Önerilen Tüm Terimler (İngilizce – Türkçe)

Önerilen Tüm Terimler
Çalışmalarımız hakkında açıklamalar Güncelleme: 2019-12-30 (y-a-g)
6025 terim
İngilizce Türkçe
( abbreviations / accronyms )
(ACL) access control list erişim denetimi dizelgesi
(AES) Advanced Encryption Standard gelişmiş şifreleme standardı
(AGC) Application Generic Controller uygulamaya özgü denetleyici
(AGI) Artificial General Intelligence yapay genel zekâ (YGZ)
(AI) Artificial Intelligence yapay zekâ (YZ)
(AI) Artificial Intelligence yapay us
(AMI) Advanced Metering Infrastructure gelişmiş ölçüm altyapısı
(APT) Advanced Persistent Thread gelişmiş kalıcı tehdit
(AS&W) attack sensing and warning saldırı algılama ve uyarı
(ASC) Application Specific Controller uygulamaya özel denetleyici
(ASIC) Application Specific Integrated Circuit uygulamaya özgü tüm devre
(ATM) Asynchronous Transfer Mode eşzamansız aktarım kipi
(AWS) autonomous weapons system özerk silah dizgesi
(BCP) Business Process Compromise iş süreçlerinin ele geçirilmesi
(BEC) Business Email Compromise iş e-postalarının ele geçirilmesi
(BGP) Border Gateway Protocol Sınır ağgeçidi iletişim kuralı
(BIOS) Basic Input/Output System temel girdi/çıktı dizgesi
(BoE) Body of Evidence kanıt varlığı
(BSoD) Blue Screen of Death onulmaz hata ekranı
(BYOD) Bring Your Own Device kendi cihazını getir
(CaaS) Communications as a Service Hizmet Olarak İletişim (HOİ)
(CEO) Chief Executive Officer Yönetim Kurulu Başkanı
(CFO) Chief Financial Officer Mali İşler Baş Yöneticisi
(CIO) Chief Information Officer Bilişim Baş Yöneticisi
(CISO) Chief Information Security Officer Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi
(CompaaS) Compute-as-a-Service (HOBİ) Hizmet olarak bilgiişlem
(COO) Chief Operating Officer İşletim Baş Yöneticisi
(CTO) Chief Technology Officer Teknoloji Baş Yöneticisi
(DAO) Decentralized Autonomous Organization dağıtımlı özerk örgüt
(DPA) Data Protection Authority Veri Koruma Kurumu
(DSaaS) Data Storage as a Service Hizmet olarak Veri depolama (HOVD)
(DSL) Domain-Specific Language alana özgü dil
(DVD) Digital Video Disk sayısal görüntü tekeri
(DWT) driving while texting mesajlaşırken sürüş
(ERP) Enterprise Resource Planning Kurumsal Kaynak Planlama (KKP)
(EVM) Ethereum Virtual Machine Eteryum Sanal Makinesi (ESM)
(flop) floating point operation kayan noktalı işlem
(flops) floating point operation per second saniyede kayan noktalı işlem
(FMEC) Fog and Mobile Edge Computing Sis ve Uç Bilişim
(GPS)  Global Positioning System küresel konum belirleme sistemi
(HCI) Human Computer Interface insan ve bilgisayar arayüzü
(HFN) Hastily-Formed Network çabucak gerçekleştirilmiş ağ
(HUD) Head-up Display başhizası görüntü
(IaaS) Infrastructure as a Service Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY)
(ICO) Initial Coin Offering İlk Para Sürümü (İPA)
(IoD) Internet of Drone uçangöz İnterneti
(IOPs) input/output operations per second saniyede giriş/çıkış işlemleri
(IOT) Internet of Things nesnelerin İnterneti
(IoTSE) Internet of Things Search Engine nesnelerin İnterneti arama motoru
(IS) Information System Bilgi Dizgesi
(IT) Information Technology Bilişim Teknolojisi (BT)
(IUAV) Internet of Autonomous Unmanned Vehicles İnsansız Özerk Araçlar İnterneti (İÖAİ)
(IXPs) Internet Exchange Points internet değişim noktaları
(MPP) Massively Parallel Processing büyük ölçekli paralel işlem
(NLP) Natural Language Processing doğal dil işleme
(OS) Operating System İşletim Dizgesi (İD)
(OTP) One Time Password tek kullanımlı şifre
(PaaS) Platform as a Service Hizmet Olarak Platform (HOP)
(PaaS) Platform-as-a-Service hizmet olarak platform
(PTP) Picture Transfer Protocol resim aktarma kuralı
(RIAS) Resource Intensive Applications and Services Kaynak Yoğun Uygulama ve Hizmetler (KYUH)
(SaaS) Software as a Service Hizmet Olarak Yazılım (HOY)
(SLA) Service Level Agreement Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA)
(SOA) Service-Oriented Architecture hizmet yönelimli mimari
(TOR) The Onion Routing katmanlı yönlendirme
(UAV) Unmanned Aerial Vehicle İnsansız Hava Aracı (İHA)
(UDP) user data protocol kullanıcı veri kuralı
(UGV) Unmanned Ground Vehicle İnsansız Kara Aracı (İKA)
(UUID) Universal Unique Identifier Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB)
(VM) virtual machine sanal bilgisayar
(WANET) Wireless ad hoc network kablosuz geçici ağ
(WoP)  Web of People insan Genelağı
(WSN) Wireless Sensor Network kablosuz algılayıcı ağı
@) at güzel a “@”
\ backslash ters eğik çizgi “\”
3D computer animation üçboyutlu bilgisayar canlandırması
3D content creation technology üçboyutlu içerik oluşturma teknolojisi
3D content creation tool üçboyutlu içerik oluşturma aracı
3D positional input üçboyutlu konumsal girdi
3D printing üçboyutlu basım
3D user interface üçboyutlu kullanıcı arayüzü
5G access technology 5G erişim teknolojisi
5G connectivity 5G bağlanırlığı
5G mobile network 5G mobil ağ
5G mobile technology 5G hareketli teknoloji
5G network 5G ağı
5G-based IoT middleware 5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı
5G-based IoT middleware system 5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı dizgesi
A–
abandonment value terk değeri
absolute autonomy mutlak özerklik
absolute value mutlak değer
abstract compilation soyut derleme
abstract data soyut veri
abstract data type soyut veri türü
abstract machine soyut makine
abstract machine for functional languages işlevsel diller için soyut makine
abstraction soyutlama
acceleration error ivme hatası
accelerometer data ivmeölçer verisi
acceptable data onanabilir veri
acceptable level of risk kabul edilebilir risk düzeyi
acceptable value kabul edilebilir değer
acceptance error onay hatası
accepted data onanmış veri
accepted value kabul edilmiş değer
access erişim
access and identity management erişim ve kimlik yönetimi
access control erişim denetimi
access control list (ACL) erişim denetimi dizelgesi
access control matrix erişim denetimi matrisi
access control model erişim denetleme modeli
access control models in FMEC Sis ve Uç Bilişimde erişim denetimi modelleri
access error erişim hatası
access management erişim yönetimi
access network erişim ağı
access point erişim noktası
access profile erişim profili
access rights erişim hakları
access type erişim türü
accessibility erişilebilirlik
accessibility error erişilebilirlik hatası
accessibility for cognitively impaired zihinsel engelliler için erişilebilirlik
accessibility for physically impaired fiziksel engelliler için erişilebilirlik
accessibility for the elderly yaşlılar için erişilebilirlik
accessible computing erişilebilir bilişim
accessible data erişilebilir veri
accessible touchscreen technology erişilebilir dokunmalı ekran teknolojisi
accidental error rastlantısal hata
account harvesting attack hesap toplama saldırısı
account management hesap yönetimi
accountability hesap verebilirlik
accrediation güvenilirlik belgesi
accretion value katma değer
accumulated error birikmiş hata
accumulated value birikmiş değer
accumulation error birikim hatası
accuracy kesinlik
accurate kesin
accurate noise characterization kesin gürültü belirleme
acoustic input işitsel girdi
acoustic sensor işitsel algılayıcı
acoustic snooping dinleyerek saptama
across variable köprü değişken
action variable etki değişkeni
action variable eylem değişkeni
activation etkinleştirme
activation error etkinleştirme hatası
activation value etkinleştirme değeri
activation variable etkinleştirme değişkeni
active etkin
active attack etkin saldırı
active content etkin içerik
active cyber-attack etkin siber saldırı
active error etkin hata
active integrity constraint etkin bozulmazlık kısıtı
active learning etkin öğrenme
active model etkin model
active security testing etkin güvenlik sınaması
active value etkin değer
actively perceived input etkin olarak algılanmış girdi
ActiveX data objects ActiveX veri nesneleri
activity etkinlik
activity monitor etkinlik gözlemleme
activity recognition etkinlik tanıma
activity-based computing etkinlik tabanlı bilişim
activity-based computing etkinlik tabanlı hesaplama
activity-centered design etkinlik merkezli tasarım
actual value güncel değer
actuator eyleyici
ad hoc network geçici ağ
ad hoc network of drones uçangözler için geçici ağ
Ada Programming Language Ada programlama dili
adapt (v) uyarlamak
adaptable uyumlu
adaptable approach uyumlu yaklaşım
adaptation uyum
adaptation uyum sağlama
adaptation in collective robotics robot topluluğunda uyum
adaptation in data-centric control veri merkezli denetimde uyum
adaptation in large scale systems büyük ölçekli dizgelerde uyum
adaptation in swarm robotics robot topluluğunda uyum
adaptation of pervasive services yaygın hizmetlerin uyumu
adaptation of service hizmet uyumu
adaptation of ubiquitous services yaygın hizmetlerin uyumu
adapting uyarlama
adapting workflow iş akışı uyarlama
adapting workflow in networked clouds bulut ağında işakışı uyarlama
adaptive uyarlanır
adaptive ad hoc network uyarlanır geçici ağ
adaptive agent uyarlanır etmen
adaptive algorithm uyarlanır algoritma
adaptive algorithm in 5G cloud network 5G bulut ağında uyarlanır algoritma
adaptive application uyarlanır uygulama
adaptive artificial intelligence uyarlanır yapay zekâ
adaptive behavior uyarlanır davranış
adaptive clock speed uyarlanır saat hızı
adaptive cloud application uyarlanır bulut uygulaması
adaptive component uyarlanır bileşen
adaptive computation uyarlanır bilişim
adaptive computation uyarlanır hesaplama
adaptive data analysis uyarlanır veri çözümlemesi
adaptive data analysis computation uyarlanır veri çözümleme bilişimi
adaptive deterministic behavior uyarlanır belirlenimci davranış
adaptive disaster recovery uyumlu felaket kurtarma
adaptive entertainment application uyarlanır eğlence uygulaması
adaptive entity uyarlanır varlık
adaptive environment uyarlanır ortam
adaptive filter uyarlanır süzgeç
adaptive hardware configuration uyarlanır donanım yapılandırması
adaptive interface uyarlanır arayüz
adaptive load balancer uyarlanır yük dengeleyici
adaptive mechanism uyarlanır düzenek
adaptive mechanism in social computing toplumsal bilişimde uyarlanır düzenek
adaptive non-deterministic behavior uyarlanır saptanamaz davranış
adaptive pervasive service uyarlanır yaygın hizmet
adaptive protocol uyarlanır iletişim kuralı
adaptive real-time strategy uyarlanır gerçek zamanlı strateji
adaptive robot behavior uyarlanır robot davranışı
adaptive scheduler uyarlanır zamanlayıcı
adaptive sensor fusion uyarlanır algılayıcı bütünleştirme
adaptive service uyarlanır hizmet
adaptive service-oriented application uyarlanır hizmet yönelimli uygulama
adaptive social network uyarlanır toplumsal ağ
adaptive software application uyarlanır yazılım uygualaması
adaptive software system uyarlanır yazılım dizgesi
adaptive strategy uyarlanır strateji
adaptive system uyarlanır sistem
adaptive value uyarlanır değer
adaptive virtualization uyarlanır sanallaştırma
adaptive vision algorithm uyarlanır görme çözümyolu
adaptive Web application uyarlanır Genelağ uygulaması
adaptivity uyarlanırlık
adaptivity in robot systems robot sistemlerinde uyarlanırlık
added value katma değer
addiction bağımlılık
additional value ek değer
add-on security geçici güvenlik
address space probe attack adres uzayı yoklama saldırısı
address spaces adres uzayları
adequate data yeterli veri
adequate security yeterli güvenlik
adequate stimulus yeterli uyarı
adjacent value komşu değer
adjusted value düzeltilmiş değer
adjustment error uyum hatası
administrative data processing yönetimsel veri işleme
administrative safeguard yönetimsel korunma
admissible kabul edilebilir
admissible uygun
admissible input kabul edilebilir girdi
admissible value uygun değer
admission control for FMEC sis ve uç bilişimde giriş denetimi
advanced computation technique ileri hesaplama tekniği
advanced computing ileri hesaplama
advanced data guarding gelişmiş veri koruma
Advanced Encryption Standard (AES) gelişmiş şifreleme standardı
Advanced Metering Infrastructure (AMI) gelişmiş ölçüm altyapısı
Advanced Persistent Thread (APT) gelişmiş kalıcı tehdit
advancing computational social sciences bilişimsel toplum bilimini geliştirme
adware reklam yazılımı
aerial autonomous vehicle özerk hava taşıtı
aerial network hava ağı
aesthetics for product design ürün tasarımı için estetik
aesthetics for system design dizge tasarımı için estetik
affecting variable etkileyen değişken
affective computing duygu tabanlı bilişim
agent architecture etmen mimarisi
agent autonomy etmen özerkliği
agent behavior etmen davranışı
agent class etmen altbölümü
agent class etmen sınıfı
agent cloning etmen eşlemi
agent code etmen kodu
agent communication etmen iletişimi
agent communication language etmen iletişim dili
agent communication protocol etmen iletişim kuralı
agent completeness etmen tamlığı
agent development platform etmen geliştirme platformu
agent efficiency etmen yeterliği
agent framework etmen çerçevesi
agent implementation etmen gerçekleştirme
agent interactivity etmen etkileşimi
agent language etmen dili
agent model etmen model
agent security etmen güvenliği
agent service etmen hizmeti
agent software etmen yazılımı
agent system etmen dizgesi
agent user etmen kullanıcısı
agent/user interface etmen/kullanıcı arayüzü
agent-assisted workflow support etmen yardımlı iş akışı desteği
agent-based etmen tabanlı
agent-based adaptive mechanism etmen tabanlı uyarlanır düzenek
agent-based adaptive system etmen tabanlı uyarlanır dizge
agent-based assistant etmen tabanlı yardımcı
agent-based cloud computing etmen tabanlı bulut bilişim
agent-based cognitive architecture etmen tabanlı bilişsel mimari
agent-based complex system etmen tabanlı karmaşık dizge
agent-based complex system development etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme
agent-based complex system development etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme
agent-based complex system modeling etmen tabanlı karmaşık dizge modelleme
agent-based design etmen tabanlı tasarım
agent-based fault-tolerant system etmen tabanlı hataya dayanıklı dizge
agent-based holon etmen tabanlı tümdeş
agent-based interaction protocol etmen tabanlı etkileşim kuralı
agent-based interface etmen tabanlı arayüz
agent-based knowledge discovery etmen tabanlı bilgi bulgusu
agent-based market-place etmen tabanlı pazaryeri
agent-based model etmen tabanlı model
agent-based modelling etmen tabanlı modelleme
agent-based modelling-as-a-service hizmet olarak etmen tabanlı modelleme
agent-based social simulation etmen tabanlı toplumsal benzetim
agent-based software etmen tabanlı yazılım
agent-based software engineering etmen tabanlı yazılım mühendisliği
agent-based software provider etmen tabanlı yazılım sağlayıcı
agent-based system etmen tabanlı dizge
agent-based system application etmen tabanlı dizge uygulaması
agent-based technique etmen tabanlı teknik
agent-based trust model for cooperation işbirliği için etmen tabanlı güven modeli
agent-based trust model for cooperation işbirliği için etmen tabanlı güvenlik modeli
agent-based ubiquitous service etmen tabanlı yaygın hizmet
agent-based ubiquitous system etmen tabanlı yaygın dizge
agent-based virtual enterprise etmen tabanlı sanal kurum
agent-directed etmen yönlendirmeli
agent-enabled etmenle etkinleştirilmiş
agent-enabled feature etmenle etkinleştirilmiş özellik
agent-monitored etmenle gözlenen
agent-oriented etmen yönelimli
agent-oriented methodology etmen yönelimli yöntembilim
agent-oriented modeling etmen yönelimli modelleme
agent-oriented problem solving etmen yönelimli sorun çözme
agent-oriented programming etmen yönelimli programlama
agent-oriented requirements engineering etmen yönelimli gereksinim mühendisliği
agent-oriented tool etmen yönelimli araç
agent-supported etmen destekli
aggregation toplulaştırma
agile çevik
agile chip development çevik yonga geliştirme
agile design çevik tasarım
agile development çevik geliştirim
agile enterprise model çevik işletme modeli
agile method çevik yöntem
agile practice çevik uygulama
agile security requirement çevik güvenlik gereksinimi
agile software development çevik yazılım geliştirme
agile testing for security güvenlik için çevik sınama
agreed value uzlaşılmış değer
agreement ledger uzlaşma defteri
AI and evolutionary algorithm yapay zekâ ve evrimsel çözümyolu
AI as an enabler for smart community akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay zekâ
AI for service operation hizmet işlemi içim yapay zekâ
AI lie detector yapay zekâ yalan saptayıcısı
AI personality yapay zekâ kişiliği
AI-dedicated yapay zekâya adanmış
AI-dedicated supercomputer yapay zekâ süperbilgisayarı
AI-Driven Development yapay zekâ tabanlı geliştirme
air gap computer bağlantısız bilgisayar
AI-trained robot yapay zekâyla eğitilmiş robot
alarm alarm
alert uyarı
algebra for symbolic computation simgesel bilişim için cebir
algebraic manipulation cebirsel işlem
algebraic variable cebirsel değişken
algorithm algoritma
algorithm çözümyolu
algorithm description çözümyolu betimleme
algorithm error çözümyolu hatası
algorithmic çözümyollu
algorithmic design çözümyolu tasarım
algorithmic language çözümyollu dil
algorithmic model çözümyollu model
algorithmic music composer çözümyoluyla beste yapma
algorithmic program çözümyollu program
algorithmic rule çözümyollu kural
algorithmitized algoritmalaştırılmış
algorithmitized çözümlendirilmiş
algorithmitizing algoritmalaştırma
algorithmitizing çözümlendirilme
all data tüm veri
allocated variable atanmış değişken
allowable value izin verilebilir değer
alpha value alfa değeri
alphabetical input abecesel girdi
alphabetical input alfabetik girdi
alphanumeric input abecesayısal girdi
alternative metrics ölçüm seçenekleri
altmetrics ölçüm seçenekleri
ambient çevre
ambient computing çevresel bilişim
ambient findability bilişim ortamında bulabilme
ambient intelligence çevresel zekâ
ambient logics çevresel mantık
ambiguity error belirsizlik hatası
ambiguous data anlamı belirsiz veri
ambiguous data belirsiz veri
ambiguous input belirsiz girdi
ampersand “&” “ve” simgesi
analog input analog girdi
analog input örneksel girdi
analog value analog değer
analog value örneksel değer
analogical understanding örneksel anlama
analog-to-digital örnekseli sayısala
analog-to-digital conversion örnekseli sayısala dönüştürme
analog-to-digital converter örnekseli sayısala dönüştürücü
analysis error çözümleme hatası
analysis in advanced domains ileri alanlarda çözümleme
analysis of  link type bağlantı türü çözümleme
analysis of high-dimensional network yüksek boyutlu ağ çözümleme
analysis of link formation bağlantı oluşması çözümlemesi
analysis of link types bağlantı türleri çözümlemesi
analysis technique for social behavioral model sosyal davranış modeli için çözümleme tekniği
analytics çözümleme
analytics for human dynamics insan devingenliği çözümlemesi
analytics for social dynamics toplumsal devingenlik çözümleme
analytics platform çözümleme düzlemi
analytics software çözümleme yazılımı
anchor bağlama
anchor point bağlama noktası
AND input VE girişi
angular error açısal hata
animated agent canlandırılmış etmen
animated agent technology canlandırılmış etmen teknolojisi
animated humanoid canlandırılmış insanımsı
animation canlandırma
animation variable canlandırma değişkeni
annotated reality açıklamalı gerçeklik
anomalous data kuraldışı veri
anomaly detection aykırılık saptama
anomaly-based detection aykırılık tabanlı saptama
anonymization adsızlaştırma
anonymized data adsızlaştırılmış veri
anonymizer adsızlaştırıcı
anonymous data adsız veri
ant algorithm karınca çözümyolu
ant colony optimization karınca kolonisi eniyilemesi
antagonistic agent aykırı etmen
antecedent variable öncül değişken
antenna input anten girişi
anticipated error öngörülen hata
anticipated fact öngörülmüş olgu
anticipated input öngörülmüş girdi
anticipation öngörme
anticipation error öngörü hatası
anticipative öngören
anticipative öngörüsel
anticipative adaptive system öngörüsel uyarlanır dizge
anticipative computing öngörüsel bilişim
anticipatory agent öngören etmen
anticookie software gözlemci karşıtı yazılım
anti-cybersquating siber hak koruma
anti-cybersquatter siber hak koruyucu
anti-jam yayın bozma önleyici
anti-router kablosuz bağlantı koruyucu
anti-spoof kimlik aldatmacasına karşı
antispyware software casus yazılımdan koruyucu yazılım
antithetic variable aykırımsı değişken
antivirus virüsten koruma
antivirus software virüsten koruma yazılımı
antivirus software virüsten koruma yazılımı
Aplication Software Engineer​ Uygulama Yazılımı Mühendisi
app uygulama
appearance-based feature analysis görünüm tabanlı özellik çözümleme
applet attack küçük uygulama saldırısı
appliance hacks ev eşyasına saldırı
application uygulama
application agent uygulama etmeni
application capabilities type uygulama yeteneği türü
Application Developer Uygulama Geliştirici
application error uygulama hatası
Application Generic Controller (AGC) uygulamaya özgü denetleyici
application in silicon silikonda uygulama
application of AI in IS bilgi dizgesine yapay zekâ uygulaması
application of distributed ledger technology dağıtımlı kayıt defteri teknolojileri uygulaması
application performance data uygulama başarım verisi
application recovery uygulama kurtarma
Application Specific Controller (ASC) uygulamaya özel denetleyici
Application Specific Integrated Circuit (ASIC) uygulamaya özgü tüm devre
application suite agent uygulama etmen takımı
Application Support Analyst Uygulama Destek Çözümleyicisi
application usability analysis uygulama kullanılabilirliği çözümlemesi
application usability analysis uygulama kullanılabilirliği çözümlemesi
application whitelist kabul edilebilir uygulama dizelgesi
Applications Engineer Uygulama Mühendisi
applied uygulamalı
applied computational geometry uygulamalı bilişimsel geometri
applied computing uygulamalı bilişim
applied cryptography uygulamalı şifreleme
applied data science uygulamalı veri bilimi
appraisal value değerleme değeri
appraised value değerlendirilmiş değer
apprehension kavrayış
approximate reasoning yaklaşık usavurma
approximate value yaklaşık değer
approximated value yaklaşıklanmış değer
approximation kestirim
approximation yaklaşıklama
approximation algorithm yaklaşıklama çözümyolu
approximation error kestirim hatası
approximation scheme kestirim düzeni
AR glass artırılmış gerçeklik gözlüğü
arbitrary dataset gelişigüzel veri öbeği
arbitrary variable gelişigüzel değişken
architectural analysis mimari çözümleme
architectural concern of autonomic systems özyönetimli dizgeler için mimari kaygı
architectural design mimari tasarım
architectural evaluation mimari değerlendirme
architectural patterns mimari örüntüler
architecture mimari
architecture conformance mimari uygunluk
architecture description language mimari betimleme dili
architecture description meta-model mimari betimleme üstmodeli
architecture for cyber-physical systems siber fiziksel dizgeler için mimari
architecture for IoT nesnelerin İnterneti için mimari
architecture for Web content Genelağ içeriği için mimari
architecture reengineering mimari yeniden mühendislik
architecture reverse engineering mimari tersine mühendislik
architecture transformation mimarlık dönüşümü
architecture validation mimari geçerleme
architecture verification mimari doğrulama
architecture-based code generation mimari tabanlı kod üretme
architecture-based evolution mimari tabanlı evrim
architecture-centric mimari merkezli
architecture-centric engineering mimari merkezli mühendislik
architecture-centric process framework mimari merkezli süreç çerçevesi
architecture-centric process model mimari merkezli süreç modeli
architecture-centric software engineering mimari merkezli yazılım mühendisliği
architectures for reconfigurable system yeniden yapılandırırılabilir dizge mimarisi
architectures for self-adaptive systems özuyumlu dizgeler için mimari
architectures for ultra-large scale systems aşırı büyük dizgeler için mimari
argument value bağımsız değişken değeri
argument variable bağımsız değişken
ARP spoofing attack adres karar verme kuralına kandırıcı ileti saldırısı
ARPANET ARPANET
Artificial General Intelligence (AGI) yapay genel zekâ (YGZ)
artificial human compagnion yapay candaş
Artificial Intelligence (AI) yapay us
Artificial Intelligence (AI) yapay zekâ (YZ)
Artificial Intelligence application yapay zekâ uygulaması
artificial intelligence architecture yapay zekâ mimarisi
Artificial Intelligence for health sağlık için yapay zekâ
Artificial Intelligence technology yapay zekâ teknolojisi
artificial life yapay yaşam
artificial neural network yapay sinir ağı
artificial pet yapay candaş
artificial robot pet robot candaş
artificial variable yapay değişken
artificially yapay olarak
artificially intelligent yapay akıllı
artificially intelligent machine yapay akıllı makine
artificially intelligent robot yapay akıllı robot
ascertainment error irdeleme hatası
aspect-oriented yön yönelimli
aspect-oriented programming yön yönelimli programlama
aspect-oriented software engineering yön yönelimli yazılım mühendisliği
aspect-oriented technique yön yönelimli teknik
aspects of natural language processing doğal dil işleme yönleri
assertion-based analysis sav tabanlı çözümleme
assertion-based verification sav tabanlı doğrulama
assessed data değerlendirilmiş veri
assessed value değerlendirilmiş değer
assessment değerlendirme
assessment findings değerlendirme bulguları
assessment of real-system data gerçek sistem verisinin değerlendirimi
asset value varlık değeri
assigned value atanmış değer
assistance destek
assistance system destek dizgesi
assistant yardımcı
Associate Developer Geliştirici Yardımcısı
associated value ilişkili değer
associative activation error çağrışımsal etkinleştirme hatası
associative understanding çağrışımsal anlama
assumed goal varsayılan amaç
assumed value varsayılan değer
assumption error varsayım hatası
assumption levelling varsayım dengeleme
assurance case güvence durumu
assurance-in-the-large kapsamlı güvence
assurance-in-the-small yetersiz güvence
assured software güvenilir yazılım
asymmetrical effect çarpık etki
asymptotic standard error kavuşmazdaki standart hatası
asynchronous input eşzamansız girdi
Asynchronous Transfer Mode (ATM) eşzamansız aktarım kipi
at “@” güzel a “@”
atomic qubit atomsal kuantum ikili
atom-scale atom ölçekli
atom-scale quantum computer atom ölçekli nicemsel bilgisayar
attached variable ekli değişken
attack saldırı
attack alarm saldırı alarmı
attack attribution saldırı ilişkilendirme
attack classification saldırı sınıflandırma
attack coverage saldırı kapsamı
attack detection saldırı saptama
attack forest saldırı sahası
attack load saldırı yükü
attack manifestation saldırı belirtisi
attack path saldırı yolu
attack pattern saldırı örüntüsü
attack relevant saldırıyla ilgili
attack sensing and warning (AS&W) saldırı algılama ve uyarı
attack signal saldırı imi
attack signature saldırı imzası
attack space saldırı yeri
attack speed saldırı hızı
attack step saldırı adımı
attack surface saldırı yüzeyi
attack taxonomy saldırı sınıflandırma
attack tool saldırı aracı
attack tool kit saldırı aracı takımı
attack tree saldırı ağacı
attack vectors saldırı yolu
attack-relevant event saldırıyla ilgili olay
attestation ledger onaylı defter
attribute authority öznitelik yetkilisi
attribute error öznitelik hatası
attribute value öznitelik değeri
attribute-based access öznitelik tabanlı erişim
attribute-based access control öznitelik tabanlı erişim denetimi
attribute-based authorization öznitelik tabanlı yetkilendirme
attribution özellik
attribution error ilişkilendirme hatası
audio input ses girişi
audio mining ses madenciliği
audio transmission ses iletimi
audio transmission over Internet İnternet üzerinden ses iletimi
audioblog sesli günlük
audioblogger sesli günlükçü
audioblogging sesli günlük tutma
audit denetim
audit data denetim verisi
audit in information system bilişim sistemi denetimi
audit log denetim kaydı
audit reduction tool denetim azaltma aracı
audit review denetim gözden geçirme
audit system denetim dizgesi
audit trail denetim izi
auditability in cloud-based service bulut tabanlı hizmet denetlenebilirliği
auditable data denetlenebilir veri
auditing denetleme
auditory information processing işitsel bilgi işleme
augmented analytics artırılmış çözümleme
augmented reality artırılmış gerçeklik
augmented reality glass artırılmış gerçeklik gözlüğü
augmented reality simulation artırılmış gerçeklik benzetimi
authenticated data denetlenmiş veri
authentication kimlik denetleme
authentication kimlik doğrulama
authentication data kimlik doğrulama verisi
authentication error kimlik denetimi hatası
authoritative data güvenilir veri
authoritative data source güvenilir veri kaynağı
authorization yetki
authorization yetkilendirme
authorization error yetki hatası
authorization pattern yetki örüntüsü
authorized agent yetkili etmen
auto answer otomatik yanıt
auto-dialler otomatik numara çevirici
autodidactic agent kendi öğrenen etmen
auto-hacking attack otomobile yetkisiz erişim saldırısı
automated cloud brokerage otomatik bulut aracılığı
automated password generator otomatik şifre üreteci
automated problem solving özerk sorun çözme
automated theorem proving otomatik teorem kanıtlama
automatic cloud adaptation otomatik bulut uyarlaması
automatic model extraction otomatik model çıkartma
automatic speech recognition otomatik söz tanıma
automatic speech recognition technology otomatik söz tanıma teknolojisi
automatic speech understanding technology otomatik söz anlama teknolojisi
automatic variable otomatik değişken
automatic variable özdevimli değişken
automation özdevinim
automotive assistance system motorlu araç destek dizgesi
autonomic özyönetimli
autonomic computation özyönetimli bilişim
autonomic computing özyönetimli bilişim
autonomic property özyönetimli özellik
autonomic resource management kaynak özyönetimi
autonomic system özyönetimli dizge
autonomous özerk
autonomous agent özerk etmen
autonomous agent-based technique etmen tabanlı özerk teknik
autonomous building control system özerk bina denetim dizgesi
autonomous computing özerk bilişim
autonomous driving technology özerk sürüş teknolojisi
autonomous interactive character özerk etkileşimli kişi
autonomous knowledge system özerk bilgi dizgesi
autonomous learning system özerk öğrenme dizgesi
autonomous organization özerk örgüt
autonomous robot özerk robot
autonomous robot network özerk robot ağı
