdümlü yazılım : brain-drived software
beyin modeli : brain model
beyin öğrenme düzeneği : brain learning mechanism
beyin sinyali : brain signal
beyinağı : Internet of Brains
beyin-bilgisayar arabirimi : brain-computer interface
beyin-bilgisayar arabirimi aygıtı : brain-computer interface device
Beyin-Bilgisayar Arayüzü : Brain-Computer Interface (BCI)
beyin-bilgisayar birleşmesi : brain-computer fusion
beyinden esinlenen bilgi işlem : brain-inspired computing
beyinden esinlenmiş bilgisayar : brain-inspired computer
beyin-makine arabirimi : brain-machine interface
beyin-makine arayüzü : brain-machine interface
beyin-tabanlı : brain-based
beyin-tabanlı bilgi işlem : brain-based computing
beynimsi : brain-like
biçim : format
biçimbilimsel anlama : morphological understanding
biçimleme : formatting
biçimleme hatası : formatting error
biçimlendirme : markup
biçimlendirme dili : markup language
biçimsel : formal
biçimsel belirtim : formal specification
biçimsel belirtme dili : formal specification language
biçimsel değişken : formal variable
biçimsel gösterim : formal notation
biçimsel güvenlik yöntemi : formal security method
biçimsel kavramsal model : formal conceptual model
biçimsel programlama kuramı : formal programming theory
biçimsel yanlışlık : formal fallacy
biçimsel yöntem : formal method
biçimselleştirme : formalization
bilardo topu bilgisayar : billiard ball computer
bilardo topu bilişim : billiard ball computing
bildiri alt uzayı : manifestation subspace
bildiri etmeni : notification agent
bildirilmiş değişken : declared variable
bildirilmiş rasgele değişken : declared random variable
bildirim : announcement
bildirim : declaration
bildirimsel : declarative
bildirimsel mantıksal programlama : declarative logic programming
bildirimsel yapay zekâ : declarative artificial intelligence
bileşen : component
bileşen tabanlı : component-based
bileşen tabanlı arayazılım : component-based middleware
bileşen tabanlı model : component-based model
bileşen tabanlı yazılım mühendisliği : component-based software engineering
bileşik hata : composite error
bileşik video girişi : composite video input
bileşim : composition
bileşim yanılgısı : fallacy of composition
bileşimsel : compositional
bileşimsel ayrıştırma : compositional decompilation
bilgence : infotainment
bilgi : information
bilgi : knowledge
bilgi akış denetimi : information flow control
bilgi arama : information search
bilgi arama ızgarası : information mining grid
bilgi arayan robot : information spider
bilgi ayırma damgası : information separator
bilgi birimi : information unit
bilgi bombardımanı : information overload
bilgi büfesi : information kiosk
bilgi çalışanı : knowledge worker
bilgi çerçevesi : information frame
bilgi çizgesi : infographic
bilgi çizgesi : knowledge graph
bilgi dağıtımı : knowledge dissemination
Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodu : American Standart Codes for Information Interchange (ASCII)
bilgi dengesizliği : information asymmetry
bilgi derleyen etmen : information gathering agent
bilgi dizgelerinde belgeleme : certification in information system
bilgi dizgesi : knowledge system
Bilgi Dizgesi (BD) : Information System (IS)
Bilgi Dizgesi Araştırma Bilimcisi : Information System Research Scientist
bilgi dizgesi standardı : information system standard
bilgi dizgesine yapay us uygulaması : application of AI in IS
bilgi dizgesine yapay zekâ uygulaması : application of AI in IS
bilgi düşkünlüğü : infomania
bilgi edinimi : knowledge acquisition
bilgi ekonomisi : knowledge economy
bilgi eksikliği : knowledge gap
bilgi erişim dizgesi : information retrieval system
bilgi erişimi : information retrieval
bilgi etmeni : information agent
bilgi gizleme : information hiding
bilgi gösterimi : knowledge representation
bilgi güvenilirliği : information reliability
bilgi güvenliği : information security
bilgi güvenliği : security of information
Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi : Chief Information Security Officer (CISO)
Bilgi Güvenliği Çözümleyici : Information Security Analyst
Bilgi Güvenliği için Güvenlik Araçları : Security Tools for Information Security (STIS)
bilgi güvenliği yönetimi : information security management 
bilgi hızı : information rate
bilgi hizmeti : information service
bilgi ışınlama : information teleport
bilgi içeriği : information content
bilgi ikili : information bit
bilgi işlem : data processing
bilgi işlem : knowledge processing
bilgi işlem dizgesi : information processing system
Bilgi İşlem Merkezi : Data Processing Center
bilgi iyileştirme : information curation
bilgi iyileştirme hizmeti : information curation service
bilgi kimyasalı : infochemical
bilgi kuramı : information theory
bilgi kuramsal yaklaşım : information-theoretical approach
bilgi madenciliği : knowledge mining
bilgi mühendisliği : knowledge engineering
bilgi ortamı : information environment
bilgi otoyolu : information highway
bilgi otoyolu : information superhighway
bilgi ölçüsü : information measure
bilgi paylaşımı : knowledge sharing
bilgi sızıntısı : information leakage
bilgi sızması : information leak
bilgi standardı : information standard
bilgi süzen etmen : information filtering agent
bilgi süzme etmeni : information filtering agent
bilgi tabanı : knowledge base
bilgi tabanlı akıllı dizge : intelligent knowledge-based system
bilgi tabanlı dizge : knowledge-based system 
bilgi tabanlı etmen : knowledge-based agent
bilgi taşıyan foton : information-bearing photon
bilgi teknolojisi : information technology
Bilgi Teknolojisi (BT) : Information Technology (IT)
bilgi topluluğu : knowledge community
bilgi topluluğu desteği : knowledge community support
bilgi toplumu : information society
bilgi topolojisi : topology of information
bilgi trafiği : information traffic
bilgi tümleştirme : information integration
bilgi uçurumu : knowledge gap
bilgi üreticisi : information producer
bilgi ve enformasyon yönetimi : knowledge and information management 
bilgi yapısı : knowledge structure
bilgi yaşam döngüsü : knowledge life cycle
bilgi yayılması : information diffusion
bilgi yitimi : information loss
bilgi yönetimi : information management
bilgi yönetimi : knowledge management
bilgi yönetişimi : information governance
Bilgiağı : Web
Bilgiağı açıklığı : Web openness
Bilgiağı altyapısı : Web infrastructure
Bilgiağı aygıtı : Web device
bilgiağı bağlantısı : hyperlink
Bilgiağı gezgini : Webcrawler
Bilgiağı güvenliği : Web safety
Bilgiağı güvenliği : Web security
Bilgiağı hizmet biçimselleştirme : Web service formalization
Bilgiağı hizmet kümelenmesi : Web-service clustering
Bilgiağı hizmet öbeği için bağlam duyarlı : context-aware for Web-service clustering
Bilgiağı hizmet standartları : Web service standards
Bilgiağı hizmet yaşam döngüsü yönetimi : Web service lifecycle management
Bilgiağı hizmeti : Web service
Bilgiağı hizmeti bileşiminde belirsizlik : uncertainty in Web service composition
Bilgiağı hizmeti bulma : Web service discovery
Bilgiağı hizmeti güvenliği : Web service security
Bilgiağı hizmeti seçimi : Web service selection
Bilgiağı hizmetinde varlıkbilimi : ontology in Web service
Bilgiağı hizmetleri tabanlı hizmet : Web services-based service
Bilgiağı hizmetlerinde anlambilim : semantics in Web services 
Bilgiağı hizmetlerinde gizlilik : privacy in Web services
Bilgiağı hizmetlerinde güvenlik : security in Web services
Bilgiağı içeriği : Web content
Bilgiağı içeriği başarım güvenilirliği : Web content performance reliability
Bilgiağı içeriği başarım güvenliği : Web content performance security
Bilgiağı içeriği başarım kesinliği : Web content performance accuracy
Bilgiağı içeriği başarımı : Web content performance
Bilgiağı içeriği için çerçeve : framework for Web content
Bilgiağı içeriği için mimari : architecture for Web content
Bilgiağı içeriği işleme için varlıkbilimi : ontology for processing Web content
Bilgiağı içeriği işlemek için anlambilim : semantics for processing Web content
Bilgiağı içeriği madenciliği : Web content mining
Bilgiağı içeriği modelleme : Web content modeling
Bilgiağı içeriği önerici : recommender for Web content
Bilgiağı içerik filtreleme yazılımı : web content filtering software
Bilgiağı iletişim arabirimi : Web communication interface
Bilgiağı mühendisliği : Web engineering
Bilgiağı psikolojisi : Web psychology
Bilgiağı robotu : Web robot
Bilgiağı robotu : Webbot
Bilgiağı robotu kayıt bileşeni : Webbot registration component
Bilgiağı sayfası : Web page
Bilgiağı sistem mühendisliği : Web systems engineering
Bilgiağı sistem mühendisliği tasarımı : Web systems engineering design
Bilgiağı sitesi : web site
Bilgiağı sitesi etmeni : Web site agent
Bilgiağı sitesi itibar hizmeti : website reputation service
Bilgiağı sunucusu İnternet adresi : Web server Internet address
Bilgiağı şifrelemesi : Web cryptography
Bilgiağı tabanlı : Web-based
Bilgiağı tabanlı dizge : Web-based system
Bilgiağı tabanlı e-iş : Web-based e-business
Bilgiağı tabanlı elektronik iş : Web-based ebusiness
Bilgiağı tabanlı hizmet : Web-based service
Bilgiağı tabanlı tanıtım dizgesi : Web-based advertising system 
Bilgiağı tabanlı üretim : Web-based manufacturing
Bilgiağı teknolojisi : Web technology
Bilgiağı usunun Dünya Çapında Bilgiağına etkisi : impact of Web intelligence to World Wide Web
Bilgiağı usunun etkisi : impact of Web intelligence
Bilgiağı uygulaması : Web application
Bilgiağı ve veri madenciliği : Web and data mining
Bilgiağı veri yönetimi : Web data management
bilgiağı yayını : webstream
Bilgiağı yazarlığı : Web authoring
Bilgiağı yönelimli etmen : Web-oriented agent
Bilgiağı Yöneticisi : Web Administrator
Bilgiağı Yöneticisi : Webmaster
Bilgiağı zekâsı : Web intelligence
Bilgiağı zekâsının Dünya Çapında Bilgiağına etkisi : impact of Web intelligence to World Wide Web
Bilgiağı zekâsının etkisi : impact of Web intelligence
Bilgiağıgözatıcısı : Web browser
bilgiağına göz at : browse the web
Bilgiağında arama etmeni : Web search agent
bilgiağından yayın : webstreaming
Bilgiişlem Üst Yöneticisi : Chief Digital Information Officer
Bilgiişlem Üst Yöneticisi : Chief Digital Officer
bilgiküresi : infosphere
bilgilendirici veri : informative data
bilgilendirici veri tabanı : informational database
bilgilendirme günü : information day
bilginin bozulmazlığı : integrity of information
bilginin değersizleşmesi : information bankruptcy
bilginin kötüye kullanımı : information abuse
bilgisayar : computer
bilgisayar acil durum önleme takımı : Computer Emergency Response Team (CERT)
bilgisayar ağ güvenliği : computer network security
bilgisayar ağı : computer network
Bilgisayar Ağı Mimarı : Computer Network Architect
bilgisayar ağı saldırısı : Computer Network Attack (CNA)
bilgisayar ağı uygulaması : computer network application
bilgisayar ağında suç çözümleme : computer network forensics
bilgisayar anlaması : computer understanding
bilgisayar arayüzü etmeni : computer interface agent
bilgisayar bilimci : computer scientist
bilgisayar bilimi : computer science
bilgisayar bilimi eğitimi : computer science education
bilgisayar canlandırması : computer animation
bilgisayar denetimli : computer-controlled
bilgisayar denetimli robot : computer-controlled bot
bilgisayar denetimli üretim : computer-controlled fabrication
bilgisayar deneyimi : computing experience
bilgisayar destekli : computer-aided
bilgisayar destekli : computer-supported
bilgisayar destekli anlama : computer-assisted understanding
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) : Computer Aided Education (CAE)
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) : Computer Aided Engineering (CAE)
bilgisayar destekli örme : computer-aided knitting
bilgisayar destekli tasarım : design automation
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) : Computer Aided Design (CAD)
bilgisayar destekli tasarım aracı : computer-aided design tool
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) : Computer Aided Manufacturing (CAM)
bilgisayar destekli yaratıcılık : computer-aided creativity
bilgisayar destekli yazılım mühendisliği : computer-supported software engineering
bilgisayar görmesi : computer vision
bilgisayar görmesi çözümyolu : computer vision algorithm
bilgisayar grafiği : computer graphics
bilgisayar güvenliği : computer security
bilgisayar hatası : computer error
bilgisayar iletişimi : computer communication 
bilgisayar insan etkileşimi : computer-human interaction
bilgisayar kaynaklı : computer-generated
bilgisayar kaynaklı canlandırma : computer-generated animation
bilgisayar kaynaklı veri : computer generated data
bilgisayar korsanı : hacker
bilgisayar korsanlığı : computer hacking
bilgisayar mimarisi : computer architecture 
bilgisayar mühendisliği : computer engineering
bilgisayar mühendisliği eğitimi : computer engineering education
bilgisayar mühendisliğinde eğilimler : trends in computer engineering
bilgisayar okuryazarlığı : computer literacy
bilgisayar öncüsü : computer pioneer
Bilgisayar Programcısı : Computer Programmer
bilgisayar sahteciliği : computer fraud
bilgisayar sahteciliği yasası : computer fraud act
Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi : Computer Systems Analyst
Bilgisayar Sistem Yöneticisi : Computer Systems Manager
bilgisayar solucanı : worm
bilgisayar solucanı saldırısı : worm attack
bilgisayar tabanlı : computer-based
bilgisayar tabanlı dizgelerde programlı ölüm : apoptotic computing
bilgisayar tabanlı yönetim yardımcısı : computer-based administrative assistant
bilgisayar uygulaması : computer application
bilgisayar ve toplum : computer and society
bilgisayar verisi : in silico data
bilgisayar veritabanı : computer database
bilgisayar yanlışı : computer blunder
bilgisayara sızma : hacking
bilgisayar-aracılı : computer-mediated
bilgisayar-aracılı iletişim : computer-mediated cmmunication
bilgisayarla anlama : computer-aided understanding
bilgisayarla görme : artificial vision
bilgisayarla tasarlanmış nano gövde  : computationally designed nanobody
bilgisayarla üretilmiş görüntü : computer generated image
bilgisayarlaşma : cybernation
bilgisayarlaşma çağı : age of automation
bilgisayarlaştırılmış anlama : computerized understanding
bilgisayarlaştırılmış sayısal röntgen : computerized digital radiography
bilgisayarlaştırılmış yorumcu : computerized interpreter
bilgisayarlaştırma hatası : computerization error
bilgisayarlı canlandırma : computer-generated animation
bilgisayarlı görme : computerized vision
bilgisayarlı tomografi : computational tomography
bilgisayarlı tomografi : computed tomography
bilgisayarlı tomografi : computerized tomography
bilgisayarlı tomografi : computerized-tomography
bilgisayarlı tomografi taraması : computerized-tomography scan
bilgisayarlı uyuşturucu taraması : computational drug screening
bilgiye dayalı : knowledge-based
bilgiye dayalı dizge : knowledge based system
bilgiye dayalı ekonomi : knowledge-based economy
bilgiye dayalı yöntem : knowledge based method
bilgiye erişim çelişkisi : paradox of information access
bilgiyoğun : knowledge-intensive
bilgiyoğun : knowledge-rich
bilgiyoğun akıllı dizge : knowledge-rich intelligent system
bilgiyoğun bağlam duyarlı dizge : knowledge-rich context-aware system
bilgiyoğun dizge : knowledge-intensive system
bilgiyoğun dizge : knowledge-rich system
bilgiyoğun hizmet : knowledge-intensive service
bilgiyoğun sınıflandırma dizgesi : knowledge-intensive classification system
bilimdalları arası bilişim : interdisciplinary computing
bilimde hesaplama uygulamaları : computing applications in science
bilimsel hata : scientific error
bilimsel veritabanı : scientific database
bilinçaltı uyarı : subliminal stimulus
bilinçli : self-aware
bilinçli uyum : self-aware adaptation
bilinen değişken : known variable
bilinen hesaplama dizgesi : classical computing system
bilinen yanıt testi : known-answer test
bilinmesi gereken : need-to-know
bilinmeyen değişken : unknown variable
bilinmeyen hata : unknown error
biliş esinli : cognition-inspired
biliş esinli karmaşık dizge : cognition-inspired complex system
bilişim : computation
bilişim : informatics
Bilişim Baş Yöneticisi : Chief Information Officer (CIO)
Bilişim Bilimcisi : Computer and Information Research Scientist
bilişim destekli dişçilik : digital dentistry
bilişim dizgesi denetimi : audit in information system
bilişim dizgesinde (BD) büyük veri uygulaması : big data application in IS (Information System)
bilişim eğitimi : computing education 
bilişim etiği : computational ethics
bilişim etiği : computer ethics
bilişim etiği : computing ethics
bilişim hizmeti  : computing service 
bilişim kuramı : computation theory
Bilişim Makineleri Derneği : Association for Computing Machinery (ACM)
bilişim mantığı : logic of computation
bilişim modeli : computing model
bilişim ortamında bulabilme : ambient findability
Bilişim Sistemleri Yöneticisi : Computer and Information Systems Manager
bilişim teknolojisi : computing technology
bilişim yenilikçisi : computing innovator
bilişimcilerin yetenekleri : competencies of computer scientists
bilişimin kötüye kullanımı : information system abuse
bilişimin matematiksel temelleri : mathematical foundations of computing
bilişimsel : computational
bilişimsel akıllı algoritması : computationally intelligent algorithm
bilişimsel akıllı çözümyolu : computationally intelligent algorithm
bilişimsel algoritma : computational algorithm
bilişimsel altyapı : computational infrastructure
bilişimsel araç : computational tool
bilişimsel bilim : computational science
bilişimsel bulut : computational cloud
bilişimsel çözümyolu : computational algorithm
bilişimsel dilbilim : computational linguistics
bilişimsel düşünme : computational thinking
bilişimsel etmen  : computational agent
bilişimsel farkındalık : computational awareness
bilişimsel geometri : computational geometry
bilişimsel görüntüleme : computational imaging
bilişimsel istatistik : computational statistics
bilişimsel iş usu : business computational intelligence
bilişimsel iş zekâsı : business computational intelligence
bilişimsel kısıt : computational constraint
bilişimsel kimya : computational chemistry
bilişimsel maliyet : computational cost
bilişimsel mantık : computational logics
bilişimsel model : computational model
bilişimsel moleküler yaşambilim : computational molecular biology
bilişimsel olarak çözülebilir problem : computationally solvable problem
bilişimsel olarak çözülemez problem : computationally unsolvable problem
bilişimsel öğrenme : computational learning
bilişimsel problem : computational problem
bilişimsel propaganda : computational propaganda
bilişimsel sinirbilim : computational neuroscience
bilişimsel sürdürülebilirlik : computational sustainability
bilişimsel sürdürülebilirlik : computational sustainability
bilişimsel tasarım : computational design
bilişimsel toplum bilimi : computational social science
bilişimsel toplum bilimini geliştirme : advancing computational social sciences
bilişimsel toplumbilim : computational sociology
bilişimsel us : computational intelligence
bilişimsel us tabanlı öğrenme : computational intelligence-based learning
bilişimsel yaklaşım : computational paradigm
bilişimsel yaşam bilimleri : computational life sciences 
bilişimsel yaşambilim : computational biology
bilişimsel yaşambilim laboratuvarı : computational biology lab
bilişimsel yöntem : computational method 
bilişimsel yöntembilim : computational methodology
bilişimsel zekâ : computational intelligence
bilişimsel zekâ stratejisi : computational intelligence strategy
bilişimsel zekâ tabanlı öğrenme : computational intelligence-based learning
bilişsel artırma : cognitive augmentation
bilişsel başarım : cognitive performance
bilişsel bilgi işlem : cognitive computing 
bilişsel bilgi işleme : Cognitive Information Processing (CIP)
bilişsel bilgisayar : cognitive computer
bilişsel bilim : cognitive science
bilişsel bilişim : cognitive computing
bilişsel çıkarımsal dizge : cognitive inferential system
bilişsel çözüm : cognitive solution
bilişsel dizge : cognitive system
bilişsel esin : cognitional inspiration
bilişsel etmen : cognitive agent
bilişsel gerileme : cognitive decline
bilişsel hesaplama modeli : cognitive computation model
bilişsel hizmet : cognitive service
bilişsel hizmet çerçevesi : cognitive service framework
bilişsel iş : cognitive work
bilişsel işlem : cognitive processing
bilişsel işlev : cognitive function
bilişsel iyileştirme : cognitive improvement
bilişsel mimari : cognitive architecture
bilişsel model : cognitive model
bilişsel modelleme : cognitive modeling
bilişsel modellerle Bilgiağında dolaşma : Web-navigation via cognitive models
bilişsel örüntü madenciliği : mining cognitive pattern
bilişsel özellik : cognitive feature 
bilişsel özellik çıkarımı : cognitive feature extraction
bilişsel robot bilimi : cognitive robotics
bilişsel sanal yardımcı : cognitive virtual assistant
Bilişsel Sistem Mühendisi : Cognitive Systems Engineer
bilişsel sistem mühendisliği : cognitive systems engineering
bilişsel süreç : cognitive process
bilişsel us : cognitive intelligence
bilişsel yapay us yardımcısı : cognitive AI assistant
bilişsel yapay zekâ yardımcısı : cognitive AI assistant
bilişsel yardımcı : cognitive assistant
bilişsel yetenek : cognitive capacity
bilişsel zekâ : cognitive intelligence
bina aydınlatmada sayısal kural : digital serial interface
bir dizgenin salt kararlılığı : absolute stability of a system
birbiçimli kaynak etmeni : uniform resource agent
birbiçimli rasgele değişken : uniform random variable
birbirini izlemek : alternate (v)
birbirini izleyen : alternating
birbirini izleyen alanlar : alternating fields
birbirini izleyen diziler : alternating series
birden çoğa eşleme : one-to-many mapping
birden çok bulut : multiple clouds
birden çok değerli mantık : multivalued logics
birden çok etmen : multiple agent
bireşim : synthesis
bireysel anlama  : individual understanding
bireysel değişken : individual variable
bireysel etmen : individual agent
birikim hatası : accumulation error
birikimli anlama  : cumulative understanding
birikimli hata : cumulative error
birikmiş değer : accumulated value
birikmiş hata : accumulated error
biriktirici : accumulator
biriktirici : accumulator (ACC)
biriktirici veri yolu : accumulator-bus (a-bus)
biriktirici yazmacı : accumulator register
biriktirici yolu : accumulator bus
biriktirmek : accumulate (v)
birimsel : modular
birimsellik : modularity
birinci tür hata : type I error
birincil bellek : primary memory
birincil değer : alpha value
birincil girdi : primary input
birincil sınama : alpha test
birincil veri : primary data
birleşik : federated
birleşik hata : combined error
birleşik modelleme dili : Unified Modeling Language (UML)
birleşik yayın ortamı : unified streaming media
birleşik yayın ortamı sunucu yazılımı : unified streaming media server software
birleşik yayın ortamı sunucusu : unified streaming media server
birleştirilebilir iş : composable business
birleştirme hatası : unification error
birlikte çalışabilir ağ : interoperable network 
birlikte çalışabilir veritabanı : interoperable database
birlikte çalışabilirlik : interoperability
birlikte çalışılırlık sorunu : interoperability issue
birlikte evrim : coevolution
birlikte uyarlama : collective adaptation
birörnek girdi : uniform input
bitiş imi : end marker
bitişik : adjacent
bitişiklik : adjacency
bitişiklik çizgesi : adjacency graph
biyolojik değişim : biological mutation
biyolojik olarak çözünür robot : biodegradable robot
biyomedikal sinyal çözümlemesi : biomedical signal analysis
Bizans bozulmaya dayanıklılığı : Byzantine fault tolerance
Bizans hatası : Byzantine fault 
bkz. User Network : Usenet
Blippar : Blippar
Boole cebiri : Boolean algebra
Boole cebiri bilgisayarı : Boolean algebra computer 
Boole damgası : Boolean character
Boole değeri : Boolean value
Boole değişkeni : Boolean variable
Boole deyimi : Boolean expression
Boole eşitliği : Boolean equation
Boole halkası : Boolean ring
Boole hesabı : Boolean calculus
Boole işleci : Boolean operator
Boole işlemi : Boolean operation
Boole işlevi : Boolean function
Boole komutu : Boolean instruction
Boole mantığı : Boolean logic
Boole modeli : Boolean model
Boole terimi : Boolean term
Boole toplaması : Boolean addition
Boole verisi (verileri) : Boolean data
Boole verisi modeli : Boolean data model
boş : idle
boş değer : null value
boyuna görünüş : portrait
boyut azaltma : dimension reduction
boyutlu veri : dimensional data
boyutsal azaltma : dimensional reduction
boyutsal veri modelleme : dimensional data modeling
boyutsallık azaltma : dimensionality reduction
bozuk : faulty
bozuk sunucu : corrupt server
bozukluk : fault
bozukluk : glitch
bozulma : breakdown
bozulma : corruption
bozulma : fault
bozulmamış anlama : incorrupt understanding 
bozulması zor : hard-to-corrupt
bozulması zor yedek : hard-to-corrupt backup
bozulmazlık : integrity
bozulmazlık korunması : integrity protection
bozulmuş anlama : corrupt understanding 
böcek : bug
böcekten esinlenmiş robot : insect-inspired robot
bölüm : compartment
bölümlenmiş veri öbeği : partitioned data set
bölümlü sanallaştırma : partial virtualization
bölünme yanılgısı : fallacy of division
bölünmüş sözcük : broken word
Braille tuş takımı : Braille keyboard 
Brontobayt : Brontobytes
Brontosekizli : Brontobytes
BT : IT
BT Başkanı : IT Director
BT Çözümleyicisi : IT Analyst
BT Destek Uzmanı : IT Support Specialist
BT Destek Yöneticisi : IT Support Manager
BT Güvenlik Uzmanı : IT Security Specialist
BT Koordinatörü : IT Coordinator
BT Sistem Yöneticisi : IT Systems Administrator
BT Yöneticisi : IT Manager
BT Yönetişim Müdürü : IT Governance Manager
bulanık bilgi işlem : fuzzy information processing
bulanık bilişim : fuzzy computation
bulanık değer : fuzzy value
bulanık değişken : fuzzy variable
bulanık etmen : fuzzy agent
bulanık fotoğraf : blurry photo
bulanık gerçeklik değeri : fuzzy truth value
bulanık kuram : fuzzy theory
bulanık mantık : fuzzy logic
bulanık mantık cebri : fuzzy logical algebra
bulanık mühendislik : fuzzy engineering
bulanık nitel değer : fuzzy qualitative value
bulanık olmayan değer : nonfuzzy value
bulanık uzman dizge : fuzzy expert system
bulanık veri : fuzzy data
bulanıklaştırılmış değer : fuzzificated value
bulanıklaştırılmış yüz : blurred face
bulanıklığı açmak : deblurring
bulunurluk : availability
bulunurluk oranı : availability ratio
buluşsal arama yöntemi : heuristic searching method
buluşsal çözümleme : heuristic analysis
buluşsal değer : heuristic value
buluşsal eniyileme tekniği : heuristic optimization technique
buluşsal hata : heuristic error
buluşsal yöntem : heuristics
bulut : cloud
bulut ağı : cloud networking
bulut ağı : networked cloud
bulut ağında işakışı uyarlama : adapting workflow in networked clouds
bulut altyapısı : cloud infrastructure
bulut aracılığı : cloud brokerage
bulut bellek : cloud storage
bulut bilişim : cloud computing
bulut bilişim altyapısı : cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında hizmet dağılımı : service distribution in cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında ölçeklenebilirlik : scalability in cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında veri : data in cloud computing infrastructure
bulut bilişim arakatmanı : cloud computing middleware
Bulut Bilişim Danışmanı : Cloud Consultant
bulut bilişim güvenliği : cloud computing security
bulut bilişim kuramı : cloud computing theory
Bulut Bilişim Mimarı : Cloud Architect
bulut bilişim uygulaması geliştirme : cloud computing application development
bulut bilişim yoğunluğu : cloud-computing intensiveness
bulut bilişimde hizmet bulma : discovery of service in cloud computing
bulut denetçisi : cloud auditor
Bulut Dizge Yöneticisi : Cloud System Administrator
bulut düzenleme özelliği : cloud orchestration feature
bulut ekonomisi : cloud economics
bulut etkinleştirme : cloud enablement
bulut federasyon : cloud federation
bulut güvenliği : cloud security
bulut hazırlığı : cloud provisioning
bulut hizmet aracısı : cloud service broker
bulut hizmet bölümü : cloud service category
bulut hizmet kullanıcısı : cloud service user
bulut hizmet müşteri verisi : cloud service customer data
bulut hizmet müşterisi : cloud service customer
bulut hizmet ortağı : cloud service partner
bulut hizmet sağlayıcı : cloud service provider
bulut hizmet sağlayıcı verisi : cloud service provider data
bulut hizmeti : cloud service
bulut hizmeti aboneliği modeli : cloud service subscription model
bulut hizmeti kaynaklı veri : cloud service derived data
bulut hizmetleri düzenlemesi : cloud services orchestration
Bulut Hizmetleri Geliştiricisi : Cloud Services Developer
bulut hizmetlerine dayalı iş dönüşümü : business transformation based on cloud services
bulut izlemi : cloud strategy
bulut kartı : cloud card
bulut konuşlandırma modeli : cloud deployment model
bulut mikro hizmeti : cloud micro-service
bulut mimarisi : cloud architecture
bulut nitelik değerlendirmesi : cloud quality assessment
bulut ortamı : cloud environment
bulut programlama : cloud computing programming
bulut senaryolarında gizlilik : privacy in cloud scenarios
bulut senaryolarında güvenlik  : security in cloud scenarios
bulut sınama ortamı : cloud computing testbed
Bulut Sistem Mühendisi : Cloud System Engineer
bulut stratejisi : cloud strategy
bulut tabanlı : cloud-based
bulut tabanlı bilgi sistemi mühendisliği : cloud-based IS engineering
bulut tabanlı dizge : cloud-based system
bulut tabanlı güvenli dizge : secure cloud-based system
bulut tabanlı hizmet : cloud-based service
bulut tabanlı hizmet denetlenebilirliği : auditability in cloud-based service
bulut tabanlı hizmette güvenlik  : security in cloud-based service 
bulut tabanlı iş : cloud-based business
bulut tabanlı iş dönüşümü : business transformation based on cloud services
bulut tabanlı toplumsal ağ : cloud-based social network
bulut tabanlı yazılım : cloud-based software
bulut taşınabilirliği : cloud portability
bulut teknolojisi : cloud technology
bulut uygulama konuşlandırılması : deployment of cloud application
bulut uygulaması : cloud application
bulut uygulaması konuşlandırılması düzenlemesi : orchestration for deployment of cloud application
bulut uygulaması teknolojisi : cloud application technology
bulut uygulamasının taşınabilirliği : cloud application portability
bulut uyum etkeni : cloud adoption factor
bulut uyumu : cloud adaptation
bulut uyumu : cloud compliance
Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi : Cloud Product and Project Manager
bulut ve sis bilişim işbirliği : cloud and fog computing collaboration
bulut veri merkezi : cloud datacenter
bulut verisinin taşınabilirliği : cloud data portability
Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi : Cloud Software and Network Engineer
bulut yedekleme : cloud backup
bulut yeteneği türü : cloud capabilities type
bulut yönelimli eğilim : cloud-oriented trend
bulut yönetimi : cloud management
bulut yönetiminde bilişsel çözüm : cognitive solution for cloud management
buluta aktarım : cloud migration
bulutçuk : cloudlet
bulutçuk tabanlı hesaplama : cloudlet-based computing
bulutlaşmış : cloudified
bulutlaşmışlıktan dönüş : decloudification
bulutlaştırma : cloudification
bulutlaştırma : cloudization
bulutta depolama : cloud storage
bulutta eski uygulama : legacy application in cloud
bulutta işlevsel programlama : functional programming in the cloud
bulutta süreç : process in the cloud
bulutta uygulama yönetimi : managing applications in the cloud
bulutta yüksek başarımlı bilişim : high performance computing in the cloud
bulut-tabanlı altyapı : cloud-based infrastructure
bulut-tabanlı teknoloji : cloud-based technology
büküm noktası : inflection point
bütüncül bilişim : rebooting computing
bütünlük : integrity
bütünüyle sürükleyici sanal dünya : fully immersive virtual world
büyüğe çevrilmiş harf : capitalized letter
büyük benzetim veri öbeği : large simulation dataset
büyük harf : capital (caps)
büyük harf : capital letter
büyük harf kilidi : caps lock
büyük harfe çevirme : capitalization
büyük harflere kilitleme tuşu : capital lock key
büyük ölçekli : large scale
büyük ölçekli dizge : large scale system
büyük ölçekli dizgelerde uyum : adaptation in large scale systems
büyük ölçekli hesaplama altyapısı : large-scale computation infrastructure
büyük ölçekli koşut işlem : Massively Parallel Processing (MPP)
büyük ölçekli veri çözümleme : large-scale data analysis
büyük ölçekli veri madenciliği : mining large scale data
büyük ölçekli veri öbeği : large-scale dataset
büyük ölçekli veriler için iş işlemleri : business transactions for large-scale data
büyük ve çok büyük veriler : big and huge data
büyük veri : big data 
büyük veri arayazılımı : middleware in big data
büyük veri bilimcisi : big data scientist 
büyük veri bütünleştirme : big data fusion
büyük veri çatı sağlayıcısı : big data framework provider
büyük veri çatısı : big data framework 
büyük veri çerçevesi : big data framework 
büyük veri çerçevesi sağlayıcısı : big data framework provider
büyük veri çözümleme : big data analytics
büyük veri çözümlemesi için bilinçli uyum : self-aware adaptation for analyzing big data
büyük veri dizgesi : big data system
büyük veri ekosistemi : big data ecosystem
büyük veri etiği : big data ethics
büyük veri girişimi : big data startup 
büyük veri güvenliği : big data security
büyük veri güvenliği : security for big data
büyük veri hizmeti : big data service
büyük veri için gizlilik : privacy for big data
büyük veri iş akışı : big data workflow
büyük veri işleme : big data processing
