Önerilen Tüm Terimler (İngilizce – Türkçe)

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Güncelleme: 2020-07-07 (y-a-g)
7586 terim
İngilizce Türkçe
     
@) at  : güzel a "@"
\ backslash  : ters eğik çizgi "\"
   
12-hour clock : 12 saatlik zaman
12-hour time format : 12 saatlik zaman biçimi
2-digit year format : 2 basamaklı yıl biçimi
3D computer animation : üçboyutlu bilgisayar canlandırması
3D content creation technology : üçboyutlu içerik oluşturma teknolojisi 
3-D digitizer : 3 boyutlu sayısallaştırıcı
3D positional input : üçboyutlu konumsal girdi
3D printing : üçboyutlu basım
3D user interface : üçboyutlu kullanıcı arayüzü
4-digit UNESCO nomenclature : UNESCO’nun 4 basamaklı bilimsel terimleri
4-digit year format : 4 basamaklı yıl biçimi
5G access technology : 5G erişim teknolojisi
5G connectivity  : 5G bağlanırlığı
5G mobile network : 5G gezerağ
5G mobile technology : 5G gezer teknoloji
5G network : 5G ağı
5G-based IoT middleware : 5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı
5G-based IoT middleware system : 5G tabanlı nesnelerin interneti arakatmanı dizgesi
6-digit UNESCO nomenclature : UNESCO’nun 6 basamaklı bilimsel terimleri
7-digit dialing : yerel telefon arama
8-digit time format  : sekiz basamaklı sayısal zaman
A– :
a posteriori distribution : sonsal dağılım
a priori distribution : önsel dağılım
A/D converter: analog/digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
A/D-D/A Adaptors : örneksel /sayısal uyarlayıcı
abandoned connection : vazgeçilmiş bağlantı
abandonment value : terk değeri
abandonment value : vazgeçme değeri
abbreviate (v) : kısaltmak
abbreviated : kısaltılmış
abbreviated address calling : kısa adresle arama
abbreviation : kısaltma
abend : bkz. abnormal end
abnormal end : olağandışı durma
abnormal end : olağandışı son
abnormal termination : olağandışı son
abnormal termination : olağandışı sonlandırma
abort (v) : durdurmak
abort sequence : durdurma dizisi
ABS( ) : bkz. absolute
absolute : salt
absolute address : salt adres
absolute autonomy : salt özerklik
absolute code : makina dilindeki kod
absolute code : salt kod
absolute delay : salt gecikme
absolute device : salt aygıt
absolute error : salt hata
absolute error of measurement : salt ölçüm hatası
absolute instrument : salt ölçü aleti
absolute loader : salt yükleyici
absolute pressure : salt basınç
absolute stability of a system : bir dizgenin salt kararlılığı
absolute system of electrical units : elektrik birimlerinin salt sistemi
absolute value : salt değer
absolutely stable system : salt kararlı dizge
absolutely summable : salt toplanır
absolute-value device : salt değer aygıtı
abstract : özet
abstract : soyut
abstract (v) : özetlemek
abstract (v) : soyutlamak
abstract compilation : soyut derleme
abstract data : soyut veri
abstract data type : soyut veri türü
abstract machine : soyut makine
abstract machine for functional languages : işlevsel diller için soyut makine
abstract symbol : soyut simge
abstract syntax tree : soyut sözdizim ağacı
abstraction : soyutlama
a-bus : bkz. accumulator-bus
AC : bkz. alternating current
AC adapter : AC bağdaştırıcısı
AC/DC converter : örneksel /sayısal çevirici
ACC : bkz. accumulator
accelerate (v) : hızlandırmak
accelerated test : hızlandırılmış sınama
accelerating relay : ivme iletici
acceleration : ivme
acceleration error : ivme hatası
accelerator : hızlandırıcı
accelerator : ivmelendirici
accelerator key : hızlandırma düğmesi
accelerometer : ivmeölçer
accelerometer data : ivmeölçer verisi
accept (v) : kabul etmek
accept (v) : onaylamak
acceptable : kabul edilebilir
acceptable : onaylanabilir
acceptable data : onaylanabilir veri
acceptable level of risk : kabul edilebilir risk düzeyi
acceptable level of risk : onaylanabilir risk düzeyi
acceptable mean life : onaylanabilir ortalama ömür
acceptable quality level : kabul edilebilir nitelik düzeyi
acceptable value : kabul edilebilir değer
acceptance : kabul
acceptance : onaylama
acceptance boundary : onaylama sınırı
acceptance criterion : onaylama ölçütü
acceptance error : onay hatası
acceptance probability : onaylama olasılığı
acceptance sampling : onaylama örneklemesi
accepted data : onaylanmış veri
accepted value : onaylanmış değer
acception : kabul
acceptor : alıcı
acceptor level : alıcı düzeyi
accesibility : erişilebilirlik
accesibility : erişilirlik
accesible : erişilebilir
access : erişim
access (v) : erişmek
access and identity management : erişim ve kimlik yönetimi
access authorization : erişim yetkisi
access barred : erişim engelli
access category : erişim sınıfı
access coding : erişim kodu
access control : erişim denetimi
access control entry : erişim denetimi girdisi
access control list (ACL) : erişim denetimi dizelgesi
access control matrix : erişim denetimi matrisi
access control method : erişim denetimi yöntemi
access control model : erişim denetleme modeli
access control models in FMEC : Sis ve Uç Bilişimde erişim denetimi modelleri 
access error : erişim hatası
access key : erişim anahtarı
access key : erişim şifresi
access list : erişim listesi
access management : erişim yönetimi
access mechanism : erişim düzeneği
access method : erişim yöntemi
access network : erişim ağı
access period : erişim dönemi
access permission : erişim izni
access point : erişim noktası
access privilege : erişim ayrıcalığı
access profile : erişim profili
access record : erişim tutanağı
access right : erişim hakkı
access time : erişim süresi
access token : erişim jetonu
access traffic : erişim trafiği
access type : erişim türü
accessibility : erişilebilirlik
accessibility error : erişilebilirlik hatası
accessibility for cognitively impaired : zihinsel engelliler için erişilebilirlik
accessibility for physically impaired : fiziksel engelliler için erişilebilirlik
accessibility for the elderly : yaşlılar için erişilebilirlik
accessible computing : erişilebilir bilişim
accessible data : erişilebilir veri
accessible touchscreen technology : erişilebilir dokunmalı ekran teknolojisi
accessory : donatı
accident : kaza
accidental : raslantısal
accidental error : rastlantısal hata
accidental jamming : raslantısal yayın bozma
accompanying message : eşlik eden ileti
account : hesap
account harvesting attack : hesap toplama saldırısı
account management : hesap yönetimi
account module : hesap birimi
account name : hesap adı
account operator : hesap işletmeni
account policy : hesap ilkesi
account type : hesap türü
accountability : hesap verebilirlik
accounting machine : muhasebe makinası
accounting principle : muhasebe ilkesi
accounting program : muhasebe programı
accounting software : muhasebe yazılımı
Accounts Manager : Hesap Yöneticisi
accreditation : yeterlik belgesi
accretion value : katma değer
accretion value : katma değer
accumulate (v) : biriktirmek
accumulated error : birikmiş hata
accumulated value : birikmiş değer
accumulation error : birikim hatası
accumulator : biriktirici
accumulator bus : biriktirici yolu
accumulator register : biriktirici yazmacı
accuracy : kesinlik
accuracy class : kesinlik sınıfı
accuracy of a measuring instrument : ölçme aletinin kesinliği
accuracy of measurement : ölçümün kesinliği
accuracy rating : kesinlik değerlendirmesi
accurate : kesin
accurate noise characterization  : kesin gürültü belirleme
acknowledge : alındılamak
acknowledge (Ack) : alındı damgası
acknowledge character : alındı damgası
acknowledge character : alındı damgası
acknowledge character : alındı karakteri
acknowledged : alındı
acknowledgement : alındı
acknowledgement (Ack) : alındı
acknowledgement (Ack) : onaylama
acknowledgement signal : alındı sinyali
ACL : bk. Access Control List
ACM digital library : ACM’in sayısal kitaplığı
acoustic : işitsel
acoustic : yankılanım
acoustic : yankılanımlı
acoustic coupler : yankılanımlı bağlaştırıcı
acoustic delay line : yankılanımlı gecikme hattı
acoustic input : işitsel girdi
acoustic sensor : işitsel algılayıcı
acoustic snooping : dinleyerek saptama
acoustic storage : işitsel bellek
acronym : kısaad
across variable : köprü değişken
across variable : köprü değişken
action : etki
action : eylem
action and reaction : etki-tepki
action bar : eylem çubuğu
action button : eylem düğmesi
action item : eylem öğesi
action name : eylem adı
action queries : eylem sorguları
action setting : eylem ayarı
action value : eylem değeri
action variable : etki değişkeni
action variable : eylem değişkeni
activate (v) : etkinleştirmek
activation : etkinleştirme
activation code : etkinleştirme kodu
activation error : etkinleştirme hatası
activation value : etkinleştirme değeri
activation variable : etkinleştirme değişkeni
activation variable : etkinleştirme değişkeni
activator : etkinleştirici
active : etkin
active : etkin
active attack : etkin saldırı
active attack : etkin saldırı
active channel : etkin kanal
active connection : etkin bağlantı
active content : etkin içerik
active content : etkin içerik
active control : etkin denetim
active countermeasure : etkin karşı önlem
active countermeasure : etkin savunma
active current : etkin akım
active cyber-attack : etkin siber saldırı
active desktop : etkin masaüstü
active directory browser : etkin dizin gözatıcısı
Active Directory Services Interface (ADSI) : etkin dizin servisleri arayüzü
active directory viewer : etkin dizin görüntüleyicisi
active element : etkin öğe
active element : yürürlükteki öğe
active error : etkin hata
active file : yürürlükteki dosya
active high : üst düzeyde etkin
active homing : etkin özgüdüm
active hyperlink : etkin bilgiağı bağlantısı
active integrity constraint : etkin bozulmazlık kısıtı
active learning : etkin öğrenme
active log format : etkin günlük biçimi
active low : alt düzeyde etkin
active maintenance time : etkin bakım süresi
active menace : etkin tedirginlik
active menace : etkin tehdit
active model : etkin model
active modem : etkin çevirici
active redundancy : etkin artıklık
active redundancy : etkin yedekleme
active reflector : etkin yansıtıcı
active risk : etkin risk
active security testing : etkin güvenlik sınaması
Active Server Page (ASP)  : etkin sunucu sayfası
active threat : etkin tehdit
active transducer : etkin dönüştürücü
active value : etkin değer
active wiretapping : etkin yasadışı erişim
actively perceived input : etkin olarak algılanmış girdi
activity : etkinlik
activity counter : etkinlik sayacı
activity monitor : etkinlik gözlemleme
activity ratio : etkinlik oranı
activity recognition : etkinlik tanıma
activity-based computing : etkinlik tabanlı bilişim
activity-based computing : etkinlik tabanlı hesaplama
activity-centered design : etkinlik merkezli tasarım
actual compression ratio : gerçek sıkıştırma oranı
actual size : gerçek boyut
actual value : güncel değer
actuating force : eyleyici kuvvet
actuator : eyleyici
acyclic : çevrimsiz
ad hoc : geçici
ad hoc : özel amaçlı
ad hoc network : geçici ağ
ad hoc network of drones : uçangözler için geçici ağ
Ada Programming Language : Ada programlama dili
adapt (v) : uyarlamak
adaptable : uyumlu
adaptable approach : uyumlu yaklaşım
adaptation : uyum
adaptation : uyum sağlama
adaptation in collective robotics : robot topluluğunda uyum
adaptation in data-centric control : veri merkezli denetimde uyum
adaptation in large scale systems : büyük ölçekli dizgelerde uyum
adaptation in swarm robotics : robot topluluğunda uyum
adaptation of pervasive services : yaygın hizmetlerin uyumu
adaptation of service : hizmet uyumu
adaptation of ubiquitous services : yaygın hizmetlerin uyumu
adapter : bağdaştırıcı
adapter information : bağdaştırıcı bilgisi
adapting : uyarlama
adapting workflow : iş akışı uyarlama
adapting workflow in networked clouds : bulut ağında işakışı uyarlama
adaptive : uyarlanır
adaptive ad hoc network : uyarlanır geçici ağ
adaptive agent : uyarlanır etmen
adaptive algorithm : uyarlanır algoritma
adaptive algorithm : uyarlanır çözüm yolu
adaptive algorithm in 5G cloud network : 5G bulut ağında uyarlanır algoritma
adaptive algorithm in 5G cloud network : 5G bulut ağında uyarlanır çözüm yolu
adaptive application : uyarlanır uygulama
adaptive artificial intelligence : uyarlanır yapay us
adaptive artificial intelligence : uyarlanır yapay zekâ
adaptive behavior : uyarlanır davranış
adaptive clock speed : uyarlanır saat hızı
adaptive cloud application : uyarlanır bulut uygulaması
adaptive component : uyarlanır bileşen
adaptive computation : uyarlanır bilişim
adaptive computation : uyarlanır hesaplama
adaptive data analysis  : uyarlanır veri çözümlemesi
adaptive data analysis computation : uyarlanır veri çözümleme bilişimi
adaptive deterministic behavior : uyarlanır belirlenimci davranış
adaptive digital pulse code modulation : uyarlanır sayısal darbe kodu kiplemesi
adaptive disaster recovery : uyumlu felaket kurtarma
adaptive entertainment application : uyarlanır eğlence uygulaması
adaptive entity : uyarlanır varlık
adaptive environment : uyarlanır ortam
adaptive filter : uyarlanır süzgeç
adaptive hardware configuration : uyarlanır donanım yapılandırması
adaptive interface : uyarlanır arayüz
adaptive load balancer : uyarlanır yük dengeleyici
adaptive mechanism : uyarlanır düzenek
adaptive mechanism in social computing : toplumsal bilişimde uyarlanır düzenek
adaptive non-deterministic behavior : uyarlanır saptanamaz davranış
adaptive pervasive service : uyarlanır yaygın hizmet
adaptive protocol : uyarlanır kural
adaptive real-time strategy : uyarlanır gerçek zamanlı izlem
adaptive real-time strategy : uyarlanır gerçek zamanlı strateji
adaptive robot behavior : uyarlanır robot davranışı
adaptive scheduler : uyarlanır zamanlayıcı
adaptive sensor fusion : uyarlanır algılayıcı bütünleştirme
adaptive service : uyarlanır hizmet
adaptive service-oriented application : uyarlanır hizmet yönelimli uygulama
adaptive social network : uyarlanır toplumsal ağ
adaptive software application : uyarlanır yazılım uygulaması
adaptive software system : uyarlanır yazılım dizgesi
adaptive strategy : uyarlanır izlem
adaptive strategy : uyarlanır strateji
adaptive system : uyarlanır dizge
adaptive value : uyarlanır değer
adaptive virtualization : uyarlanır sanallaştırma
adaptive vision algorithm : uyarlanır görme çözümyolu
adaptive Web application : uyarlanır Bilgiağı uygulaması
adaptivity : uyarlanırlık
adaptivity in robot systems : robot dizgelerinde uyarlanırlık
added value : katma değer
addiction : bağımlılık
additional value : ek değer
add-on security : ek güvenlik
address space probe attack : adres uzayı yoklama saldırısı
address spaces : adres uzayları
adequate data : yeterli veri
adequate security : yeterli güvenlik
adequate stimulus : yeterli uyarı
adjacent value : komşu değer
adjusted value : düzeltilmiş değer
adjustment error : uyum hatası
administrative data processing : yönetimsel veri işleme
administrative safeguard : yönetimsel korunma
admissible : kabul edilebilir
admissible : uygun
admissible input : kabul edilebilir girdi
admissible value : uygun değer
admission control for FMEC : sis ve uç bilişimde giriş denetimi
Adobe Digital Editions (ADE) : e-kitap okuma yazılımı (Adobe şirketinin)
advanced computation technique : ileri hesaplama tekniği
advanced computing : ileri hesaplama
advanced data guarding : gelişmiş veri koruma
Advanced Encryption Standard (AES) : gelişmiş şifreleme standardı
Advanced Metering Infrastructure (AMI) : gelişmiş ölçüm altyapısı
Advanced Peer to Peer Networking : Gelişmiş Uçtan Uca Ağ İletişimi
Advanced Persistent Thread (APT) : gelişmiş kalıcı tehdit
advancing computational social sciences : bilişimsel toplum bilimini geliştirme
adware : reklam yazılımı
aerial autonomous vehicle : özerk hava taşıtı
aerial network : hava ağı
aesthetics for product design  : ürün tasarımı için estetik
aesthetics for system design  : dizge tasarımı için estetik
affecting variable : etkileyen değişken
affective computing : duygu tabanlı bilişim
agent architecture : etmen mimarisi
agent autonomy : etmen özerkliği
agent behavior : etmen davranışı
agent class : etmen altbölümü
agent class : etmen sınıfı
agent cloning : etmen eşlemi
agent code : etmen kodu
agent communication : etmen iletişimi
agent communication language : etmen iletişim dili
agent communication protocol : etmen kuralı
agent completeness : etmen tamlığı
agent development platform : etmen geliştirme ortamı
agent efficiency : etmen yeterliği
agent framework : etmen çerçevesi
agent implementation : etmen gerçekleştirme
agent interactivity : etmen etkileşimi
agent language : etmen dili
agent model : etmen model
agent security : etmen güvenliği
agent service  : etmen hizmeti
agent software : etmen yazılımı
agent system : etmen dizgesi
agent user : etmen kullanıcısı
agent/user interface : etmen/kullanıcı arayüzü
agent-assisted workflow support : etmen yardımlı iş akışı desteği
agent-based : etmen tabanlı
agent-based adaptive mechanism : etmen tabanlı uyarlanır düzenek
agent-based adaptive system : etmen tabanlı uyarlanır dizge
agent-based assistant : etmen tabanlı yardımcı
agent-based cloud computing : etmen tabanlı bulut bilişim
agent-based cognitive architecture : etmen tabanlı bilişsel mimari
agent-based complex system : etmen tabanlı karmaşık dizge
agent-based complex system development  : etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme
agent-based complex system development  : etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme
agent-based complex system modeling  : etmen tabanlı karmaşık dizge modelleme
agent-based design : etmen tabanlı tasarım
agent-based fault-tolerant system : etmen tabanlı hataya dayanıklı dizge
agent-based holon : etmen tabanlı tümdeş
agent-based interaction protocol : etmen tabanlı etkileşim kuralı
agent-based interface : etmen tabanlı arayüz
agent-based knowledge discovery : etmen tabanlı bilgi bulgusu
agent-based market-place : etmen tabanlı pazaryeri
agent-based model : etmen tabanlı model
agent-based modelling : etmen tabanlı modelleme
agent-based modelling-as-a-service : hizmet olarak etmen tabanlı modelleme
agent-based social simulation  : etmen tabanlı toplumsal benzetim
agent-based software : etmen tabanlı yazılım
agent-based software engineering : etmen tabanlı yazılım mühendisliği
agent-based software provider : etmen tabanlı yazılım sağlayıcı
agent-based system : etmen tabanlı dizge
agent-based system application : etmen tabanlı dizge uygulaması
agent-based technique : etmen tabanlı teknik
agent-based trust model for cooperation : işbirliği için etmen tabanlı güven modeli
agent-based trust model for cooperation : işbirliği için etmen tabanlı güvenlik modeli
agent-based ubiquitous service : etmen tabanlı yaygın hizmet
agent-based ubiquitous system : etmen tabanlı yaygın dizge
agent-based virtual enterprise : etmen tabanlı sanal kurum
agent-directed : etmen yönlendirmeli
agent-enabled : etmenle etkinleştirilmiş
agent-enabled feature : etmenle etkinleştirilmiş özellik
agent-monitored : etmenle gözlenen
agent-oriented : etmen yönelimli 
agent-oriented methodology : etmen yönelimli yöntembilim
agent-oriented modeling : etmen yönelimli modelleme
agent-oriented problem solving : etmen yönelimli sorun çözme
agent-oriented programming : etmen yönelimli programlama
agent-oriented requirements engineering : etmen yönelimli gereksinim mühendisliği
agent-oriented tool : etmen yönelimli araç
agent-supported : etmen destekli
aggregation : toplulaştırma
agile : çevik
agile chip development : çevik yonga geliştirme
agile design : çevik tasarım
agile development : çevik geliştirim
agile enterprise model : çevik işletme modeli
agile method : çevik yöntem
agile practice : çevik uygulama
agile security requirement : çevik güvenlik gereksinimi
agile software development : çevik yazılım geliştirme
agile testing for security : güvenlik için çevik sınama
agreed value : uzlaşılmış değer
agreement ledger : uzlaşma defteri
AI and evolutionary algorithm : yapay us ve evrimsel çözümyolu
AI and evolutionary algorithm : yapay zekâ ve evrimsel çözümyolu
AI as an enabler for smart community : akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay us 
AI as an enabler for smart community : akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay zekâ 
AI for service operation : hizmet işlemi içim yapay us
AI for service operation : hizmet işlemi içim yapay zekâ
AI lie detector : yapay us yalan saptayıcısı
AI lie detector : yapay zekâ yalan saptayıcısı
AI personality : yapay us kişiliği
AI personality : yapay zekâ kişiliği
AI-based approach : yapay us tabanlı yaklaşım
AI-based approach : yapay zekâ tabanlı yaklaşım
AI-dedicated : yapay usya adanmış
AI-dedicated : yapay zekâya adanmış
AI-dedicated supercomputer  : yapay us süperbilgisayarı
AI-dedicated supercomputer  : yapay zekâ süperbilgisayarı
AI-Driven Development : yapay us tabanlı geliştirme 
AI-Driven Development : yapay zekâ tabanlı geliştirme 
AI-powered : yapay usla güçlendirilmiş
AI-powered : yapay zekâyla güçlendirilmiş
AI-powered search : yapay usla güçlendirilmiş arama
AI-powered search : yapay zekâyla güçlendirilmiş arama
air gap computer : bağlantısız bilgisayar
AI-trained robot : yapay usla eğitilmiş robot
AI-trained robot : yapay zekâyla eğitilmiş robot
alarm : alarm
alarm : uyarı
alert : uyarı
algebra for symbolic computation : simgesel bilişim için cebir
algebraic manipulation : cebirsel işlem
algebraic variable : cebirsel değişken
algorithm : algoritma
algorithm  : çözümyolu
algorithm description : algoritma betimleme
algorithm description : çözümyolu betimleme
algorithm error : algoritma hatası
algorithm error : çözümyolu hatası
algorithmic : çözümyollu
algorithmic bias : algoritma taraflılığı
algorithmic bias : çözümyolu taraflılığı
algorithmic design : algoritma tasarımı
algorithmic design : çözümyolu tasarımı
algorithmic language : algoritmalı dil
algorithmic language : çözümyollu dil
algorithmic model : algoritmalı model
algorithmic model : çözümyollu model
algorithmic music composer  : algoritmalı beste yapma
algorithmic music composer  : çözümyoluyla beste yapma
algorithmic program : algoritmalı program
algorithmic program : çözümyollu program
algorithmic rule : algoritmalı kural
algorithmic rule : çözümyollu kural
algorithmics : algoritma bilimi
algorithmics : çözümyolu bilimi
algorithmitized : algoritmalaştırılmış
algorithmitized : çözümlendirilmiş
algorithmitizing : algoritmalaştırma
algorithmitizing : çözümlendirilme
all data : tüm veri
allocated variable : atanmış değişken
allowable value : izin verilebilir değer
alpha value : alfa değeri
alphabetical input : abecesel girdi
alphabetical input : alfabetik girdi
alphanumeric input : abecesayısal girdi
alternative metrics : ölçüm seçenekleri
altmetrics : ölçüm seçenekleri
ambient : çevre
ambient computing : çevresel bilişim
ambient findability : bilişim ortamında bulabilme
ambient intelligence : çevresel us
ambient intelligence : çevresel zekâ
ambient logics : çevresel mantık
ambiguity error : belirsizlik hatası
ambiguous data : anlamı belirsiz veri
ambiguous data : belirsiz veri
ambiguous input : belirsiz girdi
American Bar Association (ABA) : Amerikan Baro Birliği
American Standart Codes for Information Interchange (ASCII) : Bilgi Değişimi İçin Amerikan Ölçünlü (Standart) Kodlama
ampersand "&" : "ve" simgesi
analog clock with digital display : sayısal görüntülü örneksel saat
analog input : analog girdi
analog input : örneksel girdi
analog recording vs digital recording : sayısal kayda karşı örneksel kayıt
analog sound vs digital sound : sayısal sese karşı örneksel ses
analog to digital : örnekseli sayısala
analog to digital timeline : örnekseli sayısala zaman çizelgesi
analog to digital units : örnekseli sayısala birimleri
analog value : analog değer
analog value : örneksel değer
analog vs digital : sayısala karşı örneksel
analog-digital computer : karma bilgisayar
analog-digital conversion : örnekseli sayısala dönüştürme
analog-digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
analogical understanding : örneksel anlama
analog-to-digital : örnekselden sayısala
analog-to-digital : örnekseli sayısala
analog-to-digital conversion : örnekseli sayısala dönüştürme
analog-to-digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
analogue digital converter : örnekseli sayısala dönüştürücü
analysis error : çözümleme hatası
analysis in advanced domains : ileri alanlarda çözümleme
analysis of  link type : bağlantı türü çözümleme
analysis of high-dimensional network : yüksek boyutlu ağ çözümleme
analysis of link formation : bağlantı oluşması çözümlemesi
analysis of link types : bağlantı türleri çözümlemesi
analysis technique for social behavioral model : sosyal davranış modeli için çözümleme tekniği
analytical model : çözümsel model
analytics : çözümleme
analytics for human dynamics : insan devingenliği çözümlemesi
analytics for social dynamics : toplumsal devingenlik çözümleme
analytics platform  : çözümleme ortamı
analytics software : çözümleme yazılımı
anchor : bağlama
anchor point : bağlama noktası
AND input : VE girişi
angular error : açısal hata
animated agent : canlandırılmış etmen 
animated agent technology : canlandırılmış etmen teknolojisi
animated humanoid : canlandırılmış insanımsı
animation : canlandırma
animation variable : canlandırma değişkeni
annotated reality : açıklamalı gerçeklik
anomalous data : kuraldışı veri
anomaly detection  : aykırılık saptama
anomaly-based detection : aykırılık tabanlı saptama
anonymity : adsızlık
anonymization  : adsızlaştırma
anonymized data  : adsızlaştırılmış veri
anonymizer : adsızlaştırıcı
anonymous : adsız
anonymous data : adsız veri
ant algorithm : karınca algoritması
ant algorithm : karınca çözümyolu
ant colony optimization : karınca kolonisi eniyilemesi
antagonistic agent : aykırı etmen 
antecedent variable : öncül değişken
antenna input : anten girişi
anticipated error : öngörülen hata
anticipated fact : öngörülmüş olgu
anticipated input : öngörülmüş girdi
anticipation : öngörme
anticipation error : öngörü hatası
anticipative : öngören
anticipative : öngörüsel
anticipative adaptive system : öngörüsel uyarlanır dizge
anticipative computing : öngörüsel bilişim
anticipatory agent : öngören etmen 
anticookie software : gözlemci karşıtı yazılım
anti-cybersquating : siber hak koruma
anti-cybersquatter : siber hak koruyucu
anti-jam : yayın bozma önleyici
anti-router : kablosuz bağlantı koruyucu
anti-spoof : kimlik aldatmacasına karşı
antispyware software : casus yazılımdan koruyucu yazılım
antithetic variable : aykırımsı değişken
antivirus : virüsten koruma
antivirus software : virüsten koruma yazılımı
antivirus software : virüsten koruma yazılımı
app : uygulama
appearance-based feature analysis : görünüm tabanlı özellik çözümleme
applet attack : küçük uygulama saldırısı
appliance hacks : eşyaya siber saldırı
applicable : uygun
application : uygulama
application agent : uygulama etmeni
application capabilities type : uygulama yeteneği türü
Application Developer : Uygulama Geliştirici
application error : uygulama hatası
Application Generic Controller (AGC) : uygulamaya özgü denetleyici
application in silicon : silikonda uygulama
application of AI in IS : bilgi dizgesine yapay us uygulaması
application of AI in IS : bilgi dizgesine yapay zekâ uygulaması
application of distributed ledger technology : dağıtımlı kayıt defteri teknolojileri uygulaması
application performance data : uygulama başarım verisi
application preinstall information : uygulama kurma öncesi bilgisi
Application Programming Interface (API) : Uygulama Programlama Arabirimi
application recovery : uygulama kurtarma
Application Software Engineer​ : Uygulama Yazılımı Mühendisi
Application Specific Controller (ASC) : uygulamaya özel denetleyici
Application Specific Integrated Circuit (ASIC) : uygulamaya özel tüm devre
application suite agent : uygulama etmen takımı
Application Support Analyst : Uygulama Destek Çözümleyicisi
application usability analysis : uygulama kullanılabilirliği çözümlemesi
application whitelist : kabul edilebilir uygulama dizelgesi
Applications Engineer : Uygulama Mühendisi
applicative : uygulamalı
applicative language  : uygulamalı dil
applied : uygulamalı
applied computational geometry  : uygulamalı bilişimsel geometri
applied computing : uygulamalı bilişim
applied cryptography : uygulamalı şifreleme
applied data science : uygulamalı veri bilimi
applied digital data system : uygulamalı sayısal veri dizgesi
appraisal value : değerleme değeri
appraised value : değerlendirilmiş değer
apprehension : kavrayış
approximate reasoning  : yaklaşık usavurma
approximate value : yaklaşık değer
approximated value : yaklaşıklanmış değer
approximation : kestirim
approximation : yaklaşıklama
approximation algorithm : yaklaşıklama algoritması
approximation algorithm : yaklaşıklama çözümyolu
approximation error : kestirim hatası
approximation scheme : kestirim düzeni
AR (Augmented Reality) glass : artırılmış gerçeklik gözlüğü
arabic digit : Arap rakamı
arabic digit : on-tabanlı rakam
arbitrary dataset : gelişigüzel veri öbeği
arbitrary variable : gelişigüzel değişken
architectural analysis : mimari çözümleme
architectural concern of autonomic systems : özyönetimli dizgeler için mimari kaygı
architectural design : mimari tasarım
architectural evaluation : mimari değerlendirme
architectural patterns : mimari örüntüler
architecture : mimari
architecture conformance : mimari uygunluk
architecture description language : mimari betimleme dili
architecture description meta-model : mimari betimleme üstmodeli
architecture for cyber-physical systems : siber fiziksel dizgeler için mimari
architecture for IoT : nesnelerin İnterneti için mimari
architecture for Web content : Bilgiağı içeriği için mimari
architecture reengineering : mimari yeniden mühendislik
architecture reverse engineering : mimari tersine mühendislik
architecture transformation : mimarlık dönüşümü
architecture validation : mimari geçerleme
architecture verification : mimari doğrulama
architecture-based code generation : mimari tabanlı kod üretme
architecture-based evolution : mimari tabanlı evrim
architecture-centric : mimari merkezli
architecture-centric engineering : mimari merkezli mühendislik
architecture-centric process framework : mimari merkezli süreç çerçevesi
architecture-centric process model : mimari merkezli süreç modeli
architecture-centric software engineering : mimari merkezli yazılım mühendisliği
architectures for reconfigurable system : yeniden yapılandırırılabilir dizge mimarisi
architectures for self-adaptive systems : özuyumlu dizgeler için mimari
architectures for ultra-large scale systems : aşırı büyük dizgeler için mimari
archival digital print : belgelik sayısal baskı
argument value : bağımsız değişken değeri
argument variable : bağımsız değişken
ARP spoofing attack : adres karar verme kuralına kandırıcı ileti saldırısı
ARPANET : ARPANET
array : dizi
artificial digit : takma parmak
Artificial General Intelligence (AGI) : insan düzeyi yapay zekâ
Artificial General Intelligence (AGI) : yapay genel us (YGU)
Artificial General Intelligence (AGI)  : yapay genel zekâ (YGZ)
artificial human compagnion : yapay candaş
Artificial Intelligence (AI) : yapay zekâ (YZ)
Artificial Intelligence (AI)  : yapay us (YU)
artificial intelligence application : yapay us uygulaması
artificial intelligence application : yapay zekâ uygulaması
artificial intelligence architecture : yapay us mimarisi
artificial intelligence architecture : yapay zekâ mimarisi
artificial intelligence as a service : hizmet olarak yapay zekâ
artificial intelligence for digit recognition : rakam tanıma için yapay zekâ
Artificial Intelligence for health  : sağlık için yapay us
Artificial Intelligence for health  : sağlık için yapay zekâ
artificial intelligence for number recognition : sayı tanıma için yapay zekâ
Artificial Intelligence technology : yapay us teknolojisi
Artificial Intelligence technology : yapay zekâ teknolojisi
artificial intelligence-based technique  : yapay us tabanlı teknik
artificial intelligence-based technique  : yapay zekâ tabanlı teknik
artificial life : yapay yaşam
artificial moral agent : yapay etik etmen
artificial narrow intelligence : dar kapsamlı yapay zekâ
artificial neural network : yapay sinir ağı
artificial pet : yapay candaş
artificial robot pet : robot candaş
artificial super intelligence : insan üstü yapay us
artificial super intelligence : insan üstü yapay zekâ
artificial super intelligence : üstün yapay us
artificial super intelligence : üstün yapay zekâ
artificial variable : yapay değişken
artificially : yapay olarak
artificially intelligent : yapay akıllı
artificially intelligent machine : yapay akıllı makine
artificially intelligent robot : yapay akıllı robot
ascertainment error : irdeleme hatası
aspect-oriented : yön yönelimli
aspect-oriented programming : yön yönelimli programlama
aspect-oriented software engineering : yön yönelimli yazılım mühendisliği
aspect-oriented technique  : yön yönelimli teknik
aspects of natural language processing : doğal dil işleme yönleri
assertion-based analysis : sav tabanlı çözümleme
assertion-based verification : sav tabanlı doğrulama
assessed data : değerlendirilmiş veri
assessed value : değerlendirilmiş değer
assessment : değerlendirme
assessment findings : değerlendirme bulguları
assessment of real-system data : gerçek sistem verisinin değerlendirimi
asset value : varlık değeri
assigned value : atanmış değer
assistance : destek
assistance system : destek dizgesi
assistant : yardımcı
Associate Developer : Geliştirici Yardımcısı
associated value : ilişkili değer
Association for Computing Machinery (ACM) : Bilişim Makineleri Derneği
associative activation error : çağrışımsal etkinleştirme hatası
associative understanding : çağrışımsal anlama
assumed goal  : varsayılan amaç
assumed value : varsayılan değer
assumption error : varsayım hatası
assumption levelling : varsayım dengeleme
assurance case : güvence durumu
assurance-in-the-large : kapsamlı güvence
assurance-in-the-small : yetersiz güvence
assured software : güvenilir yazılım
asymmetric cyber advantage : orantısız siber üstünlük
asymmetric digital subscriber line : simetrik olmayan sayısal sürdürümcü hattı
asymmetric digital subscriber loop : simetrik olmayan sayısal sürdürümcü döngüsü
asymmetrical effect : çarpık etki
asymptotic standard error  : kavuşmazdaki standart hatası
asynchronous input : eşzamansız girdi
Asynchronous Transfer Mode (ATM) : eşzamansız aktarım kipi
at "@" : güzel a "@"
atomic qubit : atomsal kuantum ikili
atom-scale : atom ölçekli
atom-scale quantum computer : atom ölçekli nicemsel bilgisayar
attached variable : ekli değişken
attack : saldırı
attack alarm : saldırı alarmı
attack alarm : saldırı uyarısı
attack attribution : saldırı ilişkilendirme
attack classification : saldırı sınıflandırma
attack coverage : saldırı kapsamı
attack detection : saldırı saptama
attack forest : saldırı sahası
attack load : saldırı yükü
attack manifestation : saldırı belirtisi
attack path : saldırı yolu
attack pattern : saldırı örüntüsü
attack relevant : saldırıyla ilgili
Attack Sensing and Warning (AS&W) : saldırı algılama ve uyarı
attack signal : saldırı imi
attack signature : saldırı imzası
attack space : saldırı yeri
attack speed : saldırı hızı
attack step : saldırı adımı
attack surface : saldırı yüzeyi
attack taxonomy : saldırı sınıflandırma
attack tool : saldırı aracı
attack tool kit : saldırı aracı takımı
attack tree : saldırı ağacı
attack vectors : saldırı yolu
attacker : saldırgan 
attack-relevant event : saldırıyla ilgili olay
attestation ledger : onaylı defter
attribute authority : öznitelik yetkilisi
attribute error : öznitelik hatası
attribute value : öznitelik değeri
attribute-based access : öznitelik tabanlı erişim
attribute-based access control : öznitelik tabanlı erişim denetimi
attribute-based authorization : öznitelik tabanlı yetkilendirme
attribution : özellik
attribution error : ilişkilendirme hatası
audio input : ses girişi
audio mining : ses madenciliği
audio transmission : ses iletimi
audio transmission over Internet : İnternet üzerinden ses iletimi
Audio/Video (A/V)  : görsel/işitsel
Audio/Video (A/V)  : işitsel/görsel
audioblog : sesli günlük
audioblogger : sesli günlükçü
audioblogging : sesli günlük tutma
audit : denetim
audit data : denetim verisi
audit in information system : bilişim dizgesi denetimi
audit log : denetim kaydı
audit reduction tool : denetim azaltma aracı
audit review : denetim gözden geçirme
audit system : denetim dizgesi
audit trail : denetim izi
auditability in cloud-based service : bulut tabanlı hizmet denetlenebilirliği
auditable data : denetlenebilir veri
auditing : denetleme
auditory information processing : işitsel bilgi işleme
augmented analytics : artırılmış çözümleme
augmented reality : artırılmış gerçeklik
augmented reality glass : artırılmış gerçeklik gözlüğü
augmented reality simulation : artırılmış gerçeklik benzetimi
authenticated data : denetlenmiş veri
authentication : kimlik denetleme
authentication : kimlik doğrulama
authentication data : kimlik doğrulama verisi
authentication error : kimlik denetimi hatası
authentication information : aslıyla aynılık bilgisi
authoritative data : güvenilir veri
authoritative data source : güvenilir veri kaynağı
authorization : yetki
authorization : yetkilendirme
authorization error : yetki hatası
authorization pattern : yetki örüntüsü
authorized agent : yetkili etmen 
auto answer : otomatik yanıt
auto-dialler : otomatik numara çevirici
autodidactic agent : kendi öğrenen etmen 
auto-hacking attack : otomobile siber saldırı