autonomous system özerk dizge
autonomous thing özerk nesne
autonomous tool özerk araç
autonomous understanding özerk anlama
autonomous unmanned vehicle insansız özerk araç
autonomous unmanned vehicle network insansız özerk araç ağı
autonomous vehicle özerk araç
autonomous weapons system (AWS) özerk silah dizgesi
autonomy and simulation özyönetim ve benzetim
autonomy-oriented özyönetim yönelimli
autonomy-oriented computation özyönetim yönelimli bilişim
autonomy-oriented computing özyönetim yönelimli bilişim
autonomy-oriented modeling özyönetim yönelimli modelleme
autoprogrammable agent kendini programlayabilen etmen
autoprogrammable agent özprogramlanılır etmen
auto-scaling özölçekleme
autostimulant özuyarıcı
auxiliary value yardımcı değer
auxiliary variable yardımcı değişken
availability elde hazır olma
availability kullanılabilirlik
available data elde hazır veri
avatar avatar
average error ortalama hata
average value ortalama değer
averaged value ortalama değer
aversive stimulus kaçınmalı uyarı
awareness farkındalık
Ayala scale Ayala ölçeği
Ayala scale (cyber-physical attack severity levels) Ayala ölçeği (siber fiziksel saldırı önem düzeyi)
azimuth error ufuk açısı hatası
B–
backbone omurga
backdoor arkakapı
backdoor penetration arkakapıdan sızma
backdoor penetration strategy arkakapıdan sızma stratejisi
backdoored arkakapılı
background arkaplan
background image processing arkaplan görüntü işleme
background variable arkaplan değişkeni
background variable arkaplan değişkeni
background variable artalan değişkeni
backslash “\” ters eğik çizgi “\”
balance error denge hatası
balanced error dengeli hata
balanced input dengeli girdi
bandwidth bant genişliği
base station random variable baz istasyonu rasgele değişkeni
base value esas değer
base variable esas değişken
base variable temel değişken
basic algorithm temel çözümyolu
Basic Input/Output System (BIOS) temel girdi/çıktı dizgesi
basic variable ana değişken
batch processing toplu işlem
battle damage assesment savaş hasar değerlendirmesi
Bayesian method Bayesci yöntem
Bayesian model Bayes modeli
Bayesian modeling Bayesci modelleme
Bayesian network Bayesci ağ
bearer taşıyıcı
bearing value taşıma değeri
behavior davranış
behavior database davranış veritabanı
behavior monitoring hack davranış izleme yetkisiz erişimi
behavior variable davranış değişkeni
behavioral davranışsal
behavioral aspect davranışsal yön
behavioral aspect of cyberspace siberuzayın davranışsal yönü
behavioral autonomy pattern davranışsal özyönetim örüntüsü
behavioral model davranışsal model
behavioral modeling davranışsal modelleme
behavioral pattern davranışsal örüntü
behavioral process davranışsal süreç
behavioral process model davranışsal süreç modeli
behavioral process modeling davranışsal süreç modelleme
behavior-based safety davranış tabanlı güvenlik
behavioural analytics davranışsal çözümleme
belief inanç
belief network inanç ağı
belief value inanç değeri
believable agent inanılır etmen
Bell state Bell durumu
Bell state measurement Bell durumu ölçümü
benchmark karşılaştırma
benchmark suites karşılaştırma paketi
benchmarking karşılaştırma
benchmarking methodology karşılaştırma yöntembilimi
Bernoulli random variable Bernoulli rasgele değişkeni
Bernoulli variable Bernoulli değişkeni
best practices en iyi uygulamalar
beta variable beta değişkeni
between-subject variable ara denek değişkeni
bias error önyargı hatası
biased error önyargılı hata
bidirectional iki yönlü
bidirectional transformation iki yönlü dönüşüm
big and huge data büyük ve çok büyük veriler
big data büyük veri
big data analytics büyük veri çözümleme
big data analytics büyük veri çözümleme
big data analytics for social networks toplumsal ağlar için büyük veri çözümlemesi
big data application büyük veri uygulaması
big data application in IS bilişim dizgesinde büyük veri uygulaması
big data application provider büyük veri uygulama sağlayıcısı
big data architecture büyük veri mimarisi
big data center büyük veri merkezi
big data ecosystem büyük veri ekosistemi
big data engineering büyük veri mühendisliği
big data ethics büyük veri etiği
big data for social networks toplumsal ağlar için büyük veri
big data framework büyük veri yapısalı
big data framework provider büyük veri yapısalı sağlayıcısı
big data fusion büyük veri bütünleştirme
big data in medicine tıpta büyük veri
big data model büyük veri modeli
big data paradigm büyük veri yaklaşımı
big data processing büyük veri işleme
big data scientist büyük veri bilimcisi
big data security büyük veri güvenliği
big data service büyük veri hizmeti
big data startup büyük veri girişimi
big data system büyük veri dizgesi
big data system büyük veri dizgesi
big data workflow büyük veri iş akışı
big data-oriented computing büyük veri yönelimli bilişim
big data-oriented content büyük veri yönelimli içerik
billiard ball computer bilardo topu bilgisayar
billiard ball computing bilardo topu bilişim
binary classifier ikili sınıflandırıcı
binary data ikili veri
binary value ikili değer
binary variable ikili değişken
binomial random variable ikiterimli rasgele değişken
biochemical computing yaşamkimyasal bilişim
biocomputing yaşambilişim
bioinformatics yaşambilişim
bioinformatics computation yaşambilişim hesaplama
bio-inspired canlıdan esinlenmiş
bio-inspired circuit canlıdan esinlenmiş devre
bio-inspired cognitive algorithm canlıdan esinlenmiş bilişsel çözümyolu
bio-inspired computing canlıdan esinlenmiş bilişim
bio-inspired robotics canlıdan esinlenmiş robotbilim
bio-inspired system canlıdan esinlenmiş dizge
bio-inspired technology canlıdan esinlenmiş teknoloji
biological content yaşambilimsel içerik
biological database yaşambilimsel veritabanı
biologically inspired mechanism canlıdan esinlenmiş düzenek
biomarker sağlık göstergesi
biomaterial for sustainability sürdürülebilirlik için yaşamsal malzeme
biomechanics yaşamsal mekanik
biomedical application sağlık uygulaması
biomedical application of speech analysis ses çözümleme için tıp uygulaması
biomedical sensor yaşamsal algılayıcı
biometric yaşamölçüm
biometric data yaşamölçüm verisi
biometric identification yaşamölçümsel tanılama
biomolecular computing yaşam moleküler bilişim
bionic hand yapay el
biorobotics canlımsı robotbilim
biosensor yaşamsal algılayıcı
birthday attack doğum günü şifre çözme saldırısı
bit error ikil hatası
bit rate enforcement ikil debisi sınırlaması
bitcoin ikilpara
bitcoin blockchain technology ikilpara öbekzinciri teknolojisi
bitcoin miner ikilpara arayıcısı
bitcoin wallet ikilpara cüzdanı
bit-flipping attack ikil döndürme saldırısı
bivariate data iki değişkenli veri
black core kara çekirdek
black hacker kötü niyetli bilgisayar korsanı
black hat kötü niyetli
black hole attack kara delik saldırı
black hole e-mail address kara delik e-posta adresi
black hole filtering kara delik süzgeçleme
black holes (networking) kara delikler (ağ iletişimi)
black start hack başlatma jeneratörüne yetkisiz erişim
black swan event beklenmeyen olay
blackboard understanding karatahta anlaması
black-box attack kara kutu saldırısı
blacklist karaliste
blamestorming suçlama fırtınası
blended threat attack karışık tehdit saldırı
blinding dikkat dağıtma
Blippar Blippar
block öbek
block ciphers öbek şifreleme
block explorer öbek izleyici
block height öbek yüksekliği
block reward öbek ödülü
block signaling hack tren trafik sistemine yetkisiz erişim
blockchain öbekzinciri
blockchain analytics öbekzinciri çözümleme
blockchain and trust management öbekzinciri ve güven yönetimi
blockchain database öbekzinciri veritabanı
blockchain network öbekzinciri ağı
blockchain security öbekzinciri güvenliği
blockchain technology öbekzinciri teknolojisi
blockchain-based öbekzinciri tabanlı
blockchain-based application öbekzinciri tabanlı uygulama
blockchain-based middleware öbekzinciri tabanlı arakatman
blockchain-based mobile voting öbekzinciri tabanlı mobil oylama
blockchain-driven öbekzinciri sürümlü
blockchain-driven approach öbekzinciri sürümlü yaklaşım
blog-oriented content günlük yönelimli içerik
blowdown stack hack güvenlik düzeneğine yetkisiz erişim
Blue Screen of Death (BSoD) onulmaz hata ekranı
blue team mavi takım
bluebugging mavidinleme
bluejacking mavikorsanlık
bluesnarfing mavihırsızlık
bluetooth mavi
bluetooth wireless actuator network mavi kablosuz eyleyici ağı
bluetooth wireless sensor network mavi kablosuz algılayıcı ağı
blurred feature belirsiz özellik
blurry photo bulanık fotoğraf
Body of Evidence (BoE) kanıt varlığı
boiler hack sıcaksu kazanı yetkisiz erişim
boiler lockout sıcaksu kazanı kilitleme
boiler sequence controller hack sıcaksu kazanı sıralama denetleyici yetkisiz erişim
Boolean addition Boole toplaması
Boolean algebra Boole cebiri
Boolean algebra computer Boole cebiri bilgisayarı
Boolean calculus Boole hesabı
Boolean character Boole damgası
Boolean data Boole verisi (verileri)
Boolean data model Boole verisi modeli
Boolean equation Boole eşitliği
Boolean equation mantıksal eşitlik
Boolean expression Boole deyimi
Boolean function Boole işlevi
Boolean instruction Boole komutu
Boolean logic Boole mantığı
Boolean model Boole modeli
Boolean operation Boole işlemi
Boolean operator Boole işleci
Boolean ring Boole halkası
Boolean search mantıksal arama
Boolean term Boole terimi
Boolean term mantıksal terim
Boolean type mantıksal tür
Boolean value Boole değeri
Boolean variable Boole değişkeni
Boolean variable mantıksal değişken
boot sector virus açılış bölgesi virüsü
Border Gateway Protocol (BGP) Sınır ağgeçidi iletişim kuralı
born digital doğuştan sayısal
born digital sayıcıl
bot robot
bot attack robot saldırısı
botnet köle ağ
bottom up understanding aşağıdan yukarıya anlama
bound variable bağlı değişken
boundary value sınır değer
bounded input sınırlı girdi
bounded input sınırlı giriş
bounded variable sınırlı değişken
bounding programming sınırlayıcı programlama
brain connectivity beyin bağlanırlığı
brain informatics beyin bilişimi
brain information processing beyin bilgi işlemesi
brain information processing mechanism beyin bilgi işleme düzeneği
brain information storage beyin bilgi belleği
brain learning mechanism beyin öğrenme düzeneği
brain model beyin modeli
brain signal beyin sinyali
brain-computer interface beyin-bilgisayar arabirimi
brain-controlled interface beyin denetimli arayüz
brain-like computing beyin gibi hesaplama
brain-machine interface beyin-makine arabirimi
brain-machine interface beyin-makine arayüzü
brainwave beyin dalgası
breadth of cyber security threat siber güvenlik tehlikesinin kapsamı
Bring Your Own Device (BYOD) kendi cihazını getir
brittle understanding kırılgan anlama
broad  understanding geniş kapsamlı anlama
broadband cable genişbantlı kablo
broadband network genişbantlı ağ
broadcasted understanding yayımlanmış anlama
broker agent aracı etmen
Brontobytes Brontobayt
Brontobytes Brontosekizli
brute force attack kaba kuvvet saldırı
buffer arabellek
buffer overflow arabellek taşması
buffer value ara bellek değeri
buffering arabellekleme
bug bounty hunter hata bulucu
bug bounty hunter ödül avcısı
business analytics iş çözümleme
business application iş uygulaması
business aspect of software architecture yazılım mimarisinin iş yönü
business big data analytics iş büyük verisi çözümleme
business computational intelligence bilişsel iş zekâsı
business data mining iş verisi arama
business data mining iş verisi madenciliği
business data processing iş verisi işleme
Business Email Compromise (BEC) iş e-postalarının ele geçirilmesi
business informatics işletme bilişimi
business intelligence iş zekâsı
business model iş modeli
business performance management iş verimliliği yönetimi
business process iş süreci
business process analysis iş süreci çözümlemesi
business process automation iş süreci otomasyonu
Business Process Compromise (BCP) iş süreçlerinin ele geçirilmesi
business process design iş süreci tasarımı
business process intelligence iş süreci zekâsı
business process management iş süreci yönetimi
business process modeling iş süreci modelleme
business process optimization iş süreci eniyileme
business process simulation iş süreci benzetimi
business to business işten işe
business transactions for large-scale data büyük ölçekli veriler için iş işlemleri
business transformation based on cloud services bulut tabanlı iş dönüşümü
business-driven iş odaklı
business-driven IT management iş odaklı BT yönetimi
Byzantine fault tolerance Bizans bozulmaya dayanıklılığı
C–
calculated value hesaplanmış değer
calculation error hesaplama hatası
calibrated data ayarlanmış veri
calibration data ayarlama verisi
calibration error ayarlama hatası
calorific value ısıldeğer
candidate value aday değer
capability yetenek
capture error yakalama hatası
carrier taşıyıcı
cascading basamaklı
case based reasoning olay tabanlı akıl yürütme
case study örnek olay incelemesi
case-based reasoning örnek olay tabanlı akıl yürütme
categorical variable koşulsuz değişken
Cauchy variable Cauchy değişkeni
causal analysis nedensel çözümleme
cause-effect relation neden sonuç ilişkisi
cell hücre
cellular hücresel
cellular connection hücresel bağlantı
cellular digital packet data hücresel sayısal paket verisi
cellular variable hücresel değişken
censored dependent variable durdurulmuş bağımlı değişken
censored dependent variable yasaklı bağımlı değişken
central ledger ana defter
certainty value belirlilik değeri
certification belgeleme
certification data onaylama verisi
certification in information system bilgi sistemlerinde belgeleme
certified data onaylı veri
chain linking zincir bağlama
challenging feature zorlayıcı özellik
chance variable şans değişkeni
Change Manager Değişim Yöneticisi
chaos computation kaos bilişim
chaos engineering kaos mühendisliği
chaos theory kaos kuramı
chaotic computation karmaşık hesaplama
chaotic computation karmaşıklık bilişimi
chaotic error karmaşalık hatası
characteristic özgü
characteristic value özgü değer
charging fiyatlandırma
chat sohbet
chat bot sohbet robotu
chat robot sohbet robotu
chemical sensor kimyasal algılayıcı
chemical signaling kimyasal sinyalleşme
Chief Executive Officer (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı
Chief Financial Officer (CFO) Mali İşler Baş Yöneticisi
Chief Information Officer (CIO) Bilişim Baş Yöneticisi
Chief Information Security Officer (CISO) Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi
Chief Operating Officer (COO) İşletim Baş Yöneticisi
Chief Technology Officer (CTO) Teknoloji Baş Yöneticisi
chip yonga
chip flaw yonga kusuru
chi-squared random variable ki-kare rasgele değişken
cipher şifreci
cipher (to) şifrelemek
ciphering şifreleme
circular variable döngüsel değişken
citizen participation vatandaş katılımı
class variable sınıf değişkeni
classical computing system bilinen hesaplama dizgesi
classification sınıflandırma
classification analysis sınıflandırma çözümlemesi
classification error sınıflandırma hatası
clear photo belirgin fotoğraf
client agent istemci etmen
client-cloud computing challenge istemci ile bulut bilişimi sorunu
clock input saat girişi
clock variable saat değişkeni
cloud bulut
cloud adaptation bulut uyumu
cloud adoption factor bulut uyum etkeni
cloud and fog computing collaboration bulut ve sis bilişim işbirliği
cloud application bulut uygulaması
cloud application portability bulut uygulamasının taşınabilirliği
cloud application technology bulut uygulaması teknolojisi
Cloud Architect Bulut Bilişim Mimarı
cloud architecture bulut mimarisi
cloud auditor bulut denetçisi
cloud backup bulut yedekleme
cloud brokerage bulut aracılığı
cloud capabilities type bulut yeteneği türü
cloud compliance bulut uyumu
cloud computing bulut bilişim
cloud computing application development bulut bilişim uygulaması geliştirme
cloud computing infrastructure bulut bilişim altyapısı
cloud computing middleware bulut bilişim arakatmanı
cloud computing programming bulut programlama
cloud computing security bulut bilişim güvenliği
cloud computing testbed bulut sınama ortamı
cloud computing theory bulut bilişim kuramı
Cloud Consultant Bulut Bilişim Danışmanı
cloud data portability bulut verisinin taşınabilirliği
cloud datacenter bulut veri merkezi
cloud deployment model bulut konuşlandırma modeli
cloud economics bulut ekonomisi
cloud enablement bulut etkinleştirme
cloud environment bulut ortamı
cloud federation bulut federasyon
cloud infrastructure bulut altyapısı
cloud management bulut yönetimi
cloud micro-service bulut mikro hizmeti
cloud migration buluta aktarım
cloud networking bulut ağı
cloud on-the-fly service anında bulut hizmeti
cloud orchestration feature bulut düzenleme özelliği
cloud portability bulut taşınabilirliği
Cloud Product and Project Manager Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi
cloud provisioning bulut hazırlığı
cloud quality assessment bulut nitelik değerlendirmesi
cloud security bulut güvenliği
cloud service bulut hizmeti
cloud service broker bulut hizmet aracısı
cloud service category bulut hizmet bölümü
cloud service customer bulut hizmet müşterisi
cloud service customer data bulut hizmet müşteri verisi
cloud service derived data bulut hizmeti kaynaklı veri
cloud service partner bulut hizmet ortağı
cloud service provider bulut hizmet sağlayıcı
cloud service provider data bulut hizmet sağlayıcı verisi
cloud service subscription model bulut hizmeti aboneliği modeli
cloud service user bulut hizmet kullanıcısı
Cloud Services Developer Bulut Hizmetleri Geliştiricisi
cloud services orchestration bulut hizmetleri düzenlemesi
Cloud Software and Network Engineer Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi
cloud storage bulut bellek
cloud storage bulutta depolama
cloud strategy bulut stratejisi
Cloud System Administrator Bulut Sistem Yöneticisi
Cloud System Engineer Bulut Sistemi Yönetcisi
cloud technology bulut teknolojisi
cloud-based bulut tabanlı
cloud-based business bulut tabanlı iş
cloud-based IS engineering bulut tabanlı bilgi sistemi mühendisliği
cloud-based service bulut tabanlı hizmet
cloud-based software bulut tabanlı yazılım
cloud-based system bulut tabanlı dizge
cloud-based social network bulut tabanlı toplumsal ağ
cloud-computing intensiveness bulut bilişim yoğunluğu
cloudification bulutlaştırma
cloudlet bulutçuk
cloudlet-based computing bulutçuk tabanlı hesaplama
cloud-oriented trend bulut yönelimli eğilim
cluster küme
cluster analysis küme çözümlemesi
cluster computing küme bilişim
cluster computing environment küme bilişim ortamı
clustering kümeleme
clustering analysis kümeleme çözümlemesi
coarse data kaba veri
coarse time-scale variable kaba zaman ölçekli değişken
coarse understanding kabaca anlama
coarse-grained parallelism kaba ayrıntılı koşutluk
code clone eşlem kod
code cloning kod eşlemleme
code instrumentation kod ölçümleme
codebreaker şifre kırıcı
coder kodlayıcı
coding kodlama
coding theory kodlama kuramı
coenetic variable yönlendiren değişken
cognition in evolutionary algorithm evrimsel çözümyolunda biliş
cognition in genetic algorithm kalıtsal çözümyolunda biliş
cognition in process management süreç yönetiminde bilişsellik
cognitional inspiration bilişsel esin
cognition-inspired biliş esinli
cognition-inspired complex system biliş esinli karmaşık dizge
cognitive agent bilişsel etmen
cognitive architecture bilişsel mimari
cognitive assistant bilişsel yardımcı
cognitive augmentation bilişsel arttırma
cognitive augmentation of human intellect insan zekâsının bilişsel arttırılması
cognitive capacity bilişsel yetenek
cognitive computation model bilişsel hesaplama modeli
cognitive computer bilişsel bilgisayar
cognitive computing bilişsel bilişim
cognitive computing bilişsel bilgi işlem
cognitive decline bilişsel gerileme
cognitive feature bilişsel özellik
cognitive feature extraction bilişsel özellik çıkarımı
cognitive function bilişsel işlev
cognitive improvement bilişsel iyileştirme
cognitive inferential system bilişsel çıkarımsal dizge
cognitive intelligence bilişsel zekâ
cognitive model bilişsel model
cognitive modeling bilişsel modelleme
cognitive performance bilişsel başarım
cognitive robotics bilişsel robot bilimi
cognitive science bilişsel bilim
cognitive service bilişsel hizmet
cognitive service framework bilişsel hizmet çerçevesi
cognitive solution bilişsel çözüm
cognitive solution for cloud management bulut yönetiminde bilişsel çözüm
cognitive solution for Internet of Things (IoT) nesnelerin interneti için bilişsel çözüm
cognitive system bilişsel dizge
Cognitive Systems Engineer Bilişsel Sistem Mühendisi
cognitive systems engineering bilişsel sistem mühendisliği
cold data storage durağan veri depolama
collaboration support işbirliği desteği
collaboration through service composition hizmet bileşimiyle işbirliği
collaboration workspace işbirliği çalışma alanı
collaborative filtering işbirliksel süzme
collaborative intelligence işbirliksel zekâ
collaborative modeling işbirliksel modelleme
collaborative service ortak hizmet
collaborative thinking işbirliksel düşünme
collaborative thinking ortak akıl
collective adaptation birlikte uyarlama
collective group behavior ortak grup davranışı
collective intelligence toplu zekâ
collective intelligence for smart cities akıllı şehirler için ortak akıl
co-located agent eş konumlu etmen
color manipulation in images görüntülerde renk işleme
colored Petri net renkli Petri ağı
combination of static and dynamic analysis durağan ve devingen çözümleme birleşimi
combined error birleşik hata
command error komut hatası
command-driven input komut sürümlü girdi
committed data rate sözverilmiş veri hızı
committee approach kurul yaklaşımı
common database ortak veritabanı
common-mode input ortak kipli giriş
common-sense variable sağduyu değişkeni
communicating uncertainty belirsizlik iletişimi
communication iletişim
communication agent iletişim etmeni
communication architecture iletişim mimarisi
communication architecture of drones uçangözlerde iletişim mimarisi
communication aspect of cyber-physical systems siber fiziksel dizgelerin iletişim yönü
communication error iletişim hatası
communication intensive computing iletişim yoğun hesaplama
communication network iletişim ağı
communication of drones over IoT uçangözler için nesnelerin interneti üzerinden iletişim
communication pattern iletişim örüntüsü
communication protocol iletişim kuralı
communication uncertainty iletişim belirsizliği
Communications as a Service (CaaS) Hizmet Olarak İletişim (HOİ)
communications intensive computing iletişim yoğun bilişim
communications pattern iletişim örüntüsü
community topluluk
community cloud topluluk bulutu
community-based collaborative computing toplum tabanlı işbirliksel bilişim
comparative analysis karşılaştırmalı çözümleme
compensated error dengelenen hata
compensating error dengeleyici hata
competencies of computer scientists bilişimcilerin yetenekleri
competencies of future computer scientists gelecek kuşak bilişimcilerin yetenekleri
competent agent yetenekli etmen
competitive agent rekabetçi etmen
compilation derleme
compilation error derleme hatası
complete agent eksiksiz etmen
complete data tümveri
complex karmaşık
complex behavior karmaşık davranış
complex behavior aggregation karmaşık davranış yığışması
complex computing karmaşık bilişim
complex data karmaşık veri
complex network karmaşık ağ
complex structured data karmaşık yapısal veri
complex system karmaşık dizge
complex variable karmaşık değişken
complexity karmaşıklık
complex-valued variable karmaşık değerli değişken
compliance uyumluluk
component bileşen
component-based bileşen tabanlı
component-based middleware bileşen tabanlı arakatman yazılımı
component-based model bileşen tabanlı model
component-based software engineering bileşen tabanlı yazılım mühendisliği
composite error bileşik hata
composite video input bileşik video girişi
comprehension anlama
computability hesaplanabilirlik
computability logic hesaplanabilirlik mantığı
computation bilişim
computation hesaplama
computation in solid mechanics katı mekanik hesaplaması
computation integrity hesaplama bozulmazlığı
computation theory bilişim kuramı
computation under uncertainty belirsizlikte hesaplama
computational bilişimsel
computational  sustainability bilişimsel sürdürülebilirlik
computational agent bilişimsel etmen
computational algorithm bilişimsel çözümyolu
computational awareness bilişimsel farkındalık
computational biology bilişimsel yaşambilim
computational biology lab bilişimsel yaşambilim laboratuvarı
computational camera sayısal kamera
computational cinematography sayısal sinema
computational constraint bilişimsel kısıt
computational error hesaplama hatası
computational geometry bilişimsel geometri
computational imaging bilişimsel görüntüleme
computational infrastructure bilişimsel altyapı
computational intelligence bilişimsel zekâ
computational intelligence strategy bilişimsel zekâ stratejisi
computational intelligence strategy sayısal zekâ strateji
computational intelligence-based learning sayısal zekâ tabanlı öğrenme
computational learning bilişimsel öğrenme
computational life sciences bilişimsel yaşam bilimleri
computational linguistics bilişimsel dilbilim
computational logics bilişimsel mantık
computational method bilişimsel yöntem
computational methodology bilişimsel yöntembilim
computational model bilişimsel model
computational model hesaplama modeli
computational neuroscience bilişimsel sinirbilim
computational paradigm bilişimsel yaklaşım
computational photography sayısal fotoğrafçılık
computational science bilişimsel bilim
computational social science bilişimsel toplum bilimi
computational sociology bilişimsel toplumbilim
computational statistics bilişimsel istatistik
computational step hesaplama adımı
computational sustainability bilişimsel sürdürülebilirlik
computational thinking bilişimsel düşünme
computational tree logic ağaç yapılı bilişimsel mantık
computational trust for self-adaptive systems özuyarlanır dizgeler için sayısal güven
computational understanding makine anlaması
computationally intelligent algorithm bilişimsel akıllı çözümyolu
computationally solvable problem bilişimsel olarak çözülebilir problem
computationally unsolvable problem bilişimsel olarak çözülemez problem
Compute-as-a-Service (CompaaS) Hizmet Olarak Bilgi İşlem (HOBİ)
computed value hesaplanmış değer
computer bilgisayar
Computer and Information Research Scientist Bilişim Bilimcisi
Computer and Information Systems Manager Bilişim Sistemleri Yöneticisi
computer and society bilgisayar ve toplum
computer animation bilgisayar canlandırması
computer application bilgisayar uygulaması
computer architecture bilgisayar mimarisi
computer communication bilgisayar iletişimi
computer database bilgisayar veritabanı
computer engineering bilgisayar mühendisliği
computer engineering education bilgisayar mühendisliği eğitimi
computer error bilgisayar hatası
computer forensics adli bilişim
computer generated data bilgisayar kaynaklı veri
computer generated image bilgisayarla üretilmiş görüntü
computer graphics bilgisayar grafiği
computer interface agent arayüz etmeni
computer interface agent bilgisayar arayüzü etmeni
computer literacy bilgisayar okuryazarlığı
computer network bilgisayar ağı
computer network application bilgisayar ağı uygulaması
Computer Network Architect Bilgisayar Ağı Mimarı
computer pioneer bilgisayar öncüsü
Computer Programmer Bilgisayar Programcısı
computer science bilgisayar bilimi
computer science education bilgisayar bilimi eğitimi
computer scientist bilgisayar bilimci
computer security bilgisayar güvenliği
Computer Systems Analyst Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi
Computer Systems Manager Bilgisayar Sistem Yöneticisi
computer understanding bilgisayar anlaması
computer vision bilgisayar görmesi
computer-aided design tool bilgisayar destekli tasarım aracı
computer-aided knitting bilgisayar destekli örme
computer-aided understanding bilgisayarla anlama
computer-assisted understanding bilgisayar destekli anlama
computer-controlled bot bilgisayar denetimli robot
computer-generated bilgisayar kaynaklı
computer-generated animation bilgisayar kaynaklı canlandırma
computer-generated animation bilgisayarlı canlandırma
computer-human interaction bilgisayar insan etkileşimi
computerization error bilgisayarlaştırma hatası
computerized interpreter bilgisayarlaştırılmış yorumcu
computerized understanding bilgisayarlaştırılmış anlama
computerized vision bilgisayarlı görme
computerized-tomography bilgisayarlı tomografi
computerized-tomography scan bilgisayarlı tomografi taraması
computer-on-a-chip yongada bilgisayar
computer-supported bilgisayar destekli
computer-supported software engineering bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
computing hesaplama
computing applications in science bilimde hesaplama uygulamaları
computing education bilişim eğitimi
computing framework for business services iş hizmetleri için bilgi işlem çerçevesi
computing high speed sensing data yüksek hızlı algılama verisi hesaplama
computing in IoT-based environments nesnelerin interneti tabanlı ortamlarda hesaplama
computing in virtualization-based environment sanallaştırma tabanlı ortamda hesaplama
computing mechanism hesaplama düzeneği
computing model bilişim modeli
computing service bilişim hizmeti
computing technology bilişim teknolojisi
computing theory hesaplama kuramı
concept kavram
conceptual kavramsal
conceptual data model kavramsal veri modeli
conceptual error kavramsal hata
conceptual model kavramsal model
conceptual modeling for business services iş hizmetleri için kavramsal modelleme
conceptual paradigm kavramsal yaklaşım
conceptual reasoning for business services iş hizmetleri için kavramsal akıl yürütme
concomitant variable eş değişken
concrete data structure somut veri yapısı
concrete value somut değer
concurrency eşzamanlılık
concurrency computing eşzamanlı bilişim
concurrency theory eşzamanlılık kuramı
concurrent eşzamanlı
concurrent computation eşzamanlı bilişim
concurrent computation eşzamanlı hesaplama
concurrent computing eşzamanlı bilgi işlem
concurrent logic-variable eşzamanlı mantıksal değişken
concurrent planning eşzamanlı planlama
condition variable koşul değişkeni
conditional transformation system koşullu dönüşüm dizgesi
conditional value koşullu değer
conditional variable koşullu değişken
conditioned stimulus şartlı uyarı
conditioned stimulus şartlı uyarıcı
confidence value güvenilirlik değeri
confidentiality gizlilik
configuration error yapılandırma hatası
configuration management yapılandırma yönetimi
Configuration Manager Yapılandırma Yöneticisi