büyük veri madenciliği : mining big data
büyük veri merkezi : big data center
büyük veri mimarisi : big data architecture
büyük veri modeli : big data model
büyük veri mühendisliği : big data engineering
büyük veri uygulama sağlayıcısı : big data application provider
büyük veri uygulaması : big data application
büyük veri yaklaşımı : big data paradigm
büyük veri yönelimli bilişim : big data-oriented computing
büyük veri yönelimli içerik : big data-oriented content
C– :
canlandırılmış etmen  : animated agent
canlandırılmış etmen teknolojisi : animated agent technology
canlandırılmış insanımsı : animated humanoid
canlandırma : animation
canlandırma değişkeni : animation variable
canlandırmak : animate (v)
canlı Bilgiağı verisi : live Web data
canlı etmen : vivid agent
canlı fotoğraf : live photo
canlı mürekkebi : bio-ink
canlı veri : live data
canlı yayın biçimi : active streaming format
canlı yayın formatı : active streaming format
canlı yazıcısı : bio printer
canlıdan esinlenmiş : bioinspired
canlıdan esinlenmiş bilişim : bioinspired computing
canlıdan esinlenmiş bilişsel algoritma : bioinspired cognitive algorithm
canlıdan esinlenmiş bilişsel çözümyolu : bioinspired cognitive algorithm
canlıdan esinlenmiş devre : bioinspired circuit
canlıdan esinlenmiş dizge : bioinspired system
canlıdan esinlenmiş düzenek : biologically inspired mechanism
canlıdan esinlenmiş robot : bioinspired robot
canlıdan esinlenmiş robotbilim : bioinspired robotics
canlıdan esinlenmiş teknoloji : bioinspired technology
canlıdan esinlenmiş yöntem : bioinspired method
canlıdan ölçüm : in vivo measurement
canlıdan veri : in vivo data
canlımsı baskı : bioprinting
canlımsı baskı teknolojisi : bioprinting technology
canlımsı görme : bionic vision
canlımsı görme dizgesi : bionic vision system
canlımsı görüntü : bionic vision
canlımsı göz : bionic eye
canlımsı karma robot : biohybrid robot
canlımsı karma robot : biohybrid robot
canlımsı makine : bio-machine
canlımsı robot : biobot
canlımsı robot kolu  : bio-robotic arm
canlımsı robotbilim : biorobotics
cansızdan veri : in vitro data
casus uçangöz : spy drone
casus yazılım : spyware
casus yazılımdan koruyucu yazılım : antispyware software
Cauchy değişkeni : Cauchy variable
caydırıcı : deterrent
caydırıcılık : deterrence
cebirsel değişken : algebraic variable
cebirsel deyim : algebraic expression
cebirsel işlem : algebraic manipulation
cebirsel toplam : algebraic sum
cep : mobile 
cep : mobile phone
cep telefonu : digital cellphone
cep telefonu : mobile 
cep telefonu : mobile phone
cep uyumlu bölüm : mobisode
ciddi oyun : serious game
cihaz hatası : equipment error
cinsiyet önyargısı : gender bias
Clack-Wilson Bütünlüğü : Clack-Wilson Integrity
coğrafi etiketleme : geotagging
coğrafi konumsal girdi : geopositional input
coğrafi veri : geodata
coğrafi veri çözümü : geodata solution
coğrafi veri danışmanı : geodata consultant
coğrafi veri hizmeti : geodata service
coğrafi veritabanı : geodatabase
coğrafi veritabanı dosyası : geodatabase file
coğrafi veritabanı özelliği : geodatabase feature
cümleyi yeniden yazma tekniği : sentence rewriting technique
cüzdan : wallet
Ç–  
çaba değişkeni : effort variable
çabaölçer : FitBit
çabaölçer siber saldırganı : FitBit hacker
çabaölçer siber saldırısı : FitBit hack
çabucak gerçekleştirilmiş ağ : Hastily-Formed Network (HFN)
çağdaş : modern
çağdaş teknolojinin aşırı kullanımı : overuse of modern technology
çağdaş ve sayısal sanat fuarı : contemporary and digital art fair
çağdaşlaştırmak : modernize
çağrı : call
çağrı : paging
çağrı aktarımı : call transfer
çağrı bekletme : call hold
çağrı boşaltma : call pre-emption
çağrı dağıtıcı : call distributor
çağrı eklentisi : call add-on
çağrı engelleme : call blocking
çağrı istemi : call request
çağrı işleme : call processing
çağrı işleme sesi : call progress tone
çağrı kesilmesi : call disconnection
çağrı kısıtlama : call restriction
çağrı kurulma süresi : call set-up time
çağrı paketi : call packet
çağrı süresi : call duration
çağrı yanıtlama makinası : answering machine
çağrı yönlendirme : call diversion
çağrışımsal : associative
çağrışımsal anlama : associative understanding
çağrışımsal bellek : associative storage
çağrışımsal çağrı : associative recall
çağrışımsal çizge : associative graph
çağrışımsal etkinleştirme hatası : associative activation error
çalar saat : alarm clock
çaldır-kapat : callback
çaldır-kapat modemi : callback modem
çalışma grubu bilgisi : workgroup information
çalışma hatası : execution error
çalışma kümesi : working set
çalışma ortamı : execution environment
çalışma özerkliği : execution autonomy
çalışma zamanı : uptime
çalışma zamanı başarımı : runtime performance
çalışma zamanı model kestirimi : runtime model estimation
çalışma zamanı yönetimi : runtime management
çalışmaalanı sanallaştırma : workspace virtualization
çalışmanın geleceği : future of work
çalıştırılabilir bilişimsel mantık : executable computational logics
çalıştırılabilir hata : executable error
çalıştırma süresinde modellerin kullanımı : use of models at run-time
çalıştırma verisi : runtime data
çarpışma-önler sistem : anticollision system
çatal : fork
çatallaşma : fork
çatallaşmak : fork (v)
çatışma bilgisi : conflict information
çekirdek : kernel
çekirdek ağ : core network
çekirdek bulut hizmeti : core cloud service
çekirdek sanal adres alanı : kernel virtual address space
çekirdek tabanlı sanal bilgisayar : kernel-based virtual machine
çekişmeli üretici ağlar : generative adversarial networks (GAN)
çekme kart : daughter board
çelişkiye dayanaklı : paraconsistency
çerçeve : framework
çerçeve yapısı : framework
çevik : agile
çevik geliştirim : agile development
çevik güvenlik gereksinimi : agile security requirement
çevik İHA : agile drone
çevik işletme modeli : agile enterprise model
çevik modelleme : agile modeling
çevik tasarım : agile design
çevik uygulama : agile practice
çevik yazılım geliştirme : agile software development
çevik yazılım geliştirmede güvenlik  : security in agile software development
çevik yonga geliştirme : agile chip development
çevik yöntem : agile method
çeviri hatası : translation error
çevirici : assembler
çevirici dili : assembler language
çevirisel değişken : translational variable
çevirmeli ağ bağlantısı : dial-up networking connection
çevirmeli ağ iletişimi : dial-up networking
çevirmeli ağ klasörü : dial-up networking folder
çevre : ambient
çevre değişkeni : environment variable
çevre farkındalığı : environment-awareness
çevre gözlemleme uçangözü : drone for environment monitoring
çevre gözlemleme uçangözü : environment monitoring drone
çevre gürültüsü : ambient noise
çevre hatası : environment error
çevre koruma : perimeter protection 
çevredostu verimerkezi : green datacenter
çevrel algılayıcı : eco sensor
çevresel bilişim : ambient computing
çevresel bilişim : environmental informatics
çevresel değişken : environmental variable
çevresel güvenlik duvarı : perimeter firewall
çevresel mantık : ambient logics
çevresel us : ambient intelligence
çevresel veri : environmental data
çevresel zekâ : ambient intelligence
çevreye duyarlı : environment-aware
çevrimdışı : offline
çevrimdışı ağ : offline network
çevrimdışı ağ etmeni : offline network agent
çevrimiçi : online
çevrimiçi alışveriş : online shopping
çevrimiçi basın : online journalism
çevrimiçi başarım öngörüsü : online performance prediction
çevrimiçi çözümsel işleme : OLAP (online analytical processing)
çevrimiçi çözümsel işleme tümleştirmesi : OLAP integration
çevrimiçi derece : online degree
çevrimiçi etkinlik : online event
çevrimiçi eylemcilik : online activism
çevrimiçi eylemcilik : online organization
çevrimiçi haber : online news
çevrimiçi içerik : online content
çevrimiçi mahremiyet : online privacy
çevrimiçi oylama : online voting
çevrimiçi ödeme hizmeti : digital payment service
çevrimiçi öğrenme : online learning
çevrimiçi öğrenme topluluğu : online learning community
çevrimiçi sayısal altlık : online digital platform
çevrimiçi sayısal ortam : online digital platform
çevrimiçi teslim etmeni : online delivery agent
çevrimiçi veritabanı : online database
çevrimiçi yanıltıcı bilgi : online disinformation
çevrimsel zaman ölçekli değişken : cyclical time-scale variable
çevrimsiz : acyclic
çevriyazı : transcription
çıkarmalı sayısal damar ışınçekimi : digital subtraction angiography
çıkarmalı sayısal damar röntgeni : digital subtraction angiography
çıkarmalı sayısal görüntüleme : digital subtraction imaging
çıkarsama : inference
çıkış değeri : output value
çıkış değişkeni : output variable
çıkış verisi : output data
çıkış yaması : egress patch
çıktı değeri : output value
çift ​​yönlü yüksek hızlı veri : duplex high speed data
çift işlevli tuş : Alt key
çift işlevli tuş : alternate key
çift veri hızlı rasgele erişim belleği : double data rate random access memory
çiftanlamlı söz : amphibology
çifte değişken : dual variable
çifte harcama : double spend
çiğ bilişim : dew computing
çizelge hatası : table error
çizge : graph
çizge dönüştürme : graph transformation
çizge eşlemeye dayalı çizge öğrenme : graph learning based on graph matching
çizge kümeleme : graph clustering
çizge tabanlı algoritma : graph-based algorithm
çizge tabanlı çözümyolu : graph-based algorithm
çizge tabanlı içerik : graph-based content
çizge tabanlı modelleme : graph-based modeling
çizge tabanlı yarı denetimli öğrenme : graph-based semi-supervised learning
çizge veritabanı : graph databases
çizgekuralı : graph grammar
çizgekuralına dayalı çizge öğrenme  : graph learning based on graph grammar
çizgesel bilgi : graphic information
çizim : drawing
çocuk koruma yazılımı : cyber nanny
çoğuşma kipi : burst mode
çoğuşmak : burst (v)
çoğuşmalı iletişim : burst communication
çok : multi
çok akıllı : smarticle
çok bakış açılı anlama : multivision understanding
çok boyutlu model : multidimensional model
çok boyutlu modelleme : multidimensional modeling
çok boyutlu veri görselleştirme : multidimensional data visualization
çok boyutlu veri modeli : multidimensional data model
çok boyutlu veri öbeği : multidimensional data set
çok boyutlu veritabanı : multidimensional database
çok büyük ölçekli tümleştirme : Very Large Scale Integration
çok büyük veritabanı : very large database
çok çekirdekli bilişim : multicore computing
çok çekirdekli dizge : multicore system
çok değişkenli rasgele değişken : multivariate random variable
çok dilli bilgi erişimi : multilingual information access
çok dilli dil işleme : multilingual language processing
çok düzeyli bozulmazlık : multilevel integrity (MLI)
çok düzeyli güvenlik : multilevel security (MLS)
çok etmenli akıllı dizge : multiagent intelligent system
çok etmenli dizge : multiagent system
çok etmenli dizgeler aracılığıyle özuyum : self-adaptation via multi-agent systems
çok işlevli e-gözlük : multifunctional e-glass
çok izlekli : multithreaded
çok izlekli çalışma : multiple threads of execution
çok izlekli programlama : multithreaded programming
çok yönlü anlama : multiaspect understanding
çok yumuşak robotsal el : ultra-soft robotic hand
çok zaman ölçekli değişken : multiple time-scale variable
çokamaçlı internet posta uzantıları : Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
çokgenli sanal model : virtual outcrop model
çokgenli sayısal model : digital outcrop model
çokkişili masaüstü sanallaştırma : multiseat desktop virtualization
çoklu : multi
çoklu akış : multistream
çoklu akış : multistreaming
çoklu algılayıcı arabirimi : multisensor interface
çoklu algılayıcı veri bütünleştirme : multisensor data fusion
Çoklu Algısal Ortam : MULtiple SEnsorial MEDIA (Mulsemedia)
çoklu anlama : multiunderstanding
çoklu bulut : multicloud
çoklu bulut uygulaması : multicloud application
çoklu bulutlarla karma bulut tümleştirmesi : hybrid clouds integration with multi-clouds
çoklu çekirdek teknolojisi : multicore technology
çoklu değerli mantık : multiple-valued logic
çoklu değerli veritabanı : multivalue database
çoklu değişken : multivariable
çoklu deneyim : multi-experience
çoklu etmen anlama dizgesi : multiagent understanding system
çoklu etmen anlaması : multiagent understanding
çoklu etmen dizgelerinde görev planlama : task planning in multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde görev yapma : task execution in multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde özuyum : self-adaptation in multi-agent systems
çoklu etmen dizgesi : multiagent system
çoklu etmen dizgesi ile öğrenme : learning via multi-agent system
çoklu etmen mimarisi : multiagent architecture
çoklu etmen öğrenme dizgesi : multiagent learning system
çoklu etmen öğrenme tekniği : multiagent learning technique
çoklu etmen tasarım dizgesi : multiagent design-system
çoklu etmen yazılımı : multiagent software
çoklu gezer etmen : multiple mobile agent
çoklu giriş : multiple input
çoklu görevle öğrenme : multitask learning
çoklu imza : multisig
çoklu imza : multisignature
çoklu işlemci : multiprocessor
çoklu işlemci dizgesi : multiprocessor system
çoklu kimlik doğrulama : multifactor authentication
çoklu komut/çoklu veri : multiple instruction/multiple data
çoklu kullanım : multitenancy
çoklu ortam : multimedia 
çoklu ortam araştırması : multimedia research
çoklu ortam Bilgiağı : multimedia Web
çoklu ortam bilişimi : multimedia computing 
çoklu ortam dizgesi : multimedia system
çoklu ortam madenciliği (ses/video) : multimedia mining (audio/video)
çoklu ortam veritabanı : multimedia database
çoklu ortam yönelimli programlama : multimedia-oriented programming
çoklu robot dizgesi : multirobot system
çoklu sanal depolama : multiple virtual storage
çoklu sanal DOS (Disk İşletim Dizgesi) makinesi : multiple virtual DOS machine
çoklu sunucu : multiserver 
çoklu sunucu ağı : multiserver network
çoklu veri modeli : multiple data model
çoklu yanıt değişkeni : multiple response variable
çoklu yayın : multistreaming
çoklu yayınla veri iletimi : multicast data transmission
çoktan bire şleme : many-to-one mapping
çözüm hatası : solution error
çözümleme : analysis
çözümleme : analytics
çözümleme hatası : analysis error
çözümleme ortamı : analytics platform 
çözümleme yazılımı : analytics software
çözümlemeli : analytical
çözümlemeli yöntem : analytical method
çözümlendirilme : algorithmitizing
çözümlendirilmiş : algorithmitized
çözümleyici : analyst
çözümleyici : analyzer
çözümsel : analytical
çözümsel model : analytical model
çözümyollu : algorithmic
çözümyollu dil : algorithmic language
çözümyollu kural : algorithmic rule
çözümyollu model : algorithmic model
çözümyollu program : algorithmic program
çözümyolu : algorithm 
çözümyolu betimleme : algorithm description
çözümyolu bilimi : algorithmics
çözümyolu hatası : algorithm error
çözümyolu hatası : algorithmic bias
çözümyolu tasarımı : algorithmic design
çözümyoluyla beste yapma : algorithmic music composer 
çözünürlük : resolution 
çözünürlük hatası : resolution error
çubuk bellek : flash memory
çubukkod : barcode
çubukkod kimliği : barcode id
çubukkod okuyucusu : barcode scanner
D– :
dağıtılmış güven modeli : decentralised trust model
dağıtım zamanı : time-to-deploy
dağıtımlı ağ : distributed network
dağıtımlı anlama  : distributed understanding
dağıtımlı aygıt : distributed device
dağıtımlı bilgi dizgesi : distributed knowledge system
dağıtımlı bilişim : distributed computing
dağıtımlı bulut : distributed cloud
dağıtımlı bulut evrimi : evolution of distributed cloud
dağıtımlı bulut işletimi : operation of distributed cloud
dağıtımlı bulut yönetişimi : governance of distributed cloud
dağıtımlı çözüm : distributed solution
dağıtımlı dizge : distributed system
dağıtımlı dizge güvenliği : distributed system security
dağıtımlı dizgeler için gözlemleme tekniği : monitoring technique for distributed systems
dağıtımlı dosya dizgesi : distributed file system
dağıtımlı dosya hizmeti : distributed file service
dağıtımlı hesaplama kuramı : distributed computing theory
dağıtımlı hizmet engelleme : distributed denial of service
dağıtımlı hizmet engelleme : Distributed Denial of Service (DDOS)
dağıtımlı hizmet engelleme  saldırısı : Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı : Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı : Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
dağıtımlı işlem : distributed processing 
dağıtımlı kayıt defteri : distributed ledgers
dağıtımlı kayıt defteri teknolojileri uygulaması : application of distributed ledger technology
dağıtımlı ortam : distributed environment
dağıtımlı problem çözme : distributed problem solving
dağıtımlı uygulama : dApp
dağıtımlı veri işleme : distributed data processing
dağıtımlı veri tabanı : distributed database
dağıtımlı veri yönetimi : distributed data management
dağıtımlı yapay us çözümyolu : distributed AI algorithm
dağıtımlı yapay us dizgesi : distributed AI system
dağıtımlı yapay us tekniği : distributed AI technique
dağıtımlı yapay zekâ algoritması : distributed AI algorithm
dağıtımlı yapay zekâ dizgesi : distributed AI system
dağıtımlı yapay zekâ tekniği : distributed AI technique
dağıtımlı yazılım dizgesi : distributed software system
dal : branch
dalgalı akım : alternate current
dallanma : branching
dallanma adresi : branch address
dallanma süreci : branching process
dallanmak : branch (v)
damga : character
danışma : information
dar kapsamlı yapay zekâ : artificial narrow intelligence
darbe : impulse
davranış : behavior
davranış değişkeni : behavior variable
Davranış İnterneti’nin benimsenmesi : adoption of IoB
davranış izleme siber saldırısı : behavior monitoring hack
davranış tabanlı güvenlik : behavior-based safety
davranış veritabanı : behavior database
davranışağı : Internet of Behaviors (IoB)
Davranışların İnterneti’nin etik çıkarımı : ethical implication of IoB (Internet of Behaviors)
Davranışların İnterneti’nin ölçeği : scale of IoB
Davranışların İnterneti’nin toplumsal çıkarımı : social implication of IoB
davranışsal : behavioral
davranışsal çözümleme : behavioural analytics 
davranışsal model : behavioral model
davranışsal modelleme : behavioral modeling
davranışsal örüntü : behavioral pattern
davranışsal özyönetim örüntüsü : behavioral autonomy pattern
davranışsal süreç : behavioral process
davranışsal süreç modeli : behavioral process model
davranışsal süreç modelleme : behavioral process modeling
davranışsal veri : behavioral data
davranışsal yön : behavioral aspect
dayalı : based
dayanıklaştırılmış : hardened
dayanıklı : resilient
dayanıklı : robust
dayanıklı anlama : robust understanding
dayanıklılık : resilience
dayanıklılık : resiliency
dayanıklılık : robustness
dayanıklılık sorunu : robustness issue
debi : rate
debi değişkeni : rate variable
debi verisi : rate data
değer : value
değer güdümlü : value-driven
değer güdümlü sayısal araç : value-driven digital tool
değer odaklı : value-driven
değere dayalı : value-driven
değerleme değeri : appraisal value
değerlendirilmiş değer : appraised value
değerlendirilmiş değer : assessed value
değerlendirilmiş girdi : evaluated input
değerlendirilmiş veri : assessed data
değerlendirme : assessment
değerlendirme : evaluation
değerlendirme bulguları : assessment findings
değerlendirme veri öbeği : evaluation data set
değerlendirme verisi : evaluation data
Değişim Yöneticisi : Change Manager
değişken : variable
değişken girdi : variable input
değişken hata : variable error
değişken zaman aralıklı : anisochronous
değişkenlik yönetimi : variability management
değişki çözümlemesi : analysis of variance
değişmez değer : constant value
değişmez değer : fixed value
değişmez etmen : fixed agent
değişmez girdi : fixed input
değiştirilebilir anlama : switchable understanding
değiştirilebilir kimlik : malleable identity
değiştirilmemiş görüntü : nonmanipulated image
değiştirilmiş  : manipulated
değiştirilmiş anlama : modified understanding 
değiştirilmiş fotoğraf : doctored photo
değiştirilmiş görüntü : manipulated image
değiştirilmiş resim : doctored image
değiştirilmiş resim : manipulated photo
değiştirilmiş video : doctored video
değiştirme değeri : replacement value
değiştirmek : alter (v)
demet iletken : bunched conductor
demokratik ağ : democratic network
denek değişkeni : subject variable
deneme modeli : breadboard model
deneme olasılığı : probability of attempt
denetim : audit
denetim : control
denetim azaltma aracı : audit reduction tool
denetim bayrağı : audit flag
denetim değişkeni : control variable
denetim dizgesi : audit system
denetim düzlemi : control plane
denetim geri besleme döngüsü : control feedback loop
denetim gözden geçirme : audit review
denetim hatası : control error
denetim izi : audit trail
denetim kaydı : audit log
denetim politikası yapılandırması  : audit policy configuration
denetim rakamı : check digit
denetim toplamı rakamı : checksum digit
denetim verisi : audit data
denetim verisi : control data
denetim yazılımı : audit software
denetim yoğun : control intensive
denetimli değişken : controlled variable
denetimli sayısal ödünç verme : Controlled Digital Lending (CDL) 
denetimsiz öğrenme : unsupervised learning
denetleme : auditing
denetleme değişkeni : control variable
denetleme izi : audit trail
denetleme kuramı : control theory
denetlemek : audit (v)
denetlenebilir değişken : controllable variable
denetlenebilir girdi değişkeni : controllable input variable
denetlenebilir rasgelelik : controllable stochasticity
denetlenebilir veri : auditable data
denetlenemez değişken : uncontrollable variable
denetlenen değişken : controlled variable
denetleniyor : auditing
denetlenmiş veri : authenticated data
denetliyor : auditing
deney : experiment
deney değişkeni : experimentation variable
deney yapma hatası : experimentation error
deneycinin gerilemesi : experimenter’s regress
deneyim niteliği : quality of experience
deneyim yoluyla öğrenmek : learning through experience
deneyimler toplamı : overall experience 
deneyimli BT uzmanı : seasoned IT professional
deneyimsel değişken : experiential variable
deneysel : empirical
deneysel araştırma : empirical research
deneysel araştırma geçerliği : validity of empirical research
deneysel araştırma güvenilirliği : reliability of empirical research
deneysel başarım çalışması : empirical performance study
deneysel çalışma : empirical study
deneysel değerlendirme : empirical evaluation
deneysel değerlendirme : experimental evaluation
deneysel değişken : experimental variable
deneysel deneme : empirical trial
deneysel devre : breadboard circuit
deneysel hata : experimental error
deneysel ölçüm : emprical metric
deneysel tasarım : experimental design
deneysel veri : empirical data
deneysel veri : experimental data
deneysel yazılım mühendisliği : empirical software engineering
deneysel yöntem : empirical method
deneysel yöntembilim : empirical methodology
denge hatası : balance error
dengelenen hata : compensated error
dengeleyici hata : compensating error
dengeli : stable
dengeli ağ : balanced network
dengeli girdi : balanced input
dengeli hata : balanced error
dengeli iki-kapılı ağ : balanced two-port network
dengeli sanal para birimi : stablecoin
dengesiz bilgi düzeni : information asymmetric setting
dengesiz bilgi oyunu : information-asymmetric game
dengesiz bilgi sinyalleme oyunu : information-asymmetric signaling game
dengesiz hata : unbalanced error
deniz taktik veri dizgesi : naval tactical data system
denizanasından esinlenmiş robot : jellyfish-inspired robot 
denklik sınıfı : equivalance class
depo : storage
depo : store
depolama bulutu : storage cloud
depolama dizgelerinde güvenlik : security of storage systems
depolamak : store (v)
derin ağ : deep net
derin evrişimli sinir ağları : deep convolutional neural networks (DCNNs)
derin öğrenme : deep learning
derin öğrenme hızlandırıcısı : deep learning accelerator
derin sinir ağı mimarisi : deep neural network architecture
derin sinir ağı mimarisi : deep neural network architecture
derin sinirsel ağ : Deep Neural Network (DNN)
derin teknoloji : deep tech
derin teknoloji : deep technology
derin teknoloji endüstrisi : deep tech industry
derinliğine anlama  : in-depth understanding
derleme : compilation
derleme hatası : compilation error
derleyici : compiler
derleyicinin kötü davranışı : compiler misbehavior
destek : assistance
destek dizgesi : assistance system
Destek Uzmanı : Support Specialist
devingen bağlantılı belge : virtual hypertext
devingen bağlı değişken : dynamically bound variable
devingen büyük veri : dynamic big data
devingen hata : dynamic error
devingen hizmet niteliği gözlemleme : dynamic QoS monitoring
devingen kapsamlı değişken : dynamically scoped variable
devingen öğrenme dizgesi : dynamical learning system
devingen örüntü : dynamic pattern
devingen sınama : dynamic testing
devingen veri : dynamic data
devingen veri değişimi : dynamic data exchange
devingen veri değişimi : Dynamic Data Exchange (DDE)
devingen veri güdümlü benzetim : dynamic data-driven simulation
devingen veri güdümlü uygulama dizgesi : dynamic data-driven application system
devingen veri güncelleme : dynamic data-update
devingen veri yapısı dizgesi : dynamic data-structure system
devingen veribağı : dynamic data linking
devingen veritabanı yönetim dizgesi : dynamic database management system
devingen yazılım çözümleme : dynamic program analysis
devingen yeniden yapılandırılma : dynamic reconfiguration
devingen yetenek takımı : dynamic skill set
devinimli görsel : video
devinimli görüntü : video
devinimsel değişken : kinetic variable
devir değeri : transfer value
devlet kurumları tarafından işlenen vatandaş verileri : citizen data processed by government agencies
deyimsel değişken : statement variable
dış değişken : extern variable
dış değişken : external variable
Dış Geçit Kuralı : Exterior Gateway Protocol (EGP)
dış girdi : external input
dış hata : external error
dış iskelet : exoskeleton
dış kaynaklı değişken : exogenous variable
dış kaynaklı girdi : exogenous input
dış kaynaklı girdi : externally generated input
dış olay : external event
dış tehdit : outside(r) threat
dış veri gösterimi : external data representation
dışsal anlama  : external understanding
dışsal değer : extrinsic value
dışsal değişken : external variable
dışsal girdi : external input
dışsal olay : external event
dışsal uyarma : external excitation
diğer : alternate
diğer : alternative
diğer alıcı : alternate recipient
diğer birleştirme sırası : alternate collating sequence
diğer karakter takımı : alternate character set
diğer karakter tuşu : alternate key
diğer konu : alternate subject
Dijkstra algoritması : Dijkstra’s algorithm
Dijkstra çözümyolu : Dijkstra’s algorithm
dikey : portrait
dikey bulut : vertical cloud
dikey bulutlar arası etkileşim : interaction between vertical clouds
dikkat dağıtıcı girdi : distracting input
dikkat dağıtma : blinding
dil hatası : language error
dil tabanlı güvenlik : language-based security
dilbilimsel değer : linguistic value
dilbilimsel değişken : linguistic variable
dinleyerek saptama : acoustic snooping
direşken hata : persistent error
disk arama hatası  : disk seek error
disk hatası  : disk error
Disk İşletim Dizgesi : Disk Operating System (DOS)
disk yazma hatası  : disk write error
dizge bilgisi : system information
dizge boyutlandırma tekniği : system sizing technique
dizge bozulmazlığı : system integrity
dizge değişkeni : system variable
dizge gecikme etmeni : system latency agent
dizge güvenliği : system security
dizge hatası : system error
dizge normal davranış örüntüsü : system normal behavior pattern
dizge tasarımı için estetik : aesthetics for system design 
dizge tasarımında duygusal gereksinim : emotional requirements in system design 
dizge yazılımı : system software
dizge yazılımı : system software
dizge yükü : system load
dizgenin anormal davranış örüntüsü : system abnormal behavior pattern
dizgesel hata : systemic error
dizgeyi virüsten otomatik arındırma : automatically disinfect the system
dizgi : string
dizgi değişken : string variable
dizi : array
dizin hatası : index error
dizin verisi : index data
DNA veri saklama : DNA data storage
DNA’da sayısal bilgi depolama : storing digital information in DNA 
doğadan esinlenmiş : nature-inspired
doğadan esinlenmiş algoritma : nature-inspired algorithm
doğadan esinlenmiş bilişim : nature-inspired computing
doğadan esinlenmiş bilişsel algoritma : nature-inspired cognitive algorithm
doğadan esinlenmiş bilişsel çözümyolu : nature-inspired cognitive algorithm
doğadan esinlenmiş çözümyolu : nature-inspired algorithm
doğadan esinlenmiş teknoloji : nature-inspired technology
doğal bilişim : natural computing
doğal büyüklükte : life-sized
doğal büyüklükte artırılmış gerçek sanal kişisi : life-sized AR avatar 
doğal dil anlama : natural language understanding
doğal dil işleme (DDİ) : Natural Language Processing (NLP)
doğal dil işleme yönleri : aspects of natural language processing
doğal grup değişkeni : natural group variable
doğal veri : organic data
doğal veri aktarımı : organic data transfer
doğal yerinden veri : in situ data
doğaya uygun veri : naturalistic data
doğru akımla işaretleşme : DC signalling
doğru bilgi : true information
doğru değer : true value
doğru olumlu sonuç : true positive test result
doğru olumsuz sonuç : true negative test result
doğru veri : correct data
doğrudan bellek erişimi : direct memory access (DMA)
doğrulama : verification
doğrulama : verify
doğrulama verisi : verification data
Doğrulama, Geçerleme ve Sınama : Verification, Validation and Testing
doğrulamak : authenticate (v)
doğrulamak : verify (v)
doğrulanmış : verified
doğrulanmış anlama  : verified understanding
doğrulanmış yazılım : verified software
doğruluğu sağlan(a)mamış anlama  : unverified understanding
doğruluğu sağlanmış anlama  : verified understanding
doğrusallaştırma hatası : linearization error
doğum günü şifre çözme saldırısı : birthday attack
doğuştan sayısal : born digital
doku kusuru algılama örüntüsü : texture defect detection pattern
doku özelliklerinin çıkarılması : extracting texture features
doku sınıflandırma : texture classification
dokunma bilimi : haptics
dokunma duyarlı : touch-sensitive
dokunma duyarlı eldiven : touch-sensitive glove
dokunmalı : haptic 
dokunmalı ekran : touchscreen
dokunmalı geri bildirim : haptic feedback
dokunmalı girdi : haptic input
dokunmalı görüntüleme : touch-based display
dokunmalı sanal gerçek aygıtı : haptic virtual reality device 
dokunmalı veri : haptic data
dokunmasız dizge : touch-free system 
dokunmasız işlem : contactless operation
dokunsal altgılayıcı : tactile sensor
dokunsal bilgi işlem : tactile information processing
dokunuşla sayısal iletişim : digital communication through human touch
dolandırıcı : fraudster
dolanık foton çifti : entangled photon pair
dolanıklık : entanglement
dolap : cabinet
dolaşım : roaming
dolaylı anlama : indirect understanding
dolaylı girdi : indirect input
dolaysız anlama  : direct understanding
dolaysız giriş : direct input
donanım destekli sanallaştırma : hardware-assisted virtualization
donanım hatası : hardware error
donanım hızlandırıcı : hardware accelerator
donanım kurma hatası : hardware installation error
donanım sanallaştırma : hardware virtualisation
donanım tabanlı sanallaştırma : native virtualization
donanımla gelen yazılım : bundled software
donanımsal sanal bellek : hardware virtual memory
donanımsal Sanal Özel Ağ (VPN) : hardware virtual private network
donanımsal sanallaştırma : hardware virtual machine
donanımsal sanallaştırma : hardware-assisted virtualization
donatı : accessory
dostça etkileşim : personable interaction
dosya : file
Dosya Aktarım Kuralı : File Transfer Protocol (FTP)
dosya bulma : file finding
dosya düzenleme : file organizing
dosya hatası : file error
dosya oluşturma hatası : file creation error
dosya önceliklendirme : file prioritizing
dosya tabanlı yayın : file-based streaming
dosyalama hatası : filing error
dosyaya bulaşan virüs : file infector virus
dosyayı yeniden edinmek  : file retrieving
döküm : breakdown
dönemli : periodic
dönemsiz : aperiodic
döngüsel değişken : circular variable
dönme değişkeni : rotational variable
dönüş : spin
dönüşebilir değişken : mutable variable
dönüştürücü : converter
dönüştürücü teknoloji : transformative technology
dönüştürülmüş algısal veri : converted sensory data
dönüştürülmüş değer : converted value
dönüşüm : mutation
dönüşüm değeri : conversion value
dönüşüm işleci : mutation operator
Dublin core üstveri şablonu : Dublin core metadata template
dudak okuma : lip-reading
dudak okuma yazılımı : lip-reading software
durağan çözümleme : static analysis
durağan değer : static value
durağan değişken : static variable
durağan kapsamlı değişken : statically scoped variable
durağan olmayan veri : nonstationary data
durağan örüntü : static pattern
durağan program çözümleme : static program analysis
durağan ve devingen çözümleme birleşimi : combination of static and dynamic analysis
durağan veri : static data
durağan veri depolama : cold data storage
durağan veritabanı yönetim dizgesi : static database management system
durdurma denetimi : braking control
durdurma dizisi : abort sequence
durdurmak : abort (v)
durdurulmuş bağımlı değişken : censored dependent variable
durulaştırılmış değer : defuzzificated value
durum anlayışı : situation understanding
durum değeri : state value
durum değişkeni : state variable
durumsal : situational
durumsal değişken : situational variable
duyarlı : sensitive
duyarlı veri : sensitive data
duyarlılık çözümlemesi : sensitivity analysis
duyarlılık etiketi : sensitivity label
duyarlılık hatası : sensitivity error
duygu anlaması : emotion understanding
duygu değerlendirme aracı : evaluation tool for emotion 