automated assistant : otomatik yardımcı
automated cloud brokerage : otomatik bulut aracılığı
automated password generator : otomatik şifre üreteci
automated problem solving : otomatik sorun çözme
automated theorem proving : otomatik teorem kanıtlama
automatic cloud adaptation : otomatik bulut uyarlaması
automatic model extraction : otomatik model çıkartma
automatic speech recognition : otomatik konuşma tanıma
automatic speech recognition technology : otomatik konuşma tanıma teknolojisi
automatic speech understanding technology : otomatik konuşma anlama teknolojisi
automatic variable : otomatik değişken
automatic variable : özdevinimli değişken
automation : özdevinim
automotive assistance system : motorlu araç destek dizgesi
autonomic : özyönetimli
autonomic computation : özyönetimli bilişim
autonomic computing : özyönetimli bilişim
autonomic property : özyönetimli özellik
autonomic resource management : kaynak özyönetimi
autonomic robot : özyönetimli robot
autonomic system : özyönetimli dizge
autonomous : özerk
autonomous agent : özerk etmen
autonomous agent-based technique : etmen tabanlı özerk teknik
autonomous building control system : özerk bina denetim dizgesi
autonomous computing  : özerk bilişim
autonomous delivery : özerk dağıtım
autonomous driving safety : özerk araba sürme güvenliği
autonomous driving technology : özerk sürüş teknolojisi
autonomous interactive character : özerk etkileşimli kişi
autonomous knowledge system  : özerk bilgi dizgesi
autonomous learning system : özerk öğrenme dizgesi
autonomous organization : özerk örgüt
autonomous robot : özerk robot
autonomous robot network : özerk robot ağı
autonomous system : özerk dizge
autonomous thing : özerk nesne
autonomous tool : özerk araç
autonomous understanding : özerk anlama
autonomous unmanned vehicle : insansız özerk araç
autonomous unmanned vehicle network : insansız özerk araç ağı
autonomous vehicle : özerk araç
autonomous weapon : özerk silah
Autonomous Weapons System (AWS) : özerk silah dizgesi
autonomy and simulation : özyönetim ve benzetim
autonomy-oriented : özyönetim yönelimli
autonomy-oriented computation : özyönetim yönelimli bilişim
autonomy-oriented computing  : özyönetim yönelimli bilişim
autonomy-oriented modeling : özyönetim yönelimli modelleme
autoprogrammable agent : kendini programlayabilen etmen 
autoprogrammable agent : özprogramlanılır etmen 
auto-scaling : özölçekleme
autostimulant : özuyarıcı
auxiliary value : yardımcı değer
auxiliary variable : yardımcı değişken
availability : elde hazır olma
availability : kullanılabilirlik
available data : elde hazır veri
avatar : avatar
avatar : sanal kişi
average error : ortalama hata
average value : ortalama değer
averaged value : ortalama değer
aversive stimulus : kaçınmalı uyarı
aviation in the digital age : sayısal çağda havacılık
aware : farkında
aware : farkında olan
aware computing : farkında olan bilişim
awareness : farkındalık
awareness computing : farkındalık bilişimi
Ayala scale : Ayala ölçeği
Ayala scale (cyber-physical attack severity levels) : Ayala ölçeği (siber fiziksel saldırı önem düzeyi)
azimuth error : ufuk açısı hatası
B– :
Bach digital : sayısal Bach
backbone : omurga
backbone network : omurga ağ
backdoor : arkakapı
backdoor penetration : arkakapıdan sızma
backdoor penetration strategy : arkakapıdan sızma izlemi
backdoor penetration strategy : arkakapıdan sızma stratejisi
backdoored : arkakapılı
background : arkaplan
background : artalan
background image processing : arkaplan görüntü işleme
background image processing : artlan görüntü işleme
background variable : arkaplan değişkeni
background variable : artalan değişkeni
backslash "\" : ters eğik çizgi "\"
balance error : denge hatası
balanced error : dengeli hata
balanced input : dengeli girdi
balanced network : dengeli ağ
balanced two-port network : dengeli iki-kapılı ağ
bandwidth : bant genişliği
base station random variable : baz istasyonu rasgele değişkeni
base value : esas değer
base variable : esas değişken
base variable : temel değişken
baseband : tabanbant
baseband local area network : tabanbant yerel alan ağı
basic algorithm : temel algoritma
basic algorithm : temel çözümyolu
Basic Input/Output System (BIOS) : temel girdi/çıktı dizgesi
basic variable : ana değişken
batch processing : toplu işlem
battle damage assesment : savaş hasar değerlendirmesi
Bayesian analysis : Bayesci çözümleme
Bayesian method : Bayesci yöntem
Bayesian model : Bayes modeli
Bayesian modeling : Bayesci modelleme
Bayesian network : Bayesci ağ
bearer : taşıyıcı
bearing value : taşıma değeri
behavior : davranış
behavior database : davranış veritabanı
behavior monitoring hack : davranış izleme siber saldırısı
behavior variable : davranış değişkeni
behavioral : davranışsal
behavioral aspect : davranışsal yön
behavioral aspect of cyberspace  : siberuzayın davranışsal yönü
behavioral autonomy pattern : davranışsal özyönetim örüntüsü
behavioral model : davranışsal model
behavioral modeling : davranışsal modelleme
behavioral pattern : davranışsal örüntü
behavioral process : davranışsal süreç
behavioral process model : davranışsal süreç modeli
behavioral process modeling : davranışsal süreç modelleme
behavior-based safety : davranış tabanlı güvenlik
behavioural analytics  : davranışsal çözümleme
being digital : sayısal olmak
belief : inanç
belief network : inanç ağı
belief value : inanç değeri
believable agent : inanılır etmen
Bell state : Bell durumu
Bell state measurement : Bell durumu ölçümü
benchmark : karşılaştırma
benchmark suites : karşılaştırma paketi
benchmarking : karşılaştırma
benchmarking methodology : karşılaştırma yöntembilimi
Bernoulli random variable : Bernoulli rasgele değişkeni
Bernoulli variable : Bernoulli değişkeni
best practices : en iyi uygulamalar
beta variable : beta değişkeni
between-subject variable : ara denek değişkeni
bias error : önyargı hatası
biased error : önyargılı hata
bidirectional : iki yönlü
bidirectional transformation : iki yönlü dönüşüm
big and huge data : büyük ve çok büyük veriler
big data  : büyük veri
big data analytics : büyük veri çözümleme
big data analytics  : büyük veri çözümleme
big data analytics for social networks : toplumsal ağlar için büyük veri çözümlemesi
big data application : büyük veri uygulaması
big data application in IS (Information System) : bilişim dizgesinde (BD) büyük veri uygulaması
big data application provider : büyük veri uygulama sağlayıcısı
big data architecture : büyük veri mimarisi
big data center : büyük veri merkezi
big data ecosystem : büyük veri ekosistemi
big data engineering : büyük veri mühendisliği
big data ethics : büyük veri etiği
big data for social networks : toplumsal ağlar için büyük veri
big data framework  : büyük veri çatısı
big data framework  : büyük veri çerçevesi
big data framework provider : büyük veri çatı sağlayıcısı
big data framework provider : büyük veri çerçevesi sağlayıcısı
big data fusion : büyük veri bütünleştirme
big data in medicine : tıpta büyük veri
big data model : büyük veri modeli
big data paradigm : büyük veri yaklaşımı
big data processing : büyük veri işleme
big data scientist  : büyük veri bilimcisi
big data security : büyük veri güvenliği
big data service : büyük veri hizmeti
big data startup  : büyük veri girişimi
big data system : büyük veri dizgesi
big data workflow : büyük veri iş akışı
big data-oriented computing : büyük veri yönelimli bilişim
big data-oriented content : büyük veri yönelimli içerik
billiard ball computer : bilardo topu bilgisayar
billiard ball computing : bilardo topu bilişim
binary analysis : ikili çözümleme
binary analysis framework : ikili çözümleme çerçevesi
binary classifier : ikili sınıflandırıcı
binary code analysis : ikili kod çözümleme
binary data : ikili veri
binary digit : ikil
binary digit : ikili rakam
binary value : ikili değer
binary variable : ikili değişken
binomial random variable : ikiterimli rasgele değişken
biochemical computing : yaşamkimyasal bilişim
biocomputing : yaşambilişim
BioDigital human : sayısal insan
bioinformatics : yaşambilişim
bioinformatics computation : yaşambilişim hesaplama
bioinspired : canlıdan esinlenmiş
bioinspired circuit : canlıdan esinlenmiş devre
bioinspired cognitive algorithm : canlıdan esinlenmiş bilişsel algoritma
bioinspired cognitive algorithm : canlıdan esinlenmiş bilişsel çözümyolu
bioinspired computing : canlıdan esinlenmiş bilişim
bioinspired method : canlıdan esinlenmiş yöntem
bioinspired robot : canlıdan esinlenmiş robot
bioinspired robotics : canlıdan esinlenmiş robotbilim
bioinspired system : canlıdan esinlenmiş dizge
bioinspired technology : canlıdan esinlenmiş teknoloji
biological content : yaşambilimsel içerik
biological database : yaşambilimsel veritabanı
biologically inspired mechanism : canlıdan esinlenmiş düzenek
biomarker : sağlık göstergesi
biomaterial for sustainability : sürdürülebilirlik için yaşamsal malzeme
biomechanics : yaşamsal mekanik
biomedical application : sağlık uygulaması
biomedical application of speech analysis : konuşma çözümleme için tıp uygulaması
biomedical sensor : yaşamsal algılayıcı
biometric : yaşamölçüm
biometric data : yaşamölçüm verisi
biometric identification : yaşamölçümsel tanılama
biomolecular computing : yaşam moleküler bilişim
bionic hand : yapay el
biorobotics : canlımsı robotbilim
biosensor : yaşamsal algılayıcı
birthday attack : doğum günü şifre çözme saldırısı
bit : ikil
bit error : ikil hatası
bit rate enforcement : ikil debisi sınırlaması
bitcoin : ikilpara
bitcoin blockchain technology : ikilpara öbekzinciri teknolojisi
bitcoin miner : ikilpara arayıcısı
bitcoin wallet : ikilpara cüzdanı
bit-flipping attack : ikil döndürme saldırısı
bivariate data : iki değişkenli veri
black core : kara çekirdek
black hacker : kötü niyetli siber saldırgan
black hat : kötü niyetli
black hole attack : kara delik saldırısı
black hole email address : kara delik eposta adresi
black hole filtering : kara delik süzgeçleme
black holes (networking) : kara delikler (ağ iletişimi)
black start hack : başlatma jeneratörü siber saldırganlığı
black start hack : başlatma üreteci siber saldırganlığı
black swan event : beklenmeyen olay
blackboard understanding : karatahta anlaması
black-box attack : kara kutu saldırısı
blacklist : karaliste
blamestorming : suçlama fırtınası
blended threat attack : karışık tehdit saldırısı
blinding : dikkat dağıtma
Blippar : Blippar
block : öbek
block ciphers : öbek şifreleme
block explorer : öbek izleyici
block height : öbek yüksekliği
block reward : öbek ödülü
block signaling hack : tren trafik sistemine siber saldırı
blockchain : öbekzinciri
blockchain analytics : öbekzinciri çözümleme
blockchain and trust management : öbekzinciri ve güven yönetimi
blockchain database : öbekzinciri veritabanı
blockchain network : öbekzinciri ağı
blockchain security : öbekzinciri güvenliği
blockchain technology : öbekzinciri teknolojisi
blockchain-based  : öbekzinciri tabanlı
blockchain-based application : öbekzinciri tabanlı uygulama
blockchain-based middleware : öbekzinciri tabanlı arakatman
blockchain-based mobile voting  : öbekzinciri tabanlı gezer oylama
blockchain-based mobile voting  : öbekzinciri tabanlı mobil oylama
blockchain-driven : öbekzinciri sürümlü
blockchain-driven approach : öbekzinciri sürümlü yaklaşım
blog : ağ güncesi
blog : ağ günlüğü
blog-oriented content : günlük yönelimli içerik
blowdown stack hack : güvenlik düzeneğine siber saldırı
Blue Screen of Death (BSoD) : onulmaz hata ekranı
blue team : mavi takım
bluebugging : mavidinleme
bluejacking : mavikorsanlık
bluesnarfing : mavihırsızlık
bluetooth : mavibağ
bluetooth security : mavibağ güvenliği
bluetooth wireless actuator network : mavibağ kablosuz eyleyici ağı
bluetooth wireless sensor network : mavibağ kablosuz algılayıcı ağı
blurred feature : belirsiz özellik
blurry photo : bulanık fotoğraf
Body of Evidence (BoE) : kanıt varlığı
boiler hack : sıcaksu kazanına siber saldırı
boiler lockout : sıcaksu kazanı kilitleme
book digitization : kitap sayısallaştırma
book digitizer : kitap sayısallaştırırıcı
Boolean addition : Boole toplaması
Boolean algebra : Boole cebiri
Boolean algebra computer  : Boole cebiri bilgisayarı
Boolean calculus : Boole hesabı
Boolean character : Boole damgası
Boolean data : Boole verisi (verileri)
Boolean data model : Boole verisi modeli
Boolean equation : Boole eşitliği
Boolean equation : mantıksal eşitlik
Boolean expression : Boole deyimi
Boolean function : Boole işlevi
Boolean instruction : Boole komutu
Boolean logic : Boole mantığı
Boolean model : Boole modeli
Boolean operation : Boole işlemi
Boolean operator : Boole işleci
Boolean ring : Boole halkası
Boolean search : mantıksal arama
Boolean term : Boole terimi
Boolean term : mantıksal terim
Boolean type : mantıksal tür
Boolean value : Boole değeri
Boolean variable : Boole değişkeni
Boolean variable : mantıksal değişken
boot sector virus : açılış bölgesi virüsü
bootstrapping : önyükleme
Border Gateway Protocol (BGP) : Sınır ağgeçidi kuralı
born digital : doğuştan sayısal
born digital : sayıcıl
bot : robot
bot activity : robot etkinliği
bot attack : robot saldırısı
bot-controlled account : robot denetimli hesap
bot-hunter tool  : robot avlayıcı araç
botnet : köle ağ
bottom up understanding : aşağıdan yukarıya anlama 
bound variable : bağlı değişken
boundary value : sınır değer
bounded input : sınırlı girdi
bounded input : sınırlı giriş
bounded variable : sınırlı değişken
bounding programming  : sınırlayıcı programlama
Braille keyboard  : Braille tuş takımı
brain connectivity : beyin bağlanırlığı
brain informatics : beyin bilişimi
brain information processing : beyin bilgi işlemesi
brain information processing mechanism : beyin bilgi işleme düzeneği
brain information storage : beyin bilgi belleği
brain learning mechanism : beyin öğrenme düzeneği
brain model : beyin modeli
brain signal : beyin sinyali
brain-computer interface : beyin-bilgisayar arabirimi
brain-controlled interface : beyin denetimli arayüz
brain-like computing : beyin gibi hesaplama
brain-machine interface : beyin-makine arabirimi
brain-machine interface : beyin-makine arayüzü
brainwave : beyin dalgası
breadth of cyber security threat : siber güvenlik tehlikesinin kapsamı
bridge digital camera : sayısal ara fotoğraf makinesi
Bring Your Own Device (BYOD) : kendi cihazını getir
brittle understanding   : kırılgan anlama
broad  understanding : geniş kapsamlı anlama
broadband cable : genişbantlı kablo
broadband network : genişbantlı ağ
broadcasted understanding : yayımlanmış anlama
broadcasting network : yayın ağı
broker agent : aracı etmen 
Brontobytes : Brontobayt
Brontobytes : Brontosekizli
browse the network : ağa göz at
browse the Web : Bilgiağına göz at
browser : gözatıcı
brute force attack : kaba kuvvet saldırısı
buffer : arabellek
buffer  : geçici bellek
buffer overflow : arabellek taşması
buffer value : ara bellek değeri
buffering : arabellekleme
bug bounty hunter : hata bulucu
bug bounty hunter : ödül avcısı
bus : yol
bus network : veriyolu ağı
business analytics : iş çözümleme
business application : iş uygulaması
business aspect of software architecture : yazılım mimarisinin iş yönü
business big data analytics : iş büyük verisi çözümleme 
business computational intelligence : bilişimsel iş usu
business computational intelligence : bilişimsel iş zekâsı
business data mining : iş verisi arama
business data mining : iş verisi madenciliği
business data processing : iş verisi işleme
Business Email Compromise (BEC) : iş epostalarının ele geçirilmesi
business informatics  : işletme bilişimi
business intelligence  : iş usu
business intelligence  : iş zekâsı
business model : iş modeli
business performance management : iş verimliliği yönetimi
business process : iş süreci
business process analysis : iş süreci çözümlemesi
business process automation : iş süreci otomasyonu
Business Process Compromise (BCP) : iş süreçlerinin ele geçirilmesi
business process design : iş süreci tasarımı
business process intelligence : iş süreci usu
business process intelligence : iş süreci zekâsı
business process management : iş süreci yönetimi
business process modeling : iş süreci modelleme
business process optimization : iş süreci eniyileme
business process simulation : iş süreci benzetimi
business to business : işten işe
business transactions for large-scale data : büyük ölçekli veriler için iş işlemleri
business transformation based on cloud services : bulut tabanlı iş dönüşümü
business-driven : iş odaklı
business-driven IT management : iş odaklı BT yönetimi
byte : bayt
byte : sekizli
Byzantine fault tolerance : Bizans bozulmaya dayanıklılığı
C– :
cabinet : dolap
calculated value : hesaplanmış değer
calculation error : hesaplama hatası
calibrated data : ayarlanmış veri
calibration data : ayarlama verisi
calibration error : ayarlama hatası
calorific value : ısıldeğer
Campus Wide Information System (CWIS) : Yerleşke Çapında Bilgi Sistemi
candidate value : aday değer
canonical signed digit : kuralsal işaretli rakam
capability : yetenek
capture error : yakalama hatası
carrier : taşıyıcı
cascading  : basamaklı
case based reasoning : olay tabanlı akıl yürütme
case study : örnek olay incelemesi
case-based reasoning : örnek olay tabanlı akıl yürütme
categorical variable : koşulsuz değişken
Cauchy variable : Cauchy değişkeni
causal analysis : nedensel çözümleme
causal postdiction : olay sonrası nedensel çözümleme
cause-effect relation : neden sonuç ilişkisi
cell : hücre
cellular : hücresel
cellular connection : hücresel bağlantı
cellular cyborg : hücresel sibernetik organizma
cellular digital packet data : hücresel sayısal veri paketi
cellular variable : hücresel değişken
censored dependent variable : durdurulmuş bağımlı değişken
censored dependent variable : yasaklı bağımlı değişken
center to bridge the digital divide : sayısal uçurumu giderme merkezi
central bank digital currency : merkez bankası sayısal parası
central ledger : ana defter
certainty value : belirlilik değeri
certification : belgeleme
certification data : onaylama verisi
certification in information system : bilgi dizgelerinde belgeleme
certified data : onaylı veri
chain linking : zincir bağlama
challenging feature : zorlayıcı özellik
chamber of digital commerce : sayısal ticaret odası
chance variable : şans değişkeni
Change Manager : Değişim Yöneticisi
chaos computation : kaos bilişim
chaos engineering : kaos mühendisliği
chaos theory : kaos kuramı
chaotic computation : karmaşık hesaplama
chaotic computation : karmaşıklık bilişimi
chaotic error : karmaşıklık hatası
characteristic : özgü
characteristic value : özgü değer
charging : fiyatlandırma
chat : sohbet
chat bot : sohbet robotu
chat robot : sohbet robotu
check digit : denetim rakamı
checksum digit : denetim toplamı rakamı
chemical sensor : kimyasal algılayıcı
chemical signaling : kimyasal sinyalleşme
Chief Digital Information Officer : Bilgiişlem Üst Yöneticisi
Chief Digital Officer : Bilgiişlem Üst Yöneticisi
Chief Executive Officer (CEO) : Yönetim Kurulu Başkanı
Chief Financial Officer (CFO) : Mali İşler Baş Yöneticisi
Chief Information Officer (CIO) : Bilişim Baş Yöneticisi
Chief Information Security Officer (CISO) : Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi
Chief Operating Officer (COO) : İşletim Baş Yöneticisi
Chief Technology Officer (CTO) : Teknoloji Baş Yöneticisi
chip : yonga
chip flaw : yonga kusuru
chi-squared random variable : ki-kare rasgele değişken
Cinema Digital Sound (CDS) : Sayısal Filim Sesi
cipher : şifreci
cipher (v) : şifrelemek
ciphering : şifreleme
circular variable : döngüsel değişken
citizen participation : vatandaş katılımı
class variable : sınıf değişkeni
classical computing system : bilinen hesaplama dizgesi
classification : sınıflandırma
classification analysis : sınıflandırma çözümlemesi
classification error : sınıflandırma hatası
classified information : gizli bilgi
clear photo  : belirgin fotoğraf
client agent : istemci etmen 
client-cloud computing challenge : istemci ile bulut bilişimi sorunu
clock input : saat girişi
clock variable : saat değişkeni
cloud : bulut
cloud adaptation : bulut uyumu
cloud adoption factor : bulut uyum etkeni
cloud and fog computing collaboration : bulut ve sis bilişim işbirliği
cloud application : bulut uygulaması
cloud application portability : bulut uygulamasının taşınabilirliği
cloud application technology : bulut uygulaması teknolojisi
Cloud Architect : Bulut Bilişim Mimarı
cloud architecture : bulut mimarisi
cloud auditor : bulut denetçisi
cloud backup : bulut yedekleme
cloud brokerage : bulut aracılığı
cloud capabilities type : bulut yeteneği türü
cloud card : bulut kartı
cloud compliance : bulut uyumu
cloud computing : bulut bilişim
cloud computing application development : bulut bilişim uygulaması geliştirme
cloud computing infrastructure : bulut bilişim altyapısı
cloud computing middleware : bulut bilişim arakatmanı
cloud computing programming : bulut programlama
cloud computing security : bulut bilişim güvenliği
cloud computing testbed : bulut sınama ortamı
cloud computing theory : bulut bilişim kuramı
Cloud Consultant : Bulut Bilişim Danışmanı
cloud data portability : bulut verisinin taşınabilirliği
cloud datacenter : bulut veri merkezi
cloud deployment model : bulut konuşlandırma modeli
cloud economics : bulut ekonomisi
cloud enablement : bulut etkinleştirme
cloud environment : bulut ortamı
cloud federation : bulut federasyon
cloud infrastructure : bulut altyapısı
cloud management : bulut yönetimi
cloud micro-service : bulut mikro hizmeti
cloud migration : buluta aktarım
cloud networking : bulut ağı
cloud on-the-fly service : anında bulut hizmeti
cloud orchestration feature : bulut düzenleme özelliği
cloud portability : bulut taşınabilirliği
Cloud Product and Project Manager : Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi
cloud provisioning : bulut hazırlığı
cloud quality assessment : bulut nitelik değerlendirmesi
cloud security : bulut güvenliği
cloud service : bulut hizmeti
cloud service broker : bulut hizmet aracısı
cloud service category : bulut hizmet bölümü
cloud service customer : bulut hizmet müşterisi
cloud service customer data : bulut hizmet müşteri verisi
cloud service derived data : bulut hizmeti kaynaklı veri
cloud service partner : bulut hizmet ortağı
cloud service provider : bulut hizmet sağlayıcı
cloud service provider data : bulut hizmet sağlayıcı verisi
cloud service subscription model : bulut hizmeti aboneliği modeli
cloud service user : bulut hizmet kullanıcısı
Cloud Services Developer : Bulut Hizmetleri Geliştiricisi
cloud services orchestration : bulut hizmetleri düzenlemesi
Cloud Software and Network Engineer : Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi
cloud storage : bulut bellek
cloud storage : bulutta depolama
cloud strategy : bulut izlemi
cloud strategy : bulut stratejisi
Cloud System Administrator : Bulut Dizge Yöneticisi
Cloud System Engineer : Bulut Sistem Mühendisi
cloud technology : bulut teknolojisi
cloud-based : bulut tabanlı
cloud-based business : bulut tabanlı iş
cloud-based IS engineering : bulut tabanlı bilgi sistemi mühendisliği
cloud-based service : bulut tabanlı hizmet
cloud-based software : bulut tabanlı yazılım
cloud-based system : bulut tabanlı dizge
cloud-based social network : bulut tabanlı toplumsal ağ
cloud-computing intensiveness : bulut bilişim yoğunluğu
cloudification : bulutlaştırma
cloudlet : bulutçuk
cloudlet-based computing : bulutçuk tabanlı hesaplama
cloud-oriented trend : bulut yönelimli eğilim
cluster : küme
cluster analysis  : küme çözümlemesi
cluster computing : küme bilişim
cluster computing environment : küme bilişim ortamı
clustering : kümeleme
clustering analysis : kümeleme çözümlemesi
coarse data : kaba veri
coarse time-scale variable : kaba zaman ölçekli değişken
coarse understanding : kabaca anlama 
coarse-grained parallelism : kaba ayrıntılı koşutluk
code clone : eşlem kod
code cloning : kod eşlemleme
code instrumentation : kod ölçümleme
codebreaker : şifre kırıcı
coder : kodlayıcı
codigit (v) : aynı ortamda sayısallaşmak
coding : kodlama
coding theory : kodlama kuramı
coenetic variable : yönlendiren değişken
cognition in evolutionary algorithm  : evrimsel algoritmada biliş
cognition in evolutionary algorithm  : evrimsel çözümyolunda biliş
cognition in genetic algorithm  : kalıtsal algoritmada biliş
cognition in genetic algorithm  : kalıtsal çözümyolunda biliş
cognition in process management : süreç yönetiminde bilişsellik
cognitional inspiration : bilişsel esin
cognition-inspired : biliş esinli
cognition-inspired complex system : biliş esinli karmaşık dizge
cognitive agent : bilişsel etmen
cognitive architecture : bilişsel mimari
cognitive assistant : bilişsel yardımcı
cognitive augmentation : bilişsel arttırma
cognitive augmentation of human intellect : insan usunun bilişsel arttırılması
cognitive augmentation of human intellect : insan zekâsının bilişsel arttırılması
cognitive capacity : bilişsel yetenek
cognitive computation model : bilişsel hesaplama modeli
cognitive computer : bilişsel bilgisayar
cognitive computing : bilişsel bilişim
cognitive computing  : bilişsel bilgi işlem
cognitive decline : bilişsel gerileme
cognitive feature  : bilişsel özellik
cognitive feature extraction : bilişsel özellik çıkarımı
cognitive function : bilişsel işlev
cognitive improvement : bilişsel iyileştirme
cognitive inferential system : bilişsel çıkarımsal dizge
cognitive intelligence : bilişsel us
cognitive intelligence : bilişsel zekâ
cognitive model : bilişsel model
cognitive modeling : bilişsel modelleme
cognitive performance : bilişsel başarım
cognitive robotics : bilişsel robot bilimi
cognitive science : bilişsel bilim
cognitive service : bilişsel hizmet
cognitive service framework : bilişsel hizmet çerçevesi
cognitive solution : bilişsel çözüm
cognitive solution for cloud management : bulut yönetiminde bilişsel çözüm
cognitive solution for Internet of Things (IoT) : nesnelerin interneti için bilişsel çözüm
cognitive system : bilişsel dizge
Cognitive Systems Engineer : Bilişsel Sistem Mühendisi
cognitive systems engineering : bilişsel sistem mühendisliği
cognitive work : bilişsel iş
cold data storage : durağan veri depolama
collaboration support : işbirliği desteği
collaboration through service composition : hizmet bileşimiyle işbirliği
collaboration workspace : işbirliği çalışma alanı
collaborative filtering : işbirliksel süzme 
collaborative intelligence : işbirliksel us
collaborative intelligence : işbirliksel zekâ
collaborative learning : işbirliksel öğrenme
collaborative modeling : işbirliksel modelleme
collaborative service : ortak hizmet
collaborative thinking : işbirliksel düşünme
collaborative thinking : ortak akıl
collective adaptation : birlikte uyarlama
collective group behavior : ortak grup davranışı
collective intelligence : ortak us
collective intelligence : ortak zekâ
collective intelligence for smart cities : akıllı şehirler için ortak akıl
colocated agent : eş konumlu etmen 
color manipulation in images : görüntülerde renk işleme
colored Petri net : renkli Petri ağı
combination of static and dynamic analysis : durağan ve devingen çözümleme birleşimi
combined error : birleşik hata
command error : komut hatası
command net : komuta ağı
command-driven input : komut sürümlü girdi
Commercial Off-The-Shelf (COTS) : ticari satışa hazır
commercial standard digital bus : ticari standart sayısal veriyolu
committed data rate : sözverilmiş veri hızı
committee approach : kurul yaklaşımı
common database : ortak veritabanı
common-mode input : ortak kipli giriş
common-sense variable : sağduyu değişkeni
communicating uncertainty : belirsizlik iletişimi
communication : iletişim
communication agent : iletişim etmeni
communication architecture : iletişim mimarisi
communication architecture of drones : uçangözlerde iletişim mimarisi
communication aspect of cyber-physical systems : siber fiziksel dizgelerin iletişim yönü
communication error : iletişim hatası
communication intensive computing : iletişim yoğun hesaplama
communication network : iletişim ağı
communication network management : iletişim ağı yönetimi
communication of drones over IoT : uçangözler için nesnelerin interneti üzerinden iletişim
communication pattern : iletişim örüntüsü
communication protocol : iletişim kuralı
communication uncertainty : iletişim belirsizliği
communications intensive computing : iletişim yoğun bilişim
communications pattern : iletişim örüntüsü
Communications-as-a-Service (CaaS) : Hizmet Olarak İletişim (HOİ) 
community : topluluk
community cloud : topluluk bulutu
community-based collaborative computing : toplum tabanlı işbirliksel bilişim
compact digital camera : yoğun sayısal fotoğraf makinası
compact disc digital audio : sayısal sesli yoğun disk
comparative analysis : karşılaştırmalı çözümleme
compensated error : dengelenen hata
compensating error : dengeleyici hata
competencies of computer scientists : bilişimcilerin yetenekleri
competencies of future computer scientists : gelecek kuşak bilişimcilerin yetenekleri
competent agent : yetenekli etmen
competitive agent : rekabetçi etmen
competitive AI system : yarışmacı yapay us dizgesi
competitive AI system : yarışmacı yapay zekâ dizgesi
compilation : derleme
compilation error : derleme hatası
compiler misbehavior : derleyici kötü davranışı
complete agent : eksiksiz etmen 
complete data : tümveri
complex : karmaşık
complex behavior  : karmaşık davranış
complex behavior aggregation : karmaşık davranış yığışması
complex computing : karmaşık bilişim
complex data : karmaşık veri
complex network : karmaşık ağ
complex structured data : karmaşık yapısal veri
complex system : karmaşık dizge
complex variable : karmaşık değişken
complexity : karmaşıklık
complex-valued variable : karmaşık değerli değişken
compliance : uyumluluk
component : bileşen
component video : sayısal bileşen video
component-based : bileşen tabanlı
component-based middleware : bileşen tabanlı arakatman yazılımı
component-based model : bileşen tabanlı model
component-based software engineering : bileşen tabanlı yazılım mühendisliği
composite digital : karma sayısal
composite error : bileşik hata
composite video input : bileşik video girişi
comprehension : anlama
Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP) : sıkıştırılmış sıralı hat internet kuralı
computability : hesaplanabilirlik
computability logic : hesaplanabilirlik mantığı
computation : bilişim
computation : hesaplama
computation in solid mechanics : katı mekanik hesaplaması
computation integrity : hesaplama bozulmazlığı
computation theory : bilişim kuramı
computation under uncertainty : belirsizlikte hesaplama
computational : bilişimsel
computational  sustainability : bilişimsel sürdürülebilirlik
computational agent : bilişimsel etmen 
computational algorithm : bilişimsel algoritma
computational algorithm : bilişimsel çözümyolu
computational awareness : bilişimsel farkındalık
computational biology : bilişimsel yaşambilim
computational biology lab : bilişimsel yaşambilim laboratuvarı
computational camera : sayısal kamera
computational cinematography : sayısal sinema
computational constraint : bilişimsel kısıt
computational error : hesaplama hatası
computational geometry : bilişimsel geometri
computational imaging : bilişimsel görüntüleme
computational infrastructure : bilişimsel altyapı
computational intelligence : bilişimsel us
computational intelligence : bilişimsel zekâ
computational intelligence strategy : bilişimsel us izlemi
computational intelligence strategy : bilişimsel zekâ stratejisi
computational intelligence-based learning : bilişimsel us tabanlı öğrenme
computational intelligence-based learning : bilişimsel zekâ tabanlı öğrenme
computational learning : bilişimsel öğrenme
computational life sciences  : bilişimsel yaşam bilimleri
computational linguistics : bilişimsel dilbilim
computational logics : bilişimsel mantık
computational method  : bilişimsel yöntem
computational methodology : bilişimsel yöntembilim
computational model : bilişimsel model
computational model : hesaplama modeli
computational molecular biology : bilişimsel moleküler yaşambilim
computational neuroscience : bilişimsel sinirbilim
computational paradigm : bilişimsel yaklaşım
computational photography : sayısal fotoğrafçılık
computational problem : bilişimsel problem
computational science : bilişimsel bilim
computational social science : bilişimsel toplum bilimi
computational sociology : bilişimsel toplumbilim
computational statistics : bilişimsel istatistik
computational step : hesaplama adımı
computational sustainability : bilişimsel sürdürülebilirlik
computational thinking : bilişimsel düşünme
computational tree logic : ağaç yapılı bilişimsel mantık
computational trust for self-adaptive systems : özuyarlanır dizgeler için sayısal güven
computational understanding : makine anlaması
computationally intelligent algorithm : bilişimsel akıllı algoritması
computationally intelligent algorithm : bilişimsel akıllı çözümyolu
computationally solvable problem : bilişimsel olarak çözülebilir problem
computationally unsolvable problem : bilişimsel olarak çözülemez problem
Compute-as-a-Service (CompaaS) : Hizmet olarak bilgiişlem (HOBİ)
computed value : hesaplanmış değer
computer : bilgisayar
Computer and Information Research Scientist : Bilişim Bilimcisi
Computer and Information Systems Manager : Bilişim Sistemleri Yöneticisi
computer and society : bilgisayar ve toplum
computer animation : bilgisayar canlandırması
computer application : bilgisayar uygulaması
computer architecture  : bilgisayar mimarisi
computer communication  : bilgisayar iletişimi
computer database : bilgisayar veritabanı
computer engineering : bilgisayar mühendisliği
computer engineering education : bilgisayar mühendisliği eğitimi
computer error : bilgisayar hatası
computer forensics : adli bilişim
computer fraud : bilgisayar sahteciliği
computer generated data : bilgisayar kaynaklı veri
computer generated image : bilgisayarla üretilmiş görüntü
computer graphics : bilgisayar grafiği
computer interface agent : arayüz etmeni
computer interface agent : bilgisayar arayüzü etmeni
computer literacy : bilgisayar okuryazarlığı
computer network : bilgisayar ağı
computer network application : bilgisayar ağı uygulaması
Computer Network Architect : Bilgisayar Ağı Mimarı
computer network security : bilgisayar ağ güvenliği
computer pioneer : bilgisayar öncüsü
Computer Programmer : Bilgisayar Programcısı
computer science : bilgisayar bilimi
computer science education : bilgisayar bilimi eğitimi
computer scientist : bilgisayar bilimci
computer security : bilgisayar güvenliği
Computer Systems Analyst : Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi
Computer Systems Manager : Bilgisayar Sistem Yöneticisi
computer understanding : bilgisayar anlaması
computer vision : bilgisayar görmesi
computer vision algorithm : bilgisayar görmesi çözümyolu
computer-aided design tool : bilgisayar destekli tasarım aracı
computer-aided knitting : bilgisayar destekli örme
computer-aided understanding : bilgisayarla anlama
computer-assisted understanding : bilgisayar destekli anlama
computer-controlled bot : bilgisayar denetimli robot
computer-generated : bilgisayar kaynaklı
computer-generated animation : bilgisayar kaynaklı canlandırma
computer-generated animation : bilgisayarlı canlandırma
computer-human interaction : bilgisayar insan etkileşimi
computerization error : bilgisayarlaştırma hatası
computerized digital radiography : bilgisayarlaştırılmış sayısal röntgen
computerized interpreter : bilgisayarlaştırılmış yorumcu
computerized understanding : bilgisayarlaştırılmış anlama
computerized vision : bilgisayarlı görme
computerized-tomography : bilgisayarlı tomografi
computerized-tomography scan : bilgisayarlı tomografi taraması
computer-on-a-chip : yongada bilgisayar
computer-supported : bilgisayar destekli
computer-supported software engineering : bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
computing : hesaplama
computing applications in science : bilimde hesaplama uygulamaları
computing education  : bilişim eğitimi
computing ethics : bilişim etiği
computing framework for business services : iş hizmetleri için bilgi işlem çerçevesi
computing high speed sensing data : yüksek hızlı algılama verisi hesaplama
computing in IoT-based environments : nesnelerin interneti tabanlı ortamlarda hesaplama
computing in virtualization-based environment : sanallaştırma tabanlı ortamda hesaplama
computing innovator : bilişim yenilikçisi
computing mechanism : hesaplama düzeneği
computing model : bilişim modeli
computing service  : bilişim hizmeti 
computing technology : bilişim teknolojisi
computing theory : hesaplama kuramı
concept : kavram
conceptual : kavramsal
conceptual data model : kavramsal veri modeli
conceptual error : kavramsal hata
conceptual model : kavramsal model
conceptual modeling for business services : iş hizmetleri için kavramsal modelleme
conceptual paradigm : kavramsal yaklaşım
conceptual reasoning for business services : iş hizmetleri için kavramsal akıl yürütme
concomitant variable : eş değişken
concrete data structure : somut veri yapısı
concrete value : somut değer
concurrency  : eşzamanlılık
concurrency computing : eşzamanlı bilişim
concurrency theory : eşzamanlılık kuramı
concurrent : eşzamanlı
concurrent computation : eşzamanlı bilişim
concurrent computation : eşzamanlı hesaplama
concurrent computing  : eşzamanlı bilgi işlem
concurrent logic-variable : eşzamanlı mantıksal değişken