confirmation onay
confounding variable karıştırıcı değişken
confounding variable şaşırtıcı değişken
congestion tıkanıklık
connected bağlantılı
connected bağlı
connected car bağlantılı araba
connected car data bağlantılı araba verisi
connected city bağlantılı kent
connected community bağlantılı toplum
connected thing bağlantılı şey
connection bağlantı
connection analytics bağlantı çözümlemesi
connection error bağlantı hatası
connectivity bağlantılılık
consensus uzlaşım
consensus uzlaşma
consensus process uzlaşım süreci
consensus process uzlaşma süreci
consistency error tutarlılık hatası
consistent data tutarlı veri
consortium blockchain öbekzinciri kurulu
constant input sabit girdi
constant random variable sabit rasgele değişken
constant value değişmez değer
constant variable sabit değişken
constrained variable kısıtlı değişken
constraint error kısıt hatası
constraint programming kısıt programlama
constraint propagation kısıt yayılımı
constraint satisfaction kısıt doygunluğu
constraint-based algorithm kısıt tabanlı çözümyolu
constraint-based reasoning kısıt tabanlı akıl yürütme
constructive Web service yapıcı Genelağ hizmeti
consumer data tüketici verisi
content accessing pattern içeriğe erişim örüntüsü
content creativity içerik yaratıcılığı
content data model içerik veri modeli
content dependency içerik bağımlılığı
content dependency pattern içeriğe bağımlılık örüntüsü
content distribution içerik dağılımı
content management içerik yönetimi
content visualization içerik görselleştirme
content-based içerik tabanlı
content-based image retrieval içerik tabanlı görüntü erişimi
content-based image retrieval method içerik tabanlı görüntü erişimi yöntemi
content-driven programming içerik sürümlü programlama
content-driven workflow design içerik güdümlü iş akışı tasarımı
content-driven workflow management içerik güdümlü iş akışı yönetimi
context bağlam
context analysis bağlam çözümleme
context aware bağlam duyarlı
context aware service bağlam duyarlı hizmet
context awareness bağlam duyarlılığı
context awareness bağlam farkındalığı
context awareness in pervasive services yaygın hizmetlerde bağlam farkındalığı
context awareness of pervasive services yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı
context awareness of ubiquitous services yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı
context management in grids ızgaralarda bağlam içerik yönetimi
context modeling bağlam modelleme
context ontology bağlam varlıkbilimi
context ontology in grids ızgaralarda bağlam varlık bilimi
context variable bağlam değişkeni
context-aware bağlam bilinçli
context-aware bağlam duyarlı
context-aware adaptation bağlam duyarlı uyum
context-aware adaptation for smart cities akıllı kentler için bağlam duyarlı uyarlama
context-aware adaptive system bağlam duyarlı uyarlanır dizge
context-aware for Web-service clustering Genelağ hizmet öbeği için bağlam duyarlı
context-aware interaction bağlam duyarlı etkileşim
context-aware self-adaptation bağlam duyarlı özuyum
context-aware service bağlam duyarlı hizmet
context-aware system bağlam duyarlı dizge
context-aware understanding bağlam duyarlı anlama
context-awareness for UAV systems İHA dizgeleri için bağlam farkındalığı
context-independent understanding bağlamdan bağımsız anlama
context-sensitive input bağlama duyarlı girdi
context-sensitive input bağlama duyarlı giriş
contextual bağlamsal
contextual approach bağlamsal yaklaşım
contextual understanding bağlamsal anlama
context-unaware input bağlam bilinçsiz girdi
context-unaware input bağlam bilinçsiz giriş
continuous adaptation sürekli uyum
continuous adaptation for mobile environments hareketli ortamlar için sürekli uyum
continuous adaptation of service-based systems hizmet tabanlı dizgelerde sürekli uyum
continuous data sürekli veri
continuous dependent variable sürekli bağımlı değişken
continuous ordinal variable sürekli sırasal değişken
continuous random variable sürekli rasgele değişken
continuous variable sürekli değişken
continuous-change variable sürekli değişen değişken
continuously increasing variable sürekli artan değişken
continuous-time variable sürekli zamanlı değişken
continuous-valued variable sürekli değerli değişken
contractee agent taşaron etmen
contractor agent üstlenici etmen
Contracts Manager Sözleşmeler Yöneticisi
contributory value katkı değeri
control denetim
control kontrol
control data denetim verisi
control error denetim hatası
control intensive denetim yoğun
control plane denetim düzlemi
control variable denetim değişkeni
control variable denetleme değişkeni
controllable input variable denetlenebilir girdi değişkeni
controllable variable denetlenebilir değişken
controlled variable denetimli değişken
controlled variable denetlenen değişken
conventional agent alışılagelmiş etmen
conventional computing alışılagelmiş bilişim
conventional input alışılagelmiş girdi
conventional software agent alışılagelmiş yazılım etmeni
convergence yakınsama
convergence error yakınsama hatası
convergence of fast computation hızlı hesaplama yakınsaması
conversation design konuşma tasarımı
conversational agent konuşmalı etmen
conversational computing konuşmalı bilişim
conversational design konuşmalı tasarım
conversational IT service konuşmalı BT hizmeti
conversion value dönüşüm değeri
converted sensory data dönüştürülmüş algısal veri
converted value dönüştürülmüş değer
convincing inandırıcı
convincing fake identity inandırıcı sahte kimlik
cookie gözlemci
cookie management gözlemci yönetimi
cooperating agent işbirliği yapan etmen
cooperation agent işbirliği etmeni
cooperative işbirliksel
cooperative  understanding işbirliksel anlama
cooperative approach işbirliksel yaklaşım
cooperative control işbirliksel denetim
coordination agent eşgüdüm etmeni
coordination model eşgüdüm modeli
coordination variable eşgüdüm değişkeni
coordinator agent eşgüdüm etmeni
copying error kopyalama hatası
copyright law telif hakkı kanunu
copyright protection approach telif hakkı koruma
core cloud service çekirdek bulut hizmeti
core network çekirdek ağ
corporate data mining kurumsal veri madenciliği
correct data doğru veri
corrected error düzeltilmiş hata
correlated error ilintili hata
correlated random variable ilintili rasgele değişken
correlated variable ilintili değişken
correlation analysis ilinti çözümlemesi
corrupt understanding bozulmuş anlama
corruption bozulma
cosmological computing evrenbilimsel bilişim
cost-efficient cloud storage maliyet-etkin bulut depolama
counter attacks karşı saldırı
counter forensics adli bilişimde delil karartma
counter input sayaç girdisi
counter input sayaç girişi
countering attack karşı koymak
couple (v) bağlaştırmak
coupled bağlaşık
coupled bağlaşımlı
coupled multi-agents bağlaşımlı çoklu etmen
coupler bağlaştırıcı
coupling bağlaşım
course error rota hatası
course understanding kabaca anlama
covariable eşdeğişken
creation error oluşturma hatası
credible input güvenilir girdi
credit scoring güven derecelendirmesi
crisp value seçik değer
crisp variable seçik değişken
criterion variable ölçüt değişkeni
critical value kritik değer
critical variable kritik değişken
crop monitoring drone ekin gözlemleme uçangözü
crowd intelligence kitle zekâsı
crowd-oriented kitle yönelimli
crowd-oriented content kitle yönelimli içerik
crowdsensing kitlesel algılama
crowdsource kitle kaynak
crowdsourced kitle kaynaklı
crowdsourced data kitle kaynaklı veri
crowdsourced data analysis kitle kaynaklı veri çözümleme
crowdsourced data collection kitle kaynaklı veri toplama
crowdsourced data entry kitle kaynaklı veri girişi
crowdsourcing kitle kaynak
crowdsourcing kitle kaynak kullanımı
crowdsourcing application for social networks toplumsal ağlarda kitle kaynak uygulaması
crowdsourcing business model kitle kaynak iş modeli
crowdsourcing ethics kitle kaynak etiği
crowdsourcing software model kitle kaynak yazılım modeli
crowdsourcing theory design kitle kaynak kuram tasarımı
crowdsourcing theory development kitle kaynak kuram geliştirme
crowdsourcing-based kitle kaynak tabanlı
crowdsourcing-based product kitle kaynak tabanlı ürün
crowdsourcing-based Web technology kitle kaynak tabanlı Genelağ teknolojisi
cryptanalysis şifre çözümleme
crypto şifreli
cryptoanalysis şifre çözümleme
cryptoanalyst şifre çözücü
crypto-coin sanal para
cryptocurrency sanal para
cryptocurrency address sanal para adresi
cryptocurrency wallet sanal para cüzdanı
cryptographic anchor şifrelemeli düğüm
cryptographically şifrelemeli olarak
cryptographically guaranteed constraint şifrelemeli olarak güvenceli kısıt
cryptography şifreleme bilimi
cryptomoney sanal para
cultural aspect of software architecture yazılım mimarisinin kültürel yönü
cultural bias error kültürel önyargı hatası
cultural features data kültürel özellik verileri
cultural perception error kültürel algılama hatası
cultural value kültürel değer
culture of connectivity iletişim kültürü
cumulative  error birikimli hata
cumulative understanding birikimli anlama
customer analytics müşteri çözümleme
customer relationship management müşteri ilişkileri yönetimi
Customer Support Administrator Müşteri Destek Yöneticisi
Customer Support Specialist Müşteri Destek Uzmanı
customized cloud service quality özelleştirilmiş bulut hizmet niteliği
cyber siber
cyber activism siber eylemcilik
cyber aggression siber saldırganlık
cyber aggression siber saldırı
cyber aggression in the workplace işyerinde siber saldırı
cyber analytics behavior siber çözümleme davranışı
cyber analytics resilience siber çözümleme dayanıklılığı
cyber anthropology siber insanbilim
cyber arms industry siber silah sanayii
cyber attack siber saldırı
cyber bandit siber haydut
cyber branch siber şube
cyber bully siber zorba
cyber bullying siber zorbalık
cyber café siber kafe
cyber campaign siber kampanya
cyber city siber şehir
cyber civil rights siber medeni haklar
cyber coach siber çalıştırıcı
cyber collection siber derlem
cyber command siber komutanlık
cyber core siber çekirdek
cyber counterintelligence siber karşı istihbarat
cyber crime siber suç
cyber crime investigation siber suç soruşturma
cyber crime investigation cell siber suç soruşturma birimi
cyber crime unit siber suç birimi
cyber criminal siber suçlu
cyber criminology siber suç bilimi
cyber culture siber kültür
cyber defamation law siber karalama kanunu
cyber defence siber savunma
cyber defence activty siber savunma etkinliği
cyber diplomacy siber diplomasi
cyber dissident siber karşıt
cyber economics siber ekonomi
cyber electronic warfare siber elektronik savaş
cyber enhanced working dog siber güçlendirilmiş köpek
cyber espionage siber casusluk
cyber essentials siber gerekler
cyber ethics siber etik
cyber ethnography siber etnografya
cyber foraging siber yardım
cyber force siber güç
cyber forensics siber adli inceleme
cyber fraud siber dolandırıcılık
cyber gamer siber oyuncu
cyber geography siber coğrafya
cyber hacking siber yetkisiz erişim
cyber harassment siber taciz
cyber humint siber istihbaratçı
cyber hygiene siber güvenli
cyber incident siber olay
cyber initiative siber girişim
cyber insider threat siber iç tehdit
cyber insurance siber sigorta
cyber investigation services siber soruşturma hizmetleri
cyber investing siber yatırım
cyber key siber anahtar
cyber kidnapping siber kaçırma
cyber killchain siber saldırı zinciri
cyber law siber yasa
cyber learning siber öğrenme
cyber liability siber sorumluluk
cyber liability insurance siber sorumluluk sigortası
cyber libel siber iftira
cyber manufacturing siber üretim
cyber marketing siber pazarlama
cyber mediary siber aracı
cyber method siber yöntem
cyber methodology siber yöntembilim
cyber monday siber Pazartesi
cyber nanny çocuk koruma yazılımı
cyber nationalism siber milliyetçilik
cyber noir karanlık siber film
cyber operations siber işlemler
cyber party siber parti
cyber physical system siber fiziksel sistem
cyber physical system security siber fiziksel dizge güvenliği
cyber police siber polis
cyber promotions siber özendirme
cyber psychosis siber bağımlılık
cyber punk siber serseri
cyber quest siber arayış
cyber racism siber ırkçılık
cyber rage siber öfke
cyber research systems siber araştırma sistemleri
cyber resilience siber dayanıklılık
cyber resilience review siber dayanıklılık gözden geçirme
cyber resillience siber dayanıklılık
cyber rights siber haklar
cyber risk quantification siber risk nicelleştirme
cyber safe siber güvenli
cyber school siber okul
cyber secure siber güvenli
cyber security siber güvenlik
cyber security agency siber güvenlik ajansı
cyber security and countermeasure siber güvenlik ve önlem
cyber security and prevention siber güvenlik ve önlem
cyber security certification siber güvenlik belgelendirme
cyber security expert siber güvenlik uzmanı
cyber security forensics siber güvenlik adli bilişimi
cyber security incident response siber güvenlik olayına etkime
cyber security index siber güvenlik dizini
cyber security regulation siber güvenlik yönetmeliği
cyber security risk factor siber güvenlik risk etkeni
cyber security standards siber güvenlik standartları
cyber security task force siber güvenlik görev birimi
cyber security threat siber güvenlik tehdidi
cyber security training siber güvenlik eğitimi
cyber seniors siber kıdemliler
cyber sit in siber ele geçirme
cyber sit-in siber kısaltma
cyber sitter siber işgalci
cyber space siber uzay
cyber spying siber casusluk
cyber squatter siber uyanık
cyber squatting siber istila
cyber squatting siber uyanıklık
cyber stalking siber rahatsızlık verme
cyber storefront sanal vitrin
cyber storefront siber vitrin
cyber subculture siber alt kültür
cyber terrorism siber terör
cyber terrorist siber terörist
cyber theft siber hırsızlık
cyber threat hunting siber tehdit önleme
cyber threat intelligence siber tehdit haberalma
cyber university uzaktan eğitim üniversitesi
cyber utopianism siber hayalcilik
cyber utopianism siber ütopyacılık
cyber victim siber mağdur
cyber victimization siber mağduriyet
cyber wallet sayısal cüzdan
cyber war siber savaş
cyber warfare siber savaş
cyber world siber dünya
cyberactive siber etkin
cyberaffair siber ilişki
cyberage siber çağ
cyberagent siber çalışan
cyberagent siber yardımcı
cyberanarchism siber anarşism
cyberanarchist siber anarşist
cyberanarchy siber anarşi
cyberart siber sanat
cyberation siber azarlama
cyberattack siber saldırı
cyberbalkanization siber ayrıştırma
cyberbanking siber bankacılık
cyberbash siber sataşma
cyberbeauty siber güzellik
cyberbeggars siber dilenci
cyberbegging siber dilenmek
cyberbo erişimsiz bilişimci
cyberbot sibercan
cyberbullying siber sataşma
cyberbullying detection software siber sataşma sezimi yazılımı
cybercafe İnternet kafe
cybercasm siber iğneleme
cybercast siber yayın
cyberchesty siber gösterişci
cyberchondria siber hastalık hastalığı
cyberchondriac siber hastalık hastası
cybercidal siber yoketme
cybercide siber intihar
cybercillin siber koruyucu
cybercitizen siber vatandaş
cybercode siberkod
cybercoder siber kodlayıcı
cybercognizant siber bilge
cybercondriac siber hastalık hastası
cybercrastinating siber savsaklama
cybercrime siber suç
cybercrime convention siber suç sözleşmesi
cybercrime countermeasures siber suç önlemleri
cybercrime diffusion siber suçun yayılması
cybercrime law siber suç yasası
cybercriminal siber suçlu
cybercrisis siber buhran
cybercrook siber dolandırıcı
cybercrud siber çapraşık
cybercultural siber kültürel
cyberculture siber toplum
cybercycle siber bisiklet
cyberdate siber arkadaş
cyberdate siber buluşma
cyberdefense siber savunma
cyberdiscourse siber söylem
cyberdiscursive siber söylemsel
cyberdisinhibition siber yasak delme
cyberdoc siber hekim
cyberdust sanal çöp
cybereal siber gerçek
cyberethics siber etik
cyberficial siber yüzeysel
cyberflex siber arabulma
cyberforce siber kuvvetler
cyberforensics siber adli tıp
cyberformance siber gösteri
cyberfratricide siber gerileme
cyberglove veri eldiveni
cyberguru siberbilen
cyberharassment siber taciz
cyberholic siber bağımlı
cyberholism siber bağımlılık
cyberhygiene siber korunma
cyberian siber kütüphaneci
cyberinfrastructure siber altyapı
cyberith virtualizer sanal koşu bandı
cyberjam siber konser
cyberjockey siber kılavuz
cyberjournal siber günlük
cyberlaw siber hukuk
cyberlawyer siber hukukçu
cyberlebrity siber ünlü
cyberlerium siberleşme
cyberlibrarian siber kütüphaneci
cyberlicious siber hoş
cyberloaf siber aylak
cyberloafing siber aylaklık
cyberlocker siber barındırma
cyberluddite siberkarşıtı
cyberluscious siberalbeni
cybermall siber çarşı
cybermark siber marka
cybermate siberdaş
cybermating siberdaşlık
cybermeet siber buluşma
cybermentor siber danışman
cybermilker İnternet tutkunu
cybernality siber kişilik
cybernate siberleştirmek
cybernated siberleştirilmiş
cybernating siber güdüm
cybernation bilgisayarlaşma
cybernation siberleştirme
cybernaught siber gezenti
cybernaut İnternet kullanıcısı
cybernerd siber bağımlı
cybernetic siber
cybernetic art siber sanat
cybernetic implant siber doku
cybernetic implant rejection siber doku reddi
cybernetic organism siber canlı
cybernetics güdümbilim
cybernomad siber göçebe
cybernym takma ad
cyberocracy siber yönetim
cyberpark siberpark
cyberpathology siber bağımlılık
cyberpathy siberduyum
cyberpestilence siber kırım
cyberpet siber candaş
cybersecurity degree siber güvenlik düzeyi
cybersecurity for IoT devices nesnelerin interneti donanımları siber güvenliği
cybersecurity risk siber güvenlik riski
cybersecurity risk in smart technologies akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski
cybersecurity vulnerability siber güvenlik açığı
cybersecurity vulnerability in smart technologies akıllı teknolojilerin siber güvenlik savunmasızlığı
cybersickness siber rahatsızlık
cybersickness in virtual reality sanal gerçeklikte siber rahatsızlık
cybersiege siber kuşatma
cyber-social system siber toplumsal dizge
cyberthreat siber tehlike
cyborg sibernetik organizma
cyclical time-scale variable çevrimsel zaman ölçekli değişken
D–
dabase streaming kesintisiz veritabanı
damping error azaltma hatası
dApp dağıtımlı uygulama
dark data işlevsiz veri
dark data processing kullanılmayan verinin işlemesi
dark Web karanlık Genelağ
dashboard gösterge bölümü
dat transparency veri saydamlığı
data veri
data veriler
data abstraction veri soyutlama
data acceptability veri kabul edilebilirliği
data access veri erişimi
data acquisition veri toplama
data adapter unit veri uyarlama birimi
data address generator veri adresi üreteci
data adjustment veri ayarlama
data administration veri yönetimi
data administrator veri yöneticisi
data aggregation tools veri kümeleme araçları
data analitics veri çözümleme
data analysis veri çözümleme
data analyst veri çözümleyici
data analytics veri çözümleme
data and knowledge fusion veri ve bilgi bütünleştirme
data anomaly detection veri aykırılığı saptaması
data appropriateness veri uygunluğu
data architect veri mimarı
data architecture veri mimarisi
data assimilation veri özümseme
data assimilation technique veri özümseme tekniği
data association veri ilişkilendirme
data attribute veri özniteliği
data availability veri kullanılabilirliği
data backup (v) veri yedekleme
data bank veri bankası
data based veri tabanlı
data block veri öbeği
data breach veri ihlali
data broadcast veri yayınlama
data broadcasting veri yayını
data bus veri yolu
data capture veri yakalama
data capture in real-time gerçek zamanda veri yakalama
data carrier veri taşıyıcı
data center veri merkezi
data center layer veri merkezi katmanı
data center management veri merkezi yönetimi
Data Center Manager Veri Merkezi Yöneticisi
Data Center Support Specialist Veri Merkezi Destek Uzmanı
data centric veri merkezli
data certificate veri belgesi
data certification veri belgelendirme
data channel veri kanalı
data characteristic veri özelliği
data checking veri denetimi
data classification veri sınıflandırma
data cleaning veri temizleme
data cleansing veri temizleme
data clustering veri kümeleme
data code veri kodu
data collection veri toplama
data collection ethics veri toplama etiği
data collection phase veri toplama evresi
data collection terminal veri toplama uçbirimi
data collector veri toplayıcı
data communication veri iletişimi
data communications analyst veri iletişim çözümleyicisi
data compaction veri sıkıştırma
data compression veri sıkıştırma
data concealment veri gizleme
data consistency veri tutarlılığı
data consumer veri tükecisi
data continuity veri sürekliliği
data conversion veri dönüştürme
data converter veri dönüştürücü
data correctness veri doğruluğu
data corruption veri bozulması
data cost veri maliyeti
data coupling veri bağlaşımı
data custodian veri sorumlusu
data definition language veri tanımlama dili
data deluge veri yığılması
data density veri yoğunluğu
data dependency analysis veri bağımlılığı çözümlemesi
data dictionary veri sözlüğü
data dictionary veri sözlüğü dizgesi
data discrepancy veri uyumsuzluğu
data dispenser veri dağıtıcısı
data display veri görüntüleme
data distribution veri dağıtımı
data distribution management veri dağıtım yönetimi
data downlink veri indirme bağlantısı
data driven veri güdümlü
data driven application veri güdümlü uygulama
data driven service veri güdümlü hizmet
data dump veri yığını
data dumping veri yığma
data editor veri editörü
data element veri öğesi
data element standardization veri öğesi standartlaştırma
data encoding veri kodlama
data encryption veri şifreleme
data encryption key veri şifreleme anahtarı
data encryption standard veri şifreleme standardı
data engineering veri mühendisliği
data entity veri varlığı
data entry veri girişi
data entry operator veri giriş işletmeni
data error veri hatası
data ethical guidelines veri etiği kılavuzu
data ethics veri etiği
data ethics commission veri etiği kurulu
data ethics issue veri etiği sorunu
data ethics policy veri etiği politikası
data ethics principles veri etiği ilkeleri
data ethics statistics veri etiği istatistikleri
data exchange veri değiş-tokuşu
data expertise veri uzmanlığı
data extraction veri çıkarma
data farming veri çoğaltma
data feed veri akışı
data field veri alanı
data filtering veri süzme
data fishing veri oltalama
data flow veri akışı
data flow analysis veri akışı çözümlemesi
data flow diagram veri akış çizeneği
data flow machine veri akış makinesi
data flow model veri akış modeli
data flow modeling veri akışı modelleme
data flow testing veri akış sınaması
data flow variable veri akışı değişkeni
data flowchart veri akış şeması
data forensics adli veri inceleme
data format veri biçimi
data format converter veri biçim dönüştürücüsü
data formatting veri biçimlendirme
data frame veri çerçevesi
data fusion veri bütünleştirme
data fusion and aggregation veri bütünleştirme ve kümeleme
data fusion and integration veri bütünleştirme ve tümleştirme
data fusion as an enterprise service kurumsal hizmet olarak veri bütünleştirme
data gathering veri toplama
data generator veri üreteci
data glove veri eldiveni
data governance veri yönetişimi
data gravity veri çekiciliği
data grid veri ızgarası
data harvesting veri çekimi
data hiding veri gizleme
data hierarchy veri sıradüzeni
data highway veri anayolu
data in cloud computing infrastructure bulut bilişim altyapısında veri
data independence veri bağımsızlığı
data input veri girişi
data integration veri tümleştirme
data integration veri yapılandırma
data integrity veri bozulmazlığı
data intensive veri yoğun
data intensive computing veri yoğun hesaplama
data intensive software system veri yoğun yazılım dizgesi
data interchange format veri değişim biçimi
data interface veri arayüzü
data interface testing veri arayüzü sınaması
data item veri öğesi
data label veri etiketi
data labeling vendor veri etiketleme satıcısı
data lake veri gölü
data layer veri katmanı
data leag veri sızıntısı
data leakage veri kaçağı
data library veri kitaplığı
data line veri hattı
data link veribağı
data link connection veri bağı bağlantısı
data link control veribağı denetimi
data link controller veribağı denetleyicisi
data link layer veribağı katmanı
data link level veribağı düzeyi
data link provider interface veribağı sağlayıcı arabirimi
data link switching veribağı anahtarlama
data log veri günlüğü
data logger veri kaydedici
data logging veri günlüğü tutma
data loss veri kaybı
data loss prevention veri kaybı önleme
data maintenance veri bakımı
data management veri yönetimi
data management language veri yönetim dili
data manipulation veri işleme
data manipulation language veri işleme dili
data marketplace veri pazarı
data mart veri marketi
data meaning veri anlamı
data mediation veri aracılığı
data medium veri ortamı
data metamodel veri üstmodeli
data migration veri göçü
data miner veri arayıcı
data mining veri madenciliği
data mining algorithm veri madenciliği algoritması
data mining for crowdsourcing kitle kaynak veri madenciliği
data mining for patterns örüntüler için veri madenciliği
data mining in time series zaman serilerinde veri madenciliği
data mining integration veri madenciliği tümleştirmesi
data mining on social media platforms sosyal ortam platformlarında veri madenciliği
data mining on social media platforms toplumsal ortam platformlarında veri madenciliği
data mining platform veri madenciliği platformu
data mining process veri madenciliği süreci
data mining with decision trees karar ağaçlarıyla veri madenciliği
data modality veri kipi
data model veri modeli
data model in 5G network 5G ağında veri modeli
data model transformation veri modeli dönüşümü
data modeling method veri modelleme yöntemi
data modelling veri modelleme
data multiplexer veri çoklayıcı
data name veri adı
data network veri ağı
data organization veri düzeni
data packet veri paketi
data path veri yolu
data perenniality verinin kalıcılığı
data point veri noktası
data portability veri taşınabilirliği
data predictability technique veri öngörebilme tekniği
data preparation tool veri hazırlama aracı
data privacy veri mahremiyeti
data privacy day veri mahremiyeti günü
data privacy guarantee at runtime yürütümde veri mahremiyeti güvencesi
data privacy technology veri mahremiyeti teknolojisi
data processing veri işleme
data processing center veri işleme merkezi
data processing in encrypted domains şifrelenmiş alanda veri işleme
data processing in fog computing sis bilişimde veri işleme
data processing system veri işleme sistemi
data processor veri işlemci
data producer veri üreteci
data proponent veri yanlısı
data protection veri koruma
data protection act veri koruma yasası
Data Protection Authority (DPA) Veri Koruma Kurumu
data provenance veri kaynağı
data provider veri sağlayıcısı
data quality veri niteliği
data quality assurance veri niteliği güvencesi
Data Quality Manager Veri Kalite Yöneticisi
data rate veri hızı
data receiver veri alıcı
data reception veri alma
data reception mechanism veri alma düzeneği
data reception technique veri alma tekniği
data record veri kaydı
data recorder veri kaydedici
data recording medium veri kayıt ortamı
data recovery veri kurtarma
data reduction veri azaltma
data reliability veri güvenilirliği
data reporting veri raporlama
data repository veri havuzu
data representation veri gösterimi
data requirements veri isterleri
data resolution veri çözünürlüğü
data resource veri kaynağı
data retention policy veri saklama politikası
data retrieval veri gerikazanımı
data scaling veri ölçekleme
data science veri bilimi
data scientist veri bilimci
data scrubbing veri temizleme
data security veri güvenliği
data segment veri bölütü
data segmentation veri bölütleme
data semantics veri anlambilimi
data sensor veri algılayıcı
data service unit veri hizmet birimi
data set veri kümesi
data set veri öbeği
data set organization veri kümesi düzenleme
data sharing veri paylaşımı
data sheet veri sayfası
data source veri kaynağı
data space veri alanı
data standard veri standardı
data standardization veri standartlaştırma
data storage veri saklama
Data Storage as a Service (DSaaS) Hizmet olarak Veri depolama (HOVD)
data storage in fog computing sis bilişimde veri depolama
data storage medium veri saklama ortamı
data storage unit veri saklama birimi
data stream veri akışı
data streams integration veri akışları tümleştirmesi
data strorage unit veri saklama yoğunluğu
data structure veri yapısı
data structures language veri yapısı dili
data structuring veri yapılandırma
data suite veri takımı
data synchronization veri eşzamanlama
data system veri sistemi
data terminal veri uçbirimi
data text veri metni
data theft veri hırsızlığı
data track veri izi
data traffic veri trafiği
data transfer veri aktarımı
data transfer rate veri aktarım hızı
data transformation veri dönüşümü
data transmission veri iletimi
data transmission control veri iletim denetimi
data transmission equipment veri iletim donatımı
data transmission mechanism veri iletim düzeneği
data transmission rate veri iletim hızı
data transmission standard veri iletim standardı
data transmission system veri iletim dizgesi
data transmission technique veri iletim tekniği
data type veri türü
data unit veri birimi
data update veri güncelleme
data uplink veri yükleme bağlantısı
data user veri kullanıcısı
data validatability verinin geçerlenebilirliği
data validation veri geçerlemesi
data validity veri geçerliliği
data value veri değeri
data variability veri değişkenliği
data variety veri çeşitliliği
data veracity veri gerçekliği
data verification veri doğrulama
data verification and validation veri doğrulama ve geçerleme
data verification, validation and certification veri doğrulama, geçerleme ve onaylama
data virtualization veri sanallaştırma
data visualization veri görselleştirme
data volatility veri uçuculuğu
data warehouse veri ambarı
data warehouse veri deposu
data warehouse evolution veri ambarı evrimi
data warehousing veri ambarlama
data warehousing veri depolama
data word veri sözcüğü
data/information/knowledge models veri/enformasyon/bilgi modelleri
data/text merge veri/metin birleştirme
data-analysis technique veri çözümleme tekniği
data-as-a-service hizmet olarak veri
databank veri bankası
database veritabanı
database administration veritabanı yönetimi
Database Administrator Veritabanı Yöneticisi
database analyst veritabanı çözümleyici
database application veritabanı uygulaması
database design veritabanı tasarımı
database development veritabanı geliştirme
database directory veritabanı dizini
database engine veritabanı motoru
Database Engineer Veritabanı Mühendisi
database engineering veritabanı mühendisliği