duygu tabanlı bilişim : affective computing
duygusal etkileşim aracı : emotional interaction tool
duygusal etmen : emotional agent
duygusal gereksinim : emotional requirement
duygusal girdi : emotional input
duygusal kullanıcı deneyimi : emotional user experience 
duygusal modelleme : emotional modeling
duygusal ve duygu tabanlı tasarım : emotional and affective design
duyu verisi : sense data
duyuağı : Internet of Senses (IoS)
duyuağı tabanlı hizmet : Internet of senses-based service
duyuağı tabanlı hizmet : Internet-of-senses-based service
duyuru : announcement
duyuru tahtası dizgesi : Bulletin Board System (Bbs)
duyuru tahtası hizmeti : bulletin board service
duyusal : sensory
duyusal girdi : sensory input
düğme : button
düğüm : node
Dünya Çapında Bilgiağı : World Wide Web (WWW)
dünya çapında bilgiağı sanal kitaplığı : World Wide Web virtual library
dürtü : impulse
dürtü değişkeni : impulse variable
düşman kuvvet : opposing force (OPFOR)
düşük algılama olasılığı : low probability of detection (LPD)
düşük çözünürlük : low-resolution
düşük çözünürlüklü akıllı telefon fotoğrafı : low-resolution smartphone photos
düşük çözünürlüklü fotoğraf : low-resolution photo
düşük değer : marginal value
düşük gecikmeli : low-latency
düşük gecikmeli dizge : low-latency system
düşük gecikmeli iletişim : low-latency communication
düşük ikil hızı için kural : protocol for low bit rate
düşük kapasiteli saldırı : subexhaustive attack
düşük kodlamayla uygulama ortamı : low-code app platform
düşünce denetimli : mind-controlled
düşünce denetimli robot : mind-controlled robot
düşünceli etmen  : deliberative agent
düşünceyle denetim : technopathy
düşüngüdüm : technopathy
düşünsel güvenlik : neurosecurity
düz kütük veritabanı : flat-file database
düz metin : plain text
düzeltilmiş hata : corrected error
düzeltme hatası : rectification error
düzeltmek : adjust (v)
düzenek : mechanism
düzenek yönelimli bilişim : mechanism-oriented computing
düzenlenmiş sayısal hava fotoğrafı : digital orthophoto quadrangle
düzenleşim : configuration
düzenli hata : regular error
düzenli hata : systematic error
düzensiz değişken : irregular variable
düzensiz hata : irregular error
düzensizlik : entropy
düzey değişkeni : level variable
düzgün veri : smooth data
düzmece belge : false document
düzmece bilgi : false information
düzmece reyting saldırısı : hit inflation attack
düzmetin : plaintext
E– :
e-burun : electronic nose
e-çağrı : e-invitation
e-çalıştay : eworkshop
e-defter : digital pad
e-demokrasi : edemocracy
e-demokrasi : internet democracy
e-deri : electronic skin 
e-devlet : eGov
e-devlet : e-government
edinilmiş bilgi : knowledge
edinmek : adopt (v)
e-diplomasi : ediplomacy
e-doruk : digital summit
e-giysi : data suit [virtual reality]
e-gözlük : e-glass
egza kayan noktalı işlem : exaflop
egza: 1018 : exa: 1018
eğilim : trend
eğilim hatası : tendency error
eğimlenme bölgesi : breakdown region
eğitim : training 
eğitim dönemi : training period
eğitim ve öğretim sorunları : education and training issues
eğitim veri öbeği : training data-set
eğitim verisi : training data
eğitim yazılımları çekişmesi : educathon
eğitimde sayısal ortam : digital media in education
eğitimli : educated
eğlendirme bilişimi : entertainment computing
ek : appendix
ek açıklama : annotation
ek aygıt : additional device
ek değer : additional value
ek değer : plus value
ek değişken : supplementary variable
ek güvenlik : add-on security
ek kanal : additional channel
e-kağıt : digital paper
e-kart : digital greeting card
ekin gözlemleme uçangözü : crop monitoring drone
e-kitap okuma yazılımı (Adobe şirketinin) : Adobe Digital Editions (ADE)
eklemek : append (v)
eklemeli : additive
eklemeli teknoloji : additive technology
eklemeli üretim : additive fabrication
eklenilen : augend
eklenmiş maliyet : added cost
eklenti : add-on
eklenti aygıt : add-on device
eklentiler : add-Ins
ekli değişken : attached variable
ekonomik yarı bulutlaştırma : economical semi-cloudification
ekran : screen
ekran görüntüsü yakalayıcısı : Screen Grabber
ekran kaydı : screen recording
ekran kazıyıcısı : screen scraper
ekran paylaşımı : whiteboarding
ekrana izinsiz bakma : shoulder surfing
ekranbaşı nesli : screenager
ekranda arayüz : onscreen interface
eksen : axis
eksen ızgara çizgisi : axis grid line
eksen kaydırma çizgisi : Axis Translation Line
eksenel : axial
eksenel bakışım : axial symmetry
eksi değer : minus value
eksi değer : negative value
eksik bilgili oyun : incomplete information game
eksik değer : missing value
eksik veri : incomplete data
eksik veri : missing data
eksikli : lamer
eksiklik : defect
eksiklik : shortcoming
eksiklik hatası : omission error
eksiksiz etmen  : complete agent
ekzabayt : exabyte
ekzasekizli : exabyte
el hareketi : hand movement
el hareketiyle girdi : hand-gesture input
elde hazır olma : availability
elden çıkarma değeri : disposal value
elektrik birimlerinin salt sistemi : absolute system of electrical units
elektro-kimyasal algılayıcı : electrochemical sensor
elektronik atık : electronic waste
elektronik atık : e-waste
elektronik deri : electronic skin 
elektronik eylemcilik : electronic advocacy
elektronik giysi : data suit [virtual reality]
Elektronik Kanıt Çözümleme ve Sunumu : Electronic Evidence Analysis and Presentation
elektronik para bankacılığı : digital monetary trust
elektronik sağlık dizgelerinde özuyum : self-adapting ehealth systems
elektronik sağlık kaydı : electronic health record
elektronik takı : digital jewelry
elektronik veri değişimi : electronic data interchange
elektronik veri işleme : electronic data processing
elektronik veritabanı : electronic database
elektronik yayımcılık : e-publishing
elektronların toplu uyarımı : magnon
elektronların toplu uyarımı ile foton etkileşimi : magnon-photon interaction
elle giriş : manual input
elle tasarlanmış algoritma : hand-designed algorithm
elle tasarlanmış çözüm yolu : hand-designed algorithm
elle yazılmış rakam tanıma : handwritten digit recognition
elverişsiz veri : inadequate data
e-mürekkep : digital ink
en büyük değer : maximal value
en büyük değer : maximum value
en düşük erişim hakkı : least privilege
en iyi uygulamalar : best practices
en küçük değer : minimal value
en temel değişken : super-basic variable
en üst düzey kurallı belirtim : formal top-level specification
en üstün programlama dili : top programming language
en zayıf bağlantı ilkesi : weakest link principle
en zayıf halka ilkesi : weakest link principle
enaz geciktirmeli programlama : minimum latency programming
enaz veri öbeği : minimum data set
endüstri destekli dil : industry-supported language
endüstriyel çok alanlı Bilgiağı : industrial multi-domain Web
Endüstriyel İnternet (Sanayi 4.0) : Industrial Internet (Industry 4.0)
endüstriyel nesnelerin İnterneti : industrial Internet of Things
endüstriyel robotları ele geçirmek : hacking industrial robots
endüstriyel veri madenciliği : industrial data mining
enerji etkin görüntü iletimi : energy efficient image transmission
enerji etkin işlemci : energy-efficient processor
engelsiz sanal gerçeklik : unencumbered virtual reality
enine görünüş : landscape
eniyelenmiş evrimsel veri : optimized evolution data
eniyi : optimal
eniyi : optimum
eniyi denetim : optimal control
eniyi hata oranı : optimal error rate
eniyileme : optimization
eniyileme çözümlemesi : optimization analysis
eniyilenmiş bellek : optimized memory
eniyileyici : optimizer
e-nota : digital sheet music
e-okuyucu : digital reader
e-para : digital coin
eposta : email
e-posta odası : digital mailroom
epostasız gün : no-email day
epostasız işbirliği : email-free collaboration
e-radyo standardı : digital private mobile radio
erim hatası : span error
erişilebilir : accesible
erişilebilir bilişim : accessible computing
erişilebilir dokunmalı ekran teknolojisi : accessible touchscreen technology
erişilebilir veri : accessible data
erişilebilirlik : accesibility
erişilebilirlik : accessibility
erişilebilirlik : reachability
erişilebilirlik hatası : accessibility error
erişilirlik : accesibility
erişim : access
erişim ağı : access network
erişim anahtarı : access key
erişim ayrıcalığı : access privilege
erişim denetim çizelgesi : Access Control List (ACL)
erişim denetimi : access control
erişim denetimi dizelgesi : access control list (ACL)
erişim denetimi girdisi : access control entry
erişim denetimi matrisi : access control matrix
erişim denetimi yöntemi : access control method
erişim denetleme modeli : access control model
erişim dönemi : access period
erişim düzeneği : access mechanism
erişim engelli : access barred
erişim gecikmesi : access latency
erişim hakkı : access right
erişim hatası : access error
erişim izni : access permission
erişim jetonu : access token
erişim kodu : access coding
erişim listesi : access list
erişim noktası : access point
erişim profili : access profile
erişim sınıfı : access category
erişim süresi : access time
erişim şifresi : access key
erişim trafiği : access traffic
erişim tutanağı : access record
erişim türü : access type
erişim ve kimlik yönetimi : access and identity management
erişim yetkisi : access authorization
erişim yönetimi : access management
erişim yöntemi : access method
erişimsiz bilişimci : cyberbo
erişmek : access (v)
Erlang rasgele değişkeni : Erlang random variable
e-sağlık : e-health
e-sağlık dizgesi : e-health system
esas değer : base value
esas değişken : base variable
esas olmayan değişken : non-basic variable
e-seminer : webinar
esinlenmiş : inspired
eski dizge : legacy system
eski veri : legacy data
eskiden kalma anlama : legacy understanding
ESM kod : EVM code
esnek algılayıcı : flexible sensor
esnek ameliyat robotu : flexible surgical robot
esnek bilişim : soft computing
esnek canlımsı karma robot : soft biohybrid robot
esnek karşılaştırma : flexible benchmark
esnek robot : flexible robot
esnek robot : soft robot
esnek robot yapısı : flexible robot structure
esnek robotbilim : soft robotics
esnek siber güvenlik denetimi : flexible cybersecurity control
esnek tıbbi robot : flexible medical robot
esnek ve yazdırılabilir algılayıcı : flexible and printable sensor
esnek ve yazdırılabilir dizge : flexible and printable system
eş değişken : concomitant variable
eş konumlu etmen  : colocated agent
eşanlı : concurrent
eşanlı : simultaneous
eşanlı bilgi işlem : concurrent computing 
eşanlı bilgisayar : simultaneous computer
eşanlı bilişim : concurrency computing
eşanlı bilişim : concurrent computation
eşanlı hesaplama : concurrent computation
eşanlı mantıksal değişken : concurrent logic-variable
eşanlı planlama : concurrent planning
eşanlı sayısal sıradüzen : synchronous digital hierarchy
eşanlılık kuramı : concurrency theory
eşdeğer girdi : equivalent input
eşdeğişken : covariable
eşduyum makinesi : empathy machine
Eşduyum Üst Yöneticisi : Chief Empathy Officer
eşgüdüm değişkeni : coordination variable
eşgüdüm etmeni : coordination agent
eşgüdüm etmeni : coordinator agent
eşgüdüm modeli : coordination model
eşik değeri : threshold value
eşikaltı uyarı : subtreshold stimulus
eşlem kod : code clone
eşleme : mapping
eşler arası ileri ağ oluşturma : advanced peer to peer networking (APPN)
eşlik eden ileti : accompanying message
eşsüreli : synchronous 
eşsüresiz iletim kipi : Asynchronous Transmission Mode
eşyaya siber saldırı : appliance hacks
eşzamanlama ağı : synchronization network
eşzamanlanmış girdi : synchronized input
eşzamanlı : synchronous 
eşzamanlı girdi : synchronous input
eşzamanlı olmayan yordam çağrısı : Asynchronous Procedure Call (APC)
eşzamanlı sayısal ses ve veri : Digital Simultaneous Voice and Data (DSVD)
eşzamanlı veri : synchronous data
eşzamanlı veri bağlantı denetimi : synchronous data link control
eşzamansız aktarım kipi : Asynchronous Transfer Mode
eşzamansız bilgisayar : asynchronous computer
eşzamansız çoğullama : asynchronous multiplexing
eşzamansız girdi : asynchronous input
eşzanlılık : concurrency 
e-tablolarda zekâ : intelligence in spreadsheets
Eternet : Ethernet
Eternet donanım adresi : Ethernet hardware address
Eternet kartı : Ethernet card
Eteryum : Ethereum
Eteryum akıllı kod : Ethereum smart code
Eteryum Sanal Makine (ESM) kodu : Ethereum Virtual Machine (EVM) code
Eteryum Sanal Makinesi (ESM) : Ethereum Virtual Machine (EVM)
e-ticaret sitesi : ecommerce website
etik : ethics
etik çıkarım : ethical implication
etik etmen : ethical agent
etik hata : ethical error
etik ikilem : ethical dilemma
etik mühendisliği : ethical engineering
etik siber saldırgan : ethical hacker
etik yapay us : ethical AI
etik yapay zekâ : ethical AI
etiketlenmiş değer : tagged value
etiketli örnek : labelled example
etki : action
etki değişkeni : action variable
etki gizleme : influence hiding
etki güvencesi : influence assurance
etki güvenliği : influence security
etki işlemi : influence operation
etki kuramı : influence theory
etki teorisi : influence theory
etkilenme değişkeni : exposure variable
etkileşim değişkeni : interaction variable
etkileşimli arabirim : interactive interface
etkileşimli arayüz : interactive interface
etkileşimli çevrimiçi oyun oynama : interactive on-line gaming
etkileşimli ekran : interactive screen
etkileşimli kodlama : interactive coding
etkileşimli model : interactive model
etkileşimli reklamcılık : interactive advertising
etkileşimli sanal gerçeklik : interactive virtual reality
etkileşimli teorem kanıtlama : interactive theorem proving
etkileşimli üçboyutlu grafik : interactive 3D graphics
etkileşimli veri dili : interactive data language
etkileşimli veri girişi : interactive data entry
etkileşimli veri şifreleme algoritması : international data encryption algorithm
etkileşimli veri şifreleme çözümyolu : international data encryption algorithm
etkileyen değişken : affecting variable
etkili değişken : instrumental variable
etkin : active
etkin akım : active current
etkin artıklık : active redundancy
etkin bağlantı : active connection
etkin bakım süresi : active maintenance time
etkin bilgiağı bağlantısı : active hyperlink
etkin bozulmazlık kısıtı : active integrity constraint
etkin çevirici : active modem
etkin değer : active value
etkin denetim : active control
etkin dizin görüntüleyicisi : active directory viewer
etkin dizin gözatıcısı : active directory browser
etkin dizin servisleri arayüzü : Active Directory Services Interface (ADSI)
etkin dönüştürücü : active transducer
etkin günlük biçimi : active log format
etkin güvenlik sınaması : active security testing
etkin hata : active error
etkin içerik : active content
etkin kanal : active channel
etkin karşı önlem : active countermeasure
etkin masaüstü : active desktop
etkin model : active model
etkin olarak algılanmış girdi : actively perceived input
etkin öğe : active element
etkin öğrenme : active learning
etkin özgüdüm : active homing
etkin risk : active risk
etkin saldırı : active attack
etkin savunma : active countermeasure
etkin siber saldırı : active cyber-attack
etkin sunucu sayfası : Active Server Page (ASP) 
etkin tedirginlik : active menace
etkin tehdit : active menace
etkin tehdit : active threat
etkin yansıtıcı : active reflector
etkin yasadışı erişim : active wiretapping
etkin yedekleme : active redundancy
etkinleştirici : activator
etkinleştirme : activation
etkinleştirme değeri : activation value
etkinleştirme değişkeni : activation variable
etkinleştirme değişkeni : activation variable
etkinleştirme hatası : activation error
etkinleştirme kaybı hatası : loss-of-activation error
etkinleştirme kodu : activation code
etkinleştirmek : activate (v)
etkinliğini kaldırmak : deactivate (v)
etkinlik : activity
etkinlik gözlemleme : activity monitor
etkinlik merkezli tasarım : activity-centered design
etkinlik oranı : activity ratio
etkinlik ölçüsü : measure of effectivness
etkinlik sayacı : activity counter
etkinlik tabanlı bilişim : activity-based computing
etkinlik tabanlı hesaplama : activity-based computing
etkinlik tanıma : activity recognition
etki-tepki : action and reaction
etmen : agent
etmen altbölümü : agent class
etmen anlaması : agent understanding
etmen çerçevesi : agent framework
etmen davranışı : agent behavior
etmen destekli : agent-supported
etmen dili : agent language
etmen dizgesi : agent system
etmen eşlemi : agent cloning
etmen etkileşimi : agent interactivity
etmen geliştirme ortamı : agent development platform
etmen gerçekleştirme : agent implementation
etmen güvenliği : agent security
etmen hizmeti : agent service 
etmen iletişim dili : agent communication language
etmen iletişimi : agent communication
etmen kodu : agent code
etmen kullanıcısı : agent user
etmen kuralı : agent communication protocol
etmen mimarisi : agent architecture
etmen model : agent model
etmen odaklı : agent-oriented
etmen özerkliği : agent autonomy
etmen sınıfı : agent class
etmen tabanlı : agent-based
etmen tabanlı arayüz : agent-based interface
etmen tabanlı bilgi bulgusu : agent-based knowledge discovery
etmen tabanlı bilişsel mimari : agent-based cognitive architecture
etmen tabanlı bulut bilişim : agent-based cloud computing
etmen tabanlı dizge : agent-based system
etmen tabanlı dizge uygulaması : agent-based system application
etmen tabanlı dizgelerde gizlilik : privacy in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güven : trust in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik : safety in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik : security in agent-based systems
etmen tabanlı etkileşim kuralı : agent-based interaction protocol
etmen tabanlı hataya dayanıklı dizge : agent-based fault-tolerant system
etmen tabanlı karmaşık dizge : agent-based complex system
etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme : agent-based complex system development 
etmen tabanlı karmaşık dizge modelleme : agent-based complex system modeling 
etmen tabanlı model : agent-based model
etmen tabanlı modelleme : agent-based modelling
etmen tabanlı özerk teknik : autonomous agent-based technique
etmen tabanlı pazaryeri : agent-based market-place
etmen tabanlı sanal kurum : agent-based virtual enterprise
etmen tabanlı tasarım : agent-based design
etmen tabanlı teknik : agent-based technique
etmen tabanlı toplumsal benzetim : agent-based social simulation 
etmen tabanlı türdeş : agent-based holon
etmen tabanlı uyarlanır dizge : agent-based adaptive system
etmen tabanlı uyarlanır düzenek : agent-based adaptive mechanism
etmen tabanlı yardımcı : agent-based assistant
etmen tabanlı yaygın dizge : agent-based ubiquitous system
etmen tabanlı yaygın hizmet : agent-based ubiquitous service
etmen tabanlı yazılım : agent-based software
etmen tabanlı yazılım mühendisliği : agent-based software engineering
etmen tabanlı yazılım sağlayıcı : agent-based software provider
etmen tamlığı : agent completeness
etmen yardımlı iş akışı desteği : agent-assisted workflow support
etmen yazılımı : agent software
etmen yeterliği : agent efficiency
etmen yönelimli  : agent-oriented
etmen yönelimli araç : agent-oriented tool
etmen yönelimli gereksinim mühendisliği : agent-oriented requirements engineering
etmen yönelimli modelleme : agent-oriented modeling
etmen yönelimli programlama : agent-oriented programming
etmen yönelimli sorun çözme : agent-oriented problem solving
etmen yönelimli yöntembilim : agent-oriented methodology
etmen yönlendirmeli : agent-directed
etmen/kullanıcı arayüzü : agent/user interface
etmenle etkinleştirilmiş : agent-enabled
etmenle etkinleştirilmiş özellik : agent-enabled feature
etmenle gözlenen : agent-monitored
etmenler arası bilgi işlem : inter-agent knowledge processing
etmenler arası iletişim : inter-agent communication
etmenler arası iletişim dili : inter-agent communication language
etmenler için etik : ethics for agents
etnik önyargı : ethnic bias
etnik taraflılık : ethnic bias
e-toplantı : netmeeting
e-toplantı çağrısı : netmeeting call
e-toplantısında görüşme : netmeeting conversation
e-toplumbilim : digital sociology
evirmeyen girdi : non-inverting input
evrak çantası : briefcase
evrenbilimsel bilişim : cosmological computing
Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB) : Universal Unique Identifier (UUID)
evrensel sanal bilgisayar : universal virtual computer
evrimsel algoritmada biliş : cognition in evolutionary algorithm 
evrimsel anlama : evolving understanding 
evrimsel bilişim : evolutionary computation
evrimsel bilişim : evolutionary computing
evrimsel çözümyolunda biliş : cognition in evolutionary algorithm 
evrimsel hesaplama : evolutionary computation
evrimsel veri : evolutionary data
e-yayımcılık : e-publishing
e-yayın : digital streaming
e-yayıncılık : e-publishing
eylem : action
eylem adı : action name
eylem ayarı : action setting
eylem çubuğu : action bar
eylem değeri : action value
eylem değişkeni : action variable
eylem düğmesi : action button
eylem öğesi : action item
eylem planı : course of action (COA)
eylem sorguları : action queries
eylemli doğru : true positive
eylemli yanlış : false positive
eylemsiz doğru : true negative
eylemsiz veri : passive data
eylemsiz yanlış : false negative
eyleyici : actuator
eyleyici kuvvet : actuating force
F– :
fark edilemez gizleme : indistinguishable obfuscation
farkında : aware
farkında olan : aware
farkında olan bilişim : aware computing
farkındalık : awareness
farkındalık bilişimi : awareness computing
farkındalık öğretimi : awareness training
farklı cinsiyetle sanal kimlik : transvirtual
farklı çözümleme : alternative analysis
fenomenolojik hata : phenomenological error
fırça : brush
fırçasız : brushless
fırsat maliyeti : opportunity cost
fiber algılayıcı : fiber sensor
fidye yazılımı : ransomware
fidye yazılımı saldırısı : ransomware attack
fikri mülkiyet hırsızlığı : intellectual property theft
fiyatlandırma : charging
fiziksel algılayıcı : physical sensor
fiziksel bağlantılı veri : hard-wired data
fiziksel bilgi : physical information
fiziksel değişken : physical variable
fiziksel engelliler için erişilebilirlik : accessibility for physically impaired
fiziksel güvenlik : physical security
fiziksel kanıt : physical evidence
fiziksel olarak kesin kısıt : physically accurate constraint
fiziksel olarak uzak ortam : physically remote environment
fiziksel siber saldırı : cyber kinetic attack
fiziksel veri modeli : physical data model
fizikselden-sanala : physical-to-virtual
format : format
formel değişken : formal variable
fotoğraf makinası : camera
fotoğraf makinesi belleği : digital camera storage
fotoğraf makinesi bellek ortamı : digital camera memory media
foton yongası : photonic chip
frekans bozma saldırısı : jamming attack
G– :
gama rasgele değişkeni : gamma random variable
Gaus grafik modeli : gaussian graphical model
Gaus olmayan gürültü : non-Gaussian noise
Gaus olmayan gürültü işleme : non-Gaussian noise processing
Gauss değişkeni : gaussian variable
Gauss rasgele değişkeni : gaussian random variable
Gauss zararlı yazılımı : Gauss malware
gayret değişkeni : effort variable
gaz algılayıcı : gas sensor
gecikme : delay
gecikme : latency
gecikme değişkeni : lag variable
gecikme döngüsü hatası : hysteresis error
gecikme süresi : delay time
gecikme zamanı : latency time
gecikmeli değişken : lagged variable
gecikmeli içkaynaklı değişken : lagged endogenous variable
gecikmeli veri besleme : delayed data feed
gecikmeye dayanıklı iletişim kuralı : delay-tolerant communication protocol
geçerleme : validation 
geçerleme verisi : validation data
geçerleme verisi gereksinimleri : validation data requirements
geçerlemek : validate (v)
geçerlenmiş : validated
geçerli : admissible
geçerli anlama  : valid understanding
geçerli değer : admissible value
geçerli değer : legal value
geçerli denetim girdileri kümesi : admissible control input set
geçerlilik : authenticity
geçersiz anlama  : invalid understanding
geçersiz anlama  : void understanding
geçersiz değer : illegal value
geçersiz kılma hatası : override error
geçersiz veri : obsolete data
geçersizleme : invalidating
geçersizleme : invalidation
geçersizleme sanal işlevi : pure virtual function
geçersizleme sanal yöntemi : pure virtual method
geçersizlemek : invalidate (v)
geçersizlenmiş : invalidated
geçersizleştirilen belgelerin dizelgesi : certificate revocation list (CRL)
geçici : ad hoc
geçici ağ : ad hoc network
geçici bellek : buffer 
geçici bellek : temporal memory
geçici değişken : temporal variable
geçici değişken : temporary variable
Geçici Elektromanyetik Darbe Oluşumu : Transient Elektromagnetic Pulse Emanation
geçici etmen : transient agent
geçici gözlemci : temporary cookie
geçici hata : temporary error
geçiş ağı : transit network
geçiş değişkeni : transition variable
geçiş değişkeni  : through variable
geçiş dönemi nicemsel bilişim başarımı : interim quantum computing performance
geçişli kapalılık : transitive closure
geçişli kapatma : transitive clousure
geçit vermez : non-bypassable
geçmiş veri : historic data
geçmiş veri : historical data
geçmiş veri geçerlemesi : historical-data validation
geçmiş veri geçerliliği : historical-data validity
geçmişe yönelik sayısallaştırma : retrospective digitization
geleceğin ağları : future networks
geleceğin ağları için makine öğrenmesi : machine learning for future networks
gelecek kuşak bilişimcilerin yetenekleri : competencies of future computer scientists
gelecek kuşak internet kuralı : next generation internet protocol
gelecek kuşak internet teknolojisi : next generation internet technology
gelecekteki değer : future value
geleneksel canlandırma : traditional animation
geleneksel olmayan : unconventional
geleneksel olmayan bilişim : unconventional computing
geleneksel olmayan veri : nontraditional data
gelişigüzel değişken : arbitrary variable
gelişigüzel işlev : arbitrary function
gelişigüzel veri öbeği : arbitrary dataset
gelişmiş : advanced
gelişmiş bağlantı : advanced connection
gelişmiş çizge : advanced graphics
gelişmiş denetim : advanced control
gelişmiş güvenlik : advanced security
gelişmiş güvenlik : enhanced security
gelişmiş kalıcı tehdit : Advanced Persistent Thread (APT)
gelişmiş ölçüm altyapısı : Advanced Metering Infrastructure (AMI)
gelişmiş sıkıştırma : advanced compression
gelişmiş sızma testi : Advanced Penetration Testing
gelişmiş süzgeç : advanced filter
gelişmiş şifreleme standardı : Advanced Encryption Standard (AES)
Gelişmiş Uçtan Uca Ağ İletişimi : Advanced Peer to Peer Networking
gelişmiş veri koruma : advanced data guarding
gelişmiş yapılandırma : advanced configuration
gelişmiş yayın biçimi : advanced streaming format
gelişmiş yayın formatı : advanced streaming format
Geliştirici Yardımcısı : Associate Developer
Geliştirici  : Developer
genel ağda kafayı bulmak : cybermonging
genel benzerlik : global similarity
genel bulut sağlayıcısı : public cloud provider
genel değişken : global variable
genel hata : general error
genel öğrenme modeli : general learning model
Genelağ : Internet 
genelağ : internet 
Genelağ hizmeti : Web-service
Genelağ hizmetinde belirsizlik : uncertainty in Web service
Genelağ kuralı : Internet Protocol (IP)
genelağ saldırganı : cybernat
Genelağ yayını : digital streaming
genelağda kaosa yol açacak haber yayma : cybernarchy
genelağda kargaşa : cybernarchy
genelağda yavaşlama : cyber rhea
genelağdan yasaklı : cyber grounded
genelağdan yayın : streaming
Genelağın uyarlanabilmesi : Internet’s adaptability 
genelleme hatası : generalization error
genelleştirilmiş anlama : generalized understanding 
genelleştirilmiş değişken : generalized variable
genelleştirilmiş öğrenilmiş kısıtlar : generalized learned constraints
genetik bilişim : genetic computation
Geniş Alan Ağı : Wide Area Network (WAN)
Geniş Alan Bilgi Sunucuları : Wide Area Information Servers (WAIS)
geniş bant : broadband
geniş bant : wideband
geniş çaplı hata : full-scale error
geniş kapsamlı anlama : broad understanding
genişbantlı ağ : broadband network
genişbantlı anten : broadband antenna
genişbantlı iletişim : broadband communication
genişbantlı kablo : broadband cable
genişbantlı yükseltici : broadband amplifier
genişletilebilir biçimlendirme dili : Extensible Markup Language (XML)
Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Kuralı : Extensible Authentication Protocol (EAP)
genişletilebilir veritabanı : extensible database
genişletilmiş matris : augmented matrix
Genişletilmiş Mimari : Extended Architecture (XA)
genişletilmiş sanal depolama : virtual storage extended
geometrik algoritma : geometric algorithm
geometrik çözümyolu : geometric algorithm
geometrik hesaplama : geometric computation
geometrik rasgele değişken : geometric random variable
geometrik veri yapısı : geometric data structure
geometrik yöntem : geometric method
gerçeğe ters düşen : counterfactual
gerçeğin değerlendirilmesi : truth assessment
gerçek boyut : actual size
gerçek değer : intrinsic value
gerçek değer : real value
gerçek değerli değişken : real-valued variable
gerçek değişken : real variable
gerçek sıkıştırma oranı : actual compression ratio
gerçek sistem verisi : real-system data
gerçek sistem verisinin değerlendirimi : assessment of real-system data
gerçek sistem verisinin uygunluğu : real-system data acceptability
gerçek veri : actual data
gerçek veri : real-world data
gerçek zaman sis bilişim uygulaması : real-time fog computing application
gerçek zaman yüz yakalama : real-time face capture
gerçek zamanda veri yakalama : data capture in real-time
gerçek zamanlı : real-time
gerçek zamanlı akıllı ağ çözümü : real-time intelligent network solution
gerçek zamanlı akıllı iletişim : real-time intelligent communication
gerçek zamanlı akıllı uyarı dizgesi : real-time intelligent alert system
gerçek zamanlı bilişim dili : real-time computation language
gerçek zamanlı çoklu işlemci : real-time multiprocessor
gerçek zamanlı çoklu işlemci dizgesi : real-time multiprocessor system
gerçek zamanlı dağıtımlı kodlama : real-time distributed coding
gerçek zamanlı girdi : real-time input
gerçek zamanlı gürültü giderme : real-time noise removal
gerçek zamanlı gürültü giderme dizgesi : real-time noise removal system
gerçek zamanlı iletişim kuralı : real-time communication protocol
gerçek zamanlı karar destek dizgesi : decision support system in real-time
gerçek zamanlı makine çevirisi : machine translation in real-time
gerçek zamanlı modelleme : real-time modelling
gerçek zamanlı sistem : real-time system
gerçek zamanlı uzaktan erişim : real-time remote access
gerçek zamanlı uzaktan erişim dizgesi : real-time remote access system
gerçek zamanlı veri : real-time data
gerçek zamanlı veri görselleştirme : real-time data visualizing
gerçekleştirilmiş değer : realized value
gerçekleştirilmiş görüntü tablosu : materialized view table
gerçekleştirme sizlemi : implementation strategy
gerçekleştirme stratejisi : implementation strategy
gerçekleştirme yönetimi : implementation management
gerçeklik düzeyi : truthfulness level
gerçeklik hakkında bilgi : information about reality
gerçeklik için bilgi : information for reality
gerçeklik olarak bilgi : information as reality
gerçeklik yakalama : reality capture
gerçeküstü : hypervirtual
gerçeküstü benzetim : hypervirtual simulation
gerekirci ağ : deterministic network
gerekirci değişken : deterministic variable
gerekli değişken : essential variable
gereksinim geliştirme : requirements development 
gereksinim hatası : requirement error
gereksinim mühendisliği : requirements engineering
gereksinim yönetimi : requirements management 
gereksiz : unnecessary
geri arama numarası : callback number
geri aramak : callback
geri bildirim tabanlı uyarlanır dizge : feedback-based adaptive system
geri çekme : back off
geri çevirme hatası : rejection error
geri getirilebilirlik : reversibility
geri ödeme değeri : redemption value
geri saçılım : back scattering
gerialma : rollback
gerileme : regress
gerileme : regression
geriye izdüşüm : back projection
gevşek bağlaşımlı çoklu etmen : loosely coupled multi-agent
gezer : mobile
gezer ağ : mobile network
gezer akıllı dizge : mobile smart system
gezer aygıt : mobile device
gezer Bilgiağı hizmeti : mobile Web service
gezer bilişim : mobile computing
gezer bulut bilişim : mobile cloud computing
gezer bulut bilişim dizgesi : mobile cloud computing system
gezer bulut bilişimde güç tüketimi : power consumption in mobile cloud computing
gezer bulut bilişimde güvenlik ve gizlilik : security and privacy of mobile cloud computing
gezer dizge : mobile system
gezer etmen : mobile agent
gezer etmen yaklaşımı : mobile agent paradigm
gezer hizmet : mobile service
gezer içerik : mobile content
gezer iş : mobile business
gezer işlemcisi : mobile processor
gezer kitlesel algılama : mobile crowdsensing
gezer kod : mobile code
gezer kod güvenliği : security for mobile code
gezer mimari : mobile architecture
gezer nesne : mobile object
gezer ortam : mobile environment
gezer ortamda özuyum : self-adaptation in mobile environment
gezer ortamlar için sürekli uyum : continuous adaptation for mobile environments
gezer öğrenme : mobile learning
gezer radyo : mobile radio
gezer sosyal ağ : mobile social network
gezer sosyal ağlarda güvenlik : security of mobile social networks
gezer sosyal ortam : mobile social media
gezer teknoloji güvenliği : mobile technology security
gezer uç bilişim : mobile edge computing
gezer veritabanı : mobile database
gezerağ sanallaştırma : mobile virtualization
gezgin etmen : itinerant agent
girdi : input
girdi çözümlemesi  : input data analysis
girdi değeri : input value
girdi niceleme hatası : input quantization error
girdi/çıktı sanallaştırması : I/O virtualization
giriş : inflow
giriş : ingress
giriş : input