concurrent planning : eşzamanlı planlama
condition variable : koşul değişkeni
conditional transformation system : koşullu dönüşüm dizgesi
conditional value : koşullu değer
conditional variable : koşullu değişken
conditioned stimulus : şartlı uyarı
conditioned stimulus : şartlı uyarıcı
confidence value : güvenilirlik değeri
confidentiality : gizlilik
configuration error : yapılandırma hatası
configuration management  : yapılandırma yönetimi
Configuration Manager : Yapılandırma Yöneticisi
confirmation : onay
conflict information : çatışma bilgisi
confounding variable : karıştırıcı değişken
confounding variable : şaşırtıcı değişken
congestion : tıkanıklık
connected : bağlantılı
connected : bağlı
connected car : bağlantılı araba
connected car data : bağlantılı araba verisi
connected city : bağlantılı kent
connected community : bağlantılı toplum
connected network : bağlantılı ağ
connected thing : bağlantılı şey
connected vehicle : bağlantılı araç
connection : bağlantı
connection analytics  : bağlantı çözümlemesi
connection error : bağlantı hatası
connectivity : bağlantılılık
consensus : uzlaşım
consensus : uzlaşma
consensus process : uzlaşım süreci
consensus process : uzlaşma süreci
consistency error : tutarlılık hatası
consistent data : tutarlı veri
consortium blockchain : öbekzinciri kurulu
constant input : sabit girdi
constant random variable : sabit rasgele değişken
constant value : değişmez değer
constant variable : sabit değişken
constrained variable : kısıtlı değişken
constraint error : kısıt hatası
constraint programming : kısıt programlama
constraint propagation : kısıt yayılımı
constraint satisfaction : kısıt doygunluğu
constraint-based algorithm : kısıt tabanlı algoritma
constraint-based algorithm : kısıt tabanlı çözümyolu
constraint-based reasoning : kısıt tabanlı akıl yürütme
constructive Web service : yapıcı Bilgiağı hizmeti
consumer data : tüketici verisi
contact information : ilişki bilgisi
container check digit : taşıyıcı denetim rakamı
contemporary and digital art fair : çağdaş ve sayısal sanat fuarı
content accessing pattern : içeriğe erişim örüntüsü
content creativity : içerik yaratıcılığı
content data model : içerik veri modeli
content dependency : içerik bağımlılığı
content dependency pattern : içeriğe bağımlılık örüntüsü
content distribution : içerik dağılımı
content management : içerik yönetimi
content visualization : içerik görselleştirme
content-based : içerik tabanlı
content-based image retrieval : içerik tabanlı görüntü erişimi
content-based image retrieval method : içerik tabanlı görüntü erişimi yöntemi
content-driven programming : içerik sürümlü programlama
content-driven workflow design : içerik güdümlü iş akışı tasarımı
content-driven workflow management : içerik güdümlü iş akışı yönetimi
context : bağlam
context analysis : bağlam çözümleme
context aware : bağlam duyarlı
context aware service : bağlam duyarlı hizmet
context awareness : bağlam duyarlılığı
context awareness : bağlam farkındalığı
context awareness in pervasive services : yaygın hizmetlerde bağlam farkındalığı
context awareness of pervasive services : yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı
context awareness of ubiquitous services : yaygın hizmetlerin bağlam farkındalığı
context management in grids : ızgaralarda bağlam içerik yönetimi
context modeling : bağlam modelleme
context ontology : bağlam varlıkbilimi
context ontology in grids : ızgaralarda bağlam varlık bilimi
context variable : bağlam değişkeni
context-aware : bağlam bilinçli
context-aware : bağlam duyarlı
context-aware adaptation : bağlam duyarlı uyum
context-aware adaptation for smart cities : akıllı kentler için bağlam duyarlı uyarlama
context-aware adaptive system : bağlam duyarlı uyarlanır dizge
context-aware for Web-service clustering : Bilgiağı hizmet öbeği için bağlam duyarlı
context-aware interaction : bağlam duyarlı etkileşim
context-aware self-adaptation : bağlam duyarlı özuyum
context-aware service : bağlam duyarlı hizmet
context-aware system : bağlam duyarlı dizge
context-aware understanding : bağlam duyarlı anlama
context-awareness for UAV systems : İHA dizgeleri için bağlam farkındalığı
context-independent understanding : bağlamdan bağımsız anlama
context-sensitive input : bağlama duyarlı girdi
context-sensitive input : bağlama duyarlı giriş
contextual : bağlamsal
contextual approach : bağlamsal yaklaşım
contextual understanding : bağlamsal anlama
context-unaware input : bağlam bilinçsiz girdi
context-unaware input : bağlam bilinçsiz giriş
continuous adaptation : sürekli uyum
continuous adaptation for mobile environments : gezer ortamlar için sürekli uyum
continuous adaptation of service-based systems : hizmet tabanlı dizgelerde sürekli uyum
continuous data : sürekli veri
continuous dependent variable : sürekli bağımlı değişken
continuous ordinal variable : sürekli sırasal değişken
continuous random variable : sürekli rasgele değişken
continuous variable : sürekli değişken
continuous-change variable : sürekli değişen değişken
continuously increasing variable : sürekli artan değişken
continuous-time variable : sürekli zamanlı değişken
continuous-valued variable : sürekli değerli değişken
contractee agent : taşaron etmen 
contractor agent : üstlenici etmen 
Contracts Manager : Sözleşmeler Yöneticisi
contributory value : katkı değeri
control : denetim
control : kontrol
control data : denetim verisi
control error : denetim hatası
control intensive : denetim yoğun
control plane : denetim düzlemi
control variable : denetim değişkeni
control variable : denetleme değişkeni
controllable input variable : denetlenebilir girdi değişkeni
controllable variable : denetlenebilir değişken
Controlled Digital Lending (CDL)  : denetimli sayısal ödünç verme
controlled variable : denetimli değişken
controlled variable : denetlenen değişken
conventional agent : alışılagelmiş etmen 
conventional computing : alışılagelmiş bilişim
conventional input : alışılagelmiş girdi
conventional software agent : alışılagelmiş yazılım etmeni
convergence : yakınsama
convergence error : yakınsama hatası
convergence of fast computation : hızlı hesaplama yakınsaması
conversation design : konuşma tasarımı
conversational agent : konuşmalı etmen
conversational computing : konuşmalı bilişim
conversational design : konuşmalı tasarım
conversational IT service : konuşmalı BT hizmeti
conversion value : dönüşüm değeri
converted sensory data : dönüştürülmüş algısal veri
converted value : dönüştürülmüş değer
convincing : inandırıcı
convincing fake identity : inandırıcı sahte kimlik
cookie : gözlemci
cookie management : gözlemci yönetimi
cooperating agent : işbirliği yapan etmen 
cooperation agent : işbirliği etmeni
cooperative : işbirliksel
cooperative  understanding : işbirliksel anlama 
cooperative approach : işbirliksel yaklaşım
cooperative control : işbirliksel denetim
COordinate Rotation Digital Computer : Volder algoritması
COordinate Rotation Digital Computer : Volder çözümyolu
coordination agent : eşgüdüm etmeni
coordination model : eşgüdüm modeli
coordination variable : eşgüdüm değişkeni
coordinator agent : eşgüdüm etmeni
copying error : kopyalama hatası
copyright law : telif hakkı kanunu
copyright protection approach : telif hakkı koruma
core cloud service : çekirdek bulut hizmeti
core network : çekirdek ağ
corporate data mining : kurumsal veri madenciliği
correct data : doğru veri
corrected error : düzeltilmiş hata
correlated error : ilintili hata
correlated random variable : ilintili rasgele değişken
correlated variable : ilintili değişken
correlation analysis : ilinti çözümlemesi
corrupt understanding  : bozulmuş anlama
corruption : bozulma
cosmological computing : evrenbilimsel bilişim
cost-competitive AI system : maliyet etkin yapay zekâ
cost-efficient cloud storage : maliyet-etkin bulut depolama
COTS software : ticari satışa hazır yazılım
counter attacks : karşı saldırı
counter forensics : adli bilişimde delil karartma
counter input : sayaç girdisi
counter input : sayaç girişi
countering attack : karşı koymak
counterintuitive principle : sezgilere aykırı ilke
couple (v) : bağlaştırmak
coupled : bağlaşık
coupled : bağlaşımlı
coupled multi-agents : bağlaşımlı çoklu etmen
coupler : bağlaştırıcı
coupling : bağlaşım
course error : rota hatası
course understanding  : kabaca anlama
covariable : eşdeğişken
CPASL: Incredible Damage : SFSŞD: Büyük yıkım
CPASL: Light Damage, Some Injuries : SFSŞD: Hafif hasar, çeşitli yaralanmalar
CPASL: Minor Exploit, No Injuries : SFSŞD: En düşük sömürü, yaralanma yok
CPASL: Moderate Damage, Serious Injuries : SFSŞD: Orta hasar, ciddi yaralanmalar
CPASL: Network Probed : SFSŞD: Ağ yoklaması
CPASL: Severe Damage, Many Fatalities : SFSŞD: Ağır hasar, pek çok kayıp
creation error : oluşturma hatası
credible input : güvenilir girdi
credit scoring : güven derecelendirmesi
crisp value : seçik değer
crisp variable : seçik değişken
criterion variable : ölçüt değişkeni
critical value : kritik değer
critical variable : kritik değişken
crop monitoring drone : ekin gözlemleme uçangözü
crowd intelligence : kitle usu
crowd intelligence : kitle zekâsı
crowd-oriented : kitle yönelimli
crowd-oriented content : kitle yönelimli içerik
crowdsensing : kitlesel algılama
crowdsource : kitle kaynak
crowdsourced : kitle kaynaklı
crowdsourced data : kitle kaynaklı veri
crowdsourced data analysis : kitle kaynaklı veri çözümleme
crowdsourced data collection : kitle kaynaklı veri toplama
crowdsourced data entry : kitle kaynaklı veri girişi
crowdsourcing : kitle kaynak
crowdsourcing : kitle kaynak kullanımı
crowdsourcing application for social networks : toplumsal ağlarda kitle kaynak uygulaması
crowdsourcing business model : kitle kaynak iş modeli
crowdsourcing ethics : kitle kaynak etiği
crowdsourcing software model : kitle kaynak yazılım modeli
crowdsourcing theory design : kitle kaynak kuram tasarımı
crowdsourcing theory development : kitle kaynak kuram geliştirme
crowdsourcing-based : kitle kaynak tabanlı
crowdsourcing-based product : kitle kaynak tabanlı ürün
crowdsourcing-based Web technology : kitle kaynak tabanlı Bilgiağı teknolojisi
cryptanalysis : şifre çözümleme
cryptanalysis : şifre çözümleme
cryptanalyst : şifre çözücü
crypto : şifreli
crypto-coin : sanal para
cryptocurrency : sanal para
cryptocurrency address : sanal para adresi
cryptocurrency wallet  : sanal para cüzdanı
cryptographic anchor : şifrelemeli düğüm
cryptographically  : şifrelemeli olarak
cryptographically guaranteed constraint : şifrelemeli olarak güvenceli kısıt
cryptography : şifreleme bilimi
crypto-mining : şifre arama
crypto-mining botnet : şifre arama robot yazılımı
cryptomoney : sanal para
cultural aspect of software architecture : yazılım mimarisinin kültürel yönü
cultural bias error : kültürel önyargı hatası
cultural features data : kültürel özellik verileri
cultural perception error : kültürel algılama hatası
cultural value : kültürel değer
culture of connectivity : iletişim kültürü
cumulative  error : birikimli hata
cumulative understanding : birikimli anlama 
Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI) : sayısal çiviyazısı kitaplığı girişimi
customer analytics : müşteri çözümleme
customer relationship management  : müşteri ilişkileri yönetimi
Customer Support Administrator : Müşteri Destek Yöneticisi
Customer Support Specialist : Müşteri Destek Uzmanı
customized cloud service quality : özelleştirilmiş bulut hizmet niteliği
cute cat theory of digital activism : yaygın ve ucuz sayısal eylemcilik kuramı
cyber : siber
cyber activism : siber eylemcilik
cyber advantage : siber üstünlük
cyber aggression : siber saldırganlık
cyber aggression : siber saldırı
cyber aggression in the workplace : işyerinde siber saldırı
cyber analytics behavior : siber çözümleme davranışı
cyber analytics resilience : siber çözümleme dayanıklılığı
cyber anthropology : siber insanbilim
cyber arms industry : siber silah sanayii
cyber attack : siber saldırı
cyber bandit : siber haydut
cyber branch : siber şube
cyber bully : siber zorba
cyber bullying : siber zorbalık
cyber café : siber kafe
cyber campaign : siber kampanya
cyber city : siber şehir
cyber civil rights : siber medeni haklar
cyber coach : siber çalıştırıcı
cyber collection : siber derlem
cyber command : siber komutanlık
cyber core : siber çekirdek
cyber counterintelligence : siber karşı istihbarat
cyber crime : siber suç
cyber crime investigation : siber suç soruşturma
cyber crime investigation cell : siber suç soruşturma birimi
cyber crime unit : siber suç birimi
cyber criminal : siber suçlu
cyber criminology : siber suç bilimi
cyber culture : siber kültür
cyber defamation law : siber karalama kanunu
cyber defence : siber savunma
cyber defence activty : siber savunma etkinliği
cyber diplomacy : siber diplomasi
cyber dissident : siber karşıt
cyber economics : siber ekonomi
cyber electronic warfare : siber elektronik savaş
cyber enhanced working dog : siber güçlendirilmiş köpek
cyber espionage : siber casusluk
cyber espionage tool : siber casusluk aracı
cyber essentials : siber gerekler
cyber ethics : siber etik
cyber ethnography : siber etnografya
Cyber Exercise Playbook : Siber alıştırma kitabı
cyber foraging : siber yardım
cyber force : siber güç
cyber forensics : siber adli inceleme
cyber fraud : siber dolandırıcılık
cyber gamer : siber oyuncu
cyber geography : siber coğrafya
cyber hacking : siber saldırı
cyber harassment : siber taciz
cyber humint : siber istihbaratçı
cyber hygiene : siber güvenli
cyber incident : siber olay
cyber initiative : siber girişim
cyber insider threat : siber iç tehdit
cyber insurance : siber sigorta
cyber investigation services : siber soruşturma hizmetleri
cyber investing : siber yatırım
cyber key : siber anahtar
cyber kidnapping : siber kaçırma
cyber killchain : siber saldırı zinciri
cyber law : siber yasa
cyber learning : siber öğrenme
cyber liability : siber sorumluluk
cyber liability insurance : siber sorumluluk sigortası
cyber libel : siber iftira
cyber manufacturing : siber üretim
cyber marketing : siber pazarlama
cyber mediary : siber aracı
cyber method : siber yöntem
cyber methodology : siber yöntembilim
cyber monday : siber Pazartesi
cyber nanny : çocuk koruma yazılımı
cyber nationalism : siber ulusçuluk
cyber noir : karanlık siber film
cyber operations : siber işlemler
cyber party : siber parti
cyber physical system : siber fiziksel dizge
cyber physical system security  : siber fiziksel dizge güvenliği
cyber police : siber polis
cyber promotions : siber özendirme
cyber psychosis : siber bağımlılık
cyber punk : siber serseri
cyber quest : siber arayış
cyber racism : siber ırkçılık
cyber rage : siber öfke
cyber research systems : siber araştırma dizgeleri
cyber resilience : siber dayanıklılık
cyber resilience review : siber dayanıklılığı gözden geçirme
cyber resilient : siber dayanıklı
cyber rights : siber haklar
cyber risk quantification : siber risk nicelleştirme
cyber safe : siber güvenli
cyber school : siber okul
cyber secure : siber güvenli
cyber security : siber güvenlik
cyber security agency : siber güvenlik ajansı
cyber security and countermeasure : siber güvenlik ve önlem
cyber security and prevention : siber güvenlik ve önlem
cyber security certification : siber güvenlik belgelendirme
cyber security expert : siber güvenlik uzmanı
cyber security forensics : siber güvenlik adli bilişimi
cyber security incident response  : siber güvenlik olayına etkime
cyber security index : siber güvenlik dizini
cyber security regulation : siber güvenlik yönetmeliği
cyber security risk factor : siber güvenlik risk etkeni
cyber security standards : siber güvenlik standartları
cyber security task force : siber güvenlik görev birimi
cyber security threat : siber güvenlik tehdidi
cyber security training  : siber güvenlik eğitimi
cyber seniors : siber kıdemliler
cyber sit in : siber ele geçirme
cyber sit-in : siber kısaltma
cyber sitter : siber işgalci
cyber space : siber uzay
cyber spying : siber casusluk
cyber squatter : siber uyanık
cyber squatting : siber istila
cyber squatting : siber uyanıklık
cyber stalking : siber rahatsızlık verme
cyber storefront : sanal vitrin
cyber storefront : siber vitrin
cyber subculture : siber alt kültür
cyber terrorism : siber yıldırı
cyber terrorist : siber yıldırıcı
cyber theft : siber hırsızlık
cyber threat hunting : siber tehdit önleme
cyber threat intelligence : siber tehdit haberalma
cyber university : uzaktan eğitim üniversitesi
cyber utopianism : siber hayalcilik
cyber utopianism : siber ütopyacılık
cyber victim : siber mağdur
cyber victimization : siber mağduriyet
cyber wallet : sayısal cüzdan
cyber war : siber savaş
cyber warfare : siber savaş
cyber warranty : siber güvence
cyber world : siber dünya
cyberactive : siber etkin
cyberaffair : siber ilişki
cyberage : siber çağ
cyberagent : siber çalışan
cyberagent : siber yardımcı
cyberanarchism : siber anarşism
cyberanarchist : siber anarşist
cyberanarchy : siber anarşi
cyberart : siber sanat
cyberation : siber azarlama
cyberattack : siber saldırı
cyberbalkanization : siber ayrıştırma
cyberbanking : siber bankacılık
cyberbash : siber sataşma
cyberbeauty : siber güzellik
cyberbeggars : siber dilenci
cyberbegging : siber dilenme
cyberbo : erişimsiz bilişimci
cyberbot : sibercan
cyberbullying : siber sataşma
cyberbullying detection software : siber sataşma sezimi yazılımı
cybercafe : İnternet kafe
cybercasm : siber iğneleme
cybercast : siber yayın
cyberchesty : siber gösterişci
cyberchondria : siber hastalık hastalığı
cyberchondriac : siber hastalık hastası
cybercidal : siber yoketme
cybercide : siber intihar
cybercillin : siber koruyucu
cybercitizen : siber vatandaş
cybercode : siberkod
cybercoder : siber kodlayıcı
cybercognizant : siber bilge
cybercondriac : siber hastalık hastası
cybercrastinating : siber savsaklama
cybercrime : siber suç
cybercrime convention : siber suç sözleşmesi
cybercrime countermeasures : siber suç önlemleri
cybercrime diffusion : siber suçun yayılması
cybercrime law : siber suç yasası
cybercriminal : siber suçlu
cybercrisis : siber buhran
cybercrook : siber dolandırıcı
cybercrud : siber çapraşık
cybercultural : siber kültürel
cyberculture : siber toplum
cybercycle : siber bisiklet
cyberdate : siber arkadaş
cyberdate : siber buluşma
cyberdefense : siber savunma
cyberdiscourse : siber söylem
cyberdiscursive : siber söylemsel
cyberdisinhibition : siber yasak delme
cyberdoc : siber hekim
cyberdust : sanal çöp
cybereal : siber gerçek
cyberethics : siber etik
cyberficial : siber yüzeysel
cyberflex : siber arabulma
cyberforce : siber kuvvetler
cyberforensics : siber adli tıp
cyberformance : siber gösteri
cyberfratricide : siber gerileme
cyberglove : veri eldiveni
cyberguru : siberbilen
cyberharassment : siber taciz
cyberholic : siber bağımlı
cyberholism : siber bağımlılık
cyberhygiene : siber korunma
cyberian : siber kütüphaneci
cyberinfrastructure : siber altyapı
cyberith virtualizer : sanal koşu bandı
cyberjam : siber konser
cyberjockey : siber kılavuz
cyberjournal : siber günlük
cyberlaw : siber hukuk
cyberlawyer : siber hukukçu
cyberlebrity : siber ünlü
cyberlerium : siberleşme
cyberlibrarian : siber kütüphaneci
cyberlicious : siber hoş
cyberloaf : siber aylak
cyberloafing : siber aylaklık
cyberlocker : siber barındırma
cyberluddite : siberkarşıtı
cyberluscious : siberalbeni
cybermall : siber çarşı
cybermark : siber marka
cybermate : siberdaş
cybermating : siberdaşlık
cybermeet : siber buluşma
cybermentor : siber danışman
cybermilker : İnternet tutkunu
cybernality : siber kişilik
cybernate : siberleştirme
cybernated : siberleştirilmiş
cybernating : siber güdüm
cybernation : bilgisayarlaşma
cybernation : siberleştirme
cybernaught : siber gezenti
cybernaut : İnternet kullanıcısı
cybernerd : siber bağımlı
cybernetic : siber
cybernetic art : siber sanat
cybernetic implant : siber doku
cybernetic implant rejection : siber doku reddi
cybernetic organism : siber canlı
cybernetics : güdümbilim
cybernomad : siber göçebe
cybernym : takma ad
cyberocracy : siber yönetim
cyberpark : siberpark
cyberpathology : siber bağımlılık
cyberpathy : siberduyum
cyberpestilence : siber kırım
cyberpet : siber candaş
cyber-physical attack severity level (CPASL) : Siber Fiziksel Saldırı Şiddet Düzeyi (SFSŞD)
cybersecurity degree : siber güvenlik düzeyi
cybersecurity for IoT devices : nesnelerin interneti donanımları siber güvenliği
cybersecurity professional : siber güvenlik profesyoneli
cybersecurity risk : siber güvenlik riski
cybersecurity risk in smart technologies : akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski
cybersecurity staff : siber güvenlik çalışanı
cybersecurity vulnerability : siber güvenlik açığı
cybersecurity vulnerability in smart technologies : akıllı teknolojilerin siber güvenlik savunmasızlığı
cybersickness : siber rahatsızlık
cybersickness in virtual reality : sanal gerçeklikte siber rahatsızlık
cybersiege : siber kuşatma
cyber-social system : siber toplumsal dizge
cyberthreat : siber tehlike
cyberweapon : siber silah
cyborg : sibernetik organizma
cyclical time-scale variable : çevrimsel zaman ölçekli değişken
D– :
damping error : azaltma hatası
dApp : dağıtımlı uygulama
dark data : işlevsiz veri
dark data processing : kullanılmayan verinin işlemesi
dark Web : saklı Bilgiağı
darkNet : saklı ağ
dashboard  : gösterge bölümü
dat transparency : veri saydamlığı
data : veri
data : veriler
data abstraction : veri soyutlama
data acceptability : verinin onanabilirliği
data access : veri erişimi
data acquisition : veri toplama
data adapter unit : veri uyarlama birimi
data address generator : veri adresi üreteci
data adjustment : veri ayarlama
data administration : veri yönetimi
data administrator : veri yöneticisi
data aggregation tools  : veri kümeleme araçları
data analysis : veri çözümleme
data analyst  : veri çözümleyici
data analytics : veri çözümleme
data and application security : veri ve uygulama güvenliği
data and knowledge fusion : veri ve bilgi bütünleştirme
data anomaly detection : veri aykırılığı saptaması
data appropriateness : veri uygunluğu
data architect : veri mimarı
data architecture : veri mimarisi
data assimilation : veri özümseme
data assimilation technique : veri özümseme tekniği
data association : veri ilişkilendirme
data attribute : veri özniteliği
data availability : veri kullanılabilirliği
data backup (v) : veri yedekleme
data bank : veri bankası
data based : veri tabanlı
data block : veri öbeği
data breach : veri ihlali
data broadcast : veri yayınlama
data broadcasting : veri yayını
data bus : veri yolu
data capture : veri yakalama
data capture in real-time : gerçek zamanda veri yakalama
data carrier : veri taşıyıcı
data center : veri merkezi
data center layer : veri merkezi katmanı
data center management : veri merkezi yönetimi
Data Center Manager : Veri Merkezi Yöneticisi
Data Center Support Specialist : Veri Merkezi Destek Uzmanı
data centric : veri merkezli
data certificate : veri belgesi
data certification : veri belgelendirme
data channel : veri kanalı
data characteristic : veri özelliği
data checking : veri denetimi
data classification : veri sınıflandırma
data cleaning : veri temizleme
data cleansing : veri temizleme
data clustering : veri kümeleme
data code : veri kodu
data collection : veri toplama
data collection ethics : veri toplama etiği
data collection phase : veri toplama evresi 
data collection terminal : veri toplama uçbirimi 
data collector : veri toplayıcı 
data communication : veri iletişimi
data communications analyst : veri iletişim çözümleyicisi
data compaction : veri sıkıştırma
data compression : veri sıkıştırma
data concealment : veri gizleme
data consistency : veri tutarlılığı
data consumer : veri tüketicisi
data continuity : veri sürekliliği
data conversion : veri dönüştürme
data converter : veri dönüştürücü
data correctness : veri doğruluğu
data corruption : veri bozulması
data cost : veri maliyeti
data coupling : veri bağlaşımı
data custodian : veri sorumlusu
data definition language : veri tanımlama dili
data deluge : veri yığılması
data density : veri yoğunluğu
data dependency analysis : veri bağımlılığı çözümlemesi
data dictionary : veri sözlüğü
data dictionary : veri sözlüğü dizgesi
data discrepancy : veri uyumsuzluğu
data dispenser : veri dağıtıcısı
data display : veri görüntüleme
data distribution : veri dağıtımı
data distribution management : veri dağıtım yönetimi
data downlink : veri indirme bağlantısı
data driven : veri güdümlü
data driven application : veri güdümlü uygulama
data driven service : veri güdümlü hizmet
data dump : veri yığını
data dumping : veri yığma
data editor : veri editörü
data element : veri öğesi
data element standardization : veri öğesi standartlaştırma
data encoding : veri kodlama
data encryption : veri şifreleme
data encryption key : veri şifreleme anahtarı
data encryption standard : veri şifreleme standardı
data engineering  : veri mühendisliği
data entity : veri varlığı
data entry : veri girişi
data entry operator : veri giriş işletmeni
data error : veri hatası
data ethical guidelines : veri etiği kılavuzu
data ethics : veri etiği
data ethics commission : veri etiği kurulu
data ethics issue : veri etiği sorunu
data ethics policy : veri etiği politikası
data ethics principles : veri etiği ilkeleri
data ethics statistics : veri etiği istatistikleri
data exchange : veri değiş-tokuşu
data expertise : veri uzmanlığı
data extraction : veri çıkarma
data farming : veri çoğaltma
data feed : veri akışı
data field : veri alanı
data filtering : veri süzme
data fishing : veri oltalama
data flow : veri akışı
data flow analysis : veri akışı çözümlemesi
data flow diagram : veri akış çizeneği
data flow machine : veri akış makinesi
data flow model : veri akış modeli
data flow modeling : veri akışı modelleme
data flow testing : veri akış sınaması
data flow variable : veri akışı değişkeni
data flowchart : veri akış şeması
data forensics : adli veri inceleme
data format : veri biçimi
data format converter : veri biçim dönüştürücüsü
data formatting : veri biçimlendirme
data frame : veri çerçevesi
data fusion : veri bütünleştirme
data fusion and aggregation : veri bütünleştirme ve kümeleme
data fusion and integration : veri bütünleştirme ve tümleştirme
data fusion as an enterprise service : kurumsal hizmet olarak veri bütünleştirme
data gathering : veri toplama
data generator : veri üreteci
data glove : veri eldiveni
data governance : veri yönetişimi
data gravity  : veri çekiciliği
data grid : veri ızgarası
data harvesting : veri çekimi
data hiding : veri gizleme
data hierarchy : veri sıradüzeni
data highway : veri anayolu
data in cloud computing infrastructure : bulut bilişim altyapısında veri
data independence : veri bağımsızlığı
data input : veri girişi
data integration : veri tümleştirme
data integration : veri yapılandırma
data integrity : veri bozulmazlığı
data intensive : veri yoğun
data intensive computing : veri yoğun hesaplama
data intensive software system : veri yoğun yazılım dizgesi
data interchange format : veri değişim biçimi
data interface : veri arayüzü
data interface testing : veri arayüzü sınaması
data item : veri öğesi
data label  : veri etiketi
data labeling vendor : veri etiketleme satıcısı
data lake : veri gölü
data layer : veri katmanı
data leak : veri sızıntısı
data leakage : veri kaçağı
data library : veri kitaplığı
data line : veri hattı
data link : veribağı
data link connection : veri bağı bağlantısı
data link control : veribağı denetimi
data link controller : veribağı denetleyicisi
data link layer : veribağı katmanı
data link level : veribağı düzeyi
data link provider interface : veribağı sağlayıcı arabirimi
data link switching : veribağı anahtarlama
data log : veri günlüğü
data logger : veri kaydedici
data logging : veri günlüğü tutma
data loss : veri kaybı
data loss prevention : veri kaybı önleme
data maintenance : veri bakımı
data management : veri yönetimi
data management language : veri yönetim dili
data manipulation : veri işleme
data manipulation language : veri işleme dili
data marketplace  : veri pazarı
data mart : veri marketi
data meaning : veri anlamı
data mediation : veri aracılığı
data medium : veri ortamı
data metamodel : veri üstmodeli
data migration : veri göçü
data miner : veri arayıcı
data mining : veri madenciliği
data mining algorithm  : veri madenciliği algoritması
data mining algorithm  : veri madenciliği çözümyolu
data mining for crowdsourcing  : kitle kaynak veri madenciliği
data mining for patterns : örüntüler için veri madenciliği
data mining in time series : zaman serilerinde veri madenciliği
data mining integration : veri madenciliği tümleştirmesi
data mining on social media platforms : sosyal ortamlarda veri madenciliği
data mining on social media platforms : toplumsal ortamlarda veri madenciliği
data mining platform : veri madenciliği ortamı
data mining process : veri madenciliği süreci
data mining with decision trees : karar ağaçlarıyla veri madenciliği
data modality : veri kipi
data model : veri modeli
data model in 5G network : 5G ağında veri modeli
data model transformation : veri modeli dönüşümü
data modeling method : veri modelleme yöntemi
data modelling : veri modelleme
data multiplexer : veri çoklayıcı
data name : veri adı
data network : veri ağı
data organization : veri düzeni
data packet : veri paketi
data path : veri yolu
data perenniality : verinin kalıcılığı
data point : veri noktası
data portability : veri taşınabilirliği
data predictability technique : veri öngörebilme tekniği
data preparation tool : veri hazırlama aracı
data privacy : veri mahremiyeti
data privacy day : veri mahremiyeti günü
data privacy guarantee at runtime : yürütümde veri mahremiyeti güvencesi
data privacy technology : veri mahremiyeti teknolojisi
data processing : veri işleme
data processing center : veri işleme merkezi
data processing in encrypted domains : şifrelenmiş alanda veri işleme
data processing in fog computing : sis bilişimde veri işleme
data processing system : veri işleme dizgesi
data processor : veri işlemci
data producer : veri üreteci
data proponent : veri yanlısı
data protection : veri koruma
data protection act : veri koruma yasası
Data Protection Authority (DPA) : veri koruma kurumu
data provenance : veri kaynağı
data provider : veri sağlayıcısı
data quality : veri niteliği
data quality assurance : veri niteliği güvencesi
Data Quality Manager : Veri Kalite Yöneticisi
data rate : veri hızı
data receiver : veri alıcı
data reception : veri alma
data reception mechanism : veri alma düzeneği
data reception technique : veri alma tekniği
data record : veri kaydı
data recorder : veri kaydedici
data recording medium : veri kayıt ortamı 
data recovery : veri kurtarma
data reduction : veri azaltma
data reliability : veri güvenilirliği
data reporting : veri raporlama
data repository : veri havuzu
data representation : veri gösterimi
data requirements : veri isterleri
data resolution : veri çözünürlüğü
data resource : veri kaynağı
data retention policy : veri saklama politikası
data retrieval : veri gerikazanımı
data scaling : veri ölçekleme
data science : veri bilimi
data scientist : veri bilimci
data scrubbing : veri temizleme
data security : veri güvenliği
Data Security Expert : Veri Güvenliği Uzmanı
data segment : veri bölütü
data segmentation : veri bölütleme
data semantics : veri anlambilimi
data sensor : veri algılayıcı
data service unit : veri hizmet birimi
data set : veri kümesi
data set  : veri öbeği
data set organization : veri kümesi düzenleme
data sharing : veri paylaşımı
data sheet : veri sayfası
data source : veri kaynağı
data space : veri alanı
data standard : veri standardı
data standardization : veri standartlaştırma
data storage : veri saklama
data storage in fog computing : sis bilişimde veri depolama
data storage medium : veri saklama ortamı
data storage unit : veri saklama birimi
Data Storage-as-a-Service (DSaaS) : Hizmet Olarak Veri Depolama (HOVD)
data stream : veri akışı
data streams integration : veri akışları tümleştirmesi
data strorage unit : veri saklama yoğunluğu
data structure : veri yapısı
data structures language : veri yapısı dili
data structuring : veri yapılandırma
data suite : veri takımı
data synchronization : veri eşzamanlama
data system : veri dizgesi
data terminal : veri uçbirimi
data text : veri metni
data theft : veri hırsızlığı
data track : veri izi
data traffic : veri trafiği
data transfer : veri aktarımı
data transfer rate : veri aktarım hızı
data transformation : veri dönüşümü
data transmission : veri iletimi
data transmission control : veri iletim denetimi
data transmission equipment : veri iletim donatımı
data transmission mechanism : veri iletim düzeneği
data transmission rate : veri iletim hızı
data transmission standard : veri iletim standardı
data transmission system : veri iletim dizgesi
data transmission technique : veri iletim tekniği
data type : veri türü
data unit : veri birimi
data update : veri güncelleme
data uplink : veri yükleme bağlantısı
data user : veri kullanıcısı
data validatability : verinin geçerlenebilirliği
data validation : veri geçerlemesi
data validity : veri geçerliliği
data value : veri değeri
data variability : veri değişkenliği
data variety : veri çeşitliliği
data veracity : veri gerçekliği
data verification : veri doğrulama
data verification and validation : veri doğrulama ve geçerleme
data verification, validation and certification : veri doğrulama, geçerleme ve onaylama
data virtualization : veri sanallaştırma
data visualization : veri görselleştirme
data volatility : veri uçuculuğu
data warehouse : veri ambarı
data warehouse  : veri deposu
data warehouse evolution : veri ambarı evrimi
data warehousing : veri ambarlama
data warehousing : veri depolama
data word : veri sözcüğü
data/information/knowledge models : veri/bilgi/kazanılmış bilgi modelleri
data/information/knowledge models : veri/bilgi/öğrenilmiş bilgi modelleri
data/system integrity : veri/dizge bozulmazlığı
data/text merge : veri/metin birleştirme 
data-analysis technique : veri çözümleme tekniği
data-as-a-service : hizmet olarak veri
databank : veri bankası
database : veritabanı
database administration : veritabanı yönetimi
Database Administrator : Veritabanı Yöneticisi
database analyst : veritabanı çözümleyici
database application : veritabanı uygulaması
database design : veritabanı tasarımı
database development : veritabanı geliştirme
database directory : veritabanı dizini
database engine : veritabanı motoru
Database Engineer : Veritabanı Mühendisi
database engineering : veritabanı mühendisliği
database error : veritabanı hatası
database machine : veritabanı makinesi
database management : veritabanı yönetimi
database management system : veritabanı yönetim dizgesi
database manager : veritabanı yöneticisi
database programming : veritabanı programlama
database query : veritabanı sorgusu
database query language : veritabanı sorgulama dili
database security : veritabanı güvenliği
database server : veritabanı sunucusu
database system : veritabanı dizgesi
database technology : veritabanı teknolojisi
database technology application : veritabanı teknoloji uygulaması
database technology application security : veritabanı teknolojisi uygulama güvenliği
Database-as-a-Service  : hizmet olarak veritabanı
data-based model : veri tabanlı model
data-based modeling : veri tabanlı modelleme
databus : veriyolu
datacard : verikartı
datacasting : veri yayınlama
datacenter : verimerkezi
datacenter manager : verimerkezi yöneticisi
data-centric : veri merkezli
data-centric approach : veri merkezli yaklaşım
data-centric computing : veri merkezli hesaplama
data-centric control : veri merkezli denetim
datacom : veri iletişimi
data-directed : veri yönlendirmeli
data-directed inference : veri yönlendirmeli çıkarsama
data-driven : veri güdümlü 
data-driven algorithm design : veri güdümlü çözümyolu tasarımı
data-driven campaign : veri güdümlü etkinlik
data-driven decision : veri güdümlü karar
data-driven digital marketing : veri güdümlü sayısal pazarlama
data-driven error : veri sürümlü hata
data-driven evolutionary neural systems : veri güdümlü evrimsel sinir dizgeleri
data-driven fuzzy control : veri güdümlü bulanık denetleme
data-driven fuzzy decision making : veri güdümlü bulanık karar verme
data-driven intelligence : veri güdümlü us
data-driven intelligence : veri güdümlü zekâ
data-driven journalism : veri güdümlü gazetecilik
data-driven learning : veri güdümlü öğrenme
data-driven method : veri güdümlü yöntem
data-driven methodology : veri güdümlü yöntembilim
data-driven modeling : veri güdümlü modelleme
data-driven process : veri güdümlü süreç
data-driven reasoning : veri güdümlü akıl yürütme
data-driven research : veri güdümlü araştırma
data-driven simulation : veri güdümlü benzetim
data-driven system : veri güdümlü dizge
data-enabled : veriyle etkinleştirilmiş
data-enabled discovery : veriyle etkinleştirilmiş bulgu
data-enabled discovery : veriyle etkinleştirilmiş buluş
data-entry error : veri giriş hatası
datafication : verileştirme
datafile : veri kütüğü
data-filtering mechanism : veri süzme düzeneği
data-flip-flop : veri yazbozu
dataflow architecture : veri akış mimarisi
data-flow variable : veri akışı değişkeni
datafy (v) : verileştirmek
dataglove : veri eldiveni
data-intensive : veri yoğun
data-intensive classification system : veri yoğun sınıflandırma dizgesi
data-intensive computing : veri yoğun hesaplama
data-intensive simulation : veri yoğun benzetim
data-intensive system : veri yoğun dizge