database error veritabanı hatası
database machine veritabanı makinesi
database management veritabanı yönetimi
database management system veritabanı yönetim sistemi
database manager veritabanı yöneticisi
database programming veritabanı programlama
database query veritabanı sorgusu
database query language veritabanı sorgulama dili
database security veritabanı güvenliği
database server veritabanı sunucusu
database system veritabanı dizgesi
database system veritabanı sistemi
database technology veritabanı teknolojisi
database technology application veritabanı teknoloji uygulaması
database technology application security veritabanı teknolojisi uygulama güvenliği
Database-as-a-Service hizmet olarak veritabanı
data-based model veri tabanlı model
data-based modeling veri tabanlı modelleme
databus veriyolu
datacard verikartı
datacasting veri yayınlama
datacenter verimerkezi
datacenter manager verimerkezi yöneticisi
data-centric veri merkezli
data-centric approach veri merkezli yaklaşım
data-centric computing veri merkezli hesaplama
data-centric control veri merkezli denetim
datacom veri iletişimi
data-directed veri yönlendirmeli
data-directed inference veri yönlendirmeli çıkarsama
data-driven veri güdümlü
data-driven campaign veri güdümlü etkinlik
data-driven decision veri güdümlü karar
data-driven error veri sürümlü hata
data-driven evolutionary neural systems veri güdümlü evrimsel sinir sistemleri
data-driven fuzzy control veri güdümlü bulanık denetleme
data-driven fuzzy decision making veri güdümlü bulanık karar verme
data-driven intelligence veri güdümlü zekâ
data-driven journalism veri güdümlü gazetecilik
data-driven learning veri güdümlü öğrenme
data-driven method veri güdümlü yöntem
data-driven methodology veri güdümlü yöntembilim
data-driven modeling veri güdümlü modelleme
data-driven process veri güdümlü süreç
data-driven reasoning veri güdümlü akıl yürütme
data-driven research veri güdümlü araştırma
data-driven simulation veri güdümlü benzetim
data-driven system veri güdümlü dizge
data-enabled veriyle etkinleştirilmiş
data-enabled discovery veriyle etkinleştirilmiş bulgu
data-enabled discovery veriyle etkinleştirilmiş buluş
data-entry error veri giriş hatası
datafication verileştirme
datafile veri kütüğü
data-filtering mechanism veri süzme düzeneği
data-flip-flop veri yazbozu
dataflow architecture veri akış mimarisi
data-flow variable veri akışı değişkeni
datafy (v) verileştirmek
dataglove veri eldiveni
data-intensive veri yoğun
data-intensive classification system veri yoğun sınıflandırma dizgesi
data-intensive computing veri yoğun hesaplama
data-intensive simulation veri yoğun benzetim
data-intensive system veri yoğun dizge
data-labeling veri kimliklendirme
data-labeling industry veri kimliklendirme endüstrisi
dataless management services verisiz yönetim hizmeti
dataless management utility verisiz yönetim hizmeti
datanomics veri mühendisliği
Datanomics Systems Engineering Veri Sistem Mühendisliği
data-oriented veri yönelimli
data-oriented content veri yönelimli içerik
dataport veri kapısı
data-producer certification veri üreteci onayı
data-representation model veri gösterim modeli
data-representation technique veri gösterim tekniği
datastage veri evresi
data-structured coupling veri yapılı bağlaşım
data-transformation technique veri dönüşüm tekniği
dataweb model veriağı modeli
dataweb system veriağı dizgesi
datum veri
ddos (distributed denial of service) dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı
dead variable ölü değişken
deanonymize adsızlaştırılmanın kaldırılması
deblurred feature belirginleştirilmiş özellik
deblurred feature yeniden belirginleştirilmiş özellik
debugging functional languages işlevsel dillerde hata ayıklama
decentralised trust model dağıtılmış güven modeli
Decentralized Autonomous Organization (DAO) dağıtımlı özerk örgüt
decentralized Web service composition dağıtımlı Genelağ hizmetinde düzenleme
deception aldatma
deception signal aldatma sinyali
deceptive aldatıcı
deceptive agent aldatıcı etmen
deceptive identity aldatıcı kimlik
decimal value ondalık değer
decision analysis karar çözümleme
decision error karar hatası
decision making karar verme
decision making model karar verme modeli
decision pattern karar örüntüsü
decision support database karar destek veritabanı
decision support system karar destek dizgesi
decision support system in real-time gerçek zamanlı karar destek dizgesi
decision tree karar ağacı
decision variable karar değişkeni
declaration bildirim
declarative bildirimsel
declarative logic programming bildirimsel mantıksal programlama
declared random variable bildirilmiş rasgele değişken
declared variable bildirilmiş değişken
decompose (v) ayrıştırmak
decomposed ayrıştırılmış
decomposition ayrıştırma
decoupling bağlaşımı ayırmak
decrypt (v) şifre çözmek
decryption şifre çözme
deduction tümdengelim
deductive database tümdengelim veritabanı
deductive error tümdengelimsel hata
deep learning derin öğrenme
deep learning accelerator derin öğrenme hızlandırıcısı
deep neural network architecture derin sinir ağı mimarisi
deep Web derin Genelağ
deepfake türetilmiş görüntü
deepfake (v) görüntü türetmek
deepfaking görüntü türetme
default value varsayılan değer
defense data network savunma veri ağı
defense mechanism savunma düzeneği
defined allowable value izin verilen tanımlı değer
defined variable tanımlanmış değişken
definition error tanım hatası
deflection error sapma hatası
defuzzificated value durulaştırılmış değer
de-identification kimlik gizleme
delayed data feed gecikmeli veri besleme
delay-tolerant communication protocol gecikmeye dayanıklı iletişim kuralı
delegated  understanding yetkilendirilmiş anlama
delegating yetkilendirme
delegating computation yetkilendirme bilişim
deletion error silme hatası
deliberative agent düşünceli etmen
delimiterless input sınırlayıcısız giriş
Demilitarized Zone (DMZ) savunmasız bölge
dependable computing güvenilir bilişim
dependent variable bağımlı değişken
deployment of cloud application bulut uygulama konuşlandırılması
description error betimleme hatası
description logics betimleme mantığı
descriptive analytics betimsel çözümleme
descriptive data betimsel veri
descriptive variable betimsel değişken
design automation bilgisayar destekli tasarım
design error tasarım hatası
design for diagnosability tanı yapılabilmesi için tasarım
design for repairability onarılabilirlik için tasarım
design of adaptive systems uyarlanır dizge tasarımı
design of communication iletişim tasarımı
design pattern tasarım örüntüsü
design process tasarım süreci
design theory and method tasarım kuramı ve yöntemi
design variable tasarım değişkeni
design-driven innovation tasarım güdümlü yenileşim
desired value istenilen değer
desktop agent masaüstü etmeni
desktop database masaüstü veritabanı
Desktop Support Manager Masaüstü Destek Yöneticisi
Desktop Support Specialist Masaüstü Destek Uzmanı
detailed  understanding ayrıntılı anlama
detailed data ayrıntılı veri
detected error algılanmış hata
detected event algılanmış olay
detection error algılama hatası
deterministic variable belirlenimci değişken
deterministic variable gerekirci değişken
Developer Geliştirici
deviation sapma
device error aygıt hatası
dew computing çiğ bilişim
diagnosable design tanı yapılabilir tasarım
diagnosis agent tanı etmeni
diagnostic algorithm tanı çözümyolu
diagnostics in healthcare sağlıkta tanılama
dichotomous variable iki değerli değişken
dichotomous variable ikili değişken
difficulty zorluk
diffusion yayılma
diffusion over network ağ üzerinde yayılma
digipet sayısal evcil
digital sayısal
digital abuse sayısal istismar
digital access sayısal erişim
digital age sayısal çağ
digital age organization sayısal çağ örgütü
digital agenda sayısal gündem
digital agent sayısal etmen
digital analog converter sayısalı örneksele dönüştürücü
digital analogue conversion sayısalı örneksele dönüştürme
digital analogue converter sayısalı örneksele dönüştürücü
digital antropocene sayısal insançağı
digital application sayısal uygulama
digital approach sayısal yaklaşım
digital archaeology sayısal arkeoloji
digital archive sayısal belgelik
digital artist sayısal sanatçı
digital asset management sayısal varlık yönetimi
digital assistant sayısal yardımcı
digital audio sayısal ses
digital audio broadcast sayısal ses yayını
digital audio broadcasting sayısal sesli yayın
digital audio tape sayısal ses bandı
digital audio transmission sayısal ses iletimi
digital biomarker sayısal sağlık göstergesi
digital blood-glucose monitor sayısal kan şekeri gözlemleme
digital boarding pass sayısal biniş kartı
digital business sayısal iş
digital cable sayısal kablo
digital camera sayısal kamera
digital campaigning sayısal eylemcilik
digital capability sayısal yeterlilik
digital carrier sayısal taşıyıcı
digital cash sayısal para
digital certificate sayısal onay belgesi
digital change sayısal değişim
digital channel sayısal kanal
digital circuit sayısal devre
digital circuit Boolean algebra sayısal devre Boole cebiri
digital circuit Boolean algebra sayısal devre mantıksal cebiri
digital citizen sayısal vatandaş
digital clock sayısal saat
digital commodity sayısal değer
digital communication sayısal iletişim
digital communication software sayısal iletişim yazılımı
digital communication system sayısal iletişim sistemi
digital communications technology sayısal iletişim teknolojisi
digital computer sayısal bilgisayar
digital connection sayısal bağlantı
digital content sayısal içerik
digital content protection sayısal içerik koruma
digital context sayısal bağlam
digital control sayısal denetim
digital control system sayısal denetim sistemi
digital convergence sayısal yakınsama
digital counter sayısal sayaç
digital counterpart sayısal karşıt
digital country sayısal ülke
digital culture sayısal kültür
digital curation sayısal veri bakımı
digital currency sayısal para
digital dashboard sayısal göstergelik
digital data sayısal veri
digital data service sayısal veri hizmeti
digital demultiplexer sayısal çoğullama çözücü
digital design sayısal tasarım
digital development sayısal gelişme
digital device sayısal aygıt
digital dictionary sayısal sözlük
digital disc sayısal teker
digital display sayısal gösterge
digital distraction sayısal oyalanma
digital distribution frame sayısal dağıtım çerçevesi
digital divide sayısal uçurum
digital document sayısal belge
digital economy sayısal ekonomi
digital edition sayısal sürüm
digital effort sayısal çaba
digital electronics sayısal elektronik
digital endeavor sayısal uğraş
digital engineering sayısal mühendislik
digital engineering standard sayısal mühendislik standardı
digital enterprise sayısal işletme
digital envelope sayısal zarf
digital environment sayısal çevre
digital evidence sayısal kanıt
digital exchange sayısal değişim
digital exchange sayısal santral
digital expectation sayısal beklenti
digital experiment sayısal deney
digital fabrication sayısal üretim
digital filling sayısal dolgu
digital filter sayısal süzgeç
digital fingerprint sayısal parmakizi
digital footprint sayısal ayakizi
digital footprint sayısal yüzölçümü
digital forensics sayısal adli bilişim
digital frequency meter sayısal sıklıkölçer
digital future sayısal gelecek
digital game sayısal oyun
digital gift sayısal armağan
digital governance sayısal yönetişim
digital government sayısal devlet
digital government impact sayısal devlet etkisi
digital government strategy sayısal devlet stratejisi
digital health sayısal sağlık
digital hierarchy sayısal sıradüzen
digital human sayısal insan
digital human modeling sayısal insan modeli
digital ID sayısal kimlik
digital identity sayısal kimlik
digital image sayısal görüntü
digital image format sayısal görüntü biçimi
digital image processing sayısal görüntü işleme
digital imaging sayısal görüntüleme
digital immigrant sayısal göçmen
digital immigrant sayısal öncesi kişi
digital inequality sayısal eşitsizlik
digital information sayısal bilgi
digital information management sayısal bilgi yönetimi
digital information storage sayısal bilgi saklayıcı
digital infrared audio transmission sayısal kızılötesi ses iletimi
digital initiative sayısal girişim
digital innovation sayısal yenileşim
digital input sayısal girdi
digital input sayısal girdi
digital input sayısal giriş
digital instigator sayısal kışkırtıcı
digital investment sayısal yatırım
digital key sayısal anahtar
digital label sayısal etiket
digital landscape sayısal görünüş
digital language sayısal dil
digital leadership sayısal önderlik
digital learning sayısal öğrenme
digital learning paradigm sayısal öğrenme yaklaşımı
digital learning platform sayısal öğrenme altlığı
digital library sayısal kitaplık
digital library initiative sayısal kitaplık girişimi
digital life sayısal yaşam
digital line link sayısal hat bağı
digital line section sayısal hat bölümü
digital link sayısal bağ
digital literacy sayısal okuryazarlık
digital logic sayısal mantık
digital management sayısal yönetim
digital mapping sayısal eşleme
digital market sayısal pazar
digital market environment sayısal pazar ortamı
digital marketing sayısal pazarlama
digital maturity sayısal olgunluk
digital maturity assessment sayısal olgunluk değerlendirmesi
digital maturity assessment framework sayısal olgunluk değerlendirme çerçevesi
digital maturity assessment questionnaire sayısal olgunluk değerlendirme soruları
digital maturity assessment tool sayısal olgunluk değerlendirme aracı
digital maturity framework sayısal olgunluk çerçevesi
digital maturity index sayısal olgunluk dizini
digital maturity model sayısal olgunluk modeli
digital measuring instrument sayısal ölçer
digital media sayısal ortam
digital method sayısal yöntem
digital minimalism sayısal ensadelik
digital money sayısal para
digital multimeter sayısal ölçü aleti
digital multiplex equipment sayısal çoğullayıcı
digital multiplex hierarchy sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexer sayısal çoğullayıcı
digital music sayısal müzik
digital native sayısal çağcıl
digital negative sayısal negatif (fotoğrafçılık)
digital network sayısal ağ
digital network printing software sayısal ağda yazdırma yazılımı
digital neuron sayısal sinir hücresi
digital nomad sayısal göçebe
digital nuclear reactor sayısal nükleer rektör
digital object identifier sayısal nesne belirleyici
digital obsolescence sayısal eskime
digital opportunity sayısal fırsat
digital option sayısal seçenek
digital organization sayısal örgüt
digital output sayısal çıkış
digital output sayısal çıktı
digital parenting sayısal çocuk yetiştirme
digital personality sayısal kişilik
digital pet sayısal candaş
digital photography sayısal fotoğrafçılık
digital pickpoketing sayısal yankesicilik
digital platform sayısal altlık
digital project sayısal proje
digital proposal sayısal teklif
digital publishing sayısal yayımcılık
digital radio sayısal radyo
digital radiography sayısal radyoculuk
digital receiver sayısal alıcı
digital record sayısal kayıt
digital recording sayısal kaydetme
digital repeater sayısal yineleyici
digital representation sayısal gösterim
digital research sayısal araştırma
digital revolution sayısal devrim
digital rights sayısal haklar
digital rights management sayısal hakların yönetimi
digital root sayısal kök
digital satellite system sayısal uydu dizgesi
digital scanner sayısal tarayıcı
digital science sayısal bilim
digital screen sayısal ekran
digital security sayısal güvenlik
digital service sayısal hizmet
digital signal sayısal sinyal
digital signal processing sayısal sinyal işleme
digital signal processing language sayısal sinyal işleme dili
digital signal processor sayısal sinyal işlemci
digital signature sayısal imza
digital signature standard sayısal imza standardı
digital simulation language sayısal benzetim dili
digital simultaneous voice and data sayısal eşanlı ses ve veri
digital skill sayısal beceri
digital society sayısal toplum
digital solution sayısal çözüm
digital storefront sanal vitrin
digital strategy sayısal strateji
digital stratification sayısal sınıf düzeni
digital subscriber line sayısal abone hattı
digital subscriber line access module sayısal abone hattı erişim birimi
digital subscription sayısal abonelik
digital success sayısal başarı
digital sum sayısal toplam
digital summit sayısal zirve
digital switch sayısal anahtar
digital switched network sayısal anahtarlamalı ağ
digital system diagnosis sayısal dizge tanısı
digital talent sayısal yetenek
digital technology sayısal teknoloji
digital terminology sayısal terimler dizgesi
digital to analog conversion sayısaldan örneksele dönüşüm
digital to analog converter sayısalı örneksele dönüştürücü
digital to analog transducer sayısalı örneksele dönüştürücü
digital tool sayısal araç
digital transducer sayısal dönüştürücü
digital transformation sayısal dönüşüm
digital transmission sayısal iletim
digital trend sayısal akım
digital trend sayısal eğilim
digital trend sayısal yönelim
digital truce sayısal ateşkes
digital TV sayısal TV
digital twin sayısal ikiz
digital twin technology sayısal ikiz teknolojisi
digital typography sayısal basımcılık
digital value sayısal değer
digital version sayısal sürüm
digital video sayısal görüntü
Digital Video Disk (DVD) sayısal görüntü tekeri
digital video interface sayısal görüntü arayüzü
digital video recorder sayısal görüntü kaydedici
digital wallet sayısal cüzdan
digital watermarking sayısal suyolu
digital workforce sayısal işgücü
digital workplace sayısal işyeri
digital world sayısal dünya
digital zoom sayısal yakınlaştırma
digitalization sayısallaştırma
digitalized sayısallaşmış
digitally sayısal olarak
digitally sayısıl
digitally empowered sayısıl güçlendirilmiş
digitally enabled sayısıl etkinleştirilmiş
digitally enabled experience sayısıl etkinleştirilmiş deneyim
digitally enabled participation sayısıl etkinleştirilmiş katılım
digitally mature sayısıl olgun
digitally maturing sayısıl olgunlaşma
digitally maturing company sayısıl olgunlaşan şirket
digitally maturing entity sayısıl olgunlaşan birim
digitally minded sayısıl görüşlü
digitally minded culture sayısıl kültürlü
digitization sayısallaştırma
digitization error sayısallaştırma hatası
digitize sayısallaştırma
digitize (to) sayısallaştırmak
digitized sayısallaştırılmış
digitized collection sayısallaştırılmış derleme
digitized information sayısallaştırılmış bilgi
digitizer sayısallaştırıcı
Dijkstra’s algorithm Dijkstra çözümyolu
dimension reduction boyut azaltma
dimensional data boyutlu veri
dimensional data modeling boyutsal veri modelleme
dimensional reduction boyutsal azaltma
dimensionality reduction boyutsallık azaltma
direct input dolaysız giriş
direct understanding dolaysız anlama
Director of Technology Teknoloji Yöneticisi
discontinuous state-variable kesintili durum değişkeni
discontinuous variable kesintili değişken
discontinuous-change variable kesintili değişen değişken
discovery of data veri buluşu
discovery of service hizmet buluşu
discovery of service in cloud computing bulut bilişimde hizmet bulma
discrete control variable ayrık denetim değişkeni
discrete data ayrık veri
discrete random variable ayrık rasgele değişken
discrete state-variable ayrık durum değişkeni
discrete variable ayrık değişken
discrete-change variable ayrık değişen değişken
discrete-time variable ayrık zamanlı değişken
discrete-valued variable ayrık değerli değişken
discretization error ayrıklaştırma hatası
discretized variable ayrıklaştırılmış değişken
discriminant analysis ayırdedici çözümleme
discriminant variable ayırdedici değişken
discriminative stimulus ayırtedici uyarıcı
disinformation yanıltıcı bilgi
disk error disk hatası
disk seek error disk arama hatası
disk write error disk yazma hatası
dispatched agent görevlendirilmiş etmen
dispatched mobile agent görevlendirilmiş mobil etmen
displacement variable yerdeğişim değişkeni
disposable sensor atılabilir algılayıcı
disposal value elden çıkarma değeri
distant agent uzak etmen
distinguished agent seçkin etmen
distracting input dikkat dağıtıcı girdi
distributed  understanding dağıtımlı anlama
distributed AI algorithm dağıtımlı yapay zekâ çözümyolu
distributed AI system dağıtımlı yapay zekâ dizgesi
distributed AI technique dağıtımlı yapay zekâ tekniği
distributed computing dağıtımlı bilişim
distributed computing theory dağıtımlı hesaplama kuramı
distributed data management dağıtımlı veri yönetimi
distributed data processing dağıtımlı veri işleme
distributed database dağıtımlı veri tabanı
distributed decision in grid network ızgara ağda dağıtımlı karar verme
distributed device dağıtımlı aygıt
distributed environment dağıtımlı ortam
distributed file system dağıtımlı dosya dizgesi
distributed knowledge system dağıtımlı bilgi dizgesi
distributed ledgers dağıtımlı kayıt defteri
distributed network dağıtımlı ağ
distributed problem solving dağıtımlı problem çözme
distributed processing dağıtımlı işlem
distributed software system dağıtımlı yazılım dizgesi
distributed solution dağıtımlı çözüm
distributed system dağıtımlı dizge
distributed system security dağıtımlı dizge güvenliği
DNA (genetic) computing kalıtsal bilişim
DNA storage kalıtsal bellek
doctored image değiştirilmiş resim
doctored photo değiştirilmiş fotoğraf
doctored video değiştirilmiş video
document store databases belge veritabanı
dogmatic understanding bağnaz anlama
domain analysis alan çözümleme
domain engineering alan mühendisliği
domain modeling alan modelleme
domain name alan adı
Domain Name System (DNS) Alan Adı Sistemi
domain specific IS engineering alana özgü bilgi sistem mühendisliği
domain specific multi-aspect IS engineering alana özgü çok yönlü bilgi sistem mühendisliği
domain variable alan değişkeni
domain-oriented pattern alan yönelimli örüntü
domain-specific agent alana özgü etmen
domain-specific hardware alana özgü donanım
Domain-Specific Language (DSL) alana özgü dil
dominant variable baskın değişken
dongle güvenlik cihazı
double data rate random access memory çift veri hızlı rasgele erişim belleği
double spend çifte harcama
drag-and-drop sürükle bırak
drag-and-drop interface sürükle bırak arayüzü
drawing çizim
driver error sürücü hatası
driver’s face detection sürücü yüz algılama
driving variable sürücü değişken
driving while texting (DWT) mesajlaşırken sürüş
drone uçangöz
drone communication uçangöz iletişimi
drone for detecting event olay saptama uçangözü
drone for discovering events olayları bulma uçangözü
drone for environment monitoring çevre gözlemleme uçangözü
drone for forest monitoring orman gözlemleme uçangözü
drone for monitoring network properties ağ özelliklerini gözlemleme uçangözü
drone network uçangöz ağı
drone swarm uçangöz sürüsü
drone to drone communication uçangözden uçangöze iletişim
drug computation ilaç hesaplama
dual variable çifte değişken
Dublin core metadata template Dublin core üstveri şablonu
dummy variable kukla değişken
dumping error yığma hatası
duplex high speed data çift ​​yönlü yüksek hızlı veri
dust transaction küçük işlem
dynamic analysis for security güvenlik için devingen çözümleme
dynamic big data devingen büyük veri
dynamic data devingen veri
dynamic data exchange devingen veri değişimi
dynamic data linking devingen veribağı
dynamic database management system devingen veritabanı yönetim dizgesi
dynamic data-driven application system devingen veri güdümlü uygulama dizgesi
dynamic data-driven simulation devingen veri güdümlü benzetim
dynamic data-structure system devingen veri yapısı dizgesi
dynamic data-update devingen veri güncelleme
dynamic error devingen hata
dynamic pattern devingen örüntü
dynamic program analysis devingen yazılım çözümleme
dynamic QoS monitoring devingen hizmet niteliği gözlemleme
dynamic reconfiguration devingen yeniden yapılandırılma
dynamic testing devingen sınama
dynamical learning system devingen öğrenme dizgesi
dynamically bound variable devingen bağlı değişken
dynamically scoped variable devingen kapsamlı değişken
E–
e-activism siber eylemcilik
eavesdropping gizli dinleme
eco sensor çevrel algılayıcı
ecommerce Website e-ticaret Genelağı
economic aspect of cyberspace siber uzayın ekonomik yönü
economic aspect of software architecture yazılım mimarisinin ekonomik yönü
economical semi-cloudification ekonomik yarı bulutlaştırma
edge computing uç bilişim
edge layer uç katman
education and training issues eğitim ve öğretim sorunları
education in modeling and simulation modelleme ve benzetimde eğitim
effort variable çaba değişkeni
effort variable gayret değişkeni
eGov e-devlet
egovernment e-devlet
ehealth e-sağlık
ehealth system e-sağlık dizgesi
eigenvalue özdeğer
elaborated variable irdelenmiş değişken
elaborated variable özenilmiş değişken
electrochemical sensor elektro-kimyasal algılayıcı
electronic advocacy elektronik eylemcilik
electronic data interchange elektronik veri değişimi
electronic data processing elektronik veri işleme
electronic database elektronik veritabanı
electronic health record elektronik sağlık kaydı
electronic storefront sanal vitrin
elibrary sayısal kitaplık
email eposta
email tyranny sayısal sağanak
embedded computing gömülü bilişim
embedded sensor gömülü algılayıcı
embedded system gömülü dizge
embedded system security gömülü dizge güvenliği
embedded-computing language gömülü bilişim dili
embedded-software-based smart mobile phone gömülü yazılım tabanlı akıllı mobil telefon
emergence belirme
emergency service acil hizmet
emergent beliren
emergent behavior beliren davranış
emergent properties of human behavior insan davranışının beliren özellikleri
emergent properties of WoT nesnelerin Genelağında beliren özellikler
emerging applications ortaya çıkan uygulamalar
emerging sensor application ortaya çıkan algılayıcı uygulaması
emerging technology ortaya çıkan teknoloji
emerging trend in functional programming işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim
emerging trend in functional programming işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim
emotional agent duygusal etmen
emotional and affective design duygusal ve duygu tabanlı tasarım
emotional aspects in social networking systems toplumsal ağ dizgelerinin duygusal yönleri
emotional input duygusal girdi
emotional interaction tool duygusal etkileşim aracı
emotional modeling duygusal modelleme
emotional requirement duygusal gereksinim
emotional requirements in system design dizge tasarımında duygusal gereksinim
emotional user experience duygusal kullanıcı deneyimi
empirical deneysel
empirical görgül
empirical data deneysel veri
empirical evaluation deneysel değerlendirme
empirical method deneysel yöntem
empirical methodology deneysel yöntembilim
empirical performance study deneysel başarım çalışması
empirical research deneysel araştırma
empirical software engineering deneysel yazılım mühendisliği
empirical study deneysel çalışma
empirical trial deneysel deneme
empowered edge güçlendirilmiş uç
encoding error kodlama hatası
encrypt (to) şifrelemek
encrypted data şifrelenmiş veri
encryption şifreleme
encryption data şifreleme verisi
encryption error şifreleme hatası
end marker bitiş imi
endogenous input iç kaynaklı girdi
endogenous variable içkaynaklı değişken
energy efficient image transmission enerji etkin görüntü iletimi
energy harvesting for sensors algılayıcılar için enerji toplama
energy-efficient processor enerji etkin işlemci
engineering and social responsibility mühendislik ve sosyal sorumluluk
engineering and social responsibility mühendislik ve toplumsal sorumluluk
enhanced security gelişmiş güvenlik
ensemble approach topluluk yaklaşımı
enter data (v) veri girmek
enterprise architecture kurumsal mimari
enterprise cloud kurumsal bulut
enterprise level security kurumsal düzeyde güvenlik
enterprise level security metrics kurumsal düzeyde güvenlik ölçümleri
Enterprise Resource Planning (ERP) Kurumsal Kaynak Planlama (KKP)
enterprise security kurumsal güvenlik
enterprise-centric cloud computing kurum merkezli bulut bilişim
entertainment computing eğlendirme bilişimi
entry sequenced data set giriş sıralı veri öbeği
entry-level information course giriş düzeyinde bilişim dersi
environment error çevre hatası
environment monitoring drone çevre gözlemleme uçangözü
environment variable çevre değişkeni
environmental data çevresel veri
environmental informatics çevresel bilişim
environmental variable çevresel değişken
e-publishing elektronik yayımcılık
equipment error cihaz hatası
equivalent input eşdeğer girdi
Erlang random variable Erlang rasgele değişkeni
errant agent başıboş etmen
error hata
error concealment hata gizleme
error data hata verisi
error detection hata algılama
error resilience hataya dayanıklılık
error-prone image transmission hataya açık görüntü iletimi
essential variable gerekli değişken
estimation error kestirim hatası
e-storefront sanal vitrin
Ether Eter
Ethereum Eteryum
Ethereum Virtual Machine (EVM) Eteryum Sanal Makinesi (ESM)
ethical agent etik etmen
ethical AI ethic yapay zekâ
ethical dilemma etik ikilem
ethical engineering etik mühendisliği
ethical error etik hata
ethical hacker etik korsan
ethics etik
ethics for agents etmenler için etik
Euclidian algorithm Öklid çözümyolu
evaluated input değerlendirilmiş girdi
evaluation değerlendirme
evaluation data değerlendirme verisi
evaluation data set değerlendirme veri öbeği
evaluation of AI tools yapay zekâ araçlarının değerlendirimi
evaluation tool for emotion duygu değerlendirme aracı
event olay
event data olay verisi
event data recorder olay verisi kaydı
event handler olay işleyici
event recognition olay tanıma
event register olay kaydı
event-based olay tabanlı
event-based peer-to-peer solution olay tabanlı uçtan uca çözüm
event-based solution olay tabanlı çözüm
event-based system olay tabanlı dizge
event-driven olay güdümlü
event-driven analytics olay güdümlü çözümleme
event-driven architecture olay güdümlü mimari
event-driven service-oriented architecture olay güdümlü hizmet yönelimli mimari
EVM code ESM kod
evolutionary computation evrimsel bilişim
evolutionary computation evrimsel hesaplama
evolutionary computing evrimsel bilişim
evolutionary data evrimsel veri
evolving understanding evrimsel anlama
ex ante value öngörülen değer
ex post facto variable önceyi kapsayan değişken
exa: 1018 egza: 1018
exabyte ekzabayt
exabyte ekzasekizli
exaflop egza kayan noktalı işlem
exaflops saniyede egza kayan noktalı işlem
excitation uyarma
executable computational logics çalıştırılabilir bilişimsel mantık
executable error çalıştırılabilir hata
execution autonomy çalışma özerkliği
execution environment çalışma ortamı