giriş değeri : input value
giriş değişkeni : input variable
giriş düzeyinde bilişim dersi : entry-level information course
giriş geçerleme saldırısı : input validation attack
giriş korumalı Bilgiağı : deep Web
giriş sıralı veri öbeği : entry sequenced data set
giriş verisi : input data
giriş verisi çözümleme : input data analysis
giriş yolu : ingress path
giriş/çıkış hatası : input/output error
girişken etmen : sociable agent
giyilebilir algılayıcı : wearable sensor
giyilebilir aygıt : wearable device
giyilebilir ekran : wearable monitor
giyilebilir esnek elektronik parça : flexible wearable electronics patch
giyilebilir teknoloji : wearable technology
giyilebilir ter algılayıcısı : wearable sweat sensor
gizil değişken : latent variable
gizleme teknikleri : obfuscation techniques
gizlenmiş Bilgiağı çözümlemesi : hidden Web analytics
gizlenmiş spam : obfuscated spam
gizlenmiş yazı : steganography
gizli anlambilim : latent semantics
gizli anlambilimsel çözümleme : latent semantic analysis
gizli betimleme  : latent representation
gizli bilgi : classified information
gizli değer : latent value
gizli depolama kanalı : covert storage channel
gizli dinleme : eavesdropping
gizli giriş : surreptitious entry
gizli kanal : covert channel
gizli yerel değişken : local hidden variable
gizli zamanlama kanalı : covert timing channel
gizliliği geliştirilmiş bilişim : privacy-enhanced computing
gizlilik : confidentiality
gizlilik : privacy
gizlilik politikası : privacy policy
gizlilik tekniği : privacy technique
gizlilik yasası : privacy law
global bağlamsal işlem : global contextual processing 
global konum algılama girdisi : global position sensing input
gölge kimlik : shadow profile
gölge kimlik oluşturma : shadow profiling
gömülü algılayıcı : embedded sensor
gömülü bilişim : embedded computing
gömülü bilişim dili : embedded-computing language 
gömülü dizge : embedded system
gömülü dizge : embedded system
gömülü dizge güvenliği : embedded system security
gömülü sistem : embedded system
gömülü yazılım tabanlı akıllı cep telefonu : embedded-software-based smart mobile phone
gönderi : post
gönderme sırasında otomatik kaydetme : auto-save on submit
gönüllü kimlik : consensual profile 
göreceli hata : relative error
göreceli veri kayıt öbeği : relative record data set
görev : function
görev dağılımı : separation of duties (SOD)
görev yönelimli etmen tabanlı dizge : task-oriented agent-based system
göreve özel etmen : task-specific agent
görevlendirilmiş etmen : dispatched agent
görevlendirilmiş gezer etmen : dispatched mobile agent
görgül : empirical
görgül deneme tabanlı yöntem geçerleme : method validation based on empirical trial
görgüsel deney tabanlı model geçerleme : model validation based on empirical trial
görme algılayıcısı : vision sensor
görsel bilgi işleme : visual information processing
görsel e-yayım : vidcast
görsel e-yayım : video podcast
görsel e-yayım : videocast
görsel e-yayım : vodcast
görsel tanımlama dili : visual specification language
görsel/işitsel : Audio/Video (A/V) 
görselleştirilmiş veri : visualized data
görselleştirme : visualization 
görüngüsel hata : phenomenological error
görünmek : appear (v)
görüntü : display
görüntü arama : image search
görüntü bölütleme : image segmentation
görüntü çözümleme : image analysis
görüntü depolama : image storage
görüntü erişimi : image retrieval
görüntü filtreleme : image filtering
görüntü geliştirme : image enhancement
görüntü gösterimi : image representation
görüntü güdümlü tanı : image-guided diagnosis
görüntü iletimi : image transmission
görüntü işleme : image processing
görüntü işleme aygıtı : image processing device
görüntü işleme standardı : standard for image processing
görüntü işlenmesi : manipulation of image
görüntü izleme : image tracking
görüntü kimlik doğrulama : image authentication
görüntü modelleme : image modeling
görüntü niteliği değerlendirme : image quality assessment
görüntü nitelik değerlendirimi : image quality assessment
görüntü oluşturma dizgesi : image rendering system
görüntü onarımı : image restoration
görüntü sabitleme : image stabilization
görüntü sahtelemek : deepfake (v)
görüntü sıralama : image sorting
görüntü tabanlı uygulama : image-based application
görüntü üreten : image producing
görüntü veritabanı : image database
görüntü yakalama aygıtı : image capturing device
görüntü yazma dizgesi : image printing system
görüntü yönetimi : image management
görüntüleme dizgesi : image display system
görüntülemek : display (v)
görüntülenecek bilgi türü : type of information to display
görüntülerde renk işleme : color manipulation in images
görüntülü günlük : vlog
görüntünün aldatıcılığını algılama : deepfake detection
görüntüyü soluk damgalama : image watermarking
görünüm tabanlı özellik çözümleme : appearance-based feature analysis
görünür ışıkla iletişim : visible light communication (VLC)
gösterge bölümü : dashboard 
gösterge değişken : indicator variable
gösterim hatası : representation error
göz atmak : browse (v)
göz izi : iris code
göz izi bölütleme dizgesi : iris segmentation system
göz izleme : eye tracking
gözatıcı : browser
gözden geçirilmiş veri : revised data
gözetleme kamerası : surveillance camera
gözle izleme maskesi : eye-tracking mask
gözle izleme verisi : eye gaze data
gözlem hatası : observation error
gözlemci : cookie
gözlemci karşıtı yazılım : anticookie software
gözlemci yönetim sayfası : cookie management page
gözlemci yönetimi : cookie management
Gözlemle Yönlendir Karar Ver Harekete Geç : Observe-Orient-Decide-Act (OODA)
Gözlemle Yönlendir Karar Ver Harekete Geç Döngüsü : Observe-Orient-Decide-Act (OODA) Loop
Gözlemle Yönlendir Karar Ver Harekete Geç Döngüsü : OODA Loop
gözlemleme : monitoring
gözlemleme verisi : monitoring data
gözlemlenebilir değişken : observable variable
gözlemlenemez değişken : non-observable variable
gözlemlenen değer : observed value
gözlemlenen değişken : monitored variable
gözlemlenmiş değişken : observed variable
gözlemsel değişken : observational variable
gözlemsel hata : observational error
gözlemsel veri : observational data
grafik : graphics
grafik bilgi : graphic information
grafik model : graphical model
grafik sanallaştırma teknolojisi : graphics virtualization technology
gramer hatası : grammatical error
gri delik saldırısı : gray hole attack
grup yazılım bilişimi : groupware computing
grup yazılımı : groupware computing
Gumbel rasgele değişkeni : Gumbel random variable
güç tüketimi modeli : power consumption model
güç tüketimi yönetimi tekniği : power consumption management technique
güçlendirilmiş uç  : empowered edge
güçlendirme : hardening
güçlü Yapay Zekâ mühendislik stratejisi : robust AI engineering strategy
güdü : motive
güdümbilim : cybernetics
gün : day
güncel değer : actual value
güncel veri : current data
güncellenmiş veri : updated data
günlüğe yönelik içerik : blog-oriented content
günlük : log
günlük düzeyi kanıt : journal-level proof
günlük yönelimli içerik : blog-oriented content
gürültü : noise
gürültü azaltma : noise reduction
gürültü belirleme : noise characterization 
gürültü giderme : noise removal
gürültü giderme dizgesi : noise removal system
gürültü işleme : noise processing
gürültü tabanı : noise floor
gürültülü : noisy 
gürültülü bellek hatası : system-level soft error
gürültülü girdi : noisy input
gürültülü nicemsel bilgisayar : noisy quantum computer
gürültülü veri : noisy data
güven : trust
Güven Bilgiağı : Web of Trust
güven derecelendirmesi : credit scoring
güven ilişkisi : trust relationship
güven modeli : trust model
güven ve bulut : trust and cloud
güven yönetimi : trust management
güvence durumu : assurance case
güvenilemez anlama : unreliable understanding 
güvenilir : reliable
güvenilir : trustworthy
güvenilir anlama : reliable understanding
güvenilir bilgiişlem : trusted computing
güvenilir bilişim : dependable computing 
güvenilir bulut ortamı : trusted cloud environment
güvenilir etmen : reliable agent
güvenilir etmen : trusted agent
güvenilir etmen : trustworthy agent
güvenilir girdi : credible input
güvenilir hizmet : trusted service
güvenilir kayıt hatası : fiducial registration error
güvenilir kimlik : trustworthy identity
güvenilir kod : trusted code
güvenilir nicemsel bilgisayar : reliable quantum computer
güvenilir ortam birimi : Trusted Platform Podule (TPM)
güvenilir siber güvenlik denetimi : reliable cybersecurity control
güvenilir uzantı : trusted extension
güvenilir veri : authoritative data
güvenilir veri kaynağı : authoritative data source
güvenilir veri kuralı : reliable data protocol
güvenilir yazılım : assured software
güvenilir yedekleme : reliable backup
güvenilir yedekleme dizgesi : reliable backup system
güvenilir yol : trusted path
güvenilirlik değeri : confidence value
güvenilirlik sorunu : reliability issue
güvenilmeyen bulut ortamı : untrusted cloud environment
güvenilmez bilgi : unreliable information
güvenli bileşim : secure composition
güvenli davranış : secure comportment
güvenli durum : safe state
güvenli durum : secure state
güvenli iletişim : cryptography
güvenli iletişim bilimi : cryptology
güvenli işlem : secured transaction
güvenli mimari : secure architecture
güvenli ortam : trusted environment
güvenli önyükleme : secure bootstrapping
güvenli özetlem algoritması : secure hash algorithm (SHA)
güvenli özetlem algoritması 256 : SHA 256 (Secure Hash Algorithm)
güvenli özetlem çözümyolu : secure hash algorithm (SHA)
güvenli sanal makine : secure virtual machine
güvenli sayısal : secure digital
güvenli sayısal kimlik : secure digital identity
güvenli şifrelenmiş sanallaştırma : secure encrypted virtualization
güvenli uçangöz iletişimi : secure drone communication
güvenli veri iletimi : secure data transmission
güvenlik : safety
güvenlik : security
güvenlik açığı : security vulnerability
güvenlik açığı sömüren yazılım : exploit
güvenlik açısından önemli : security-critical
güvenlik cihazı : dongle
güvenlik çekirdeği : security kernel
güvenlik çevresi : security perimeter
güvenlik davranışı : security comportment
güvenlik denetimi : safety check
güvenlik doğrulaması : security verification
güvenlik duvarı : firewall
güvenlik düzeneğine siber saldırı : blowdown stack hack
güvenlik ekonomisi : security economics
güvenlik güvencesi : security assurance
güvenlik hatası : security bug
güvenlik için çevik sınama : agile testing for security
güvenlik için devingen çözümleme : dynamic analysis for security
güvenlik için doğrulama tekniği : verification technique for security
güvenlik için durağan çözümleme : static analysis for security
güvenlik kafesi : security lattice
güvenlik kusuru : security flaw
güvenlik mimarisi : security architecture
güvenlik modeli : security model
güvenlik otomasyon aracı : security automation tool
güvenlik ölçümleri : security metrics
güvenlik önerisi : security advisory
güvenlik örüntüsü : security pattern
güvenlik özelliği : security property
güvenlik payı : margin of safety
güvenlik politikası : security policy
Güvenlik Saldırıları ve Savunmaları : Security Attacks and Defenses (SAD)
güvenlik saldırısı : security attack
güvenlik standardı : security standard
güvenlik ve gizlilik ekonomisi : economics of security and privacy
güvenlik ve gizlilik yönetimi : security and privacy management
güvenlik ve güven için biçimsel yöntem : formal methods for security and trust
güvenlik yönü : security aspect
güvenlik, gizlilik ve güven : security, privacy and trust
güvenlikle çevreleme : tightening down
güzel a "@" : at "@"
H– :
haber bağımlılığı : infomania
haberalma uygulaması : intelligence application
halka ağ : ring network
ham veri : raw data
hareket algılama : motion detection
hareket tanıma : gesture recognition
hareketle giriş : gesture input
hareketlilik : mobility
hareketlilik yardımcısı : mobility assistant
harfin üst çıkıntısı : ascender
hassas : sensitive
hassas bilgi : sensitive information
hasta verileri : patient data
hata : bug
hata : error
hata algılama : error detection
hata ayıklama : debugging
hata ayıklama penceresi : debug window
hata ayıklaması : debug
hata ayıklayıcı : debugger
hata ayıklayıcıya dönüş noktası : debugger breakpoint
hata bulucu : bug bounty hunter
hata bulucu program : debugging program
hata düzelten kodu : error-correcting code
hata düzeltme : bug fix
hata düzeltme : error correction
hata düzeltme kuantum ikili : error-correction qubit
hata düzeltme nicemsel ikili : error-correction qubit
hata gizleme : error concealment
hata gözleyici : debug monitor
hata oranı : error rate
hata verisi : error data
hataya açık görüntü iletimi : error-prone image transmission
hataya dayanıklı : fault-tolerant
hataya dayanıklı algoritma : fault-tolerant algorithm
hataya dayanıklı bilgisayar : fault-tolerant computer
hataya dayanıklı çözüm yolu : fault-tolerant algorithm
hataya dayanıklı dizge : error-tolerant system
hataya dayanıklı dizge : fault-tolerant system
hataya dayanıklı kural : fault-tolerant protocol
hataya dayanıklı nicem bilgisayar : fault-tolerant quantum computer
hataya dayanıklı tasarım : fault-tolerant design
hataya dayanıklı uyarlanır dizge : fault-tolerant adaptive system
hataya dayanıklılık : error resilience
hataya dayanıklılık : fault tolerance
hataya dayanıklılık dizgesi : fault-tolerance system
hava ağı : aerial network
hava fırçası : airbrush
hava hattı : aerial cable
hava itme : air push
hava itme etkileşimi : air push interaction
hava tahmin hesabı : weather forecast computation
havada salınan görüntü : air-floating image
havuz : pool
hayalet resim : phantom image
hayalet uygulamaları : ghost apps
hayalet yazılım : ghostware
hayvan zekâsı : animal intelligence
hazır : available
hazır bellek : available memory
hazır güç : available power
hazır içerik : available context
hazır veri : available data
hazırcı siber saldırgan : script kiddie
Hebb öğrenme dizgesi : Hebbian learning system
hedef : target
hedef kayıt hatası : target registration error
hedefe yönelik siber saldırı : targeted cyber-attack
hedefli oltalama : spear phishing
hedefli oltalama saldırısı : spear phishing attack
hedefsiz siber saldırı : untargeted cyber-attack
her şeye açık kimlik : permissive identity
her şeyin genelağı : Internet of Everything (IoE)
herhangi-bir-yazılım işlem modeli : anywhere operations model 
herhangi-bir-yazılım işlemi : anyware operation
hesap : account
hesap adı : account name
hesap birimi : account module
hesap ilkesi : account policy
hesap işletmeni : account operator
hesap makinesi : calculator
hesap toplama saldırısı : account harvesting attack
hesap türü : account type
hesap verebilirlik : accountability
Hesap Yöneticisi : Accounts Manager
hesap yönetimi : account management
hesaplama : computation
hesaplama : computing
hesaplama adımı : computational step
hesaplama bozulmazlığı : computation integrity
hesaplama düzeneği : computing mechanism
hesaplama gücü : computational power
hesaplama hatası : calculation error
hesaplama hatası : computational error
hesaplama karmaşıklığı : computational complexity
hesaplama kuramı : computing theory
hesaplama modeli : computational model
hesaplamak : calculate (v)
hesaplamalı karmaşıklık kuramı : computational complexity theory
hesaplanabilirlik : computability
hesaplanabilirlik mantığı : computability logic
hesaplanmış değer : calculated value
hesaplanmış değer : computed value
hırsız yazılım : stealware
hız hatası : velocity error
hızlandırıcı : accelerator
hızlandırılmış sınama : accelerated test
hızlandırma düğmesi : accelerator key
hızlandırmak : accelerate (v)
hızlı akış : fast flux
hızlı hesaplama yakınsaması : convergence of fast computation
hızlı mutasyon tekniği : rapid mutation technique
hızlı sanallaştırma dizinleme : rapid virtualization indexing
hızlı tarama : quick scan
hızlı tarama : quick scan
hile : fraud
hile algılama : fraud detection
hileli iletişim aldatması : manipulative communications deception
hileli kimlik resmi : fraudulent identity photo
hileli zar algoritması : Fast Loaded Dice Roller (FLDR) algorithm
hileli zar atma : Fast Loaded Dice Roller (FLDR)
hileli zar çözümyolu : Fast Loaded Dice Roller (FLDR) algorithm
hipergeometrik rasgele değişken : hypergeometric random variable
hizalamak : align (v)
hizmet araştırma : service research
hizmet bileşimi için öngörü : prediction for service composition
hizmet bileşimiyle işbirliği : collaboration through service composition
hizmet bilgisi : service knowledge
hizmet bilişimi : service computing 
hizmet bilişiminde eğilim : trend in service computation
hizmet buluşu : discovery of service
hizmet çoğaltma işlemi : service replication process
hizmet değerlendirme : service evaluation
hizmet denetimi : service audit
hizmet denetimi ölçevi : service audit metrics
hizmet dizimi : service composition
hizmet düzenleme : service orchestration
hizmet etmeni : service agent
hizmet gereksinimlerinin geçerlemesi : service requirement validation
hizmet güvenliği : service security
hizmet hesaplama : service computation
hizmet işlemi içim yapay us : AI for service operation
hizmet işlemi içim yapay zekâ : AI for service operation
hizmet kapsamı : service scope
hizmet mühendisliği : service engineering
hizmet niteliği : quality of service (QoS)
Hizmet Olarak Ağ (HOA) : Network-as-a -Service (NaaS)
Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY) : Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
hizmet olarak aşık kaynak altyapısı : open-source infrastructure-as-a-service
Hizmet olarak bilgiişlem (HOBİ) : Compute-as-a-Service (CompaaS)
hizmet olarak bulutta depolama : storage-as-a-service in cloud
hizmet olarak depolama : storage-as-a-service
hizmet olarak donanım : hardware-as-a-service
hizmet olarak etmen tabanlı modelleme : agent-based modelling-as-a-service
hizmet olarak görselleştirme : visualization-as-a-service
Hizmet Olarak İletişim (HOİ)  : Communications-as-a-Service (CaaS)
hizmet olarak nesneağı : IoT-as-a-service
Hizmet Olarak Ortam : Platform-as-a-Service (PaaS)
hizmet olarak öngörü : prediction-as-a-service
hizmet olarak veri : data-as-a-service
Hizmet Olarak Veri Depolama (HOVD) : Data Storage-as-a-Service (DSaaS)
hizmet olarak veritabanı : Database-as-a-Service 
hizmet olarak yapay zekâ : artificial intelligence as a service
hizmet olarak yazılım : software-as-a-service
Hizmet Olarak Yazılım (HOY) : Software-as-a-Service (SaaS)
hizmet ölçümü : service measurement
hizmet paketleme : service bundling
hizmet sağlama : service delivery
hizmet sanallaştırma : service virtualisation
Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA) : Service Level Agreement (SLA) 
hizmet sunumu : service delivery
hizmet tabanlı : service based
hizmet tabanlı dizge : service-based system
hizmet tabanlı dizgelerde sürekli uyum : continuous adaptation of service-based systems
hizmet tabanlı mimari : service based architecture
hizmet tasarımı : service design
hizmet tüketimi : service consumption
hizmet uyumu : adaptation of service
hizmet veri yolu yaklaşımı : service bus paradigm
hizmet veriyolu : service bus
hizmet yaşam döngüsü : service lifecycle
hizmet yenilikçiliği : service innovation
hizmet yönelimli : service-oriented
hizmet yönelimli dizge : service-oriented system
hizmet yönelimli etmen tabanlı kural : service-oriented agent-based protocol
hizmet yönelimli etmen tabanlı mimari : service-oriented agent-based architecture
hizmet yönelimli iş : service-oriented business
Hizmet Yönelimli Mimari (HYM) : Service-Oriented Architecture (SOA)
hizmet yönelimli mimari uygulaması taşınabilirliği : portability of SOA application
hizmet yönelimli yazılım mühendisliği : service-oriented software engineering
hizmet yönetiminde risk yönetimi : risk management in service management
hizmetin kişiye uyarlanması : service personalization
hizmetlerin yönetimi için usavurma : reasoning for the management of services
holograf : holograph
holografi : holography
holografik : holographic
holografik bellek : holographic memory
hologram : hologram
hologram benzeri düğme : hologram-like button
hologram denetim paneli : hologram control panel
hologram dokunmalı ekran : hologram touchscreen
homeostatik değişken : homeostatic variable
homeostatik olmayan değişken : non-homeostatic variable
hukuk bilişimi : legal informatics
hukuki veri uyumu : juridical data compliance
hücre : cell
hücre zarı bilişimi : membrane computing
hücrenin programlı ölümü : apoptosis
hücresel : cellular
hücresel bağlantı : cellular connection
hücresel değişken : cellular variable
hücresel sayısal veri paketi : cellular digital packet data
hücresel sibernetik organizma : cellular cyborg
hücresel veri : cellular data
I– :
Internet Ağ Geçidi Kimlik Doğrulaması : Internet Gateway Authentication
Internet Denetim İletisi Kuralı : Internet Control Message Protocol (ICMP)
IP sahteciliği : IP spoofing
IP sanal sunucusu : IP virtual server
IP yığın saldırısı : IP flood attack
ırksal önyargı : racial bias
ısıl : thermal
ısıl görüntüleme kamerası : thermal imaging camera
ısıl gürültü : thermal noise
ısıldeğer : calorific value
ısındırma : burn-in
ıskalama hatası : miss error
ıskalamış hata : missed error
ışık tabanlı : light-based
ışık tabanlı bilgiişlem : light-based computer processing
ışık tabanlı bilgisayar : light-based computer
ışık tabanlı nicemsel bilgisayar : light-based quantum computer
ışınım hızı : bolometer speed
ışınım kesinliği : bolometer accuracy
ışınımölçer : bolometer
ışınlanmış bilgi : teleported information
ızgara : grid
ızgara ağ : grid network
ızgara ağ oluşturma : grid networking
ızgara ağda dağıtımlı karar verme : distributed decision in grid network
ızgara altyapısı : grid infrastructure
ızgara arakatman yazılımı : grid middleware
ızgara dayanıklılığı : grid robustness
ızgara denetimi : grid control
ızgara gözlemleme : grid monitoring
ızgara hesaplama : grid computing
ızgara hesaplama kuramı : grid computing theory
ızgara hizmeti : grid service
ızgara kalıcılığı : grid survivability
ızgara kuralı : grid protocol
ızgara modelleme : grid modeling
ızgara sanallaştırma : grid virtualization
ızgara standardı : grid standard
ızgara teknolojisi : grid technology
ızgara uygulama : grid application
ızgara üstverisi : grid metadata
ızgara yönetimi : grid management
ızgaralarda bağlam içerik yönetimi : context management in grids
ızgaralarda bağlam varlık bilimi : context ontology in grids
İ–
iç değişken : internal variable
iç hata : internal error
iç kaynaklı değişken : endogenous variable
iç kaynaklı girdi : endogenous input
iç kaynaklı girdi : internally generated input
içeriden saldırı : insider attack
içeriden tehdit : insider threat
içeriden yanlışlıkla yapılmış insan hatası : inadvertent human error by insider mistake
içeriğe bağımlılık örüntüsü : content dependency pattern
içeriğe erişim örüntüsü : content accessing pattern
içeriği değiştirmeden çevrimdışı düzenleme : digital non-linear editing
içeriği değiştirmeden çevrimdışı düzenleyici : digital non-linear editor
içerik bağımlılığı : content dependency
içerik dağılımı : content distribution
içerik filtreleme : content filtering
içerik görselleştirme : content visualization
içerik güdümlü iş akışı tasarımı : content-driven workflow design
içerik güdümlü iş akışı yönetimi : content-driven workflow management
içerik güdümlü programlama : content-driven programming
içerik merkezli ağ gizliliği : privacy in content centric networking
içerik merkezli ağ güvenliği : security in content centric networking
içerik tabanlı : content-based
içerik tabanlı Bilgiağı uygulaması : Web content-based application
içerik tabanlı görüntü erişimi : content-based image retrieval
içerik tabanlı görüntü erişimi yöntemi : content-based image retrieval method
içerik veri modeli : content data model
içerik yaratıcılığı : content creativity
içerik yönetimi : content management
içgörü çağı : age of insight
içiçe sanallaştırma : nested virtualization
içsel anlama : internal understanding
içsel girdi : internal input
içsel katı disk : internal hard disk
içsel uyarma : internal excitation
İHA dizgeleri için bağlam farkındalığı : context-awareness for UAV systems
İHA dolu gökyüzü : drone-crowded sky
İHA uçuran : drone pilot
ihmal edilmiş değişken : omitted variable
iki aşamalı kimlik doğrulama : two phase authentication
iki değerli değişken : dichotomous variable
iki değişkenli veri : bivariate data
iki etkenli kimlik doğrulama : two-factor-authentication
iki ögeli kimlik doğrulama : two factor authentication
iki parmaklı tutucu : two-fingered gripper
iki yönlü : bidirectional
iki yönlü dönüşüm : bidirectional transformation
iki yönlü girdi : two directional input
ikiboyutlu yer belirleme : 2D localization
ikil : binary digit
ikil : bit
ikil debisi sınırlaması : bit rate enforcement
ikil dolgulaması : bit stuffing
ikil döndürme saldırısı : bit-flipping attack
ikil hatası : bit error
ikilem : dilemma
ikili çözümleme : binary analysis
ikili çözümleme çerçevesi : binary analysis framework
ikili değer : binary value
ikili değişken : binary variable
ikili değişken : dichotomous variable
ikili kod çözümleme : binary code analysis
ikili rakam : binary digit
ikili sınıflandırıcı : binary classifier
ikili veri : binary data
ikili veri biçimi : binary data format
ikilpara : bitcoin
ikilpara arayıcısı : bitcoin miner
ikilpara cüzdanı : bitcoin wallet
ikilpara öbekzinciri teknolojisi : bitcoin blockchain technology
ikinci nicem devrimi : second quantum revolution
ikinci tür hata : type II error
ikincil bellek : secondary memory
ikincil kimlik doğrulama : secondary authentication
ikincil kimlik yetkilendirme : secondary authorization
İkincil para : Litecoin
ikincil santral : branch exchange
ikincil veri : secondary data
ikiterimli rasgele değişken : binomial random variable
ilaç hesaplama : drug computation
ilaç veri madenciliği : medicine data mining
ileri : advanced
ileri alanlarda çözümleme : analysis in advanced domains
ileri hesaplama : advanced computing
ileri hesaplama tekniği : advanced computation technique
ileri mikrobilgisayar : advanced microcomputer
ileri teknoloji : advanced technology
ilerlemek : advance (v)
ileti aktarma etmeni : message transfer agent
ileti hatası : message error
İleti Kuyruğu Bilgi Deposu (İKBD) : Message Queue Information Store (MQIS)
ileti tabanlı etmen iletişimi : message-based agent communication
ileti zinciri : thread
iletileşme etmeni : messaging agent
iletilmekte olan Twitter iletisi : tweetting
iletilmiş Twitter iletisi : tweetted
iletim : transmission
iletim denetim kuralı : transmission control protocol
iletim hatası : transmission error
iletişim : communication
iletişim ağı : communication network
iletişim ağı yönetimi : communication network management
iletişim belirsizliği : communication uncertainty
iletişim çağı : communication age
iletişim dizgelerinde insan unsuru : human factors in communication systems 
iletişim etmeni : communication agent
iletişim güvenliği : communication security
iletişim hatası : communication error
iletişim kuralı : communication protocol
iletişim kültürü : culture of connectivity
iletişim mimarisi : communication architecture
iletişim örüntüsü : communication pattern
iletişim örüntüsü : communications pattern
iletişim tasarımı : design of communication
iletişim yoğun bilişim : communications intensive computing
iletişim yoğun hesaplama : communication intensive computing
iletişimde programlı ölüm : apoptotic communication
iletiyle korsanlık : wartexting
ilgi alanı bilgisi : domain knowledge
ilgi alanlarının ayrılması : seperation of concerns
ilgilendirilmemiş değişken : unreferenced variable
ilgilendirilmiş değişken : referenced variable
ilgili değişken : relevant variable
ilgili girdi : relevant input
ilgili uyarıcı : relevant stimulus
ilgili veri : relevant data
ilginç değişken : interesting variable
ilginç olmayan değişken : uninteresting variable
ilgisiz değişken : irrelevant variable
ilgisiz girdi : irrelevant input
ilgisiz uyarı : irrelevant stimulus
ilgisiz veri : irrelevant data
ilinti çözümlemesi : correlation analysis
ilintili değişken : correlated variable
ilintili hata : correlated error
ilintili rasgele değişken : correlated random variable
ilintisiz hata : uncorrelated error
ilintisiz rasgele değişken : uncorrelated random variable
ilişki bilgisi : contact information
ilişkilendirme hatası : attribution error
ilişkili : associated
ilişkili : associative
ilişkili değer : associated value
ilişkisel cebir : relational algebra
ilişkisel model : relational model
ilişkisel olmayan model : non-relational model
ilişkisel olmayan veri : nonrelational data
ilişkisel olmayan veritabanı : non-relational database
ilişkisel öğrenme modeli : relational learning model
ilişkisel veri modeli : relational data model
ilişkisel veritabanı : relational database
ilişkisel veritabanı yönetim sistemi : relational database management system
İlk Para Sürümü (İPA) : Initial Coin Offering (ICO)
ilke : policy
ilke denetimi : policy control
ilke karar noktası : policy decision point (PDP)
ilke kararı : policy decision
ilke kararı verme : policy decision making
ilke kuralı : policy rule
ilke tabanlı uyum : policy-based adaptation
ilke uygulama : policy enforcement
ilke uygulama noktası : policy enforcement point (PEP)
ilke yayınlama : policy distribution
ilköğretimde sanal gerçeklik : virtual reality in primary education
imleşim (sinyalleşme) bilgisi : signalling information
imza : signature
imza (dizgi) : signature (string)
imza tabanlı : signature-based
inanç : belief
inanç ağı : belief network
inanç değeri : belief value
inandırıcı : convincing
inandırıcı sahte kimlik : convincing fake identity
inanılır etmen : believable agent
ince ayrıntılı koşutluk : fine-grained parallelism
ince Ethernet : thin Ethernet
indirgeme hatası : fiducial error
indirgenmiş kayıt hatası : fiducial registration error
indirilmiş : downloaded
indirme : downloading
indirmek : download (v)
insan beyni : wetware
insan beyni verisi : human brain data
insan Bilgiağı : Web of People (WoP)
insan bilgisayar etkileşimi : human computer interaction
insan davranışının beliren özellikleri : emergent properties of human behavior
insan devingenliği çözümlemesi : analytics for human dynamics
insan dokunuşuyla sayısal iletişim : digital communication through human touch
insan düzeyi yapay zekâ : Artificial General Intelligence (AGI)
insan düzeyinde : human-level
insan düzeyinde yapay us : human-level AI
insan düzeyinde zekâ : human-level intelligence
insan etkileşimli sanal laboratuvar : virtual human interaction lab
insan farkındalığı : human awareness 
insan farkındalığında yapay zekâ : human-aware AI
insan görüntü bireşimi : human image synthesis
insan hatası  : human error
insan ile robot etkileşimi : human-robot interaction
insan makine arabirimi : human-machine interface
insan makine dizgesi : human-machine system
insan makine işbirliği : human-machine cooperation
insan merkezli : human-centered
insan merkezli : human-centric
insan merkezli aygıt : human-centric device
insan merkezli bilişim : human-centered computing
insan merkezli hesaplama : human-centric computing
insan merkezli tasarım : human-centered design
insan merkezli yapay us : human-centered artificial intelligence
insan merkezli yapay zekâ : human-centered artificial intelligence
insan merkezlilik : people-centricity
insan modelleme : human modeling
insan olmayan kimlik : non-person entity (NPE)
insan usunun bilişsel arttırılması : cognitive augmentation of human intellect
insan üstü yapay us : artificial super intelligence
insan üstü yapay zekâ : artificial super intelligence
insan varlığı saptama : human presence detection
insan ve akıllı dizge kaynaştırması : human-intelligent systems integration
insan ve bilgisayar arayüzü : Human Computer Interface (HCI)
insan ve robot işbirliği : human-robot collaboration (HRC)
insan ve siber fiziksel dizge etkileşimi : human cyber-physical system interaction
insan yönelimli : people-oriented
insan yönelimli : people-oriented
insan yönelimli hizmet : people-oriented service
insan yönelimli hizmet : people-oriented service
insan yönelimli uygulama : people-oriented application
insan yönelimli uygulama : people-oriented application
insan zekâsının bilişsel arttırılması : cognitive augmentation of human intellect
insana ilişkin sinyal : human-related signal
insanımsı robot : humanlike bot
insanımsı robot : humanlike robot
insanımsı robot : humanoid robot
insanla bilgisayar etkileşimi : human-computer interaction
insanla robot arayüzü : human-robot interface
insanlara küçük yonga yerleştirme : microchipping to humans
insansı bilişim : human computing
insansız hava aracı (İHA) : drone
İnsansız Hava Aracı (İHA) : Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
insansız hava aracı ağı : drone network
insansız hava aracı iletişimi : communication of drones
insansız hava aracı iletişimi : drone communication
insansız hava araçları iletişimi : drone to drone communication
İnsansız Kara Aracı (İKA) : Unmanned Ground Vehicle (UGV)
insansız özerk araç : autonomous unmanned vehicle
insansız özerk araç ağı : autonomous unmanned vehicle network
insansız özerk araçların ağı : Internet of Autonomous Unmanned Vehicles
insansız özerk silah : unmanned autonomous weapon
insansız robot tekne : unmanned robot boat
insansız tekne : drone boat 
insansız tekne : marine drone
İnternet : Internet 
internet : internet 
internet adresi : internet address
internet aktarımlı söyleşi : Internet Relay Chat (IRC)
internet bağımlılığı : internet addiction
internet bağımlılığı hastalığı : internet addiction disorder
internet bağlanabilirliği : internet connectivity
internet bağlantı kurulum türü : type of internet connection setup