data-labeling : veri kimliklendirme
data-labeling industry : veri kimliklendirme endüstrisi
dataless management services : verisiz yönetim hizmeti
dataless management utility : verisiz yönetim hizmeti
datanomics : veri mühendisliği
Datanomics Systems Engineering : Veri Sistem Mühendisliği
data-oriented : veri yönelimli
data-oriented content : veri yönelimli içerik
dataport : veri kapısı
data-producer certification : veri üreteci onayı
data-representation model : veri gösterim modeli
data-representation technique : veri gösterim tekniği
datastage : veri evresi
data-structured coupling : veri yapılı bağlaşım
data-transformation technique : veri dönüşüm tekniği
data-transmission route : veri iletişim yolu
dataweb model : veriağı modeli
dataweb system : veriağı dizgesi
date-competitive AI system : tarih etkin yapay zekâ
datum : veri
ddos (distributed denial of service) : dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı
dead variable : ölü değişken
deanonymize : adsızlaştırılmanın kaldırılması
deblurred feature : belirginleştirilmiş özellik
deblurred feature : yeniden belirginleştirilmiş özellik
debugging functional languages : işlevsel dillerde hata ayıklama
decentralised trust model : dağıtılmış güven modeli
Decentralized Autonomous Organization (DAO)  : dağıtımlı özerk örgüt
decentralized computer network : dağıtımlı bilgisayar ağı
decentralized Web service composition : dağıtımlı Bilgiağı hizmetinde düzenleme
deception : aldatma
deception signal : aldatma sinyali
deceptive : aldatıcı
deceptive agent : aldatıcı etmen
deceptive identity : aldatıcı kimlik
decimal digit : 10-tabanlı rakam
decimal value : ondalık değer
decimal-coded digit : 10-tabanlı gösterilen rakam veya damga
decision analysis : karar çözümleme
decision error : karar hatası
decision making : karar verme
decision making model : karar verme modeli
decision pattern : karar örüntüsü
decision support database : karar destek veritabanı
decision support system : karar destek dizgesi
decision support system in real-time : gerçek zamanlı karar destek dizgesi
decision tree : karar ağacı
decision variable : karar değişkeni
declaration : bildirim
declarative : bildirimsel
declarative artificial intelligence : bildirimsel yapay zekâ
declarative logic programming : bildirimsel mantıksal programlama
declared random variable : bildirilmiş rasgele değişken
declared variable : bildirilmiş değişken
decompose (v) : ayrıştırmak
decomposed : ayrıştırılmış
decomposition : ayrıştırma
decoupling : bağlaşımı ayırmak
decoupling network : bağlaşım-önler ağ
decrypt (v) : şifre çözmek
decryption : şifre çözme
dedicated network : adanmış ağ
dedicated network : özel ağ
dedicated search engine : adanmış arama motoru
deduction : tümdengelim
deductive database : tümdengelim veritabanı
deductive error : tümdengelimsel hata
deep learning : derin öğrenme
deep learning accelerator : derin öğrenme hızlandırıcısı
deep neural network architecture : derin sinir ağı mimarisi
deep Web : giriş korumalı Bilgiağı
deepfake : türetilmiş görüntü
deepfake (v) : görüntü türetmek
deepfaking : görüntü türetme
default value : varsayılan değer
defense data network : savunma veri ağı
defense mechanism : savunma düzeneği
defined allowable value : izin verilen tanımlı değer
defined variable : tanımlanmış değişken
definition error : tanım hatası
deflection error : sapma hatası
defuzzificated value : durulaştırılmış değer
de-identification : kimlik gizleme
delayed data feed : gecikmeli veri besleme
delay-tolerant communication protocol : gecikmeye dayanıklı iletişim kuralı
delegated  understanding : yetkilendirilmiş anlama
delegating : yetkilendirme
delegating computation : yetkilendirme bilişim
deletion error : silme hatası
deliberative agent : düşünceli etmen 
delimiterless input : sınırlayıcısız giriş
Demilitarized Zone (DMZ) : savunmasız bölge
democratic network : demokratik ağ
dependable computing  : güvenilir bilişim
dependent variable : bağımlı değişken
deployment of cloud application : bulut uygulama konuşlandırılması
description : betimleme
description error : betimleme hatası
description logics : betimleme mantığı
descriptive analytics : betimsel çözümleme
descriptive data : betimsel veri
descriptive variable : betimsel değişken
design automation : bilgisayar destekli tasarım
design error : tasarım hatası
design for diagnosability : tanı yapılabilmesi için tasarım
design for repairability : onarılabilirlik için tasarım
design of adaptive systems : uyarlanır dizge tasarımı
design of communication : iletişim tasarımı
design pattern : tasarım örüntüsü
design process : tasarım süreci
design theory and method : tasarım kuramı ve yöntemi
design variable : tasarım değişkeni
design-driven innovation : tasarım güdümlü yenilikçilik
desired value : istenilen değer
desktop agent : masaüstü etmeni
desktop database : masaüstü veritabanı
Desktop Support Manager : Masaüstü Destek Yöneticisi
Desktop Support Specialist : Masaüstü Destek Uzmanı
detailed  understanding : ayrıntılı anlama
detailed data : ayrıntılı veri
detected error : algılanmış hata
detected event : algılanmış olay
detection error : algılama hatası
deterministic network : gerekirci ağ
deterministic variable : belirlenimci değişken
deterministic variable : gerekirci değişken
Developer : Geliştirici 
deviation : sapma
device error : aygıt hatası
dew computing : çiğ bilişim
diagnosable design : tanı yapılabilir tasarım
diagnosis agent : tanı etmeni
diagnostic : tanısal
diagnostic algorithm : tanı algoritması
diagnostic algorithm : tanı çözümyolu
diagnostics in healthcare : sağlıkta tanılama
dial-up networking : çevirmeli ağ iletişimi
dial-up networking connection : çevirmeli ağ bağlantısı
dichotomous variable : iki değerli değişken
dichotomous variable : ikili değişken
difficulty : zorluk
diffusion : yayılma
diffusion over network : ağ üzerinde yayılma
digipet : sayısal evcil
digiplomacy : sayısal diplomasi
digit : basamak
digit : rakam
digit : sayı
digit cancellation test : rakam bulma testi
digit coded voice : şifreli sözcükler
digit compression : rakam sıkıştırma
digit count : rakam sayısı 
digit delay element : sayısal gecikme öğesi
digit display : sayısal gösterme
digit filter : sayısal filtre
digit grouping : rakam öbeklemesi
digit mode : yaygın en büyük rakam
digit period : üçlü sayı öbeği
digit place : rakam konumu
digit plane : rakam düzlemi
digit position : rakam konumu
digit product : rakamların çarpımı
digit pulse : sayısal darbe
digit rearrangement : rakam kaydırmalı özetlem
digit selector : rakam seçici
digit shifting constant : rakam kaydırma sabiti
digit span : sayı erimi
digit span test : sayı erimi deneyi
digit sum : rakamların toplamı
digit time : sayısal zaman
digit time slot : sayısal zaman aralığı
digital : sayısal
digital ability : sayısal beceri
digital abuse : sayısal istismar
digital access : sayısal erişim
digital access carrier system : sayısal erişim taşıyıcı dizge
digital access signalling system : sayısal erişimli iletişim dizgesi
digital accessible ınformation system : sayısal erişimli bilgi dizgesi
digital accident-alert system : sayısal kaza uyarı dizgesi
digital activism : sayısal eylemcilik
digital activist : sayısal eylemci
digital activity : sayısal etkinlik
digital actor : sayısal kişi
digital addressable lighting interface (DALI) : sayısal adreslenir aydınlatma arabirimi
digital advertising : sayısal reklam
digital age : sayısal çağ
digital age organization : sayısal çağ örgütü
digital agenda : sayısal gündem
digital agent : sayısal etmen
digital agriculture : sayısal ziraat
digital album : sayısal müzik albümü
digital amnesia : sayısal yitim
digital amplifier : sayısal yükseltici
digital analog converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital analogue conversion : sayısaldan örneksele dönüşüm
digital analogue converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital analytics : sayısal çözümleme
digital anchor : sayısal bağlantı
digital animation : sayısal canlandırma
digital animation recorder : sayısal canlandırma kaydedici
digital anthropology : sayısal insanbilim
digital antropocene : sayısal insançağı
digital appliance : sayısal beyaz eşya
digital application : sayısal uygulama
digital approach : sayısal yaklaşım
digital archaeology : sayısal kazıbilim
digital architect : sayısal mimar
digital architecture : sayısal mimarlık
digital archive : sayısal belgelik
digital archive project : sayısal belgelik projesi
digital archiving : sayısal belgeleme
digital art : sayısal sanat
digital artifact : sayısal bozulma
digital artifactual value : sayısal özgün değer
digital artist : sayısal sanatçı
digital artwork : sayısal sanat eseri
digital asset : sayısal varlık
digital asset management : sayısal varlık yönetimi
digital asset management system : sayısal varlık yönetimi dizgesi
digital assets repository : sayısal varlık havuzu
digital assistant : sayısal yardımcı
digital attribute : sayısal özellik
digital audio : sayısal ses
digital audio access protocol : sayısal ses erişim kuralı
digital audio broadcast : sayısal ses yayını
digital audio broadcasting : sayısal sesli yayın
digital audio control protocol : sayısal ses denetim kuralı
digital audio data compression : sayısal ses verisi sıkıştırma
digital audio disc : sayısal ses diski
digital audio editor : sayısal ses düzenleyici
digital audio encoding system : sayısal ses şifreleme dizgesi
digital audio extraction : sayısal ses ayıklama
digital audio file : sayısal işitsel dosya
digital audio input : sayısal ses girişi
digital audio interface : sayısal ses arabirimi
digital audio output : sayısal ses çıkışı
digital audio player : sayısal ses çalar
digital audio port : sayısal ses ucu
digital audio processing : sayısal ses işleme
digital audio radio service : sayısal radyo hizmeti
digital audio recorder : sayısal ses kayıtçı
digital audio recording : sayısal ses kaydetme
digital audio reference signal : sayısal ses başvuru sinyali
digital audio sample : sayısal ses örneği
digital audio server : sayısal ses sunucu
digital audio socket : sayısal ses yuvası
digital audio tape : sayısal ses bandı
digital audio technology : sayısal ses teknolojisi
digital audio transmission : sayısal ses iletimi
digital audio watermarking : sayısal ses gizlidamgalama
digital audio workstation : sayısal ses iş istasyonu
digital audiodisc : sayısal ses diski
digital audiotape : sayısal ses bandı
digital author identification : sayısal yazar belirleme
digital author identifier : sayısal yazar belirleyici
digital authoritarianism : sayısal yetke
digital automated identification system : sayısal otomatik tanımlama dizgesi
digital automatic music : sayısal otomatik müzik
digital autopsy : sayısal otopsi
digital avionics : sayısal uçuş elektroniği
digital awareness : sayısal farkındalık
digital backlot : sayısal arka görüntü
digital back-propagation : sayısal geri yayılım
digital badge : sayısal yaka kartı
digital bandwidth : sayısal bant genişliği
digital bandwidth capacity : sayısal bant genişliği yeteneği
digital bandwidth consumption : sayısal bant genişliği kullanımı
digital bank : sayısal banka
digital banking : sayısal bankacılık
digital base : sayısal taban
digital battlefield : sayısal savaş alanı
digital Betacam : sayısal Betacam video biçimi
digital bibliography : sayısal kitaplık
digital billboard : sayısal ilan tahtası
digital biomarker : sayısal sağlık göstergesi
digital biopsy slide : sayısal biyopsi saydamı
digital biquad filter : sayısal çifte kuadratik filtre
digital blood-glucose monitor : sayısal kan şekeri gözlemleme
digital boarding pass : sayısal biniş kartı
digital book : sayısal kitap
digital booklet : sayısal kitapçık
digital branding : sayısal markalaştırma
digital breakdown : sayısal sinir bozukluğu
Digital Britain : Sayısal Britanya
digital broadcast : sayısal yayın
digital bus : sayısal veriyolu
digital business : sayısal iş
digital cable : sayısal kablo
digital camera : sayısal fotoğraf makinesi
digital camera : sayısal kamera
digital camera memory media : fotoğraf makinesi bellek ortamı
digital camera mode : sayısal fotoğraf makinesi kipi
digital camera quality mode : sayısal fotoğraf makinesi nitelik kipi
digital camera record mode : sayısal fotoğraf makinesi kayıt kipi
Digital Camera Resource Page (DCRP)  : sayısal fotoğraf makinesi kaynak sitesi
digital camera storage : fotoğraf makinesi belleği
digital camouflage : sayısal gizleme
digital campaigning : sayısal eylemcilik
digital capability : sayısal yeterlilik
digital card : sayısal kart
digital card game : sayısal kart oyunu
digital carrier : sayısal taşıyıcı
digital cartography : sayısal haritacılık
digital cash : sayısal para
digital cassette : sayısal kaset 
digital casting : sayısal rol dağıtımı
digital CD audio : sayısal ses arabirimi
digital cellphone : ceptelefonu
digital cellular system : sayısal hücresel dizge
digital certificate : sayısal belge
digital certificate : sayısal onay belgesi
digital certification : sayısal belgelendirme
digital champion : sayısal sözcü
digital change : sayısal değişim
digital channel : sayısal kanal
digital channel election : sayısal kanal seçimi
digital character : sayısal kişilik
digital chart : sayısal harita
digital chart of the world : sayısal dünya haritası
digital cinema : sayısal sinema
digital cinema camera : sayısal sinema kamerası
Digital Cinema Initiative (DCI) : sayısal sinema girişimi
digital cinema media : sayısal sinema ortamı
digital cinema package : sayısal sinema paketi
digital cinematography : sayısal sinema kaydı
digital cinematography camera : sayısal sinema kayıt kamerası
digital circuit : sayısal devre
digital circuit Boolean algebra : sayısal devre Boole cebiri
digital circuit Boolean algebra : sayısal devre mantıksal cebiri
digital circuit multiplication equipment : sayısal devre sıkıştırma donanımı
digital circuitry : sayısal devreler
digital citizen : sayısal vatandaş
digital citizenship : sayısal vatandaşlık
digital city : sayısal şehir
digital civics : sayısal yurttaşlık
digital classicist : sayısal klasik akımcı
digital clipping : sayısal alıntı
digital clock : sayısal saat
digital clock manager : sayısal ana saat 
digital clone : sayısal kopya
digital cloning : sayısal kopyalama
digital coast : sayısal kıyı
digital coin : e-para
digital collaboration : sayısal işbirliği
digital collage : sayısal yapıştırma
digital collection : sayısal derleme
digital collection selection criterion : sayısal derleme seçme ölçütü
digital color meter : sayısal renk ölçer
digital combat simulator : sayısal savaş benzetimcisi
digital command center : sayısal komuta merkezi
digital command control : sayısal komuta kontrol
digital command language : sayısal kumanda dili
digital commando : sayısal komando
digital commerce : sayısal ticaret
digital commodity : sayısal değer
digital commons : sayısal mülk
digital communication : sayısal iletişim
digital communication network : sayısal iletişim ağı
digital communication software : sayısal iletişim yazılımı
digital communication system : sayısal iletişim dizgesi
digital communications protocol : sayısal iletişim kuralı
digital communications technology : sayısal iletişim teknolojisi
digital compact camera : sayısal küçük fotoğraf makinesi
digital compact cassette : sayısal yoğun kaset
digital comparator : sayısal karşılaştırıcı
digital compass : sayısal pusula
digital competence : sayısal yetkinlik
digital competence assessment : sayısal yetkinlik değerlendirimi
digital competent : sayısal yetkin
digital component video : sayısal bileşen videosu
digital compositing : sayısal resim bileştirme
digital compositor : sayısal resim bileştirici
digital compression : sayısal sıkıştırma
digital compression system : sayısal sıkıştırma dizgesi
digital computer : sayısal bilgisayar
digital computing : sayısal bilişim
digital concert hall : sayısal konser salonu
digital connection : sayısal bağlantı
digital connectivity : sayısal bağlanırlık
digital consciousness : sayısal bilinç
digital contact : sayısal ilişki
digital contact tracing : sayısal ilişki izleme
digital container format : sayısal üstdosya biçimi
digital content : sayısal içerik
digital content creation : sayısal içerik yaratma
digital content exchange service : sayısal içerik değişim hizmeti
digital content management system : sayısal içerik yönetim dizgesi
digital content protection : sayısal içerik koruma
digital context : sayısal bağlam
digital continuity : sayısal süreklilik
digital control : sayısal denetim
digital control bus : sayısal denetim veri yolu
digital control system : sayısal denetim dizgesi
digital convergence : sayısal yakınsama
digital conversation : sayısal konuşma
digital conversion : sayısal dönüşüm
digital converter : sayısal dönüştürücü
digital converter box : sayısal dönüştürücü kutusu
digital copy : sayısal kopya
digital copy machine : sayısal kopya makinesi
digital cordless telephone : sayısal kablosuz telefon
digital counter : sayısal sayaç
digital counterpart : sayısal karşıt
digital country : sayısal ülke
digital courage : sayısal cesaret
digital court : sayısal mahkeme
digital creativity : sayısal yaratıcılık
digital credential : sayısal güvenlik belgesi
digital cross-connect : sayısal çapraz bağlantı
digital cross-connect system : sayısal çapraz bağlantı dizgesi
digital crowding : sayısal kalabalık
digital cultural heritage : sayısal kültür mirası
digital culture : sayısal kültür
digital curation : sayısal bakım
digital curation : sayısal iyileştirme
digital curation centre : sayısal iyileştirme merkezi
digital currency : sayısal para
digital currency exchange : sayısal para değişimi
digital currency exchanger : sayısal para değiştirici
digital currency group : sayısal para grubu
digital current loop interface : sayısal iletişim arabirimi
digital dark age : sayısal karanlık çağ
digital darkroom : sayısal fotoğrafçılık
digital dashboard : sayısal göstergelik
digital data : sayısal veri
digital data broadcast system : sayısal veri yayın dizgesi
digital data exchange : sayısal veri değişimi
digital data modulation system : sayısal veri kipleme dizgesi
digital data network : sayısal veri ağı
digital data service : sayısal veri hizmeti
digital data storage : sayısal veri depolama
digital delay : sayısal gecikme
digital delay generator : sayısal gecikme üreteci
digital delay line : sayısal gecikme hattı
digital delayer : sayısal geciktirici
digital dementia : sayısal bunama
digital democracy : sayısal demokrasi
digital demultiplexer : sayısal çoğullama çözücü
digital denial : sayısal inkâr
digital densitometer : sayısal yoğunluk ölçer
digital dentistry : bilişim destekli dişçilik
digital design : sayısal tasarım
digital detox : sayısaldan uzak kalma
digital development : sayısal gelişme
digital device : sayısal aygıt
digital dial : sayısal tuşlama
digital dialer : sayısal tuşlayıcı
digital dialogue : sayısal konuşma
digital diary : sayısal günlük
digital dictation : sayısal yazdırma
digital dictionary : sayısal sözlük
digital dieting : sayısal zayıflatma
Digital Differential Analyzer (DDA) : sayısal türevsel çözümleyici
digital dimmer : sayısal ışık kısıcı
digital diplomacy : sayısal diplomasi
digital dirt : sayısal çamur
digital disc : sayısal disk
digital disinformation : sayısal yanıltıcı bilgi
digital display : sayısal görüntü
digital display : sayısal gösterge
digital display advertising : sayısal reklam
Digital Display Working Group (DDWG) : Sayısal Görüntü Arabirimi Çalışma Grubu
digital distraction : sayısal oyalanma
digital distribution : sayısal dağıtım
digital distribution frame : sayısal dağıtım çerçevesi
digital distribution of video games : video oyunların sayısal dağıtımı
digital distribution platform : sayısal dağıtım ortamı
digital divide : sayısal uçurum
digital divide by country : ülkeler arası sayısal uçurum
digital divide data : veri sayısal uçurumu
Digital Divide Network (DDA) : sayısal uçurumu giderme ağı
digital DJ licence : sayısal müzik sunucu yetkisi
digital document : sayısal belge
digital Dolly : sayısal kopyalama yazılımı
digital domain : sayısal alan
digital door lock : sayısal kapı kilidi
digital doppelganger : sanal ortamdaki kişisel bilgiler
digital double : sayısal kopya
Digital Down Converter (DDC) : sayısal sıklık azaltıcı 
digital download : sayısal indirme
digital drum : sayısal davul
digital dualism : sayısal ikicilik
digital duplicator : sayısal çoğaltıcı
digital early warning : sayısal erken uyarma
digital early warning system : sayısal erken uyarma dizgesi
digital earth : sayısal yerküre
digital economy : sayısal ekonomi
Digital Economy and Society Index (DESI) : sayısal ekonomi ve toplum dizini
digital economy ranking : sayısal ekonomi sıralaması
digital ecosystem : sayısal ekosistem
digital edition : sayısal sürüm
digital education : sayısal eğitim
digital education revolution : sayısal eğitim devrimi
digital effect : sayısal etki
digital effort : sayısal çaba
digital electricity meter : sayısal elektrik ölçer
digital electronic circuit : sayısal elektronik devre
digital electronic computer : sayısal elektronik bilgisayar
digital electronic message service : sayısal elektronik ileti hizmeti
digital electronics : sayısal elektronik
digital elevation map : sayısal yükselti haritası
digital elevation model : sayısal yükselti modeli
digital embossing : sayısal kabartma
digital embossing : sayısal kabartma yapma
digital empathy : sayısal empati
digital empathy : sayısal eşduyum
digital enclosure : sayısal iliştirme
digital encoding : sayısaldan sayısala kodlamak
digital endeavor : sayısal uğraş
digital engine electronic control unit : sayısal denetim düzeneği
digital engineering : sayısal mühendislik
digital engineering standard : sayısal mühendislik standardı
digital enhanced : sayısal iyileştirilmiş
digital enhanced cordless telecommunications : sayısal iyileştirilmiş kablosuz iletişim
digital enhancing : sayısal iyileştirme
digital enlightenment : sayısal aydınlanma
digital enlightenment : sayısal aydınlatma
digital enterprise : sayısal işletme
digital entertainment : sayısal eğlence
digital entertainment center : sayısal eğlence merkezi
digital entertainment content ecosystem : sayısal eğlence içeriği ekosistemi
digital entertainment network : sayısal eğlence ağı
digital entertainment system : sayısal eğlence dizgesi
digital entrepreneur : sayısal girişimci
digital envelope : sayısal zarf
digital environment : sayısal çevre
digital era : sayısal çağ
digital era governance : sayısal çağ yönetişimi
digital era technology : sayısal çağ teknolojisi
digital espionage : sayısal casusluk
digital estate : sayısal miras
digital ethics : sayısal etik
digital evidence : sayısal kanıt
digital evolution : sayısal evrim
digital exchange : sayısal değişim
digital exchange : sayısal santral
digital exhaust : sayısal aşırı bilgi derleme
digital exhibition : sayısal sunuş
digital expansion : sayısal yayılım
digital expectation : sayısal beklenti
digital experience : sayısal deneyim
digital experiment : sayısal deney
digital exploration : sayısal araştırma
digital exponential : sayısal üstel
Digital eXtreme Definition (DXD)  : yüksek çözünürlü sayısal ses biçimi
digital fabrication : sayısal üretim
digital fabricator : sayısal üretici
digital factory : sayısal fabrika
digital fascism : sayısal faşizm
digital fashion : sayısal moda
digital fiat currency : sayısal para birimi
digital file : sayısal dosya
digital filling : sayısal dolgu
digital film : sayısal film
digital film academy : sayısal film akademisi
digital film evaluation : sayısal film değerlendirmesi
digital film festival : sayısal film festivali
digital film post-production : sayısal film üretim sonrası
digital film technology : sayısal film teknolojisi
digital filmmaking : sayısal film yapımı
digital filter : sayısal süzgeç
digital fine contrast : sayısal hassas karşıtlık
digital fingerprint : sayısal parmak izi
digital fingerprinting : sayısal parmak izi ekleme
digital firm : sayısal firma
digital first : sayısal ilk
digital flashlight : ledli elfeneri
digital flat panel : sayısal panel
digital flat screen TV : sayısal panelli TV
digital flight-control computer : sayısal uçuş denetim bilgisayarı
digital fluoroscopy : sayısal röntgen
digital font : sayısal damga
digital font : sıvı kristal görüntü yazıtipi
digital footprint : sayısal ayak izi
digital forensic process : adli bilişim süreci
digital forensics : adli bilişim
digital forensics framework : adli bilişim çerçevesi
digital format : sayısal yazıtipi
digital frame : sayısal fotoğraf görüntüleyici
digital fraud : sayısal hile
digital freedom : sayısal özgürlük
digital frequency control : sayısal sıklık denetimi
digital frequency meter : sayısal sıklıkölçer
digital future : sayısal gelecek
digital game : sayısal oyun
digital gift : sayısal armağan
digital governance : sayısal yönetişim
digital government : sayısal devlet
digital government impact : sayısal devlet etkisi
digital government strategy : sayısal devlet izlemi
digital government strategy : sayısal devlet stratejisi
digital group : sayısal grup
digital health : sayısal sağlık
digital healthcare : sayısal sağlık bakımı
digital heritage : sayısal miras
digital hierarchy : sayısal sıradüzen
digital human : sayısal insan
digital human modeling : sayısal insan modeli
digital ID : sayısal kimlik
digital identity : sayısal kimlik
digital image : sayısal görüntü
digital image format : sayısal görüntü biçimi
digital image processing : sayısal görüntü işleme
digital imaging : sayısal görüntüleme
digital immigrant : sayısal göçmen
digital immigrant : sayısal öncesi kişi
digital inequality : sayısal eşitsizlik
digital information : sayısal bilgi
digital information management : sayısal bilgi yönetimi
digital information storage : sayısal bilgi saklama
digital infrared audio transmission : sayısal kızılötesi ses iletimi
digital initiative : sayısal girişim
digital innovation : sayısal yenilikçilik
digital input : sayısal girdi
digital input : sayısal giriş
digital instigator : sayısal kışkırtıcı
digital interactive video : sayısal etkileşimli video
digital investment : sayısal yatırım
digital key : sayısal anahtar
digital label : sayısal etiket
digital landscape : sayısal görünüş
digital language : sayısal dil
digital leadership : sayısal önderlik
digital learning : sayısal öğrenme
digital learning paradigm : sayısal öğrenme yaklaşımı
digital learning platform : sayısal öğrenme ortamı
Digital Libraries Initiative (DLI) : sayısal kitaplıklar girişimi
digital library : sayısal kitaplık
digital library initiative : sayısal kitaplık girişimi
digital life : sayısal yaşam
digital line link : sayısal hat bağı
digital line section : sayısal hat bölümü
digital link : sayısal bağlantı
digital literacy : sayısal okuryazarlık
digital logic : sayısal mantık
digital management : sayısal yönetim
digital mapping : sayısal eşleme
digital market : sayısal pazar
digital market environment : sayısal pazar ortamı
digital marketing : sayısal pazarlama
digital maturity : sayısal olgunluk
digital maturity assessment : sayısal olgunluk değerlendirmesi
digital maturity assessment framework : sayısal olgunluk değerlendirme çerçevesi
digital maturity assessment questionnaire : sayısal olgunluk değerlendirme soruları
digital maturity assessment tool : sayısal olgunluk değerlendirme aracı
digital maturity framework : sayısal olgunluk çerçevesi
digital maturity index : sayısal olgunluk dizini
digital maturity model : sayısal olgunluk modeli
digital measuring : sayısal ölçme
digital measuring instrument : sayısal ölçme aleti
digital media : sayısal ortam
digital member : sayısal üye
digital membership : sayısal üyelik
digital membership community : sayısal üyelik topluluğu
digital method : sayısal yöntem
digital minimalism : sayısal ensadelik
digital money : sayısal para
digital multimeter : sayısal çokluölçer
digital multiplex equipment : sayısal çoğullayıcı
digital multiplex hierarchy : sayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexer : sayısal çoğullayıcı
digital music : sayısal müzik
digital music production : sayısal müzik üretimi
digital native : sayısal çağcıl
digital negative : sayısal negatif (fotoğrafçılık)
digital network : sayısal ağ
digital network printing software : sayısal ağda yazdırma yazılımı
digital neuron : sayısal sinir hücresi
digital nomad : sayısal göçebe
digital nuclear reactor : sayısal nükleer rektör
digital object identifier : sayısal nesne belirleyici
digital obsolescence : sayısal eskime
digital opportunity : sayısal fırsat
digital option : sayısal seçenek
digital organization : sayısal örgüt
digital output : sayısal çıkış
digital output : sayısal çıktı
digital parenting : sayısal çocuk yetiştirme
digital PC : sayısal kişisel bilgisayar
digital permanence : sayısal başarım
digital personality : sayısal kişilik
digital pet : sayısal candaş
digital photography : sayısal fotoğrafçılık
digital pickpoketing : sayısal yankesicilik
digital platform : sayısal ortam
digital project : sayısal proje
digital proposal : sayısal teklif
digital publishing : sayısal yayımcılık
digital radio : sayısal radyo
digital radiography : sayısal radyoculuk
digital receiver : sayısal alıcı
digital record : sayısal kayıt
digital recording : sayısal kaydetme
digital repeater : sayısal yineleyici
digital representation : sayısal gösterim
digital research : sayısal araştırma
digital revolution : sayısal devrim
digital rights : sayısal haklar
digital rights management : sayısal hakların yönetimi
digital root : sayısal kök
digital satellite system : sayısal uydu dizgesi
digital scanner : sayısal tarayıcı
digital science : sayısal bilim
digital screen : sayısal ekran
digital security : sayısal güvenlik
digital service : sayısal hizmet
digital signal : sayısal sinyal
digital signal processing : sayısal sinyal işleme
digital signal processing language : sayısal sinyal işleme dili
digital signal processor : sayısal sinyal işlemci
digital signature : sayısal imza
digital signature guidelines : sayısal imza kılavuzu
digital signature standard : sayısal imza standardı
digital simulation language : sayısal benzetim dili
digital simultaneous voice and data : sayısal eşanlı ses ve veri
digital skill : sayısal beceri
digital skill : sayısal yetenek
digital society : sayısal toplum
digital solution : sayısal çözüm
digital storefront : sanal vitrin
digital strategy : sayısal izlem
digital stratification : sayısal sınıf düzeni
digital subscriber line : sayısal abone hattı
digital subscriber line access module : sayısal abone hattı erişim birimi
digital subscription : sayısal sürdürüm
digital success : sayısal başarı
digital sum : sayısal toplam
digital summit : sayısal zirve
digital switch : sayısal anahtar
digital switched network : sayısal anahtarlamalı ağ
digital system diagnosis : sayısal dizge tanısı
digital talent : sayısal yetenek
digital technology : sayısal teknoloji
digital terminology : sayısal terimler dizgesi
digital text : sayısal metin
digital threat : sayısal tehlike
digital to analog conversion : sayısaldan örneksele dönüşüm
digital to analog converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital to analog transducer : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital tool : sayısal araç
digital transducer : sayısal dönüştürücü
digital transformation : sayısal dönüşüm
digital transmission : sayısal iletim
digital trend : sayısal akım
digital trend : sayısal eğilim
digital trend : sayısal yönelim
digital truce : sayısal ateşkes
digital TV : sayısal TV
digital twin : sayısal ikiz
digital twin technology : sayısal ikiz teknolojisi
digital typesetting  : sayısal dizgi
digital typography : sayısal basımcılık
digital value : sayısal değer
digital version : sayısal sürüm
digital video : sayısal video
Digital Video Disk (DVD) : sayısal görüntü tekeri
digital video interface : sayısal görüntü arayüzü
digital video recorder : sayısal görüntü kaydedici
digital wallet : sayısal cüzdan
digital watermarking : sayısal suyolu
digital workforce : sayısal işgücü
digital workplace : sayısal işyeri
digital world : sayısal dünya
digital zoom : sayısal yakınlaştırma
digital-analog converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digital-analogue conversion : sayısalı örneksele dönüştürme
digital-analogue converter : sayısalı örneksele dönüştürücü
digitalization : sayısallaştırma
digitalized : sayısallaşmış
digitally : sayısal olarak
digitally : sayısıl
digitally empowered : sayısıl güçlendirilmiş
digitally enabled : sayısıl etkinleştirilmiş
digitally enabled experience : sayısıl etkinleştirilmiş deneyim
digitally enabled participation : sayısıl etkinleştirilmiş katılım
digitally mature : sayısıl olgun
digitally maturing : sayısıl olgunlaşma
digitally maturing company : sayısıl olgunlaşan şirket
digitally maturing entity : sayısıl olgunlaşan birim
digitally minded : sayısıl görüşlü
digitally minded culture : sayısıl kültürlü
digitate : parmak gibi
digitization : sayısallaştırma
digitization error : sayısallaştırma hatası
digitize : sayısallaştırma
digitize (to) : sayısallaştırmak
digitized : sayısallaştırılmış
digitized collection : sayısallaştırılmış derleme
digitized information : sayısallaştırılmış bilgi
digitized video : sayısallaştırılmış video
digitizer : sayısallaştırıcı
Dijkstra’s algorithm : Dijkstra algoritması
Dijkstra’s algorithm : Dijkstra çözümyolu
dimension reduction : boyut azaltma
dimensional data : boyutlu veri
dimensional data modeling : boyutsal veri modelleme
dimensional reduction : boyutsal azaltma
dimensionality reduction : boyutsallık azaltma
direct input : dolaysız giriş
direct understanding : dolaysız anlama 
Director of Technology : Teknoloji Yöneticisi
discontinuous state-variable : kesintili durum değişkeni
discontinuous variable : kesintili değişken
discontinuous-change variable : kesintili değişen değişken
discovery of data : veri buluşu
discovery of service : hizmet buluşu
discovery of service in cloud computing : bulut bilişimde hizmet bulma
discrete control variable : ayrık denetim değişkeni
discrete data : ayrık veri
discrete random variable : ayrık rasgele değişken
discrete state-variable : ayrık durum değişkeni
discrete variable : ayrık değişken
discrete-change variable : ayrık değişen değişken
discrete-time variable : ayrık zamanlı değişken
discrete-valued variable : ayrık değerli değişken
discretization error : ayrıklaştırma hatası
discretized variable : ayrıklaştırılmış değişken
discriminant analysis : ayırdedici çözümleme
discriminant variable : ayırdedici değişken
discriminative stimulus : ayırtedici uyarıcı
disinformation : yanıltıcı bilgi
disk error : disk hatası 
disk seek error : disk arama hatası 
disk write error : disk yazma hatası 
dispatched agent : görevlendirilmiş etmen
dispatched mobile agent : görevlendirilmiş gezer etmen
displacement variable : yerdeğişim değişkeni
disposable sensor : atılabilir algılayıcı
disposal value : elden çıkarma değeri
distant agent : uzak etmen
distinguished agent : seçkin etmen 
distracting input : dikkat dağıtıcı girdi
distributed  understanding : dağıtımlı anlama 
distributed AI algorithm : dağıtımlı yapay us çözümyolu
distributed AI algorithm : dağıtımlı yapay zekâ algoritması
distributed AI system : dağıtımlı yapay us dizgesi
distributed AI system : dağıtımlı yapay zekâ dizgesi
distributed AI technique : dağıtımlı yapay us tekniği
distributed AI technique : dağıtımlı yapay zekâ tekniği
distributed computing : dağıtımlı bilişim
distributed computing theory : dağıtımlı hesaplama kuramı
distributed data management : dağıtımlı veri yönetimi
distributed data processing : dağıtımlı veri işleme
distributed database : dağıtımlı veri tabanı
distributed decision in grid network : ızgara ağda dağıtımlı karar verme
distributed denial of service : dağıtımlı hizmet engelleme
distributed device : dağıtımlı aygıt
distributed environment : dağıtımlı ortam
distributed file system : dağıtımlı dosya dizgesi
distributed knowledge system : dağıtımlı bilgi dizgesi
distributed ledgers : dağıtımlı kayıt defteri
distributed network : dağıtımlı ağ
distributed problem solving : dağıtımlı problem çözme
distributed processing  : dağıtımlı işlem
distributed software system : dağıtımlı yazılım dizgesi
distributed solution : dağıtımlı çözüm
distributed system : dağıtımlı dizge
distributed system security : dağıtımlı dizge güvenliği
DNA computing : kalıtsal bilişim
DNA storage : kalıtsal bellek
doctored image : değiştirilmiş resim
doctored photo : değiştirilmiş fotoğraf
doctored video : değiştirilmiş video
document store databases : belge veritabanı
dogmatic understanding  : bağnaz anlama
domain analysis : alan çözümleme
domain engineering : alan mühendisliği
domain knowledge : ilgi alanı bilgisi
domain modeling : alan modelleme
domain name : alan adı
Domain Name System (DNS) : Alan Adı Sistemi
domain specific IS engineering : alana özel bilgi sistem mühendisliği
domain specific multi-aspect IS engineering : alana özel çok yönlü bilgi sistem mühendisliği
domain variable : alan değişkeni
domain-oriented pattern : alan yönelimli örüntü
domain-specific agent : alana özel etmen
domain-specific hardware : alana özel donanım
Domain-Specific Language (DSL) : alana özel dil
dominant variable : baskın değişken
dongle : güvenlik cihazı
double data rate random access memory : çift veri hızlı rasgele erişim belleği
double spend : çifte harcama
download (v) : indirmek
downloaded : indirilmiş
downloadin : indirme
drag-and-drop : sürükle bırak
drag-and-drop interface : sürükle bırak arayüzü
drawing : çizim
driver error : sürücü hatası