execution error çalışma hatası
exogenous input dış kaynaklı girdi
exogenous variable dışkaynaklı değişken
expected value beklenen değer
experiential variable deneyimsel değişken
experiment deney
experimental data deneysel veri
experimental design deneysel tasarım
experimental error deneysel hata
experimental evaluation deneysel değerlendirme
experimental result for drone network uçangöz ağı için deneysel sonuç
experimental variable deneysel değişken
experimentation error deney yapma hatası
experimentation variable deney değişkeni
experimenter’s regress deneycinin gerilemesi
expert judgment uzman görüşü
expert system uzman dizge
explained variable açıklanan değişken
explanatory variable açıklayıcı değişken
explicit value belirtilmiş değer
exploit güvenlik açığı sömüren yazılım
exploration arama
explorative data mining keşif amaçlı veri arama
exploratory analysis keşif amaçlı çözümleme
exploratory understanding araştırısal anlama
exponential random variable üssel rasgele değişken
exposure variable etkilenme değişkeni
extended Boolean model kapsamlı Boole modeli
extensible database genişletilebilir veritabanı
extensive variable kapsamlı değişken
extern variable dış değişken
external  understanding dışsal anlama
external data representation dış veri gösterimi
external error dış hata
external event dış olay
external event dışsal olay
external excitation dışsal uyarma
external input dış girdi
external input dışsal girdi
external variable dış değişken
external variable dışsal değişken
externally generated input dış kaynaklı girdi
extracting texture features doku özelliklerinin çıkarılması
extraneous variable dış değişken
extraneous variable gereksiz değişken
extrinsic value dışsal değer
eye gaze data gözle izleme verisi
eye movements in programming programlamada göz hareketi
eye tracking göz izleme
F–
face capture yüz yakalama
face recognition yüz tanıma
face reenactment yüzün yeniden oluşturulması
face swapping app yüz takas uygulaması
face value varsayılan değer
facial expression recognition yüz ifadesi tanıma
facial payment yüz tanıma ile ödeme
facial payment device yüz tanıma ile ödeme aygıtı
facial payment technology yüz tanıma ile ödeme teknolojisi
facial recognition yüz tanıma
facial recognition software yüz tanıma yazılımı
fail (v) aksamak
failover yük devretme
failure aksama
failure arıza
fake sahte
fake content detection sahte içerik algılama
fake identity sahte kimlik
fake news sahte haber
fake simile sahte benzetme
fake text sahte metin
false alarm error yanlış alarm hatası
false information yanlış bilgi
fatal error onulmaz hata
fault aksaklık
fault aksama
fault bozukluk
fault bozulma
fault localization aksaklığın yerini saptama
fault model aksaklık modeli
fault recovery aksaklık düzeltme
fault repair aksaklık onarımı
fault tolerance bozulmaya dayanıklılık
fault-tolerance system bozulmaya dayanıklılık dizgesi
fault-tolerant adaptive system bozulmaya dayanıklı uyarlanır dizge
fault-tolerant design hataya dayanıklı tasarım
fault-tolerant system bozulmaya dayanıklı dizge
faulty bozuk
feasible value uygun değer
feedback-based adaptive system geri bildirim tabanlı uyarlanır dizge
fiducial error güvenilir hata
fiducial registration error güvenilir kayıt hatası
file creation error dosya oluşturma hatası
file error dosya hatası
file finding dosya bulma
file organizing dosya düzenleme
file prioritizing dosya önceliklendirme
file retrieving dosyayı yeniden edinmek
filing error dosyalama hatası
filtered data süzülmüş veri
filtered value süzgeçlenmiş değer
filtering süzme
final value son değer
finalization kotarmak
finalization sonuçlandırmak
fine-grained parallelism ince ayrıntılı koşutluk
finger print recognition parmak izi tanıma
finite-element method sonlu eleman yöntemi
finite-element method computation sonlu eleman yöntemiyle hesaplama
finite-state machine sonlu durum makinesi
firewall güvenlik duvarı
fixed agent değişmez etmen
fixed input değişmez girdi
fixed value değişmez değer
fixed variable sabitlenmiş değişken
flat-file database düz kütük veritabanı
flawed chip kusurlu yonga
flexible and printable sensor esnek ve yazdırılabilir algılayıcı
flexible and printable system esnek ve yazdırılabilir dizge
flexible benchmark esnek karşılaştırma
flexible robot structure esnek robot yapısı
flexible sensor esnek algılayıcı
flexible wearable electronics patch giyilebilir esnek elektronik parça
flight data recorder uçuş veri kaydedicisi
floating point operation (flop) kayan noktalı işlem
floating point operation per second (flops) saniyede kayan noktalı işlem
flow variable akış değişkeni
FMEC architecture feature Sis ve Uç Bilişim mimarisi özelliği
FMEC billing model Sis ve Uç Bilişim faturalama modeli
FMEC pricing model Sis ve Uç Bilişim fiyatlandırma modeli
FMEC quality of service improvement Sis ve Uç Bilişim hizmet niteliği iyileştirme
FMEC real-time communication interface Sis ve Uç Bilişim gerçek zamanlı iletişim arayüzü
FMEC security and privacy Sis ve Uç Bilişim güvenlik ve mahremiyeti
FMEC virtualization Sis ve Uç Bilişim sanallaştırması
focused understanding odaklanmış anlama
Fog and Mobile Edge Computing (FMEC) Sis ve Uç Bilişim
fog computing sis bilişim
fog computing infrastructure sis bilişim altyapısı
fog layer yerel katman
fomo kaçırma korkusu
forced input zorunlu girdi
forensic database adli veritabanı
forensics adli bilişim
forensics of FMEC environment sis ve uç bilişim ortamında adli bilişim
forensics of virtual environment sanal ortamda adli bilişim
forest monitoring drone orman gözlemleme uçangözü
fork çatal
fork çatallaşma
fork (v) çatallaşmak
formal biçimsel
formal conceptual model biçimsel kavramsal model
formal method biçimsel yöntem
formal programming theory biçimsel programlama kuramı
formal security method biçimsel güvenlik yöntemi
formal specification biçimsel belirtim
formal specification language biçimsel belirtme dili
formal variable biçimsel değişken
formal variable formel değişken
format biçim
formatting biçimleme
formatting error biçimleme hatası
foundation of pervasive service yaygın hizmet temeli
foundational principles of software architecture yazılım mimarisinin temel ilkeleri
fractal özbenzer
fractal-based özbenzer tabanlı
fractal-based learning özbenzer tabanlı öğrenme
framework çerçeve
framework çerçeve yapısı
framework for Web content Genelağ içeriği için çatı
fraud detection hile algılama
fraudulent identity photo hileli kimlik resmi
free variable serbest değişken
full node tüm düğüm
full scan tüm tarama
full-scale error geniş çaplı hata
function value işlev değeri
functional data administrator işlevsel veri yöneticisi
functional database işlevsel veritabanı
functional programming işlevsel programlama
functional programming in the cloud bulutta işlevsel programlama
functionally significant variable işlevsel belirgin değişken
fundamentals of adaptive systems uyarlanır dizge temelleri
future networks geleceğin ağları
future value gelecekteki değer
fuzzificated value bulanıklaştırılmış değer
fuzzy agent bulanık etmen
fuzzy computation bulanık bilişim
fuzzy data bulanık veri
fuzzy engineering bulanık mühendislik
fuzzy expert system bulanık uzman dizge
fuzzy information processing bulanık bilgi işlem
fuzzy logic bulanık mantık
fuzzy logical algebra bulanık mantık cebri
fuzzy qualitative value bulanık nitel değer
fuzzy theory bulanık kuram
fuzzy truth value bulanık gerçeklik değeri
fuzzy value bulanık değer
fuzzy variable bulanık değişken
G–
gain error kazanç hatası
game design oyun tasarımı
gamification oyunlaştırma
gamified oyunlaştırılmış
gamify (v) oyunlaştırmak
gamma random variable gama rasgele değişkeni
gas sensor gaz algılayıcı
gateway ağ geçidi
gaussian graphical model Gaus grafik modeli
gaussian random variable Gauss rasgele değişkeni
gaussian variable Gauss değişkeni
gaze behavior bakış davranışı
general error genel hata
general learning model genel öğrenme modeli
generalization error genelleme hatası
generalized learned constraints genelleştirilmiş öğrenilmiş kısıtlar
generalized understanding genelleştirilmiş anlama
generalized variable genelleştirilmiş değişken
generic type-variable soysal tür değişkeni
genetic algorithm kalıtımsal çözümyolu
genetic computation genetik bilişim
genetic computing kalıtımsal bilişim
geodata coğrafi veri
geodata consultant coğrafi veri danışmanı
geodata service coğrafi veri hizmeti
geodata solution coğrafi veri çözümü
geodatabase coğrafi veritabanı
geodatabase feature coğrafi veritabanı özelliği
geodatabase file coğrafi veritabanı dosyası
geometric algorithm geometrik çözümyolu
geometric computation geometrik hesaplama
geometric data structure geometrik veri yapısı
geometric method geometrik yöntem
geometric random variable geometrik rasgele değişken
geopositional input coğrafi konumsal girdi
gesture input hareketle giriş
gesture recognition hareket tanıma
global küresel
global agent küresel etmen
global contextual processing global bağlamsal işlem
global position sensing input global konum algılama girdisi
Global Positioning System (GPS) küresel konum belirleme sistemi (KBS)
global similarity genel benzerlik
global variable genel değişken
goal variable amaç değişken
goal-directed amaç yönlendirmeli
goal-directed agent amaç yönlendirmeli etmen
goal-oriented amaç yönelimli
goal-oriented agent amaç yönelimli etmen
goal-oriented control amaç yönelimli denetim
goal-oriented learning amaç yönelimli öğrenme
goal-oriented prediction amaç yönelimli öngörü
governance yönetişim
GPS tracking küresel konum belirleme sistemi ile izleme
grammatical error gramer hatası
granularity computing ayrıntılı hesaplama
graph çizge
graph clustering çizge kümeleme
graph databases çizge veritabanı
graph learning based on graph grammars çizge gramerlerini esas alan çizge öğrenme
graph learning based on graph matching çizge eşlemeyi esas alan çizge öğrenme
graph transformation çizge dönüştürme
graph-based algorithm çizge tabanlı çözümyolu
graph-based content çizge tabanlı içerik
graph-based modeling çizge tabanlı modelleme
graph-based semi-supervised learning çizge tabanlı yarı denetimli öğrenme
graphic information çizgesel bilgi
graphic information grafik bilgi
graphical model grafik model
graphics grafik
green datacenter çevredostu verimerkezi
green informatıon technology yeşil bilgi teknolojisi
green IT yeşil BT
grid ızgara
grid application ızgara uygulama
grid computing ızgara hesaplama
grid computing theory ızgara hesaplama kuramı
grid control ızgara denetimi
grid infrastructure ızgara altyapısı
grid management ızgara yönetimi
grid metadata ızgara üstverisi
grid middleware ızgara arakatman yazılımı
grid modeling ızgara modelleme
grid monitoring ızgara gözlemleme
grid network ızgara ağ
grid networking ızgara ağ oluşturma
grid protocol ızgara iletişim kuralı
grid robustness ızgara dayanıklılığı
grid service ızgara hizmeti
grid standard ızgara standardı
grid survivability ızgara kalıcılığı
grid technology ızgara teknolojisi
grid virtualization ızgara sanallaştırma
ground autonomous vehicle özerk kara aracı
group  understanding takım anlaması
groupware computing grup yazılım bilişimi
Gumbel random variable Gumbel rasgele değişkeni
H–
hacker yetkisiz erişen
hacking yetkisiz erişme
hacktivist siber muhalif
halving yarılanma
hand movement el hareketi
hand-gesture input el hareketiyle girdi
handover aktarım
haptic dokunmalı
haptic data dokunmalı veri
haptic input dokunmalı girdi
haptic virtual reality device dokunmalı sanal gerçek aygıtı
haptics dokunma bilimi
hard error onulmaz hata
hard fork zor çatallaşma
hard token şifre üreten gereç
hardening güçlendirme
hardware error donanım hatası
hardware installation error donanım kurma hatası
hardware-as-a-service hizmet olarak donanım
hard-wired data fiziksel bağlantılı veri
hash özetlem
hashcash özetlem desteği
hashrate özetlem hızı
Hastily-Formed Network (HFN) çabucak gerçekleştirilmiş ağ
Head-up Display (HUD) başhizası görüntü
health data exchange sağlık veri değişimi
health data sharing sağlık verisi paylaşımı
health information system sağlık bilgi dizgesi
healthcare application sağlık hizmeti uygulaması
healthcare in the digital era sayısal çağda sağlık hizmeti
healthcare service sağlık hizmeti
Hebbian learning system Hebb öğrenme dizgesi
Help Desk Specialist Yardım Masası Uzmanı
Help Desk Technician Yardım Masası Teknisyeni
heterogeneous data türdeş olmayan veri
heuristic analysis buluşsal çözümleme
heuristic error buluşsal hata
heuristic optimization technique buluşsal eniyileme tekniği
heuristic searching method buluşsal arama yöntemi
heuristic value buluşsal değer
heuristics buluşsal yöntem
hidden variable saklı değişken
hidden Web analytics gizlenmiş Genelağ çözümlemesi
hierarchical data format sıradüzensel veri biçimi
hierarchical data structure sıradüzensel veri yapısı
hierarchical database sıradüzensel veritabanı
hierarchical learning model sıradüzensel öğrenme modeli
hierarchical learning system sıradüzensrl öğrenme dizgesi
hierarchical model sıradüzensel model
high bit-rate digital subscriber line yüksek ikil debili sayısal abone hattı
high performance computing yüksek başarımlı bilişim
high performance computing in the cloud bulutta yüksek başarımlı bilişim
high performance functional computing yüksek başarımlı işlevsel programlama
high speed circuit switched data yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri
high speed data transmission yüksek hızlı veri iletimi
higher-order logic yüksek mertebe mantık
high-level data link control yüksek düzey veri bağlantı denetimi
high-level stimulus üst düzey uyarı
highly accurate oldukça hassas
highly accurate hand gesture capture oldukça hassas el hareketi yakalama
highly available yüksek kullanılabilirlik
high-performance 3D graphics yüksek başarımlı üçboyutlu grafik
high-performance computing yüksek başarımlı bilişim
high-performance network yüksek başarımlı ağ
high-speed data transfer yüksek hızlı veri aktarımı
high-speed millimeter wave network yüksek hızlı milimetre dalga boylu ağ
high-speed signal processing yüksek hızlı sinyal işleme
high-throughput yüksek işlem hacmi
high-throughput data analysis yüksek işlem hacimli veri çözümleme
high-velocity data yüksek hızlı veri
historic data geçmiş veri
historical data geçmiş veri
historical-data validation geçmiş veri geçerlemesi
historical-data validity geçmiş veri geçerliliği
hoax asılsız söylenti
holistic variable tümsel değişken
holon türdeş
holonic agent türdeş etmen
holonic agent simulation türdeş etmen benzetimi
homeostatic variable homeostatik değişken
homeostatic variable özdengeleme değişkeni
homogenous data türdeş veri
honeypot tuzak
horizontal scaling yatay ölçekleme
host variable ana değişken
human awareness insan farkındalığı
human brain data insan beyni verisi
Human Computer Interface (HCI) insan ve bilgisayar arayüzü
human computing insansı bilişim
human cyber-physical system interaction insan ve siber fiziksel dizge etkileşimi
human error insan hatası
human factors in communication systems iletişim dizgelerinde insan unsuru
human modeling insan modelleme
human-centered insan merkezli
human-centered artificial intelligence insan merkezli yapay zekâ
human-centered computing insan merkezli bilişim
human-centered design insan merkezli tasarım
human-centric insan merkezli
human-centric computing insan merkezli hesaplama
human-data interaction with IoT nesnelerin İnternetinde insan ve veri etkileşimi
human-intelligent systems integration insan ve akıllı dizge kaynaştırması
humanlike bot insanımsı robot
human-machine cooperation insan makine işbirliği
human-machine interface insan makine arabirimi
human-machine system insan makine dizgesi
humanoid robot insanımsı robot
human-robot interaction insan robot etkileşimi
hybrid cloud karma bulut
hybrid computational method karma hesaplama yöntemi
hybrid cyber-physical systems karma siber fiziksel dizgeler
hybrid PoS/PoW karma pay ve iş kanıtı
hybrid system karma dizge
hyperconnectivity yüksek bağlantısallık
hypergeometric random variable hipergeometrik rasgele değişken
hypermedia zengin içerikli ortam
hypertext zengin içerikli belge
hypervariable yüksek değişken
hypervariable data yüksek değişken veri
hypothesis varsayım
hypothesis error varsayım hatası
hysteresis error gecikme döngüsü hatası
I–
identification error kimlik hatası
identified state variable tanılanmış durum değişkeni
identity kimlik
identity and access management kimlik ve erişim yönetimi
identity deception kimlik aldatması
identity information kimlik bilgisi
identity management kimlik yönetimi
identity management system kimlik yönetim dizgesi
identity theft kimlik hırsızlığı
idle boş
illegal access error kuraldışı erişim hatası
illegal error kuraldışı hata
illegal seek error kuraldışı arama hatası
illegal value geçersiz değer
I’m not a robot robot değilim
image analysis görüntü çözümleme
image authentication görüntü kimlik doğrulama
image capturing device görüntü yakalama aygıtı
image database görüntü veritabanı
image display system görüntüleme dizgesi
image enhancement görüntü geliştirme
image filtering görüntü filtreleme
image management görüntü yönetimi
image modeling görüntü modelleme
image printing system görüntü yazma dizgesi
image processing device görüntü işleme aygıtı
image producing görüntü üreten
image quality assessment görüntü niteliği değerlendirme
image quality assessment görüntü nitelik değerlendirimi
image rendering system görüntü oluşturma dizgesi
image representation görüntü gösterimi
image restoration görüntü onarımı
image retrieval görüntü erişimi
image search görüntü arama
image segmentation görüntü bölütleme
image sorting görüntü sıralama
image stabilization görüntü sabitleme
image storage görüntü depolama
image tracking görüntü izleme
image transmission görüntü iletimi
image watermarking görüntüyü soluk damgalama
image-based application görüntü tabanlı uygulama
image-guided diagnosis görüntü güdümlü tanı
immeasurable value ölçülemez değer
immersive experience sürükleyici deneyim
impact of Web intelligence Genelağ zekâsının etkisi
impact of Web intelligence to World Wide Web Genelağ zekâsının WWW’ye etkisi
imperative program zorunlu program
imperative programming zorunlu programlama
imperative programming language zorunlu programlama dili
implantable interface device vücuda yerleştirilebilir arabirim
implementation uygulama
implementation strategy gerçekleştirme stratejisi
implicit value örtük değer
imposed input zorlanmış girdi
impulse darbe
impulse dürtü
impulse variable dürtü değişkeni
in silico data bilgisayar verisi
in situ data doğal yerinden veri
in vitro data cansızdan veri
in vivo data canlıdan veri
inadequate data elverişsiz veri
inadequate stimulus yetersiz uyarı
inadvertent human error by insider mistake içeriden yanlışlıkla yapılmış insan hatası
inappropriate understanding uygun olmayan anlama
in-car information system arabada bilgi dizgesi
incident response olay müdahale
incomplete data eksik veri
incomplete information game eksik bilgili oyun
incomplete pattern tamamlanmamış örüntü
inconsistent accessibility error tutarsız erişilebilirlik hatası
inconsistent formula error tutarsız formül hatası
incorrupt understanding bozulmamış anlama
increased value artan değer
increased value arttırılmış değer
independent agent bağımsız etmen
independent state-variable bağımsız durum değişkeni
independent variable bağımsız değişken
in-depth  understanding derinliğine anlama
indeterminist computing belirlenmezci bilişim
index data dizin verisi
index error dizin hatası
indicator variable gösterge değişken
indirect input dolaylı girdi
indirect understanding dolaylı anlama
indistinguishable obfuscation fark edilemez gizleme
individual agent bireysel etmen
individual understanding bireysel anlama
individual variable bireysel değişken
induction tümevarım
inductive learning tümevarımsal öğrenme
industrial data mining endüstriyel veri madenciliği
Industrial Internet (Industry 4.0) Endüstriyel İnternet (Sanayi 4.0)
industrial Internet of Things endüstriyel nesnelerin İnterneti
industrial multi-domain Web endüstriyel çok alanlı Genelağ
Industry 4.0 Sanayi 4.0
infected with malware zararlı yazılımla bulaşmış
inflow giriş
infomania bilgi düşkünlüğü
infomania haber bağımlılığı
informatics bilişim
information bilgi
information about reality gerçeklik hakkında bilgi
information agent bilgi etmeni
information as reality gerçeklik olarak bilgi
information asymmetric setting dengesiz bilgi düzeni
information asymmetry bilgi dengesizliği
information environment bilgi ortamı
information filtering agent bilgi süzen etmen
information filtering agent bilgi süzme etmeni
information flow control bilgi akış denetimi
information for reality gerçeklik için bilgi
information gathering agent bilgi derleyen etmen
information governance bilgi yönetişimi
information hiding bilgi gizleme
information integration bilgi tümleştirme
information management bilgi yönetimi
information mining grid bilgi arama ızgarası
information reliability bilgi güvenirliği
information retrieval bilgi erişimi
information retrieval system bilgi erişimi dizgesi
information search bilgi arama
information security bilgi güvenliği
Information Security Analyst Bilgi Güvenliği Çözümleyicisi
information security management bilgi güvenliği yönetimi
information spider bilgi arayan robot
information standard bilgi standardı
Information System (IS) Bilgi Dizgesi (BD)
Information System Research Scientist Bilgi Dizgesi Araştırma Bilimcisi
information system standard bilgi dizgesi standardı
Information Technology (IT) Bilişim Teknolojisi (BT)
information theory bilgi kuramı
information warfare siber savaş
information technology bilgi teknolojisi
information-asymmetric game dengesiz bilgi oyunu
information-asymmetric signaling game dengesiz bilgi sinyalleme oyunu
information-theoretical approach bilgi kuramsal yaklaşım
informative data bilgilendirici veri
infotainment bilgence
infrared data kızılötesi veri
Infrastructure as a Service (IaaS) Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY)
infrastructure capabilities type altyapı yetenek türü
Initial Coin Offering (ICO) İlk Para Sürümü (İPA)
initial value başlangıç değeri
initialization error başlatma hatası
initialization value başlangıç değeri
initialization value başlatma değeri
in-memory bellekte
in-memory computing bellekiçi işlem
innovation yenileşim
innovative yenileşimci
innovative mobile content yenileşimci mobil içerik
input girdi
input giriş
input data giriş verisi
input data analysis girdi çözümlemesi
input data analysis giriş verisi çözümleme
input quantization error girdi niceleme hatası
input value girdi değeri
input value giriş değeri
input variable giriş değişkeni
input/output error giriş/çıkış hatası
input/output operations per second (IOPs) saniyede giriş/çıkış işlemi
inscription error kayıt hatası
installation error kurma hatası
installer error yükleyici hatası
instance variable somut nesne değişkeni
instant message anlık ileti
instantiated örneklendirilmiş
instantiated understanding örneklendirilmiş anlama
instantiated variable örneklendirilmiş değişken
instantiation örneklendirme
instructional information yönergesel bilgi
instrument error alet hatası
instrumentable variable ölçülebilir değişken
instrumental value aracı değer
instrumental variable etkili değişken
instrumentation error ölçümleme hatası
instrumented variable ölçü aletli değişken
insufficient input validation yetersiz girdi geçerleme
intake alış
intangible value maddesel olmayan değer
intangible value soyut değer
integer value tamsayısal değer
integer variable tamsayılı değişken
integer-valued variable tamsayı değerli değişken
integrated data processing tümleşik veri-işlem
integrated database management system tümleşik veritabanı yönetim sistemi
integrated project management tümleşik proje yönetimi
integrated services digital network tümleşik hizmetler sayısal ağı
integration data tümleştirme verisi
integration of AI yapay zekânın tümleştirilmesi
integration of prior domain knowledge önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi
integration of smart city technologies akıllı kent teknolojilerinin tümleştirilmesi
integration variable tümleşim değişkeni
integrative research tümleşik araştırma
integrity bozulmazlık
integrity bütünlük
integrity in data transmission veri iletiminde bozulmazlık
integrity protection bozulmazlık korunması
intelligence application haberalma uygulaması
intelligent agent akıllı etmen
intelligent agent modeling akıllı etmen modelleme
intelligent agent system akıllı etmen dizgesi
intelligent avatar modeling akıllı sanal kişi modelleme
intelligent big multimedia database akıllı büyük çokluortam veritabanı
intelligent complex adaptive system uyarlanabilir karmaşık akıllı dizge
intelligent computation akıllı bilişim
intelligent computational system akıllı hesaplama dizgesi
intelligent data analysis akıllı veri çözümleme
intelligent database akıllı veritabanı
intelligent database system akıllı veritabanı dizgesi
intelligent decision akıllı karar
intelligent informatics akıllı bilişim
intelligent information system akıllı bilgi dizgesi
intelligent instance akıllı örnek
intelligent instantiation akıllı örneklendirme
intelligent knowledge-based system bilgi tabanlı akıllı dizge
intelligent linguistics akıllı dilbilim
intelligent multimedia database akıllı çokluortam veritabanı
intelligent network akıllı ağ
intelligent robotic system akıllı robot dizgesi
intelligent soft computing akıllı esnek bilişim
intelligent software engineering akıllı yazılım mühendisliği
intelligent transportation system akıllı taşıma dizgesi
intelligent tutoring system akıllı özel eğitim dizgesi
intelligent user interface akıllı kullanıcı arabirimi
intelligent user interface akıllı kullanıcı arayüzü
intelligibility anlaşılırlık
intelligible anlaşılır
intelligible intelligence anlaşılır zekâ
intentional computing istemli bilişim
interaction between vertical clouds dikey bulutlar arası etkileşim
interaction of data veri etkileşimi
interaction variable etkileşim değişkeni
interactive 3D graphics etkileşimli üçboyutlu grafik
interactive advertising etkileşimli reklamcılık
interactive coding etkileşimli kodlama
interactive data entry etkileşimli veri girişi
interactive data language etkileşimli veri dili
interactive interface etkileşimli arabirim
interactive interface etkileşimli arayüz
interactive model etkileşimli model
interactive on-line gaming etkileşimli çevrimiçi oyun oynama
interactive theorem proving etkileşimli teorem kanıtlama
inter-agent communication etmenler arası iletişim
inter-agent communication language etmenler arası iletişim dili
inter-agent knowledge processing etmenler arası bilgi işlem
interdisciplinary computing bilimdalları arası bilişim
interesting variable ilginç değişken
interface agent arayüz etmeni
interface autonomy arayüz özerkliği
interface design arabirim tasarımı
interface design arayüz tasarımı
interfacing via brain waves beyin dalgalarıyla bağlanmak
intermediate input ara girdi
intermediate value ara değer
intermediate variable ara değişken
intermittent kesintili
intermittent Web service kesintili Genelağ hizmeti
internal error iç hata
internal excitation içsel uyarma
internal input içsel girdi
internal understanding içsel anlama
internal variable iç değişken
internally generated input iç kaynaklı girdi
international data encryption algorithm etkileşimli veri şifreleme algoritması
Internet İnternet
Internet addiction internet bağımlılığı
Internet addiction disorder internet bağımlılığı hastalığı
Internet agent internet etmeni
Internet communication İnternet iletişimi
Internet computing İnternet bilişimi
Internet culture İnternet kültürü
Internet Exchange Points (IXPs) internet değişim noktaları
Internet of Autonomous Unmanned Vehicles (IUAV) İnsansız Özerk Araçlar İnterneti (İÖAİ)
Internet of Drone (IoD) uçangöz İnterneti
Internet of Everything her şeyin İnterneti
Internet of Things (IOT) nesnelerin İnterneti
Internet of Things Search Engine (IoTSE) nesnelerin İnterneti arama motoru
Internet psychology internet psikolojisi
Internet software İnternet yazılımı
Internet technology İnternet teknolojisi
Internet-based data collection İnternet tabanlı veri toplama
Internet-savvy İnternet meraklısı
interoperability birlikte çalışabilirlik
interoperability issue birlikte çalışılırlık sorunu
interoperable database birlikte çalışabilir veritabanı
interpolation error aradeğerleme hatası
interpretation error yorum hatası
intersimulation data benzetim içi veri
interval value aralık değeri
interval variable aralık değişkeni
interval-scale variable aralık ölçekli değişken
intervening variable ara değişken
intrasimulation data benzetim arası veri
intrinsic value gerçek değer
intrusion detection saldırı tespiti
intrusion detection system saldırı tespit dizgesi
intrusion prevention system saldırı önleme sistemi
invalid understanding geçersiz anlama
ion-trap quantum processor iyon kapanı nicemsel işlemci
IoT nesnelerin İnterneti
IoT as an enabler kolaylaştırıcı olarak nesnelerin İnterneti
IoT as-a-service hizmet olarak nesnelerin İnterneti
IoT data analytics nesnelerin İnterneti veri çözümlemesi
IoT device nesnelerin İnterneti aygıtı
IoT protocol nesnelerin İnterneti iletişim kuralı
IoT security feature nesnelerin İnterneti güvenliği özelliği
IoT standardization nesnelerin İnterneti standartlaştırma
IoT-based environment nesnelerin İnterneti tabanlı ortam
IP spoofing IP sahteciliği
iris code göz izi
iris segmentation system göz izi bölütleme dizgesi
irrecoverable error onarılamaz hata
irregular error düzensiz hata
irregular variable düzensiz değişken
irrelevant data ilgisiz veri
irrelevant input ilgisiz girdi
irrelevant stimulus ilgisiz uyarı
irrelevant variable ilgisiz değişken
IS for collaboration işbirliği için bilgi dizgesi
IT BT
IT Analyst BT Çözümleyicisi
IT Coordinator BT Koordinatörü
IT Director BT Başkanı
IT Governance Manager BT Yönetişim Müdürü
IT Manager BT Yöneticisi
IT Security Specialist BT Güvenlik Uzmanı
IT Support Manager BT Destek Yöneticisi
IT Support Specialist BT Destek Uzmanı
IT Systems Administrator BT Sistem Yöneticisi
iteration variable yineleme değişkeni
itinerant agent gezgin etmen
J–
Java database connectivity Java veritabanı bağlanırlığı
Java Developer Java Geliştiricisi
judgment error yargı hatası
judgmental data yargısal veri
Junior Software Engineer Yardımcı Yazılım Mühendisi
juridical data compliance hukuki veri uyumu
just-in-time news anında haber
K–
key management anahtar yönetimi
key process-variable anahtar süreç değişkeni