İnternet bağlantılı : Internet-connected
İnternet bağlantılı sıcaklık ölçer : Internet-connected thermometer 
internet bilişimi : internet computing
İnternet Dizin Hizmetleri (İDH) : Internet Directory Services (IDS)
internet eposta sunucu noktaları : Internet Exchange Points (IXPs)
internet etmeni : internet agent
İnternet görüntü akış hizmeti : OTT service
İnternet görüntü akış teknolojisi : OTT technology
İnternet görüntü akışı  : Over-The-Top (OTT)
internet iletişimi : internet communication
İnternet kafe : cybercafe
internet kışkırtıcısı : internet troll
İnternet kullanıcısı : cyber naut
İnternet kullanıcısı : cybernaut
İnternet kuralı  : Internet Protocol (IP)
İnternet kuralı adresi : Internet Protocol Address
internet kültürü : internet culture
internet meraklısı : internet-savvy
internet öcüsü : internet bogeyman
internet psikolojisi : internet psychology
internet servis sağlayıcısı (İSS) : Internet Service Provider (ISP)
internet tabanlı bağımlılık : internet-based addiction
internet tabanlı veri toplama : internet-based data collection
internet tarayıcı : internet browser
internet teknolojisi : internet technology
İnternet tutkunu : cyber milker
İnternet tutkunu : cybermilker
internet umacısı : internet bogeyman
İnternet üzerinden ses iletimi : audio transmission over Internet
İnternet üzerinden ses iletimi : voice transmission via the internet
İnternet yayını : digital streaming
İnternet yayını : Internet streaming
internet yazdırma sağlayıcısı : internet print provider
internet yazılımı : internet software
İnternet’e bağlı aygıtların siber güvenliği : cybersecurity of Internet-connected devices
İnternet’in temel görgü kuralları : core rules of netiquette
internette belgeleme : doxing
internette kışkırtma : internet trolling
internetten tanıtım : digital promotion
internetten TV yayını : streaming television
internetten yayın : streaming
irdeleme hatası : ascertainment error
irdelenmiş değişken : elaborated variable
irdeleyici yaklaşım : reflective approach
isabet : hit
isim-tabanlı sanal barındırma : name-based virtual hosting
isim-tabanlı sanal evsahipliği : name-based virtual hosting
istatistiksel değişken : statistical variable
istatistiksel modelleme yöntembilimi : statistical modeling methodology
istatistiksel veri : statistical data
istatistiksel veri sıkıştırma : statistical data compression
istatistiksel yapay us : statistical AI
istatistiksel yapay zekâ : statistical AI
isteğe bağlı : arbitrary
isteğe bağlı : on-demand
isteğe bağlı ağ : on-demand network
isteğe bağlı Bilgiağı hizmeti : on-demand Web service
isteğe bağlı erişim denetimi (DAC) : Discretionary Access Control (DAC)
isteğe bağlı hesaplama : on-demand computing
isteğe bağlı hesaplama modeli : on-demand computing model
isteğe bağlı hizmet : on-demand service
isteğe bağlı sanal özel bulut : virtual private cloud on demand
istemci etmen  : client agent
istemci ile bulut bilişimi sorunu : client-cloud computing challenge
istemli bilişim : intentional computing
istemsiz hata : unintentional error
istemsiz hesaplama hatası : unintentional computing error
istenilen değer : desired value
istenmeyen eposta : spam
istenmeyen eposta önleme : spam prevention
istenmeyen ileti : spam
istenmeyen iletileri engelleme : spam filtering
istenmeyen kısa ileti : spam
istihbarat topluluğu : intelligence community (IC)
iş akışı : workflow
iş akışı uyarlama : adapting workflow
iş büyük verisi çözümleme  : business big data analytics
iş çözümleme : business analytics
iş epostalarının ele geçirilmesi : Business Email Compromise (BEC)
iş etkeni : work factor
iş hayatı atılımı : career move
iş hayatı tehlikesi : career pitfall
iş hayatını geliştirici atılım : career enhancing move
iş hayatını kısıtlayıcı atılım : career-limiting move
iş hizmetleri için bilgi işlem çerçevesi : computing framework for business services
iş hizmetleri için görüş madenciliği : opinion mining for business services
iş hizmetleri için kavramsal akıl yürütme : conceptual reasoning for business services
iş hizmetleri için kavramsal modelleme : conceptual modeling for business services
iş hizmetleri için makine öğrenmesi : machine learning for business services
iş kanıtı : proof of work
iş kanıtı : Proof of Work (PoW)
iş modeli : business model
iş modellemede anlambilim : semantics in business modeling
iş odaklı : business-driven
iş odaklı BT yönetimi : business-driven IT management
iş parçası : thread
iş süreci : business process
iş süreci benzetimi : business process simulation
iş süreci çözümlemesi : business process analysis
iş süreci eniyileme : business process optimization
iş süreci modelleme : business process modeling
iş süreci otomasyonu : business process automation
iş süreci tasarımı : business process design
iş süreci usu : business process intelligence
iş süreci yönetimi : business process management
iş süreci zekâsı : business process intelligence
iş süreçlerinin bulutta korunması : protecting business processes on the cloud
iş süreçlerinin ele geçirilmesi : Business Process Compromise (BCP)
iş usu : business intelligence 
iş uygulaması : business application
iş verimliliği yönetimi : business performance management
iş verisi arama : business data mining
iş verisi işleme : business data processing
iş verisi madenciliği : business data mining
iş yükü belirleme : workload characterization
iş yükü belirleme tekniği : workload characterization technique
iş yükü kıyaslama : workload benchmarking
iş yükü yönetimi : workload management
iş zekâsı : business intelligence 
işbirliği : collaboration
işbirliği çalışma alanı : collaboration workspace
işbirliği desteği : collaboration support
işbirliği etmeni : cooperation agent
işbirliği için bilgi dizgesi : IS for collaboration
işbirliği için etmen tabanlı güven modeli : agent-based trust model for cooperation
işbirliği için etmen tabanlı güvenlik modeli : agent-based trust model for cooperation
işbirliği yapan etmen  : cooperating agent
işbirliksel : collaborative
işbirliksel : cooperative
işbirliksel anlama : cooperative understanding
işbirliksel denetim : cooperative control
işbirliksel düşünme : collaborative thinking
işbirliksel endüstri robotu : collaborative industrial robot
işbirliksel modelleme : collaborative modeling
işbirliksel öğrenme : collaborative learning
işbirliksel proje : collaborative project
işbirliksel süzme  : collaborative filtering
işbirliksel us : collaborative intelligence
işbirliksel yaklaşım : cooperative approach
işbirliksel zekâ : collaborative intelligence
işitirlik : audibility
işitme sıklığı : audio frequency
işitsel : acoustic
işitsel : audio
işitsel algılayıcı : acoustic sensor
işitsel bellek : acoustic storage
işitsel bilgi işleme : auditory information processing
işitsel girdi : acoustic input
işitsel gözlemleme : audio monitoring
işitsel/görsel : Audio/Video (A/V) 
işitsel-görsel : audiographic
işitsel-görsel : audiovisual
işlem : processing
işlem bedeli : transaction fee
işlem hatası : transaction error
işlem öbeği : transaction block
işlem sanal makins’ : process virtual machine
işlem sonrası  : post-processing
işlem yönelimli dizge : transaction-oriented system
işleme hatası : processing error
işlemsel veritabanı : operational database
işlenmemiş ikilpara : virgin Bitcoin
İşletim Baş Yöneticisi : Chief Operating Officer (COO)
işletim dizgesi : Operating System (OS)
işletim dizgesi düzeyinde sanallaştırma : operating system-level virtualization
işletim dizgesi düzeyinde sanallaştırma : OS-level virtualisation
işletim dizgesi güvenliği : security of operating system
işletim dizgesi sanallaştırması : operating system virtualization
işletim dizgesi sanallaştırması : OS virtualization
işletim kavramı : concept of operation
işletim sistemi : operating system
işletimsel veri deposu : operational data store
işletimsel veritabanı : operational database
işletimsel yön : operational aspect
işletme bilişimi : business informatics 
işletme hatası : operative error
işlev : function
işlev değeri : function value
işlev işaretçisi saldırısı : function pointer attack
işlevsel belirgin değişken : functionally significant variable
işlevsel diller için sanal makine : virtual machine for functional languages
işlevsel diller için soyut makine : abstract machine for functional languages
işlevsel dillerde hata ayıklama : debugging functional languages
işlevsel doğruluk : functional correctness
işlevsel hata düzeltme : functional error correction
işlevsel program doğrulaması : verification of functional programs
işlevsel program geçerlemesi : validation of functional programs
işlevsel programlama : functional programming
işlevsel programlamada beliren eğilim : emerging trend in functional programming
işlevsel programlamada beliren eğilim : emerging trend in functional programming
işlevsel veri yöneticisi : functional data administrator
işlevsel veritabanı : functional database
işlevsiz veri : dark data
işten işe : business to business
işten robota ve sonra tüketiciye : Business-to-Robot-to-Consumer (B2R2C)
işyerinde siber saldırı : cyber aggression in the workplace
ivme : acceleration
ivme hatası : acceleration error
ivme iletici : accelerating relay
ivmelendirici : accelerator
ivmeölçer : accelerometer
ivmeölçer verisi : accelerometer data
iyileştirici veri : therapeutic data
iyileştirme planı : remediation plan
iyon kapanı : ion-trap
iyon kapanı nicemsel işlemci : ion-trap quantum processor
iyon kapanlı bilgisayar : ion-trap computer
iyon kapanlı nicemsel bilgisayar : ion-trap quantum computer
iz yolu : traceroute
izdüşüm hatası : projection error
izge : spectrum
izi kalan görüntü : burned-in image
izin aşırmak : jailbreaking
izin koşullu kayıt defteri : permissioned ledger
izin koşulsuz kayıt defteri : unpermissioned ledger
izin verilebilir değer : allowable value
izin verilen tanımlı değer : defined allowable value
izinsiz giriş : intrusion
izinsiz telefon ağına girme : phreaking
izlek : thread
izlem : strategy
izleme gözlemcisi : tracking cookie
izleme hatası : tracking error
izleme örüntüsü : tracking pattern
izleme tabanlı : trace-based
izleme tabanlı gerçek zamanlı akıllı hizmet : trace-based intelligent real-time service
izleme tabanlı gerçek zamanlı hizmet : trace-based real-time service
izleme verisi : trace data
izlenebilir : traceable
izlenebilir kimlik : traceable identity
izlenebilirlik : traceability
izlenemez kimlik : untraceable identity
izlenir : traceable
J– :
Java Belgelik Dosyası : Java Archive file (JAR)
Java Geliştiricisi : Java Developer
Java kablosuz bağlantı noktası sanal makinesi : Java hotspot virtual machine
Java sanal bilgisayar araçları arayüzü : Java virtual machine tools interface
Java sanal bilgisayar özellikleri : Java virtual machine specifications
Java sanal bilgisayarı : Java virtual machine
Java sanal makinesi : Java virtual machine
Java veritabanı bağlanırlığı : Java database connectivity
jeton : token
jetonsuz kayıt defteri : tokenless ledger
K– :
kaba ayrıntılı koşutluk : coarse-grained parallelism
kaba kuvvet saldırısı : brute force attack
kaba küme : rough sets
kaba veri : coarse data
kaba veri : rough data
kaba zaman ölçekli değişken : coarse time-scale variable
kabaca anlama  : coarse understanding
kabarcık bellek : bubble memory
kabarcık sıralama : bubble sort
kablo : cable
kabloda iletim yitimi : cable loss
kablolu iletim : cable transmission
kablolu televizyon : cable television
kablosuz : wireless
kablosuz ağ kuralı : WiFi 
kablosuz algılayıcı ağı : Wireless Sensor Network (WSN)
kablosuz bağlantı koruyucu : anti-router
kablosuz bağlantı noktası : hotspot
kablosuz bilişim : wireless computing
kablosuz dizge : wireless system
kablosuz enerji yükleme : wireless charging
kablosuz geçici ağ : Wireless ad hoc Network (WANET)
kablosuz giriş : wireless input
kablosuz görüntü iletimi : wireless image transmission
kablosuz güvenlik : wireless security
kablosuz internet : wireless internet
kablosuz ses iletiminde gürültü : noise in wireless audio transmission
kablosuz sıkıştırılmış sayısal ses : wireless compressed digital audio transmission
kablosuz sızma : wireless infiltration
kablosuz yerel erişim ağı : wireless local-access network
kablosuz yönlendirici : wireless router
kabul : acceptance
kabul : acception
kabul denetimi hizmeti : admission control service
kabul edilebilir : acceptable
kabul edilebilir : admissible
kabul edilebilir değer : acceptable value
kabul edilebilir girdi : admissible input
kabul edilebilir kullanım politikaları : Acceptable Usage Policy (AUP)
kabul edilebilir nitelik düzeyi : acceptable quality level
kabul edilebilir risk düzeyi : acceptable level of risk
kabul edilebilir uygulama : whitelisted application
kabul edilebilir uygulama dizelgesi : application whitelist
kabul edilebilirlik : admissibility
kabul etmek : accept (v)
kabullenilmiş girdi : passively accepted input
kaçınmalı uyarı : aversive stimulus
kaçırma korkusu : fear of missing out
kaçırma korkusu : Fear of Missing Out (FOMO)
kafes ağ : lattice network
kağıt cüzdan : paper wallet
kalan dosya : remnant file
kalan veri : retained data
kaldırıcı hatası : uninstaller error
kalıcı : persistent
kalıcı değişken : stationary variable
kalıcı durum hatası : steady-state error
kalıcı etmen : stationary agent
kalıcı gözlemci : persistent cookie
kalıcı hata : permanent error
kalıcı hata : persistent error
kalıcı hata : static error
kalıcı sanal bağlantı : permanent virtual connection
kalıcı sanal devre : permanent virtual circuit
kalıcı savunmasızlık : permanent vulnerability
kalıcı veri : persistent data
kalıcılık : persistence
kalıcılık : survivability
kalın Ethernet : thick Ethernet
kalıntı hata : residual error
kalıntı standart hata : residual standard error
kalıntısal değişken : residual variable
kalıtımsal algoritma : genetic algorithm
kalıtımsal bilişim : genetic computing
kalıtımsal çözümyolu : genetic algorithm
kalıtsal algoritmada biliş : cognition in genetic algorithm 
kalıtsal bellek : DNA storage
kalıtsal bilişim : DNA computing
kalıtsal çözümyolunda biliş : cognition in genetic algorithm 
kalmak : persist (v)
kalp atışı sinyalleri : heartbeat signals
kamu sektörü tarafından işlenen vatandaş verileri : citizen data processed by public-sector
kamusal anahtarlamalı ağ : public switched network
kamusal veri ağı : public data network
kamuya açık veri : public data
kanarya tuzağı : canary trap
kandırıcı ileti : spoofing
kandırmak : spoof
kanı arama : opinion mining
kanıt çarpanlaması : proof factoring
kanıt varlığı : Body of Evidence (BoE)
kanıtlanabilir doğruluk : provable correctness
kaos bilişim : chaos computation
kaos kuramı : chaos theory
kaos mühendisliği : chaos engineering
kapalı anahtarlama : digital PBX (Digital Private Branch Exchange)
kapana kıstırmak : mousetrapping
kapı : portal
kapsamlı : comprehensive
kapsamlı Boole modeli : extended Boolean model
kapsamlı değişken : extensive variable
kapsamlı güvence : assurance-in-the-large
kara çekirdek : black core
kara kutu saldırısı : black-box attack
karadelik eposta adresi : black hole email address
karadelik saldırısı : black hole attack
karadelik süzgeçleme : black hole filtering
karadelikler (ağ iletişimi) : black holes (networking)
karakter : character
karaliste : blacklist
karanlık siber film : cyber noir
karar ağacı : decision tree
karar ağaçlarıyla veri madenciliği : data mining with decision trees
karar çözümleme : decision analysis
karar değişkeni : decision variable
karar destek dizgesi : decision support system
karar destek veritabanı : decision support database
karar hatası : decision error
karar örüntüsü : decision pattern
karar verme : decision making
karar verme : resolution
karar verme modeli : decision making model
kararlı hata : stable error
kararlı-kararsız anlambilim : stable-unstable semantics
kararsız hata : unstable error
karartma için bekleme süresi : auto-dim interval
karatahta anlaması : blackboard understanding
karbon izleme yazılımı : carbon tracking software
karınca algoritması : ant algorithm
karınca çözümyolu : ant algorithm
karınca kolonisi eniyilemesi : ant colony optimization
karışık tehdit saldırısı : blended threat attack
karışıklığa neden olan değişken : lurking variable
karışmama : non-interference
karıştırıcı değişken : confounding variable
karıştırmak : confound (v)
karma bilgisayar : analog-digital computer
karma bilgisayar : hybrid computer
karma bulut : hybrid cloud
karma bulut altyapısı : hybrid cloud infrastructure
karma bulutlarda gerçek zamanlı uygulama : real-time application in hybrid clouds
karma bulutlarda gizlilik : privacy in hybrid clouds
karma bulutlarda güvenlik : security in hybrid clouds
karma bulutlarda kaynak yönetimi : resource management in hybrid clouds
karma bulutlarda maliyet tasarrufu stratejileri : cost-saving strategies in hybrid clouds
karma bulutlarda saklama : storage in hybrid clouds
karma bulutlarda yük dengeleme : load balancing in hybrid clouds
karma bulutlarda zamanlama : scheduling in hybrid clouds
karma bulutların başarım değerlendirmesi : performance evaluation of hybrid clouds
karma bulutların modellenmesi : modeling of hybrid clouds
karma bulutta kurumsal hizmet : enterprise service in hybrid cloud
karma bulutta kurumsal uygulama : enterprise application in hybrid cloud
karma bulutta veri mimarisi : data architecture in hybrid cloud
karma dizge : hybrid system
karma gerçek : mixed reality
karma gerçek benzetim : mixed reality simulation
karma gerçek bilgisayar : mixed-reality computer
karma hesaplama yöntemi : hybrid computational method
karma İHA : hybrid drone
karma kip : hybrid mode
karma kipli konferans : hybrid mode conference
karma konferans : hybrid conference
karma nicemsel bilişim : hybrid quantum computing
karma pay ve iş kanıtı : hybrid PoS/PoW
karma sayısal : composite digital
karma siber fiziksel dizgeler : hybrid cyber-physical systems
karma yapay us : hybrid computational intelligence
karma yapay zekâ : hybrid computational intelligence
karmaşık : complex
karmaşık ağ : complex network
karmaşık bilişim : complex computing
karmaşık davranış : complex behavior 
karmaşık davranış yığışması : complex behavior aggregation
karmaşık değerli değişken : complex-valued variable
karmaşık değişken : complex variable
karmaşık dizge : complex system
karmaşık dizgelerde gizlilik : privacy in complex systems
karmaşık dizgelerde güvenlik : security in complex systems
karmaşık hesaplama : chaotic computation
karmaşık komut takımlı bilgisayar : Complex Instruction Set Computer (CISC)
karmaşık moleküllerin nicemsel benzetimi : quantum simulation of complex molecules
karmaşık veri : complex data
karmaşık yapısal veri : complex structured data
karmaşıklık : complexity
karmaşıklık bilişimi : chaotic computation
karmaşıklık hatası : chaotic error
karşı koymak : countering attack
karşı önlem : countermeasure
karşı saldırı : counter attacks
karşılaştırma : benchmark
karşılaştırma : benchmarking
karşılaştırma : comparison
karşılaştırma paketi : benchmark suites
karşılaştırma yöntembilimi : benchmarking methodology
karşılaştırmak : compare (v)
karşılaştırmalı : comparative
karşılaştırmalı çözümleme : comparative analysis
karşılıklı anlama : mutual understanding
karşıolgusal : counterfactual
karşıt : adversary
karşıt anlamlı : antonym
karşıt model : adversary model
kasıtlı hata : willful error
katı disk : hard disk
katı durum : solid state
katı durum : solid-state
katı durum bellek : solid state memory
katı durum bellek : solid-state storage
katı durum nicem ikilisi : solid-state qubit
katı durum sürücü : solid state drive
katı mekanik hesaplaması : computation in solid mechanics
katı sıradüzen : strict hierarchy
katılımcı dizge : participatory system
katılımcı yaklaşım : participatory approach
katımlı matris : adjoint of a matrix
katkı değeri : contributory value
katlanır : fold-up
katlanır robot : fold-up robot
katma değer : accretion value
katma değer : added value
katma değer ağı : value added network
katman aşımı : layer violation
katmanlama : layering
katmanlı güvence : layered assurance
katmanlı güvenlik : layered security
Katmanlı Yönlendirme (KY) : The Onion Routing (TOR) 
kavram : concept
kavramsal : conceptual
kavramsal çizge : conceptual graph
kavramsal hata : conceptual error
kavramsal model : conceptual model
kavramsal veri modeli : conceptual data model
kavramsal yaklaşım : conceptual paradigm
kavrayış : apprehension
kavuşma noktası : break-in point
kayan noktalı işlem : floating point operation (flop)
Kayan Simgesel Yazı Teknolojisi : Floating Pictogram Technology (FPT)
kaydedici : logger
kaydetme : logging
kaydetme hatası : register error
kaydetmek : register (v)
kaygılandıran kışkırtıcı : concern troll
kayıpsız veri sıkıştırma : lossless data compression
kayıt : registration
kayıt defteri : ledger
kayıt hatası : inscription error
kayıt hatası : transcription error
kayıtlı sürücüler internet sitesi : registered drivers internet site
kaynak adres aldatmacası : source address spoofing
kaynak ağ : source net
kaynak buluşu : resource discovery
kaynak değişken : reference variable
kaynak düzenlemesi : resource orchestration
kaynak görüntü : source image
kaynak gösterimi : reference point represantation
kaynak hatası : resource error
kaynak havuzu : resource pool
kaynak havuzu : resource pooling
kaynak kısıtlı bilişim : resource-constraint computing
kaynak özyönetimi : autonomic resource management
kaynak tanımlama : resource identification
kaynak tüketme atağı : exhaustion attack
kaynak veri : source data
kaynak video : source video
kaynak yoğun hizmet : resource intensive service
kaynak yoğun uygulama : resource intensive application
kaynak yönetimi : resource management
kaynakçalı değer : referential value
kaza : accident
kazanç hatası : gain error
kazanılmış bilgi : knowledge
kazanım : advantage
kendi cihazını getir : Bring Your Own Device (BYOD)
kendi kendini kopyalayan : self-replicating
kendi kendini kopyalayan etmen : self-replicating agent
kendi kendini onarma : self-healing
kendi kendini tanılama : self-diagnostic
kendi kendini test girdisi : self-test input
kendi kendini uyarma : self-excitation
kendi öğrenen etmen  : autodidactic agent
kendiliğinden çoğalabilir : self-replicating
kendiliğinden çoğalabilir etmen : self-replicating agent
kendinden uyarmalı : self-excitation
kendini anlama : self-understanding 
kendini eniyileme : self-optimization
kendini koruyan : self-protective
kendini koruyan çoklu bulut : self-protective multi-cloud
kendini koruyan uygulama : self-protective application
kendini koruyucu çoklu bulut uygulması : self-protective multi-cloud application
kendini onaran dizge : self-healing system
kendini programlayabilen etmen  : autoprogrammable agent
kentsel ağ : metropolitan area network
kentsel bilişim : urban computing
kesilmiş : interrupted
kesilmiş bağlantı : interrupted connection
kesim öbeği : cut set
kesin : accurate
kesin değer : precise value
kesin gürültü belirleme : accurate noise characterization 
kesinlik : accuracy
kesinlik değerlendirmesi : accuracy rating
kesinlik sınıfı : accuracy class
kesintili : intermittent
ön getirme : pre-fetch
ön işlem : pre-processing
ön madencilik : premining
ön sorgulama : premining
ön ve arka yüz : full stack
ön ve arka yüz geliştiricisi : full stack developer
önbellek : cache
önbellek : cash
önbellek kopyası : cached copy
önbellek yöneticisi : cache manager
önbellekleme : caching
önbellekleme : cashing
önbelleklemek : cache (v)
önbelleklemek : cash (v)
önce sayısal : digital first
önce uzaktaki : remote first
önceden : anticipatory
önceden ara belleğe alma : anticipatory buffering
önceden sayfalama : anticipatory paging
önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi : integration of prior domain knowledge
önceliklendirme : prioritization
öncelikli kuyruk veri yapısı : priority queue data structure
önceyi kapsayan değişken : ex post facto variable
öncü : leading-edge
öncü : precursor
öncü değişken : lead variable
öncü donanım : leading-edge hardware
öncü teknoloji : frontier technology
öncül değişken : antecedent variable
öndegelen yenilikçi : leading innovator
öndeğer : default value
öne getirmek : bring to front
önemli değer : critical value
önemli değişken : critical variable
önemli kusur : critical flaw
önemli veri : significant data
önemsiz girdi : paltry input
öneri motoru : recommendation engine
öneri sistemi : recommender system
önerici : recommender
önerme değişkeni : proposition variable
önermesel değişken : propositional variable
önetkin : proactive
önetkin dizge : proactive system
önetkin etmen : proactive agent
öngören : anticipative
öngören : anticipatory
öngören : predictor
öngören değişken : predictor variable
öngören etmen  : anticipatory agent
öngörme : anticipation
öngörü : prediction
öngörü hatası : anticipation error
öngörü hatası : prediction error
öngörü modeli : prediction model
öngörü örüntüsü : prediction pattern
öngörücü : predictor
öngörülebilir veri : predictable data
öngörülemeyen : unpredictable
öngörülemeyen veri : unpredictable data
öngörülemez  : unpredictable
öngörülemez veri : unpredictable data
öngörülen : predicted
öngörülen değer : ex ante value
öngörülen değer : predicted value
öngörülen değişken : predicted variable
öngörülen hata : anticipated error
öngörülen veri : predicted data
öngörülmemiş veri : unpredicted data
öngörülmüş : predicted
öngörülmüş girdi : anticipated input
öngörülmüş olgu : anticipated fact
öngörülmüş veri : predicted data
öngörülü : predictive
öngörülü bakım : predictive maintenance
öngörülü bilgi dizgesi : predictive information system
öngörülü çözümleme : predictive analytics
öngörülü çözümlemesi : predictive analysis
öngörülü hizmet yönetimi : predictive management of service
öngörülü istihbarat : predictive intelligence
öngörüsel : anticipative
öngörüsel bilişim : anticipative computing
öngörüsel dizge : anticipative system
öngörüsel uyarlanır dizge : anticipative adaptive system
önsel dağılım : a priori distribution
önyargı hatası : bias error
önyargılı hata : biased error
önyükleme : boot
önyükleme : bootstrapping
önyüz : frontend
önyüz geliştiricisi : frontend developer
örgütlü yanıltıcı bilgi : organized disinformation
örgütsel bilişim : organizational computing
örgütsel değer : organizational value
örgütsel esneklik : organizational plasticity
örnek olay incelemesi : case study
örnek olay tabanlı akıl yürütme : case-based reasoning
örnek veri : model data
örnek veritabanı : model database
örnekleme dışı hata : non-sampling error
örnekleme hatası : sampling error
örneklenmiş veri denetim dizgesi : sampled-data control system
örneklenmiş veri dizgesi : sampled-data system
örneksel : analog
örneksel : nondigital
örneksel /sayısal çevirici : AC/DC converter
örneksel /sayısal uyarlayıcı : A/D-D/A Adaptors
örneksel anlama : analogical understanding
örneksel bilgisayar : analog computer
örneksel değer : analog value
örneksel devre : analog circuit
örneksel film kaydedici : analog film recorder
örneksel girdi : analog input
örneksel görüntüleyici : analog monitor
örneksel veri : analog data
örnekselden sayısala : analog-to-digital
örnekselden sayısala dönüştürücü : analog-to-digital converter (ADC)
örnekseli sayısala çevirici : Analog Digital Convertor (ADC)
örnekseli sayısala dönüştürme : analog-digital conversion
örnekseli sayısala dönüştürme : analog-to-digital conversion
örnekseli sayısala dönüştürücü : A/D converter: analog/digital converter
örnekseli sayısala dönüştürücü : analog-digital converter
örnekseli sayısala dönüştürücü : analog-to-digital converter
örnekseli sayısala dönüştürücü : analogue digital converter
örnekseme : analogy
örneksiz öğrenme : zero-shot learning
örtük değer : implicit value
örtüşme : aliasing
örtüşme-önler : anti-aliasing
örümcek : spider
örüntü belirleme : pattern specification
örüntü cebir : pattern algebra
örüntü çıkarma : pattern extraction
örüntü çözümleme : pattern analysis
örüntü dili : pattern language
örüntü doğrulama : pattern validation
örüntü eşleştirme : pattern matching
örüntü kümeleme : pattern clustering
örüntü mantığı : pattern logics
örüntü model tehlikesi : pattern model pitfalls
örüntü modelleme : pattern modeling
örüntü sınıflandırma : pattern classification
örüntü tabanlı : pattern-based
örüntü tabanlı bilişim : pattern-based computing
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge : pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge bakımı : maintenance of pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizgede sınama : testing in pattern-based designed system
örüntü tanıma : pattern recognition
örüntü tanımlama : pattern identification
örüntü yeniden kullanma : pattern reuse
örüntü yönelimli programlama : pattern-oriented programming
örüntüler için veri madenciliği : data mining for patterns
öteki : alternate
öteki : alternative
öteki birleştirme sırası : alternate collating sequence
öteki karakter takımı : alternate character set
öteki kod sayfası : alternate code page
özbağlanım : autoregression
özbağlanımlı : autoregressive
özbağlanımlı hareketli ortalama : autoregressive moving average
özbağlanımlı süreç : autoregressive process
özbenzer : fractal
özbenzer tabanlı : fractal-based
özbenzer tabanlı öğrenme : fractal-based learning
özdengeleme değişkeni : homeostatic variable
özdevinim : automation
özdevinimli : auto
özdevinimli değişken : automatic variable
özdevinir : automata
özeksiz : decentralized
özeksiz Bilgiağı hizmeti bileşimi : decentralized Web service composition
özeksiz bilgisayar ağı : decentralized computer network
özeksiz işlem : Decentralized Prosessing
özeksiz işletim : decentralized operation
özeksiz mimari : decentralized architecture
özeksiz özerk örgüt : Decentralized Autonomous Organization (DAO) 
özeksizleştirme : decentralization
özel : specific
özel ağ : dedicated network
özel ağ : private network
özel amaçlı : ad hoc
özel anahtar : private key
özel anahtarla şifreleme : secret-key cryptography
özel bulut : private cloud
özel değer : special value
özel oturum anahtarı : private signing key
özel öbekzinciri : private blockchain
özel sanal devre : private virtual circuit
özel sanal yerel ağ : private virtual LAN
özel veri : specific data
özelleştirilmiş bilişim dili : specialized computation language
özelleştirilmiş bulut hizmet niteliği : customized cloud service quality
özellik : attribution
özellik : feature
özellik seçimi : feature selection
özellik tanımlama : feature identification
özellik vektörü : feature vector
özenilmiş değişken : elaborated variable
özerk : autonomous
özerk anlama : autonomous understanding
özerk araba sürme güvenliği : autonomous driving safety
özerk araç : autonomous tool
özerk araç : autonomous vehicle
özerk araçların ağı : Internet of Autonomous Unmanned Vehicles
özerk bilgi dizgesi : autonomous knowledge system 
özerk bilişim : autonomous computing 
özerk bina denetim dizgesi : autonomous building control system
özerk cerrahi robot : autonomous surgical robot
özerk dağıtım : autonomous delivery
özerk dizge : autonomous system
özerk elektrikli traktör : autonomous electric tractor
özerk etkileşimli kişi : autonomous interactive character
özerk etmen : autonomous agent
özerk hava taşıtı : aerial autonomous vehicle
özerk kara aracı : ground autonomous vehicle
özerk nesne : autonomous thing
özerk öğrenme dizgesi : autonomous learning system
özerk örgüt : autonomous organization
özerk robot : autonomous robot
özerk robot ağı : autonomous robot network
özerk robot teknolojisi : autonomous robotic technology
özerk silah : autonomous weapon
özerk silah dizgesi : Autonomous Weapons System (AWS)
özerk sistem sınır yönlendiricisi : autonomous system boundary router
özerk sualtı robotu : autonomous underwater robot
özerk sürüş : autonomous driving
özerk sürüş teknolojisi : autonomous driving technology
özet : abstract
özetlem : hash
özetlem desteği : hashcash
özetlem hızı : hashrate
özetlemek : abstract (v)
özgü : characteristic
özgü değer : characteristic value
özgüdümlü etmen : self-motivated agent
özgül : specific
özgül değer : specific value
özgül veri : specific data
özgüleme : allocation
özgülemek : allocate (v)
özgün : original
özgün anlama : original understanding
özgün hata : typical error
özgün veri : original data
özgünlüğün belgelendirilmesi : certification of authenticity
özgünlük : authenticity
özgünlük belgesi : Certificate of Authenticity (CA)
öznel : subjective
öznel anlama : subjective understanding 
öznel değer : subjective value
öznel hata : subjective error
öznel veri : subjective data
özniteleme : attribution
öznitelik değeri : attribute value
öznitelik hatası : attribute error
öznitelik nesnesi : attribute object
öznitelik önbellekleme : attribute cashing
öznitelik tabanlı : attribute-based
öznitelik tabanlı erişim : attribute-based access
öznitelik tabanlı erişim denetimi : attribute-based access control
öznitelik tabanlı yetkilendirme : attribute-based authorization
öznitelik tabanli şifreleme : attribute-based encryption
öznitelik yetkilisi : attribute authority
özölçekleme : auto-scaling
özörgütlenen : self-organizing
özörgütlenen bulut ağı : self-organizing cloud networking
özörgütlenen dizge : self organizing system
özörgütlenen dizge : self-organizing system
özörgütlenen dizgelerde gizlilik : privacy in self-organizing systems
özörgütlenme : self-organization
özprogramlanılır etmen  : autoprogrammable agent
özuyarıcı : autostimulant
özuyarlanır dizgeler için ölçümler : metrics for self-adaptive systems
özuyarlanır dizgeler için sayısal güven : computational trust for self-adaptive systems
özuyarlanır dizgelerde gizlilik : privacy in adaptive systems