driver information : sürücü bilgisi
driver’s face detection : sürücü yüz algılama
driving variable : sürücü değişken
Driving While Texting (DWT)  : mesajlaşırken sürüş
drone : uçangöz
drone communication : uçangöz iletişimi
drone delivery : uçangözle teslim
drone delivery service  : uçangözle teslim hizmeti
drone for detecting event : olay saptama uçangözü
drone for discovering events : olayları bulma uçangözü
drone for environment monitoring : çevre gözlemleme uçangözü
drone for forest monitoring : orman gözlemleme uçangözü
drone for monitoring network properties : ağ özelliklerini gözlemleme uçangözü
drone network : uçangöz ağı
drone swarm : uçangöz sürüsü
drone to drone communication : uçangözden uçangöze iletişim
drug computation : ilaç hesaplama
dual variable : çifte değişken
Dublin core metadata template : Dublin core üstveri şablonu
dummy variable : kukla değişken
dumping error : yığma hatası
duplex high speed data : çift ​​yönlü yüksek hızlı veri
dust transaction : küçük işlem
dynamic analysis for security : güvenlik için devingen çözümleme
dynamic big data : devingen büyük veri
dynamic data : devingen veri
dynamic data exchange : devingen veri değişimi
dynamic data linking : devingen veribağı
dynamic database management system : devingen veritabanı yönetim dizgesi
dynamic data-driven application system : devingen veri güdümlü uygulama dizgesi
dynamic data-driven simulation : devingen veri güdümlü benzetim
dynamic data-structure system : devingen veri yapısı dizgesi
dynamic data-update : devingen veri güncelleme
dynamic error : devingen hata
dynamic pattern : devingen örüntü
dynamic program analysis : devingen yazılım çözümleme
dynamic QoS monitoring : devingen hizmet niteliği gözlemleme
dynamic reconfiguration : devingen yeniden yapılandırılma
dynamic testing : devingen sınama
dynamical learning system : devingen öğrenme dizgesi
dynamically bound variable : devingen bağlı değişken
dynamically scoped variable : devingen kapsamlı değişken
E– :
e-activism : siber eylemcilik
eavesdropping : gizli dinleme
eco sensor : çevrel algılayıcı
ecommerce website : e-ticaret sitesi
economic aspect of cyberspace  : siber uzayın ekonomik yönü
economic aspect of software architecture : yazılım mimarisinin ekonomik yönü
economical semi-cloudification : ekonomik yarı bulutlaştırma
economics of security and privacy : güvenlik ve gizlilik ekonomisi
edge computing : uç bilişim
edge layer : uç katman
educated : eğitimli
education and training issues : eğitim ve öğretim sorunları
education in modeling and simulation : modelleme ve benzetimde eğitim
effort variable : çaba değişkeni
effort variable : gayret değişkeni
eGov : e-devlet
egovernment : e-devlet
ehealth : e-sağlık
ehealth system : e-sağlık dizgesi
elaborated variable : irdelenmiş değişken
elaborated variable : özenilmiş değişken
electrochemical sensor : elektro-kimyasal algılayıcı
electronic advocacy : elektronik eylemcilik
electronic data interchange : elektronik veri değişimi
electronic data processing : elektronik veri işleme
electronic database : elektronik veritabanı
electronic health record : elektronik sağlık kaydı
electronic skin  : elektronik deri
electronic storefront : sanal vitrin
elibrary : sayısal kitaplık
email : eposta
email tyranny : sayısal sağanak
embedded computing : gömülü bilişim
embedded sensor : gömülü algılayıcı
embedded system : gömülü dizge
embedded system security : gömülü dizge güvenliği
embedded-computing language  : gömülü bilişim dili
embedded-software-based smart mobile phone : gömülü yazılım tabanlı akıllı ceptelefonu
emergence : belirme
emergency service : acil hizmet
emergent : beliren
emergent behavior : beliren davranış
emergent properties of human behavior : insan davranışının beliren özellikleri
emergent properties of WoT : nesnelerin Genelağında beliren özellikler
emerging application : ortaya çıkan uygulama
emerging sensor application : ortaya çıkan algılayıcı uygulaması
emerging technology : ortaya çıkan teknoloji
emerging trend in functional programming : işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim
emerging trend in functional programming : işlevsel programlamada ortaya çıkan eğilim
emotional agent : duygusal etmen
emotional and affective design : duygusal ve duygu tabanlı tasarım
emotional aspects in social networking systems : toplumsal ağ dizgelerinin duygusal yönleri
emotional input : duygusal girdi
emotional interaction tool : duygusal etkileşim aracı
emotional modeling : duygusal modelleme
emotional requirement : duygusal gereksinim
emotional requirements in system design  : dizge tasarımında duygusal gereksinim
emotional user experience  : duygusal kullanıcı deneyimi
empirical : deneysel
empirical : görgül
empirical data : deneysel veri
empirical evaluation : deneysel değerlendirme
empirical method : deneysel yöntem
empirical methodology : deneysel yöntembilim
empirical performance study : deneysel başarım çalışması
empirical research : deneysel araştırma
empirical software engineering : deneysel yazılım mühendisliği
empirical study : deneysel çalışma
empirical trial : deneysel deneme
empowered edge : güçlendirilmiş uç 
encoding error : kodlama hatası
encrypt (v) : şifrelemek
encrypted data : şifrelenmiş veri
encryption : şifreleme
encryption data : şifreleme verisi
encryption error : şifreleme hatası
end marker : bitiş imi
endogenous input : iç kaynaklı girdi
endogenous variable : iç kaynaklı değişken
end-user : son kullanıcı
end-user programming : son kullanıcı programlaması
energy efficient image transmission : enerji etkin görüntü iletimi
energy harvesting for sensors : algılayıcılar için enerji toplama
energy-efficient processor : enerji etkin işlemci
engineering and social responsibility : mühendislik ve sosyal sorumluluk
engineering and social responsibility : mühendislik ve toplumsal sorumluluk
enhanced security : gelişmiş güvenlik
ensemble approach : topluluk yaklaşımı
entangled photon pair : dolanık foton çifti
entanglement : dolanıklık
enter data (v) : veri girmek
enterprise architecture : kurumsal mimari
enterprise cloud : kurumsal bulut
enterprise level security : kurumsal düzeyde güvenlik
enterprise level security metrics : kurumsal düzeyde güvenlik ölçümleri
enterprise network : kurumsal ağ
Enterprise Resource Planning (ERP) : Kurumsal Kaynak Planlama (KKP)
enterprise security : kurumsal güvenlik
enterprise-centric cloud computing : kurum merkezli bulut bilişim
entertainment computing : eğlendirme bilişimi
entry sequenced data set : giriş sıralı veri öbeği
entry-level information course : giriş düzeyinde bilişim dersi
environment error : çevre hatası
environment monitoring drone : çevre gözlemleme uçangözü
environment variable : çevre değişkeni
environmental data : çevresel veri
environmental informatics : çevresel bilişim
environmental variable : çevresel değişken
epublishing : elektronik yayımcılık
epublishing : eyayımcılık
equipment error : cihaz hatası
equivalent input : eşdeğer girdi
Erlang random variable : Erlang rasgele değişkeni
errant agent : başıboş etmen
error : hata
error concealment : hata gizleme
error data : hata verisi
error detection : hata algılama
error resilience : hataya dayanıklılık
error-correcting code : hata düzeltme kodu
error-prone image transmission : hataya açık görüntü iletimi
error-tolerant system : hataya dayanıklı dizge
essential variable : gerekli değişken
estimation error : kestirim hatası
estorefront : sanal vitrin
Ether : Eter
Ethereum : Eteryum
Ethereum smart code : Ethereum akıllı kod
Ethereum Virtual Machine (EVM) : Eteryum Sanal Makinesi (ESM)
Ethereum Virtual Machine (EVM) code : Ethereum Sanal Makine (ESM) kodu
Ethernet : Ethernet
Ethernet card : Ethernet kartı
Ethernet hardware address : Ethernet donanım adresi
ethical agent : etik etmen
ethical AI : ethic yapay zekâ
ethical AI : etik yapay us
ethical dilemma : etik ikilem
ethical engineering : etik mühendisliği
ethical error : etik hata
ethical hacker : etik siber saldırgan
ethics : etik
ethics for agents : etmenler için etik
ethics for AI : yapay zekâ için etik
ethics for robotics : robot bilimi için etik
Euclidian algorithm : Öklid algoritması
Euclidian algorithm : Öklid çözümyolu
evaluated input : değerlendirilmiş girdi
evaluation : değerlendirme
evaluation data : değerlendirme verisi
evaluation data set : değerlendirme veri öbeği
evaluation of AI tools : yapay us araçlarının değerlendirimi
evaluation of AI tools : yapay zekâ araçlarının değerlendirimi
evaluation tool for emotion  : duygu değerlendirme aracı
event : olay
event data : olay verisi
event data recorder : olay verisi kaydı
event handler : olay işleyici
event recognition : olay tanıma
event register : olay kaydı
event-based : olay tabanlı
event-based peer-to-peer solution : olay tabanlı uçtan uca çözüm
event-based solution : olay tabanlı çözüm
event-based system : olay tabanlı dizge
event-driven : olay güdümlü
event-driven analytics : olay güdümlü çözümleme
event-driven architecture : olay güdümlü mimari
event-driven service-oriented architecture : olay güdümlü hizmet yönelimli mimari
evil twin router : kötü ikiz yönlendirici
EVM code : ESM kod
evolutionary computation : evrimsel bilişim
evolutionary computation : evrimsel hesaplama
evolutionary computing : evrimsel bilişim
evolutionary data : evrimsel veri
evolving understanding  : evrimsel anlama
eworkshop : e-çalıştay
ex ante value : öngörülen değer
ex post facto variable : önceyi kapsayan değişken
exa: 1018 : egza: 1018
exabyte : ekzabayt
exabyte : ekzasekizli
exaflop : egza kayan noktalı işlem
exaflops : saniyede egza kayan noktalı işlem
excitation : uyarma
executable computational logics : çalıştırılabilir bilişimsel mantık
executable computational logics : çalıştırılabilir bilişimsel mantık
executable error : çalıştırılabilir hata
execution autonomy : çalışma özerkliği
execution environment : çalışma ortamı
execution error : çalışma hatası
executive information system : üstyönetim bilgi dizgesi
exogenous input : dış kaynaklı girdi
exogenous variable : dış kaynaklı değişken
expected value : beklenen değer
experiential variable : deneyimsel değişken
experiment : deney
experimental data : deneysel veri
experimental design : deneysel tasarım
experimental error : deneysel hata
experimental evaluation : deneysel değerlendirme
experimental result for drone network : uçangöz ağı için deneysel sonuç
experimental variable : deneysel değişken
experimentation error : deney yapma hatası
experimentation variable : deney değişkeni
experimenter’s regress : deneycinin gerilemesi
expert judgment : uzman görüşü
expert system : uzman dizge
explained variable : açıklanan değişken
explanation : açıklama
explanatory variable : açıklayıcı değişken
explicit value : belirgin değer
exploit : güvenlik açığı sömüren yazılım
exploration : arama
explorative data mining : keşif amaçlı veri arama
exploratory analysis : keşif amaçlı çözümleme
exploratory understanding : araştırısal anlama
exponential growth : üstel büyüme
exponential random variable : üstel rasgele değişken
exposure variable : etkilenme değişkeni
extended Boolean model : kapsamlı Boole modeli
Extensible Authentication Protocol (EAP) : Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Kuralı
extensible database : genişletilebilir veritabanı
Extensible Markup Language (XML) : genişletilebilir biçimlendirme dili
extensive variable : kapsamlı değişken
Exterior Gateway Protocol (EGP) : Dış Geçit Kuralı
extern variable : dış değişken
external  understanding : dışsal anlama 
external data representation : dış veri gösterimi
external error : dış hata
external event : dış olay
external event : dışsal olay
external excitation : dışsal uyarma
external input : dış girdi
external input : dışsal girdi
external variable : dış değişken
external variable : dışsal değişken
externally generated input : dış kaynaklı girdi
extracting texture features : doku özelliklerinin çıkarılması
extraneous variable : konu dışı değişken
extrinsic value : dışsal değer
eye gaze data : gözle izleme verisi
eye movements in programming : programlamada göz hareketi
eye tracking : göz izleme
F– :
face capture : yüz yakalama
face recognition : yüz tanıma
face reenactment : yüzün yeniden oluşturulması
face swapping app : yüz takas uygulaması
face value : varsayılan değer
facial expression recognition : yüz ifadesi tanıma
facial payment : yüz tanıma ile ödeme
facial payment device : yüz tanıma ile ödeme aygıtı
facial payment technology : yüz tanıma teknolojisi ile ödeme
facial recognition : yüz tanıma
facial recognition software : yüz tanıma yazılımı
fail (v) : aksamak
fail (v) : başarısız olmak
fail closed : başarısız kapalı
fail open : başarısız açık
failover : yük devretme
failure : aksama
failure : arıza
failure : başarısızlık
fake : sahte
fake account : sahte hesap
fake content detection : sahte içerik algılama
fake identity : sahte kimlik
fake negative : sahte negatif
fake news : sahte haber
fake news in social media : sosyal ortamda sahte haber
fake positive : sahte pozitif
fake simile : sahte benzetme
fake text : sahte metin
fake Twitter account : sahte tiviter hesabı
false acceptance : yanlış kabul
false alarm error : yanlış alarm hatası
false alarm error : yanlış uyarı hatası
false information : yanlış bilgi
false negative : eylemsiz yanlış
false positive : eylemli yanlış
fast flux : hızlı akış
fatal error : onulmaz hata
fault : aksaklık
fault : aksama
fault : bozukluk
fault : bozulma
fault line attacks : arızalı hat saldırısı
fault localization : aksaklığın yerini saptama
fault localization : aksaklık belirleme
fault model : aksaklık modeli
fault recovery : aksaklık düzeltme
fault repair : aksaklık onarımı
fault tolerance : hataya dayanıklılık
fault-tolerance system : hataya dayanıklılık dizgesi
fault-tolerant : hataya dayanıklı
fault-tolerant adaptive system : hataya dayanıklı uyarlanır dizge
fault-tolerant algorithm : hataya dayanıklı algoritma
fault-tolerant algorithm : hataya dayanıklı çözüm yolu
fault-tolerant design : hataya dayanıklı tasarım
fault-tolerant protocol : hataya dayanıklı kural
fault-tolerant system : hataya dayanıklı dizge
faulty : bozuk
Fear of Missing Out (FOMO) : sanal ortam korkusu
Fear of Missing Out (FOMO) : sanal ortamdaki gelişmeleri kaçırma korkusu
Fear of Missing Out (FOMO) : sanal ortamdaki paylaşımları yapamama korkusu
feasible value : olur değer
feasible value : uygun değer
feature : özellik
feature identification : özellik tanımlama
feature selection : özellik seçimi
feature vector : özellik vektörü
feedback-based adaptive system : geri bildirim tabanlı uyarlanır dizge
fiducial error : indirgeme hatası
fiducial registration error : güvenilir kayıt hatası
fiducial registration error : indirgenmiş kayıt hatası
fıeld device hack : alan aygıtına saldırı
file creation error : dosya oluşturma hatası
file error : dosya hatası
file finding : dosya bulma
file infector virus : dosyaya bulaşan virüs
file organizing : dosya düzenleme
file prioritizing : dosya önceliklendirme
file retrieving : dosyayı yeniden edinmek 
File Transfer Protocol (FTP) : Dosya Aktarım Kuralı
filing error : dosyalama hatası
filtered data : süzülmüş veri
filtered value : süzgeçlenmiş değer
filtering : süzme
final value : son değer
finalization : kotarmak
finalization : kotarmak
finalization : sonuçlandırmak
fine-grained parallelism : ince ayrıntılı koşutluk
finger print recognition : parmak izi tanıma
fingerprinting code : parmak izi kodu
finite-element method : sonlu eleman yöntemi
finite-element method computation : sonlu eleman yöntemiyle hesaplama
finite-state machine : sonlu durum makinesi
firewall : güvenlik duvarı
firmware : ürün yazılımı
FitBit : çabaölçer
FitBit hack : çabaölçer siber saldırısı
FitBit hacker : çabaölçer siber saldırganı
fixed agent : değişmez etmen
fixed input : değişmez girdi
fixed value : değişmez değer
fixed variable : sabitlenmiş değişken
flame war : öfkeli tartışma
flash worm : taşınabilir bellek solucanı
flat-file database : düz kütük veritabanı
flaw : kusur
Flaw Hypothesis Methodology : Kusur Vasayım Yöntemi
flawed chip : kusurlu yonga
flexible and printable sensor : esnek ve yazdırılabilir algılayıcı
flexible and printable system : esnek ve yazdırılabilir dizge
flexible benchmark : esnek karşılaştırma
flexible medical robot : esnek tıbbi robot
flexible robot : esnek robot
flexible robot structure : esnek robot yapısı
flexible sensor : esnek algılayıcı
flexible surgical robot : esnek ameliyat robotu
flexible wearable electronics patch : giyilebilir esnek elektronik parça
flight data recorder : uçuş veri kaydedicisi
floating point operation (flop) : kayan noktalı işlem
floating point operation per second (flops) : saniyede kayan noktalı işlem
flooding attack : sel saldırısı
flow variable : akış değişkeni
FMEC architecture feature : Sis ve Uç Bilişim mimarisi özelliği
FMEC billing model : Sis ve Uç Bilişim faturalama modeli
FMEC pricing model : Sis ve Uç Bilişim fiyatlandırma modeli
FMEC quality of service improvement : Sis ve Uç Bilişim hizmet niteliği iyileştirme
FMEC real-time communication interface : Sis ve Uç Bilişim gerçek zamanlı iletişim arayüzü
FMEC security and privacy : Sis ve Uç Bilişim güvenlik ve mahremiyeti
FMEC virtualization : Sis ve Uç Bilişim sanallaştırması
focused understanding : odaklanmış anlama 
Fog and Mobile Edge Computing (FMEC) : Sis ve Gezer Uç Bilişim
Fog and mobile edge computing architecture : Sis ve Gezer Uç Bilişim mimarisi
fog computing : sis bilişim
fog computing infrastructure : sis bilişim altyapısı
fog layer : yerel katman
fomo : kaçırma korkusu
forced input : zorunlu girdi
forensic : adli bilişim
forensic analysis : adli bilişim analizi
forensic capability : adli bilişim kapasitesi
forensic database : adli veritabanı
forensically clean : adli sakıncasız
forensics : adli bilişim
forensics of FMEC environment : sis ve uç bilişim ortamında adli bilişim
forensics of virtual environment : sanal ortamda adli bilişim
forest monitoring drone : orman gözlemleme uçangözü
fork : çatal
fork : çatallaşma
fork (v) : çatallaşmak
fork bomb attack : bellek sömürme saldırısı
formal : biçimsel
formal conceptual model : biçimsel kavramsal model
formal method : biçimsel yöntem
formal programming theory : biçimsel programlama kuramı
formal security method : biçimsel güvenlik yöntemi
formal security policy model : resmi güvenlik politikası modeli
formal specification : biçimsel belirtim
formal specification language : biçimsel belirtme dili
formal spesification : kurallı belirtim
formal top-level spesification : en üst düzey kurallı belirtim
formal variable : biçimsel değişken
formal variable : formel değişken
formalization : biçimselleştirme
format : biçim
formatting : biçimleme
formatting error : biçimleme hatası
foundation of pervasive service : yaygın hizmet temeli
foundational principles of software architecture : yazılım mimarisinin temel ilkeleri
fractal : özbenzer
fractal-based : özbenzer tabanlı
fractal-based learning : özbenzer tabanlı öğrenme
framework : çerçeve
framework : çerçeve yapısı
framework for Web content : Bilgiağı içeriği için çerçeve
fraud detection : hile algılama
fraudulent identity photo : hileli kimlik resmi
free variable : serbest değişken
full node : tüm düğüm
full scan : tüm tarama
full-disk encryption (FDE) : tam disk şifreleme
full-scale error : geniş çaplı hata
function pointer attack : işlev işaretçisi saldırısı
function value : işlev değeri
functional correctness : işlevsel doğruluk
functional data administrator : işlevsel veri yöneticisi
functional database : işlevsel veritabanı
functional programming : işlevsel programlama
functional programming in the cloud : bulutta işlevsel programlama
functionally significant variable : işlevsel belirgin değişken
fundamentals of adaptive systems : uyarlanır dizge temelleri
future networks : geleceğin ağları
future value : gelecekteki değer
fuzzificated value : bulanıklaştırılmış değer
fuzzing attack : rastgele test atağı
fuzzy agent : bulanık etmen
fuzzy computation : bulanık bilişim
fuzzy data : bulanık veri
fuzzy engineering : bulanık mühendislik
fuzzy expert system : bulanık uzman dizge
fuzzy information processing : bulanık bilgi işlem
fuzzy logic : bulanık mantık
fuzzy logical algebra : bulanık mantık cebri
fuzzy qualitative value : bulanık nitel değer
fuzzy theory : bulanık kuram
fuzzy truth value : bulanık gerçeklik değeri
fuzzy value : bulanık değer
fuzzy variable : bulanık değişken
G– :
gain error : kazanç hatası
game design : oyun tasarımı
gamification : oyunlaştırma
gamified : oyunlaştırılmış
gamify (v) : oyunlaştırmak
gamma random variable : gama rasgele değişkeni
gas sensor : gaz algılayıcı
gateway : ağ geçidi
Gauss malware : Gauss zararlı yazılımı
gaussian graphical model : Gaus grafik modeli
gaussian random variable : Gauss rasgele değişkeni
gaussian variable : Gauss değişkeni
gaze behavior : bakış davranışı
general error : genel hata
general learning model : genel öğrenme modeli
generalization error : genelleme hatası
generalized learned constraints : genelleştirilmiş öğrenilmiş kısıtlar
generalized understanding  : genelleştirilmiş anlama
generalized variable : genelleştirilmiş değişken
generic type-variable : soysal tür değişkeni
genetic algorithm : kalıtımsal algoritma
genetic algorithm : kalıtımsal çözümyolu
genetic computation : genetik bilişim
genetic computing : kalıtımsal bilişim
geodata : coğrafi veri
geodata : konum verisi
geodata consultant : coğrafi veri danışmanı
geodata service : coğrafi veri hizmeti
geodata solution : coğrafi veri çözümü
geodatabase : coğrafi veritabanı
geodatabase feature : coğrafi veritabanı özelliği
geodatabase file : coğrafi veritabanı dosyası
geometric algorithm : geometrik algoritma
geometric algorithm : geometrik çözümyolu
geometric computation : geometrik hesaplama
geometric data structure : geometrik veri yapısı
geometric method : geometrik yöntem
geometric random variable : geometrik rasgele değişken
geopositional input : coğrafi konumsal girdi
geotagging : coğrafi etiketleme
gesture input : hareketle giriş
gesture recognition : hareket tanıma
ghost apps : hayalet uygulamaları
ghostware : hayalet yazılımlar
global : küresel
global agent : küresel etmen
global contextual processing  : global bağlamsal işlem
global position sensing input : global konum algılama girdisi
Global Positioning System (GPS) : küresel konum belirleme dizgesi (KKBS)
global similarity : genel benzerlik
global variable : genel değişken
goal variable : amaç değişken
goal-directed : amaç yönlendirmeli
goal-directed agent : amaç yönlendirmeli etmen
goal-oriented : amaç yönelimli
goal-oriented agent : amaç yönelimli etmen
goal-oriented control : amaç yönelimli denetim
goal-oriented learning : amaç yönelimli öğrenme
goal-oriented prediction : amaç yönelimli öngörü
governance : yönetişim
GPS (Global Positioning System) tracking  : küresel konum belirleme sistemi ile izleme
grammatical error : gramer hatası
granularity computing : ayrıntılı hesaplama
graph : çizge
graph clustering : çizge kümeleme
graph databases : çizge veritabanı
graph learning based on graph grammars : çizge gramerlerini esas alan çizge öğrenme
graph learning based on graph matching : çizge eşlemeyi esas alan çizge öğrenme
graph of a network : ağ çizgesi
graph transformation : çizge dönüştürme
graph-based algorithm : çizge tabanlı algoritma
graph-based algorithm : çizge tabanlı çözümyolu
graph-based content : çizge tabanlı içerik
graph-based modeling : çizge tabanlı modelleme
graph-based semi-supervised learning : çizge tabanlı yarı denetimli öğrenme
graphic information : çizgesel bilgi
graphic information : grafik bilgi
graphical model : grafik model
graphics : grafik
gray hole attack : gri delik saldırısı
green datacenter : çevredostu verimerkezi
green informatıon technology : yeşil bilgi teknolojisi
green IT : yeşil BT
grid : ızgara
grid application : ızgara uygulama
grid computing : ızgara hesaplama
grid computing theory : ızgara hesaplama kuramı
grid control : ızgara denetimi
grid infrastructure : ızgara altyapısı
grid management : ızgara yönetimi
grid metadata : ızgara üstverisi
grid middleware : ızgara arakatman yazılımı
grid modeling : ızgara modelleme
grid monitoring : ızgara gözlemleme
grid network : ızgara ağ
grid networking : ızgara ağ oluşturma
grid protocol : ızgara kuralı
grid robustness : ızgara dayanıklılığı
grid service : ızgara hizmeti
grid standard : ızgara standardı
grid survivability : ızgara kalıcılığı
grid technology : ızgara teknolojisi
grid virtualization : ızgara sanallaştırma
ground autonomous vehicle : özerk kara aracı
group  understanding : takım anlaması
groupware computing : grup yazılım bilişimi
Gumbel random variable : Gumbel rasgele değişkeni
H– :  
hack : siber saldırı
hack (v) : siber saldırı yapmak
hack attack map : siber saldırı haritası
hacked : siber saldırıya uğramış
hacker : siber saldırgan
hacking : siber saldırı
hacking IoT device : nesneye siber saldırı
hacktivism : siber eylem
hactivism : siber muhalif
halving : yarılanma
hand movement : el hareketi
hand-gesture input : el hareketiyle girdi
handover : aktarım
haptic  : dokunmalı
haptic data : dokunmalı veri
haptic input : dokunmalı girdi
haptic virtual reality device  : dokunmalı sanal gerçek aygıtı
haptics : dokunma bilimi
hard error : onulmaz hata
hard fork : zor çatallaşma
hard token : şifre üreten gereç
hardened : dayanıklaştırılmış
hardening : güçlendirme
hardware error : donanım hatası
hardware installation error : donanım kurma hatası
hardware-as-a-service : hizmet olarak donanım
hard-wired data : fiziksel bağlantılı veri
harm : zarar
hash : özetlem
hashcash : özetlem desteği
hashrate : özetlem hızı
Hastily-Formed Network (HFN) : çabucak gerçekleştirilmiş ağ
Head-up Display (HUD) : başhizası görüntü
health data exchange : sağlık veri değişimi
health data sharing : sağlık verisi paylaşımı
health information system : sağlık bilgi dizgesi
healthcare application : sağlık hizmeti uygulaması
healthcare in the digital era : sayısal çağda sağlık hizmeti
healthcare service : sağlık hizmeti
heartbeat signals : kalp atışı sinyalleri
Hebbian learning system : Hebb öğrenme dizgesi
Help Desk Specialist : Yardım Masası Uzmanı
Help Desk Technician : Yardım Masası Teknisyeni
heterogeneous computer network : türdeş olmayan bilgisayar ağı
heterogeneous data : türdeş olmayan veri
heuristic algorithm : sezgisel algoritma
heuristic algorithm : sezgisel çözümyolu
heuristic analysis : buluşsal çözümleme
heuristic error : buluşsal hata
heuristic optimization technique : buluşsal eniyileme tekniği
heuristic searching method : buluşsal arama yöntemi
heuristic value : buluşsal değer
heuristics : buluşsal yöntem
hidden variable : saklı değişken
hidden Web analytics : gizlenmiş Bilgiağı çözümlemesi
hierarchical data format : sıradüzensel veri biçimi
hierarchical data structure : sıradüzensel veri yapısı
hierarchical database : sıradüzensel veritabanı
hierarchical learning model : sıradüzensel öğrenme modeli
hierarchical learning system : sıradüzensrl öğrenme dizgesi
hierarchical model : sıradüzensel model
high bit-rate digital subscriber line : yüksek ikil debili sayısal abone hattı
high performance computing : yüksek başarımlı bilişim
high performance computing in the cloud : bulutta yüksek başarımlı bilişim
high performance functional computing : yüksek başarımlı işlevsel programlama
high speed circuit switched data : yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri
high speed data transmission : yüksek hızlı veri iletimi
higher-order logic : yüksek mertebe mantık
high-level data link control : yüksek düzey veri bağlantı denetimi
high-level stimulus : üst düzey uyarı
high-level system software : üst düzey sistem yazılımı
highly accurate : oldukça hassas
highly accurate hand gesture capture : oldukça hassas el hareketi yakalama
highly available : yüksek kullanılabilirlik
high-performance 3D graphics : yüksek başarımlı üçboyutlu grafik
high-performance computing : yüksek başarımlı bilişim
high-performance network : yüksek başarımlı ağ
high-speed data transfer : yüksek hızlı veri aktarımı
high-speed millimeter wave network : yüksek hızlı milimetre dalga boylu ağ 
high-speed signal processing : yüksek hızlı sinyal işleme
high-throughput : yüksek işlem hacmi
high-throughput data analysis : yüksek işlem hacimli veri çözümleme
high-velocity data : yüksek hızlı veri
hijack attack : yetkisiz erişim saldırısı
historic data : geçmiş veri
historical data : geçmiş veri
historical-data validation : geçmiş veri geçerlemesi
historical-data validity : geçmiş veri geçerliliği
hit inflation attack : düzmece reyting saldırısı
hoax : asılsız söylenti
holistic variable : tümsel değişken
holon : türdeş
holonic agent : türdeş etmen
holonic agent simulation : türdeş etmen benzetimi
homeostatic variable : homeostatik değişken
homeostatic variable : özdengeleme değişkeni
homogeneous computer network : türdeş bilgisayar ağı
homogenous data : türdeş veri
honeypot : tuzak
horizontal scaling : yatay ölçekleme
host variable : ana değişken
human awareness  : insan farkındalığı
human brain data : insan beyni verisi
Human Computer Interface (HCI) : insan ve bilgisayar arayüzü
human computing : insansı bilişim
human cyber-physical system interaction : insan ve siber fiziksel dizge etkileşimi
human error : insan hatası 
human factors in communication systems  : iletişim dizgelerinde insan unsuru
human modeling : insan modelleme
human-centered : insan merkezli
human-centered artificial intelligence : insan merkezli yapay us
human-centered artificial intelligence : insan merkezli yapay zekâ
human-centered computing : insan merkezli bilişim
human-centered design : insan merkezli tasarım
human-centric : insan merkezli
human-centric computing : insan merkezli hesaplama
human-data interaction with IoT : nesnelerin İnternetinde insan ve veri etkileşimi
human-intelligent systems integration : insan ve akıllı dizge kaynaştırması
humanlike bot : insanımsı robot
human-machine cooperation : insan makine işbirliği
human-machine interface : insan makine arabirimi
human-machine system : insan makine dizgesi
humanoid robot : insanımsı robot
human-robot interaction : insan robot etkileşimi
hybrid cloud : karma bulut
hybrid computational method : karma hesaplama yöntemi
hybrid cyber-physical systems : karma siber fiziksel dizgeler
hybrid PoS/PoW : karma pay ve iş kanıtı
hybrid system : karma dizge
hyperconnectivity : yüksek bağlantısallık
hypergeometric random variable : hipergeometrik rasgele değişken
hyperlink : bilgiağı bağlantısı
hypermedia : zengin içerikli ortam
hypertext : zengin içerikli belge
hypervariable : yüksek değişken
hypervariable data : yüksek değişken veri
hypothesis : varsayım
hypothesis error : varsayım hatası
hysteresis error : gecikme döngüsü hatası
I– :
identification error : kimlik hatası
identified state variable : tanılanmış durum değişkeni
identity : kimlik
identity and access management : kimlik ve erişim yönetimi
identity deception : kimlik aldatması
identity information : kimlik bilgisi
identity management : kimlik yönetimi
identity management system : kimlik yönetim dizgesi
identity registry : kimlik kayıdı
identity resolution : kimlik çözünürlüğü
identity theft : kimlik hırsızlığı
identity-based access control : kimlik tabanlı erişim denetimi
idle : boş
illegal access error : kuraldışı erişim hatası
illegal error : kuraldışı hata
illegal seek error : kuraldışı arama hatası
illegal value : geçersiz değer
I’m not a robot : robot değilim
image analysis : görüntü çözümleme
image authentication : görüntü kimlik doğrulama
image capturing device : görüntü yakalama aygıtı
image database : görüntü veritabanı
image display system : görüntüleme dizgesi
image enhancement : görüntü geliştirme
image filtering : görüntü filtreleme
image management : görüntü yönetimi
image modeling : görüntü modelleme
image printing system : görüntü yazma dizgesi
image processing device : görüntü işleme aygıtı
image producing : görüntü üreten
image quality assessment : görüntü niteliği değerlendirme
image quality assessment : görüntü nitelik değerlendirimi
image rendering system : görüntü oluşturma dizgesi
image representation : görüntü gösterimi
image restoration : görüntü onarımı
image retrieval : görüntü erişimi
image search : görüntü arama
image segmentation : görüntü bölütleme
image sorting : görüntü sıralama
image stabilization : görüntü sabitleme
image storage : görüntü depolama
image tracking : görüntü izleme
image transmission : görüntü iletimi
image watermarking : görüntüyü soluk damgalama
image-based application : görüntü tabanlı uygulama
image-guided diagnosis : görüntü güdümlü tanı
immeasurable value : ölçülemez değer
impact of Web intelligence : Bilgiağı usunun etkisi
impact of Web intelligence : Bilgiağı zekâsının etkisi
impact of Web intelligence to World Wide Web : Bilgiağı usunun Dünya Çapında Bilgiağına etkisi
impact of Web intelligence to World Wide Web : Bilgiağı zekâsının Dünya Çapında Bilgiağına etkisi
imperative program : zorunlu program
imperative programming : zorunlu programlama
imperative programming language : zorunlu programlama dili
implantable interface device : vücuda yerleştirilebilir arabirim
implementation : uygulama
implementation management : gerçekleştirme yönetimi
implementation strategy : gerçekleştirme sizlemi
implementation strategy : gerçekleştirme stratejisi
implicit value : örtük değer
imposed input : zorlanmış girdi
impulse : darbe
impulse : dürtü
impulse variable : dürtü değişkeni
in silico data : bilgisayar verisi
in situ data : doğal yerinden veri
in the clear : aklanmış
in vitro data : cansızdan veri
in vivo data : canlıdan veri
inadequate data : elverişsiz veri
inadequate stimulus : yetersiz uyarı
inadvertent human error by insider mistake : içeriden yanlışlıkla yapılmış insan hatası
inappropriate understanding  : uygun olmayan anlama
in-car information system : arabada bilgi dizgesi
incident response : olay müdahale
incomplete data : eksik veri
incomplete information game : eksik bilgili oyun
incomplete pattern : tamamlanmamış örüntü
inconsistent accessibility error : tutarsız erişilebilirlik hatası
inconsistent formula error : tutarsız formül hatası
incorrupt understanding  : bozulmamış anlama
increased value : artan değer
increased value : arttırılmış değer
independent : bağımsız
independent agent : bağımsız etmen
independent state-variable : bağımsız durum değişkeni
independent variable : bağımsız değişken
in-depth  understanding : derinliğine anlama 
indeterminist computing : belirlenmezci bilişim
index data : dizin verisi
index error : dizin hatası
indexable Web : taranabilen Bilgiağı
indexed Web : taranabilen Bilgiağı
indicator variable : gösterge değişken
indirect input : dolaylı girdi
indirect understanding : dolaylı anlama
indistinguishable obfuscation : fark edilemez gizleme
individual agent : bireysel etmen
individual understanding : bireysel anlama 
individual variable : bireysel değişken
induction : tümevarım
inductive learning : tümevarımsal öğrenme
industrial data mining : endüstriyel veri madenciliği
Industrial Internet (Industry 4.0) : Endüstriyel İnternet (Sanayi 4.0)
industrial Internet of Things : endüstriyel nesnelerin İnterneti
industrial multi-domain Web : endüstriyel çok alanlı Bilgiağı
Industry 4.0 : Sanayi 4.0
infected with malware : zararlı yazılımla bulaşmış
infiltration path : sızma yolu
inflection point : büküm noktası
inflow : giriş
influence assurance : etki güvencesi
influence hiding : etki gizleme
influence operations : etki işlemleri
influence security : etki güvenliği
influence theory : etki teorisi
infomania : bilgi düşkünlüğü
infomania : haber bağımlılığı
informatics : bilişim
information : bilgi
information : danışma
information about reality : gerçeklik hakkında bilgi
information agent : bilgi etmeni
information as reality : gerçeklik olarak bilgi
information asymmetric setting : dengesiz bilgi düzeni
information asymmetry : bilgi dengesizliği
information bit : bilgi ikili
information content : bilgi içeriği
information day : bilgilendirme günü
information environment : bilgi ortamı
information filtering agent : bilgi süzen etmen
information filtering agent : bilgi süzme etmeni
information flow control : bilgi akış denetimi
information for reality : gerçeklik için bilgi
information gathering agent : bilgi derleyen etmen
information governance : bilgi yönetişimi
information hiding : bilgi gizleme
information integration : bilgi tümleştirme
information kiosk : bilgi büfesi
information loss : bilgi yitimi
information management : bilgi yönetimi
information measure : bilgi ölçüsü
information mining grid : bilgi arama ızgarası
information processing system : bilgi işlem dizgesi
information rate : bilgi hızı
information reliability : bilgi güvenilirliği
information retrieval : bilgi erişimi
information retrieval system : bilgi erişim dizgesi
information search : bilgi arama
information security : bilgi güvenliği
Information Security Analyst : Bilgi Güvenliği Çözümleyici
information security management  : bilgi güvenliği yönetimi
information separator : bilgi ayırma damgası
information service : bilgi hizmeti
information society : bilgi toplumu
information spider : bilgi arayan robot
information standard : bilgi standardı
Information System (IS) : Bilgi Dizgesi (BD)
Information System Research Scientist : Bilgi Dizgesi Araştırma Bilimcisi
information system standard : bilgi dizgesi standardı
Information Technology (IT) : Bilgi Teknolojisi (BT)
information theory : bilgi kuramı