key value anahtar değer
key value databases anahtar değer veritabanı
key variable anahtar değişken
keyboard typing pattern klavyede yazma örüntüsü
keyed sequenced data set anahtarlanmış sıralı veri öbeği
keylogger tuş kaydedici
killer AI machine öldürücü yapay zekâ makinesi
killer AI robot öldürücü yapay zekâ robot
killer robot öldürücü robot
kilohashes/s kiloözetlem/s
kinetic variable devinimsel değişken
knowledge acquisition bilgi edinimi
knowledge and information management bilgi ve enformasyon yönetimi
knowledge base bilgi tabanı
knowledge discovery in data veriden bilgi bulgulama
knowledge discovery in neuroimaging beyin görüntülemede bilgi bulgulama
knowledge dissemination bilgi dağıtımı
knowledge life cycle bilgi yaşam döngüsü
knowledge management bilgi yönetimi
knowledge mining bilgi madenciliği
knowledge processing bilgi işlem
knowledge representation bilgi gösterimi
knowledge sharing bilgi paylaşımı
knowledge structure bilgi yapısı
knowledge-based agent bilgi tabanlı etmen
knowledge-based system bilgi tabanlı dizge
knowledge-intensive bilgi yoğun
knowledge-intensive classification system bilgi yoğun sınıflandırma dizgesi
knowledge-intensive service bilgi yoğun hizmet
knowledge-intensive system bilgi yoğun dizge
knowledge-rich yoğun bilgili
knowledge-rich context-aware system yoğun bilgili içerik bilinçli dizge
knowledge-rich intelligent system yoğun bilgili akıllı dizge
knowledge-rich system yoğun bilgili dizge
known variable bilinen değişken
L–
labelled example etiketli örnek
lag variable gecikme değişkeni
lagged endogenous variable gecikmeli içkaynaklı değişken
lagged variable gecikmeli değişken
Lambda calculus lambda hesabı
landscape enine görünüş
language error dil hatası
language-based security dil tabanlı güvenlik
large scale büyük ölçekli
large scale system büyük ölçekli dizge
large simulation dataset büyük benzetim veri öbeği
large-scale computation infrastructure büyük ölçekli hesaplama altyapısı
large-scale data analysis büyük ölçekli veri çözümleme
large-scale dataset büyük ölçekli veri öbeği
latency gecikme
latent semantic analysis gizli anlambilimsel çözümleme
latent semantics gizli anlambilim
latent value gizli değer
latent variable gizil değişken
lawful intercept yasal dinleme
lead variable öncü değişken
learning agent öğrenen etmen
learning data öğrenme verisi
learning data set öğrenme veri öbeği
learning technology öğrenme teknolojisi
learning understanding öğrenmeli anlama
learning via multi-agent system çoklu etmen dizgesi ile öğrenme
learning-based öğrenme tabanlı
learning-based adaptive strategy öğrenme tabanlı uyarlanır strateji
ledger kayıt defteri
legacy application in cloud bulutta eski uygulama
legacy data eski veri
legacy system eski sistem
legacy understanding eskiden kalma anlama
legal aspect of data mining veri madenciliğinin yasal yönü
legal value geçerli değer
lessons learned öğrenilmiş dersler
level variable düzey değişkeni
lexical database sözcüksel veritabanı
lexical error sözlüksel hata
lexical perception sözlüksel algılama
lexical understanding sözcüksel anlama
lexically-bound variable sözlüksel bağlı değişken
lexically-scoped variable sözlüksel kapsamlı değişken
lifecycle yaşam döngüsü
lifecycle management yaşam döngüsü yönetimi
lifelong learning yaşam boyu öğrenme
lifelong learning machine yaşam boyu öğrenen makine
limit value sınır değer
limited dependent variable kısıtlı bağımlı değişken
limited input sınırlı girdi
linearization error doğrusallaştırma hatası
linguistic value dilbilimsel değer
linguistic variable dilbilimsel değişken
link analysis bağlantı çözümlemesi
linked data bağlantılı veri
linked data management bağlantılı veri yönetimi
linked open data bağlantılı açık veri
Litecoin İkincil para
live data canlı veri
load balance yük dengeleme
load balancing yük dengeleme
loading error yükleme hatası
local agent yerel etmen
local error yerel hata
local hidden variable gizli yerel değişken
local maximum value yerel en büyük değer
local minimum value yerel en küçük değer
local quantum variable yerel nicemsel değişken
local value yerel değer
local variable yerel değişken
localization yerelleştirme
location konum
location aware konum duyarlı
location awareness konum farkındalığı
location data konum verisi
log günlük
log file olay dosyası
logger kaydedici
logging kaydetme
logic mantık
logic error mantık hatası
logic of computation bilişim mantığı
logic programming mantıksal programlama
logical mantıksal
logical addition mantıksal toplama
logical address mantıksal adres
logical AI mantıksal yapay zekâ
logical algebra mantıksal cebir
logical calculus mantıksal hesap
logical data model mantıksal veri modeli
logical data modeling mantıksal veri modelleme
logical error mantıksal hata
logical function mantıksal işlev
logical instruction mantıksal komut
logical operation mantıksal işlem
logical operator mantıksal işleç
logical understanding mantıksal anlama
logical value mantıksal değer
logical variable mantıksal değişken
logically named variable mantıksal olarak adlandırılmış değişken
lognormal random variable lognormal rasgele değişken
long-lived agent uzun ömürlü etmen
loosely coupled multi-agent gevşek bağlaşımlı çoklu etmen
lossless data compression kayıpsız veri sıkıştırma
loss-of-activation error etkinleştirme kaybı hatası
low-latency system düşük gecikmeli dizge
lurking variable karışıklığa neden olan değişken
M–
M2M makineler arası
M2M communication makineler arası iletişim
machine error makine hatası
machine intelligence makine zekâsı
machine learning makine öğrenmesi
machine learning for business services iş hizmetleri için makine öğrenmesi
machine learning for future networks geleceğin ağları için makine öğrenmesi
machine learning for social networks sosyal ağlar için makine öğrenmesi
machine translation makine çevirisi
machine translation in real-time gerçek zamanlı makine çevirisi
machine understanding makine anlaması
machine vision makine görmesi
Machine2Machine makineler arası
macro error makro hatası
macro-computing makro bilişim
magnetic sensor manyetik algılayıcı
mail agent posta etmeni
maintenance of crowdsourcing-based product kitle kaynak tabanlı ürün bakımı
maintenance of pattern-based designed system örüntü tabanlı tasarlanmış dizge bakımı
malicious code kötücül yazılım
malicious website kötücül site
mal-information zararlı bilgi
malleable identity değiştirilebilir kimlik
malware zararlı yazılım
malware attack zararlı yazılım saldırısı
management yönetim
Management Information Systems yönetim bilişim sistemi
Management Information Systems Director Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticisi
management of data veri yönetimi
managing applications in the cloud bulutta uygulama yönetimi
manipulated değiştirilmiş
manipulated image değiştirilmiş görüntü
manipulated photo değiştirilmiş resim
manipulated variable ayarlanmış değişken
manual input elle giriş
manufacturing process monitoring üretim süreci gözlemleme
mapping eşleme
marginal value düşük değer
market data piyasa verileri
Markov chain Markof zinziri
Markov logic Markof mantığı
massive-data analysis kitlesel veri çözümlemesi
massively parallel processing kitlesel paralel işlem
Massively Parallel Processing (MPP) büyük ölçekli paralel işlem
master data ana veri
material safety data sheet malzeme güvenliği veri formu
materialized view table gerçekleştirilmiş görüntü tablosu
mathematical foundations of computing bilişimin matematiksel temelleri
mathematical variable matematik değişken
matrix-valued variable matris değerli değişken
maturity olgunluk
maximal value en büyük değer
maximum value en büyük değer
Mcoin Mpara
mean error ortalama hata
measurable variable ölçülebilen değişken
measurable variable ölçülebilir değişken
measured data ölçülü veri
measured outcome variable ölçülmüş bağımlı değişken
measured service ölçülen hizmet
measured value ölçülmüş değer
measured variable ölçülmüş değişken
measurement ölçme
measurement error ölçüm hatası
measuring error ölçme hatası
measuring instrument error ölçme cihazı hatası
mechanical error mekanik hata
mechanical sensor mekanik algılayıcı
mechanism-oriented computing düzenek yönelimli bilişim
mediated understanding aracılı anlama
mediator variable uzlaştırıcı değişken
medical device security tıbbi donanım güvenliği
medical device security challenge tıbbi aygıt güvenliği sorunu
medical image storage protocol tıbbi görüntü depolama iletişim kuralı
medical image transmission tıbbi görüntü iletişimi
medical image transmission protocol tıbbi görüntü iletişimi için iletişim kuralı
medicine data mining ilaç veri madenciliği
medium-grained parallelism orta ayrıntılı koşutluk
megahashes megaözetlem
member variable üye değişken
membership value üyelik değeri
membrane computing hücre zarı bilişimi
memory error bellek hatası
memory management technique bellek yönetim tekniği
memory variable bellek değişkeni
memory variable bellekli değişken
memoryless random variable belleksiz rasgele değişken
memoryless variable belleksiz değişken
memristor bellekli direnç
memristor computing bellekli direnç ile hesaplama
message error ileti hatası
message transfer agent ileti aktarma etmeni
message-based agent communication ileti tabanlı etmen iletişimi
messaging agent iletileşme etmeni
meta learning üst öğrenme
metacomputing üst bilişim
metacomputing üstbilişim
metadata üstveri
metadata standard üstveri standardı
metadata template üstveri kalıbı
metadata üstveri
metadiscursive value üstmantıksal değer
meta-heuristics üstbuluşsal yöntem
metamodel üstmodel
metamodelling üstmodelleme
meta-path üstyol
metavariable üstdeğişken
method error yöntem hatası
method validation yöntem geçerleme
method validation based on empirical trial görgül deneme tabanlı yöntem geçerleme
metrics for adaptive systems uyarlanır dizgeler için ölçümler
metrics for self-adaptive systems özuyarlanır dizgeler için ölçümler
microarchitecture mikromimari
micro-cloud provider federation mikro bulut sağlayıcı federasyonu
microcomputer mikrobilgisayar
microdata mikro veri
microdata service mikro veri hizmeti
microdata service center mikro veri hizmeti merkezi
microphone input mikrofon girişi
microprocessor mikroişlemci
microprogramming mikroprogramlama
middleware arakatman
middleware design principle arakatman tasarım ilkesi
middleware for crowdsensing kitlesel algılama iarakatmanı
middleware for crowdsourcing kitle kaynak kullanımı arakatmanı
middleware for serverless computing. sunucusuz bilişim arakatmanı
middleware for smart cities. akıllı kent arakatmanı
middleware in big data büyük veri arakatmanı
middleware paradigm arakatman yaklaşımı
military application askeri uygulama
mind-controlled düşünce denetimli
mind-controlled robot düşünce denetimli robot
minimal value en küçük değer
minimum data set enaz veri öbeği
mining madencilik
mining big data büyük veri madenciliği
mining cognitive pattern bilişsel örüntü madenciliği
mining data arama verisi
mining large scale data büyük ölçekli veri madenciliği
mining semi-structured data yarı yapılandırılmış veri madenciliği
mining text metin madenciliği
minus value eksi değer
misinformation yanlış bilgi
miss error ıskalama hatası
missed error ıskalamış hata
missing data eksik veri
missing value eksik değer
misspecification error yanlış belirleme hatası
misunderstanding yanlış anlama
mixed reality karma gerçek
mixed reality simulation karma gerçek benzetim
mixed-reality computer karma gerçek bilgisayar
mobile agent mobil etmen
mobile agent paradigm mobil etmen yaklaşımı
mobile architecture mobil mimari
mobile business mobil iş
mobile cloud computing mobil bulut bilişim
mobile cloud computing system mobil bulut bilişim dizgesi
mobile code mobil kod
mobile computing mobil bilişim
mobile content mobil içerik
mobile content in smart cities akıllı kentlerde mobil içerik
mobile crowdsensing mobil kitlesel algılama
mobile database mobil veritabanı
mobile device mobil aygıt
mobile edge computing mobil uç bilişim
mobile environment mobil ortam
mobile learning mobil öğrenme
mobile object mobil nesne
mobile service mobil hizmet
mobile smart system mobil akıllı dizge
mobile social media mobil sosyal ortam
mobile social network mobil sosyal ağ
mobile system mobil dizge
mobile technology security mobil teknoloji güvenliği
mobile Web service mobil Genelağ hizmeti
mobile network mobil ağ
mobility hareketlilik
mobility theory taşınırlık kuramı
mobisode cep uyumlu bölüm
modal value kipsel değer
mode error kip hatası
model calibration technique model ayarlama tekniği
model data örnek veri
model database örnek veritabanı
model error model hatası
model extraction model çıkartma
model integration model tümleştirme
model validation model geçerleme
model validation based on empirical trial görgüsel deney tabanlı model geçerleme
model validation technique model geçerleme tekniği
model verification model doğrulama
model-based agent model tabanlı etmen
model-based methodology model tabanlı yöntembilim
model-driven model sürümlü
model-driven development model sürümlü geliştirme
model-driven engineering model sürümlü mühendislik
model-driven performance requirement model sürümlü başarım gereksinimi
model-driven service engineering model sürümlü hizmet mühendisliği
modeling and simulation modelleme ve benzetim
modeling error modelleme hatası
modeling language modelleme dili
modeling method modelleme yöntemi
modeling methodology modelleme yöntembilimi
moderating variable arabulan değişken
moderator variable aracı değişken
modern çağdaş
modernization modernleşme
modernization yenilikçilik
modernize çağdaşlaştırmak
modified understanding değiştirilmiş anlama
modular birimsel
modularity birimsellik
monitored variable gözlemlenen değişken
monitoring gözlemleme
monitoring data gözlemleme verisi
monitoring network properties ağ özellikleri gözlemleme
monitoring of software systems yazılım dizgeleri gözlemleme
monitoring technique for distributed systems dağıtımlı dizgeler için gözlemleme tekniği
monotonous input tekdüze girdi
Monte Carlo method Monte Karlo yöntemi
moral error töresel hata
morphological understanding biçimbilgisel anlama
motion detection hareket algılama
motive güdü
multiagent architecture çoklu etmen mimarisi
multiagent design-system çoklu etmen tasarım dizgesi
multi-agent intelligent system çok etmenli akıllı dizge
multiagent learning system çoklu etmen öğrenme dizgesi
multiagent learning technique çoklu etmen öğrenme tekniği
multiagent software çoklu etmen yazılımı
multiagent system çoklu etmen dizgesi
multi-agent system çok etmenli dizge
multiagent understanding system çoklu etmen anlama dizgesi
multiaspect understanding çok yönlü anlama
multicast data transmission çoklu yayınla veri iletimi
multi-cloud çoklu bulut
multi-cloud application çoklu bulut uygulaması
multicore computing çok çekirdekli bilişim
multicore system çok çekirdekli dizge
multicore technology çoklu çekirdek teknolojisi
multidimensional data model çok boyutlu veri modeli
multidimensional data set çok boyutlu veri öbeği
multidimensional data visualization çok boyutlu veri görselleştirme
multidimensional database çok boyutlu veritabanı
multidimensional model çok boyutlu model
multidimensional modeling çok boyutlu modelleme
multifactor authentication çoklu kimlik doğrulama
multilingual information access çok dilli bilgi erişimi
multilingual language processing çok dilli dil işleme
multimedia çoklu ortam
multimedia computing çoklu ortam bilişimi
multimedia database çoklu ortam veritabanı
multimedia database çoklu ortam veritabanı
multimedia mining (audio/video) çoklu ortam madenciliği (ses/video)
multimedia system çokluortam dizgesi
multimedia-oriented programming çokluortam yönelimli programlama
multiple agent birden çok etmen
multiple clouds birden çok bulut
multiple data model çoklu veri modeli
multiple input çoklu giriş
multiple instruction/multiple data çoklu komut/çoklu veri
multiple mobile agent birden çok mobil etmen
multiple response variable çoklu yanıt değişkeni
multiple threads of execution çok izlekli çalışma
multiple time-scale variable çok zaman ölçekli değişken
multiple-valued logic çoklu değerli mantık
multiprocessor çoklu işlemci
multiprocessor system çoklu işlemci dizgesi
multi-robot system çoklu robot dizgesi
multisensor data fusion çoklu algılayıcı veri bütünleştirme
multisensor interface çoklu algılayıcı arabirimi
multisig çoklu imza
multi-signature çoklu imza
multitask learning çoklu görevle öğrenme
multitenancy çoklu kullanım
multithreaded çok izlekli
multithreaded programming çok izlekli programlama
multi-understanding çoklu anlama
multivalue database çoklu değerli veritabanı
multi-valued logics birden çok değerli mantık
multivariable çoklu değişken
multivariate random variable çok değişkenli rasgele değişken
multivision understanding çok bakış açılı anlama
musical instrument digital interface müzik aleti sayısal arabirimi
mutable variable dönüşebilir değişken
mutation dönüşüm
mutation operator dönüşüm işleci
mutual understanding karşılıklı anlama
N–
nano data center nano veri merkezi
nano sensor nano algılayıcı
Nash equilibrium Nash dengesi
national climatic data center ulusal iklim veri merkezi
national database language ulusal veritabanı dili
national spatial data infrastructure ulusal konumsal veri altyapısı
natural computing doğal bilişim
natural group variable doğal grup değişkeni
Natural Language Processing (NLP) doğal dil işleme
nature-inspired doğadan esinlenmiş
nature-inspired algorithm doğadan esinlenmiş çözümyolu
nature-inspired cognitive algorithm doğadan esinlenmiş bilişsel çözümyolu
nature-inspired computing doğadan esinlenmiş bilişim
nature-inspired technology doğadan esinlenmiş teknoloji
naval tactical data system deniz taktik veri dizgesi
near field communication service yakın alan iletişim hizmeti
negative binomial random variable negatif ikiterimli rasgele değişken
negative hypergeometric random variable negatif hipergeometrik rasgele değişken
negative value eksi değer
negative value olumsuz değer
neighbour solicitation komşu istem
net neutrality ağ tarafsızlığı
network address translation ağ adresi dönüşümü
Network Administrator Ağ Yöneticisi
network agent ağ etmeni
network analysis ağ çözümleme
Network and Computer Systems Administrator Ağ ve Bilgisayar Sistem Yöneticisi
Network Architect Ağ Mimarı
Network as a Service (NaaS) Hizmet Olarak Ağ  (HOA)
network database ağ veritabanı
network device error ağ aygıtı hatası
Network Engineer Ağ Mühendisi
network error ağ hatası
network exposure ağ duyurma
network function ağ işlevi
network function virtualization ağ işlevi sanallaştırma
network monitoring ağ gözlemleme
network permission error ağ izni hatası
network properties monitoring drone ağ özellikleri gözlemleme uçangözü
network science ağ bilimi
network security ağ güvenliği
network sharing ağ paylaşımı
network slicing ağ bölümleme
Network Systems Administrator Ağ Sistem Yöneticisi
network triggered ağ tetiklemeli
networked cloud bulut ağı
networking aspect of cyber-physical systems siber fiziksel dizgelerin ağ yönü
neural computing sinirsel bilişim
neural net agent sinir ağı etmeni
neural network sinir ağı
neural network sinirsel ağ
neural network-based learning sinir ağı tabanlı öğrenme
neuroimaging beyin görüntüleme
neuromorphic chip sinirsel yonga
neuromorphic computer sinirsel bilgisayar
neuromorphic computing sinirsel bilişim
neuromorphic device sinirsel aygıt
neuroscience sinir bilimi
neurosecurity düşünsel güvenlik
neutral input tarafsız girdi
next generation Internet protocol gelecek nesil İnternet iletişim kuralı
next generation Internet technology gelecek nesil İnternet teknolojisi
node düğüm
no-email day epostasız gün
noise characterization gürültü belirleme
noise in wireless audio transmission kablosuz ses iletiminde gürültü
noise processing gürültü işleme
noise reduction gürültü azaltma
noise removal gürültü giderme
noise removal system gürültü giderme dizgesi
noisy gürültülü
noisy data gürültülü veri
noisy input gürültülü girdi
noisy quantum computer gürültülü nicemsel bilgisayar
nominal value varsayılan değer
nomofobia akıllı telefonsuzluk korkusu
nomofobia aktelsizlik korkusu
non-basic variable esas olmayan değişken
non-central chi-squared random variable merkezi olmayan ki-kare rasgele değişken
non-digital sayısal olmayan
non-digital language sayısal olmayan dil
nonfuzzy value bulanık olmayan değer
non-Gaussian noise Gaus olmayan gürültü
non-Gaussian noise processing Gaus olmayan gürültü işleme
non-homeostatic variable homeostatik olmayan değişken
non-inverting input evirmeyen girdi
nonmanipulated image değiştirilmemiş görüntü
non-manipulated variable ayarlanlanmamış değişken
non-monotonic tekdüze olmayan
non-monotonic cause-effect relation tekdüze olmayan sebep-sonuç ilişkisi
non-numeric data sayısal olmayan veri
non-numerical variable sayısal olmayan değişken
non-observable variable gözlemlenemez değişken
non-parametric method parametrik olmayan yöntem
nonrelational data ilişkisel olmayan veri
non-relational database ilişkisel olmayan veritabanı
non-relational model ilişkisel olmayan model
non-sampling error örnekleme dışı hata
non-speech audio input konuşma dışı sesli girdi
nonstandard data element standart dışı veri öğesi
nonstationary data durağan olmayan veri
non-strategic player stratejik olmayan oyuncu
nontraditional data geleneksel olmayan veri
non-unique random variable benzer rasgele değişken
non-XML Web content XML olmayan Genelağ içeriği
normalised value normalleştirilmiş değer
notification agent bildiri etmeni
notional data kuramsal veri
novel architectures for social networks sosyal ağlar için yeni mimariler
novel sensing technology yeni algılama teknolojisi
nuisance variable rahatsız edici değişken
null value boş değer
numeric data sayısal veri
numerical algorithm sayısal çözümyolu
numerical input sayısal girdi
numerical optimization sayısal eniyileme
numerical state-variable sayısal durum değişkeni
numerical value sayısal değer
numerical variable sayısal değişken
O–
object data management group nesne veri yönetim grubu
object database nesne veritabanı
object database nesne veritabanı
object-based image analysis nesne-tabanlı görüntü çözümleme
objective data nesnel veri
objective understanding yansız anlama
objective value tarafsız değer
object-oriented nesne yönelimli
object-oriented database nesne yönelimli veritabanı
object-oriented modeling nesne yönelimli modelleme
object-oriented software engineering nesne yönelimli yazılım mühendisliği
object-oriented system nesne yönelimli dizge
observable variable gözlemlenebilir değişken
observation error gözlem hatası
observational data gözlemsel veri
observational error gözlemsel hata
observational variable gözlemsel değişken
observed value gözlemlenen değer
observed variable gözlemlenmiş değişken
obsolete data geçersiz veri
offline çevrimdışı
offset error sapma hatası
OLAP (online analytical processing) çevrimiçi çözümsel işleme
OLAP integration çevrimiçi çözümsel işleme tümleştirmesi
omission error eksiklik hatası
omitted variable ihmal edilmiş değişken
on-demand isteğe bağlı
on-demand computing isteğe bağlı hesaplama
on-demand computing model isteğe bağlı hesaplama modeli
on-demand network isteğe bağlı ağ
on-demand service isteğe bağlı hizmet
on-demand Web service isteğe bağlı Genelağ hizmeti
One Time Password (OTP) tek kullanımlı şifre
online çevrimiçi
online activism çevrimiçi eylemcilik
online content çevrimiçi içerik
online database çevrimiçi veritabanı
online degree çevrimiçi derece
online delivery agent çevrimiçi teslim etmeni
online learning çevrimiçi öğrenme
online learning community çevrimiçi öğrenme topluluğu
online news çevrimiçi haber
online organization çevrimiçi eylemcilik
online performance prediction çevrimiçi başarım öngörüsü
online privacy çevrimiçi mahremiyet
online storefront sanal vitrin
onscreen interface ekranda arayüz
ontology varlıkbilim
ontology for pervasive services yaygın hizmetler varlıkbilimi
ontology for processing Web content Genelağ içeriği işleme için varlıkbilimi
ontology in Web service Genelağ hizmetinde varlıkbilimi
ontology-based varlıkbilim tabanlı
ontology-based agent service varlıkbilim tabanlı etmen hizmeti
ontology-driven varlıkbilim güdümlü
ontology-driven data input varlıkbilim güdümlü veri girişi
open autonomous system açık özerk dizge
open data açık veri
open database connectivity açık veritabanı bağlanırlığı
open data-link interface açık veribağı arabirimi
open source açık kaynak
open source intelligence açık kaynak istihbarat
open standard açık standart
open virtualization format açık görselleştirme biçimi
open-implementation cloud infrastructure açık gerçekleştirme bulut altyapısı
open-source colleague açık kaynak meslektaş
open-source community açık kaynak toplum
open-source data açık kaynak verisi
open-source infrastructure açık kaynak altyapısı
open-source infrastructure as a service hizmet olarak aşık kaynak altyapısı
open-source project açık kaynak proje
open-source software açık kaynak yazılım
operating system işletim sistemi
Operating System (OS) İşletim Dizgesi (İD)
operational aspect işletimsel yön
operational data store işletimsel veri deposu
operational database işlemsel veritabanı
operational database işletimsel veritabanı
operative error işletme hatası
opinion mining kanı arama
opinion mining for business services iş hizmetleri için görüş madenciliği
optical computing optik bilişim
optical sensor optik algılayıcı
optimal eniyi
optimal control eniyi denetim
optimal error rate eniyi hata oranı
optimization eniyileme
optimization analysis eniyileme çözümlemesi
optimized evolution data eniyelenmiş evrimsel veri
optimizer eniyileyici
optimum eniyi
OR input VEYA girişi
orchestration for deployment of cloud application bulut uygulaması konuşlandırılması düzenlemesi
orchestration of ubiquitous services yaygın hizmet düzenlemesi
orchestration pervasive services yaygın hizmet düzenlemesi
ordinal data sırasal veri
ordinal scale-variable sıra ölçekli değişken
ordinal value sıra değer
ordinal variable sırasal değişken
organization of data set veri öbeği düzeni
organizational kurumsal
organizational computing örgütsel bilişim
organizational value örgütsel değer
original özgün
original data özgün veri
original understanding özgün anlama
orphan block köksüz öbek
outcome variable sonuç değişkeni
outlier detection aykırı değer algılama
output data çıkış verisi
output value çıkış değeri
output value çıktı değeri
output variable çıkış değişkeni
outside(r) threat dış tehdit
over IoT nesnelerin İnterneti üzerinden
overflow error taşma hatası
overload aşırı yüklenme
override error geçersiz kılma hatası
overwrite error üzerine yazma hatası
ownership sahiplik
P–
P2P patterns uçtan uca örüntü
packet inspection paket inceleme
packet network environment paket ağ ortamı
paging çağrı
paired data eşleşmiş veri
paltry input önemsiz girdi
paper wallet kağıt cüzdan
paraconsistency çelişkiye dayanaklı
paradigm yaklaşım
paradigm changing approach yaklaşım değiştirme yöntemi
parallel algorithm koşut çözümyolu
parallel computing paralel işlem
parallel file system koşut dosya dizgesi
parallel I/O koşut giriş/çıkış
parallel model paralel model
parallel processing koşut işlem
parallel processing paralel işlem
parallel system paralel sistem
parallel understanding koşut anlama
parallel understanding paralel anlama
parameter parametre
parameter value parametre değeri
parameterizable parametreleştirilebilir
parameterizable benchmark parametreleştirilebilir karşılaştırma
Pareto random variable Pareto rasgele değişken
partial game yanlı oyun
partial repetitive understanding kısmi yinelemeli anlama
partial value kısmi değer
participatory approach katılımcı yaklaşım
partitioned data set bölümlenmiş veri öbeği
party taraf
passive attack pasif saldırı
passive data eylemsiz veri
passively accepted input kabullenilmiş girdi
password parola
password şifre
password error parola hatası
patch yama
patch management yama yönetimi
patent and trademark database patent ve marka veritabanı
patient data hasta verileri
pattern örüntü
pattern algebra örüntü cebir
pattern analysis örüntü çözümleme
pattern classification örüntü sınıflandırma
pattern clustering örüntü kümeleme
pattern composition örüntü bileşim
pattern extraction örüntü çıkarma
pattern identification örüntü tanımlama
pattern language örüntü dili
pattern logics örüntü mantığı
pattern matching örüntü eşleştirme
pattern model pitfalls örüntü model tehlikesi
pattern modeling örüntü modelleme
pattern recognition örüntü tanıma
pattern reuse örüntü yeniden kullanma
pattern specification örüntü belirleme
pattern validation örüntü doğrulama
pattern-based örüntü tabanlı
pattern-based computing örüntü tabanlı bilişim
pattern-based designed system örüntü tabanlı tasarlanmış dizge
pattern-oriented programming örüntü yönelimli programlama
Peer-to-Peer (P2P) uçtan uca
peer-to-peer data management uçtan uca veri yönetimi
peer-to-peer database uçtan uca veritabanı
pen test sızma testi
penetration testing sızma testi
people-oriented insan yönelimli
people-oriented application insan yönelimli uygulama
people-oriented service insan yönelimli hizmet
perceived data algılanan veri
perceived endogenous input algılanmış iç kaynaklı girdi
perceived exogenous input algılanmış dış kaynaklı girdi
perceived external input algılanmış dışsal girdi
perceived input algılanmış girdi
perceived internal input algılanmış içsel girdi
perceived value algılanan değer
percentage error yüzde hatası
perception algı
perception algılama
perception error algılama hatası
perceptual experience algısal deneyim
perceptual input algısal girdi
perceptual variable algısal değişken
performance başarım
performance analysis başarım çözümleme
performance analysis tool başarım çözümleme aracı
performance analysis tool başarım çözümleme aracı
performance assessment başarım değerlendirme
performance evaluation başarım değerlendirme
performance evaluation başarım değerlendirme
performance evaluation of data transmission veri iletim başarım değerlendirmesi
performance management başarım yönetimi
performance measurement başarım ölçümü
performance measurement technique başarım ölçümü tekniği
performance measurement tool başarım ölçümü aracı
performance metrics başarım ölçümleri
performance modeling başarım modelleme
performance modeling of software yazılımın başarım modellemesi
performance modeling tool başarım modellemesi aracı
performance modelling başarım modellemesi
performance monitoring başarım gözlemleme