özuyarlanır dizgelerde güven modeli : trust model for self-organizing systems
özuyarlanır dizgelerde güvenlik  : security in self-organizing systems
özuyum : self-adaptation
özuyum uygulaması : self-adaptation application
özuyumlu : self-adaptive
özuyumlu ağ : self-adaptive network
özuyumlu bulut mimarisi : self-adaptive cloud architecture
özuyumlu davranış : self-adaptive behavior
özuyumlu davranışsal denetim : self-adaptive behavioral control 
özuyumlu dizge : self-adaptive system
özuyumlu dizgeler için mimari : architectures for self-adaptive systems
özuyumlu e-sağlık dizgesi : self-adapting ehealth system
özuyumlu hizmet : self-adaptive service
özuyumlu ilinge : self-adaptive topology
özuyumlu teknik : self-adaptive technique
özuyumlu uygulama : self-adaptive application
özuyumlu yapı : self-adaptive structure
özuyumlu yaygın hizmet : self-adaptive pervasive service
özyönetim ve benzetim : autonomy and simulation
özyönetim yönelimli : autonomy-oriented
özyönetim yönelimli bilişim : autonomy-oriented computation
özyönetim yönelimli bilişim : autonomy-oriented computing 
özyönetim yönelimli modelleme : autonomy-oriented modeling
özyönetimli : autonomic
öz-yönetimli bilgisayar-tabanlı dizge : self-managing computer-based system
özyönetimli bilişim : autonomic computation
özyönetimli bilişim : autonomic computing
özyönetimli dizge : autonomic system
özyönetimli dizgeler için mimari kaygı : architectural concern of autonomic systems
özyönetimli dizgelerde güven modeli : trust model for autonomics systems
özyönetimli görme : autonomic vision
özyönetimli iletişim kanalı : autonomic communication channel
özyönetimli öğe : autonomic element
özyönetimli özellik : autonomic property
özyönetimli programlı ölümlü dizge : autonomic apoptotic system
özyönetimli robot : autonomic robot
özyönetimli robotbilim : autonomic robotics
özyönetimli robotsal öğe : autonomic robotic element
özyönetimli yaklaşım : autonomic paradigm
özyönetimli yetenek modeli : autonomicity capability model
özyönetimli yönetici : autonomic manager
özyönetimli yönetim : autonomic management
özyönetimlilik : autonomicity
özyönetimlilik yeteneği : autonomicity capability
P– :
paket ağı düğümü : packet network node
paket ağı ortamı : packet network environment
paket anahtarlamalı ağ : packet switching network
paket bırakma saldırısı : packet drop attack
paket inceleme : packet inspection
paket internet yoklayıcısı : Packet Internet Gropper (PING)
paket yoklayıcısı : packet sniffer
paralel : parallel
paralel anlama : parallel understanding
paralel devre kaçağı : crosstalk
paralel işlem : parallel processing
paralel sanal dosya dizgesi : parallel virtual file system
paralel sanal makine : parallel virtual machine
paralel sistem : parallel system
parametre : parameter
parametre değeri : parameter value
parametreleştirilebilir : parameterizable
parametreleştirilebilir karşılaştırma : parameterizable benchmark
parametrik kaynak kullanımının durağan görünümü : static profiling of parametric resource usage
parametrik olmayan yöntem : non-parametric method
parazit saldırısı : jamming attack
Pareto 80/20 Kuralı : Pareto 80/20 Rule
Pareto rasgele değişken : Pareto random variable
parlaklık : brightness
parlaklık : brilliance
parmak gibi : digitate
parmak izi kodu : fingerprinting code
parmak izi tanıma : finger print recognition
parola : password
parola dağıtımı : key escrow
parola hatası : password error
pasif saldırı : passive attack
patent ve marka veritabanı : patent and trademark database
patlamak : burst (v)
pay kanıtı : proof of stake
pay kanıtı : Proof of Stake (PoS)
paylaşımlı : shared
paylaşımlı gizli veri rasgele değişkeni : shared secret data random variable
paylaşımlı veri : shared data
paylaşımlı yazılım : shareware
pekiştirmeli öğrenme : reinforcement learning
petabayt : petabytes
petasekizli : petabytes
Petri ağı : Petri net
piksel : pixel
piyasa verileri : market data
polinom olmayan büyüme : non-polynomial (NP) growth
polinom zamanı : polynomial time
politika : policy
politika belirleme : policy spesification
politika denetleme : policy control
politika kuralı : policy rule
politika sorunu : policy issue
posta etmeni : mail agent
problem çözme ortamı : problem solving environment
problem çözme tekniği : problem solving technique
profesyonel gelişme : professional development
program : program
program anlama : program comprehension
program anlama : program understanding
program anlamasını anlama : understanding program understanding
program bağımlılığı : program dependency
program bağımlılığı çizgesi : program dependency graph
program çözümleme : program analysis
program çözümleme tekniği : program analysis technique
program değişkeni : program variable
program görselleştirme : program visualization
program hatası : program error
programa duyarlı hata : program-sensitive error
Programcı : Programmer
programdan programa iletişim : program to program communication
programlama : programming
programlama anlambilimi : programming semantics
programlama dili : programming language
programlama dilleri anlambilimi : semantics of programming languages
programlama hatası : programming error
programlamada göz hareketi : eye movements in programming
programlanabilir : programmable
programlanabilir etmen : scriptable agent
programlanabilir ızgara : programmable grid
programlanabilir katıdurum bellek : programmable solid-state storage
programlanır trafik denetleyici : programmable traffic controller
programlanmış : programmed
programlanmış veri işlemcisi : programmed data processor
programlı ölüm : apoptosis
proje gözlemleme ve denetimi : project monitoring and control 
proje planlama : project planning
psikolojik işlemler : psychological operations
R– :
radar girişi : radar input
Radyo Frekansı Kimlik Tanıma : Radio Frequency IDentification (RFID)
radyo frekansı kimlik tanımlama teknolojisi : radio frequency identification technology
radyo yayını : streaming radio
rahatsız edici değişken : nuisance variable
rahatsız etme : stalking
rahatsız etmek : stalk (v)
rahatsızlık suçu : criminal harassment
rahatsızlık verme  : stalking
rahatsızlık vermek  : stalk (v)
rakam : digit
rakam : digital number
rakam bulma testi : digit cancellation test
rakam çıkarma algoritması : digit-extraction algorithm
rakam çıkarma çözüm yolu : digit-extraction algorithm
rakam düzlemi : digit plane
rakam kaydırma sabiti : digit shifting constant
rakam kaydırmalı özetlem : digit rearrangement
rakam konumu : digit place
rakam konumu : digit position
rakam öbeklemesi : digit grouping
rakam sayısı  : digit count
rakam seçici : digit selector
rakam sıkıştırma : digit compression
rakam tanıma için yapay zekâ : artificial intelligence for digit recognition
rakamların çarpımı : digit product
rakamların toplamı : digit sum
rakamsal algoritma : digit-by-digit algorithm
rakamsal çözümyolu : digit-by-digit algorithm
rasgele : random
rasgele değişken : random variable
rasgele hata : random error
rasgele kaynak : random source
rasgele sayı : random number
rasgele veri : random data
raslantısal : accidental
raslantısal yayın bozma : accidental jamming
rastgele test atağı : fuzzing attack
rastlantısal hata : accidental error
rekabetçi etmen : competitive agent
reklam : advertisement
reklam yazılımı : adware
renk algılayıcı : color sensor
renk ayarı : color calibration
renk ayırma : color grading
renk dengesi : color balance
renk yönetimi : color management
renkli Petri ağı : colored Petri net
resim aktarma kuralı : Picture Transfer Protocol (PTP) 
resmi güvenlik politikası modeli : formal security policy model
RFID doku : RFID implant
risk : risk
risk azaltma paketleri : risk mitigation packages
risk çözümleme : risk analysis
risk değerlendirme : risk assesment
risk değişkeni : risk variable
risk eşiği : risk threshold
risk yönetimi : risk management
riske dayanıklılık : risk tolerance
robot : bot
robot algısı : robot perception
robot anlaması : robot understanding
robot avlayıcı araç : bot-hunter tool 
robot bekçi : robot gatekeeper
robot bilimi için etik : ethics for robotics
robot candaş : artificial robot pet
robot değilim : I’m not a robot
robot denetimli hesap : bot-controlled account
robot dizgelerinde uyarlanırlık : adaptivity in robot systems
robot el : robotic hand
robot etkinliği : bot activity
robot geliştirme : robot development
robot kişiliği : robot personality
robot köpek : robot dog
robot köpek : robot dog
robot pilot : robot pilot
robot saldırısı : bot attack
robot süreci otomasyonu : robotic process automation
robot topluluğunda uyum : adaptation in collective robotics
robot topluluğunda uyum : adaptation in swarm robotics
robotbilim : robotics
robotik yerli : robotic native
robot-insan işbirliği : cobotics
robotlarda programlı ölüm : apoptotic robotics
robotsal küçük alet : robotic gadget
robotsal tutucu : robotic gripper
rol : role
ronna: 1027 : ronna: 1027
ronto: 10-27 : ronto: 10-27
rota hatası : course error
S– :
saat değişkeni : clock variable
saat girişi : clock input
saat yönünün tersi : anticlockwise
sabit değişken : constant variable
sabit girdi : constant input
sabit rasgele değişken : constant random variable
sabitlenmiş değişken : fixed variable
sabotaj : sabotage
sadeleştirme hatası : simplification error
safsatacılık : sophism
sağduyu değişkeni : common-sense variable
sağlama toplamı : checksum
sağlık bilgi dizgesi : health information system
sağlık göstergesi : biomarker
sağlık hizmeti : healthcare service
sağlık hizmeti uygulaması : healthcare application
sağlık hizmetinde kullanılırlık : usability in healthcare
sağlık için yapay us : Artificial Intelligence for health 
sağlık için yapay zekâ : Artificial Intelligence for health 
sağlık uygulaması : biomedical application
sağlık veri değişimi : health data exchange
sağlık verisi paylaşımı : health data sharing
sağlıkta tanılama : diagnostics in healthcare
sahiplik : ownership
sahiplik : possession
sahte : fake
sahte benzetme : fake simile
sahte görüntü : deepfake
sahte görüntü içeriği : deepfake content
sahte görüntü teknolojisi : deepfake technology
sahte görüntü yazılımı : deepfake software
sahte haber : fake news
sahte hesap : fake account
sahte içerik algılama : fake content detection
sahte kimlik : fake identity
sahte metin : fake text
sahte negatif : fake negative
sahte pozitif : fake positive
sahte tiviter hesabı : fake Twitter account
saklayıcı : register
saklı ağ : darkNet
saklı Bilgiağı : dark Web
saklı değişken : hidden variable
saldırgan  : attacker
saldırgan karşı önlem : offensive countermeasure
saldırı : attack
saldırı : intrusion
saldırı adımı : attack step
saldırı ağacı : attack tree
saldırı alarmı : attack alarm
saldırı algılama ve uyarı : Attack Sensing and Warning (AS&W)
saldırı aracı : attack tool
saldırı aracı takımı : attack tool kit
saldırı aşamaları : kill chain
saldırı belirtisi : attack manifestation
saldırı çözümleme ve önleme : intrusion analysis and response
saldırı dayanıklılığı : intrusion tolerance
saldırı engelleme noktası : attack interdiction point
saldırı hızı : attack speed
saldırı ilişkilendirme : attack attribution
saldırı imi : attack signal
saldırı imzası : attack signature
saldırı kapsamı : attack coverage
saldırı önleme : firewalling
saldırı önlemedizgesi : intrusion prevention system
saldırı örüntüsü : attack pattern
saldırı sahası : attack forest
saldırı saptama : attack detection
saldırı sınıflandırma : attack classification
saldırı sınıflandırma : attack taxonomy
saldırı tespit dizgesi : intrusion detection system (IDS)
saldırı tespiti : intrusion detection
saldırı uyarısı : attack alarm
saldırı yeri : attack space
saldırı yolu : attack path
saldırı yolu : attack vector
saldırı yöntemi : attack vector
saldırı yükü : attack load
saldırı yüzeyi : attack surface
saldırıyla ilgili : attack relevant
saldırıyla ilgili olay : attack-relevant event
salt : absolute 
salt adres : absolute address
salt aygıt : absolute device
salt basınç : absolute pressure
salt değer : absolute value
salt değer aygıtı : absolute-value device
salt gecikme : absolute delay
salt hata : absolute error
salt kararlı dizge : absolutely stable system
salt kod : absolute code
salt okunur sayısal çokyönlü disk : digital versatile disc read only memory
salt okunur sayısal video disk : digital video disc read only memory
salt ölçü aleti : absolute instrument
salt ölçüm hatası : absolute error of measurement
salt özerklik : absolute autonomy
salt toplanır : absolutely summable
salt yükleyici : absolute loader
sanal : virtual
sanal abonelik : virtual subscription
sanal adanmış sunucu : virtual dedicated server
sanal adliye : virtual courthouse
sanal adres : virtual address
sanal adres uzantısı : virtual address extension
sanal adres uzayı : virtual address space
sanal adresleme : virtual addressing
sanal ağ : virtual network
sanal ağ arayüzü : virtual network interface
sanal ağ aygıtı hatası : virtual network device error
sanal ağ bilişimi : virtual network computing
sanal ağ denetimi : virtual network control
sanal ağ işletmeni : virtual network operator
sanal ağ temel giriş/çıkış dizgesi sürücüsü : virtual network BIOS driver
sanal aile : virtual family
sanal akademi : virtual academy
sanal alan : virtual domain
sanal alan gezisi : virtual field trip
sanal alet çantası : virtual toolkit
sanal algılama : virtual sensing
sanal algılayıcı ağı : virtual sensor network
sanal algılayıcı girişi : virtual sensor input
sanal alıcı : virtual client
sanal alışveriş : virtual shopping
sanal alışveriş merkezi : virtual shopping mall
sanal altağ : virtual subnet
sanal ameliyat : virtual surgery
sanal an : virtual moment
sanal anahtar : virtual switch
sanal anahtar arayüzü : switch virtual interface
sanal anahtar artıklık kuralı : virtual switch redundancy protocol
sanal anahtarlama örneği : virtual switching instance
sanal anten : virtual antenna
sanal anten eşleme : virtual antenna mapping
sanal arabirim : virtual interface
sanal arabirim uyarlayıcısı : virtual interface adapter
sanal araç : virtual instrument
sanal araç mühendisliğü : virtual instrument engineering
sanal arama : virtual dialup
sanal arama hizmetleri : virtual dialup services
sanal arama yeteneği : virtual call capability
sanal araştırma ortamı : virtual research environment
sanal arayüz : virtual interface
sanal arayüz mimarisi : virtual interface architecture
sanal arkadaş : virtual companion
sanal armağan : virtual gift
sanal ayar : virtual tuning
sanal aygıt : virtual device
sanal aygıt arayüzü : virtual device interface
sanal aygıt hatası : virtual device error
sanal aygıt konumu : virtual device location
sanal aygıt sürücüsü : virtual device driver
sanal ayna : virtual mirror
sanal bağlantı : virtual connection
sanal bağlantı : virtual link
sanal bağlantı kanalı : virtual link trunking
sanal bağlantı kurmak : virtual connect (v)
sanal bağlantılı belge : virtual hypertext
sanal bakım eğitimi : virtual maintenance training
sanal baltalama : virtual sabotage
sanal banka : virtual bank
sanal banka kartı : virtual debit card
sanal banka şubesi : virtual bank branch
sanal barındırma : virtual hosting
sanal basın toplantısı : virtual press conference
sanal baskı : virtual pressure
sanal baskı ücreti : virtual print fee
sanal başkaldırı : virtual riot
sanal belge : virtual document
sanal bellek : virtual memory
sanal bellek : virtual memory
sanal bellek sıkıştırması : virtual memory compression
sanal bellek sistemi : virtual memory system
sanal benlik : virtual self
sanal bezdiri : virtual mobbing
sanal bilardo : virtual snooker
sanal bilgiağı barındırma : virtual web hosting
sanal bilgiağı sayfası : virtual web site
sanal bilgisayar : virtual computer
sanal bilgisayar : virtual PC
sanal bilim kitaplığı : virtual science library
sanal bilimsel topluluk : virtual scientific community
sanal bilişim : virtual computing
sanal bilişim müzesi : virtual museum of computing
sanal bir çağ için yaşamsal bilgiler : vital information for a virtual age
sanal birleştirme : virtual concatenation
sanal birlik kataloğu : virtual union catalog
sanal bitki müzesi : virtual herbarium
sanal boylam : virtual meridian
sanal BT hizmet sağlayıcısı : virtual IT service provider
sanal büyüteç : virtual magnifying glass
sanal candaş : virtual pet
sanal coğrafi ortamı : virtual geographic environment
sanal cüzdan : virtual wallet
sanal çalgı  : virtual instrument
sanal çalgı yazılımı mimarisi : virtual instrument software architecture
sanal çalgılarla müzik : virtual instrumentation
sanal çeviri konferansı : virtual translation conference
sanal çevre : virtual surround
sanal çevre birimi : virtual peripheral
sanal çevresel ses : virtual surround sound
sanal çıktı kuyruğu : virtual output queue
sanal çıktı kuyruğu oluşturma : virtual output queueing
sanal çoğaltma sürücüsü : virtual clonedrive
sanal çöp : cyberdust
sanal dağıtık ethernet : virtual distributed ethernet
sanal dans : virtual dance
sanal dava dosyası : virtual case file
sanal değer : virtual goods
sanal değer : virtual value
sanal değer zinciri : virtual value chain
sanal değerleme : virtual valuation
sanal değiştokuş : virtual exchange
sanal denetim : virtual control
sanal denetim arayüzü : virtual control program interface
sanal denizaltı ortamı : virtual underwater environment
sanal denizci : virtual sailor
sanal depolama : virtual storage
Sanal Depolama Alan Ağı : virtual SAN (VSAN)
sanal depolama erişim yöntemi : virtual storage access method
sanal depolama ortamı : virtual storage platform
sanal derslik : virtual classroom
sanal devre : virtual circuit
sanal devre anahtarlama : virtual circuit switching
sanal devre çoklayıcı : virtual circuit multiplexing
sanal devre gücü : virtual circuit capability
sanal devre tanımlayıcısı : virtual circuit identifier
sanal devrim : virtual revolution
sanal dinleti : virtual concert
sanal disk : virtual disk
sanal disk görüntüsü : virtual disk image
sanal disket : virtual floppy disk
sanal disket sürücü : virtual floppy drive
sanal dizin : virtual directory
sanal DJ : virtual DJ
sanal doğrudan erişimli depolama aygıtı : virtual direct access storage
sanal doktor : virtual physician
sanal dolap : virtual closet
sanal dosya dizgesi : virtual file system
sanal dosya özgüleme çizelgesi : virtual file allocation table
sanal dosya sunucusu : virtual file server
sanal döngüsel : virtually cyclic
sanal döngüsel topluluk : virtually cyclic group
sanal durum : virtual state
sanal duvar : virtual wall
sanal duvar yazısı : virtual graffiti
sanal düğüm : virtual knot
sanal dünya : cyberia
sanal dünya : virtual earth
sanal dünya : virtual world
sanal dünya kitaplığı : virtual world library
sanal dünya tasarımı : designing virtual world
sanal dünya topluluğu : virtual universe community
sanal dünyada dil öğrenimi : virtual world language learning
sanal dünyalardaki kitaplıklar : libraries in virtual worlds
sanal düzensizlik : virtual entropy
sanal düzey : virtual level
sanal eğitim : virtual education
sanal ekonomi : virtual economy
sanal eksiuç : virtual cathode
Sanal Elbise Tasarımcısı : Virtual Couture Designer
sanal endoskopi : virtual endoscopy
sanal enerji santralı : virtual power plant
sanal erişim katmanı : virtual access layer
sanal eş : virtual pair
sanal eşitlik : virtual equality
sanal eşzamanlama : virtual synchrony
sanal ethernet : virtual ethernet
sanal etik : virtual ethics
sanal etkileşim : virtual interaction
sanal etkinlik  : virtual event
sanal etkinlik deneyimi : virtual event experience
sanal etmen : virtual agent
sanal etnografya : virtual ethnography
sanal ev ortamı : virtual home environment
sanal ev sahneleme : virtual home staging
sanal ev tasarım yazılımı : virtual home design software
sanal evcil hayvan : virtual pet
sanal evre : virtual phase
sanal evrim : virtual evolution
sanal evsahibi : virtual host
sanal evsahipliği : virtual hosting
sanal ezgi : virtual track
sanal festival : virtual festival
sanal firma : virtual company
sanal foton : virtual photon
sanal fuar : virtual tradeshow
sanal futbol : virtual soccer
sanal gelecek : virtual future
sanal gen analiz sonucu : virtual karyotype
sanal geniş ekran : virtual widescreen
sanal genişletilebilir yerel alan ağı : virtual extensible LAN
sanal gerçek aygıtı : virtual reality device 
sanal gerçek benzetimi : virtual reality simulation
sanal gerçek mod : virtual real mode
sanal gerçekdışılıklar : virtual unrealities
sanal gerçeklik benzetimcisi : virtual reality simulator
sanal gerçeklik biçimlendirme dili : virtual reality markup language
sanal gerçeklik bilgiağı sayfası : virtual reality website
sanal gerçeklik dünya gezisi : virtual reality world tour
sanal gerçeklik evcil hayvanı : virtual reality pet
sanal gerçeklik hastalığı : virtual reality sickness
sanal gerçeklik hız treni : virtual reality roller coaster
sanal gerçeklik iyileştirmesi : virtual reality therapy
sanal gerçeklik kulaklık-mikrofon aygıtı : virtual reality headset
Sanal Gerçeklik Mimarı : Virtual Reality (VR) Architect
sanal gerçeklik modelleme dili : virtual reality modelling language
sanal gerçeklik sergileme iyileştirmesi : virtual reality exposure therapy
sanal gerçeklik uygulama merkezi : virtual reality application center
sanal gerçeklik uygulaması : virtual reality application
sanal gerçeklik ve eğitim laboratuvarı : virtual reality and education laboratory
sanal gerçeklikle uzaktan iyileştirme : virtual reality in telerehabilitation
sanal gerçeklikte siber rahatsızlık : cyber sickness in virtual reality
sanal gerçeklikte siber rahatsızlık : cybersickness in virtual reality
sanal gerçeklikte taşıt tutması : virtual reality motion sickness
sanal gezer özel ağ : mobile virtual private network
sanal gezerağ işletmeni : mobile virtual network operator
sanal gezerağ işletmeni : mobile virtual network operator
sanal gezerağ kolaylaştırıcı : mobile virtual network enabler
sanal gezi  : virtual tourism
sanal gezinti : virtual tour
sanal giriş/çıkış : virtual I/O
sanal gizil sıcaklık : virtual potential temperature
sanal gönüllü : virtual volunteer
sanal gönüllülük : virtual volunteering
sanal görev : virtual function
sanal görev çizelgesi : virtual function table
sanal görüntü : virtual display
sanal görüntü : virtual image
sanal görüntü birimi : virtual monitor
sanal görüntü birimi : virtual screen
sanal görünüm : virtual landscape
sanal gösterim : virtual screening
sanal gövde : virtual body
sanal gövdeli insan : virtual physiological human
sanal gözlemevi : virtual observatory
sanal grafik işlemci birimi : virtualized GPU
sanal güvenli araba : virtual safety car
sanal güvenlik anahtarı : virtual security switch
sanal güvenlik aygıtı : virtual security appliance
sanal güvenlik duvarı : virtual firewall
sanal haber sunucusu : virtual newscaster
sanal hareketlilik : virtual mobility
sanal hasta : virtual patient
sanal hastahane : virtual hospital
sanal hastane : virtual hospital
sanal havuz : virtual pool
sanal hayvanat bahçesi : virtual zoo
sanal hesap : virtual account
sanal hız : virtual velocity
sanal hukuk firması : virtual law firm
sanal hücre : virtual cell
sanal IP : virtual IP
sanal IP adresi : virtual IP address
sanal ışık : virtual light
sanal ışık makinesi : virtual light machine
sanal ilkörnekleme : virtual prototyping
sanal inceleme : virtual dissection
sanal insan : virtual human
sanal insan biçimlendirme dili : virtual human markup language
sanal internet hizmet sağlayıcısı : virtual ISP
sanal internet servis sağlayıcısı : virtual internet service provider
sanal iş : virtual business
sanal iş : virtual work
sanal iş alanı : virtual workplace
sanal iş ilkesi : virtual work principle
sanal iş modeli : virtual business model
sanal iş topluluğu : virtual workgroup
sanal işbirliği : virtual collaboration
sanal işbirliğiyle öğrenme : virtual collaborative learning
sanal işitsel uzay : virtual acoustic space
sanal işlem : virtual process
sanal işlemci : virtual processor
sanal işleme : virtual processing
sanal işletim dizgesi : virtual operating system
sanal işletim odası : virtual operating room
sanal işyeri : virtual office
sanal işyeri bilgiağı sayfası : virtual office website
sanal işyeri yazılımı : virtual office software
sanal iyileştirme : virtual therapy
sanal kablo : virtual digital cable
sanal kahraman : virtual hero
sanal kalıt : virtual heritage
sanal kalıt : virtual inheritance
sanal kamera : virtual camera
sanal kamera sistemi : virtual camera system
sanal kanal : virtual channel
sanal kanal bağlantısı : virtual channel connection
sanal kanal tanımlayıcısı : virtual channel identifier
sanal karakter : virtual character
sanal karıştırıcı : virtual mixer
sanal kart : virtual card
sanal kasa : virtual safety deposit box
sanal katot osilatörü : virtual-cathode oscillator
sanal kaynak : virtual reference
sanal kaynak : virtual source
sanal kaynak durağı : virtual reference station (VRS)
sanal kaytarma : cyber slacking
sanal kesinlik : virtual certainty
sanal kimlik : virtual identity
sanal kip : virtual mode
sanal kip uzantısı : virtual mode extension
sanal kiralık hat : virtual leased line
sanal kişi : virtual actor
sanal kişi : virtual persona
sanal kişilik : virtual personality
sanal kişisel yardımcı : virtual personal assistant
sanal kitaplık : virtual library
sanal kitle etkisi : virtual mass effect
sanal klasör : virtual folder
sanal klavye : virtual keyboard
sanal koğuş : virtual ward
sanal kolonoskopi : virtual colonoscopy
sanal konferans : virtual conference
sanal kopya : virtual replica
sanal koşu bandı : cyberith virtualizer
sanal koşu bandı : cyberith virtualizer
sanal kök : virtual root
sanal köylü : virtual villager
sanal kredi kartı : virtual credit card
sanal kulaklık : virtual headphone
sanal kule : virtual tower
sanal kullanıcı arayüzü : virtual user interface
sanal kuruluş : virtual enterprise
sanal kurum ağı mimarisi : virtual enterprise network architecture
sanal kutlama kartı : virtual greeting card
sanal kuyruğa alma : virtual queuing
sanal kuyruk : virtual queue
sanal küme anahtarlama : virtual cluster switching
sanal kütüphane : virtual library
sanal kütüphane müzesi : virtual library museum
sanal laboratuvar : virtual lab
sanal laboratuvar : virtual laboratory
sanal langırt : virtual pinball
sanal lise : virtual high school
sanal lise : virtual high school
sanal mahkeme : virtual court
sanal makine : virtual machine (VM)
sanal makine çıkışı : virtual machine escape
sanal makine dizgesi : system virtual machine
sanal makine dosya sistemi : virtual machine file system
Sanal Makine Genişletilmiş Mimarisi : Virtual Machine Extended Architecture (VM/XA)
sanal makine görüntüsü : virtual machine image
sanal makine gözlemci : virtual machine monitor
sanal makine gözlemleme : virtual machine monitoring
sanal makine içgözlemi : virtual machine introspection
Sanal Makine İşletim Dizgesi : Virtual Machine Operating System (VM/OS)
sanal makine konuşma izleme sistemi : virtual machine conversational monitor system
sanal makine ortamı : virtual machine environment
sanal makine sistemi ürünü : virtual machine system product
sanal makine sunucusu : virtual machine server
sanal makine yaşam döngüsü yönetimi : virtual machine lifecycle management
sanal makine yöneticisi : virtual machine manager
sanal makine/konuşmalı izleme sistemi : virtual machine/conversational monitor system
sanal makine/sistem ürünü : Virtual Machine/System Product (VM/SP)
sanal masa : virtual table
sanal masaüstü : virtual desktop
sanal masaüstü altyapısı : virtual desktop infrastructure
sanal masaüstü genişleticisi : virtual desktop extender
sanal masaüstü hizmetleri : virtual desktop services
sanal masaüstü yöneticisi : virtual desktop manager
sanal meteoroloji : virtual metrology
sanal mevsim : virtual season
sanal mikrofonlu kulaklık : virtual headset
sanal mikroskopi : virtual microscopy
sanal model : virtual model
sanal muayene : virtual consultation
sanal mühendislik : virtual engineering
sanal müşteri ortamı : virtual customer environment
sanal müze : virtual museum
sanal müzik aleti : virtual instrument
sanal nesne  : virtual object
sanal nesne dizgesi : virtual object system
sanal nicem : virtual quantum
sanal nüfus çözümlemesi : virtual population analysis
sanal odak : virtual focus
sanal okul : virtual school
sanal okul kitaplığı : virtual school library
sanal okullar dizelgesi : list of virtual schools
sanal okunabilir CD anahtarlama yazılımı : virtual CD rom switching utility
sanal okunabilir CD denetim paneli : virtual CD rom control panel
sanal okunabilir CD geçiş yazılımı : virtual CD-rom switching utility
sanal olarak : virtually
sanal olmayan : non-virtual
sanal olmayan arayüz : non-virtual interface
sanal olmayan arayüz örüntüsü : non-virtual interface pattern
sanal ordu : virtual military
sanal orkestra : virtual orchestra
sanal ortak bilinç : virtual collective consciousness
sanal ortaklık : virtual corporation
sanal ortam : social media
sanal ortam : virtual environment
sanal ortam : virtual platform
sanal ortam erişim denetimi : Virtual Media Access Control (VMAC)
sanal ortam korkusu : Fear of Missing Out (FOMO)
sanal ortam yazılımı : virtual environment software
sanal ortamda adli bilişim : forensics of virtual environment
sanal ortamdaki gelişmeleri kaçırma korkusu : Fear of Missing Out (FOMO)
sanal ortamdaki kişisel bilgiler : digital doppelganger
sanal ortamdaki paylaşımları yapamama korkusu : Fear of Missing Out (FOMO)
sanal otopsi : virtual autopsy
sanal oyun alanı : virtual playground
sanal öğrenci federal hizmeti : virtual student federal service
sanal öğrenme ortamı : virtual learning environment
sanal öğretim : virtual training
sanal önbellek : virtual cache
sanal örgüt : virtual organization
sanal örgütlenme : virtual organization
sanal örgütlenme önderi : virtual organization leader
sanal örneksel birleştirici : virtual analog synthesizer
sanal özel ağ : Virtual Private Network (VPN)
sanal özel ağ aygıtı : virtual private network appliance
sanal özel ağ iletişimi : virtual private networking
sanal özel bulut : virtual private cloud
sanal özel internet : Virtual Private Internet (VPI)
sanal özel numaralandırma : virtual private numbering
sanal özel pazar yeri : virtual private marketplace
sanal özel sunucu : virtual private server
sanal özel şube değişimi : virtual private branch exchange
sanal özel veritabanı : virtual private database
sanal özel yerelağ hizmeti : virtual private LAN service
sanal özetlemleme : virtual hashing
sanal para : crypto-coin
sanal para : cryptocurrency
sanal para : cryptomoney
sanal para : virtual cash
sanal para : virtual currency
sanal para : virtual money
sanal para adresi : cryptocurrency address
sanal para biriminin borsa değeri : cryptocurrency’s stock price
sanal para cüzdanı : cryptocurrency wallet 
sanal para seçeneği : virtual currency option
sanal para yasası : virtual currency law
sanal para yatırımcısı : crypto money investor
sanal parçacık : virtual particle
sanal parçacık kuramı : virtual particle theory
sanal parçacık üretimi : virtual particle production
sanal parçalayıcı : virtual shredder
Sanal Pascal : Virtual Pascal
sanal pazar : virtual market
sanal pazar yeri : virtual market place
sanal PBX : virtual PBX
sanal piyano : virtual piano
sanal posta kutusu : virtual mailbox
sanal programlama : virtual programming
sanal pulculuk : virtual philately
sanal radar : virtual radar
sanal radar istemcisi : virtual radar client
sanal reklâm : virtual advertising
sanal retina görüntüsü : virtual retinal display
sanal sabit disk sürücüsü : virtual hard disk drive
sanal sağlık kitaplığı : virtual health library
sanal sahne : virtual stage
sanal sanat : virtual art
sanal satımevi : virtual store
sanal satımevi araştırması : virtual store research
sanal satış noktası : virtual Point of Sale (POS)
sanal satış yeri : virtual shop
sanal sayı : virtual number
sanal seçiciler kurulu : virtual jury
sanal ses işleme : virtual acoustics
sanal ses kablosu : virtual audio cable
sanal sesli e-posta : virtual voice mail
sanal sıcaklık : virtual temperature
sanal sınıf : virtual class
sanal sınır izleme : virtual border watch
sanal sıralı erişim yöntemi : virtual sequential access method
sanal sızıntı : virtual leak
sanal silah : virtual weapon
sanal silici : virtual destructor
sanal sinemacılık : virtual cinematography
sanal sonlu durum makinesi : virtual finite state machine
sanal sorumluluk : virtual engagement
sanal stüdyo : virtual studio
sanal stüdyo teknolojisi : virtual studio technology
sanal su : virtual water
sanal suç : virtual crime
sanal sunucu : virtual server
sanal sunum : virtual presentation
sanal süper bilgisayar : virtual supercomputer
sanal sürdürümcü tanımlama birimi : virtual SIM
sanal sürücü : virtual drive
sanal sütun : virtual column
sanal takım : virtual team
sanal takıntı : virtual obsession
sanal tanımlı şeylerin dizelgesi : list of things described as virtual
sanal tartışma oturumu : virtual discussion forum
sanal tasarım : virtual design
sanal taşınmaz : virtual property
sanal tat : virtual taste
sanal tekne yarışı : virtual regatta
sanal telefon numarası : virtual phone number
sanal telefon numarası : virtual telephone number
sanal teleskop : virtual telescope
sanal temsil : virtual representation
sanal teyp : virtual tape
sanal teyp dizgesi : virtual tape system
sanal teyp kitaplığı : virtual tape library
sanal teyp sunucusu : virtual tape server
sanal tıbbi kayıt : virtual medical record
sanal ticaret noktası : virtual trading point
sanal ticaret topluluğu : virtual trading community
sanal tiyatro : virtual theatre
sanal toplantı : virtual meeting
sanal toplu hayvan avı : virtual safari