information traffic : bilgi trafiği
information unit : bilgi birimi
information warfare : siber savaş
information technology : bilgi teknolojisi
informational database : bilgilendirici veri tabanı
information-asymmetric game : dengesiz bilgi oyunu
information-asymmetric signaling game : dengesiz bilgi sinyalleme oyunu
information-theoretical approach : bilgi kuramsal yaklaşım
informative data : bilgilendirici veri
infotainment : bilgence
infrared data : kızılötesi veri
infrastructure capabilities type : altyapı yetenek türü
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY)
ingress : giriş
ingress path : giriş yolu
Initial Coin Offering (ICO) : İlk Para Sürümü (İPA)
initial value : başlangıç değeri
initialization error : başlatma hatası
initialization value : başlangıç değeri
initialization value : başlatma değeri
in-memory : bellekte
in-memory computing : bellekiçi işlem
innovation : yenilikçilik
innovative : yenilikçi
innovative mobile content : yenilikçili gezer içerik
innovator : yenilikçi
input : girdi
input : giriş
input data : giriş verisi
input data analysis : girdi çözümlemesi 
input data analysis : giriş verisi çözümleme
input quantization error : girdi niceleme hatası
input validation attack : giriş geçerleme saldırısı
input value : girdi değeri
input value : giriş değeri
input variable : giriş değişkeni
input/output error : giriş/çıkış hatası
input/output operations per second (IOPs) : saniyede giriş/çıkış işlemleri
inscription error : kayıt hatası
insider attack : içeriden saldırı
insider threat : içeriden tehdit
installation error : kurma hatası
installer error : yükleyici hatası
instance variable : somut nesne değişkeni
instant message : anlık ileti
instantiated : örneklendirilmiş
instantiated understanding  : örneklendirilmiş anlama
instantiated variable : örneklendirilmiş değişken
instantiation : örneklendirme
instruction set architecture (ISA) : komut kümesi mimarisi
instructional information : yönergesel bilgi
instrument error : alet hatası 
instrumentable variable : ölçülebilir değişken
instrumental value : aracı değer
instrumental variable : etkili değişken
instrumentation : ölçümleme
instrumentation error : ölçümleme hatası 
instrumented variable : ölçü aletli değişken
insufficient input validation : yetersiz girdi geçerleme
intake : alış
intangible value : maddesel olmayan değer
intangible value : soyut değer
integer value : tamsayısal değer
integer variable : tamsayılı değişken
integer-valued variable : tamsayı değerli değişken
integrated data processing : tümleşik veri-işlem
integrated database management system : tümleşik veritabanı yönetimdizgesi
integrated project management  : tümleşik proje yönetimi
integrated services digital network : tümleşik hizmetler sayısal ağı
Integrated Services Digital Network (ISDN) : tümleşik hizmetler sayısal ağı
integration data : tümleştirme verisi
integration of AI : yapay usun tümleştirilmesi
integration of AI : yapay zekânın tümleştirilmesi
integration of prior domain knowledge : önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi
integration of smart city technologies : akıllı kent teknolojilerinin tümleştirilmesi
integration variable : tümleşim değişkeni
integrative research : tümleşik araştırma
integrity : bozulmazlık
integrity : bütünlük
integrity in data transmission : veri iletiminde bozulmazlık
integrity of information : bilginin bozulmazlığı
integrity protection : bozulmazlık korunması
intellectual property theft : fikri mülkiyet hırsızlığı
intelligence application : haberalma uygulaması
intelligence community (IC) : istihbarat topluluğu
intelligent agent : akıllı etmen
intelligent agent modeling : akıllı etmen modelleme
intelligent agent system : akıllı etmen dizgesi
intelligent avatar modeling : akıllı sanal kişi modelleme
intelligent big multimedia database : akıllı büyük çoklu ortam veritabanı
intelligent complex adaptive system : uyarlanabilir karmaşık akıllı dizge
intelligent computation : akıllı bilişim
intelligent computational system : akıllı hesaplama dizgesi
intelligent data analysis : akıllı veri çözümleme
intelligent database : akıllı veritabanı
intelligent database system : akıllı veritabanı dizgesi
intelligent decision : akıllı karar
intelligent informatics  : akıllı bilişim
intelligent information system : akıllı bilgi dizgesi
intelligent instance : akıllı örnek
intelligent instantiation : akıllı örneklendirme
intelligent knowledge-based system : bilgi tabanlı akıllı dizge
intelligent linguistics : akıllı dilbilim
intelligent multimedia database : akıllı çoklu ortam veritabanı
intelligent network : akıllı ağ
intelligent robotic system : akıllı robot dizgesi
intelligent soft computing : akıllı esnek bilişim
intelligent software engineering : akıllı yazılım mühendisliği
intelligent transportation system : akıllı taşıma dizgesi
intelligent tutoring system : akıllı özel eğitim dizgesi
intelligent user interface : akıllı kullanıcı arabirimi
intelligent user interface : akıllı kullanıcı arayüzü
intelligibility : anlaşılırlık
intelligible : anlaşılır
intelligible intelligence : anlaşılır us
intelligible intelligence : anlaşılır zekâ
intentional computing : istemli bilişim
interaction between vertical clouds : dikey bulutlar arası etkileşim
interaction of data : veri etkileşimi
interaction variable : etkileşim değişkeni
interactive 3D graphics : etkileşimli üçboyutlu grafik
interactive advertising : etkileşimli reklamcılık
interactive coding : etkileşimli kodlama
interactive data entry : etkileşimli veri girişi
interactive data language : etkileşimli veri dili
interactive interface : etkileşimli arabirim
interactive interface : etkileşimli arayüz
interactive model : etkileşimli model
interactive on-line gaming : etkileşimli çevrimiçi oyun oynama
interactive theorem proving : etkileşimli teorem kanıtlama
inter-agent communication : etmenler arası iletişim
inter-agent communication language : etmenler arası iletişim dili
inter-agent knowledge processing : etmenler arası bilgi işlem
Inter-Control Center Communications Protocol (ICCP) : Merkezi denetimler arası kuralı
interdisciplinary computing : bilimdalları arası bilişim
interesting variable : ilginç değişken
interface agent : arayüz etmeni
interface autonomy : arayüz özerkliği
interface design : arabirim tasarımı
interface design : arayüz tasarımı
interfacing via brain waves : beyin dalgalarıyla bağlanmak
intermediate input : ara girdi
intermediate value : ara değer
intermediate variable : ara değişken
intermittent : kesintili
intermittent Web service : kesintili Bilgiağı hizmeti
internal error : iç hata
internal excitation : içsel uyarma
internal input : içsel girdi
internal understanding : içsel anlama
internal variable : iç değişken
internally generated input : iç kaynaklı girdi
international data encryption algorithm : etkileşimli veri şifreleme algoritması
international data encryption algorithm : etkileşimli veri şifreleme çözümyolu
Internet  : Genelağ
internet  : genelağ
internet  : internet
Internet  : İnternet
internet addiction : internet bağımlılığı
internet addiction disorder : internet bağımlılığı hastalığı
internet address : internet adresi
internet agent : internet etmeni
internet browser : internet tarayıcı
internet communication : internet iletişimi
internet computing : internet bilişimi
Internet Control Message Protocol (ICMP) : Internet Denetim İletisi Kuralı
internet culture : internet kültürü
Internet Directory Services (IDS) : İnternet Dizin Hizmetleri (İDH)
Internet Exchange Points (IXPs) : internet eposta sunucu noktaları
Internet Gateway Authentication : Internet Ağ Geçidi Kimlik Doğrulaması
Internet of Autonomous Unmanned Vehicles : İnsansız Özerk Araçlar İnterneti
Internet of Drone (IoD) : uçangöz interneti
Internet of Everything (IoE) : her şeyin interneti
Internet of Things (IoT) : nesnelerin interneti
Internet of Things Search Engine (IoTSE) : nesnelerin interneti arama motoru
internet print provider : internet yazdırma sağlayıcısı
Internet Protocol (IP) : İnternet kuralı 
Internet Protocol Address : İnternet kuralı adresi
internet psychology : internet psikolojisi
Internet Relay Chat (IRC) : internet aktarımlı söyleşi
Internet Service Provider (ISP) : internet servis sağlayıcısı (İSS)
internet software : internet yazılımı
internet technology : internet teknolojisi
internet-based data collection : internet tabanlı veri toplama
internet-savvy : internet meraklısı
internetworking : ağlararası çalışma
interoperability : birlikte çalışabilirlik
interoperability issue : birlikte çalışılırlık sorunu
interoperable database : birlikte çalışabilir veritabanı
interpolation error : aradeğerleme hatası 
interpretation error : yorum hatası
interrupted : kesilmiş
interrupted connection : kesilmiş bağlantı
intersimulation data : benzetim içi veri
interval value : aralık değeri
interval variable : aralık değişkeni
interval-scale variable : aralık ölçekli değişken
intervening variable : ara değişken
intrasimulation data : benzetim arası veri
intrinsic value : gerçek değer
intrusion : saldırı
intrusion detection : saldırı tespiti
intrusion detection system : saldırı tespit dizgesi
intrusion prevention system : saldırı önlemedizgesi
intrusion tolerance : saldırı dayanıklılığı
invalid understanding : geçersiz anlama 
ion-trap quantum processor : iyon kapanı nicemsel işlemci
IoT : nesnelerin İnterneti
IoT as an enabler : kolaylaştırıcı olarak nesnelerin İnterneti
IoT data analytics : nesnelerin İnterneti veri çözümlemesi
IoT device : nesnelerin İnterneti aygıtı
IoT hacking : nesneye siber saldırı
IoT hacking device : nesneye siber saldırı aygıtı
IoT hacking software : nesneye siber saldırı yazılımı
IoT protocol : nesnelerin İnterneti kuralı
IoT security feature : nesnelerin İnterneti güvenliği özelliği
IoT standardization : nesnelerin İnterneti standartlaştırma
IoT-as-a-service : hizmet olarak nesnelerin İnterneti
IoT-based environment : nesnelerin İnterneti tabanlı ortam
IP flood attack : IP yığın saldırısı
IP spoofing : IP sahteciliği
iris code : göz izi
iris segmentation system : göz izi bölütleme dizgesi
irrecoverable error : onarılamaz hata
irregular error : düzensiz hata
irregular variable : düzensiz değişken
irrelevant data : ilgisiz veri
irrelevant input : ilgisiz girdi
irrelevant stimulus : ilgisiz uyarı
irrelevant variable : ilgisiz değişken
IS for collaboration : işbirliği için bilgi dizgesi
IT : BT
IT Analyst : BT Çözümleyicisi
IT Coordinator : BT Koordinatörü
IT Director : BT Başkanı
IT Governance Manager : BT Yönetişim Müdürü
IT Manager : BT Yöneticisi
IT Security Specialist : BT Güvenlik Uzmanı
IT Support Manager : BT Destek Yöneticisi
IT Support Specialist : BT Destek Uzmanı
IT Systems Administrator : BT Sistem Yöneticisi
item : öğe
iteration variable : yineleme değişkeni
itinerant agent : gezgin etmen
J– :
jailbreaking : izin aşırmak
jamming attack : frekans bozma saldırısı
jamming attack : parazit saldırısı
Java database connectivity : Java veritabanı bağlanırlığı
Java Developer : Java Geliştiricisi
journal-level proof : günlük düzeyi kanıt
judgment error : yargı hatası 
judgmental data : yargısal veri
Junior Software Engineer : Yardımcı Yazılım Mühendisi
juridical data compliance : hukuki veri uyumu
just-in-time news : anında haber
K– :
kernel : çekirdek
key : anahtar
key distribution : anahtar dağıtımı
key escrow : parola dağıtımı
key generation : şifre üretimi
key management : anahtar yönetimi
key pair : anahtar çifti
key process-variable : anahtar süreç değişkeni
key store : bellek yeteneği
key value : anahtar değer
key value databases : anahtar değer veritabanı
key variable : anahtar değişken
keyboard  : tuş takımı
keyboard cadense : klavye ritmi
keyboard typing pattern : klavyede yazma örüntüsü
keyed sequenced data set : anahtarlanmış sıralı veri öbeği
key-encryption key : anahtar şifreleme anahtarı
keylogger : tuş kaydedici
keystroke logger attack : tuş kaydedici saldırısı
keystroke monitoring : tuş kaydedici izleme
kill chain : saldırı aşamaları
kill switch : acil anahtarı
killer AI machine : öldürücü yapay us makinesi
killer AI machine : öldürücü yapay zekâ makinesi
killer AI robot : öldürücü yapay us robot
killer AI robot : öldürücü yapay zekâ robot
killer robot : öldürücü robot
kilohashes/s : kiloözetlem/s
kinetic cyber-attack : kinetik siber saldırı
kinetic variable : devinimsel değişken
knowledge : bilgi
knowledge : edinilmiş bilgi
knowledge : kazanılmış bilgi
knowledge : öğrenilmiş bilgi
knowledge acquisition : bilgi edinimi
knowledge and information management  : bilgi ve enformasyon yönetimi
knowledge base : bilgi tabanı
knowledge based method : bilgi tabanlı yöntem
knowledge based system : bilgi tabanlı dizge
knowledge discovery in data : veriden bilgi bulgulama
knowledge discovery in neuroimaging : beyin görüntülemede bilgi bulgulama
knowledge dissemination : bilgi dağıtımı
knowledge engineering : bilgi mühendisliği
knowledge gap : bilgi uçurumu
knowledge life cycle : bilgi yaşam döngüsü
knowledge management : bilgi yönetimi
knowledge mining : bilgi madenciliği
knowledge processing : bilgi işlem
knowledge representation : bilgi gösterimi
knowledge sharing : bilgi paylaşımı
knowledge structure : bilgi yapısı
knowledge system : bilgi dizgesi
knowledge-based agent : bilgi tabanlı etmen
knowledge-based system  : bilgi tabanlı dizge
knowledge-intensive : bilgiyoğun
knowledge-intensive classification system : bilgiyoğun sınıflandırma dizgesi
knowledge-intensive service : bilgiyoğun hizmet
knowledge-intensive system : bilgiyoğun dizge
knowledge-rich : bilgiyoğun
knowledge-rich intelligent system : bilgiyoğun akıllı dizge
knowledge-rich system : bilgiyoğun dizge
known variable : bilinen değişken
known-answer test : bilinen yanıt testi
L– :
labelled example : etiketli örnek
lag variable : gecikme değişkeni
lagged endogenous variable : gecikmeli içkaynaklı değişken
lagged variable : gecikmeli değişken
Lambda calculus : lambda hesabı
lamer : eksikli
LAND attack : alandan saldırı
landscape : enine görünüş
language error : dil hatası
language-based security : dil tabanlı güvenlik
large scale : büyük ölçekli
large scale system : büyük ölçekli dizge
large simulation dataset : büyük benzetim veri öbeği
large-scale computation infrastructure : büyük ölçekli hesaplama altyapısı
large-scale data analysis : büyük ölçekli veri çözümleme
large-scale dataset : büyük ölçekli veri öbeği
latency : gecikme
latent semantic analysis : gizli anlambilimsel çözümleme
latent semantics : gizli anlambilim
latent value : gizli değer
latent variable : gizil değişken
lattice network : kafes ağ
lawful intercept : yasal dinleme
layered assurance : katmanlı güvence
layered security : katmanlı güvenlik
layering : katmanlama
lead variable : öncü değişken
learning agent : öğrenen etmen
learning data : öğrenme verisi
learning data set : öğrenme veri öbeği
learning technology  : öğrenme teknolojisi
learning understanding : öğrenmeli anlama
learning via multi-agent system : çoklu etmen dizgesi ile öğrenme
learning-based : öğrenme tabanlı
learning-based adaptive strategy : öğrenme tabanlı uyarlanır izlem
learning-based adaptive strategy : öğrenme tabanlı uyarlanır strateji
leased line : kiralık hat
least privilege : en düşük erişim hakkı
ledger : kayıt defteri
legacy application in cloud : bulutta eski uygulama
legacy data : eski veri
legacy system : eski dizge
legacy understanding : eskiden kalma anlama
legal aspect of data mining : veri madenciliğinin yasal yönü
legal value : geçerli değer
lessons learned : öğrenilmiş dersler
level variable : düzey değişkeni
lexical database : sözcüksel veritabanı
lexical error : sözlüksel hata
lexical perception : sözlüksel algılama
lexical understanding : sözcüksel anlama
lexically-bound variable : sözlüksel bağlı değişken
lexically-scoped variable : sözlüksel kapsamlı değişken
lifecycle : yaşam döngüsü
lifecycle management : yaşam döngüsü yönetimi
lifelong learning : yaşam boyu öğrenme
lifelong learning machine : yaşam boyu öğrenen makine
limit value : sınır değer
limited dependent variable : kısıtlı bağımlı değişken
limited input : sınırlı girdi
line rerouting : yeniden hat yönlendirme
linearization error : doğrusallaştırma hatası
linguistic value : dilbilimsel değer
linguistic variable : dilbilimsel değişken
link analysis : bağlantı çözümlemesi
linked data : bağlantılı veri
linked data management : bağlantılı veri yönetimi
linked open data : bağlantılı açık veri
link-jacking cyber-attack : bağlantı korsanlığıyla siber saldırı
Litecoin : İkincil para
live data : canlı veri
live Web data : canlı Bilgiağı verisi
load balance : yük dengeleme
load balancing : yük dengeleme
loading error : yükleme hatası
local agent : yerel etmen
local area computer network : yerel alan bilgisayar ağı
Local Area Network (LAN) : yerel alan ağı
local error : yerel hata
local hidden variable : gizli yerel değişken
local maximum value : yerel en büyük değer
local minimum value : yerel en küçük değer
local network : yerel ağ
local quantum variable : yerel nicemsel değişken
local value : yerel değer
local variable : yerel değişken  
localization : yerelleştirme
location : konum
location aware : konum duyarlı
location awareness : konum farkındalığı
location data : konum verisi
log : günlük
log file : olay dosyası
logger : kaydedici
logging : kaydetme
logic : mantık
logic error : mantık hatası
logic of computation : bilişim mantığı
logic programming : mantıksal programlama
logical : mantıksal
logical addition : mantıksal toplama
logical address : mantıksal adres
logical AI : mantıksal yapay us
logical AI : mantıksal yapay zekâ
logical algebra : mantıksal cebir
logical calculus : mantıksal hesap
logical data model : mantıksal veri modeli
logical data modeling : mantıksal veri modelleme
logical error : mantıksal hata
logical function : mantıksal işlev
logical instruction : mantıksal komut
logical operation : mantıksal işlem
logical operator : mantıksal işleç
logical understanding : mantıksal anlama 
logical value : mantıksal değer
logical variable : mantıksal değişken 
logically named variable : mantıksal olarak adlandırılmış değişken
login : oturum aç
login : oturum açma
lognormal random variable : lognormal rasgele değişken
logon : oturum açma
long-haul networks : uzak mesafe ağları
long-lived agent : uzun ömürlü etmen
loosely coupled multi-agent : gevşek bağlaşımlı çoklu etmen
lossless data compression : kayıpsız veri sıkıştırma
loss-of-activation error : etkinleştirme kaybı hatası
low probability of detection (LPD) : düşük algılama olasılığı
low-hanging fruit : kolay hedef
low-latency system : düşük gecikmeli dizge
low-level system software : alt seviyeli dizge yazılımı
lurking variable : karışıklığa neden olan değişken
M– :
M2M : makineler arası
M2M communication : makineler arası iletişim
machine error : makine hatası
machine intelligence  : makine usu
machine intelligence  : makine zekâsı
machine learning : makine öğrenmesi
machine learning for business services : iş hizmetleri için makine öğrenmesi
machine learning for future networks : geleceğin ağları için makine öğrenmesi
machine learning for social networks : sosyal ağlar için makine öğrenmesi
machine room : makine odası
machine translation : makine çevirisi
machine translation in real-time : gerçek zamanlı makine çevirisi
machine understanding : makine anlaması
machine vision : makine görmesi
Machine2Machine : makineler arası
machine-to-machine : makineden makineye
machine-to-machine authentication : makineden makineye kimlik denetleme
macro error : makro hatası
macro-computing : makro bilişim
magnetic sensor : manyetik algılayıcı
mail agent : posta etmeni
maintenance of crowdsourcing-based product : kitle kaynak tabanlı ürün bakımı
maintenance of pattern-based designed system : örüntü tabanlı tasarlanmış dizge bakımı
malcode : kötücül yazılım
malicious code : kötücül yazılım
malicious reconnaissance : kötücül amaçla keşif
malicious software (malware or malcode) : kötücül yazılım
malicious website : kötücül site
mal-information : zararlı bilgi
malleable identity : değiştirilebilir kimlik
malvertising attack : zararlı reklam saldırısı
malware : zararlı yazılım
malware attack : zararlı yazılım saldırısı
management : yönetim
management information system : yönetim bilgi sistemi (YBS)
Management Information Systems Director : Yönetim Bilgi Sistemleri Yöneticisi (YBSY)
management of data : veri yönetimi 
managing applications in the cloud : bulutta uygulama yönetimi
mandatory security policy : zorunlu güvenlik politikası
maneuverability : manevra yeteneği
manifestation subspace : bildiri alt uzayı
man-in-the-middle attack : ortadaki adam saldırısı
manipulated : değiştirilmiş 
manipulated image : değiştirilmiş görüntü
manipulated photo : değiştirilmiş resim
manipulated variable : ayarlanmış değişken
manipulative communications deception : hileli iletişim aldatması
manual input : elle giriş
manufacturing process monitoring : üretim süreci gözlemleme
many-to-one mapping : çoktan bire şleme
mapping : eşleme
margin of safety : güvenlik payı
marginal value : düşük değer
market data : piyasa verileri
Markov chain : Markof zinziri
Markov logic : Markof mantığı
masquerade attack : maskeli saldırı
massive-data analysis : kitlesel veri çözümlemesi
massively parallel processing : kitlesel koşut işlem
Massively Parallel Processing (MPP) : büyük ölçekli koşut işlem
master data : ana veri
material safety data sheet : malzeme güvenliği veri formu
materialized view table : gerçekleştirilmiş görüntü tablosu
mathematical foundations of computing : bilişimin matematiksel temelleri
mathematical variable : matematik değişken
matrix-valued variable : matris değerli değişken
maturity : olgunluk
maximal value : en büyük değer
maximum value : en büyük değer
Mcoin : Mpara
mean error : ortalama hata
measurable variable : ölçülebilen değişken
measurable variable : ölçülebilir değişken
measure of effectivness : etkinlik ölçüsü
measured data : ölçülü veri
measured outcome variable : ölçülmüş bağımlı değişken
measured service : ölçülen hizmet
measured value : ölçülmüş değer
measured variable : ölçülmüş değişken
measurement : ölçme
measurement error : ölçüm hatası
measuring error : ölçme hatası
measuring instrument error : ölçme cihazı hatası
mechanical error : mekanik hata
mechanical sensor : mekanik algılayıcı
mechanism : düzenek
mechanism-oriented computing : düzenek yönelimli bilişim
mediated understanding : aracılı anlama
mediator variable : uzlaştırıcı değişken
medical device attack : tıbbi donanım saldıırısı
medical device security : tıbbi donanım güvenliği
medical device security challenge : tıbbi aygıt güvenliği sorunu
medical image storage protocol : tıbbi görüntü depolama kuralı
medical image transmission : tıbbi görüntü iletişimi
medical image transmission protocol : tıbbi görüntü iletişimi için kuralı
medicine data mining : ilaç veri madenciliği
medium-grained parallelism : orta ayrıntılı koşutluk
megahashes : megaözetlem
member variable : üye değişken
membership value : üyelik değeri
membrane computing : hücre zarı bilişimi
memory error : bellek hatası
memory management technique : bellek yönetim tekniği
memory scavenging : bellek süpürme
memory variable : bellek değişkeni
memory variable : bellekli değişken
memoryless random variable : belleksiz rasgele değişken
memoryless variable : belleksiz değişken
memristor : bellekli direnç
memristor computing : bellekli direnç ile hesaplama
menace : tedirginlik
message error : ileti hatası
Message Queue Information Store (MQIS) : İleti Kuyruğu Bilgi Deposu (İKBD)
message transfer agent : ileti aktarma etmeni
message-based agent communication : ileti tabanlı etmen iletişimi
messaging agent : iletileşme etmeni
meta learning : üst öğrenme
metacomputing : üst bilişim
metacomputing : üstbilişim
metadata : üstveri
metadata standard : üstveri standardı
metadata template : üstveri kalıbı
metadata  : üstveri
metadiscursive value : üstmantıksal değer
meta-heuristics : üstbuluşsal yöntem
metamodel : üstmodel
metamodelling : üstmodelleme
metamorphic and polymorphic malware attack : başkalaşmış ve çok biçimli kötücül saldırı
meta-path : üstyol
meta-strategy : üst izlem
meta-strategy : üst strateji
metavariable : üstdeğişken
method error : yöntem hatası
method validation : yöntem geçerleme
method validation based on empirical trial : görgül deneme tabanlı yöntem geçerleme
metrics for adaptive systems : uyarlanır dizgeler için ölçümler
metrics for self-adaptive systems : özuyarlanır dizgeler için ölçümler
metropolitan area network : kentsel ağ
microarchitecture  : mikromimari
micro-cloud provider federation : mikro bulut sağlayıcı federasyonu
microcomputer  : mikrobilgisayar
microdata : mikro veri
microdata service : mikro veri hizmeti
microdata service center : mikro veri hizmeti merkezi
microphone input : mikrofon girişi
microprocessor   : mikroişlemci
microprogramming : mikroprogramlama
middleware : arakatman
middleware design principle : arakatman tasarım ilkesi
middleware for crowdsensing : kitlesel algılama iarakatmanı
middleware for crowdsourcing : kitle kaynak kullanımı arakatmanı
middleware for serverless computing. : sunucusuz bilişim arakatmanı 
middleware for smart cities. : akıllı kent arakatmanı
middleware in big data : büyük veri arakatmanı 
middleware paradigm : arakatman yaklaşımı
military application : askeri uygulama
mind-controlled : düşünce denetimli
mind-controlled robot : düşünce denetimli robot
minimal value : en küçük değer
minimum data set : enaz veri öbeği
mining : madencilik
mining big data : büyük veri madenciliği
mining cognitive pattern : bilişsel örüntü madenciliği
mining data : arama verisi
mining large scale data : büyük ölçekli veri madenciliği
mining semi-structured data : yarı yapılandırılmış veri madenciliği
mining text : metin madenciliği
minus value : eksi değer
misinformation : yanlış bilgi
miss error : ıskalama hatası
missed error : ıskalamış hata
missing data : eksik veri
missing value : eksik değer
misspecification error : yanlış belirleme hatası
misunderstanding : yanlış anlama
mixed reality : karma gerçek
mixed reality simulation : karma gerçek benzetim
mixed-reality computer : karma gerçek bilgisayar
mobile : gezer
mobile agent : gezer etmen
mobile agent paradigm : gezer etmen yaklaşımı
mobile architecture : gezer mimari
mobile business : gezer iş
mobile cloud computing : gezer bulut bilişim
mobile cloud computing system : gezer bulut bilişim dizgesi
mobile code : gezer kod
mobile computing : gezer bilişim
mobile content : gezer içerik
mobile content in smart cities : akıllı kentlerde gezer içerik
mobile crowdsensing : gezer kitlesel algılama
mobile database : gezer veritabanı
mobile device : gezer aygıt
mobile edge computing : gezer uç bilişim
mobile environment : gezer ortam
mobile learning : gezer öğrenme
mobile object : gezer nesne
mobile radio : gezer radyo
mobile service : gezer hizmet
mobile smart system : gezer akıllı dizge
mobile social media : gezer sosyal ortam
mobile social network : gezer sosyal ağ
mobile system : gezer dizge
mobile technology security : gezer teknoloji güvenliği
mobile Web service : gezer Bilgiağı hizmeti
mobile network : gezer ağ
mobility : hareketlilik
mobility theory : taşınırlık kuramı
mobisode : cep uyumlu bölüm
modal value : kipsel değer
mode error : kip hatası
model calibration technique : model ayarlama tekniği
model data : örnek veri
model database : örnek veritabanı
model error : model hatası
model extraction : model çıkartma
model integration : model tümleştirme
model validation : model geçerleme
model validation based on empirical trial : görgüsel deney tabanlı model geçerleme
model validation technique : model geçerleme tekniği
model verification : model doğrulama
model-based agent : model tabanlı etmen
model-based methodology  : model tabanlı yöntembilim
model-driven : model sürümlü
model-driven development : model sürümlü geliştirme
model-driven engineering : model sürümlü mühendislik
model-driven performance requirement : model sürümlü başarım gereksinimi
model-driven service engineering : model sürümlü hizmet mühendisliği
modeling and simulation : modelleme ve benzetim
modeling error : modelleme hatası
modeling language : modelleme dili
modeling method : modelleme yöntemi
modeling methodology : modelleme yöntembilimi
moderating variable : arabulan değişken
moderator variable : aracı değişken
modern : çağdaş
modernization : modernleşme
modernization : yenilikçilik
modernize : çağdaşlaştırmak
modified understanding  : değiştirilmiş anlama
modular : birimsel
modularity : birimsellik
module : modül
monitored variable : gözlemlenen değişken
monitoring : gözlemleme
monitoring data : gözlemleme verisi
monitoring network properties  : ağ özellikleri gözlemleme
monitoring of software systems : yazılım dizgeleri gözlemleme
monitoring technique for distributed systems : dağıtımlı dizgeler için gözlemleme tekniği
monotonous input : tekdüze girdi
Monte Carlo method : Monte Karlo yöntemi
moral error : töresel hata
morphological understanding : biçimbilgisel anlama
motion detection : hareket algılama
motive : güdü
mousetrapping : kapana kıstırmak
multiagent architecture : çoklu etmen mimarisi
multiagent design-system : çoklu etmen tasarım dizgesi
multiagent intelligent system : çok etmenli akıllı dizge
multiagent learning system : çoklu etmen öğrenme dizgesi
multiagent learning technique : çoklu etmen öğrenme tekniği
multiagent software : çoklu etmen yazılımı
multiagent system : çok etmenli dizge
multiagent system : çoklu etmen dizgesi
multiagent understanding system : çoklu etmen anlama dizgesi
multiaspect understanding : çok yönlü anlama
multicast data transmission : çoklu yayınla veri iletimi
multicloud : çoklu bulut
multicloud application : çoklu bulut uygulaması
multicore computing : çok çekirdekli bilişim
multicore system : çok çekirdekli dizge
multicore technology : çoklu çekirdek teknolojisi
multidimensional data model : çok boyutlu veri modeli
multidimensional data set : çok boyutlu veri öbeği
multidimensional data visualization : çok boyutlu veri görselleştirme
multidimensional database : çok boyutlu veritabanı
multidimensional model : çok boyutlu model
multidimensional modeling : çok boyutlu modelleme
multifactor authentication : çoklu kimlik doğrulama
multilevel integrity (MLI) : çok düzeyli bozulmazlık
multilevel security (MLS) : çok düzeyli güvenlik
multilingual information access : çok dilli bilgi erişimi
multilingual language processing : çok dilli dil işleme
multimedia  : çoklu ortam
multimedia computing  : çoklu ortam bilişimi
multimedia database : çoklu ortam veritabanı
multimedia database : çoklu ortam veritabanı
multimedia mining (audio/video) : çoklu ortam madenciliği (ses/video)
multimedia system : çoklu ortam dizgesi
multimedia Web : çoklu ortam Bilgiağı
multimedia-oriented programming : çoklu ortam yönelimli programlama
multiple agent : birden çok etmen
multiple clouds : birden çok bulut
multiple data model : çoklu veri modeli
multiple input : çoklu giriş
multiple instruction/multiple data : çoklu komut/çoklu veri
multiple mobile agent : çoklu gezer etmen
multiple response variable : çoklu yanıt değişkeni
multiple threads of execution : çok izlekli çalışma
multiple time-scale variable : çok zaman ölçekli değişken
multiple-valued logic : çoklu değerli mantık
multiprocessor : çoklu işlemci
multiprocessor system : çoklu işlemci dizgesi
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) : çokamaçlı internet posta uzantıları
multirobot system : çoklu robot dizgesi
multisensor data fusion : çoklu algılayıcı veri bütünleştirme
multisensor interface : çoklu algılayıcı arabirimi
multiserver  : çoklu sunucu
multiserver network : çoklu sunucu ağı
multisig : çoklu imza
multisignature : çoklu imza
multitask learning : çoklu görevle öğrenme
multitenancy : çoklu kullanım
multithreaded : çok izlekli
multithreaded programming : çok izlekli programlama
multiunderstanding : çoklu anlama
multivalue database : çoklu değerli veritabanı
multivalued logics : birden çok değerli mantık
multivariable : çoklu değişken
multivariate random variable : çok değişkenli rasgele değişken
multivision understanding : çok bakış açılı anlama
musical instrument digital interface : müzik aleti sayısal arabirimi
mutable variable : dönüşebilir değişken
mutation : dönüşüm
mutation operator : dönüşüm işleci
mutual understanding : karşılıklı anlama
N– :
nano data center : nano veri merkezi
nano sensor : nano algılayıcı
Nash equilibrium : Nash dengesi
national climatic data center : ulusal iklim veri merkezi
national database language : ulusal veritabanı dili
national spatial data infrastructure : ulusal uzaysal veri altyapısı
natural computing : doğal bilişim
natural group variable : doğal grup değişkeni
Natural Language Processing (NLP) : doğal dil işleme (DDİ)
nature-inspired : doğadan esinlenmiş
nature-inspired algorithm : doğadan esinlenmiş algoritma
nature-inspired algorithm : doğadan esinlenmiş çözümyolu
nature-inspired cognitive algorithm : doğadan esinlenmiş bilişsel algoritma
nature-inspired cognitive algorithm : doğadan esinlenmiş bilişsel çözümyolu
nature-inspired computing : doğadan esinlenmiş bilişim
nature-inspired technology : doğadan esinlenmiş teknoloji
naval tactical data system : deniz taktik veri dizgesi
near field communication service : yakın alan iletişim hizmeti
need-to-know : bilinmesi gereken
negative acknowledgement : olumsuz alındı
negative binomial random variable : negatif ikiterimli rasgele değişken
negative hypergeometric random variable : negatif hipergeometrik rasgele değişken
negative value : eksi değer
negative value : olumsuz değer
neighbour solicitation : komşu istem
net :
net neutrality : ağ tarafsızlığı
net watcher : ağ gözlemci
Netbios Broadcast Packet Handling : Netbios Yayım Paket İşlemesi
netlink : ağbağlantısı
netmeeting : e-toplantı
netmeeting call : e-toplantı çağrısı
netmeeting conversation : e-toplantısında görüşme
network :
network adapter : ağ bağdaştırıcısı
network adapter card : ağ bağdaştırıcı kart
network address : ağ adresi
network address translation : ağ adresi dönüşümü
Network Address Translation (NAT) : Ağ Adresi Çevirisi
network administration : ağ yönetimi
Network Administrator : Ağ Yöneticisi
network agent : ağ etmeni
network analysis : ağ çözümleme
Network and Computer Systems Administrator : Ağ ve Bilgisayar Sistem Yöneticisi
Network Architect : Ağ Mimarı
Network Basic Input/Output System (Netbios) : Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi
network computing : ağ bilişim
network computing : ağ üzerinde bilgi işlem
network control panel applet : ağ denetim masası küçük uygulaması
network controller : ağ denetleyicisi
network database : ağ veritabanı
network design : ağ tasarımı
network device error : ağ aygıtı hatası
Network Device Interface Specification (NDIS) : Ağ Aygıt Arayüzü Özellikleri
network domain : ağ bölgesi
network element : ağ öğesi
Network Engineer : Ağ Mühendisi
network error : ağ hatası
network exposure : ağ duyurma
Network File System (NFS) : Ağ Dosya Sistemi
network flooding attack : ağ sel saldırı
network function : ağ işlevi
network function virtualization : ağ işlevi sanallaştırma
network guest logon : ağ konuk oturumu açma
network Id : ağ kimliği
Network Information System (NIS ) : Ağ Bilgi Sistemi (ABS)
network interface : ağ arayüzü
Network Intrusion Detection System (NIDS) : ağ saldırı saptama dizgesi
network layer : ağ katmanı
network management : ağ yönetimi
Network Manager : Ağ Yöneticisi
Network Mapper (Nmap) : ağ eşleştirici
network monitoring : ağ gözlemleme
Network News Transfer Protocol (NNTP) : Ağ Haber Aktarma Kuralı
network node : ağ düğümü
network node processor : ağ düğümü işlemcisi
network operating system : ağ işletim dizgesi
network outage : ağ kesintisi
network permission error : ağ izin hatası
network probing : ağ araştırması
network probing : ağ yoklaması
network procesor : ağ işlemcisi
network properties monitoring drone : ağ özellikleri gözlemleme uçangözü
network protocol : ağ iletişim kuralı
network reconnaissance : ağ keşfi
network redirector : ağ yönlendirici
network request : ağ istemi
network resilience : ağ dayanıklığı
network resource : ağ kaynağı
network router : ağ yönlendirici
network science : ağ bilimi
network security : ağ güvenliği
Network Service Provider (NSP) : Ağ Hizmet Sağlayıcısı
network setup wizard : ağ kurma yardımcısı
network sharing : ağ paylaşımı
network slicing : ağ bölümleme
network sniffer : ağ yoklayıcısı
network sniffing : ağ yoklama
network synthesis : ağ bireşimi
Network Systems Administrator : Ağ Sistem Yöneticisi
network theory : ağ kuramı
Network Time Protocol (NTP) : ağ zaman kuralı
network topology : ağ topolojisi (ilingesi)
network transparency : ağ saydamlığı
network transport : ağ taşıması
network triggered : ağ tetiklemeli
Network-as-a -Service (NaaS) : Hizmet Olarak Ağ (HOA)
network-attached storage (NAS) : ağ ekli depolama
networked cloud : bulut ağı
networking : ağ oluşturma
networking aspect of cyber-physical systems : siber fiziksel dizgelerin ağ yönü
network-interface printer : ağ arayüzü yazıcısı
network-to-network interface : ağdan ağa arabirim
neural computing : sinirsel bilişim
neural net agent : sinir ağı etmeni
neural network : sinir ağı
neural network : sinirsel ağ
neural network-based learning : sinir ağı tabanlı öğrenme
neuroimaging : beyin görüntüleme
neuromorphic chip : sinirsel yonga
neuromorphic computer : sinirsel bilgisayar
neuromorphic computing : sinirsel bilişim