performance monitoring technique başarım gözlemleme tekniği
performance of microservice architectures mikrohizmet mimarisi başarımı
performance of software yazılımın başarımı
performance prediction başarım öngörme
performance profiling tool başarım belirleme aracı
performance requirements engineering başarım gereksinimleri mühendisliği
performance testing tool başarım test aracı
performance tuning tool başarım ayarlama aracı
performance-driven başarım sürümlü
performance-driven power management başarım sürümlü güç yönetimi
performance-driven resource management başarım sürümlü kaynak yönetimi
performance-oriented başarım yönelimli
performance-oriented configuration management başarım yönelimli yapılandırma yönetimi
performance-oriented design management başarım yönelimli tasarım yönetimi
performance-oriented implementation management başarım yönelimli gerçekleştirme yönetimi
permanent error kalıcı hata
permissioned ledger izin koşullu kayıt defteri
permissive identity her şeye açık kimlik
persist (v) kalmak
persist (v) sürmek
persistence kalıcılık
persistence süreklilik
persistent kalıcı
persistent süregelen
persistent cookie kalıcı gözlemci
persistent data kalıcı veri
persistent error direşken hata
persistent error kalıcı hata
persistent error süregelen hata
personable interaction dostça etkileşim
personal agent kişisel etmen
personal data kişisel veri
personal digital agent kişisel sayısal etmen
personal digital assistant sayısal kişisel yardımcı
personal error kişisel hata
personal information management kişisel bilgi yönetimi
personal software agent kişisel yazılım etmeni
personal value kişisel değer
personality kişilik
personalized health analytics kişiselleştirilmiş sağlık çözümleme
pervasive computing yaygın hesaplama
pervasive service yaygın hizmet
pervasive system yaygın dizge
petabytes petabayt
petabytes petasekizli
Petri net Petri ağı
pharming yanlış yönlendirme
phenomenological error görüngüsel hata
phishing oltalama
phishing prevention kimlik avı önleme
phishing prevention oltalama önleme
physical data model fiziksel veri modeli
physical evidence fiziksel kanıt
physical information fiziksel bilgi
physical security fiziksel güvenlik
physical sensor fiziksel algılayıcı
physical variable fiziksel değişken
physically accurate constraint fiziksel olarak kesin kısıt
piconet maviağ
Picture Transfer Protocol (PTP) resim aktarma pkuralı
piggybacker korsan kullanıcı
pixel benek
pixelation benekleme
plaintext düzmetin
platform altlık
platform capabilities type platform yetenekleri türü
platform security platform güvenliği
Platform-as-a-Service (PaaS) hizmet olarak platform (HOP)
plausible value usa uygun değer
player oyuncu
plesiochronous digital hierarchy neredeyse eşanlı sayısal sıradüzen
plus value artı değer
polarization error kutuplaşma hatası
policy control politika denetleme
policy issues politika sorunları
policy-based adaptation ilke tabanlı uyum
pool havuz
pooling equilibrium ortak denge
portability taşınabilirlik
portability of SOA application hizmet yönelimli mimari uygulaması taşınabilirliği
portrait boyuna görünüş
position error konum hatası
positional input konumsal girdi
positive spatial error olumlu uzaysal hata
positive value artı değer
positive value olumlu değer
power consumption in mobile cloud computing mobil bulut bilişim güç tüketimi
power consumption management technique güç tüketimi yönetimi tekniği
power consumption model güç tüketimi modeli
pragmatic understanding yararcı anlama
precise value kesin değer
predicate variable yüklem değişken
predictable data öngörülebilir veri
predicted data öngörülen veri
predicted value öngörülen değer
predicted value öngörülmüş değer
predicted variable öngörülen değişken
prediction öngörü
prediction error öngörü hatası
prediction for service composition hizmet bileşimi için öngörü
prediction pattern öngörü örüntüsü
prediction-as-a-service hizmet olarak öngörü
predictive analysis öngörülü çözümleme
predictive analytics öngörülü çözümleme
predictive information system öngörülü bilgi dizgesi
predictive maintenance öngörülü bakım
predictive management of service öngörülü hizmet bakımı
predictor variable öngören değişken
preference variable yeğleme değişkeni
preferred state variable yeğlenen durum değişkeni
premining ön madencilik
prescriptive analytics kuralcı çözümleme
prevalence data yaygınlık verisi
primary data birincil veri
primary input ana girdi
principles of virtualization sanallaştırma ilkeleri
printable sensor basılabilir algılayıcı
printer error yazıcı hatası
prioritization önceliklendirme
priority queue data structure öncelikli kuyruk veri yapısı
privacy gizlilik
privacy mahremiyet
privacy enforcement for WoT nesnelerin Genelağında mahremiyet uygulatma
privacy for big data büyük veri için gizlilik
privacy in 5G-based IoT middleware system 5G tabanlı nesnelerin interneti katmanında gizlilik
privacy in adaptive systems özuyarlanır dizgelerde gizlilik
privacy in agent-based systems etmen tabanlı dizgelerde gizlilik
privacy in cloud scenarios bulut senaryolarında gizlilik
privacy in complex systems karmaşık dizgelerde gizlilik
privacy in content centric networking içerik merkezli ağ gizliliği
privacy in critical infrastructures kritik altyapılarda gizlilik
privacy in crowdsourcing kitle kaynak kullanımında gizlilik
privacy in cyber physical systems siber fiziksel dizgelerde gizlilik
privacy in data transmission veri iletiminde gizlilik
privacy in location services konum hizmetlerinde gizlilik
privacy in pervasive computing yaygın bilişimde gizlilik
privacy in self-organizing systems özörgütlenen dizgelerde gizlilik
privacy in social networks sosyal ağlarda gizlilik
privacy in the IoT nesnelerin internetinde gizlilik
privacy in ubiquitous computing yaygın bilişimde gizlilik
privacy in Web services Genelağ hizmetlerinde gizlilik
privacy policy gizlilik politikası
privacy preserving data mining veri madenciliğinde gizliliğin korunması
privacy technique mahremiyet tekniği
private blockchain özel öbekzinciri
private cloud özel bulut
private key özel anahtar
private signing key özel oturum anahtarı
proactive önetkin
proactive agent önetkin etmen
proactive system önetkin dizge
probabilistic olasılıksal
probabilistic computer olasılıksal bilgisayar
probabilistic database olasılıksal veritabanı
probabilistic Petri net olasılıksal Petri ağı
probabilistic variable olasılıksal değişken
probability olasılık
probability error olasılık hatası
probability value olasılık değeri
probable olası
probable error olası hata
problem solving environment problem çözme ortamı
problem solving technique problem çözme tekniği
procedure yöntem
procedure error yöntem hatası
process süreç
process control system işlem denetimi dizgesi
process control system security işlem denetimi dizgesi güvenliği
process definition süreç tanımlama
process error süreç hatası
process focus süreç odaklanma
process in the cloud bulutta süreç
process mining süreç arama
process performance süreç başarımı
process quality assurance süreç nitelik güvencesi
process variable süreç değişkeni
process-based süreç tabanlı
processing error işleme hatası
process-intensive computing süreç yoğun bilişim
product integration ürün bütünleştirme
product quality assurance ürün nitelik güvencesi
professional development profesyonel gelişme
prognosed value tanılanmış değer
prognostic variable kestirim değişkeni
program izlence
program program
program analysis program çözümleme
program analysis technique program çözümleme tekniği
program comprehension program anlama
program dependency program bağımlılığı
program dependency graph program bağımlılığı çizgesi
program error program hatası
program variable izlence değişkeni
program variable program değişkeni
program visualization program görselleştirme
programmable programlanabilir
programmable grid programlanabilir ızgara
programmable solid-state storage programlanabilir katıdurum bellek
programmable traffic controller programlanır trafik denetleyici
programmed programlanmış
programmed data processor programlanmış veri işlemcisi
Programmer Programcı
programming programlama
programming abstractions  for middleware arakatman için programlama soyutlaması
programming error programlama hatası
programming language programlama dili
programming semantics programlama anlambilimi
programming technique for AI yapay zekâ için programlama tekniği
program-sensitive error programa duyarlı hata
project monitoring and control proje gözlemleme ve denetimi
project planning proje planlama
projection error izdüşüm hatası
proof of authority yetki kanıtı
proof of stake hisse kanıtı
proof of stake pay kanıtı
proof of work iş kanıtı
propagation pattern yayılma örüntüsü
proportional error orantılı hata
proposition variable önerme değişken
propositional variable önermesel değişken
protecting business processes on the cloud iş süreçlerinin bulutta korunması
protocol iletişim kuralı
protocol data unit iletişim kuralı veri birimi
protocol data unit iletişim kuralı veri birimi
protocol data unit standard iletişim kuralı veri birimi standardı
protocol for low bit rate düşük ikil hızı için iletişim kuralı
provenance köken
proxy vekil
proxying vekil olmak
pseudo-humanity insanımsılık
public address açık adres
public blockchain açık öbekzinciri
public cloud açık bulut
public data açık veri
public data kamuya açık veri
public data network açık veri ağı
public verification key açık doğrulama anahtarı
purposeful agent amaçlı etmen
Q–
qualified variable yetkin değişken
qualitative data nitel veri
qualitative decision-variable nitel karar değişkeni
qualitative spatio-temporal reasoning nitel uzay-zamansal usavurma
qualitative value nitel değer
qualitative variable nitel değişken
quality attribute nitel özellik
quality in graduate education lisansüstü eğitimde nitelik
quality of experience deneyim niteliği
quality of service (QoS) hizmet niteliği
quality-aware nitelik bilinçli
quality-aware service nitelik bilinçli hizmet
quality-aware service selection nitelik bilinçli hizmet seçimi
quantified self niceliksel öz
quantified variable nicelenmiş değişken
quantitative data nicel veri
quantitative decision-variable nicel karar değişkeni
quantitative measurement nicel ölçme
quantitative project management nicel proje yönetimi
quantitative value nicel değer
quantitative variable nicel değişken
quantized nicemlenmiş
quantized input nicemlenmiş girdi
quantized input variable nicemlenmiş girdi değişkeni
quantized output variable nicemlenmiş çıktı değişkeni
quantized state variable nicemlenmiş durum değişkeni
quantized value nicemlenmiş değer
quantized variable nicemlenmiş değişken
quantum kuantum
quantum nicem
quantum nicemsel
Quantum Advisory Committee Nicem Danışma Kurulu
quantum algorithm nicemsel algoritma
quantum communication nicemsel iletişim
quantum complexity theory nicemsel karmaşıklık kuramı
quantum computational operation nicemsel bilişsel işlem
quantum computational operation nicemsel hesaplama işlemi
quantum computer nicemsel bilgisayar
quantum computing nicemsel bilişim
quantum computing nicemsel hesaplama
quantum computing model nicemsel bilişim modeli
quantum computing software nicemsel bilişim yazılımı
quantum computing system nicemsel bilişim dizgesi
quantum connection nicemsel bağlantı
quantum continuous variable nicemsel sürekli değişken
quantum cryptography nicemsel şifreleme
quantum error nicemsel hata
quantum information theory nicemsel enformasyon kuramı
quantum internet nicemsel internet
quantum machine intelligence nicemsel makine zekâsı
quantum message nicemsel ileti
quantum network nicemsel ağ
quantum network testbed nicemsel ağ sınama ortamı
quantum noise nicemsel gürültü
quantum simulation nicemsel benzetim
quantum solution nicemsel çözüm
quantum supremacy nicemsel üstünlük
quantum teleportation nicemsel ışınlama
quantum variable nicemsel değişken
quantum-safe nicem güvenli
qubit kuantum ikili
qubit computing kuantum ikili hesaplama
query sorgu
query optimization sorgu eniyileme
query processing sorgu işleme
queue error kuyruk hatası
quick scan hızlı tarama
quitrit kuantum üçlü
quitrits’ entanglement kuantum üçlü dolanması
R–
radar input radar girişi
random rasgele
random data rasgele veri
random error rasgele hata
random variable rasgele değişken
ranging error uzaklık ölçümü hatası
ransomware fidye yazılımı
raster data taramalı veri
rate debi
rate data debi verisi
rate variable oran değişkeni
ratio oran
ratio oransal
ratio value oransal değer
ratio variable oran değişkeni
rational agent akılcı etmen
ratio-scale variable oran ölçekli değişken
raw data ham veri
reachability erişebilirlik
reactive tepkili
reactive agent tepkili etmen
reactive system tepkili dizge
read error okuma hatası
reading pen okuma kalemi
real value gerçek değer
real variable gerçek değişken
realized value gerçekleştirilmiş değer
real-system data gerçek sistem verisi
real-system data acceptability gerçek sistem verisinin uygunluğu
real-time gerçek zaman
real-time communication protocol gerçek zamanlı iletişim kuralı
real-time computation language gerçek zamanlı bilişim dili
real-time data gerçek zamanlı veri
real-time data visualizing gerçek zamanlı veri görselleştirme
real-time distributed coding gerçek zamanlı dağıtımlı kodlama
real-time face capture gerçek zaman yüz yakalama
real-time fog computing application gerçek zaman sis bilişim uygulaması
real-time input gerçek zamanlı girdi
real-time intelligent alert system gerçek zamanlı akıllı uyarı dizgesi
real-time intelligent communication gerçek zamanlı akıllı iletişim
real-time intelligent network solution gerçek zamanlı akıllı ağ çözümü
real-time modelling gerçek zamanlı modelleme
real-time multiprocessor gerçek zamanlı çoklu işlemci
real-time multiprocessor system gerçek zamanlı çoklu işlemci dizgesi
real-time noise removal gerçek zamanlı gürültü giderme
real-time noise removal system gerçek zamanlı gürültü giderme dizgesi
real-time remote access gerçek zamanlı uzaktan erişim
real-time remote access system gerçek zamanlı uzaktan erişim dizgesi
real-time system gerçek zamanlı sistem
real-valued variable gerçek değerli değişken
real-world data gerçek veri
reasoning usavurma
reasoning error usavurma hatası
reasoning for the management of services hizmetlerin yönetimi için usavurma
reasoning logics usavurma mantığı
reasoning mechanism usavurma düzeneği
reasoning pattern usavurma örüntüsü
reasoning technique usavurma tekniği
rebooting computing bütüncül bilişim
recommendation engine öneri motoru
recommender önerici
recommender for Web content Genelağ içeriği önerici
reconfigurable yeniden yapılandırılır
reconfigurable approach yeniden yapılandırılır yaklaşım
reconfigurable cloud application yeniden yapılandırılabilir bulut uygulaması
reconfigurable robot structure yeniden yapılandırılabilir robot yapısı
reconfigurable service-oriented application yeniden yapılandırılabilir hizmet yönelimli uygulama
reconfiguration yeniden yapılandırma
recoverable error kurtarılabilir hata
recovery mechanisms kurtarma düzeneği
rectification error düzeltme hatası
redemption value geri ödeme değeri
redundant artık
reference architecture başvuru mimarisi
reference data başvuru verisi
reference input başvuru girdisi
reference point represantation kaynak gösterimi
reference value başvuru değeri
reference variable kaynak değişken
referenced variable ilgilendirilmiş değişken
referential value anılabilir değer
reflective approach irdeleyici yaklaşım
register error kaydetme hatası
registration kayıt
regress gerileme
regression gerileme
regression analysis bağlanım çözümleme
regular error düzenli hata
re-identification yeniden tanımlama
reinforcement learning pekiştirmeli öğrenme
re-initialized understanding sil baştan anlama
rejection error geri çevirme hatası
relational algebra ilişkisel cebir
relational data model ilişkisel veri modeli
relational database ilişkisel veritabanı
relational database management system ilişkisel veritabanı yönetim sistemi
relational learning model ilişkisel öğrenme modeli
relational model ilişkisel model
relative error göreceli hata
relative record data set göreceli veri kayıt öbeği
relevant data ilgili veri
relevant input ilgili girdi
relevant stimulus ilgili uyarı
relevant variable ilgili değişken
reliability issue güvenlik sorunu
reliability of empirical research deneysel araştırma güvenliği
reliable agent güvenilir etmen
reliable data protocol güvenilir veri iletişim kuralı
reliable understanding güvenilir anlama
remnant  understanding artık anlama
remote access uzaktan erişim
remote access system uzaktan erişim dizgesi
remote agent uzaktaki etmen
remote database access uzaktan veritabanı erişimi
remote error uzaktan hata
remote procedure uzaktaki yöntem
remote programming uzaktan programlama
remote sensing network uzaktan algılama ağı
remote understanding uzaktan anlama
remote-access uzaktan erişim
remote-access data processing uzaktan bilgi işlem
remotely operated vehicle uzaktan kullanılan araç
renaming error yeniden adlandırma hatası
repairable design onarılabilir tasarım
repetitive understanding yinelemeli anlama
replacement value değiştirme değeri
replication yinelenme
replication study yinelenme çalışması
representation error gösterim hatası
reprogrammable ink tekrar programlanabilir mürekkep
requirement error gereksinim hatası
requirements development gereksinim geliştirme
requirements engineering gereksinim mühendisliği
requirements management gereksinim yönetimi
research variable araştırma değişkeni
resemblance value benzerlik değeri
resident agent yerleşik etmen
residual error artakalan hata
residual error kalıntı hata
residual standard error kalıntı standart hata
residual variable kalıntısal değişken
resilience dayanıklılık
resiliency dayanıklık
resilient dayanıklı
resolution karar verme
resolution error çözünürlük hatası
resource discovery kaynak buluşu
resource error kaynak hatası
resource identification kaynak tanımlama
Resource Intensive Applications and Services (RIAS) Kaynak Yoğun Uygulama ve Hizmetler (KYUH)
resource management kaynak yönetimi
resource management kaynak yönetimi
resource management for drone systems uçangöz dizgeleri için kaynak yönetimi
resource orchestration kaynak düzenlemesi
resource pool kaynak havuzu
resource pooling kaynak havuzlama
resource-constraint computing kaynak kısıtlı bilişim
response variable yanıt değişkeni
restriction kısıtlama
retained data kalan veri
retrieval agent kurtarma etmeni
retrieving error kurtarma hatası
re-usability of software yazılımın tekrar kullanılabilirliği
reverse engineering tersine mühendislik
reversibility geri getirilebilirlik
revised data gözden geçirilmiş veri
Ripple Ripple
risk risk
risk analysis risk çözümleme
risk management risk yönetimi
risk management in service management hizmet yönetiminde risk yönetimi
risk variable risk değişkeni
roaming dolaşım
robocall otomatik çağırma
robot development robot geliştirme
robot personality robot kişiliği
robot pilot robot pilot
robotic gadget robotsal küçük alet
robotic hand robot el
robotic native robot çağcılı
robotic pilot with license yetkili robot pilot
robotic process automation robot süreci otomasyonu
robotics robotbilim
robust dayanıklı
robust understanding dayanıklı anlama
robustness dayanıklılık
robustness issue dayanıklılık sorunu
role rol
ronna: 1027 ronna: 1027
ronto: 10-27 ronto: 10-27
root agent kök etmen
root-mean-square error yaklaşım hatası
rotational variable dönme değişkeni
rough data kaba veri
rough sets kaba küme
rounded value yuvarlatılmış değer
rounding error yuvarlatma hatası
round-off error yuvarlama hatası
routing yönlendirme
routing analysis yönlendirme çözümlemesi
routing architecture yönlendirme mimarisi
routing protocol yönlendirme iletişim kuralı
rule learner kural öğrenen
rule-based kural tabanlı
rule-based agent kural tabanlı etmen
rule-based business intelligence kural tabanlı iş zekâsı
runtime data yürütüm verisi
runtime linked data bağlantılı yürütüm verisi
runtime management çalışma zamanı yönetimi
runtime model estimation çalışma zamanı model kestirimi
runtime performance çalışma zamanı başarımı
runtime performance management yürütüm başarım yönetimi
S–
safety in agent-based systems etmen tabanlı dizgelerde güvenlik
sampled-data control system örneklenmiş veri denetim dizgesi
sampled-data system örneklenmiş veri dizgesi
sampling error örnekleme hatası
satellite data transmission technique uydu veri iletim tekniği
satoshi satoşi
scalability ölçeklenebilirlik
scalability ölçeklenebilirlik
scalability in cloud computing infrastructure bulut bilişim altyapısında ölçeklenebilirlik
scalability issue ölçeklenebilirlik konusu
scalable cloud storage ölçeklenir bulut depolama
scalable computation ölçeklenebilir bilişim
scalable computing ölçeklenebilir bilişim
scalable data ölçeklenebilir veri
scalable quantum computing ölçeklenebilir nicemsel bilişim
scalar variable sayıl değişken
scenario benchmarking senaryo kıyaslama
scenario modeling senaryo modelleme
schematic type variable şematik tip değişken
schematic variable şematik değişken
scientific database bilimsel veritabanı
scientific error bilimsel hata
screen ekran
screen recording ekran kaydı
screenager ekran nesli
screening data tarama verisi
scriptable agent programlanabilir etmen
search agent arama etmeni
search engine arama motoru
search method arama yöntemi
search pattern arama örüntüsü
search-based application arama tabanlı uygulama
secondary authentication ikincil kimlik doğrulama
secondary authorization ikincil kimlik yetkilendirme
secondary data ikincil veri
secure architecture güvenli mimari
secure composition güvenli bileşim
secure data transmission güvenli veri iletimi
secure digital güvenli sayısal
secure drone communication güvenli uçangöz iletişimi
secure drone to drone communication uçangözler arası güvenli iletişim
security güvenlik
security advisory güvenlik önerisi
security and privacy in sensor network algılayıcı ağında güvenlik ve gizlilik
security and privacy in smartphone devices akıllı telefon cihazlarında güvenlik ve gizlilik
security and privacy in social applications toplumsal uygulamalarda güvenlik ve gizlilik
security and privacy in social networks sosyal ağlarda güvenlik ve gizlilik
security and privacy management güvenlik ve gizlilik yönetimi
security and privacy of IoT nesnelerin internetinde güvenlik ve gizlilik
security and privacy of IoT nesnelerin internetinin güvenliği ve gizliliği
security and privacy of mobile cloud computing mobil bulut bilişimde güvenlik ve gizlilik
security and safety management güvenlik ve güven yönetimi
security architecture güvenlik mimarisi
security aspect güvenlik yönü
security aspects of software deployment yazılım dağıtımının güvenlik yönleri
security attack güvenlik saldırısı
security automation tool güvenlik otomasyon aracı
security bug güvenlik hatası
security economics güvenlik ekonomisi
security flaw güvenlik kusuru
security for big data büyük veri güvenliği
security for mobile code mobil kod güvenliği
security in adaptive systems uyarlanır dizgelerde güvenlik
security in agent-based systems etmen tabanlı dizgelerde güvenlik
security in agile software development çevik yazılım geliştirmede güvenlik
security in cloud scenarios bulut senaryolarında güvenlik
security in cloud-based service bulut tabanlı hizmette güvenlik
security in complex systems karmaşık dizgelerde güvenlik
security in content centric networking içerik merkezli ağ güvenliği
security in continuous deployment sürekli dağıtımda güvenlik
security in critical infrastructures kritik altyapılarda güvenlik
security in crowdsourcing kitle kaynak güvenliği
security in cyber-physical systems siber fiziksel dizgelerde güvenlik
security in location services konum hizmetlerinde güvenlik
security in pervasive computing yaygın bilişimde güvenlik
security in self-organizing systems özuyarlanır dizgelerde güvenlik
security in social networks sosyal ağlarda güvenlik
security in the IoT nesnelerin internetinde güvenlik
security in ubiquitous computing yaygın bilişimde güvenlik
security in Web services Genelağ hizmetlerinde güvenlik
security in social networks sosyal ağlarda güvenlik
security metrics güvenlik ölçümleri
security model güvenlik modeli
security of mobile social networks mobil sosyal ağlarda güvenlik
security of operating system işletim dizgesi güvenliği
security of storage systems depolama dizgelerinde güvenlik
security pattern güvenlik modeli
security policy güvenlik politikası
security property güvenlik özelliği
security protocol in FMEC sis ve uç bilişim güvenlik kuralı
security verification güvenlik doğrulaması
security, privacy and trust güvenlik, gizlilik ve güven
selective scan seçme tarama
self organizing system özörgütlenen dizge
self-adaptation özuyum
self-adaptation application özuyum uygulaması
self-adaptation in ad hoc sensor networks amaca yönelik algılayıcı ağlarının özuyumu
self-adaptation in high-speed signal processing yüksek hızlı sinyal işlemede özuyum
self-adaptation in mobile environment mobil ortamda özuyum
self-adaptation via multi-agent systems çok etmenli dizgeler aracılığıyle özuyum
self-adaptation via multi-agent systems çoklu etmen diagelerinde özuyum
self-adapting e-health system özuyumlu e-sağlık dizgesi
self-adapting ehealth systems elektronik sağlık dizgelerinde özuyum
self-adaptive özuyumlu
self-adaptive application özuyumlu uygulama
self-adaptive behavior özuyumlu davranış
self-adaptive behavioral control özuyumlu davranışsal denetim
self-adaptive cloud architecture özuyumlu bulut mimarisi
self-adaptive network özuyumlu ağ
self-adaptive pervasive service özuyumlu yaygın hizmet
self-adaptive service özuyumlu hizmet
self-adaptive structure özuyumlu yapı
self-adaptive system özuyumlu dizge
self-adaptive technique özuyumlu teknik
self-adaptive topology özuyumlu ilinge
self-aware bilinçli
self-aware adaptation bilinçli uyum
self-aware adaptation for analyzing big data büyük veri çözümlemesi için bilinçli uyum
self-excitation kendi kendini uyarma
self-healing system kendini onaran dizge
self-motivated agent özgüdümlü etmen
self-optimization kendini eniyileme
self-optimization in software-defined network yazılım tanımlı ağda kendini eniyileme
self-organization özörgütlenme
self-organizing özörgütlenen
self-organizing cloud networking özörgütlenen bulut ağ
self-protective kendini koruyan
self-protective application kendini koruyan uygulama
self-protective multi-cloud application kendini koruyucu çoklu bulut uygulması
self-replicating agent kendiliğinden çoğalabilir etmen
self-test input kendi kendini test girdisi
self-understanding kendini anlama
semantic anlambilimsel
semantic agent anlambilimsel etmen
semantic agent system anlambilimsel etmen dizgesi
semantic code browsing anlambilimsel kod tarama
semantic computing anlambilimsel bilişim
semantic data model anlambilimsel veri modeli
semantic discovery anlambilimsel buluş
semantic error anlambilimsel hata
semantic for processing Web content Genelağ içeriği işlemek için anlambilim
semantic information anlambilimsel bilgi
semantic input anlambilimsel girdi
semantic metadata anlambilimsel üstveri
semantic modeling anlambilimsel model
semantic parsing anlambilimsel ayrıştırma
semantic understanding anlambilimsel anlama
semantic value anlambilimsel değer
semantic Web anlambilimsel Genelağ
semantically augmented metadata anlambilimsel artırılmış üstveri
semantically rich metadata anlambilimsel zengin üstveri
semantics anlambilim
semantics in business modeling iş modellemede anlambilim
semantics in Web services Genelağ hizmetlerinde anlambilim
semantics of programming languages programlama dilleri anlambilimi
semi-autonomous agent yarı özerk etmen
semi-cloudification yarı bulutlaştırma
semi-structured data yarı yapılı veri
semi-structured process yarı yapılandırılmış işlem
semi-structured process yarı yapısal süreç
semi-supervised learning yarı denetimli öğrenme
Senior Analyst Programmer Kıdemli Çözümleyici Programcı
Senior Applications Engineer Kıdemli Uygulama Mühendisi
Senior Database Administrator Kıdemli Veritabanı Yöneticisi
Senior Network Architect Kıdemli Ağ Mimarı
Senior Network Engineer Kıdemli Ağ Mühendisi
Senior Network System Administrator Kıdemli Ağ Sistem Yöneticisi
Senior Product Manager Kıdemli Ürün Yöneticisi
Senior Programmer Kıdemli Programcı
Senior Project Manager Kıdemli Proje Yöneticisi
Senior Security Specialist Kıdemli BT Güvenlik Uzmanı
Senior Software Engineer Kıdemli Yazılım Mühendisi
Senior Support Specialist Kıdemli Destek Uzmanı
Senior System Administrator Kıdemli Sistem Yöneticisi
Senior System Analyst Kıdemli Sistem Çözümleyici
Senior System Architect Kıdemli Sistem Mimarı
Senior System Designer Kıdemli Sistem Tasarımcısı
Senior Systems Analyst Kıdemli Sistem Çözümleyici
Senior Systems Software Engineer Kıdemli Sistem Yazılımı Mühendisi
Senior Web Administrator Kıdemli Genelağ Yöneticisi
Senior Web Developer Kıdemli Genelağ Geliştiricisi
sense data duyu verisi
sensed input algılanmış girdi
sensed variable algılanmış değişken
sensing device algılama aygıtı
sensing system algılama dizgesi
sensing technology algılama teknolojisi
sensitive duyarlı
sensitive hassas
sensitive data duyarlı veri
sensitive information hassas bilgi
sensitivity error duyarlılık hatası
sensor algılayıcı
sensor data algılayıcı verisi
sensor database algılayıcı veritabanı
sensor error algılayıcı hatası
sensor interface algılayıcı arabirimi
sensor modeling algılayıcı modelleme
sensor network algılayıcı ağı
sensor network algılayıcı ağı
sensor packaging algılayıcı paketleme
sensor system algılayıcı dizgesi
sensor-based computing algılayıcı tabanlı bilişim
sensory data algısal veri
sensory data conversion algısal veri dönüşümü
sensory input algısal girdi
sensory input duyusal girdi
sentential variable tümcesel değişken
sequence error sıra hatası
sequencing error sıralama hatası
sequential understanding ardışık anlama
serious game ciddi oyun
server error sunucu hatası
server-client sunucu-istemci
serverless computing sunucusuz bilişim
serverless computing sunucusuz hesaplama
service agent hizmet etmeni
service audit hizmet denetimi
service audit metrics hizmet denetimi ölçevi
service based hizmet tabanlı
service based architecture hizmet tabanlı mimari
service bundling hizmet paketleme
service bus hizmet veriyolu
service composition hizmet dizimi
service computation hizmet hesaplama
service computation for smart cities akıllı şehirler için hizmet hesaplama
service computation for smart vehicles akıllı araçlar için hizmet bilişimi