sanal topluluk : virtual community
sanal topluluk uygulaması : virtual community of practice
sanal topluluklar dizelgesi : list of virtual communities
sanal tuzak : virtual honeypot
sanal tüketim : virtual consumption
sanal uçbirim : virtual terminal
sanal uçbirim oyunları dizelgesi : list of virtual console games
sanal uçbirimi : virtual console
sanal ulusbilim : virtual ethnography
sanal uluslararası yetki dosyası : virtual international authority file
sanal us : virtual intelligence
sanal uygulama : virtual application
sanal uygulamalı öğrenme dönemi : virtual internship
sanal uzaktan iletişimle erişim yöntemi : virtual telecommunications access method
sanal uzaktan yazıcı : virtual teletype
sanal üniversite : virtual university
sanal üretim : virtual manufacturing
sanal üretim ağı : virtual manufacturing network
sanal ürün geliştirme : virtual product development
sanal ürün yerleştirme : virtual product placement
sanal vana yükseltici : virtual valve amplifier
sanal varlık noktası : virtual point of presence
sanal vekil  : virtual proxy
sanal vergi : virtual tax
sanal veri merkezi : virtual datacenter
sanal veri odası : virtual data room
sanal veritabanı : virtual database
sanal veritabanı yöneticisi : virtual database manager
sanal vitrin : cyber storefront
sanal vitrin : digital storefront
sanal vitrin : electronic storefront
sanal vitrin : online storefront
sanal vitrin : virtual storefront
sanal voleybol : virtual volleyball
sanal yakınsama : virtual convergence
sanal yansı : virtual slide
sanal yapı : virtual construction
sanal yardım : virtual assistance
sanal yardım masası : virtual help desk
sanal yardımcı : virtual assistant
sanal yardımcı mahremiyeti : virtual assistant privacy
sanal yardımcılar dizelgesi : list of virtual assistants
sanal yarış : virtual racing
sanal yazıcı : virtual printer
sanal yazıcı bağlantı noktası : virtual printer port
sanal yazıcı yazılım dizelgesi : list of virtual printer software
sanal yazılım çalıştırma dizgesi : virtual execution system
sanal yazılım fabrikası : virtual software factory
sanal yeniden oynatma : virtual replay
sanal yer değiştirme : virtual displacement
sanal yerçekimi : virtual gravity
sanal yerel alan ağı : virtual Local Area Network (LAN)
sanal Yerel Alan Ağı (LAN) : virtual LAN
sanal yerküre : virtual globe
sanal yerküre müzesi : virtual globes museum
sanal yerleşke : virtual campus
sanal yetkinlik merkezi : virtual centre of excellence
sanal yoketme : virtual eradication
sanal yol : virtual path
sanal yol : virtual route
sanal yol tanımlayıcısı : virtual path identifier
sanal yön : virtual route
sanal yönetici : virtual manager
sanal yönetim : virtual management
sanal yönlendirici : virtual mentoring
sanal yönlendirici : virtual router
sanal yönlendirici artıklık kuralı : virtual router redundancy protocol
sanal yönlendirme : virtual routing
sanal yönlendirme ve ilerletme : virtual routing and forwarding
sanal yöntem : virtual method
sanal yöntem tablosu : virtual method table
sanal yörünge : virtual orbital
sanal yüklenebilir birim : virtual loadable module
sanal zekâ : virtual intelligence
sanal zemin : virtual ground
sanal zihin alanı : virtual mindfield
sanal ziyaret : virtual visit
sanal ziyaret : virtual visitation
sanalbağlantı : virtuallink
sanalcı : virtualist
sanalkişi : avatar
sanallaştırıcı : virtualiser
sanallaştırıcı : virtualizer
sanallaştırılabilir : virtualisable
sanallaştırılabilir : virtualizable
sanallaştırılamaz : nonvirtualizable
sanallaştırılmamış : nonvirtualized
sanallaştırılmamış : unvirtualized
sanallaştırılmış : virtualised
sanallaştırılmış : virtualized
sanallaştırılmış aygıt : virtualized appliance
sanallaştırılmış hizmet : virtualized service
sanallaştırılmış makine : virtualized machine
sanallaştırılmış masaüstü : virtualized desktop
sanallaştırılmış ortam : virtualized environment
sanallaştırılmış veri merkezi : virtualized datacenter
sanallaştırma : virtualisation
sanallaştırma : virtualising
sanallaştırma : virtualization
sanallaştırma : virtualizing
sanallaştırma geliştirme zaman çizelgesi : timeline of virtualization development
sanallaştırma ilkeleri : principles of virtualization
sanallaştırma ilkesi : principle of virtualization
sanallaştırma motoru : virtualization engine
sanallaştırma tabanlı ortam : virtualization-based environment
sanallaştırma tabanlı ortamda hesaplama : computing in virtualization-based environment
sanallaştırma teknolojisi : virtualization technology
sanallaştırma yayılması : virtualization sprawl
sanallaştırma yığını : virtualization stack
sanallaştırmak : virtualise (v)
sanallaştırmak : virtualize (v)
sanallaştırması durdurulmuş : devirtualized
sanallaştırmaya duyarlı : virtualization-aware
sanallaştırmaya duyarlı ağ iletişimi : virtualization-aware networking
sanallaştırmaya duyarlı depolama : virtualization-aware storage
sanallaştırmayı durduran : devirtualizing
sanallaştırmayı durdurma : devirtualization
sanallaştırmayı durdurmak : devirtualize (v)
sanallık : virtuality
sanallık : virtualness
sanallık öğretisi : virtualism
sanallık sürekliliği : virtuality continuum
sanalsivil itaatsizlik : virtual sit-in
sanat yapıtlarının sanal kolleksiyonu : virtual collection of masterpieces
sanatta yapay zekâ çekişmesi : AI artathon
Sanayi 4.0 : Industry 4.0
sanayide karşılaştırma kullanımı : use of benchmark in industry
saniyede egza kayan noktalı işlem : exaflops
saniyede giriş/çıkış işlemleri : input/output operations per second (IOPs)
saniyede kayan noktalı işlem : floating point operation per second (flops)
sapma : deviation
sapma adresi : branch address
sapma hatası : deflection error
sapma hatası : offset error
sapma komutu : branching instruction
sapmak : branch (v)
sarmalama : encapsulation
satıcı : dealer
satoşi : satoshi
sav tabanlı çözümleme : assertion-based analysis
sav tabanlı doğrulama : assertion-based verification
savaş hasar değerlendirmesi : battle damage assesment
savunma düzeneği : defense mechanism
savunma veri ağı : defense data network
savunmasız : vulnerable
savunmasız bölge : Demilitarized Zone (DMZ)
savunmasız yazılım : vulnerable software
savunmasızlık : vulnerability
savunmasızlık araştırması : vulnerability research
savunmasızlık sınaması : vulnerability testing
sayaç girdisi : counter input
sayaç girişi : counter input
saydam : transparent
sayfalanmış sanal bellek : paged virtual memory
sayı : digit
sayı : number
sayı dizgesi : number system
sayı dizisi testi : digit-span
sayı erimi : digit span
sayı erimi deneyi : digit span test
sayı pulu : number bullet
sayı tanıma için yapay zekâ : artificial intelligence for number recognition
sayıcıl : born digital
sayısal : digital
sayısal abone : digital subscriber
sayısal abone hattı : digital subscriber line
sayısal abone hattı erişim birimi : digital subscriber line access module
sayısal adreslenir aydınlatma arabirimi : digital addressable lighting interface (DALI)
sayısal ağ : digital network
sayısal ağ casusluğu : Digital Network Intelligence (DNI)
sayısal ağaç : digital tree
sayısal ağda yazdırma yazılımı : digital network printing software
sayısal akım : digital trend
sayısal alan : digital domain
sayısal algılayıcı : digital sensor
sayısal algoritma : numerical algorithm
sayısal alıcı : digital receiver
sayısal alıcı : digital tuner
sayısal alıntı : digital clipping
sayısal altın para : digital gold currency
sayısal altkanal : digital subchannel
sayısal ana anahtar : digital skeleton key
sayısal ana saat  : digital clock manager
sayısal anahtar : digital key
sayısal anahtar : digital switch
sayısal anahtarlamalı ağ : digital switched network
sayısal anakayıt : digital master
sayısal ara film : digital intermediate
sayısal ara fotoğraf makinesi : bridge digital camera
sayısal arabirim : digital interface
sayısal aracı : digital intermediary
sayısal araç : digital tool
sayısal arama ağacı : digital search tree
sayısal araştırma : digital exploration
sayısal araştırma : digital research
sayısal arayüz : digital interface
sayısal arazi modeli : digital terrain model
sayısal arazi yükseklik verisi : digital terrain elevation data
sayısal arka görüntü : digital backlot
sayısal arka görüntü : virtual backlot
sayısal arkaplan görüntüsü : digital matte
sayısal armağan : digital gift
sayısal artık : digital dust
sayısal artımlı çizici : digital incremental plotter
sayısal aşırı bilgi derleme : digital exhaust
sayısal ateşkes : digital truce
sayısal AVM : digital mall
sayısal avuçiçi kırılım ölçer : digital handheld refractometer
sayısal ayak izi : digital footprint
sayısal aydınlanma : digital enlightenment
sayısal aygıt : digital device
sayısal aygıt : digital instrument
sayısal Bach : Bach digital
sayısal bağımlılık : digital interdependence
sayısal bağlam : digital context
sayısal bağlanırlık : digital connectivity
sayısal bağlantı : digital anchor
sayısal bağlantı : digital connection
sayısal bağlantı : digital link
sayısal bakım : digital curation
sayısal banka : digital bank
sayısal bankacılık : digital banking
sayısal bant genişliği : digital bandwidth
sayısal bant genişliği kullanımı : digital bandwidth consumption
sayısal bant genişliği yeteneği : digital bandwidth capacity
sayısal basımcılık : digital typography
sayısal basın : digital journalism
sayısal basın : online journalism
sayısal baskı : digital press
sayısal baskı : digital print
sayısal baskı : digital printing
sayısal başarı : digital success
sayısal beceri : digital ability
sayısal beceri : digital skill
sayısal beklenti : digital expectation
sayısal belge : digital certificate
sayısal belge : digital document
sayısal belgeleme : digital archiving
sayısal belgelendirme : digital certification
sayısal belgelik : digital archive
sayısal belgelik projesi : digital archive project
sayısal bellek : digital memory
sayısal bellek : digital storage
sayısal bellekli osiloskop : digital storage oscilloscope
sayısal benzetim : digital simulation
sayısal benzetim dili : digital simulation language
sayısal Betacam video biçimi : digital Betacam
sayısal beyaz eşya : digital appliance
sayısal bırakma : digital withdrawal
sayısal bildiri : digital manifesto
sayısal bileşen video : component video
sayısal bileşen video : digital component video
sayısal bileşen videosu : digital component video
sayısal bilet : digital ticket
sayısal bilgi : digital information
sayısal bilgi dili : digital information language
sayısal bilgi dizgesi : digital information system
sayısal bilgi kimyasalı : digital infochemical
sayısal bilgi saklama : digital information storage
sayısal bilgi yönetimi : digital information management
sayısal bilgilendirme : digitally inform
sayısal bilgisayar : digital computer
sayısal bilim : digital science
sayısal bilimsel yönetim : digital Taylorism
sayısal bilinç : digital consciousness
sayısal bilişim : digital computing
sayısal biniş kartı : digital boarding pass
Sayısal Binyıl Telif hakkı Yasası : Digital Millenium Copyright Act (DMCA)
sayısal bireysel iş istasyonu : digital personal workstation
sayısal birim : digital item
sayısal birimsel radyo : digital modular radio
sayısal birleşik mimariler : federated digital architectures
sayısal birleştirici : digital synthesizer
sayısal biyopsi saydamı : digital biopsy slide
sayısal bozulma : digital artifact
Sayısal Britanya : Digital Britain
sayısal bunama : digital dementia
sayısal bütünleştirici : digital integrator
sayısal bütünleştirme : digital integration
sayısal büyüklük : digital quantity
sayısal can sıkma : digital harassment
sayısal canavar : digital monster
sayısal candaş : digital pet
sayısal canlandırma : digital animation
sayısal canlandırma kaydedici : digital animation recorder
sayısal casusluk : digital espionage
sayısal cesaret : digital courage
sayısal coğrafi değişim standardı : digital geographic exchange standard
sayısal cüzdan : cyber wallet
sayısal cüzdan : digital wallet
sayısal çaba : digital effort
sayısal çağ : digital age
sayısal çağ : digital era
sayısal çağ örgütü : digital age organization
sayısal çağ teknolojisi : digital era technology
sayısal çağ yönetişimi : digital era governance
sayısal çağcıl : digital native
sayısal çağda esenlik : well being in the digital era
sayısal çağda havacılık : aviation in the digital age
sayısal çağda sağlık hizmeti : healthcare in the digital era
Sayısal Çalışma Ağı Birliği : Digital Living Network Alliance (DLNA)
sayısal çamur : digital dirt
sayısal çapraz bağlantı : digital cross-connect
sayısal çapraz bağlantı dizgesi : digital cross-connect system
sayısal çevre : digital environment
sayısal çıkartımlı röntgen : digital subtraction radiography
sayısal çıkış : digital output
sayısal çıktı : digital output
sayısal çifte kuadratik filtre : digital biquad filter
sayısal çiviyazısı kitaplığı girişimi : Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI)
sayısal çizgi grafik : digital line graph
sayısal çizici : digital plotter
sayısal çizim : digital illustration
sayısal çocuk yetiştirme : digital parenting
sayısal çoğaltıcı : digital duplicator
sayısal çoğaltıcı : digital multiplier
sayısal çoğullama arabirimi : digital multiplexed interface
sayısal çoğullama çözücü : digital demultiplexer
sayısal çoğullama dizgesi : digital multiplex system
sayısal çoğullama sıradüzeni : digital multiplex hierarchy
sayısal çoğullayıcı : digital multiplex equipment
sayısal çoğullayıcı : digital multiplexer
sayısal çok katmanlı disk : digital multilayer disk
sayısal çokkatmanlı : digital manifold
sayısal çoklu kesit röntgeni : digital tomosynthesis
sayısal çoklu ortam : digital multimedia
sayısal çoklu ortam radyo-televizyon yayıncılığı : digital multimedia broadcasting
sayısal çokluölçer : digital multimeter
sayısal çokluölçer : digital multimeter
sayısal çokyönlü disk : digital versatile disc (DVD)
sayısal çözüm : digital solution
sayısal çözümleme : digital analytics
sayısal çözümyolu : numerical algorithm
sayısal dağıtım : digital distribution
sayısal dağıtım çerçevesi : digital distribution frame
sayısal dağıtım ortamı : digital distribution platform
sayısal damar ışınçekimi : digital angiography
sayısal damar röntgeni : digital angiography
sayısal damga : digital font
sayısal damga : digital stamp
sayısal darbe : digit pulse
sayısal davul : digital drum
sayısal dayanışma : digital interdependence
sayısal defter  : digital notebook
sayısal değer : digital commodity
sayısal değer : digital value
sayısal değer : numerical value
sayısal değişim : digital change
sayısal değişim : digital exchange
sayısal değişken  : numerical variable
sayısal demokrasi : digital democracy
sayısal denetim : digital control
sayısal denetim dizgesi : digital control system
sayısal denetim düzeneği : digital engine electronic control unit
sayısal denetim veri yolu : digital control bus
sayısal deney : digital experiment
sayısal deneyim : digital experience
sayısal deniz haritası : digital nautical chart
sayısal denizcilik dizgesi : digital navigation system
sayısal dergi : cyberzine
sayısal dergi : digital magazine
sayısal derleme : digital collection
sayısal derleme seçme ölçütü : digital collection selection criterion
sayısal devlet : digital government
sayısal devlet etkisi : digital government impact
sayısal devlet izlemi : digital government strategy
sayısal devlet stratejisi : digital government strategy
sayısal devlet toplumu : digital government society
sayısal devre : digital circuit
sayısal devre Boole cebiri : digital circuit Boolean algebra
sayısal devre mantıksal cebiri : digital circuit Boolean algebra
sayısal devre sıkıştırma donanımı : digital circuit multiplication equipment
sayısal devreler : digital circuitry
sayısal devrim : digital revolution
sayısal dil : digital language
sayısal diplomasi : digiplomacy
sayısal diplomasi : digital diplomacy
sayısal disk : digital disc
sayısal dizge : digital system
sayısal dizge benzetimi : simulating digital system
sayısal dizge tanısı : digital system diagnosis
sayısal dizgi : digital typesetting 
sayısal dizi : digital thread
sayısal dolgu : digital filling
sayısal doruk : digital summit
sayısal dosya : digital file
sayısal döngü sınaması : digital loopback
sayısal döngü taşıyıcı : digital loop carrier
sayısal dönüştürücü : digital converter
sayısal dönüştürücü : digital transducer
sayısal dönüştürücü kutusu : digital converter box
sayısal dönüşüm : digital conversion
sayısal dönüşüm : digital transform
sayısal dönüşüm : digital transformation
sayısal dövme : digital tattoo
sayısal durum değişkeni  : numerical state-variable
sayısal duvar yazısı : digital graffiti
sayısal dükkan hırsızlığı : digital shoplifting
sayısal dünya : digital world
sayısal dünya haritası : digital chart of the world
sayısal düzlemsel holografi : digital planar holography
sayısal eğilim : digital trend
sayısal eğitim : digital education
sayısal eğitim bilimi : digital pedagogy
sayısal eğitim devrimi : digital education revolution
sayısal eğlence : digital entertainment
sayısal eğlence ağı : digital entertainment network
sayısal eğlence dizgesi : digital entertainment system
sayısal eğlence içeriği ekosistemi : digital entertainment content ecosystem
sayısal eğlence merkezi : digital entertainment center
sayısal ekonomi : digital economy
sayısal ekonomi sıralaması : digital economy ranking
sayısal ekonomi ve toplum dizini : Digital Economy and Society Index (DESI)
sayısal ekosistem : digital ecosystem
sayısal ekosistem altyapısı : digital ecosystem infrastructure
sayısal ekran : digital screen
sayısal elektrik hattı : digital powerline
sayısal elektrik ölçer : digital electricity meter
sayısal elektronik : digital electronics
sayısal elektronik bilgisayar : digital electronic computer
sayısal elektronik devre : digital electronic circuit
sayısal elektronik ileti hizmeti : digital electronic message service
sayısal empati : digital empathy
sayısal eniyileme : numerical optimization
sayısal ensadeci : digital minimalist
sayısal ensadecilik : digital minimalism
sayısal erişim : digital access
sayısal erişim taşıyıcı dizge : digital access carrier system
sayısal erişimli bilgi dizgesi : digital accessible ınformation system
sayısal erişimli iletişim dizgesi : digital access signalling system
sayısal erken uyarma : digital early warning
sayısal erken uyarma dizgesi : digital early warning system
sayısal esenlik : digital well-being
sayısal eskime : digital obsolescence
sayısal eşanlı ses ve veri : digital simultaneous voice and data
sayısal eşduyum : digital empathy
sayısal eşitsizliğin analog müzesi : analog museum of digital inequality
sayısal eşitsizlik : digital inequality
sayısal eşleme : digital mapping
sayısal etik : digital ethics
sayısal etiket : digital label
sayısal etki : digital effect
sayısal etkileşimli video : digital interactive video
sayısal etkinlik : digital activity
sayısal etmen : digital agent
sayısal evcil : digipet
sayısal evrim : digital evolution
sayısal eylemci : digital activist
sayısal eylemcilik : digital activism
sayısal eylemcilik : digital campaigning
sayısal fabrika : digital factory
sayısal farkındalık : digital awareness
sayısal faşizm : digital fascism
sayısal fırsat : digital opportunity
Sayısal Filim Sesi : Cinema Digital Sound (CDS)
sayısal film : digital film
sayısal film akademisi : digital film academy
sayısal film değerlendirmesi : digital film evaluation
sayısal film festivali : digital film festival
sayısal film teknolojisi : digital film technology
sayısal film üretim sonrası : digital film post-production
sayısal film yapımı : digital filmmaking
sayısal filtre : digit filter
sayısal firma : digital firm
sayısal fizik : digital physics
sayısal fotoğraf : digital photo
sayısal fotoğraf : digital photograph
sayısal fotoğraf : digital photograph
sayısal fotoğraf etkisi : digital photo effect
sayısal fotoğraf görüntüleyici : digital frame
sayısal fotoğraf gösterici : digital photo frame
sayısal fotoğraf makinesi : digital camera
sayısal fotoğraf makinesi : digital still camera
sayısal fotoğraf makinesi kayıt kipi : digital camera record mode
sayısal fotoğraf makinesi kaynak sitesi : Digital Camera Resource Page (DCRP) 
sayısal fotoğraf makinesi kipi : digital camera mode
sayısal fotoğraf makinesi nitelik kipi : digital camera quality mode
sayısal fotoğraf onarma : digital photograph restoration
sayısal fotoğraf profesyoneli : digital photo professional
sayısal fotoğrafçı : digital photographer
sayısal fotoğrafçılık : computational photography
sayısal fotoğrafçılık : digital darkroom
sayısal fotoğrafçılık : digital photography
sayısal fotoğrafçılık sitesi : digital photography site
sayısal gazete : digital newspaper
sayısal gazete satış yeri : digital newsstand
sayısal gazete teknolojisi : digital newspaper technology
sayısal gazeteci : digital journalist
sayısal gecikme : digital delay
sayısal gecikme hattı : digital delay line
sayısal gecikme öğesi : digit delay element
sayısal gecikme üreteci : digital delay generator
sayısal geciktirici : digital delayer
sayısal gelecek : digital future
sayısal gelecek ortakyönetimi : digital future coalition
sayısal gelişme : digital development
sayısal geometri : digital geometry
sayısal gerçekleştirme : digital materialization
sayısal geri yayılım : digital back-propagation
sayısal gerilimölçer : digital potentiometer
sayısal gezgin radyo : digital mobile radio
sayısal girdi : digital input
sayısal girdi : numerical input
sayısal giriş : digital input
sayısal girişim : digital initiative
sayısal girişimci : digital entrepreneur
sayısal gizleme : digital camouflage
sayısal gizlilik : digital privacy
sayısal göçebe : digital nomad
sayısal göçmen : digital immigrant
sayısal görsel arabirim : digital visual interface
sayısal görüntü : digital display
sayısal görüntü : digital image
Sayısal Görüntü Arabirimi Çalışma Grubu : Digital Display Working Group (DDWG)
sayısal görüntü biçimi : digital image format
sayısal görüntü birimi : digital monitor
sayısal görüntü işleme : digital image processing
sayısal görüntüleme : digital imaging
sayısal görüntüleme tekniği : digital imaging technique
sayısal görüntüleme teknisyeni : digital imaging technician
sayısal görüntüler : digital imagery
sayısal görüntülü örneksel saat : analog clock with digital display
sayısal görünüş : digital landscape
sayısal görüşlü : digitally minded
sayısal görüşlü kültür : digitally minded culture
sayısal görüşlü ülke : digitally minded country
sayısal gösterge : digital display
sayısal göstergelik : digital dashboard
sayısal gösteri : digital performance
sayısal gösteri : digital performance
sayısal gösterim : digital representation
sayısal gösterme : digit display
sayısal grafik : digital graphics
sayısal gri ölçek : digital grey-scale
sayısal grup : digital group
sayısal güç : digital power
sayısal gündem : digital agenda
sayısal güneş saati : digital sundial
sayısal günlük : digital diary
sayısal günlük : digital log
sayısal gürültü azaltma : digital noise reduction
sayısal güven merkezi : digital trust center
sayısal güvenlik : digital security
sayısal güvenlik belgesi : digital credential
sayısal haber ağı : digital news network
Sayısal Haber Girişimi : Digital News Initiative
sayısal haberci : digital newscaster
sayısal haklar : digital rights
sayısal hakların yönetimi : digital rights management
sayısal hakların yönetimi : digital-rights management
sayısal halkla ilişkiler : digital Public Relations (PR)
sayısal hap : digital pill
sayısal hareket denetimi : digital test controller
sayısal hareket röntgeni : digital motion x-ray
sayısal harita : digital chart
sayısal harita : digital map
sayısal harita üretici : digital map generator
sayısal haritacılık : digital cartography
sayısal hassas karşıtlık : digital fine contrast
sayısal hastalık bilimi : digital pathology
sayısal hat : digital line
sayısal hat bağı : digital line link
sayısal hat bağlantısı : digital line link
sayısal hat bölümü : digital line section
sayısal hedef : digital target
sayısal hekimlik : digital medicine
sayısal herşeycil : digital omnivore
sayısal heykelcilik : digital sculpting
sayısal hızölçer : digital speedometer
sayısal hızölçer : digital tachograph
Sayısal Hikaye İşaretleme Dili : Digital Novel Markup Language (DNM)
sayısal hile : digital fraud
sayısal hizmet : Digital Service (DS)
sayısal hizmet birimi : digital service unit
sayısal hizmet düzeyi : digital service level 
sayısal hizmet sağlayıcı : digital service provider
sayısal holografi : digital holography
sayısal hologram mikroskopu : digital holographic microscopy
sayısal hücresel dizge : digital cellular system
sayısal ışık işlem : digital light processing
sayısal ışık işlemci : digital light processor
sayısal ışık kısıcı : digital dimmer
sayısal ışık perdesi : digital light curtain
sayısal ışınçekim : digital radiography
sayısal içerik : digital content
sayısal içerik değişim hizmeti : digital content exchange service
sayısal içerik koruma : digital content protection
sayısal içerik yaratma : digital content creation
sayısal içerik yönetim dizgesi : digital content management system
sayısal iğne : digital pin
sayısal ikicilik : digital dualism
sayısal ikil : digital bit
sayısal ikilem : digital dilemma
sayısal ikiz : digital twin
sayısal ikiz teknolojisi : digital twin technology
sayısal ilaç : digital medicine
sayısal ilahiyat : digital theology
sayısal ilan tahtası : digital billboard
sayısal ileti giriş dizgesi : digital message entry system
sayısal iletim : digital transmission
sayısal iletişim : digital communication
sayısal iletişim ağı : digital communication network
sayısal iletişim arabirimi : digital current loop interface
sayısal iletişim dizgesi : digital communication system
sayısal iletişim kuralı : digital communications protocol
sayısal iletişim teknolojisi : digital communications technology
sayısal iletişim yazılımı : digital communication software
sayısal iletişimde ikil hatası : digital slip
sayısal ilişki : digital contact
sayısal ilişki izleme : digital contact tracing
sayısal iliştirme : digital enclosure
sayısal ilk : digital first
sayısal imza : digital signature
sayısal imza aktarıcı : digital signature transponder
sayısal imza düzeni : digital signature scheme
sayısal imza hizmeti : digital signature service
sayısal imza kılavuzu : digital signature guidelines
sayısal imza standardı : digital signature algorithm
sayısal imza standardı : digital signature standard
sayısal imza taklidi : digital signature forgery
sayısal imza ve hukuk : digital signature and law
sayısal imzalama : digital signing
sayısal indirme : digital download
sayısal inkâr : digital denial
sayısal insan : BioDigital human
sayısal insan : digital human
sayısal insan bilimleri : digital humanities
sayısal insan modeli : digital human modeling
sayısal insanbilim : digital anthropology
sayısal insançağı : digital antropocene
sayısal istifçilik : digital hoarding
sayısal istismar : digital abuse
sayısal iş : digital business
sayısal iş dönüşümü : digital business transformation 
sayısal işaretler : digital signage
sayısal işbirliği : digital collaboration
sayısal işbirliği : digital cooperation
sayısal işgücü : digital labor
sayısal işgücü : digital workforce
sayısal işitme aygıtı : digital hearing aid
sayısal işitsel dosya : digital audio file
sayısal işlem yönetimi : digital transaction management
sayısal işleme : digital processing
sayısal işletme : digital enterprise
sayısal işletmecilik : digital taylorism
sayısal işyeri : digital studio
sayısal işyeri : digital workplace
sayısal iyileştirilmiş : digital enhanced
sayısal iyileştirilmiş kablosuz uzaktan iletişim : digital enhanced cordless telecommunications
sayısal iyileştirilmiş kablosuz uziletişim : digital enhanced cordless telecommunications
sayısal iyileştirme : digital curation
sayısal iyileştirme : digital enhancing
sayısal iyileştirme merkezi : digital curation centre
sayısal iz : digital trace
sayısal izlem : digital strategy
sayısal izleme : digital surveillance
sayısal izleme : digital tracking
sayısal izleme dizgesi : digital surveillance system
sayısal jeolojik haritalama : digital geologic mapping
sayısal jeton : digital token
sayısal kabartma : digital embossing
sayısal kabartma yapma : digital embossing
sayısal kablo : digital cable
sayısal kablosuz telefon : digital cordless telephone
sayısal kaçırma : digital kidnapping
sayısal kalabalık : digital crowding
sayısal kalem : digital pen
sayısal kalıcılık : digital permanence
sayısal kalıt : digital heritage
sayısal kalıt : digital inheritance
sayısal kalıt : digital intangible heritage
sayısal kamera : computational camera
sayısal kamera : digital camera
sayısal kamera arkası : digital scan back
sayısal kamusal alan : digital public sphere
sayısal kan şekeri gözlemleme : digital blood-glucose monitor
sayısal kanal : digital channel
sayısal kanal seçimi : digital channel election
sayısal kanıt : digital evidence
sayısal kapı kilidi : digital door lock
sayısal karanlık çağ : digital dark age
sayısal karar destek aracı : digital decision-aiding tool
sayısal karatahta : digital whiteboard
sayısal karıştırıcı : digital mixer
sayısal karıştırıcı uçbirimi : digital mixing console
sayısal karşılaştırıcı : digital comparator
sayısal karşıt : digital counterpart
sayısal karşıtçı : digitalhipster
sayısal kart : digital card
sayısal kart oyunu : digital card game
sayısal kartpostal : digital postcard
sayısal kaset  : digital cassette
sayısal katılım : digital inclusion
sayısal katılım : digital participation
sayısal katmanlaşma : digital stratification
sayısal kayda karşı örneksel kayıt : analog recording vs digital recording
sayısal kaydetme : digital recording
sayısal kaydetme : digital registration
sayısal kayıt : digital record
sayısal kaynaştırma : digital inclusion
sayısal kaza uyarı dizgesi : digital accident-alert system
sayısal kazıbilim : digital archaeology
sayısal kelepçe : digital handcuffs
sayısal kesit röntgeni : digital tomography
sayısal kışkırtıcı : digital instigator
sayısal kıyı : digital coast
sayısal kızılötesi ses iletimi : digital infrared audio transmission
sayısal kilit : digital lock
sayısal kilitli dolap : digital locker
sayısal kimlik : digital ID
sayısal kimlik : digital identity
sayısal kimlik : profile
sayısal kimlik belgesi : digital identity certificate
sayısal kimlik dizgesi : digital identity system
sayısal kimya : digital chemistry
sayısal kimyasal fotoğraf yazıcı : digital minilab
sayısal kiplenim : digital modulation
sayısal kiplenim yöntemi : digital modulation method
sayısal kişi : digital actor
sayısal kişilik : digital character
sayısal kişilik : digital personality
sayısal kişilik : virtual persona
sayısal kişisel bilgisayar : digital PC
sayısal kitap : digital book
sayısal kitap : digital textbook
sayısal kitapçık : digital booklet
sayısal kitaplık : digital bibliography
sayısal kitaplık : digital library
sayısal kitaplık : elibrary
sayısal kitaplık girişimi : digital library initiative
sayısal kitaplıklar girişimi : Digital Libraries Initiative (DLI)
sayısal klasik akımcı : digital classicist
sayısal koku : digital aroma
sayısal kol saati : digital wristwatch
sayısal kolaylık : digital means
sayısal komando : digital commando
sayısal komuta kontrol : digital command control
sayısal komuta merkezi : digital command center
sayısal konser salonu : digital concert hall
sayısal konuşan kitap : digital talking book
sayısal konuşan kitap : digital talking book
sayısal konuşma : digital conversation
sayısal konuşma : digital dialogue
sayısal konuşma : digital speech
sayısal konuşma iletişimi : digital speech communication
sayısal konuşma standardı : digital speech standard
sayısal konuşmada ara değer ekleme : digital speech interpolation
sayısal kopya : digital clone
sayısal kopya : digital copy
sayısal kopya : digital double
sayısal kopya : digital replica
sayısal kopya makinesi : digital copy machine
sayısal kopyalama : digital cloning
sayısal kopyalama yazılımı : digital Dolly
sayısal korsanlık : digital piracy
sayısal koruma : digital preservation
sayısal koruma projesi : digital preservation project
sayısal koruyucu : digital guardian
sayısal kotarma : digital manipulation
sayısal kök : digital root
sayısal kumanda dili : digital command language
sayısal kumaş baskıcılığı : digital textile printing
Sayısal Kurallar Uzmanı : Digital Policy Expert
sayısal kuşak : digital generation
sayısal kuşak kaybı : digital generation loss
sayısal küçük fotoğraf makinesi : digital compact camera
sayısal kültür : digital culture
sayısal kültür digitalism
sayısal kültür : digitality
sayısal kültür mirası : digital cultural heritage
sayısal kürk : digital fur
sayısal laboratuvar yazıcısı : digital lab printer
sayısal mahkeme : digital court
sayısal mamografi : digital mammography
sayısal mantık : digital logic
sayısal markalaştırma : digital branding
sayısal masaj : digital massage
sayısal masaüstü üretim : digital desktop fabrication
sayısal medya çalar : digital media player
sayısal medya tedarik zinciri : digital supply chain
sayısal mekanik : digital mechanics
sayısal metin : digital text
sayısal mikroakışkan : digital microfluidic
sayısal mikroakışkan bilimi : digital microfluidics
sayısal mikroayna aygıtı : digital micro-mirror device
sayısal mikrodalga : digital microwave
sayısal mikrodalga radyo : digital microwave radio
sayısal mikroişlemci dili : digital microprocessor language
sayısal mikroskop : digital microscope
sayısal mimar : digital architect
sayısal mimarlık : digital architecture
sayısal miras : digital estate
sayısal moda : digital fashion
sayısal model  : digital model
sayısal modelleme ve üretim : digital modeling and fabrication