neuromorphic device : sinirsel aygıt
neuroscience : sinir bilimi
neurosecurity : düşünsel güvenlik
neutral input : tarafsız girdi
newbie : acemi
next generation internet protocol : gelecek kuşak internet kuralı
next generation internet technology : gelecek kuşak internet teknolojisi
node : düğüm
node of a network : ağ düğümü
no-email day : epostasız gün
noise : gürültü
noise characterization  : gürültü belirleme
noise floor : gürültü tabanı
noise in wireless audio transmission : kablosuz ses iletiminde gürültü
noise processing : gürültü işleme
noise reduction : gürültü azaltma
noise removal : gürültü giderme
noise removal system : gürültü giderme dizgesi
noisy  : gürültülü
noisy data : gürültülü veri
noisy input : gürültülü girdi
noisy quantum computer : gürültülü nicemsel bilgisayar
nominal value : varsayılan değer
nomofobia : akıllı telefonsuzluk korkusu
nomofobia : aktelsizlik korkusu
non-basic variable : esas olmayan değişken
non-bypassable : geçit vermez
nonce : tek seferlik anahtar
non-central chi-squared random variable : merkezi olmayan ki-kare rasgele değişken
nondigital : sayısal olmayan
nondigital language : sayısal olmayan dil
nonfuzzy value : bulanık olmayan değer
non-Gaussian noise : Gaus olmayan gürültü
non-Gaussian noise processing : Gaus olmayan gürültü işleme
non-homeostatic variable : homeostatik olmayan değişken
non-interference : karışmama
non-inverting input : evirmeyen girdi
nonmanipulated image : değiştirilmemiş görüntü
non-manipulated variable : ayarlanlanmamış değişken
non-monotonic : tekdüze olmayan
non-monotonic cause-effect relation : tekdüze olmayan sebep-sonuç ilişkisi
non-numeric data : sayısal olmayan veri
non-numerical variable : sayısal olmayan değişken 
non-observable variable : gözlemlenemez değişken
non-parametric method : parametrik olmayan yöntem
non-person entity (NPE) : insan olmayan kimlik
non-polynomial (NP) growth : polinom olmayan büyüme
nonrelational data : ilişkisel olmayan veri
non-relational database : ilişkisel olmayan veritabanı
non-relational model : ilişkisel olmayan model
non-sampling error : örnekleme dışı hata
non-speech audio input : konuşma dışı sesli girdi
nonstandard data element : standart dışı veri öğesi
nonstationary data : durağan olmayan veri
non-strategic player : stratejik olmayan oyuncu
nontraditional data : geleneksel olmayan veri
non-unique random variable : benzer rasgele değişken
non-XML Web content : XML olmayan Bilgiağı içeriği
non-XML Web content : XML olmayan Genelağ içeriği
normalised value : normalleştirilmiş değer
notification agent : bildiri etmeni
notional data : kuramsal veri
novel architectures for social networks : sosyal ağlar için yeni mimariler
novel sensing technology : yeni algılama teknolojisi
nuisance variable : rahatsız edici değişken
null value : boş değer
numeric data : sayısal veri
numerical algorithm : sayısal algoritma
numerical algorithm : sayısal çözümyolu
numerical input : sayısal girdi
numerical optimization : sayısal eniyileme
numerical state-variable : sayısal durum değişkeni 
numerical value : sayısal değer
numerical variable : sayısal değişken 
O– :
obfuscated spam : gizlenmiş spam
obfuscation techniques : gizleme teknikleri
object : nesne
object data management group : nesne veri yönetim grubu
object database : nesne veritabanı
object database : nesne veritabanı
object-based image analysis : nesne-tabanlı görüntü çözümleme
objective data : nesnel veri
objective understanding  : yansız anlama
objective value : tarafsız değer
object-oriented : nesne yönelimli
object-oriented database : nesne yönelimli veritabanı
object-oriented design : nesne yönelimli tasarım
object-oriented modeling : nesne yönelimli modelleme
object-oriented software engineering : nesne yönelimli yazılım mühendisliği
object-oriented system : nesne yönelimli dizge
observable variable : gözlemlenebilir değişken
observation error : gözlem hatası
observational data : gözlemsel veri
observational error : gözlemsel hata
observational variable : gözlemsel değişken
observed value : gözlemlenen değer
observed variable : gözlemlenmiş değişken
Observe-Orient-Decide-Act (OODA) : Gözlemleme-Yönelme-Karar Verme-Harekete Geç
obsolete data : geçersiz veri
offensive countermeasure : saldırgan karşı önlem
offline : çevrimdışı
offline network : çevrimdışı ağ
offline network agent : çevrimdışı ağ etmeni
offset error : sapma hatası
OLAP (online analytical processing) : çevrimiçi çözümsel işleme
OLAP integration : çevrimiçi çözümsel işleme tümleştirmesi
omission error : eksiklik hatası
omitted variable : ihmal edilmiş değişken
on-demand : isteğe bağlı
on-demand computing : isteğe bağlı hesaplama
on-demand computing model : isteğe bağlı hesaplama modeli
on-demand network : isteğe bağlı ağ
on-demand service : isteğe bağlı hizmet
on-demand Web service : isteğe bağlı Bilgiağı hizmeti
one-packet-one-kill : tek paket tek sonlandırma
One-Time Password (OTP) : tek kullanımlı şifre
one-to-many mapping : birden çoğa eşleme
online : çevrimiçi
online activism : çevrimiçi eylemcilik
online content : çevrimiçi içerik
online database : çevrimiçi veritabanı
online degree : çevrimiçi derece
online delivery agent : çevrimiçi teslim etmeni
online digital platform : çevrimiçi sayısal ortam
online learning : çevrimiçi öğrenme
online learning community : çevrimiçi öğrenme topluluğu
online news : çevrimiçi haber
online organization : çevrimiçi eylemcilik
online performance prediction : çevrimiçi başarım öngörüsü
online privacy : çevrimiçi mahremiyet
online storefront : sanal vitrin
onscreen interface : ekranda arayüz
ontology : varlıkbilim
ontology for pervasive services : yaygın hizmetler varlıkbilimi
ontology for processing Web content : Bilgiağı içeriği işleme için varlıkbilimi
ontology in Web service : Bilgiağı hizmetinde varlıkbilimi
ontology-based : varlıkbilim tabanlı
ontology-based agent service : varlıkbilim tabanlı etmen hizmeti
ontology-driven : varlıkbilim güdümlü
ontology-driven data input : varlıkbilim güdümlü veri girişi
open autonomous system : açık özerk dizge
open data : açık veri
open database connectivity : açık veritabanı bağlanırlığı
open data-link interface : açık veribağı arabirimi
open network architecture : açık ağ mimarisi
open source : açık kaynak
open source intelligence : açık kaynak istihbarat
open standard : açık standart
open virtualization format : açık görselleştirme biçimi
open-implementation cloud infrastructure : açık gerçekleştirme bulut altyapısı
open-source colleague : açık kaynak meslektaş
open-source community : açık kaynak toplum
open-source data : açık kaynak verisi
open-source infrastructure : açık kaynak altyapısı
open-source infrastructure-as-a-service : hizmet olarak aşık kaynak altyapısı
open-source project : açık kaynak proje
open-source software : açık kaynak yazılım
operating system : işletim sistemi
Operating System (OS) : işletim dizgesi
operational aspect : işletimsel yön
operational data store : işletimsel veri deposu
operational database : işlemsel veritabanı
operational database : işletimsel veritabanı
operative error : işletme hatası
opinion mining : kanı arama
opinion mining for business services : iş hizmetleri için görüş madenciliği
opportunity cost : fırsat maliyeti
opposing force (OPFOR) : düşman kuvvet
optical computing : optik bilişim
optical network : optik ağ
optical sensor : optik algılayıcı
optimal : eniyi
optimal control : eniyi denetim
optimal error rate : eniyi hata oranı
optimization : eniyileme
optimization analysis : eniyileme çözümlemesi
optimized evolution data : eniyelenmiş evrimsel veri
optimizer : eniyileyici
optimum : eniyi
OR input : VEYA girişi
orchestration for deployment of cloud application : bulut uygulaması konuşlandırılması düzenlemesi
orchestration of ubiquitous services : yaygın hizmet düzenlemesi
orchestration pervasive services : yaygın hizmet düzenlemesi
ordinal data : sırasal veri
ordinal scale-variable : sıra ölçekli değişken
ordinal value : sıra değer
ordinal variable : sırasal değişken
organization of data set : veri öbeği düzeni
organizational : kurumsal
organizational computing : örgütsel bilişim
organizational value : örgütsel değer
original : özgün
original data : özgün veri
original understanding : özgün anlama
orphan block : köksüz öbek
outcome variable : sonuç değişkeni
outlier : aykırı
outlier detection : aykırı değer algılama
output data : çıkış verisi
output value : çıkış değeri
output value : çıktı değeri
output variable : çıkış değişkeni
outside(r) threat : dış tehdit
outsider attack : yabancı saldırı
over IoT : nesnelerin İnterneti üzerinden
overflow error : taşma hatası
overlay network : üstüne bindirmeli ağ
overload : aşırı yüklenme
overload attack : aşırı yük saldırı
override error : geçersiz kılma hatası
over-the-net installation program : ağ üzerinden yükleme programı
overwrite error : üzerine yazma hatası
ownership : sahiplik
P– :
P2P patterns : uçtan uca örüntü
packet drop attack : paket bırakma saldırısı
packet inspection : paket inceleme
Packet Internet Gropper (PING) : paket internet yoklayıcısı
packet network environment : paket ağı ortamı
packet network node : paket ağı düğümü
packet sniffer : paket yoklayıcısı
packet switching network : paket anahtarlamalı ağ
paging : çağrı
paltry input : önemsiz girdi
paper wallet : kağıt cüzdan
paraconsistency : çelişkiye dayanaklı
paradigm : yaklaşım
paradigm changing approach : yaklaşım değiştirme yöntemi
parallel : koşut
parallel : paralel
parallel algorithm : koşut algoritma
parallel algorithm : koşut çözümyolu
parallel computing : koşut işlem
parallel file system : koşut dosya dizgesi
parallel I/O : koşut giriş/çıkış
parallel model : koşut model
parallel processing : koşut işlem
parallel processing : koşut işlem
parallel processing : paralel işlem
parallel system : koşut dizge
parallel system : paralel sistem
parallel understanding : koşut anlama
parallel understanding : paralel anlama
parameter : parametre
parameter value : parametre değeri
parameterizable : parametreleştirilebilir
parameterizable benchmark : parametreleştirilebilir karşılaştırma
Pareto 80/20 Rule : Pareto 80/20 Kuralı
Pareto random variable : Pareto rasgele değişken
partial game : yanlı oyun
partial repetitive understanding : kısmi yinelemeli anlama
partial value : kısmi değer
participatory approach : katılımcı yaklaşım
partitioned data set : bölümlenmiş veri öbeği
party : taraf
passive attack : pasif saldırı
passive data : eylemsiz veri
passively accepted input : kabullenilmiş girdi
password : parola
password : şifre
password error : parola hatası
patch : yama
patch management : yama yönetimi
patent and trademark database : patent ve marka veritabanı
patient data : hasta verileri
pattern algebra : örüntü cebir
pattern analysis : örüntü çözümleme
pattern classification : örüntü sınıflandırma
pattern clustering : örüntü kümeleme
pattern extraction : örüntü çıkarma
pattern identification : örüntü tanımlama
pattern language : örüntü dili
pattern logics : örüntü mantığı
pattern matching : örüntü eşleştirme
pattern model pitfalls : örüntü model tehlikesi
pattern modeling : örüntü modelleme
pattern recognition : örüntü tanıma
pattern reuse : örüntü yeniden kullanma
pattern specification : örüntü belirleme
pattern validation : örüntü doğrulama
pattern-based : örüntü tabanlı
pattern-based computing : örüntü tabanlı bilişim
pattern-based designed system : örüntü tabanlı tasarlanmış dizge
pattern-oriented programming : örüntü yönelimli programlama
payment card skimmer attack : ödemede kart kopyalama saldırısı
Pear-to-Pear (P2P) patterns : uçtan uca örüntüler
Peer-to-Peer (P2P) : uçtan uca
peer-to-peer data management : uçtan uca veri yönetimi
peer-to-peer database : uçtan uca veritabanı
pen test : sızma testi
penetration : sızma
penetration testing : sızma testi
penetration testing (pentest) : sızma testi
people-oriented : insan yönelimli
people-oriented application : insan yönelimli uygulama
people-oriented service : insan yönelimli hizmet
perceived data : algılanan veri
perceived endogenous input : algılanmış iç kaynaklı girdi
perceived exogenous input : algılanmış dış kaynaklı girdi
perceived external input : algılanmış dışsal girdi
perceived input : algılanmış girdi
perceived internal input : algılanmış içsel girdi
perceived value : algılanan değer
percentage error : yüzde hatası
perception : algı
perception : algılama
perception error : algı hatası
perceptual experience : algısal deneyim
perceptual input : algısal girdi
perceptual variable : algısal değişken
performance : başarım
performance analysis : başarım çözümleme
performance analysis tool : başarım çözümleme aracı
performance assessment : başarım değerlendirme
performance evaluation : başarım değerlendirme
performance evaluation of data transmission : veri iletim başarım değerlendirmesi
performance management : başarım yönetimi
performance measurement : başarım ölçümü
performance measurement technique : başarım ölçümü tekniği
performance measurement tool : başarım ölçümü aracı
performance metrics : başarım ölçümleri
performance modeling : başarım modelleme
performance modeling of software : yazılımın başarım modellemesi
performance modeling tool : başarım modellemesi aracı
performance modelling : başarım modellemesi
performance monitoring : başarım gözlemleme
performance monitoring technique : başarım gözlemleme tekniği
performance of microservice architecture : mikrohizmet mimarisi başarımı
performance of software : yazılımın başarımı
performance prediction : başarım öngörme
performance profiling tool : başarım belirleme aracı
performance requirements engineering : başarım gereksinimleri mühendisliği
performance testing tool : başarım test aracı
performance tuning tool : başarım ayarlama aracı
performance-driven : başarım sürümlü
performance-driven power management : başarım sürümlü güç yönetimi
performance-driven resource management : başarım sürümlü kaynak yönetimi
performance-oriented : başarım yönelimli
performance-oriented configuration management : başarım yönelimli yapılandırma yönetimi
performance-oriented design management : başarım yönelimli tasarım yönetimi
perimeter firewall : çevresel güvenlik duvarı
permanent error : kalıcı hata
permissioned ledger : izin koşullu kayıt defteri
permissive identity : her şeye açık kimlik
persist (v) : kalmak
persist (v) : sürmek
persistence : kalıcılık
persistence : süreklilik
persistent : kalıcı
persistent : süregelen
persistent cookie : kalıcı gözlemci
persistent data : kalıcı veri
persistent error : direşken hata
persistent error : kalıcı hata
persistent error : süregelen hata
personable interaction : dostça etkileşim
personal agent : kişisel etmen
personal data : kişisel veri
personal digital agent : kişisel sayısal etmen
personal digital assistant : kişisel sayısal yardımcı
personal error : kişisel hata
personal information management : kişisel bilgi yönetimi
personal software agent : kişisel yazılım etmeni
personal value : kişisel değer
personal Web server : kişisel Bilgiağı sunucusu
personality : kişilik
personalized health analytics : kişiselleştirilmiş sağlık çözümleme
pervasive computing : yaygın hesaplama
pervasive service : yaygın hizmet
pervasive system : yaygın dizge
petabytes : petabayt
petabytes : petasekizli
Petri net : Petri ağı
pharming : yanlış yönlendirme
phenomenological error : fenomenolojik hata
phenomenological error : görüngüsel hata
phishing : kimlik avı
phishing : oltalama
phishing : oltalama
phishing prevention : kimlik avı önleme
phishing prevention : oltalama önleme
phonetic alphabet : sesçil abece
phreaking : izinsiz telefon ağına girme
physical data model : fiziksel veri modeli
physical evidence : fiziksel kanıt
physical information : fiziksel bilgi
physical security : fiziksel güvenlik
physical sensor : fiziksel algılayıcı
physical variable : fiziksel değişken
physically accurate constraint : fiziksel olarak kesin kısıt
piconet : maviağ
piconet : yakın ağ
Picture Transfer Protocol (PTP)  : resim aktarma kuralı
piggyback acknowledgement : üst üste onaylama
piggybacker : korsan kullanıcı
pixel : benek
pixel : piksel
pixelation : benekleme
plain text : düz metin
plaintext : düzmetin
platform capability type : ortam yetenek türü
platform security : ortam güvenliği
Platform-as-a-Service (PaaS) : Hizmet Olarak Ortam
plausible value : akla yatan değer
plausible value : usa uygun değer
player : oyuncu
plesiochronous digital hierarchy : neredeyse eşanlı sayısal sıradüzen
plus value : artı değer
plus value : ek değer
podcast : sözel e-yayım
podcast (v) : sözel e-yayımlamak
podcast consumer : sözel e-yayım kullanıcısı
podcast content : sözel e-yayım içeriği
podcast producer : sözel e-yayım yapımcısı
podcaster : sözel e-yayımlayıcı
podcasting : sözel e-yayımlama
polarization error : kutuplaşma hatası
policy : ilke
policy : kural
policy : politika
policy author : kural yazarı
policy control : ilke denetimi
policy control : politika denetleme
policy decision : ilke kararı
policy decision making : ilke kararı verme
policy decision point (PDP) : ilke karar noktası
policy distribution : ilke yayınlama
policy enforcement : ilke uygulama
policy enforcement point (PEP) : ilke uygulama noktası
policy issue : politika sorunu
policy rule : ilke kuralı
policy spesification : politika belirleme
policy-based adaptation : ilke tabanlı uyum
pool : havuz
pooling equilibrium : ortak denge
port information : bağlantı noktası bilgisi
portability : taşınabilirlik
portability of SOA application : hizmet yönelimli mimari uygulaması taşınabilirliği
portrait : boyuna görünüş
portrait : dikey
position error : konum hatası
positional input : konumsal girdi
positive spatial error : olumlu uzamsal hata
positive value : artı değer
positive value : olumlu değer
power consumption in mobile cloud computing : gezer bulut bilişimde güç tüketimi
power consumption management technique : güç tüketimi yönetimi tekniği
power consumption model : güç tüketimi modeli
pragmatic understanding : yararcı anlama
precise value : kesin değer
precursor : öncü
predicate variable : yüklem değişken
predictable data : öngörülebilir veri
predicted : öngörülen
predicted : öngörülmüş
predicted data : öngörülen veri
predicted data : öngörülmüş veri
predicted value : öngörülen değer
predicted variable : öngörülen değişken
prediction : öngörü
prediction error : öngörü hatası
prediction for service composition : hizmet bileşimi için öngörü
prediction pattern : öngörü örüntüsü
prediction-as-a-service : hizmet olarak öngörü
predictive analysis : öngörü çözümlemesi
predictive analytics : öngörülü çözümleme
predictive information system : öngörülü bilgi dizgesi
predictive intelligence : öngörülü istihbarat
predictive maintenance : öngörülü bakım
predictive management of service : öngörülü hizmet yönetimi
predictor variable : öngören değişken
preference variable : yeğleme değişkeni
preferred state variable : yeğlenen durum değişkeni
pre-fetch : ön getirme
premining : ön madencilik
premining : ön sorgulama
prescriptive analytics : kuralcı çözümleme
prevalence data : yaygınlık verisi
primary data : birincil veri
primary input : ana girdi
primary input : birincil girdi
primary memory : birincil bellek
principle of virtualization : sanallaştırma ilkesi
principles of virtualization : sanallaştırma ilkeleri
printable sensor : basılabilir algılayıcı
printer error : yazıcı hatası
prioritization : önceliklendirme
priority queue data structure : öncelikli kuyruk veri yapısı
privacy : gizlilik
privacy : mahremiyet
privacy enforcement for WoT : nesnelerin Genelağında mahremiyet uygulatma
privacy for big data : büyük veri için gizlilik
privacy in 5G-based IoT middleware system : 5G tabanlı nesnelerin interneti katmanında gizlilik
privacy in adaptive systems : özuyarlanır dizgelerde gizlilik
privacy in agent-based systems : etmen tabanlı dizgelerde gizlilik
privacy in cloud scenarios : bulut senaryolarında gizlilik
privacy in complex systems : karmaşık dizgelerde gizlilik
privacy in content centric networking : içerik merkezli ağ gizliliği
privacy in critical infrastructures : kritik altyapılarda gizlilik
privacy in crowdsourcing : kitle kaynak kullanımında gizlilik
privacy in cyber physical systems : siber fiziksel dizgelerde gizlilik
privacy in data transmission : veri iletiminde gizlilik
privacy in location services : konum hizmetlerinde gizlilik
privacy in pervasive computing : yaygın bilişimde gizlilik
privacy in self-organizing systems : özörgütlenen dizgelerde gizlilik
privacy in social networks : sosyal ağlarda gizlilik
privacy in the IoT : nesnelerin internetinde gizlilik
privacy in ubiquitous computing : yaygın bilişimde gizlilik
privacy in Web services : Bilgiağı hizmetlerinde gizlilik
privacy policy : gizlilik politikası
privacy preserving data mining : veri madenciliğinde gizliliğin korunması
privacy technique : gizlilik tekniği
privacy technique : mahremiyet tekniği
private blockchain : özel öbekzinciri
private cloud : özel bulut
private key : özel anahtar
private network : özel ağ
private signing key : özel oturum anahtarı
proactive : önetkin
proactive agent : önetkin etmen
proactive system : önetkin dizge
probabilistic : olasılıksal
probabilistic computer : olasılıksal bilgisayar
probabilistic database : olasılıksal veritabanı
probabilistic Petri net : olasılıksal Petri ağı
probabilistic variable : olasılıksal değişken
probability : olasılık
probability error : olasılık hatası
probability of attempt : deneme olasılığı
probability of success : başarı olasılığı
probability value : olasılık değeri
probable : olası
probable error : olası hata
problem solving environment : problem çözme ortamı
problem solving technique : problem çözme tekniği
procedure : yöntem
procedure error : yöntem hatası
process : süreç
process control system : süreç denetim dizgesi
process control system security : süreç denetimi dizgesi güvenliği
process definition : süreç tanımlama
process error : süreç hatası
process focus : süreç odaklanma
process in the cloud : bulutta süreç
process mining : süreç arama
process performance : süreç başarımı
process quality assurance  : süreç nitelik güvencesi
process variable : süreç değişkeni
process-based : süreç tabanlı
processing error : işleme hatası
process-intensive computing : süreç yoğun bilişim
product integration  : ürün bütünleştirme 
product quality assurance  : ürün nitelik güvencesi
professional development : profesyonel gelişme
prognosed value : tanılanmış değer
prognostic variable : kestirim değişkeni
program : izlence
program : program
program analysis : program çözümleme
program analysis technique : program çözümleme tekniği
program comprehension : program anlama
program dependency : program bağımlılığı
program dependency graph : program bağımlılığı çizgesi
program error : program hatası
program variable : izlence değişkeni
program variable : program değişkeni
program visualization : program görselleştirme
programmable : programlanabilir
programmable grid : programlanabilir ızgara
programmable solid-state storage : programlanabilir katıdurum bellek
programmable traffic controller : programlanır trafik denetleyici
programmed : programlanmış
programmed data processor : programlanmış veri işlemcisi
Programmer : Programcı
programming : programlama
programming abstractions for middleware : arakatman için programlama soyutlaması
programming error : programlama hatası
programming language : programlama dili
programming semantics : programlama anlambilimi
programming technique for AI : yapay us için programlama tekniği
programming technique for AI : yapay zekâ için programlama tekniği
program-sensitive error : programa duyarlı hata
project monitoring and control  : proje gözlemleme ve denetimi
project planning : proje planlama
projection error : izdüşüm hatası
proof of authority : yetki kanıtı
proof of stake : pay kanıtı
proof of work : iş kanıtı
propagation path : yayılma yolu
propagation pattern : yayılma örüntüsü
proportional error : orantılı hata
proposition variable : önerme değişkeni
propositional variable : önermesel değişken
protecting business processes on the cloud : iş süreçlerinin bulutta korunması
protecting subsystem : koruyucu alt dizge
protocol : kural
protocol data unit : kural veri birimi
protocol data unit standard : kural veri birimi standardı
protocol for low bit rate : düşük ikil hızı için kural
provable correctness : kanıtlanabilir doğruluk
provenance : köken
proxy : vekil
proxying : vekil olmak
pseudo-humanity : sözde insanlık
psychological operations : psikolojik işlemler
public address : açık adres
public blockchain : açık öbekzinciri
public cloud : açık bulut
public data : açık veri
public data : kamuya açık veri
public data network : açık veri ağı
public data network : kamusal veri ağı
public switched network : kamusal anahtarlamalı ağ
public verification key : açık doğrulama anahtarı
public-key cryptography : açık anahtarlı şifreleme
purple team : mor takım
purposeful agent : amaçlı etmen
Q– :
qualified variable : yetkin değişken
qualitative data : nitel veri
qualitative decision-variable : nitel karar değişkeni
qualitative spatio-temporal reasoning : nitel uzay-zamansal usavurma
qualitative value : nitel değer
qualitative variable : nitel değişken
quality attribute : nitel özellik
quality in graduate education : lisansüstü eğitimde nitelik
quality of experience : deneyim niteliği
quality of service (QoS) : hizmet niteliği
quality-aware : nitelik bilinçli
quality-aware service : nitelik bilinçli hizmet
quality-aware service selection : nitelik bilinçli hizmet seçimi
quantified self : niceliksel öz
quantified variable : nicelenmiş değişken
quantitative data : nicel veri
quantitative decision-variable : nicel karar değişkeni
quantitative measurement : nicel ölçme
quantitative project management : nicel proje yönetimi
quantitative value : nicel değer
quantitative variable : nicel değişken
quantized : nicemlenmiş
quantized input : nicemlenmiş girdi
quantized input variable : nicemlenmiş girdi değişkeni
quantized output variable : nicemlenmiş çıktı değişkeni
quantized state variable : nicemlenmiş durum değişkeni
quantized value : nicemlenmiş değer
quantized variable : nicemlenmiş değişken
quantum : kuantum
quantum : nicem
quantum : nicemsel
Quantum Advisory Committee : Nicem Danışma Kurulu
quantum AI : nicemsel yapay us
quantum AI : nicemsel yapay zekâ
quantum algorithm : nicemsel algoritma
quantum algorithm : nicemsel çözümyolu
quantum circuit : nicemsel devre
quantum clock : nicem saati
quantum communication : nicemsel iletişim
quantum complexity theory : nicemsel karmaşıklık kuramı
quantum computational operation : nicemsel hesaplama işlemi
quantum computer : nicemsel bilgisayar
quantum computer tune up : nicemsel bilgisayar ayarlama
quantum computer tune up : nicemsel bilgisayar uyumlama
quantum computing : nicemsel bilişim
quantum computing : nicemsel hesaplama
quantum computing application : nicemsel bilişim uygulaması
quantum computing model : nicemsel bilişim modeli
quantum computing software : nicemsel bilişim yazılımı
quantum computing system : nicemsel bilişim dizgesi
quantum connection : nicemsel bağlantı
quantum continuous variable : nicemsel sürekli değişken
quantum cryptography : nicemsel şifreleme
quantum engineering : nicem mühendisliği
quantum entanglement : nicemsel dolanma
quantum error : nicemsel hata
quantum information : nicemsel bilgi
quantum information theory : nicemsel bilgi kuramı
quantum internet : nicemsel internet
quantum key : nicemsel anahtar
quantum key distribution  : nicemsel anahtar dağılımı
quantum machine intelligence : nicemsel makine usu
quantum machine intelligence : nicemsel makine zekâsı
quantum matter : nicemsel madde
quantum mechanics : nicem mekaniği
quantum message : nicemsel ileti
quantum network : nicemsel ağ
quantum network testbed : nicemsel ağ sınama ortamı
quantum noise : nicemsel gürültü
quantum particle : nicemsel parçacık
quantum programming : nicemsel programlama
quantum programming language : nicemsel programlama dili
quantum programming technology : nicemsel programlama teknolojisi
quantum project : nicem projesi
quantum research : nicem araştırması
quantum revolution : nicemsel devrim
quantum sensor : nicemsel algılayıcı
quantum simulation : nicemsel benzetim
quantum simulation of complex molecules : karmaşık moleküllerin nicemsel benzetimi
quantum software : nicemsel yazılım
quantum software consortium : nicemsel yazılım kurulu
quantum software developer : nicemsel yazılım geliştirici
Quantum Software Engineering (QSE) : Nicemsel Yazılım Mühendisliği
quantum software engineering and programming manifesto : nicemsel yazılım mühendisliği ve programlama bildirgesi
quantum software programming : nicemsel yazılım programlaması
quantum software research field : nicemsel yazılım araştırma alanı
quantum software solution : nicemsel yazılım çözümü
quantum software system : nicemsel yazılım dizgesi
Quantum Software Systems Engineering (QSSE) : Nicemsel Yazılım Sistem Mühendisliği
quantum solution : nicemsel çözüm
quantum supremacy : nicemsel üstünlük
quantum system : nicem dizgesi
quantum system : nicemsel dizge
Quantum Systems Engineering : Nicem Sistem Mühendisliği
quantum technology : nicem teknolojisi
quantum teleportation : nicemsel ışınlama
quantum type : nicem türü
quantum variable : nicemsel değişken
quantum-enabled : nicemsel etkin
quantum-enabled photon : nicemsel etkin foton
quantum-safe : nicem güvenli
quantum-secured : nicemsel güvenli
quantum-secured communication : nicemsel güvenli iletişim
qubit : kuantum ikili
qubit computing : kuantum ikili hesaplama
query : sorgu
query optimization : sorgu eniyileme
query processing : sorgu işleme
queue error : kuyruk hatası
quick scan : hızlı tarama
quick scan : hızlı tarama
quitrit : kuantum üçlü
quitrits’ entanglement : kuantum üçlü dolanması
R– :
radar input : radar girişi
random : rasgele
random data : rasgele veri
random error : rasgele hata
random number : rastgele sayı
random source : rastgele kaynak
random variable : rasgele değişken
ranging error : uzaklık ölçümü hatası
ransomware : fidye yazılımı
rapid mutation technique : hızlı mutasyon tekniği
raster data : taramalı veri
rate : debi
rate : oran
rate data : debi verisi
rate data : oran verisi
rate variable : debi değişkeni
rate variable : oran değişkeni
ratio : oran
ratio : oransal
ratio value : oransal değer
ratio variable : oran değişkeni
rational agent : akılcı etmen
ratio-scale variable : oran ölçekli değişken
raw data : ham veri
reachability : erişilebilirlik
reactive : tepkili
reactive agent : tepkili etmen
reactive system : tepkili dizge
read error : okuma hatası
reading pen : okuma kalemi
real value : gerçek değer
real variable : gerçek değişken
realized value : gerçekleştirilmiş değer
real-system data : gerçek sistem verisi
real-system data acceptability : gerçek sistem verisinin uygunluğu
real-time : gerçek zamanlı
real-time communication protocol : gerçek zamanlı iletişim kuralı
real-time computation language : gerçek zamanlı bilişim dili
real-time data : gerçek zamanlı veri
real-time data visualizing : gerçek zamanlı veri görselleştirme
real-time distributed coding : gerçek zamanlı dağıtımlı kodlama
real-time face capture : gerçek zaman yüz yakalama
real-time fog computing application : gerçek zaman sis bilişim uygulaması
real-time input : gerçek zamanlı girdi
real-time intelligent alert system : gerçek zamanlı akıllı uyarı dizgesi
real-time intelligent communication : gerçek zamanlı akıllı iletişim
real-time intelligent network solution : gerçek zamanlı akıllı ağ çözümü
real-time modelling : gerçek zamanlı modelleme
real-time multiprocessor : gerçek zamanlı çoklu işlemci
real-time multiprocessor system : gerçek zamanlı çoklu işlemci dizgesi
real-time noise removal : gerçek zamanlı gürültü giderme
real-time noise removal system : gerçek zamanlı gürültü giderme dizgesi
real-time remote access : gerçek zamanlı uzaktan erişim
real-time remote access system : gerçek zamanlı uzaktan erişim dizgesi
real-time system : gerçek zamanlı sistem
real-valued variable : gerçek değerli değişken
real-world data : gerçek veri
reasoning : akıl yürütme
reasoning : usavurma
reasoning error : akıl yürütme hatası
reasoning error : usavurma hatası 
reasoning for the management of services : hizmetlerin yönetimi için usavurma
reasoning logics : usavurma mantığı
reasoning mechanism : usavurma düzeneği
reasoning pattern : usavurma örüntüsü
reasoning technique : usavurma tekniği
rebooting computing : bütüncül bilişim
rebooting computing : yeniden yükleme bilişimi
recommendation engine : öneri motoru
recommender : önerici
recommender for Web content : Bilgiağı içeriği önerici
reconfigurable : yeniden yapılandırılır
reconfigurable approach : yeniden yapılandırılır yaklaşım
reconfigurable cloud application : yeniden yapılandırılabilir bulut uygulaması
reconfigurable robot structure : yeniden yapılandırılabilir robot yapısı
reconfigurable robot structure : yeniden yapılandırılabilir robot yapısı
reconfigurable service-oriented application : yeniden yapılandırılabilir hizmet yönelimli uygulama
reconfiguration : yeniden yapılandırma
reconnaissance : keşif
recoverable error : kurtarılabilir hata
recovery mechanism : kurtarma düzeneği
rectification error : düzeltme hatası
recursion : yineleme
redemption value : geri ödeme değeri
redundant : artık
redundant information : artık bilgi
reference architecture : başvuru mimarisi
reference data : başvuru verisi
reference input : başvuru girdisi
reference point represantation : kaynak gösterimi
reference value : başvuru değeri
reference variable : kaynak değişken
referenced variable : ilgilendirilmiş değişken
referential value : kaynakçalı değer
reflective approach : irdeleyici yaklaşım
reflective approach : tepkisel yaklaşım
register : yazmaç
register (v) : kaydetmek
register error : kaydetme hatası
registered drivers internet site : kayıtlı sürücüler internet sitesi
registration : kayıt
regress : gerileme
regression : gerileme
regression analysis : bağlanım çözümleme
regular error : düzenli hata
re-identification : yeniden tanımlama
reinforcement learning : pekiştirmeli öğrenme
re-initialized understanding : sil baştan anlama
rejection error : geri çevirme hatası
relational algebra : ilişkisel cebir
relational data model : ilişkisel veri modeli
relational database : ilişkisel veritabanı
relational database management system : ilişkisel veritabanı yönetim sistemi
relational learning model : ilişkisel öğrenme modeli
relational model : ilişkisel model
relative error : göreceli hata
relative record data set : göreceli veri kayıt öbeği
relevant data : ilgili veri
relevant input : ilgili girdi
relevant stimulus : ilgili uyarıcı
relevant variable : ilgili değişken
reliability issue : güvenilirlik sorunu
reliability of empirical research : deneysel araştırma güvenilirliği
reliable agent : güvenilir etmen
reliable data protocol : güvenilir veri kuralı
reliable understanding   : güvenilir anlama
remediation plan : iyileştirme planı
remnant  understanding : artık anlama 
remnant file : kalan dosya
remnant understanding : artık anlama
remote access : uzaktan erişim
remote access system : uzaktan erişim dizgesi
remote agent : uzak etmen
remote database access : uzaktan veritabanı erişimi
remote error : uzaktan hata
remote procedure : uzaktaki yöntem
remote programming : uzaktan programlama
remote sensing network : uzaktan algılama ağı
remote understanding : uzaktan anlama 
remote-access : uzaktan erişim
remote-access data processing : uzaktan bilgi işlem
remotely operated vehicle : uzaktan kullanılan araç
renaming error : yeniden adlandırma hatası
repairable design : onarılabilir tasarım
repetitive understanding : yinelemeli anlama 
replacement value : değiştirme değeri
replication : yinelenme
replication study : yinelenme çalışması
representation error : gösterim hatası
reprogrammable ink  : yeniden programlanabilir mürekkep
requirement error : gereksinim hatası
requirements development  : gereksinim geliştirme
requirements engineering : gereksinim mühendisliği
requirements management  : gereksinim yönetimi
research variable : araştırma değişkeni
resemblance value : benzerlik değeri
resident agent : yerleşik etmen
residual error : kalıntı hata
residual standard error : kalıntı standart hata
residual variable : kalıntısal değişken
resilient : dayanıklı
resolution : karar verme
resolution  : çözünürlük
resolution error : çözünürlük hatası
resource discovery : kaynak buluşu
resource error : kaynak hatası
resource identification : kaynak tanımlama
Resource Intensive Applications and Services (RIAS)   : Kaynak Yoğun Uygulama ve Hizmetler (KYUH)
resource management : kaynak yönetimi
resource management for drone systems : uçangöz dizgeleri için kaynak yönetimi
resource orchestration : kaynak düzenlemesi
resource pool : kaynak havuzu
resource pooling : kaynak havuzu
resource-constraint computing : kaynak kısıtlı bilişim
response variable : yanıt değişkeni
restriction : kısıtlama
retained data : kalan veri
retrieval agent : kurtarma etmeni
retrieving error : kurtarma hatası
re-usability of software : yazılımın tekrar kullanılabilirliği
reverse engineering : tersine mühendislik
reversibility : geri getirilebilirlik
reversible sabotage : tersinir sabotaj
revised data : gözden geçirilmiş veri
ring network : halka ağ
risk : risk
risk analysis : risk çözümleme
risk assesment : risk değerlendirme
risk management : risk yönetimi
risk management in service management : hizmet yönetiminde risk yönetimi
risk mitigation packages : risk azaltma paketleri