service computing hizmet bilişimi
service consumption hizmet tüketimi
service delivery hizmet sağlama
service design hizmet tasarımı
service distribution in cloud computing infrastructure bulut bilişim altyapısında hizmet dağılımı
service engineering hizmet mühendisliği
service evaluation hizmet değerlendirme
service innovation hizmet yenileşimi
service knowledge hizmet bilgisi
Service Level Agreement (SLA) Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA)
service lifecycle hizmet yaşam döngüsü
service measurement hizmet ölçümü
service orchestration hizmet düzenleme
service personalization hizmetin kişiye uyarlanması
service replication process hizmet çoğaltma işlemi
service requirement validation hizmet gereksinimlerinin geçerlemesi
service research hizmet araştırma
service security hizmet güvenliği
service-based system hizmet tabanlı dizge
service-oriented hizmet yönelimli
service-oriented agent-based architecture hizmet yönelimli etmen tabanlı mimari
service-oriented agent-based protocol hizmet yönelimli etmen tabanlı iletişim kuralı
Service-Oriented Architecture (SOA) hizmet yönelimli mimari (HYM)
service-oriented business hizmet yönelimli iş
service-oriented software engineering hizmet yönelimli yazılım mühendisliği
service-oriented system hizmet yönelimli dizge
session oturum
session management oturum yönetimi
setup kurulum
setup error kurulum hatası
SHA 256 (Secure Hash Algorithm) güvenli özetlem algoritması 256
shared data ortak veri
shared secret data random variable paylaşımlı gizli veri rasgele değişkeni
short time-scale variable kısa zaman ölçekli değişken
signal processing sinyal işleme
significant data önemli veri
simple variable basit değişken
simplification error basitleştirme hatası
simulated data benzetimlenmiş veri
simulated data acceptability benzetimlenmiş verinin uygunluğu
simulated input benzetim girdisi
simulating digital systems sayısal dizge benzetimi
simulation benzetim
simulation data benzetim verisi
simulation data management benzetim verisi yönetimi
simulation error benzetim hatası
simulation modeling methodology benzetim modelleme yöntembilimi
simulation-based benzetim tabanlı
simulation-based data mining benzetim tabanlı veri arama
simulation-based understanding benzetim tabanlı anlama
single error tek hata
single input tek girdi
single instruction/multiple data tek komut – çok veri
single program/multiple data tek program – çok veri
single space variable tek uzay değişkeni
single-aspect understanding tek yönü anlama
single-line digital subscriber line tek hatlı sayısal abone hattı
singleton global variable tekil kullanılan genel değişken
singleton variable tekil kullanılan değişken
single-vision understanding tek bakış açılı anlama
situational variable durumsal değişken
slack variable serbestlik değişkeni
smart city akıllı kent
smart city environment akıllı kent ortamı
smart community akıllı topluluk
smart computing akıllı bilişim
smart contracts akıllı sözleşme
smart device technology akıllı aygıt teknolojisi
smart glove akıllı eldiven
smart grid akıllı ızgara
smart platform akıllı platform
smart sensor akıllı algılayıcı
smart service akıllı hizmet
smart space akıllı alan
smart system akıllı dizge
smart system technology akıllı dizge teknolojisi
smart-city communication tool akıllı kent iletişim aracı
smartglasses akıllı gözlük
smartphone as a key anahtar olarak akıllı telefon
smooth data düzgün veri
snapshot anlık görüntü
snapshot viewer anlık görüntüleyici
sociable agent girişken etmen
social aspect of cyberspace siber uzayın toplumsal yönü
social aspect of software architecture yazılım mimarisinin toplumsal yönü
social autonomy toplumsal özerklik
social computing toplumsal bilişim
social cyber-security application toplumsal siber güvenlik uygulaması
social impact of AI yapay zekânın toplumsal tesiri
Social Media Specialist Toplumsal Ortam Uzmanı
social network toplumsal ağ
social networking toplumsal ağ oluşturma
social responsibility toplumsal sorumluluk
social Web service toplumsal Genelağ hizmeti
social computing toplumsal bilişim
social Internet of Things toplumsal nesnelerin interneti
social Internet of Vehicles toplumsal araçların interneti
socially-aware networks toplumsal bilinçli ağ
socially-driven toplumsal sürümlü
socially-driven cloud networking toplumsal sürümlü bulut ağı oluşturma
socially-driven networking toplumsal sürümlü ağ oluşturma
soft computing esnek bilişim
soft robot esnek robot
soft robotics esnek robotbilim
soft token şifre üreten yazılım
softfork kolay çatallaşma
software agent yazılım etmeni
Software Architect Yazılım Mimarı
Software as a Service (SaaS) Hizmet Olarak Yazılım (HOY)
software clone yazılım eşlemi
software clone detection yazılım eşlemi tespiti
software clone detection technique yazılım eşlemi tespit tekniği
software defined network yazılım tanımlı ağ
software description database yazılım betimleme veritabanı
software design  error yazılım tasarımı hatası
Software Developer Yazılım Geliştirici
software development process yazılım geliştirme süreci
Software Engineer Yazılım Mühendisi
software engineering yazılım mühendisliği
software engineering education yazılım mühendisliği eğitimi
software error yazılım hatası
software performance engineering yazılım başarımı mühendisliği
software performance pattern yazılılım başarım örüntüsü
software performance tool interoperability yazılılım başarım aracının birlikte çalışabilirliği
software pirate yazılım korsanı
software process yazılım süreci
software project management yazılım proje yönetimi
software security yazılım güvenliği
software tool yazılım aracı
software verification yazılım doğrulama
software visualization yazılım görselleştirme
software-as-a-service hizmet olarak yazılım
Software-as-a-Service (SaaS) Hizmet Olarak Yazılım (HOY)
software-defined yazılım tanımlı
software-defined network yazılım tanımlı ağ
software-enabled network yazılım etkinleştirilmiş ağ
solid-state katıdurum
solid-state storage katıdurum bellek
solution error çözüm hatası
sonar input sonar girişi
sorter error sıralayıcı hatası
sorting algorithm sıralama çözümyolu
sound value uygun değer
source data kaynak veri
spam istenmeyen e-posta
spam prevention istenmeyen e-posta önleme
span error erim hatası
sparse data nadir veri
sparse data seyrek veri
spatial computation konumsal bilişim
spatial data modeling konumsal veri modelleme
spatial error konumsal hata
spatial information konum bilgisi
spatial variable uzamsal değişken
spatially correlated error konumsal olarak ilintili hata
spatio-temporal event recognition uzay zamansal olay tanıma
special value özel değer
specialized computation language özelleştirilmiş bilişim dili
specific belirli
specific özgül
specific data özgül veri
specific value belirli değer
specific value belirtilen değer
specification belirtme
specification error belirtme hatası
specification of adaptive behavior uyarlanır davranış belirtimi
specification of adaptive structure uyarlanır yapı belirtimi
specified error belirlenmiş hata
speech analysis konuşma çözümlemesi
speech coding konuşma kodlama
speech input sözlü giriş
speech management konuşma yönetimi
speech recognition konuşma tanıma
speech-decoding konuşma çözümlemesi
speech-decoding algorithm konuşma çözümlemesi çözümyolu
spider örümcek
spoof aldatmak
spoof kandırmak
spoofing kandırıcı ileti
stable error kararlı hata
stable-unstable semantics kararlı kararsız anlambilim
standard ölçün
standard ölçünlü
standard standart
standard error standart hata
standard for image processing görüntü işleme standardı
standard for voice processing ses işleme standardı
standard for voice transmission ses nakli standardı
standardized value standart değer
state value durum değeri
state variable durum değişkeni
statement variable deyimsel değişken
static analysis durağan çözümleme
static analysis for security güvenlik için durağan çözümleme
static data durağan veri
static database management system durağan veritabanı yönetim sitemi
static error kalıcı hata
static pattern durağan örüntü
static profiling of parametric resource usage parametrik kaynak kullanımının durağan görünümü
static program analysis durağan program çözümleme
static value duruk değer
static variable durağan değişken
statically scoped variable durağan kapsamlı değişken
stationary agent kalıcı etmen
stationary variable kalıcı değişken
statistical AI istatistiksel yapay zekâ
statistical data istatistiksel veri
statistical data compression istatistiksel veri sıkıştırma
statistical modeling methodology istatistiksel modelleme yöntembilimi
statistical variable istatistik değişkeni
steady-state error kalıcı durum hatası
step input basamaklı girdi
stimulant uyarıcı
stimulator uyarıcı
stimulus uyarı
stochastic variable olasılıksal değişken
stock and flow variable yığın ve akış değişkeni
stock variable yığın değişkeni
storage bellek
storage depo
storage-as-a-service hizmet olarak depolama
storage-as-a-service in cloud hizmet olarak bulutta depolama
store  (v) depolamak
storing digital information in DNA DNA’da bilgi depolama
strategic variable stratejik değişken
strategies for quality-aware service selection niteliğe duyarlı hizmet seçimi stratejisi
stream ciphers akış şifreleme
stream data akış verisi
streaming data kesintisiz veri
string variable dizgi değişken
structural yapısal
structural understanding yapısal anlama
structure-based yapı tabanlı
structure-based approach yapı tabanlı yaklaşım
structured data yapısal veri
structured process yapısal süreç
sub variable alt değişken
subject variable denek değişkeni
subjective öznel
subjective data öznel veri
subjective error öznel hata
subjective understanding öznel anlama
subjective value öznel değer
subliminal stimulus bilinçaltı uyarı
subscripted variable altsimgeli değişken
substitution error yerine koyma hatası
subtreshold stimulus eşikaltı uyarı
super-basic variable en temel değişken
supercomputer süperbilgisayar
supercomputer system süperbilgisayar dizgesi
supersafe rule üstün güvenilir kural
supplementary variable tamamlayıcı değişken
supplier agreement management tedarikçi anlaşma yönetimi
Support Specialist Destek Uzmanı
suppressor variable bastırıcı değişken
surplus variable artık değişken
survivability kalıcılık
suspicious package şüpheli paket
sustainable sürdürülebilir
sustainable computing sürdürülebilir bilişim
switchable understanding değiştirilebilir anlama
symbolic simgesel
symbolic computation simgesel bilişim
symbolic manipulation simgesel işlem
synchronized input eşzamanlanmış girdi
synchronous data eşzamanlı veri
synchronous data link control eşzamanlı veri bağlantı denetimi
synchronous digital hierarchy eşanlı sayısal sıradüzen
synchronous input eşzamanlı girdi
syntactic sözdizimsel
syntactic input sözdizimsel girdi
syntactic understanding sözdizimsel anlama
syntax sözdizimi
syntax error sözdizimi hatası
synthetic environment data yapay çevre verisi
system abnormal behavior pattern dizgenin anormal davranış örüntüsü
System Architect Sistem Mimarı
system error dizge hatası
system latency agent dizge gecikme etmeni
system normal behavior pattern dizge normal davranış örüntüsü
system security dizge güvenliği
system sizing technique dizge boyutlandırma tekniği
system variable dizge değişkeni
system variable sistem değişkeni
systematic error düzenli hata
systemic error dizinsel hata
systemic error sistemsel hata
system-level soft error gürültülü bellek hatası
systems engineering sistem mühendisliği
Systems Software Engineer​ Sistem Yazılımı Mühendisi
T–
table error çizelge hatası
tactile information processing dokunsal bilgi işlem
tagged value etiketlenmiş değer
tamper (v) kurcalamak
tamper detection kurcalama saptama
tamper resistance kurcalamaya dayanıklılık
tamperproof kurcalamaya dayanıklı
tangible value somut değer
target amaç
target hedef
target data amaç veri
target registration error hedef kayıt hatası
task execution in multi-agent systems çoklu etmen dizgelerinde görev yapma
task planning in multi-agent systems çoklu etmen dizgelerinde görev planlama
task-oriented agent-based system görev yönelimli etmen tabanlı dizge
task-specific agent göreve özgü etmen
teachable agent öğretilebilir etmen
Team Lead Takım Lideri
tearing variable yırtılma değişkeni
technical data teknik veri
Technical Operations Officer Teknik İşler Görevlisi
technical solution teknik çözüm
Technical Specialist Teknik Uzman
Technical Support Engineer Teknik Destek Mühendisi
Technical Support Specialist Teknik Destek Uzmanı
technologies for network 2030 2030 ağları için teknoloji
technology education teknoloji eğitimi
technology for sustainability sürdürülebilirlik için teknoloji
technology-oriented computing teknoloji yönelimli bilişim
Telecommunications Specialist İletişim Uzmanı
temperature sensor sıcaklık algılayıcısı
temporal computing zamansal bilişim
temporal database zamansal veritabanı
temporal error zamansal hata
temporal logics zamansal mantık
temporal memory geçici bellek
temporal prediction error zamansal öngörü hatası
temporal variable zamansal değişken
temporary cookie geçici gözlemci
temporary error geçici hata
temporary variable geçici değişken
tenant kullanıcı
tendency error eğilim hatası
terabyte terabayt
terabyte terasekizli
teraflop tera kayan noktalı işlem
terminal value vade değeri
termination sonlandırma
test data sınama verisi
test net test ağı
test specification sınama belirtimi
test technology sınama teknolojisi
testbed sınama ortamı
testing data sınama verisi
testing data set sınama veri öbeği
testing in pattern-based designed system örüntü tabanlı tasarlanmış dizgede sınama
text data metin verisi
text reading device metin okuma cihazı
texting mesajlaşma
texture classification doku sınıflandırma
texture defect detection pattern doku kusuru algılama örüntüsü
The Onion Routing (TOR) katmanlı yönlendirme (KY)
theoretical kuramsal
theoretical amount kuramsal miktar
theoretical data kuramsal veri
theoretical metric kuramsal ölçüm
theoretical value kuramsal değer
theory kuram
therapeutic data iyileştirici veri
thermal noise ısıl gürültü
thermodynamic variable termodinamik değişken
third variable şaşırtan değişken
thread çokluişlemci görevi
thread ileti zinciri
thread izlek
threaded zincirlenmiş
threaded file zincirlenmiş dosya
threading zincirleme
threat fatigue tehlikeye alışma
three-factor authentication üç etkenli kimlik doğrulama
threshold value eşik değeri
through variable geçiş değişkeni
tightly coupled multi-agent sıkı bağlaşımlı çoklu etmen
time value zaman değeri
time variable zaman değişkeni
time-indexed data zaman dizinli veri
time-management data zaman yönetimi verisi
time-scale variable zaman ölçekli değişken
time-series analysis zaman serisi çözümleme
time-series data zaman serisi verileri
token jeton
tokenless ledger jetonsuz kayıt defteri
tool error araç hatası
top programming language en üstün programlama dili
top-down understanding yukarıdan aşağıya anlama
topology monitoring of WSN with drones uçangözlerle kablosuz algılayıcı ağı ilinge gözlemleme
topology specification ilinge belirleme
touch-based display dokunmalı görüntüleme
touchscreen dokunmalı ekran
trace data izleme verisi
trace-based izleme tabanlı
trace-based intelligent real-time service izleme tabanlı gerçek zamanlı akıllı hizmet
trace-based real-time service izleme tabanlı gerçek zamanlı hizmet
tracking cookie izleme gözlemcisi
tracking error izleme hatası
tracking pattern izleme örüntüsü
trade off takas
traditional animation geleneksel canlandırma
traffic model in 5G network 5G ağında trafik modeli
traffic steering trafik yönlendirme
traffic/routing pattern trafik/yönlendirme örüntüsü
training eğitim
training data eğitim verisi
training data-set eğitim veri öbeği
training period eğitim dönemi
transaction block işlem öbeği
transaction error işlem hatası
transaction fee işlem bedeli
transaction-oriented system işlem yönelimli dizge
transcription error kayıt hatası
transfer error aktarım hatası
transfer learning aktarma öğrenme
transfer value devir değeri
transient agent geçici etmen
transition variable geçiş değişkeni
transitive closure geçişli kapalılık
translation error çeviri hatası
translational variable çevirisel değişken
translucent display yarısaydam görüntü
transmission iletim
transmission control protocol iletim denetim kuralı
transmission error iletim hatası
transparent saydam
transportable information agent taşınabilir bilgi etmeni
transportation service computing taşıma hizmeti hesaplama
transposition yer değiştirme
transposition error yer değiştirme hatası
trend eğilim
trend in service computation hizmet bilişiminde eğilim
trends in computer engineering bilgisayar mühendisliğinde eğilimler
trigger input tetikleyici girdi
Trojan horse Truva atı
troll siber kışkırtıcı
troll-friendly kışkırtıcılığa duyarsız
trolling siber kışkırtıcılık
true information doğru bilgi
true negative test result doğru olumsuz sonuç
true positive test result doğru olumlu sonuç
true value doğru değer
truncated dependent variable kesikli bağımlı değişken
truncated random variable kesikli rasgele değişken
truncated variable kesikli değişken
truncation error kırpma hatası
trust güven
trust and cloud güven ve bulut
trust in agent-based systems etmen tabanlı dizgelerde güven
trust in social networks sosyal ağlarda güvenlik
trust management güven yönetimi
trust model güven modeli
trust model for adaptive systems uyarlanır dizgelerde güven modeli
trust model for autonomics systems özyönetimli dizgelerde güven modeli
trust model for self-organizing systems özuyarlanır dizgelerde güven modeli
trusted agent güvenilen etmen
trusted cloud environment güvenilir bulut ortamı
trusted code güvenilir kod
trusted computing güvenilir bilgi işlem
trusted extension güvenilir uzantı
trusted path güvenilir yol
trusted service güvenilir hizmet
trustworthy güvenilir
trustworthy agent güvenilir etmen
trustworthy identity güvenilir kimlik
truth assessment gerçeğin değerlendirilmesi
truthfulness level gerçeklik düzeyi
tuner error ayarlayıcı hatası
Turing complete Turing yeterliği
two directional input iki yönlü girdi
two factor authentication iki ögeli kimlik doğrulama
two phase authentication iki aşamalı kimlik doğrulama
two-factor-authentication iki etkenli kimlik doğrulama
type tip
type tür
type enforcement tür uygulama
type I error birinci tür hata
type II error ikinci tür hata
type III error üçüncü tür hata
type theory tip kuramı
type variable tip değişkeni
typed variable tipi belirlenmiş değişken
typical error özgün hata
typing error yazım hatası
U–
ubiquitous computing yaygın bilgi işlem
ubiquitous context-aware interaction yaygın bağlam bilinçli etkileşim
ubiquitous data management yaygın veri yönetimi
ubiquitous service yaygın hizmet
ubiquitous technology yaygın teknoloji
ubiquity pattern yaygın örüntü
ultra-soft robotic hand çok yumuşak robotsal el
ultrasonic sensor sesüstü algılayıcı
unaggregated data kümelenmemiş veri
unambiguous data belgin veri
unauthorized agent yetkisiz etmen
unbalanced error dengesiz hata
unbiased data tarafsız veri
unbiased error yansız hata
unbounded variable sınırsız değişken
uncertain belirsiz
uncertain data belirsiz veri
uncertain Web service Genelağ hizmetinde belirsizlik
uncertainty belirsizlik
uncertainty in Web service composition Genelağ hizmeti bileşiminde belirsizlik
uncertainty propagation belirsizlik yayılması
uncontrollable variable denetlenemez değişken
unconventional computing geleneksel olmayan bilişim
unconventional input alışılmamış girdi
uncorrelated error ilintisiz hata
uncorrelated random variable ilintisiz rasgele değişken
undamped oscilation sönümsüz titreşim
undefined error tanımlanmamış hata
undefined variable tanımlanmamış değişken
understanding anlama
understanding agent anlayabilen etmen
understanding for subscribers aboneler için anlama
unification error birleştirme hatası
uniform input birörnek girdi
uniform random variable birbiçimli rasgele değişken
uniform resource agent birbiçimli kaynak etmeni
uninitialized variable başlangıç değeri verilmemiş değişken
uninstaller error kaldırıcı hatası
unintentional computing error istemsiz hesaplama hatası
unintentional error istemsiz hata
uninteresting variable ilginç olmayan değişken
unique random variable benzersiz rasgele değişken
Universal Unique Identifier (UUID) Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB)
unknown error bilinmeyen hata
unknown variable bilinmeyen değişken
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) İnsansız Hava Aracı (İHA)
unmanned autonomous weapon insansız özerk silah
Unmanned Ground Vehicle (UGV) İnsansız Kara Aracı (İKA)
unnecessary gereksiz
unpermissioned ledger izin koşulsuz kayıt defteri
unpredictable data öngörülemez veri
unpredicted data öngörülmeyen veri
unqualified variable yetkin olmayan değişken
unrecoverable error kurtarılamaz hata
unreferenced variable ilgilendirilmemiş değişken
unreliable understanding güvenilemez anlama
unspecified error belirtilmemiş hata
unstable error kararsız hata
unstructured data yapılandırılmamış veri
unsupervised learning denetimsiz öğrenme
untrusted cloud environment güvenilmeyen bulut ortamı
unverified understanding doğruluğu sağlan(a)mamış anlama
updated data güncellenmiş veri
uplink-downlink yükleme-indirme bağlantısı
uptime çalışma zamanı
urban computing kentsel bilişim
usability kullanılırlık
usability engineering kullanılırlık mühendisliği
usability in healthcare sağlık hizmetinde kullanılırlık
usage error kullanım hatası
use of benchmark in academia akademide karşılaştırma kullanımı
use of benchmark in industry sanayide karşılaştırma kullanımı
use of models at run-time çalıştırma süresinde modellerin kullanımı
useless data yararsız veri
user kullanıcı
user agent kullanıcı etmeni
user customization kullanıcıya uyarlama
user data protocol (UDP) kullanıcı veri kuralı
user datagram protocol kullanıcı veri birimi kuralı
user equipment kullanıcı donanımı
user error kullanıcı hatası
user input kullanıcı girişi
user intensive kullanıcı yoğun
user intention kullanıcı amacı
user interface agent kullanıcı arayüzü etmeni
user interface error kullanıcı arabirimi hatası
user interface error kullanıcı arayüzü hatası
user mode kullanıcı kipi
user plane kullanıcı düzlemi
user-aware adaptation kullanıcıya duyarlı uyarlama
user-programmed agent kullanıcının programladığı etmen
V–
valid understanding geçerli anlama
validate (v) geçerlemek
validated geçerlemek
validation geçerleme
validation data geçerleme verisi
validation data requirements geçerleme verisi gereksinimleri
validation of functional programs işlevsel program geçerlemesi
validation technique for social behavioral models toplumsal davranışsal modellerin geçerleme tekniği
validity of empirical research deneysel araştırma geçerliği
value değer
value-driven değer sürümlü
value-driven digital tool değer sürümlü sayısal aracı
variability management değişkenlik yönetimi
variable değişken
variable error değişken hata
variable input değişken girdi
vector-valued variable vektör değerli değişken
vector-valued variable yöney değerli değişken
vehicular cloud network araç bulut ağı
vehicular multimedia taşıtsal çokluortam
velocity error hız hatası
verbal data sözel veri
verbal fallacy yanıltmaca
verbalized data sözelleştirilmiş veri
verification doğrulama
verification data doğrulama verisi
verification of functional programs işlevsel program doğrulaması
verification technique for security güvenlik için doğrulama tekniği
Verification, Validation and Testing Doğrulama, Geçerleme ve Sınama
verified doğrulanmış
verified software doğrulanmış yazılım
verified understanding doğruluğu sağlanmış anlama
verify (v) doğrulamak
vertical cloud dikey bulut
vertical clouds dikey bulutlar
very large database çok büyük veritabanı
Very Large Scale Integration çok büyük ölçekli tümleştirme
video database video veritabanı
Video Game Developer Video Oyun Geliştirici
video input video girişi
virgin Bitcoin işlenmemiş ikilpara
virtual assistant sanal yardımcı
virtual currency sanal para
virtual device error sanal aygıt hatası
virtual economy sanal ekonomi
virtual enterprise sanal kuruluş
virtual machine (VM) sanal bilgisayar
virtual machine for functional languages işlevsel diller için sanal makine
virtual money sanal para
virtual network device error sanal ağ aygıtı hatası
virtual personality sanal kişilik
virtual pet sanal candaş
virtual private cloud sanal özel bulut
virtual reality device sanal gerçek aygıtı
virtual reality simulation sanal gerçek benzetimi
virtual sensor input sanal algılayıcı girişi
virtual storefront sanal vitrin
virtual underwater environment sanal denizaltı ortamı
virtual value sanal değer
virtualization sanallaştırma
virtualization-aware sanallaştırmaya duyarlı
virtualization-aware networking sanallaştırmaya duyarlı ağ iletişimi
virtualization-aware storage sanallaştırmaya duyarlı depolama
virtualization-based environment sanallaştırma tabanlı ortam
virtualization-based environment sanallaştırma tabanlı ortam
virtualized sanallaştırılmış
virtualized datacenter sanallaştırılmış veri merkezi
virtualized service sanallaştırılmış hizmet
virtualized service in the network ağda sanallaştırılmış hizmet
virus virüs
vision sensor görme algılayıcısı
visual information processing görsel bilgi işleme
visual specification language görsel tanımlama dili
visualization görselleştirme
visualization of data veri görselleştirme
visualization-as-a-service hizmet olarak görselleştirme
vivid agent canlı etmen
voice computing ses bilişim
voice input sesli girdi
voice management ses yönetimi
voice network ses ağı
voice recognition software ses tanıma yazılımı
voice system ses dizgesi
voice transmission ses iletimi
voice transmission via the Internet İnternet üzerinden ses nakli
voice-biometric software sesten tanılama yazılımı
voice-mimicking software ses taklit yazılımı
void understanding geçersiz anlama
volatile variable uçucu değişken
voting machine hacking oylama makinesine yetkisiz erişim
VR Architect Sanal Gerçeklik Mimarı
vulnerability savunmasızlık
vulnerability research savunmasızlık araştırması
vulnerability testing savunmasızlık sınaması
vulnerable savunmasız
vulnerable software savunmasız yazılım
W–
wallet cüzdan
warehousing sensor data algılayıcı verisi depolama
warehousing stream data akış verisi depolama
wartexting iletiyle korsanlık
watermarking soluk damgalama
weakest link principle en zayıf bağlantı ilkesi
wearable device giyilebilir aygıt
wearable monitor giyilebilir ekran
wearable sensor giyilebilir algılayıcı
wearable technology giyilebilir teknoloji
weather forecast computation hava tahmin hesabı
Web Genelağ
web activism siber eylemcilik
Web Administrator Genelağ Yöneticisi
Web and data mining Genelağ ve veri madenciliği
Web and data mining Genelağ ve veri madenciliği
Web application Genelağ uygulaması
Web application Genelağ uygulaması
Web authoring Genelağ yazarlığı
Web communication interface Genelağ iletişim arabirimi
Web content Genelağ içeriği
Web content Genelağ içeriği
Web content mining Genelağ içeriği madenciliği
Web content modeling Genelağ içeriği modelleme
Web content performance Genelağ içeriği başarımı
Web content performance accuracy Genelağ içeriği başarım kesinliği
Web content performance reliability Genelağ içeriği başarım güvenirliği
Web content performance security Genelağ içeriği başarım güvenliği
Web content performance security Genelağ içeriği başarımı güvenliği
Web content-based application Genelağ içeriği tabanlı uygulama
Web cryptography Genelağ şifreleme bilimi
Web data management Genelağ veri yönetimi
Web device Genelağ aygıtı
Web engineering Genelağ mühendisliği
Web infrastructure Genelağ altyapısı
Web intelligence Genelağ zekâsı
Web of Data veri Genelağı
Web of People (WoP) insan Genelağı
Web of Things Nesnelerin Genelağı
Web of Trust Güven Genelağı
Web openness Genelağ açıklığı
Web psychology Genelağ psikolojisi
Web safety Genelağ güvenliği
Web search agent Genelağda arama etmeni
Web security Genelağ güvenliği
Web service Genelağ hizmeti
Web service discovery Genelağ hizmeti bulgulama
Web service formalization Genelağ hizmet biçimleme
Web service lifecycle management Genelağ hizmet yaşam döngüsü yönetimi
Web service security Genelağ hizmeti güvenliği
Web service selection Genelağ hizmeti seçimi
Web service standards Genelağ hizmet standartları
Web service under uncertainty belirsizlikte Genelağ hizmeti
Web services formalization Genelağ servisleri biçimlendirme
Web services lifecycle management Genelağ hizmetleri yaşam döngüsü yönetimi
Web services-based service Genelağ hizmetleri tabanlı servis
Web site agent Genelağ sitesi etmeni
Web systems engineering Genelağ sistem mühendisliği
Web systems engineering design Genelağ sistem mühendisliği tasarımı
Web technology Genelağ teknolojisi
Web technology Genelağ teknolojisi
Web-based advertising system Genelağ tabanlı tanıtım dizgesi
Web-based ebusiness Genelağ tabanlı elektronik iş
Web-based e-business Genelağ tabanlı e-iş
Web-based service Genelağ tabanlı hizmet
Web-based system Genelağ tabanlı dizge
Webmaster Genelağ Yöneticisi
Web-navigation via cognitive models bilişsel modellerle Genelağda dolaşma
Web-oriented agent Genelağ yönelimli etmen
Web-service clustering Genelağ hizmeti öbeği
Weibull random variable Weibull rasgele değişken
weighted value ağırlıklı değer
well being in the digital era sayısal çağda esenlik
wet-lab data laboratuvar verisi
wetware insan beyni
whaling seçkinlere yönelik oltalama
whitelisted application kabul edilebilir uygulama
willful error kasıtlı hata
wireless kablosuz
Wireless ad hoc network (WANET) kablosuz geçici ağ (KGA)
wireless computing kablosuz bilişim
wireless image transmission kablosuz görüntü iletimi
wireless input kablosuz giriş
wireless local-access network kablosuz yerel erişim ağı
wireless security kablosuz güvenlik
Wireless Sensor Network (WSN) kablosuz algılayıcı ağı
wireless system kablosuz dizge
wireless-compressed digital audio transmission kablosuz sıkıştırılmış sayısal ses iletimi
workload benchmarking iş yükü kıyaslama
workload characterization iş yükü belirleme
workload characterization technique iş yükü belirleme tekniği
workload management iş yükü yönetimi
worm solucan
write error yazma hatası
write protect error yazma koruma hatası
writing error yazma hatası
Z–
zero error sıfır hatası
zero-day attack sıfırıncı gün saldırısı
zero-day vulnerability sıfırıncı gün açığı
zero-scale error sıfır ölçek hatası
zero-shot learning örneksiz öğrenme
zero-sum game sıfır toplamlı oyun
zombie tutsak bilgisayar