sayısal modelleme yükseltici : digital modelling amplifier
sayısal Morse kuramı : digital Morse theory
sayısal mühendislik : digital engineering
sayısal mühendislik standardı : digital engineering standard
sayısal mülk : digital commons
sayısal müzik : digital music
sayısal müzik albümü : digital album
sayısal müzik alıcısı : digital music receiver
sayısal müzik çalar : digital music player
sayısal müzik çalıcı : digital music player
sayısal müzik dağıtıcı : digital music hub
sayısal müzik dükkanı : digital music store
sayısal müzik kutusu : digital jukebox
sayısal müzik ödülü : digital music award
sayısal müzik sunucu yetkisi : digital DJ licence
sayısal müzik üretimi : digital music production
sayısal müzik yöneticisi : digital music manager
sayısal negatif (fotoğrafçılık) : digital negative
sayısal nesne : digital object
sayısal nesne belirleyici : Digital Object Identifier (DOI)
sayısal nesne belleği : Digital Object Memory (DOMe)
sayısal nükleer reaktör : digital nuclear reactor
sayısal ofset renkli basım : digital offset color press
sayısal okul : digital school
sayısal okuryazar : digital literate
sayısal okuryazarlık : digital literacy
sayısal okuryazarlık eğitimi : digital literacy education
sayısal olarak : digitally
sayısal olarak değiştirilmiş : digitally doctored
sayısal olarak değiştirilmiş dünya : digitally altered world
sayısal olarak değiştirilmiş fotoğraf : digitally doctored photo
sayısal olarak değiştirilmiş resim : digitally doctored image
sayısal olarak değiştirilmiş video : digitally doctored video
sayısal olarak etkinleştirilmiş : digitally enabled
sayısal olarak etkinleştirilmiş deneyim : digitally enabled experience
sayısal olarak etkinleştirilmiş katılım : digitally enabled participation
sayısal olarak geliştirilmiş : digitally enhanced
sayısal olarak geliştirilmiş işlem : digitally enhanced operation
sayısal olarak güçlendirilmiş : digitally empowered
sayısal olarak olgun : digitally mature
sayısal olarak olgunlaşan birim : digitally maturing entity
sayısal olarak olgunlaşan şirket : digitally maturing company
sayısal olarak olgunlaşma : digitally maturing
sayısal olarak üretilmiş : digitally created
sayısal olarak üretilmiş çizge : digital on-screen graphic
sayısal olarak üretilmiş çizge : digitally originated graphic
sayısal olasılıksal fizik : digital probabilistic physics
sayısal olgunluk : digital maturity
sayısal olgunluk çerçevesi : digital maturity framework
sayısal olgunluk değerlendirme aracı : digital maturity assessment tool
sayısal olgunluk değerlendirme çerçevesi : digital maturity assessment framework
sayısal olgunluk değerlendirme soruları : digital maturity assessment questionnaire
sayısal olgunluk değerlendirmesi : digital maturity assessment
sayısal olgunluk dizini : digital maturity index
sayısal olgunluk modeli : digital maturity model
sayısal olmak : being digital
sayısal olmayan : nondigital
sayısal olmayan değişken  : non-numerical variable
sayısal olmayan dil : nondigital language
sayısal olmayan veri : non-numeric data
sayısal onay belgesi : digital certificate
sayısal optik : digital optical
Sayısal Ortaçağ Uzmanı : Digital Medievalist
sayısal ortak gözetleme bölümü : Digital Joint Reconnaissance Pod (DJRP)
sayısal ortam : digital media
sayısal ortam : digital medium
sayısal ortam : digital platform
sayısal ortam : digital space
sayısal ortam alıcısı : digital media receiver
sayısal ortam erişim kuralı : digital media access protocol
sayısal ortam girişimi : digital media initiative
sayısal ortam hizmeti : digital media service
sayısal ortam istemci : digital media client
sayısal ortam kapısı : digital media port
sayısal ortam kaydedici : digital media recorder
sayısal ortam kenti : digital media city
sayısal ortam kullanıcı hakları yasası : digital media consumers’ rights act
sayısal ortam kullanımı : digital media use
sayısal ortam kullanımı ve zihinsel sağlık : digital media use and mental health
sayısal ortam merkezi : digital media hub
sayısal ortam sunucu : digital media server
sayısal ortam tasarımı : digital media design
sayısal ortam uyarlayıcı : digital media adapter
sayısal ortam yasa tasarısı : digital media law project
sayısal ortam yönetim dizgesi : digital media management system
sayısal otomatik müzik : digital automatic music
sayısal otomatik tanımlama dizgesi : digital automated identification system
sayısal otopsi : digital autopsy
sayısal oyalanma : digital distraction
sayısal oyun : digital game
sayısal oyun araştırma derneği : digital games research association
sayısal oyun müzesi : digital game museum
sayısal öğrenim : digital scholarship
sayısal öğrenme : digital learning
sayısal öğrenme dizgesi : digital learning system
sayısal öğrenme hizmeti : digital learning service
sayısal öğrenme ortamı : digital learning platform
sayısal öğrenme teknolojisi : digital learning technology
sayısal öğrenme yaklaşımı : digital learning paradigm
sayısal öğrenme yazılımı : digital learning software
sayısal ölçme : digital measuring
sayısal ölçme aleti : digital measuring instrument
sayısal ölçü aygıtı : digital gauge
sayısal ölümsüzlük : digital immortality
sayısal öncesi kişi : digital immigrant
sayısal öncesi kişi : digital immigrant
sayısal önderlik : digital leadership
sayısal örgüt : digital organization
sayısal örnek : digital mockup
sayısal örnek : digital sample
sayısal örnekleme : digital sampling
sayısal öykücülük : digital storytelling
sayısal özel pazar : digital single market
sayısal özellik : digital attribute
sayısal özgün değer : digital artifactual value
sayısal özgürlük : digital freedom
sayısal özsürüm : digital version of the self 
sayısal panel : digital flat panel
sayısal panelli TV : digital flat screen TV
sayısal para : digital cash
sayısal para : digital currency
sayısal para : digital money
sayısal para birimi : digital fiat currency
sayısal para değişimi : digital currency exchange
sayısal para değiştirici : digital currency exchanger
sayısal para grubu : digital currency group
sayısal parmak izi : digital fingerprint
sayısal parmak izi ekleme : digital fingerprinting
sayısal pazar : digital market
sayısal pazar ortamı : digital market environment
sayısal pazar yeri : digital marketplace
sayısal pazarlama : digital marketing
sayısal pazarlama dizgesi : digital marketing system
Sayısal Pazarlama Mühendisi : Digital Marketing Engineer
sayısal pazarlayıcı : digital marketer
sayısal piyano : digital piano
sayısal plakçalar : digital turntable
sayısal politika : digital policy
sayısal politika yönetimi : digital policy management
sayısal posta damgası : digital postmark
sayısal posta odası : digital mailroom
sayısal postalama : digital postage
sayısal potensiyometre : digital potentiometer
sayısal proje : digital project
sayısal propaganda : digital propaganda
sayısal pusula : digital compass
sayısal pusula : digital magnetic compass
sayısal radyo : digital radio
sayısal radyo hizmeti : digital audio radio service
sayısal rakam : digital number
sayısal reklam : digital advertising
sayısal reklam : digital display advertising
sayısal renk ölçer : digital color meter
sayısal resim : digital image
sayısal resim : digital painting
sayısal resim : digital picture
sayısal resim algılayıcısı : digital image sensor
sayısal resim bağlılaşımı : digital image correlation
sayısal resim bağlılaşımı ve izleme : digital image correlation and tracking
sayısal resim bileştirici : digital compositor
sayısal resim bileştirme : digital compositing
sayısal resim çözümleme : digital image analysis
sayısal resim değişimi : Digital Picture Exchange (DPE)
sayısal resim dengeleyici : digital image stabilization
sayısal resim düzeltme ve iyileştirme : digital image correction and enhancement
sayısal resim düzenleme : digital image editing
sayısal resim gösterici : digital picture frame
sayısal resim tasarımı : digital image design
sayısal rol dağıtımı : digital casting
sayısal röntgen : digital fluoroscopy
sayısal röntgen : digital x-ray
sayısal röntgen çekimi : digital radiography
sayısal ruh sağlığı : digital mental health
sayısal saat : digital clock
sayısal saat : digital watch
sayısal sağanak : email tyranny
sayısal sağlık : digital health
sayısal sağlık aracılığı : digital health intervention
sayısal sağlık bakımı : digital healthcare
sayısal sağlık göstergesi : digital biomarker
sayısal sağlık hizmeti uzmanı : digital healthcare expert
sayısal sağlık kurumu : digital health agency
sayısal sahtecilik : digital forgery
sayısal sanat : digital art
sayısal sanat eseri : digital artwork
sayısal sanat müzesi : museum of digital art
sayısal sanatçı : digital artist
sayısal santral : digital exchange
sayısal sarıcı : digital wrapper
sayısal sarmaşık : digital kudzu
sayısal savaş alanı : digital battlefield
sayısal savaş benzetimcisi : digital combat simulator
sayısal sayaç : digital counter
sayısal sayfa düzeni : digital page layout
sayısal sayfalama : digital paging
sayısal sayı dizgesi : digital number system 
sayısal seçenek : digital option
sayısal sergi : digital exhibition 
sayısal ses : digital audio
sayısal ses : digital sound
sayısal ses : digital voice
sayısal ses arabirimi : digital audio interface
sayısal ses arabirimi : digital CD audio
sayısal ses ayıklama : digital audio extraction
sayısal ses bandı : digital audio tape
sayısal ses bandı : digital audiotape
sayısal ses başvuru sinyali : digital audio reference signal
sayısal ses bireşimi : digital waveguide synthesis
sayısal ses çalar : digital audio player
sayısal ses çıkışı : digital audio output
sayısal ses denetim kuralı : digital audio control protocol
sayısal ses devrimi : digital sound revolution
sayısal ses diski : digital audio disc
sayısal ses diski : digital audiodisc
sayısal ses düzenleyici : digital audio editor
sayısal ses erişim kuralı : digital audio access protocol
sayısal ses girişi : digital audio input
sayısal ses gizlidamgalama : digital audio watermarking
sayısal ses iletimi : digital audio transmission
sayısal ses iletimi : digital voice transmission
sayısal ses iş istasyonu : digital audio workstation
sayısal ses işleme : digital audio processing
sayısal ses kaydetme : digital audio recording
sayısal ses kaydetme : digital sound recording
sayısal ses kaydı : digital sound record
sayısal ses kayıtçı : digital audio recorder
sayısal ses kayıtçı : digital voice recorder
sayısal ses örneği : digital audio sample
sayısal ses sıkıştırıcı : digital sound compressor
sayısal ses standardı : digital voice standard
sayısal ses sunucu : digital audio server
sayısal ses şifreleme dizgesi : digital audio encoding system
sayısal ses teknolojisi : digital audio technology
sayısal ses ucu : digital audio port
sayısal ses verisi sıkıştırma : digital audio data compression
sayısal ses yayını : digital audio broadcast
sayısal ses yuvası : digital audio socket
sayısal sese karşı örneksel ses : analog sound vs digital sound
sayısal sesli yayın : digital audio broadcasting
sayısal sesli yoğun disk : compact disc digital audio
sayısal sıcaklıkölçer : digital thermometer
sayısal sıkıştırma : digital compression
sayısal sıkıştırma dizgesi : digital compression system
sayısal sıklık azaltıcı  : Digital Down Converter (DDC)
sayısal sıklık denetimi : digital frequency control
sayısal sıklıkölçer : digital frequency meter
sayısal sınıf düzeni : digital stratification
sayısal sıradüzen : digital hierarchy
sayısal silah : digital weapon
sayısal silik damga : digital watermark
sayısal silik damgalama : digital watermarking
sayısal sinema : computational cinematography
sayısal sinema : digital cinema
sayısal sinema : digital movie
sayısal sinema girişimi : Digital Cinema Initiative (DCI)
sayısal sinema kamerası : digital cinema camera
sayısal sinema kaydı : digital cinematography
sayısal sinema kayıt kamerası : digital cinematography camera
sayısal sinema makinası : digital movie camera
sayısal sinema ortamı : digital cinema media
sayısal sinema paketi : digital cinema package
sayısal sinir bozukluğu : digital breakdown
sayısal sinir hücresi : digital neuron
sayısal sinyal : digital signal
sayısal sinyal arabirimi : digital signal interface
sayısal sinyal çözümleyici : digital signal analyzer
sayısal sinyal işlemci : digital signal processor
sayısal sinyal işlemcisi : digital signal processor
sayısal sinyal işleme : digital signal processing
sayısal sinyal işleme dili : digital signal processing language
sayısal sinyal iyileştirme : digital signal conditioning
sayısal sinyal sıkıştırıcı : digital signal compression
sayısal sistem değişikliği : digital switchover
sayısal sonrası : postdigital
sayısal sonrası çağ : postdigital age
sayısal sonrası kültür : postdigital culture
sayısal sosyal ağ : digital social networking
sayısal soytür : digital phenotype
sayısal soyut varlıklar : digital intangibles
sayısal sözcü : digital champion
sayısal sözlük : digital dictionary
sayısal strateji : digital strategy
sayısal strateji yöneticisi : digital strategy manager
sayısal susturma : digital-coded squelch
sayısal sürdürülebilirlik : digital sustainability
sayısal sürdürüm : digital subscription
sayısal sürdürümcü : digital subscriber
sayısal sürdürümcü hattı : digital subscriber line
sayısal sürdürümcü hattı : digital subscriber loop
sayısal sürdürümcü hattı erişim birimi : digital subscriber line access module
sayısal süreklilik : digital continuity
sayısal sürüm : digital edition
sayısal sürüm : digital version
sayısal süzgeç : digital filter
sayısal şehir : digital city
sayısal şekil değiştirme : digital morphogenesis
sayısal şifreleme : digital cryptography
sayısal şiir sanatı : digital poetry
sayısal taban : digital base
sayısal tablet : digital tablet
sayısal tanıtım : digital promotion
sayısal tanrıbilim : digital theology
sayısal tarayıcı : digital scanner
sayısal tarım kuruluşu : Digital Green
sayısal tarih : digital history
sayısal tasarım : digital design
sayısal taşıyıcı : digital carrier
sayısal tat birleştirici : digital lollipop
sayısal Taylorizm : digital Taylorism
sayısal tedavi bilimi : digital therapeutics
sayısal tehlike : digital threat
sayısal tek mercekli refleks fotoğraf makinesi : digital single-lens reflex camera
sayısal teklif : digital proposal
sayısal teknoloji : digital technology
sayısal tekrar örnekleyici : digital up converter
sayısal telefon : digital phone
sayısal telefon : digital telephone
sayısal telefon : digital telephony
sayısal televizyon : digital television
sayısal terimler dizgesi : digital terminology
sayısal termometre : digital thermometer
sayısal test verisi üreteci : digital pattern generator
sayısal teyp : digital tape
sayısal teyp biçimi : digital instrumentation recorder
sayısal teyp biçimi : digital tape format
sayısal teyp kaydedici : digital tape recorder
sayısal teyp kaydetme dizgesi : digital tape recording system
sayısal tez : digital thesis
sayısal tıbbi kayıt : digital medical record
sayısal ticaret : digital commerce
sayısal ticaret odası : chamber of digital commerce
sayısal tiyatro : digital theatre
sayısal tiyatro dizgesi : digital theatre system
sayısal toplam : digital sum
sayısal topluluk : digital group
sayısal toplum : digital society
sayısal toplumsal ağ : digital social networking
sayısal topoloji : digital topology
sayısal toprak türü haritalama : digital soil mapping
sayısal tuşlama : digital dial
sayısal tuşlayıcı : digital dialer
sayısal tutsak  : digital zombie
sayısal tümdevre : digital integrated circuit
sayısal türevsel çözümleyici : Digital Differential Analyzer (DDA)
sayısal TV : digital TV
sayısal TV dönüştürücü : digital television converter
sayısal TV kutusu : digital set-top box
sayısal TV uyarlayıcı : digital television adapter
sayısal TV yayını : digital television broadcasting
sayısal uçurum : digital divide
sayısal uçurum : digital gap
sayısal uçurumu giderme ağı : Digital Divide Network (DDA)
sayısal uçurumu giderme merkezi : center to bridge the digital divide
sayısal uçurumun etkisi : impact of digital divide
sayısal uçuş denetim bilgisayarı : digital flight-control computer
sayısal uçuş elektroniği : digital avionics
sayısal uçuş engeli dosyası : digital obstacle file
sayısal uğraş : digital endeavor
sayısal us : digital intelligence
sayısal utanma : digital hangover
sayısal uydu : digital satellite
sayısal uydu dizgesi : digital satellite system
sayısal uydu hizmeti : digital satellite service
sayısal uydu radyo : digital satellite radio
sayısal uygulama : digital application
sayısal uzaktan iletişim : digital telecommunication
sayısal uzaktan ölçüm : digital telemetering
sayısal uziletişim : digital telecommunication
sayısal uzuv : digital organ
sayısal ülke : digital country
sayısal üniversite : digital university
sayısal üretici : digital fabricator
sayısal üretim : digital fabrication
sayısal üretim : digital manufacturing
sayısal üretim : digital production
sayısal üretim ortaklığı : digital production partnership
sayısal ürün : digital goods
sayısal ürün açık artırması : digital goods auction
sayısal ürün bilgisi etiketi : digital hang tag
sayısal ürün geliştirme : digital product development
sayısal ürün tasarımı : digital product design
sayısal ürün ve hizmetler : digital goods and services
sayısal üstdosya biçimi : digital container format
sayısal üstel : digital exponential
sayısal üye : digital member
sayısal üyelik : digital membership
sayısal üyelik topluluğu : digital membership community
sayısal varlık : digital asset
sayısal varlık : digital organism
sayısal varlık benzetimcisi : digital organism simulator
sayısal varlık havuzu : digital assets repository
sayısal varlık yönetimi : digital asset management
sayısal varlık yönetimi dizgesi : digital asset management system
sayısal varlıkbilim : digital ontology
sayısal varlıkbilim : digital philosophy
sayısal varlıkbilimci : digital philosopher
sayısal vasiyet : digital will
sayısal vatandaş : digital citizen
sayısal vatandaşlık : digital citizenship
sayısal veri : digital data
sayısal veri : numeric data
sayısal veri ağı : digital data network
sayısal veri değişimi : digital data exchange
sayısal veri depolama : digital data storage
sayısal veri hizmeti : digital data service
sayısal veri kipleme dizgesi : digital data modulation system
sayısal veri yayın dizgesi : digital data broadcast system
sayısal veriyolu : digital bus
sayısal video : digital video
sayısal video arayüzü : digital video interface
sayısal video disk : Digital Versatile Disk (DVD)
sayısal video disk : digital video disc
sayısal video diski : Digital Video Disk (DVD)
sayısal video gösterici : digital video player
sayısal video gözetleme dizgesi : digital video surveillance system
sayısal video kamera : digital video camera
sayısal video kaydedici : Digital Video Recorder (DVR)
sayısal video kaydetme : digital video recording
sayısal voltölçer : digital voltmeter
sayısal voltölçer : digital voltmeter
sayısal yaka kartı : digital badge
sayısal yakınlaştırma : digital zoom
sayısal yakınsama : digital convergence
sayısal yaklaşım : digital approach
sayısal yanıltıcı bilgi : digital disinformation
sayısal yankesicilik : digital pickpoketing
sayısal yapay arkaplan resmi yapmak : digital matte painting
sayısal yapıştırma : digital collage
sayısal yaratıcılık : digital creativity
sayısal yardımcı : digital assistant
sayısal yardımseverler ağı : Digital Humanitarian Network (DHN)
sayısal yardımseverlerlik : digital humanitarianism
sayısal yarıiletken : digital semiconductor
sayısal yaşam : digital life
sayısal yaşam biçimi : digital life form
sayısal yaşam tarzı : digital lifestyle
sayısal yatırım : digital investment
sayısal yayılım : digital expansion
sayısal yayımcılık : digital publishing
sayısal yayın : digital broadcast
sayısal yazar belirleme : digital author identification
sayısal yazar belirleyici : digital author identifier
sayısal yazdırma : digital dictation
sayısal yazıcı : digital printer
sayısal yazıtipi : digital format
sayısal yeniden yapılandırma : digital reconstruction
sayısal yenilikçilik : digital innovation
sayısal yer : digital space
sayısal yerküre : digital earth
sayısal yetenek : digital skill
sayısal yetenek : digital talent
sayısal yeterlilik : digital capability
sayısal yetke : digital authoritarianism
sayısal yetkin : digital competent
sayısal yetkinlik : digital competence
sayısal yetkinlik : digital fluency
sayısal yetkinlik değerlendirimi : digital competence assessment
sayısal yineleyici : digital repeater
sayısal yitim : digital amnesia
sayısal yoğun kaset : digital compact cassette
sayısal yoğunluk ölçer : digital densitometer
sayısal yönelim : digital trend
sayısal yönetim : digital management
sayısal yönetişim : digital governance
sayısal yöntem : digital method
sayısal yurttaşlık : digital civics
sayısal yüceltme : digital sublime
sayısal yüksek çözünürlük : digital HD (high definition)
sayısal yükselti haritası : digital elevation map
sayısal yükselti modeli : digital elevation model
sayısal yükseltici : digital amplifier
sayısal yüzey : digital surface
sayısal yüzey modeli : digital surface model
sayısal zaman : digit time
sayısal zaman aralığı : digit time slot
sayısal zaman damgası : digital timestamping
sayısal zaman diyagramı : digital timing diagram
sayısal zaman kapsülü : digital time capsule
sayısal zaman karşılaştırıcı : digital synchronometer
sayısal zarf : digital envelope
sayısal zayıflatma : digital dieting
sayısal zekâ : digital intelligence
sayısal ziraat : digital agriculture
sayısal ziyaretçi ve yerli : digital visitor and resident
sayısala karşı örneksel : analog vs digital
sayısaldan korkan : digital phobic
sayısaldan örneksele : digital to analog
sayısaldan örneksele : digital-to-analog
sayısaldan örneksele değişim : digital-to-analog conversion
sayısaldan örneksele değiştirici : digital-to-analog converter
sayısaldan örneksele dönüşüm : digital analogue conversion
sayısaldan örneksele dönüşüm : digital to analog conversion
sayısaldan örneksele dönüşüm : digital-analog conversion
sayısaldan sayısala kodlamak : digital encoding
sayısaldan sayısala kodlamak : digital-to-digital encoding
sayısaldan uzak kalma : digital detox
sayısalı örneksele dönüştürme : digital analogue conversion
sayısalı örneksele dönüştürme : digital-analogue conversion
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital analog converter
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital analogue converter
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital to analog converter
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital to analog transducer
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital-analog converter
sayısalı örneksele dönüştürücü : digital-analogue converter
sayısallar : digitalia
sayısallaşmış : digitalized
sayısallaştırıcı : digitizer
sayısallaştırıcı kart : digitizer board
sayısallaştırıcı tablet : digitizer tablet
sayısallaştırılmış : digitized
sayısallaştırılmış bilgi : digitized information
sayısallaştırılmış derlem : digitized collection
sayısallaştırılmış derleme : digitized collection
sayısallaştırılmış içerik : digitized content
sayısallaştırılmış resim : digitized image
sayısallaştırılmış süreç : digitized process
sayısallaştırılmış veri : digitized data
sayısallaştırılmış video : digitized video
sayısallaştırma : digitalization
sayısallaştırma : digitalizing
sayısallaştırma : digitization
sayısallaştırma : digitize
sayısallaştırma hatası : digitization error
sayısallaştırma kartı : digitization board
sayısallaştırma süreci : digitization process
sayısallaştırma tekniği : digitization technique
sayısallaştırmak : digitalize (v)
sayısallaştırmak : digitize (to)
sayısal-örneksel : digital-analog
sayısal-örneksel saat : digital-analog clock
sayısal-sağlık : digi-health
sayısıl : digitally
sayısıl kültür : digitally minded culture
sayısıl olgun : digitally mature
sayısıl olgunlaşan birim : digitally maturing entity
sayısıl olgunlaşan şirket : digitally maturing company
sayısıl olgunlaşma : digitally maturing
seçenek : alternative
seçenek anahtar : alternative key
seçenek dizelgesi : menu
seçenek tuş : alternative key
seçenek varsayım : alternative hypothesis
seçenek yol : alternative route
seçenek yol atama : alternative routing
seçenekler : menu
seçenekli : alternative
seçenekli ölçümler : alternative metrics
seçenekli ölçümler : altmetrics
seçicitarama : selective scan
seçik değer : crisp value
seçik değişken : crisp variable
seçkin etmen  : distinguished agent
seçkinlere yönelik oltalama : whaling
sekiz basamaklı sayısal zaman : 8-digit time format 
sekizli : byte
sekizli dizisel iletim : byte-serial transmission
sekizli dolgulaması : byte stuffing
sekizli tabanlı : byte-oriented
sekizli tabanlı bellek : byte-oriented memory
sekizli tabanlı bellek : byte-oriented memory
sekizli tabanlı protokol : byte-oriented protocol
sel saldırısı : flooding attack
senaryo kıyaslama : scenario benchmarking
senaryo modelleme : scenario modeling
serbest bırakmak : deallocate (v)
serbest değişken : free variable
serbestlik değişkeni : slack variable
seri bağlantılı fare : bus mouse
ses : audio
ses ağı : voice network
ses bilişim : voice computing
ses CD’si : audio CD
ses değeri : sound value
ses denetimli : voice-controlled
ses dizgesi : voice system
ses düzeyi ölçer : audio level meter
ses girişi : audio input
ses iletim standardı : standard for voice transmission
ses iletimi : audio transmission
ses iletimi : voice transmission
ses işleme standardı : standard for voice processing
ses izgesi : audio spectrum
ses madenciliği : audio mining
ses taklit yazılımı : voice-mimicking software 
ses tanıma yazılımı : voice recognition software 
ses yayını : streaming audio
ses yönetimi : voice management
ses/görüntü : Audio/Video
sesçil abece : phonetic alphabet
sesli girdi : voice input
sesli günlük : audioblog
sesli günlük tutma : audioblogging
sesli günlükçü : audioblogger
sesli komut : voice command
sesli uyarıcı : buzzer
sesli yardımcı : voice assistant
sesli yardımcı robot : voice assistant robot
sessiz yarı iletken nicem ikilisi : quiet semiconductor quantum bit 
sessizlik uzlaşması : silence compromise
sesten tanılama yazılımı : voice-biometric software
sesüstü algılayıcı : ultrasonic sensor
seyrek trafikli ağ : thin route network
seyrek veri : sparse data
sezgilere aykırı ilke : counterintuitive principle
sezgisel algoritma : heuristic algorithm
sezgisel çözümyolu : heuristic algorithm
sezgisel programlama dili : intuitive programming language
SFSŞD: Ağ yoklaması : CPASL: Network Probed
SFSŞD: Ağır hasar, pek çok kayıp : CPASL: Severe Damage, Many Fatalities
SFSŞD: Büyük yıkım : CPASL: Incredible Damage
SFSŞD: En düşük sömürü, yaralanma yok : CPASL: Minor Exploit, No Injuries
SFSŞD: Hafif hasar, çeşitli yaralanmalar : CPASL: Light Damage, Some Injuries
SFSŞD: Orta hasar, ciddi yaralanmalar : CPASL: Moderate Damage, Serious Injuries
sıcaklık algılayıcısı : temperature sensor
sıcaksu kazanı kilitleme : boiler lockout
sıcaksu kazanına siber saldırı : boiler hack
sıfır hatası : zero error
sıfır ölçek hatası : zero-scale error
sıfır örnekli öğrenme  : zero-shot learning
sıfır toplamlı oyun : zero-sum game
sıfırıncı gün açığı : zero-day vulnerability
sıfırıncı gün saldırısı : zero-day attack
sıfırlama : resetting
sıfırlamak : reset (v)
sığ teknoloji : shallow tech
sığ teknoloji : shallow technology
sığa : capacity
sığaç : capacitor
sığaçlı bellek : capacitor storage
sığal bağlaşım : capacitive coupling
sığal yük : capacitive load
sıkı bağlaşımlı çoklu etmen : tightly coupled multi-agent
sıkıştırılmış sıralı hat internet kuralı : Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP)
sınama belirtimi : test specification
sınama ortamı : testbed
sınama teknolojisi : test technology
sınama veri öbeği : testing data set
sınama verisi : test data
sınama verisi : testing data
sınıf değişkeni : class variable
sınıflandırma : classification
sınıflandırma çözümlemesi : classification analysis
sınıflandırma hatası : classification error
Sınır ağgeçidi kuralı : Border Gateway Protocol (BGP)
sınır değer : boundary value
sınır değer : limit value
sınır koşul testi : edge testing
sınırlayıcı programlama : bounding programming 
sınırlayıcısız giriş : delimiterless input
sınırlı değişken : bounded variable
sınırlı girdi : bounded input
sınırlı girdi : limited input
sınırlı giriş : bounded input
sınırsız değişken : unbounded variable
sıra değer : ordinal value
sıra hatası : sequence error
sıra numaralı liste : numbered list
sıra ölçekli değişken : ordinal scale-variable
sıradüzensel model : hierarchical model
sıradüzensel öğrenme dizgesi : hierarchical learning system
sıradüzensel öğrenme modeli : hierarchical learning model
sıradüzensel veri biçimi : hierarchical data format
sıradüzensel veri yapısı : hierarchical data structure
sıradüzensel veritabanı : hierarchical database
sıraimi : bullet
sıraimli bölümce : bulleted paragraph
sıraimli liste : bulleted list
sıraimli paragraf : bulleted paragraph
sıralama algoritması : sorting algorithm
sıralama çözümyolu : sorting algorithm
sıralama hatası : sequencing error
sıralayıcı hatası : sorter error
sırasal değişken : ordinal variable
sırasal veri : ordinal data
sırt çantası algoritması : knapsack algorithm
sıvı kristal görüntü yazıtipi : digital font
sızdırılmış veri : leaked data
sızdırmak : leak (v)
sızılabilir : hackable 
sızılabilir genelağ : hackable internet
sızma : penetration
sızma testi : pen test
sızma testi : penetration testing
sızma testi : penetration testing (pentest)
sızma testi şirketi : penetration testing company
sızma yolu : infiltration path
siber : cyber
siber : cybernetic
siber adam : cyber man
siber adım : cyber step
siber adli inceleme : cyber forensics
siber adli tıp : cyberforensics
siber ağ : cyber net
siber ağ eğlencesi : cyber net entertainment
siber ağ işlemleri : Cyber Network Operations (CNO)
siber akıllı : cyber smart
siber akılsız : cyber tard
siber alan : cyber realm
siber aldatıcı : cyber mancer
siber alet : cyber tool
siber algılayıcı : cyber sensor
siber algılayıcı : cybersensor
Siber alıştırma kitabı : Cyber Exercise Playbook
siber alışveriş : cyber shopping
siber alt kültür : cyber subculture
siber altyapı : cyber infrastructure
siber altyapı : cyberinfrastructure
siber ameliyat : cyber surgery
siber anahtar : cyber key
siber anarşi : cyberanarchy
siber anarşism : cyberanarchism
siber anarşist : cyberanarchist
siber arabulma : cyberflex
siber aracı : cyber mediary
siber araştırma dizgeleri : cyber research systems
siber arayış : cyber quest
siber argo : cyber slang
siber arkadaş : cyberdate
siber asılma : cyber macking
siber askıntı : cyber stalker
siber atık : cyber waste
siber av : cyber hunt
siber aygıt : cyber tool
siber aylak : cyberloaf
siber aylaklık : cyberloafing
siber ayrıştırma : cyberbalkanization
siber azarlama : cyberation
siber bağımlı : cyber nerd
siber bağımlı : cyberholic
siber bağımlı : cybernerd
siber bağımlı : cyber-savvy
siber bağımlılık : cyber pathology
siber bağımlılık : cyber psychosis
siber bağımlılık : cyber somnia
siber bağımlılık : cyberholism
siber bağımlılık : cyberpathology
siber bakıcı : cyber sitter
siber baltalama : cyber sabotage
siber bankacılık : cyberbanking
siber barındırma : cyberlocker
siber baskı : cyber presse
siber bıçak : cyberknife
siber bilge : cybercognizant
Siber Bilgi Toplama : Cyber Intelligence
siber bisiklet : cybercycle
siber bölge : cyber territory
siber bölük : cyber troop
siber buhran : cybercrisis
siber buluşma : cyber meet
siber buluşma : cyberdate
siber buluşma : cybermeet
siber can sıkıcı : cyber grind
siber canavar : cybermonster
siber candaş : cyber pet
siber candaş : cyberpet
siber cani : cyber thug
siber canlı : cyber man
siber canlı : cybernetic organism
siber casusluk : cyber espionage
siber casusluk : cyber spying
siber casusluk aracı : cyber espionage tool
siber casusluk etkinliği : cyber espionage campaign
siber coğrafya : cyber geography
siber cüruf : cyber slag
siber cüzdan : cyber wallet
siber çağ : cyberage
siber çalışan : cyberagent
siber çalıştırıcı : cyber coach
siber çapraşık : cybercrud
siber çarpışma : cyber slam
siber çarşı : cyber mall
siber çarşı : cybermall
siber çekim : cyber shooting
siber çekirdek : cyber core
siber çete : cyber mob
siber çocuk tacizcisi : cyber ped
siber çözümleme davranışı : cyber analytics behavior
siber çözümleme dayanıklılığı : cyber analytics resilience
siber danışman : cyber mentor
siber danışman : cybermentor
siber dayanıklı : cyber resilient
siber dayanıklı kullanıcı : cyber resilient user
siber dayanıklılığı gözden geçirme : cyber resilience review
siber dayanıklılık : cyber resilience
siber dayanıklılık : cyber worthiness
siber dayatmacılık : cyber vigilantism
siber değiştirici : cyber shifter
siber dergi : cyberzine
siber derlem : cyber collection
siber devinim : cyber kinetics
siber devinim : cyberkinesis
siber devinim yeteneği : cyberkinesis
siber dilenci : cyberbeggars
siber dilenme : cyberbegging
siber diplomasi : cyber diplomacy
siber doğal : cyber natural
siber doku : cybernetic implant
siber doku reddi : cybernetic implant rejection
siber dolandırıcı : cybercrook
siber dolandırıcılık : cyber fraud
siber dolandırıcılık ve hırsızlık : cyber fraud and theft
siber donanım : cyberware
siber durum anlayışı : cyber situation understanding
siber duygu sömürücüsü : cyber gogue
siber dükkânı : cyber shop
siber dünya : cyber world
siber dünya : cyberia
siber dünya anıştırması : cyberically
siber dünya insanı : cyberist
siber düzenleyici : cyber reg
siber ekonomi : cyber economics
siber eksiksiz : cyber oam
siber ele geçirme : cyber sit in