risk threshold : risk eşiği
risk variable : risk değişkeni
roaming : dolaşım
robocall : otomatik çağırma
robot development : robot geliştirme
robot personality : robot kişiliği
robot pilot : robot pilot
robotic gadget : robotsal küçük alet
robotic hand : robot el
robotic native : robotik yerli
robotic pilot with license : yetkili robot pilot
robotic process automation : robot süreci otomasyonu
robotics : robotbilim
robust : dayanıklı
robust understanding : dayanıklı anlama
robustness : dayanıklılık
robustness issue : dayanıklılık sorunu
role : rol
rollback : gerialma
ronna: 1027 : ronna: 1027
ronto: 10-27 : ronto: 10-27
root agent : kök etmen
root-mean-square error : yaklaşım hatası
rotational variable : dönme değişkeni
rough data : kaba veri
rough sets : kaba küme
rounded value : yuvarlatılmış değer
rounding error : yuvarlatma hatası
round-off error : yuvarlama hatası
routing : yönlendirme
routing analysis : yönlendirme çözümlemesi
routing architecture : yönlendirme mimarisi
routing information protocol : yönlendirme bilgi kuralı
routing protocol : yönlendirme iletişim kuralı
rule learner : kural öğrenen
rule-based : kural tabanlı
rule-based agent : kural tabanlı etmen
rule-based business intelligence : kural tabanlı iş usu
rule-based business intelligence : kural tabanlı iş zekâsı
rules of engagement (ROE) : sözleşme kuralları
runtime data : çalıştırma verisi
runtime data : yürütüm verisi
runtime linked data : bağlantılı çalıştırma verisi
runtime management : çalışma zamanı yönetimi
runtime model estimation : çalışma zamanı model kestirimi
runtime performance : çalışma zamanı başarımı
runtime performance management : yürütüm başarım yönetimi
S– :
sabotage : sabotaj
safe state : güvenli durum
safety : güvenlik
safety in agent-based systems : etmen tabanlı dizgelerde güvenlik
sampled-data control system : örneklenmiş veri denetim dizgesi
sampled-data system : örneklenmiş veri dizgesi
sampling error : örnekleme hatası
sandboxing : test ortamı
sanitization : temizleme
satellite data transmission technique : uydu veri iletim tekniği
satoshi : satoşi
SCADA (supervisory control and data acquisition) : Merkezi Denetleme ve Veri Toplama
scalability : ölçeklenebilirlik
scalability in cloud computing infrastructure : bulut bilişim altyapısında ölçeklenebilirlik
scalability issue : ölçeklenebilirlik konusu
scalable cloud storage : ölçeklenir bulut depolama
scalable computation : ölçeklenebilir bilişim
scalable computing  : ölçeklenebilir bilişim
scalable data : ölçeklenebilir veri
scalable network : ölçeklenebilir ağ
scalable quantum computing : ölçeklenebilir nicemsel bilişim
scalar variable : basamaklı değişken
scanning attack : tarama saldırısı
scenario benchmarking : senaryo kıyaslama
scenario modeling : senaryo modelleme
schematic type variable : şematik tip değişken
schematic variable : şematik değişken
scientific database : bilimsel veritabanı
scientific error : bilimsel hata
screen : ekran
Screen Grabber : ekran görüntüsü yakalayıcısı
screen recording : ekran kaydı
screen scraper : ekran kazıyıcısı
screenager : ekranbaşı nesli
screening data : tarama verisi
scriptable agent : programlanabilir etmen
search agent : arama etmeni
search engine : arama motoru
search method : arama yöntemi
search pattern : arama örüntüsü
search-based application : arama tabanlı uygulama
second quantum revolution : ikinci nicem devrimi
secondary authentication : ikincil kimlik doğrulama
secondary authorization : ikincil kimlik yetkilendirme
secondary data : ikincil veri
secondary memory : ikincil bellek
secret-key cryptography : özel anahtarla şifreleme
secure architecture : güvenli mimari
secure bootstrapping : güvenli önyükleme
secure comportment : güvenli davranış
secure composition : güvenli bileşim
secure data transmission : güvenli veri iletimi
secure digital : güvenli sayısal
secure drone communication : güvenli uçangöz iletişimi
secure drone to drone communication : uçangözler arası güvenli iletişim
secure hash algorithm (SHA) : güvenli özetlem algoritması
secure hash algorithm (SHA) : güvenli özetlem çözümyolu
secure state : güvenli durum
security : güvenlik
security : koruma
security advisory : güvenlik önerisi
security and privacy in sensor network : algılayıcı ağında güvenlik ve gizlilik
security and privacy in smartphone devices : akıllı telefon cihazlarında güvenlik ve gizlilik
security and privacy in social applications : toplumsal uygulamalarda güvenlik ve gizlilik
security and privacy in social networks : sosyal ağlarda güvenlik ve gizlilik
security and privacy management : güvenlik ve gizlilik yönetimi
security and privacy of IoT : nesnelerin internetinde güvenlik ve gizlilik
security and privacy of mobile cloud computing : gezer bulut bilişimde güvenlik ve gizlilik
security architecture : güvenlik mimarisi
security aspect : güvenlik yönü
security aspects of software deployment : yazılım dağıtımının güvenlik yönleri
security assurance : güvenlik güvencesi
security attack : güvenlik saldırısı
security automation tool : güvenlik otomasyon aracı
security bug : güvenlik hatası
security comportment : güvenlik davranışı
security economics : güvenlik ekonomisi
security flaw : güvenlik kusuru
security for big data : büyük veri güvenliği
security for mobile code : gezer kod güvenliği
security in adaptive systems : uyarlanır dizgelerde güvenlik 
security in agent-based systems : etmen tabanlı dizgelerde güvenlik
security in agile software development : çevik yazılım geliştirmede güvenlik 
security in cloud scenarios : bulut senaryolarında güvenlik 
security in cloud-based service  : bulut tabanlı hizmette güvenlik 
security in complex systems : karmaşık dizgelerde güvenlik
security in content centric networking : içerik merkezli ağ güvenliği
security in continuous deployment : sürekli dağıtımda güvenlik 
security in critical infrastructures : kritik altyapılarda güvenlik 
security in crowdsourcing : kitle kaynak güvenliği
security in cyber-physical systems : siber fiziksel dizgelerde güvenlik
security in location services : konum hizmetlerinde güvenlik
security in pervasive computing : yaygın bilişimde güvenlik 
security in self-organizing systems : özuyarlanır dizgelerde güvenlik 
security in social networks : sosyal ağlarda güvenlik
security in the IoT : nesnelerin internetinde güvenlik
security in ubiquitous computing : yaygın bilişimde güvenlik
security in Web services : Bilgiağı hizmetlerinde güvenlik
security in social networks : sosyal ağlarda güvenlik
security kernel : güvenlik çekirdeği
security lattice : güvenlik kafesi
security metrics : güvenlik ölçümleri
security model : güvenlik modeli
security of information : bilgi güvenliği
security of mobile social networks : gezer sosyal ağlarda güvenlik
security of operating system : işletim dizgesi güvenliği
security of storage systems : depolama dizgelerinde güvenlik
security pattern : güvenlik örüntüsü
security policy : güvenlik politikası
security property : güvenlik özelliği
security protocol in FMEC : sis ve uç bilişim güvenlik kuralı
security verification : güvenlik doğrulaması
security, privacy and trust : güvenlik, gizlilik ve güven
security-critical : güvenlik açısından önemli
selective scan : seçici  tarama
self organizing system : özörgütlenen dizge
self-adaptation : özuyum
self-adaptation application : özuyum uygulaması
self-adaptation in ad hoc sensor networks : amaca yönelik algılayıcı ağlarının özuyumu
self-adaptation in high-speed signal processing : yüksek hızlı sinyal işlemede özuyum
self-adaptation in mobile environment : gezer ortamda özuyum
self-adaptation in multi-agent systems : çoklu etmen dizgelerinde özuyum
self-adaptation via multi-agent systems : çok etmenli dizgeler aracılığıyle özuyum
self-adapting ehealth system : özuyumlu e-sağlık dizgesi
self-adapting ehealth systems : elektronik sağlık dizgelerinde özuyum
self-adaptive : özuyumlu
self-adaptive application : özuyumlu uygulama
self-adaptive behavior : özuyumlu davranış
self-adaptive behavioral control  : özuyumlu davranışsal denetim
self-adaptive cloud architecture : özuyumlu bulut mimarisi
self-adaptive network : özuyumlu ağ
self-adaptive pervasive service : özuyumlu yaygın hizmet
self-adaptive service : özuyumlu hizmet
self-adaptive structure : özuyumlu yapı
self-adaptive system : özuyumlu dizge
self-adaptive technique : özuyumlu teknik
self-adaptive topology : özuyumlu ilinge
self-aware : bilinçli
self-aware adaptation : bilinçli uyum
self-aware adaptation for analyzing big data : büyük veri çözümlemesi için bilinçli uyum
self-diagnostic : kendi kendini tanılama
self-excitation : kendi kendini uyarma
self-excitation : kendinden uyarmalı
self-healing : kendi kendini onarma
self-healing system : kendini onaran dizge
self-motivated agent : özgüdümlü etmen
self-optimization : kendini eniyileme
self-optimization in software-defined network : yazılım tanımlı ağda kendini eniyileme
self-organization : özörgütlenme
self-organizing : özörgütlenen
self-organizing cloud networking : özörgütlenen bulut ağı
self-organizing system : özörgütlenen dizge
self-protective : kendini koruyan
self-protective application : kendini koruyan uygulama
self-protective multi-cloud : kendini koruyan çoklu bulut
self-protective multi-cloud application : kendini koruyucu çoklu bulut uygulması
self-replicating : kendi kendini kopyalayan
self-replicating : kendiliğinden çoğalabilir
self-replicating agent : kendi kendini kopyalayan etmen
self-replicating agent : kendiliğinden çoğalabilir etmen
self-test input : kendi kendini test girdisi
self-understanding  : kendini anlama
semantic : anlamsal
semantic agent : anlamsal etmen
semantic agent system : anlamsal etmen dizgesi
semantic code browsing : anlamsal kod tarama
semantic computing  : anlamsal bilişim
semantic cyber attack : anlamsal siber saldırı
semantic data model : anlamsal veri modeli
semantic discovery : anlamsal buluş
semantic error : anlamsal hata
semantic information : anlamsal bilgi
semantic input : anlamsal girdi
semantic metadata : anlamsal üstveri
semantic modeling : anlamsal model
semantic parsing : anlamsal ayrıştırma
semantic understanding : anlambilimsel anlama
semantic validity : anlamsal geçerlilik
semantic value : anlamsal değer
semantic Web : anlamsal Bilgiağı
semantically  : anlamsal olarak
semantically augmented metadata : anlamsal olarak artırılmış üstveri
semantically rich metadata : anlamsal olarak zengin üstveri
semantics : anlambilim
semantics for processing Web content : Bilgiağı içeriği işlemek için anlambilim
semantics in business modeling : iş modellemede anlambilim
semantics in Web services  : Bilgiağı hizmetlerinde anlambilim
semantics of programming languages : programlama dilleri anlambilimi
semi-autonomous agent : yarı özerk etmen
semi-cloudification : yarı bulutlaştırma
semi-structured : yarı yapısal
semi-structured data : yarı yapısal veri
semi-structured process : yarı yapısal süreç
semi-supervised learning : yarı denetimli öğrenme
Senior Analyst Programmer : Kıdemli Çözümleyici Programcı
Senior Applications Engineer : Kıdemli Uygulama Mühendisi
Senior Database Administrator : Kıdemli Veritabanı Yöneticisi
Senior Network Architect : Kıdemli Ağ Mimarı
Senior Network Engineer : Kıdemli Ağ Mühendisi
Senior Network System Administrator : Kıdemli Ağ Sistem Yöneticisi
Senior Product Manager : Kıdemli Ürün Yöneticisi
Senior Programmer : Kıdemli Programcı
Senior Project Manager : Kıdemli Proje Yöneticisi
Senior Security Specialist : Kıdemli Bilişim Güvenliği Uzmanı
Senior Security Specialist : Kıdemli BT Güvenlik Uzmanı
Senior Software Engineer : Kıdemli Yazılım Mühendisi
Senior Support Specialist : Kıdemli Destek Uzmanı
Senior System Administrator : Kıdemli Sistem Yöneticisi
Senior System Analyst : Kıdemli Sistem Çözümleyici
Senior System Analyst : Kıdemli Sistem Çözümleyici
Senior System Architect : Kıdemli Sistem Mimarı
Senior System Designer : Kıdemli Sistem Tasarımcısı
Senior Systems Engineer : Kıdemli Sistem Mühendisi
Senior Systems Software Engineer : Kıdemli Sistem Yazılımı Mühendisi
Senior Web Administrator : Kıdemli Bilgiağı Yöneticisi
Senior Web Developer : Kıdemli Bilgiağı Geliştiricisi
sense data : duyu verisi
sensed input : algılanmış girdi
sensed variable : algılanmış değişken
sensing device : algılama aygıtı
sensing system : algılama dizgesi
sensing technology : algılama teknolojisi
sensitive : duyarlı
sensitive : hassas
sensitive data : duyarlı veri
sensitive information : hassas bilgi
sensitivity analysis : duyarlılık çözümlemesi
sensitivity error : duyarlılık hatası
sensitivity label : duyarlılık etiketi
sensor : algılayıcı
sensor data : algılayıcı verisi
sensor database : algılayıcı veritabanı
sensor error : algılayıcı hatası
sensor grid : algılayıcı ızgara
sensor interface : algılayıcı arabirimi
sensor modeling : algılayıcı modelleme
sensor network : algılayıcı ağı
sensor packaging : algılayıcı paketleme
sensor system : algılayıcı dizgesi
sensor-based computing : algılayıcı tabanlı bilişim
sensory : algısal
sensory : duyusal
sensory data : algısal veri
sensory data conversion : algısal veri dönüşümü
sensory input : algısal girdi
sensory input : duyusal girdi
sensory malware : algısal kötücül yazılım
sentential variable : tümcesel değişken
separation of duties (SOD) : görev dağılımı
seperation of concerns : ilgi alanlarının ayrılması
sequence error : sıra hatası
sequence error : zincirleme hata
sequencing error : sıralama hatası
sequential understanding  : ardışık anlama
serious game : ciddi oyun
server error : sunucu hatası
server-client : sunucu-istemci
serverless computing : sunucusuz bilişim
serverless computing : sunucusuz hesaplama
service agent : hizmet etmeni
service audit : hizmet denetimi
service audit metrics : hizmet denetimi ölçevi
service based : hizmet tabanlı
service based architecture : hizmet tabanlı mimari
service bundling : hizmet paketleme
service bus : hizmet veriyolu
service composition : hizmet dizimi
service computation : hizmet hesaplama
service computation for smart cities : akıllı şehirler için hizmet hesaplama
service computation for smart vehicles : akıllı araçlar için hizmet bilişimi
service computing  : hizmet bilişimi
service consumption : hizmet tüketimi
service delivery : hizmet sağlama
service delivery : hizmet sunumu
service design : hizmet tasarımı
service distribution in cloud computing infrastructure : bulut bilişim altyapısında hizmet dağılımı
service engineering : hizmet mühendisliği
service evaluation : hizmet değerlendirme
service innovation : hizmet yenilikçiliği
service knowledge : hizmet bilgisi
Service Level Agreement (SLA)  : Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA)
service lifecycle : hizmet yaşam döngüsü
service measurement : hizmet ölçümü
service orchestration : hizmet düzenleme
service personalization : hizmetin kişiye uyarlanması
service replication process : hizmet çoğaltma işlemi
service requirement validation : hizmet gereksinimlerinin geçerlemesi
service research : hizmet araştırma
service scope : hizmet kapsamı
service security : hizmet güvenliği
service-based system : hizmet tabanlı dizge
service-oriented : hizmet yönelimli
service-oriented agent-based architecture : hizmet yönelimli etmen tabanlı mimari
service-oriented agent-based protocol : hizmet yönelimli etmen tabanlı kural
Service-Oriented Architecture (SOA) : Hizmet Yönelimli Mimari (HYM)
service-oriented business : hizmet yönelimli iş
service-oriented software engineering : hizmet yönelimli yazılım mühendisliği
service-oriented system : hizmet yönelimli dizge
session : oturum
session hijacking attack : oturum ele geçirme saldırısı
session management : oturum yönetimi
setup : kurulum
setup error : kurulum hatası
SHA 256 (Secure Hash Algorithm) : güvenli özetlem algoritması 256
SHA 256 (Secure Hash Algorithm) : güvenli özetlem çözümyolu 256
shared : ortak
shared : paylaşımlı
shared data : ortak veri
shared data : paylaşımlı veri
shared secret data random variable : paylaşımlı gizli veri rasgele değişkeni
short time-scale variable : kısa zaman ölçekli değişken
short-circuit evaluation : kısa devre değerlendirme
shoulder surfing : ekrana izinsiz bakma
signal : sinyal
signal analysis : sinyal çözümleme
signal processing : sinyal işleme
signal processing thory : sinyal işleme kuramı
signalling information : imleşim (sinyalleşme) bilgisi
signalling network : sinyalleşme ağı
signals intelligence (SIGINT) : sinyal istihbaratı
signature : imza
signature-based : imza tabanlı
significant data : önemli veri
silence compromise : sessizlik uzlaşması
Simple Network Management Protocol (SNMP) : basit ağ yönetim kuralı
simple security policy : yalın güvenlik politikası
simple variable : basit değişken
simplification error : sadeleştirme hatası
simulated data : benzetimlenmiş veri
simulated data acceptability : benzetimlenmiş verinin uygunluğu
simulated input : benzetimlenmiş girdi
simulating digital systems : sayısal dizge benzetimi
simulation : benzetim
simulation data : benzetim verisi
simulation data management : benzetim verisi yönetimi
simulation error : benzetim hatası
simulation modeling methodology : benzetim modelleme yöntembilimi
simulation-based : benzetim tabanlı
simulation-based data mining : benzetim tabanlı veri arama
simulation-based understanding : benzetim tabanlı anlama
single error : tek hata
single input : tek girdi
single instruction/multiple data : tek komut – çok veri
single point of failure (SPOF) : tek arıza noktası
single program/multiple data : tek program – çok veri
single space variable : tek uzay değişkeni
single-aspect understanding : tek yönü anlama
single-line digital subscriber line : tek hatlı sayısal sürdürümcü hattı
singleton global variable : tekil kullanılan genel değişken
singleton variable : tekil kullanılan değişken
single-vision understanding : tek bakış açılı anlama
situation understanding : durum anlayışı
situational : durumsal
situational variable : durumsal değişken
slack variable : serbestlik değişkeni
smart city : akıllı kent
smart city environment : akıllı kent ortamı
smart community : akıllı topluluk
smart computing : akıllı bilişim
smart contract : akıllı sözleşme
smart device technology : akıllı aygıt teknolojisi
smart glove : akıllı eldiven
smart grid : akıllı ızgara
smart platform : akıllı ortam
smart sensor : akıllı algılayıcı
smart service : akıllı hizmet
smart space : akıllı alan
smart system : akıllı dizge
smart system technology : akıllı dizge teknolojisi
smart-city communication tool : akıllı kent iletişim aracı
smartglasses : akıllı gözlük
smartphone as a key : anahtar olarak akıllı telefon
smooth data : düzgün veri
snapshot : anlık görüntü
snapshot viewer : anlık görüntüleyici
sociable agent : girişken etmen
social aspect of cyberspace  : siber uzayın toplumsal yönü
social aspect of software architecture : yazılım mimarisinin toplumsal yönü
social autonomy : toplumsal özerklik
social computing : toplumsal bilişim
social cyber-security application : toplumsal siber güvenlik uygulaması
social engineering : sosyal mühendislik
social engineering attack : sosyal mühendislik saldırısı
social impact of AI : yapay usun toplumsal etkisi
social impact of AI : yapay zekânın toplumsal etkisi
social media : sanal ortam
Social Media Specialist : Toplumsal Ortam Uzmanı
social network : sosyal ağ
social network : toplumsal ağ
social networking  : sosyal ağ oluşturma
social networking  : toplumsal ağ oluşturma
social responsibility : toplumsal sorumluluk
social Web service : toplumsal Bilgiağı hizmeti 
social computing : toplumsal bilişim
social Internet of Things : toplumsal nesnelerin interneti
social Internet of Vehicles : toplumsal araçların interneti
socially-aware networks : toplumsal bilinçli ağ
socially-driven : toplum odaklı
socially-driven : toplumsal sürümlü
socially-driven cloud networking : toplum odaklı bulut ağı oluşturma
socially-driven networking : toplum odaklı ağ oluşturma
soft computing : esnek bilişim
soft robot : esnek robot
soft robotics : esnek robotbilim
soft token : şifre üreten yazılım
softfork : kolay çatallaşma
software agent : yazılım etmeni
Software Architect : Yazılım Mimarı
software clone : yazılım eşlemi
software clone detection : yazılım eşlemi tespiti
software clone detection technique : yazılım eşlemi tespit tekniği
software defined network : yazılım tanımlı ağ
software defined network : yazılım tanımlı ağ
software description database : yazılım betimleme veritabanı
software design  error : yazılım tasarımı hatası
Software Developer : Yazılım Geliştirici
software development process : yazılım geliştirme süreci
Software Engineer : Yazılım Mühendisi
software engineering : yazılım mühendisliği
software engineering education : yazılım mühendisliği eğitimi
software error : yazılım hatası
software performance engineering : yazılım başarımı mühendisliği
software performance pattern : yazılılım başarım örüntüsü
software performance tool interoperability : yazılılım başarım aracının birlikte çalışabilirliği
software pirate : yazılım korsanı
software process  : yazılım süreci
software project management  : yazılım proje yönetimi
software security : yazılım güvenliği
software tool : yazılım aracı
software verification : yazılım doğrulama
software visualization  : yazılım görselleştirme
software-as-a-service : hizmet olarak yazılım
Software-as-a-Service (SaaS) : Hizmet Olarak Yazılım (HOY)
software-defined : yazılım tanımlı
software-defined network : yazılım tanımlı ağ
software-enabled network : yazılım etkinleştirilmiş ağ
solid-state : katıdurum
solid-state storage : katıdurum bellek
solution error : çözüm hatası
sonar input : sonar girişi
sorter error : sıralayıcı hatası
sorting algorithm : sıralama algoritması
sorting algorithm : sıralama çözümyolu
sound value : ses değeri
sound value : uygun değer
source address spoofing : kaynak adres aldatmacası
source data : kaynak veri
space complexity : uzay karmaşıklığı
spam : istenmeyen eposta
spam prevention : istenmeyen eposta önleme
span error : erim hatası
sparse data : nadir veri
sparse data : seyrek veri
spatial computation : konumsal bilişim
spatial data modeling : konumsal veri modelleme
spatial data modeling : uzamsal veri modelleme
spatial error : konumsal hata
spatial error : uzamsal hata
spatial information : konum bilgisi
spatial information : uzamsal bilgi
spatial variable : konumsal değişken
spatial variable : uzamsal değişken
spatially correlated error : konumsal olarak ilintili hata
spatially correlated error : uzamsal olarak ilintili hata
spatio-temporal event recognition : uzay-zamansal olay tanıma
spear phishing : hedefli oltalama
spear phishing attack : hedefli oltalama saldırısı
special value : özel değer
specialized computation language : özelleştirilmiş bilişim dili
specialized computation language : uzmanlaşmış bilişim dili
specific : belirli
specific : özel
specific : özgül
specific data : özel veri
specific data : özgül veri
specific value : belirli değer
specific value : özgül değer
specification : belirtme
specification : şartname
specification error : belirtim hatası
specification error : belirtme hatası
specification of adaptive behavior : uyarlanır davranış belirtimi
specification of adaptive structure : uyarlanır yapı belirtimi
specified error : belirlenmiş hata
specified value : belirtilen değer
speech analysis : konuşma çözümlemesi
speech coding : konuşma kodlama
speech input : sözlü giriş
speech management : konuşma yönetimi
speech recognition : konuşma tanıma
speech-decoding : konuşma çözümlemesi
speech-decoding algorithm : konuşma çözümlemesi algoritması
speech-decoding algorithm : konuşma çözümlemesi çözümyolu
spider : örümcek
spin : dönüş
spoof : aldatmak
spoof : kandırmak
spoofing : kandırıcı ileti
spoofing attack : kimlik aldatmaca saldırısı
stable error : kararlı hata
stable-unstable semantics : kararlı-kararsız anlambilim
stack smashing attack : yığın çökertme saldırısı
standard : ölçün
standard : ölçünlü
standard : standart
standard error : standart hata
standard for image processing : görüntü işleme standardı
standard for voice processing : ses işleme standardı
standard for voice transmission : ses iletim standardı
standard value : standart değer
standardized value : standartlaştırılmış değer
star network : yıldız ağ
state value : durum değeri
state variable : durum değişkeni
statement variable : deyimsel değişken
static analysis : durağan çözümleme
static analysis for security : güvenlik için durağan çözümleme
static data : durağan veri
static database management system : durağan veritabanı yönetim dizgesi
static error : kalıcı hata
static pattern : durağan örüntü
static profiling of parametric resource usage : parametrik kaynak kullanımının durağan görünümü
static program analysis : durağan program çözümleme
static value : durağan değer
static variable : durağan değişken
statically scoped variable : durağan kapsamlı değişken
stationary agent : kalıcı etmen
stationary variable : kalıcı değişken
statistical AI : istatistiksel yapay us
statistical AI : istatistiksel yapay zekâ
statistical data : istatistiksel veri
statistical data compression : istatistiksel veri sıkıştırma
statistical modeling methodology : istatistiksel modelleme yöntembilimi
statistical variable : istatistiksel değişken
steady-state error : kalıcı durum hatası
stealware : hırsız yazılım
steganography : gizlenmiş yazı
step input : basamaklı girdi
stimulant : uyaran
stimulant : uyarıcı
stimulator : uyarıcı
stimulus : uyarı
stochastic variable : olasılıksal değişken
stock and flow variable : yığın ve akış değişkeni
stock variable : yığın değişkeni
storage : bellek
storage : depo
storage cloud : depolama bulutu
storage-as-a-service : hizmet olarak depolama
storage-as-a-service in cloud : hizmet olarak bulutta depolama
store : depo
store  (v) : depolamak
storing digital information in DNA  : DNA’da sayısal bilgi depolama
strategic variable : stratejik değişken
strategies for quality-aware service selection : niteliğe duyarlı hizmet seçimi stratejisi
strategy : izlem
strategy : strateji
stream ciphers : kesintisiz şifreleme
stream data : akış verisi
stream data : kesintisiz veri
streaming data : kesintisiz veri
strict hierarchy : katı sıradüzen
string : dizgi
string variable : dizgi değişken
structural : yapısal
structural understanding : yapısal anlama 
structure-based : yapı tabanlı
structure-based approach : yapı tabanlı yaklaşım
structured data : yapılı veri
structured process : yapılı süreç
sub variable : alt değişken
subexhaustive attack : düşük kapasiteli saldırı
subject : konu
subject variable : denek değişkeni
subjective : öznel
subjective data : öznel veri
subjective error : öznel hata
subjective understanding  : öznel anlama
subjective value : öznel değer
subliminal stimulus : bilinçaltı uyarı
subnet : alt ağ
subnet mask : alt ağ maskesi
subscripted variable : altsimgeli değişken
substitution error : yerine koyma hatası
subtreshold stimulus : eşikaltı uyarı
super-basic variable : en temel değişken
supercomputer  : süperbilgisayar
supercomputer system : süperbilgisayar dizgesi
superposition : üstdüşüm
superposition principle : üstdüşüm ilkesi
supersafe rule : üstün güvenilir kural
suppervisor mode : yönetici program kipi
supplementary variable : ek değişken
supplementary variable : tamamlayıcı değişken
supplier agreement management : tedarikçi anlaşma yönetimi
supply chain attack : tedarik zinciri saldırısı
Support Specialist : Destek Uzmanı
suppressor variable : bastırıcı değişken
surface Web : taranabilen Bilgiağı
surface Web : taranabilir Bilgiağı
surplus variable : artık değişken
surreptitious entry : gizli giriş
survivability : kalıcılık
suspicious package : şüpheli paket
sustainable : sürdürülebilir
sustainable computing : sürdürülebilir bilişim
switchable understanding : değiştirilebilir anlama
symbolic : simgesel
symbolic computation : simgesel bilişim
symbolic manipulation : simgesel işlem
symetric-key cryptograph : simetrik anahtar şifreleme
synchronization network : eşzamanlama ağı
synchronized input : eşzamanlanmış girdi
synchronous data : eşzamanlı veri
synchronous data link control : eşzamanlı veri bağlantı denetimi
synchronous digital hierarchy : eşanlı sayısal sıradüzen
synchronous input : eşzamanlı girdi
syntactic : sözdizimsel 
syntactic cyber attack : sözdizimsel siber saldırı
syntactic input : sözdizimsel girdi
syntactic understanding : sözdizimsel anlama 
syntactic validity : sözdizimsel geçerlilik
syntax : sözdizimi
syntax error : sözdizimi hatası
synthesis : bireşim
synthetic environment data : yapay çevre verisi
system abnormal behavior pattern : dizgenin anormal davranış örüntüsü
System Architect : Sistem Mimarı
system error : dizge hatası
system information : dizge bilgisi
system integrity : dizge bozulmazlığı
system latency agent : dizge gecikme etmeni
system load : dizge yükü
system normal behavior pattern : dizge normal davranış örüntüsü
system security : dizge güvenliği
system security : sistem güvenliği
system sizing technique : dizge boyutlandırma tekniği
system software : dizge yazılımı
system variable : dizge değişkeni
system variable : sistem değişkeni
systematic error : düzenli hata
systemic error : dizgesel hata
systemic error : sistemsel hata
system-level soft error : gürültülü bellek hatası
systems engineering : sistem mühendisliği
Systems Software Engineer​ : Sistem Yazılımı Mühendisi
T– :
table error : çizelge hatası
tabletop exercise : masa üstü alıştırması
tactile information processing : dokunsal bilgi işlem
tagged value : etiketlenmiş değer
tamper : kurcala
tamper (v) : kurcalamak
tamper detection : kurcalama saptama
tamper resistance : kurcalamaya dayanıklılık
tamperproof : kurcalamaya dayanıklı
tamper-resistance : kurcalamaya dayanıklılık
tangible value : somut değer
target : amaç
target : hedef
target data : amaç veri
target registration error : hedef kayıt hatası
targeted cyber-attack : hedefe yönelik siber saldırı
task execution in multi-agent systems : çoklu etmen dizgelerinde görev yapma
task planning in multi-agent systems : çoklu etmen dizgelerinde görev planlama
task-oriented agent-based system : görev yönelimli etmen tabanlı dizge
task-specific agent : göreve özel etmen
teachable agent : öğretilebilir etmen
Team Lead : Takım Lideri
tearing variable : yırtılma değişkeni
technical data : teknik veri
Technical Operations Officer : Teknik İşler Görevlisi
technical solution  : teknik çözüm
Technical Specialist : Teknik Uzman
Technical Support Engineer : Teknik Destek Mühendisi
Technical Support Specialist : Teknik Destek Uzmanı
technologies for network 2030  : 2030 ağları için teknoloji
technology education : teknoloji eğitimi
technology for sustainability : sürdürülebilirlik için teknoloji
technology-oriented computing : teknoloji yönelimli bilişim
Telecommunications Specialist : İletişim Uzmanı
teleprocessing network : uzaktanişlem ağı
Telnet : Telnet
Telnet terminal Id : Telnet uçbirim kimliği
temperature sensor : sıcaklık algılayıcısı
temporal computing : zamansal bilişim
temporal database : zamansal veritabanı
temporal error : zamansal hata
temporal logics : zamansal mantık
temporal memory : geçici bellek
temporal memory : zamansal bellek
temporal prediction error : zamansal öngörü hatası
temporal variable : geçici değişken
temporal variable : zamansal değişken
temporary cookie : geçici gözlemci
temporary error : geçici hata
temporary variable : geçici değişken
tenant : kullanıcı
tendency error : eğilim hatası
terabyte : terabayt
terabyte : terasekizli
teraflop : tera kayan noktalı işlem
terminal value : uç değer
terminal value : vade değeri
termination : sonlandırma
test data : sınama verisi
test net : test ağı
test specification : sınama belirtimi
test technology : sınama teknolojisi
testbed : sınama ortamı
testing data : sınama verisi
testing data set : sınama veri öbeği
testing in pattern-based designed system : örüntü tabanlı tasarlanmış dizgede sınama
text data : metin verisi
text reading device : metin okuma cihazı
texting : kısa mesajlaşma
texture classification : doku sınıflandırma
texture defect detection pattern : doku kusuru algılama örüntüsü
The Onion Routing (TOR)  : Katmanlı Yönlendirme (KY)
theoretical : kuramsal
theoretical amount : kuramsal miktar
theoretical data : kuramsal veri
theoretical metric : kuramsal ölçüm
theoretical value : kuramsal değer
theory : kuram
therapeutic data : iyileştirici veri
thermal noise : ısıl gürültü
thermodynamic variable : termodinamik değişken
therotical metric : kuramsal ölçüm
thick Ethernet : kalın Ethernet
thin Ethernet : ince Ethernet
thin route network : seyrek trafikli ağ
third variable : şaşırtan değişken
thread : ileti zinciri
thread : iş parçası
thread : izlek
threaded : silsileli
threaded : zincirlenmiş
threaded file : silsileli dosya
threaded file : zincirlenmiş dosya
threading : silsileme
threading : zincirleme
threat fatigue : tehdit yorgunluğu
three-factor authentication : üç aşamalı kimlik doğrulama
three-factor authentication : üç etkenli kimlik doğrulama
threshold value : eşik değeri
through variable : geçiş değişkeni 
tightening down : güvenlikle çevreleme
tightly coupled multi-agent : sıkı bağlaşımlı çoklu etmen
time complexity : zaman karmaşıklığı
time locality of reference : zaman referansı
time value : zaman değeri
time variable : zaman değişkeni
time-dependent password : zamana bağlı parola
time-indexed data : zaman dizinli veri
time-management data : zaman yönetimi verisi
time-scale variable : zaman ölçekli değişken
time-series analysis : zaman serisi çözümleme
time-series data : zaman serisi verileri
timing : zamanlama
timing information : zamanlama bilgisi
token : jeton
token ring network : simgeli halka ağı
tokenless ledger : jetonsuz kayıt defteri
tool error : araç hatası
top programming language : en üstün programlama dili
top-down understanding : yukarıdan aşağıya anlama
topology : ilinge
topology monitoring of WSN with drones : uçangözlerle kablosuz algılayıcı ağı ilinge gözlemleme
topology specification : ilinge belirleme
total cost of ownership : toplam sahip olma maliyeti
touch-based display : dokunmalı görüntüleme
touchscreen : dokunmalı ekran
trace data : izleme verisi
traceability : izlenebilirlik
traceable : izlenebilir
traceable : izlenir
trace-based : izleme tabanlı
trace-based intelligent real-time service : izleme tabanlı gerçek zamanlı akıllı hizmet
trace-based real-time service : izleme tabanlı gerçek zamanlı hizmet
traceroute : iz yolu
tracking cookie : izleme gözlemcisi
tracking error : izleme hatası
tracking pattern : izleme örüntüsü
trade off : takas
traditional animation : geleneksel canlandırma
traffic model in 5G network : 5G ağında trafik modeli
traffic steering : trafik yönlendirme
traffic/routing pattern : trafik/yönlendirme örüntüsü
training  : eğitim
training  : öğretim
training data : eğitim verisi
training data-set : eğitim veri öbeği
training period : eğitim dönemi
transaction block : işlem öbeği
transaction error : işlem hatası
transaction fee : işlem bedeli
transaction-oriented system : işlem yönelimli dizge
transcription error : kayıt hatası
transfer error : aktarım hatası
transfer learning : aktarma öğrenme
transfer value : devir değeri
transient agent : geçici etmen
Transient Elektromagnetic Pulse Emanation : Geçici Elektromanyetik Darbe Oluşumu
transit network : geçiş ağı
transition variable : geçiş değişkeni
transitive closure : geçişli kapalılık
transitive clousure : geçişli kapatma
translation error : çeviri hatası
translational variable : çevirisel değişken
translucent display : yarısaydam görüntü
transmission : iletim
transmission control protocol : iletim denetim kuralı
transmission error : iletim hatası
transparent : saydam
transportable information agent : taşınabilir bilgi etmeni
transportation service computing : taşıma hizmeti hesaplama
transposition : yer değiştirme
transposition error : yer değiştirme hatası
tree network : ağaç ağ
trend : eğilim
trend in service computation : hizmet bilişiminde eğilim
trends in computer engineering : bilgisayar mühendisliğinde eğilimler
trigger input : tetikleyici girdi
Trojan horse : Truva atı
troll : siber kışkırtıcı
troll-friendly : kışkırtıcılığa duyarsız
trolling : siber kışkırtıcılık
true information : doğru bilgi
true negative : eylemsiz doğru
true negative test result : doğru olumsuz sonuç
true positive : eylemli doğru
true positive test result : doğru olumlu sonuç
true value : doğru değer
truncated dependent variable : kırpılmış bağımlı değişken
truncated random variable : kırpılmış rasgele değişken
truncated variable : kırpılmış değişken
truncation error : kırpma hatası
trust : güven
trust and cloud : güven ve bulut
trust in agent-based systems : etmen tabanlı dizgelerde güven
trust in social networks : sosyal ağlarda güven
trust management : güven yönetimi
trust model : güven modeli
trust model for adaptive systems : uyarlanır dizgelerde güven modeli
trust model for autonomics systems : özyönetimli dizgelerde güven modeli
trust model for self-organizing systems : özuyarlanır dizgelerde güven modeli
trusted agent : güvenilir etmen
trusted cloud environment : güvenilir bulut ortamı
trusted code : güvenilir kod
trusted computing : güvenilir bilgiişlem
trusted extension : güvenilir uzantı
trusted path : güvenilir yol
Trusted Platform Podule (TPM) : güvenilir ortam birimi
trusted service : güvenilir hizmet
trustworthy : güvenilir
trustworthy agent : güvenilir etmen
trustworthy identity : güvenilir kimlik
truth assessment : gerçeğin değerlendirilmesi
truthfulness level :